Dağ - mədən işi

 

Abasov Rizvan Fərman oğlu. Dəniz hidrotexniki qurğuları, neftin, qazın saxlanılması və nəqli [Mətn]: dərslik /R. F. Abasov, K. M. Məmmədov, Z. S. Musayev ; rəyçi. K. Ə. Əliyev, Ғ. Cəlilov, F. B. Bəşirov, L. F. Aslanov ; elmi red. A. Ə. Mürsəlov.- Bakı : [s. n.] , 2010. -447, [1] s.

 

Axmatov İ. Y. Təcrübə görmüş qazmaçının məsləhətləri /İ. Y. Axmatov ; tərc. ed. J. Səfərov ; red. Ə. Əhmədli. B.: ETNB-Azərneftnəşr , 1932.- 22, [2] s.

 

AzETETİİ Böyük inhiraflı dərin maili quyuların texniki-iqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşdırılması yolları [Mətn] /C.M.Mahmudov.- B.: AzETETİİ, 1989.- 33,[1] s.

 

Azərbaycanca-ingiliscə-rusca neft və qaz yataqlarının işlənməsinə aid terminlərin izahlı lüğəti [Mətn] L.Ə.Babayeva, N.Ş.Rüstəmov; Elmi red. İ.Z.Qasımov; Rəyçilər. R.T.Əliyev, F.Ə.Hüseynova, Q.M.Əfəndiyev.- B.: 2007.- 416 s.

 

 Azərbaycanın neftçi alimləri [Mətn] /AMEA Geologiya İnstitutu; tərt.ed. Ə.M.Dadaşov; red.hey. Ak. A.Əlizadə, M.T.Abasov, Q.İ.Calalov, Q.M.Əfəndiyev.- B.: "Nafta-Press", 2007.- 252, [2] s.: portr., 24 sm

 

Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının tam miqyaslı işlənməsinin 1-ci fazası. İctimaiyyətlə görüşlərin keçirilməsi və məlumatların verilməsi planı. Yanvar, 2002.- B.: 2002.- 52 s.

 

Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının tam miqyaslı işlənməsinin 1-ci Fazası üzrə dayaq tavasının quraşdırılmasına qədər qazılacaq ilk öncə qazma quyusuilə bağlı ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi: Qısa xülasə BP. AİOC.- B.: 2001.- 20 səh.

 

Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin tammiqyaslı işlənməsi üzrə faza 3 layihəsi. Ətraf mühitə və sosial-iqtisadi sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi: İcmal: Yekun hesabat - Məsləhətləşmələr üçün ilkin variant İyul, 2004 / Əməliyyatçı BP, AIOC[Bakı]; 2004.- 34 s.

 

Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin tammiqyaslı işlənməsi üzrə faza 1 layihəsi. Ətraf mühitə və sosial- iqtisadi sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi: Ətraf mühit üzrə hesabat: Texniki əlavələr. Fevral, 2002 BP, AIOC.[Bakı] 2002.- 374 s.

 

Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin tammiqyaslı işlənməsi üzrə faza 1 layihəsi. Ətraf mühitə və sosial-iqtisadi sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi. Ətraf mühit üzrə hesabat. Əsas hissə. Fevral. 2002. AIOC [Bakı] 2002.- 874 s.

 

Bağırov Mikayıl Kazım oğlu. Quyuların təmiri üçün avadanlıq və alətlər: Mühazirələrin icmalı /M.K.Bağırov; Red.: Ə.X.Canəhmədov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 70 səh. , ill. ; 20 sm.
 

Birgə istismar olunan layların hidrodinamiki tədqiqat məlumatlarının interpretasiya üsulları [Mətn] /A.M.Quliyev, B.Z.Kazımov, R.M.Əfəndiyev, M.A.Hacıyev; Elmi red. Q.Ə.Məmmədov.- Bakı: Təhsil, 2007.- 203 s

 

Canəhmədov Əhəd Xanəhməd oğlu. Qazıma maşın və avadanlıqları [Mətn]: [Ali texniki məktəblər üçün dərslik] /Ə.X. Canəhmədov; Red.: A.P. Həsənov; Rəyçilər: R.İ. Quliyev, M.K. Bağırov. B.: Çaşıoğlu, 1999. 291 s.: fotoşək.,cədvəl., ill

 

Canəhmədov Əhəd Xanəhməd oğlu. Qazıma və neft-mədən maşınlarının istismarı və təmiri [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Ə.X. Canəhmədov, H.H. Hümbətov, A.C. Ağayev; Red.: Ə.X. Canəhmədov; Rəy verənlər: A.P. Həsənov, V.T. Məmmədov. B.: Çaşıoğlu, 1999. 150 s.: ill., cədvəl
 

Dağ-mədən işləri texnologiyasının parametrlərinin seçilməsi, əsaslandırılması və təyini [Mətn]: 0202 ixtisası üzrə diplom layihəsini yerinə yetirək üçün metodik göstərişlər /M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu; Red. Ə.S.Sadıqzadə; Tərtibçilər. A.M.Xasayev, H.H.Muxtarov, A.M.Əzizov, Ş.F.Hüseynova; Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti.-B.: Azərb. NKİ, 1988.- 64 s.

 

Əliyev Camal Əhməd oğlu. Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı tarixindən [Mətn] C.Əliyev; [red. Ə.Salahov, M.R.Abdullayev].- B.: Azərnəşr, 1960.- 82, [2] s.

 

Əliyev Ə.M. Qazma qurğusunun endirib-qaldırma əməliyyatı avadanlığı üçün ümumiləşdirilmiş model [Mətn] /Ə.M.Əliyev; Red.: Ə.X.Canəhmədov; Rəyverəni: B.M.Əhmədli; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.B.: Elm, 1997.- 28 s. ill

 

Əliyev Ələsgər Məhərrəm oğlu. Qazıma qurğusu qaldırma kompleksinin termomexaniki yüklənməsi [Mətn]: [Monoqrafiya] /Ə.M.Əliyev; Elmi red.: Ə.X.Canəhmədov; Rəyçi: S.M.Mustafayev, B.M.Əhmədli.- B.: Elm, 1998.- 132 s.: ill., cədvəl, 20 sm.

 

Əliyev T.M. Quyuların möhkəmləndirilməsi, sementlənməsi və tamamlanması [Mətn]: dərs vəsaiti /T.M.Əliyev; red. M.P.Quluzadə; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu II hissə.- Bakı: [Azərb. NKİ], 1982.- 126, [3] s.

 

Əliyev Tərbiz Nəsib oğlu. Neft-mədən avadanlıqları istehsal edən müəssisələrin innovasiya aktivliyi [Mətn] /T.Əliyev; AMEA, Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi.- B.: Elm və təhsil, 2015.- 54, [2] s. cədv
 

Əliyev Vasif İzzət oğlu. Neft-qaz quyularının qazılması və istismarında endirmə-qaldırma avadanlıqları kompleksi [Mətn]: dərslik /V.İ.Əliyev; red. R.S.Qurbanov (rəyçi); rəyçilər İ.Ə.Həbibov, H.Ə.Hüseynov, V.V.Qafarov.- Bakı: [s. n.], 2011.- 402, [3] s. , şək., cədv. ; 21 sm

 

Əsgəroğlu Ədalət. Texnika elmləri doktoru, professor Calal Mahmudov - 70. Alim və pedaqoq ömrü [Mətn] /Ə.Əsgəroğlu.-Bakı: Adiloğlu, 2003.- 117, [1] s. , fotoşək., faks. ; 20 sm.

 

 Əzizov .. Açıq mədən işləri: Ali məktəblər üçün dərslik /..Əzizov, H.H.Muxtarov, ..Nağıyev; Baş red.: .Hüseynov.- Bı: Elm, 2003.- 420 s.

Əzizov Arif Məhəmmədəziz oğlu. Dağ-mədən işlərinin əsasları [Mətn]: dərslik /A.M.Əzizov, Z.C.Əfəndiyeva; rəyçi. R.B.Muradov, elmi red. H.M.İbrahimov.- Bakı: ADNA-nın nəşriyyatı, 2010.- 278, [1] s.

 

Əsrin müqaviləsi: 1994-1999.- Bakı, 1999.- [17] s.

 

Əsrin müqaviləsi 10 il.- B.: ARDNŞ, 2004.- 36 s.

 

Fayerman R.M. Mədən işləri [Mətn] R.M.Fayerman; red. M.Kamil; çevirən. S.Quliyev I hissə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 134, [1] s.

 

Hacıqasımov Ağalar Sultan-Murad oğlu. Neft və qaz geologiyasının əsasları [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /A.Hacıqasımov, V.Orucov, H.Hüseynov; elmi red. T.Ə.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1982.- 304, [4] s.

 

Hacıyev Vahid Əhməd oğlu. Əsl həyat yolu [Mətn] /V. Ə. Hacıyev ; [son söz İ. İsmayılov] Bakı: [Elm-Təhsil], 2014.- 146 s.: portr., fotoşək., 21 sm.
 

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Azərbaycanın quruda neftqazçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və səmərəlilik problemləri [Mətn] /E. M. Hacızadə; Elmi red.: Z. Səmədzadə.-B.: Elm, 1998.-144 s.

 

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Azərbaycanın təbii qaz potensialı: reallıqlar və virtual cizgilər /E. M. Hacızadə; Elmi red.: A. Ş. Şəkərəliyev; Resenzentlər: M. A. Atakişiyev, Q. Ə. Səfərov, H. Q. Əhmədov.-B.: Elm, 2001.-186 s.

 

 

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Neft təsərrüfatının iqtisadi strukturunun modernizasiyası [Mətn] ..Hacızadə, Z.S.Abdullayev; Elmi red.: A.F.Musayev.-B.: Elm; 2003.- 512 s.

 

 

Hacızadə lşən Mahmud oğlu. Neftqazçıxarma kompleksinin iqtisadi inkişaf modeli: [monoqrafiya] /Elşən Hacızadə; Baş elmi red.: Ə..Abbasov.-B.: Elm, 2002.-472 s.

 

Həbibov İbrahim Əbülfəz oğlu. Mühəndis geoloji qrafika [Mətn] : laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstərişlər /müəl. və tərt. ed.: İ. Ə. Həbibov, C. X. İsmayılov, V. Ş. Hüseynova ; red. S. M. Abasova ; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bakı: [s. n.], 2017.- 104, [2] s.: cədv., şək., 20 sm.

 

Həbibov İbrahim Əbülfəz oğlu. Neftqaz mədən maşın və avadanlıqlarının avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemi və mühəndis hesablama metodları [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /İ. Ə. Həbibov, V. T. Məmmədov; rəyçilər. S. H. Babayev, A. Nəbiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADNA .-B.: 2010.- 82 s.

 

Hüseynov Fazil Əşrəf oğlu. Karbohidrogen yataqlarının lay suları və işlənmənin texniki iqtisadi göstəriciləri [Mətn]: .-Bakı,2010. 211 s.

 

 İbrahimov Ə.M. Dəniz neft-qaz mədən texnikası /Ə.M.İbrahimov.- Bakı: 2003.- 104 səh. , ill., cəd. ; 20 sm.

 

 İxtiraçılara neft sənayesinin sosializm sifarişi /çev. H. Səlimov 2-ci hissə.B.: ETNB-Azərneftnəşr, 1932.- 71, [1] s.

 

İsrafiloğlu Nazim Rza. Odlu məmləkət [Mətn] /N. Rza İsrafiloğlu; elmi red. . Muradəliyeva; red. S. Cəfərli, C. Yusufzadə; naşir. . Cəfərov. Bakı: Mütərcim, 2002.- 208 s.: foto., portr., 20 sm.

 

Kərimov M. Z. Neft və qaz layihələrinin idarə olunmasının riyazi təminatı [Mətn] /M. Z. Kərimov. B.: Elm, 2000. 397 s.: cədvəl, şəkil, qrafik

 

Korençuk Y.F. Dolanma qazmanın bəzi xüsusiyyətləri şəxsi müşahidələr /Y.F.Korençuk; red. Ə.Rüstəmzadə; çevirən. M.H.- B.: Azərnəşr, 1932.- 32 s.

 

Korqanov İ.İ. Neft layının açılması [Mətn] İ.İ.Korqanov; red. A.Vəzirzadə; çevirən. A.Güləhmədov.- B.: -Moskva: ETNB-Azərneftnəşr, 1932.- 37, [1] s. şək. 20 sm.

 

Krems A.Y. Neft quyularının karottajı və onun geoloji üçün əhəmiyyəti qazılmış quyularda təbəqələrin elektrik üsulilə tədqiqi /A.Y.Krems; red. H.Səlimov; çevirən. Ə.İsmayılov.- B.: ETNMB-Azərneftnəşr, 1932.- 32 s.

 

Qavrilov Y.V. Neftin geologiyası texnikumlar üçün rəhbərlik /Y.V.Qavrilov; red. A.Vəzirzadə; çevirən. İ.Nəfisi.-Bakı- Moskva: ETNB-Azərneftnəşr, 1933.- 175, [1] s. , şək. ; 23 sm.

 

Qaziyev Q.N. Dərin tulumba ilə neft istehsalı [Mətn] Q.N.Qaziyev; çevirən. H.Səlimov, Ə.Vahabov; red. Ş.Abasov.- B.: Moskva ETNB-Azərneftnəşr, 1932.-108, [1] s.
 

Qazma nasoslarının təmir texnologiyası [Mətn] /V.C.Hacıyev, Ə.M.Hacıyev, P.A.Məmmədov (red.), Ə.H.Sadıxov; Azərbaycan Texniki Universiteti.- Bakı: Elm, 2008.- 208 s.
 

Qazmada nanotexnologiya [Mətn]: "NANONEFT" və "NANOBİTUM" sistemləri əsasında nanoborucuqlar /SOCAR; [layihənin rəhbəri. X. Yusifzadə, E. Şahbazov, R. Qurbanov].-B.: [s.n.], 2010.- 32 s.

 

 Qazıma işlərində təsərrüfat hesablı briqadaların təşkili Azərneftin təsərrüfat hesablı briqadalarının ümum Bakı konfransına /Azərneft-Neftçilər İttifaqının Azərbaycan Komitəsi ; çev. İ. Nəfisi ; red. Q. Qasımov. Bakı : Azərneft, 1932.- 23 s.

 

Qazımada yuma mayeləri" fənnindən labarotoriya işlərini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər [Mətn]: (0909 ixtisası üçün) /Tərtib edənlər. O.K. Məmmədbəyov və b. Red. S.X. Sadıqov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1993.- 32 s.

 

Quliyev Səftər Mehdi oğlu. Azərbaycanda neft quyularının qazılması tarixindən [Mətn] S.M.Quliyev, R.H.Nəzərova; [red. K.Rəhmanov].- B.: Azərnəşr, 1962.- 105, [3] s.

 

Qurbanov Rəhman Əlisgəndər oğlu. Dənizdə neft və qazçıxarma: problemlər və faktlar [Mətn] / R.Ə. Qurbanov, E.Q. Şahbazov; Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti; Dənizdə Neft və Qazçıxarma İstehsalat Birliyi B.:Elm ;1998.- 20 s.

 

Quyu ştanqlı nasos qurğusu [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Ə.X. Canəhmədov, H.H. Hümbətov, M.A. Vahidov, Z.E. Eyvazov; Red.: Ə.X. Canəhmədov; Rəyçilər: A.M. Qafarov, B.M. Əhmədov. B.: Çaşıoğlu, 1999. 464 s.: cədvəl., ill

 

Mahmudov A. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının növbəti məsələləri /A.Mahmudov; buraxıcı T.Məlikov.- B.: AHİŞ; 1932.- 15 s.

 

Məmmədbəyov Kamal Oktay oğlu. Maili və üfüqi quyuların profillərininin lahiyələndirilməsi: Metodik göstərişlər O.K.Məmmədbəyov; P.M.Quluzadə; M.M.Şirinov; E.E.Şmonçeva; H.Ə.İsmaylova.- B.: Nafta-Press, 2001.- 45 səh.

 

Məmmədov Kamil Qüdrət oğlu. Layın skletinin dağılmaqdan qorunması və qum təzahürünə qarşı mübarizə: [Mətn] / K.Q. Məmmədov, Ə.M.Şirinov, R.Ə.Zeynalova. B.: AzETETİİ, 1999. 35 s.: ill
 

 Məmmədov Kamran Əlimirzə oğlu. Dəniz neft-qaz mədən hidrotexniki qurğuları: Dərslik /K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev, M.K.Məmmədov; Elmi red.: T.M. Hacıyev; Red.: A.Ə.Mürsəlov.- Bakı: Təhsil, 2004.- 308 səh.

Məmmədov V.T. Tribotexniki düyünlərin layihələndirilmə əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /V.T.Məmmədov; elmi red. Ə.X.Canəhmədov; rəyçilər C.Ə.Kərimov, A.D.Nəbiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.- Bakı: Elm, 2009.- 169, [1] s.
 

Məmmədov Vasif Talıb oğlu. Neft mədən texnikasının təmiri və bərpası ali texniki məktəblər üçün dərslik /V. T. Məmmədov, O. H. Mirzəyev ; rəyçi. İ. Ə. Həbibov ; V. Z. Movlazadə ; red. R. X. Məlikov.- Bakı : [ADNA-nın nəşri], 2012.-284, [1] s.

 

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli [Mətn]: dərslik H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov.- B.: [NQETLİ-nəşr] 2010.- 505 s.

Mirzəyev Məmməd Ələkbər oğlu. "Qara qızıl" ağ səadət rəngində [Mətn] /M.Mirzəyev, C.Mirzəliyev Altıncı kitab.- Bakı: MBM, 2006.- 240 s. ; 21 sm.
 

Mirzəyev Məmməd. Neft haqqında nə bilirsiniz? [Mətn] /.irzəyev, C.Mirzəliyev; red. .Kərimov, .Hacıyev.- Bı: B, 2005.- 208 s.

 

Neft elminin beşiyi / M.K.Bağırov və b.; Red.: Abdullayev, F. B.: 1999. 150 səh

 

Neft emalı zavodlarının avadanlıqları [Mətn]: Metodik vəsait /Tərtib edənlər: Q.İ.Səfərov, A.A.Yusifzadə, Ə.Ş.Qurbanov; Red.: S. Ə. Mustafayev; Rəy verənləri: M. H. Vəliyev, E. A. Axundov; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz, Azərbaycan Dövlət neft Akademiyası. B.: Azərb. DNA, 1999. 55 s.: ill

 

Neft-qaz qurğularının korroziyadan mühafizəsi dərs vəsaiti /Z. S. Musayev, K. M. Məmmədov, V. V. Məmmədova, A. Ə. Mürsəlov ; elmi red. M. S. Mansurov ; rəy verən. E. M. Eyvazov, L. F. Aslanov, M. S. Zərbəliyev. -Bakı : [Təhsil NPM] , 2011. -164, [1] s.

 

Neft-mədən işlərinə dair ingiliscə- azərbaycanca- rusca lüğət [Mətn]: 17700 termin /Tərtib ed. S.M.Quliyev, A.A.Mdivani; Red. A.S.Quliyev, A.O.Qurbanov; Nəşr ed. Vahid Əziz.- B.: Ergün, Bakı-İnvest BM, 1995,724 s.

 

Neft terminlərinin izahlı lüğəti.-Bakı:Himayədar Humanitar Təşkilatı ;2005.

 

Neft və qazıma [Mətn] R.S.İbrahimov, L.B.Kərimov, S.Ə.Rza-zadə, S.H.Binnətov; Ön söz: R.T.Əliyev.- B.: Elm 2006.- 840 s.

 

Neft yığılan, nəql edən mühəndis qurğuları və avadanlıqları [Mətn]: [dərslik] /K. Məmmədov, Z. Musayev, A. Mürsəlov, V. Məmmədova; elmi red. M. S. Zərbəliyev; rəyçilər. T. M. Hacıyev, L. F. Aslanov.- B.: Təhsil, 2009.- 211, [1] s.

 

 Nuriyev Nuri Bünyad oğlu. Qaz lift üsulu ilə neft qaz çıxarmada baş verən mürəkkəbləşmələrlə mübarizə [Mətn]: [dərs vəsaiti] /N.B.Nuriyev; elmi red. F.Ə.Nurməmmədli; rəyçilər R.S.Qurbanov [və b.]B.: [Araz], 2006,192 s. portr., cədv., şək

 

 Polyakov M.L. Mühafizəçi borular və quyunun təhkimi [Mətn] M.L.Polyakov; çevirən. S.Axundov; red. M.Babaxanov.- B.: Moskva, ETNB-Azərnəşr, 1932.- 58 s.

 

Presniyakov K.P. Dərin tulumba ilə çalışmaq işində təhlükəli hallar [Mətn] K.P.Presniyakov; mütərcimi. Ə.İsmayılov; tərc. və tex. red. İ.Cəvanşir.- B.: ASŞC ƏXK, 1932.- 34 s.

 

Respublika neft sənayesinin problemlərinin həlli yolları [Mətn]: AzNSETLİ-nin elmi əsərlər toplusu /Red. heyəti: M.K.Bağırov və b.; Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, "Quruda Neft və Qazçıxarma" İstehsalat Birliyi; Azərbaycan Dövlət Neft Sənayesi Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu.- Bakı: AzNSETLİ, 1997.- 511 s.

 

Rəsulov Ataş Bayraməli oğlu. Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı tarixindən [Mətn] A.B.Rəsulov; [red. İ.Məmmədov].- B.: Azərnəşr, 1962.-151, [5] s.

 

Rusca-azərbaycanca-türkcə-ingiliscə neft lüğəti [Mətn] /Tərtibçi müəllif. Ş.Köçərli, H.Quliyev, N.Əhmədov, Y.Küçükəli; Red. K.M.Kərimov, M.Zeynalov, R. Xayrulin; Rəyçi. Y.Gəmbərov; Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi. B.: Ankara: Çaşıoğlu, 1999. 195 s

 

Rzayev Bayram Zülfüqaroğlu. Flotasiya [Mətn] /Bayram Rzayev ;elmi red. Ə. Nuriyev.B.: [s. n.], 2013,198, [3] s. şək., cədv

 

Sadıxov Yusif. Suraxanı: ( Suraxanı neft yatağının sənaye üsulu ilə işlənməsinin 100 illiyinə həsr olunur ).- Bakı: 2004.- 146 səh.

 

Salayev Sübhi Haşım oğlu. Azərbaycanın neft mədənlərinə səyahət [Mətn] S.Salayev, M.Zeynalov; red. A.Hüseynov.- B.: Azərnəşr, 1966.- 83, [5] s.

 

Semyonov A.F. Quyuların perkins üsulu ilə sementlənməsi [Mətn] A.F.Semyonov; red. Ə.Rüstəmzadə; çevirən. R.Yusif.- B.: Azərnəşr, 1932.- 30, [1] s.

 

Səfərov Yaqub İsmayıl oğlu Mürəkkəb şəraitdə neft və qaz quyularının qazıma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi /Y.İ.Səfərov, Ş.İ.İsmayılov; Rəyçi: R.İ.Quliyev; Elmi red.: C.M.Mahmudov.- Bakı: Sada, 2001.-182 s.

 

Skabayeva A. Fiziki coğrafiya /A.Skabayeva; çevirəni. Sarıyev; red. M.Kamil; ÜMHİŞ qiyabi təhsil sektoru.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 27, [1] s. , şək. ; 20 sm.

 

Şahdəniz qaz ixracı layihəsi: Mərhələ 1 Əməliyyatçı bp.- B.: 2002.- 8 qat. vərəq şəkilli

 

Şahdəniz yatağından qaz ixracı üzrə mərhələ 1 layihəsinin icrası. Ətraf mühitə və sosial-iqtisadi sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi üzrə ilkin hesabat BP. I cild Ətrafmühit üzrə hesabat: icmal.- B.: 2002.- 815 s.

 

Şahdəniz yatağından qaz ixracı üzrə mərhələ 1 layihəsinin icrası. Ətraf mühitə və sosial-iqtisadi sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi üzrə ilkin hesabat: Ətraf mühit üzrə hesabat II cild BP. Aprel 2002.- B.: 2002.- 290 səh.

 

Şişkanov M.S. Buruq dəstəsində əmək təşkili məsələləri və vəzifələrin bölüşdürülməsi [Mətn] M.S.Şişkanov; red. Y.Səfərov; çevirən. İ.Nəfisi.- B.: Moskva ETNB-Azərneftnəşr, 1932.- 20, [1] s.

 

Şişkanov M.S. Burma qazıması üçün dəzgah və avadanlığın toplanışı [Mətn] M.S.Şişkanov; red. M.Babaxanov; çevirən. H.Səlimov.- B.: ETNB-Azərneftnəşr, 1932.- 31, [2] s.

 

Şişkanov M.S. Burma qazımasında lehmə tulumbasının qurulması və işi [Mətn] M.S.Şişkanov; red. F.Xudaverdizadə; çevirən. İ.Cavanşirov.- B.: Moskva: ETNB-Azərneftnəşr, 1932.- 19, [2] s.

 

Şvarts Y.A. Burma qazmasında tutma işləri [Mətn] Ya. A. Şvars; red. A.Vəzirov; çevirən. M.Babayev.- B.: ETNB-Azərneftnəşr, 1932.- 27, [1] s.

Vahidov Məcnun Abdulvahid oğlu. Neft-qaz istehsalı texnikası [Mətn]: dərslik /M.A.Vahidov, Ö.M.Kərimov, Z.E.Eyvazova; rəyçilər. R.C.Cabbarov, R.Ə.Həsənov.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 439, [1] s.

 

 Vasilyev A. A. Şimali Amerika müttəhid ştatlarında burma qazıması /A. A. Vasilyev çevirən. Y. Səfərov ; red. H. Səlimov 1-ci burax. Bakı Moskva : ETNB-Azərneftnəşr, 1932.- 73, [1] s.

 

Veksler İ. Qazma kursu /İ. Veksler ; çevirəni. S. Axundzadə ; red. M. Ə. Babaxanov II hissə.B.: Azərnəşr, 1932.- 238, [1] s.

 

Zavatski M.A. Qazma zamanı gil məhsulunun tullanmaları və onlarla mübarizə /M.A.Zavatski; çevirən. M.Əmin; red. S.Quliyev.- B.:Azərnəşr, 1932.- 11, [1] s.
 


 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved