4 nömrəli əlavə
Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Kollegiyasının
2006-ci il "3 " avqust tarixli
2/1 nömrəli Qərarı iiə təsdiq edilmişdir
 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mədəniyyət

sərvətlərinin ekspertizasının keçirilməsi, tarixi, bədii, elmi dəyərinin

müəyyənləşdirilməsi və respublikadan çıxarılması üçün şəhadətnamə (icazə sənədi)

verilməsi üzrə ekspert komissiyası haqqında
 

ƏSASNAMƏ
 

I. Ümumi müddəalar
 

1.1. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitablar və kitabçalar, əlyazmalar, miniatür nəşrlər, xəritələr, not və digər çap məhsullarının ekspertizasının keçirilməsi, tarixi, bədii, elmi dəyərinin müəyyənləşdirilməsi və respublikadan çıxarılması üçün şəhadətnamə (icazə sənədi) verilməsi üzrə ekspert komissiyası (bundan sonra-Komissiya) ĞMədəniyyət haqqındağ Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq Mədəniyyət və Turizm Nazirinin əmrinə əsasən M.F.Axundov adına Azərbaycan Milii Kitabxanasının nəzdində yaradılmış və tam təsərrüfat fəaliyyətlidir.

1.2. Bu Əsasnamə Komissiyanın fəaliyyət dairəsinə daxil olan çap məhsullarının, kitabların və əlyazmaların Azərbaycan Respublikasından çıxarılması üçün ekspertiza keçirilməsi qaydalarını müəyyən edir.

1.3. Komissiya öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, "Mədəniyyət haqqında", "Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Respublikası qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının digər qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilə və konvensiyaları, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kollegiya qərarlarını və əmrlərini və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.4. Komissiyanın üzvlərinin sayı və tərkibi Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunur.
1.5. Aşağıda göstərilən nəşrlər və çap məhsullarının Azərbaycan Respublikasından çıxarılmasına icazə verilmir: qədim əlyazmalar, qiymətli metallardan (qızıl, gümüş, platin) və nadir materiallardan (fil sümüyü, dəri, perqament və s.) cildlənmiş və haşiyələnmiş nəşrlər və çap məhsulları, 1920-ci ilədək çap olunmuş kitablar, kitabçalar, xəritələr, digər nəşrlər və çap məhsulları (nəşr yerindən asılı olmayaraq), Azərbaycan Respublikasının Milli mədəniyyət əmlakının Dövlət Reyesterinə daxil edilmiş nəşrlər və çap məhsulları, 1960-cı ilədək Azərbaycan ərazisində çap olunan və ölkə çap məhsullarının arxiv fondunda olmayan, titul, 3-cü və 17-ci səhifələri qəsdən ləgv edilmiş nəşrlər və çap məhsulları.
 

II Mədəniyyət sərvətərinin respublikadan

çıxarılmasına icazə veriiməsi qaydaları
 

2.1 Çap məhsullarının, kitabların və əlyazmaların respublikadan çıxarılmasına icazə almaq üçün fiziki və ya hüquqı şəxs Komissiyaya ərizə ilə müraciət edir. Ərizəyə ölkədən çıxarılması nəzərdə tutulan nəşrlərin və materialların siyahısı 3 nüsxədə əlavə olunmalıdır. Siyahıda nəşrin müəllifi, sərlövhəsi, nəşr yeri və ili, səhifələrin miqdarı, şəkil, çertyoj və sxemlərin olub-olmaması mütləq gostərilməlidir.
2.2 Ekspertiza komissiya üzvləri tərəfindən əşya sahibinin iştirakı olmadan aparılır. Lakin zəruri hallarda əşya sahibi ekspertizaya dəvət oluna bilər.
2.3 Əşya hərtərəfli tədqiq edilir, onun texnoloji xüsusiyyətləri, habelə tarixi, bədii, elmi əhəmiyyəti və qiyməti müəyyənləşdirilir, respublikadan çıxarılmasına icazə verilib- verilməməsi barədə qərar qəbul edilir.
2.4.Ekspertizanın nəticələri əşyanın Azərbaycan Respublıkasından çıxarılmasına icazə verilib-verilməməsi üçün əsasdır və icazə verilmədiyi halda vətəndaşa müraciət əsasında bu barədə arayış verilir.
2.5 Komissiya fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən təqdim olunan əlyazma və çap məhsullarının tarixi, bədii, elmi əhəmiyyətini dəyərləndirir və onlara rəy verir.
2.6 Respublikadan çıxarılmasına icazə verilmış əşyaya Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilən forma üzrə nömrələnmiş ciddi hesabat blankı olan - şəhadətnamə (icazə sənədi) verilir.
2.7 Respublikadan çıxarılmasına icazə verilməyən nəşrlərin və çap əsərlərinin Milli Mədəniyyət əmlakının Dövlət Reyesterinə daxıl edilməsi, yaxud onların ölkə çap məhsullarının arxiv fondu üçün alınması barədə Komissiya tərəfindən qərar qəbul edilir və Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə göndərilir.
2.8. Şəhadətnamə (icazə sənədi) komissiyanın üzvləri tərəfindən imzalanır və möhürlə təsdiq edilir.
2.9. Respublikadan çıxarılan çap məhsullarının və nəşrlərin şəhadətnamələrinin (icazə sənədi) və siyahılarının bir nüsxəsi komissiyada qalır, iki nüsxəsi ərizəçiyə verilir (bir nüsxəsi gömrük orqanlarına təqdim olunmaq, digəri ərizəçidə qalmaq üçün).
2.10. Komissiyanın iclasları protokollaşdırılır.
2.11. Ekspertizanın keçirilməsi müqabilində fiziki və ya huquqi şəxs Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə razılaşdırılmış qiymət cədvəli əsasında nəğd yaxud hesaba pul köçürmə yolu ilə müəyyən məbləğ ödəməlidir.
2.12. Komissıyanın iclasları həftədə bir dəfə əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş günlərdə keçirilir. Komissiya lazım olan hallarda müraciətə əsasən əlavə ödənişlə mədəniyyət sərvətlərinin növbədənkənar ekspertizasını keçirə bilər.
2.13. Komissiya mədəni sərvətlərin respublikadan çıxarılması qaydaları barədə maarifləndirmə işi aparır və bukinist, antikvar nəşrlərin satışı ilə məşğul olan mağazaların, kitab-satış salonlarının rəhbərləri vasitəsilə alıcıların nəzərinə əşyaların respublikadan çıxarılması qaydalarını çatdırır.
2.14. Komissiya mağazalara (bukinist, antikvar) məxsus kitabların və digər çap məhsullarının yerlərdə ekspertizasını keçirir və bu əşyaların Azərbaycan Respublikasından çıxarılması üçün əvvəlcədən icazə sənədlərinin verilməsini təmin edir.
2.15. Komissiya satışda olan müasir dövrdə hazırlanmış, kütləvi şəkildə istehsal olunmuş suvenir və hədiyyə məmulatlarının qeydiyyatını aparır, sistematik yeniləşdirilən reyestr tərtib edir və bu barədə ildə iki dəfə yanvar və iyul aylarında Dövlət Gömrük Komitəsinə çatdırmaq məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyini məlumatlandırır. Reyestrə daxil olan əşyalar heç bir məhdudiyyət qoyulmadan və şəhadətnamə (icazə sənədi) verilmədən ölkədən çıxarıla bilər.
2.16. Şəhadətnamə (icazə sənədi) verildiyi gündən beş il müddətində qüvvədə qalır.
2.17. Ekspertiza nəticəsində əldə olunan gəlir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin müəyyən etdiyi qaydada komissiyanın üzvlərinə qonorar şəklində verilir, ekspertizanın keçirilməsi ilə bağlı xərclərin ödənilməsinə və kitabxananın inkişafına yönəldilir.
 

 

III. Komissiya tərəfindən ödənişsiz və güzəştli qiymətlərlə

şəhadətnamələrin (icazə sənədlərinin) verilməsi qaydaları
 

3.1. Komissiya Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əmr, sərəncam və məktubları əsasında rəsmi qonaqlara hədiyyə verilmiş çap məhsulları və nəşrlərə ödənişsiz ekspertiza keçirir.
 

 

IV. Mədəniyyət sərvətlərinin və çap məhsullarının müvəqqəti olaraq sərgi,
yaradıcılıq gecələri, bərpa işləri, təqdimat, beynəlxalq mədəniyyət tədbirləri ilə
əlaqədar respublikadan çıxarılmasına icazə verilməsi qaydaları
 

4.1. Tarixi, bədii və elmi əhəmiyyət kəsb edən kitabxana və muzey fondlarına daxil olan əlyazmaların, çap əsərlərinin və digər mədəniyyət sərvətlərinin müvəqqəti olaraq sərgi, bərpa işləri, xarici mütəxəssislərin rəy verməsi, təqdimat, beynəlxalq mədəniyyət tədbirləri ilə əlaqədar respublikadan çıxarılmasına təşkilatların müraciəti əsasında baxılır. Müraciətdə mədəniyyət sərvətlərinin aparılması səbəbləri və şərtiəri, habelə xaricdə qalması müddəti göstərilməlidir.
4.2. Komissiyaya əşyalarla birlikdə onların 3 nüsxədən ibarət siyahısı təqdim olunur. Siyahıda əsərin müəllifinin adı, yaradıldığı il, materialı, texnikası göstərilir və sığorta qiymətləri əlavə olunur.
4.3. Əşyalara UNESKO və Ümumdünya Gömrük Təşkilatı tərəfindən hazırlanmış və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən qəbul edilmiş Azərbaycan və ingilis dillərində "Mədəniyyət sərvətlərinin aparılmasına hüquq verən şəhadətnamə" (icazə sənədi) verilir.
4.4. Göstərilən mədəniyyət sərvətlərinin respublikanın hüdudlarından kənarda olması müddəti il ərzində altı aydan çox olmamalıdır.
4.5. Respublikadan müvəqqəti çıxarılmış mədəniyyət sərvətləri ölkəyə qaytarılarkən onların təkrar ekspertizası keçirılir.
 

 

V.Komissiya üzvlərinin hüquq və vəzifələri
 

5.1. Komissiyanın aşağıdakı hüquq və vəzifələri vardır:

-respublikadan çıxarılması nəzərdə tutulan çap məhsullarının və nəşrlərin ekspertiza edilməsi və onların qiymətləndirilməsi;
-lazım olan hallarda çap məhsullarının, kitabların və əlyazmaların qiymətləndirilməsi və ekspertiza edilməsinə ixtisaslı mütəxəssislərin cəlb olunması;
- çap məhsullarının, kitabların və əlyazmaların respublikadan çıxarılmasına icazə verilib-verilməməsi barədə qərar qəbul edilməsi.
-fıziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən daxil olan müraciətlərə yazılı rəy verilməsi.
 

VI.Komissiya üzvlərinin məsuliyyəti
 

6.l. Komissiya üzvləri işdə yol verilmiş nöqsanlara görə Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun məsuliyyət daşıyırlar.
 

VII. Mədəniyyət sərvətlərinin respublikadan çıxarılması ilə

əlaqədar hüquqi və fiziki şəxslərin hüquqları və məsuliyyəti
 

7.1. Hüquqi və fiziki şəxslər ekspert komissiyasının işi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə və ya məhkəməyə müraciət edə bilərlər.
7.2.  Hüquqi və fıziki şəxslər bu əsasnamənin 4.5,-ci maddəsinin icrasına görə məsuliyyət daşıyırlar.