Fəlsəfə elmləri. Psixologiya

 

 

 

114 psixoloji test [Mətn] tərtibatçılar F.İ.Bayramov, D.R.Hüseynova, A.S.Namazova.- B.: Adiloğlu, 2011.- 295, [1] s.

 

Abbasov Akif Nurağa oğlu. Milli əxlaq və ailə etikası [Mətn]: orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik /A.N.Abbasov; elmi red. Ə.Əlizadə, Ə.Ağayev; rəyçilər V.Xəlilov [və b.].- Bakı: Mütərcim, 2010.- 317, [3] s.

 

Abbasov Akif Nurağa oğlu. Milli əxlaq və ailə etikası [Mətn]: orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik /A.N.Abbasov; elmi red. Ə.Əlizadə, Ə.Ağayev.- B.: Mütərcim, 2015.- 320, [4] s.: portr., 21 sm.

 

Abbasov Aydın Cabbar oğlu. Milli dövlətçilik məfkurəsi və layiqlik: Genezis və təkamül /Aydın Abbasov; Elmi red.: Şahrəddin Məmmədov.- B.: Bakı Universiteti, 2002. - 251 s.

 

Abbasov Namiq. Təsəvvüf fəlsəfəsi [Mətn] N.Abbasov, R.Həsənov; elmi red. Ə.Tağıyev; rəyçi. A.Sadıxov, İ.Hüseynov, R.Qurbanov.- B.: [s. n.] 2012.- 235, [1] s.

 

Abbasova Elmira. İnsan ekologiyası bioloji və sosioloji aspektlər.- B.: 2005.- 121s.

 

Abdulla Mahirə. Əbədiyyət.An. Fəlsəfi esselər.- Bakı : Apostroff" , 2012.- 156[4] s.

 

Abdullaoğlu Rövşən. (Abdullayev Rövşən Abdulla oğlu) Çətin olsa da, həyat davam edir [Mətn]: psixologiya və həyat fəlsəfəsi silsiləsindən /R.Abdullaoğlu; red.Ş.İxtiyaroğlu.- B.: Qədim Qala, 2013.- 271, [1] s. şək.

 

Ağayar Şükürov -60 Fəlsəfəyə həsr olunmuş ömür [Mətn] /Ağayar Şükürov; Elmi red.: S.Hüseynov; Tərt.: R.Əkbər, A.Əvəz oğlu.- B.: Mütərcim, 2006,256 s. fotoşək., portr

 

Ağayev Müstəqil Mirbağır oğlu. XX əsr Azərbaycan ictimai və fəlsəfi fikrində din problemi [Mətn]: Monoqrafiya /M.Ağayev; elmi red. H.Hüseynov.- B.: Nurlan, 2008.- 167, [1] s.

 

Axundova N.F. Təşkilati davranış [Mətn]: dərs vəsaiti /N.F.Axundova; elmi red. K.A.Şahbazov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2014.- 132, [1] s. şək., cədv

 

 Ailə həyatının etika və psixologiyası [Mətn]: ümumtəhsil məktəbinin yuxarı sinifləri üçün proqram /AZSSR Maarif Nazirliyi, Proqram-metodika İdarəsi; hazırlayan. A.Abbasov, Ə.Əlizadə.- Bakı: [s.n.], 1987.- 50, [1] s.

 

Ailə həyatının etika və psixologiyası [Mətn]: ümumtəhsil məktəbinin IX-X sinif şagirdləri üçün proqram AzSSR Maarif Nazirliyi; tərt. ed. O.Vəliyev; elmi red. Ə.Əlizadə.- B.: [s. n.] 1982.-32 s.


Allahyarova Tahirə Bəkir qızı. Sinergetika-I.Sinergetik ontologiya: Təbiətin vəhdətdə özünütəşkili [Mətn] /T.B.Allahyarova; Elmi red.: H.İmanov.- B.: Elm, 2005.- 376 s .

 

 Aristotel. Nikomax etikası [Mətn] /Aristotel; Tərcümə edən. F. Təbibi; Elmi red. Q. Əliyev; Red. N. Zeynalov, E. Zeynalov. B.: Qanun, 2007. -340 s.

 

 Aristotel. Poetika [Mətn] /Aristotel; tərc. ed., ön söz və şərhlərin müəl. A. Aslanov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.-120 s.

 

Aristotel. Ritorika [Mətn]: Birinci kitab, ikinci kitab, üçüncü kitab /Aristotel; Tərcüməçilər.Q. Abbasova, B.Cəfərova.- B.: [Turan], 2008.- 263 s.

 

Aristotel. Siyasət. Böyük etika [Mətn] /Aristotel; Tərcümə edən: F.Təbibi; Red. N.Zeynalov.- B.: XXI Yeni Nəşrlər Evi, 2006.- 432 s.

 

Aslanlı Mobil İsmayıl oğlu. Azərbaycan ədəbi və ictimai-pedaqoji fikrində fiziki tərbiyə məsələləri [Mətn]: [monoqrafiya] /M.İ.Aslanlı; elmi red. H.Əhmədov.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 423, [1] s.

 

Aslanov Novruz Davud oğlu. Xeyir və şər [Mətn]: [üç dildə] /Novruz Aslanov; Red.:Əsli Nəriman; İngilis dilinə tərcümə edəni: A.V.Əliyeva.- B.: 2005 .- 304 s.

 

Ata İnam. Kutsal öyrəti [Mətn]: Müqəddəs təlim: (Tərtib) /İnam ata; tərtibçi və pn önsözü Safruh; Türk Ulusunun ruhaniyyat Ocağı-İnam Atanın Mütləqə İnam Ocagı.-B.: Adiloğlu, 2010.-111, [1] s.

 

Ata İnam. On Kutsal Bitiq'in (Onluğun)Yan Bitiqləri [Mətn] : Mütləqə İnam Fəlsəfəsi və Ruhaniyyatı /Asif Ata; nəşrə haz. S. Atalı, N. Atalı 2-ci Yan Bitiq.- [Bakı] : Qanun , 2011. -359, [1] s.

 

Atalı Soylu. Faciə konsepsiyası [Mətn]: V.Şekspirin"Hamlet"i üstə /Soylu Atalı.-[Bakı]: [s.n.], [2004].- 9 s.

Atalı Soylu. İnsanlığın inam yolu [araşdırmalar, haraylar, izharlar] /S. Atalı ; nəşrə haz. G. Atalı, N. Atalı.-Bakı : Elm və təhsil , 2013..-378, [2] s.

Avesta [Mətn] /Fars dilindən tərcümə edən və çapa hazırlayan: İ.Şəms; Red.: M.Əsədova I kitab.- B.: Azərnəşr, 1995.- 103 s.

 

Azadlıq və tərəqqi [Mətn] /Tərtibatçı müəllif: C. Əhmədli; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 28 s

 

Azay Adil. (Azayev Adil Çərkəz oğlu) Mən [Mətn]: Fəlsəfi traktat /Adil Azay; Çevirəni, nəşrə hazır. və red.: N. Əbdülrəhmanlı.- B.: Yurd, 1998.- 64 s.: portr., 17 sm.

 

Azərbaycan fəlsəfə tarixi [Mətn]: [4 cilddə] AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiyavə Hüquq İn-tu; baş red. F.Q.Köçərli; Azərb. dilinətərc. məsulred. Z.Ə.Quluzadə, A.Ə.Hacıyeva. C. 1.- B.: Elm, 2014.- 455, [1] s.

 

Azərbaycan fəlsəfə tarixi [Mətn]: [4 cilddə] AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu; baş red. F.Q.Köçərli; Azərb. dilinə tərc. red. Z.Ə.Quluzadə, K.Y.Bünyadzadə C. 2.- B.: Elm, 2014.- 683, [1] s.

 

Azərli Seyran Məkan. Renessans [Mətn]: keçmiş sirlərin gələcək həlli və ya Yüksəlsən, ikiqat yüksələrəm, bil... /S. M. Azərli; red. R. Oday.- B.: Elm və təhsil, 2010.- 95, [1] s. , portr., şək.

Babayev Yaqub Məhərrəm oğlu. Təriqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm [Mətn]: Ali məktəblərin filolji fakültələri üçün dərs vəsaiti /Y.Babayev; Elmi red. T.Novruzov; Rəyçilər. R.Hüseynov, M.Allahmanlı.-B.: Nurlan, 2007.- 128 s.

 

Babayev Yaqub Məhərrəm oğlu. Təriqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm [Mətn] : [ali məktəblərin filoloji fakültələri üçün dərs vəsaiti] /Y. M. Babayev ; elmi red. E. Quliyev. Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 158, [2] s., [2] v. fotoşək.: ill., portr., 20 sm.

 

Bağırov Əlisalam Məmi oğlu. Başlanğıcdan başlanğıca və ya ruhun keçdiyi yol [Mətn] /Ə. M. Bağırov ; red., [ön söz] F. Ağazadə. [Bakı]: [Qanun], [2015].- 238, [2] s.: ill., portr., 21 sm.

 

Bağırov Əlisalam Məmi oğlu. Əsil insan olmaq çətindir [Mətn] : [fəlsəfi düşüncələr] /Ə. Bağırov ; red. F. Ağazadə. [Bakı]: [Qanun], [2017].- 119, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Bağırov Zaur Siyavuş oğlu. Fəlsəfə (sxemlərdə) [Mətn]: dərs vəsaiti bakalavr hazırlığı üçün /Z.Bağırov; elmi red.T.Ə.Rəsulov; rəyçilər Ə.Z.Abdullayev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dğvlət İdarəçilik Akad.- Bakı: Elm, 2009.- 205, [3] s. , cədv. ; 25 sm.

Baxşəliyev Ərəstun Təriş oğlu. XX əsrdə Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.T.Baxşəliyev; Red. və rəyçi. Q.Əzimov; Rəyçi. H.Həsənov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. I hissə.-B.: 1995.- 136 s.

 

 Baxşəliyev Ərəstun Təriş oğlu. XX əsrdə Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.T.Baxşəliyev; Red. Q.Əzimov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti II hissə.- Bakı: 1995.- 141 s. ; 20 sm.

 

Baxşəliyev Ərəstun Təriş oğlu. Azərbaycanda psixoloji fikrin təşəkkülü, inkişafı və müasir vəziyyəti [Mətn]: dərslik /Ə.T.Baxşəliyev; elmi red. Ə.Əlizadə.- B.: [Zərdabi LTD], 2008.- 527, [1] s.: ill., fotoşək., 21 sm.

 

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Etnik psixologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə. Bayramov; elmi red. Ə. Əlizadə; rəyçilər. B. Əliyev, M. Həmzəyev.-Bakı : RENESSANS , 2001. -375 s. , şək. ; 20 sm.

 

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Hüquq psixologiyası [Mətn] :ali məktəblər üçün dərslik /Ə.Bayramov, B.Əliyev; ümumi red. B.Əliyev; rəyçilər K.Əliyeva [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B.: Təhsil, 2012.- 655, [1] s. cədv

 

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Psixologiya [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Ə. S. Bayramov, Ə. Ə. Əlizadə; rəyçilər: M. Ə. Həmzəyev, İ. Ə. Seyidov, C. A. Təhmasib.-B.: Maarif, 1989.- 540 s.

 

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Psixologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 620 s.

 

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Psixologiya [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 620 s.

 

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Psixologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.S.Bayramov (red.), Ə.Ə.Əlizadə; rəyçilər. M.Ə.Həmzəyev, İ.Ə.Seyidov, C.A.Təhmasib.- B.: Çinar-Çap, 2009.-622, [2] s.

 

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Sosial psixologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə; rəyçi: B.H.Əliyev, R.F.İbrahimbəyova; ixtisas red. M.Ə.Həmzəyev.- B.: Qapp-Poliqraf, 2003.- 356 s.

 

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Şəxsiyyətin təşəkkülünün aktual psixoloji problemləri [Mətn] /Ə.S.Bayramov.- B.: Azərnəşr, 1981.- 188, [4] s.

 

Bədəlova Əsmər Sadıq qızı. Qloballaşma şəraitində böyüməkdə olan nəslin milli özünüdərk tərbiyəsi [Mətn] : [metodik vəsait] /Ə. S. Bədəlova ; red. R. L. Hüseynzadə ; [dizayn M. Hacıyev] Bakı: [s. n.], 2013.- 97, [1] s.: 20 sm.

 

Bəhmənli Vaqif. Vətənin İlhamı [Mətn]: ömürdən reportaj /V.Bəhmənli; layihənin rəhbəri və ön sözün müəl. Ə.Qarayev; red. U.Rəhimoğlu; naşir B.Axundov. Bib-ID. vtls000243458.- Bakı: Çağdaş As, 2011.- 310, [2] s.: portr., fotoşək Azf-266290

 

Bibi Robert. Əxlaqi dəyərlərə dair mühazirələr [Mətn] /Robert Bibi; Red.: Rafiq Əliyev; Tərcümə çilər: A.M. Məmmədov, Ramiz Mürsəlov. B.: İrşad, 2000. 140 s

 

Bioetika [Mətn]: sənədlər... terminlər... /AMEA, İnsanHüquqları İn-tu.; layihəninelmirəhbərivə tərt. A. Mustafayeva (ön söz əvəzi); red. A.Qurbanov; işçi qrup R.Sadıqzadə [vəb.]B.: Elm, 2009.- 335, [1] s.

 

Bioetika, elm və texnologiyaların etikası problemləri [Mətn]: məruzələr toplusu /Elmi red.: C.Ə.Əliyev, Ə.Əmiraslanov, A.Əfəndiyev və b.- B.: Elm, 2005.- 272 s.

 

Bon Güstav le. Sosializm psixologiyası [Mətn]: tam və dəqiq tərcümə /G. le Bon; tərc. ed. N.Əbdülrəhmanlı On ikinci Kitab.- B.: Zəkioğlu, 2011.- 414, [2] s.

 

Borev Yuri Borisoviç. Estetika [Mətn] /Y.B.Borev; tərc. R.S.Ulusel; elmi red. Dr. Ş.Alışanlı; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2010.- 253, [3] s. ; 22 sm.

 

Cavadov Nuru Ağahüseyn oğlu. Hisslərin inkişaf xüsusiyyətləri [Mətn] Nuru Ağahüseyn oğlu Cavadov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Yaş və Pedaqoji Psixologiya kafedrası; Elmi red.: Ə.T.Baxşəliyev.- B.: Elm, 1998.- 168 s.

Cavadov Rövşən Əli oğlu. Ekstremal şəraitlərdə psixoloji xidmət [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /R.Ə.Cavadov, G.B.Tağıyeva; Elmi red.: M.V.Əliyev; Rəyçilər: Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə.- B.: [ADPU], 2006.- 259 s.

 

Cərulla qızı Nigar. Qədim Şərqdə və Azərbaycanda şəxsiyyətin mənəvi tərbiyəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Cərulla qızı; [red. İ.Vəliyev; rəyçilər N.Mehdi, V.Məmmədova]Bakı: [s.n.], 2007. (üz qabığında 2008).- 247, [1] s.

 

 Çələbiyev Nuralı Zərbalı oğlu. Təhsil sistemində psixoloji xidmət [Mətn]: nəzəriyyə və təcrübə: [dərs vəsaiti, 2 hissədə] /N.Z.Çələbiyev; rəyçi. R.İ.Əliyev, E.M.Quliyev, E.Ə.Mirzəyeva; elmi red. İ.H.Sultanova II hissə.-Bakı: [ADPU], 2009.- 329, [1] s.
 

Çiçikalov A. Lenin və Plexanov [Mətn]: dialektik materializm inkişafında Lenin etapı məsələsinə dair A.Çiçikalov; red. Kazımzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 34 s. 20 sm.

 

 Dədəyev Şükran Mirzəbala oğlu. Psixi enerji [Mətn] /Ş.Dədəyev; Red. V.Quliyev; Rəyçi. Ə.Bayramov.- B.: Azərbaycan, 1993.- 48 s.

 

 Dədəyev Şükran Mirzəbala oğlu. Psixika [Mətn]: İnsan orqanizmində psixikanın müəyyənləşdirilməsi və öyrənilməsi.Yeni fundamental psixologiyanın əsasları /Ş.Dədəyev; Rəyçilər və ön söz. C.Bryus Overmyer, Maykl C. Stevens, M.Levintova.- B.: Qanun, 2007. -452 s.
 

 Dədəyev Şükran. Psixologiya və fəlsəfə [Mətn] /Ş. Dədəyev.-B.: Qanun, 2008. -490 s.

 

Dialektik materalizmin öyrənilməsinə dair metodik göstərişlər [Mətn] /Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu. Fəlsəfə Kafedrası; hazırlayanlar. F.F.Ramazanov, Ə.A.Niyazov, X.H. Dadaşov; rəy verənlər. Q.İ.Hüseynov, A.C.Abbasov; məsul red. A.F.Sadıxov.- B.: [s.n], 1989.- 64,[2] s.

 

Dobelli Rolf. Məntiqli düşünmə sənəti [Mətn]: təfəkkürünüzdəki 52 qüsura yol verməsəydiniz həyatınız kökündən dəyişərdi R.Dobelli; alman dilindən tərc. ed. Ş.Yusubov.- B.: Qanun.- 2014.- 320 s.

 

Dürant Uill. Fəlsəfi hekayətlər [Mətn]: Dünya fəlsəfəsinin ən görkəmli nümayəndələrinin həyat və baxışları /Uill Dürant; İngilis dilindən tərc. A.Əsədov; Red. Q.Əzizxanlı.- B.: Zəkioğlu, 2006.- 578 s.: portr., ill., 22 sm.

 

Eksperimental psixologiya [Mətn] : 050121. Təhsildə sosial-psixoloji xidmət : pedaqoji universitet və institutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqram /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti ; tərt. ed. E. M. Quliyev ; red. N. T. Rzayeva. Bakı: [s. n.], 2015.- 29, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Elmi-ateizm məsələləri[Mətn]. Bakı.:1961.- 140 s.

 

 "Estetik təlimlər tarixi" fənni üzrə metodik göstərişlər [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, M.A. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu; tərt. ed. N.İ.Ələkbərova; rəy verənlər. B.O. Qurbanov, C.V. Mustafayev, N.M. Mehdiyev.- B.: [s.n.], 1989.- 69, [1] s.

 

Etibar İskəndər. Gənc ailə üçün yaddaş [Mətn] /İ. Etibar.- B.: MBM, 2009. -75 s.

 

Etologiya [Mətn] [tərt. ed. E.H.Sultanov, S.K.Cəfərova, Z.C.Vəliyeva; red. Q.T.Mustafayev]; Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: [s.l.] 1990.- 49, [1] s.

 

Eyyubov Anar. Diplomatiyanın əsasları [Elektron resurs]: dərs vəsaiti A.Eyyubov; red. R.M.Qurbanov; rəyçilər B.M.Abdullayev, Ə.İ.Abdullayev, Z.R.Bayramov; ADİU.- B.: [İqtisad Un-ti] 2010.- 85 s.

 

Əfəndiyev Asif Kazım oğlu. İnam və şübhə /A. K. Əfəndiyev ; red. A. Hüseynov.-Bakı : Yazıçı , 1988.-171, [5] s.

 

Əfəndiyev Asif Kazım oğlu. Müdriklik səlahiyyəti [Mətn] /A.K.Əfəndiyev.- Bakı: Gənclik, 1976.- 190, [2] s.

Əhədov Abdulla Fətulla oğlu. Qədim dünya fəlsəfəsi [Mətn]: (Dərs vəsaiti) /A.Əhədov; Red. H.İmanov; Azərbaycan İctimai-Siyasi Universiteti.- B.: "Azərbaycan Ensklopediyası" NPB, 1995. -200 s.

 

 Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. İdarəetmənin pedaqogika və psixologiyası: Dərs vəsaiti /H.M.Əhmədov, A.V.Həsənov, H.B.Bayramov; Elmi red.: M.Ə.Həmzəyev və b.; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: Maarif, 2004.- 324 s.

 

 Əhmədli Rafail Ayvaz oğlu. Azərbaycan dövlətçilik fəlsəfəsi [Mətn]: [monoqrafiya] /Rafail Əhmədli; elmi red. L.Mövsümova, M.Ağayev.- B.: Nurlan, 2008.- 360 s.

 

 Əhmədli Rafail Ayvaz oğlu. Seyid Əzim Şirvaninin fəlsəfi görüşləri /R.Əhmədli; Elmi məsləhətçi: Z.Quluzadə; Elmi red.: İ.Rüstəmov, K.Bünyadzadə.- B.: Elm, 2005.- 196 s.

 

Əkbərov Nazim. Ailə və cəmiyyətdə əxlaq və davranış qaydaları [Mətn] : [I-II siniflər üçün"Həyat bilgisi" fənninə metodik vəsait] /N. Əkbərov ; red. Y. Kərimov ; dizayn İ. İbrahimoğlu ; rəssam Ö. Qələndər. B.: Bərəkət, 2009. 78, [1] s.: rəngli şək

 

Əlibəyzadə Elməddin Məmməd oğlu. "Avesta" Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixidir /Elməddin Əlibəyzadə; Elmi red.: Şamil Əliyev; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Yurd NPB, 2005.- 238 s.

 

 Əliyev B.H. Hüquq psixologiyasinin tədqiqat metodları [Mətn]: dərs vəsaiti /B.H.Əliyev (elmi red.), A.F.Səməndərova; rəyçilər. L.M.Cabbarova, S.A.Allahyarova.- B.: Təhsil, 2008.- 156 s.

 

Əliyev Cavid Ramiz oğlu. Test psixologiyası [Mətn] C.Əliyev; elmi red. F.A.Rüstəmov, H.Ə.Əlizadə.- B.: Elm, və təhsil, 2011.- 79, [1] s.

 

 Əliyev Kazım Oruc oğlu. İdmançının qələbə psixologiyası [Mətn] /K. Əliyev; elmi red. T. İsmayılov; məsləhətçi-red. B. Fərəcbəyli. B.: Ozan, 2008.- 199, [1] s., portr., cədv.

 

 Əliyev Qoşqar Cəlal oğlu. Təbabət fəlsəfəsi /Qoşqar Əliyev; Elmi red.: M.S.Cabbarov; Rəyçilər: H.R. İmanov, Ə.M.Tağıyev.- B.: Araz, 2000.- 240 s.

 

Əliyev M.S. Psixologiya atlası [Mətn] /M.S.Əliyev; elmi red. E.M.Quliyev; Ön sözün müəl. Ə.Ə.Əlizadə.B.: Hərbi nəşriyyat, 2009.- 194 s.: şəkil., ill., 30 sm.

 

Əlizadə Aydın Arif oğlu. Antik fəlsəfə tarixi [Mətn] : ali məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti /A. A. Əlizadə ; elmi red. İ. Məmmədzadə ; məsul red. E. Səmədov ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu. Bakı: [s.n.], 2016.- 287, [1] s.: portr., cədv., 22 sm.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Ailə [Mətn] /Ə.Əlizadə, A.Abbasov; elmi red. A.Eminov.- Bakı: Maarif, 1989.- 309, [2] s. , fotoşək., şək. ; 22 sm.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Ailə həyatının etika və psixologiyası [Mətn]: müəllim üçün vəsait Ə.Ə.Əlizadə, A.N.Abbasov; rəyçi. Ə.Ə.Ağayev, M.Ş.Əbdülov.- B.: Maarif, 1988.- 189, [3] s.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Əsrin meqameylləri: psixopedaqoji problemlər [Mətn]: 3 cilddə: [Monoqrafiya] /Əbdül Əlizadə, Hikmət Əlizadə; Elmi red. R.İ.Əliyev, A.N.Abbasov, Y.M.Şiriyeva III cild.- B.: 2008.- 501 s.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri [Mətn] /Prof. Əbdül Əlizadə; Elmi red.: Zahid Qaralov; Məsul red.: İradə Akifqızı.- B.: Pedaqogika, 2004.- 432 s.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Pedaqoji psixologiya [Mətn] /Ə.Ə.Əlizadə, H.Ə.Əlizadə; elmi red. U.M.Şiriyeva, C.Ə.Əlizadə; rəyçilər L.C.Əmrahlı, H.T.Rzayeva.- I kitab.- B.: [ADPU], 2010.- 319, [1] s.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Pedaqoji psixologiya [Mətn] /Ə.Ə.Əlizadə, H.Ə.Əlizadə; U.M.Şiriyeva, C.Ə. Əlizadə; rəyçilər L.C.Əmrahlı, H.T.Rzayeva, II kitab.- B.: [ADPU], 2010.- 288, [2] s.

 

Əlizadə Hüseyn. Estetika [Mətn] /Hüseyn Əlizadə; Red. E.Zamanova; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Elm, 2007.- 380 s.

 

Əmirov Eldar. Tarixin fəlsəfəsinə dair bəzi düşüncələr /Eldar Əmirov; Elmi red.: M.Əliyev.- Bakı: Təhsil, 2005.- 168 s.

Əmrahlı Limunət Şəfi qızı. Psixoloji xidmət [Mətn] /L.Ş.Əmrahlı; Rəyçi. Ə.Ə.Əlizadə, R.İ.Əliyev, C.Q. Alıyev; Elmi red. Y.Ş. Kərimov I kitab.- B.: 2007.- 284 s.

 

Əmrahlı Limunət Şəfi qızı. Məktəbə hazırlığın psixodiaqnostikası [Mətn] /L.Ş.Əmrahlı; Red.P.B.Əliyev; Azərbaycan RespublikasınınTəhsil Problemləri İnstitutu.- B.: Nərgiz, 2006.- 188 s.

 

Əmrahlı Limunət Şəfi qızı. Şəxsiyyət və cəmiyyət [Mətn]: Psixoloji etüdlər /L.Əmrahlı; Elmi red. N.Mehdi Bakı : MBM , 2007. 200 s.

 

Əsədov Adil İsgəndər oğlu. Anqlo-Amerikan fəlsəfədən etüdlər: anqlo-amerikan fəlsəfədə idealın və reallığın münasibətlərinə dair [Mətn]: /A.Əsədov; elmi red. İ.Məmmədzadə; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B.: Təknur, 2008.- 51, [1] s.

 

Əsədov Adil İsgəndər oğlu. Gözəlliyin fəlsəfəsi: mahiyyət və onun cismani təcəssümü spiritualist istokratizm işığında [Mətn]: /A.Əsədov; elmi red. F.Köçərli;[ön söz. K.Talıbzadə]; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatl İn-tu.- B.: Nurlan, 2005.- 498, [2] s.

 

Əsədov Adil İsgəndər oğlu. İdeal və reallıq arasında [Mətn]: estetik və ontoloji prinsiplərdə uyğunsuzluq və müvazinət məqamalarına dair fəlsəfi dialoq /A.İ.Əsədov; elmi red. F.Qasımzadə; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B.: Elm, 2006.- 225, [1] s. portr

 

Əsədov Adil İsgəndər oğlu. Siyasətin fəlsəfəsi: Dövlət və onun inkişaf mərhələləri siyasi aristokratizmin təkamül dinamikası işığında /Adil Əsədov; Ön sözün müəllifi və rəyçi: F.Köçərli; Elmi red.: A.Şükürov.- Bakı: [Nafta-Press], 2001.- 307 səh. , 1 portr. ; 21 sm.

Əsədov Adil İsgəndər oğlu. Siyasətin fəlsəfəsi: mahiyyətin gerçəkləşdirilməsinə yönələn iradə və onun tarixi taleyi spiritualist aristokratizm fəlsəfəsi kontekstində [Mətn] /A.İ.Əsədov; ön sözün müəl. F.Köçərli; elmi red. İ.Məmmədzadə; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu V cild.- B.: Təknur, 2010.- 415, [1] s.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Əsrin meqa meylləri: psixo pedaqoji problemlər [Mətn]: 3 cilddə: [Monoqrafiya] /Əbdül Əlizadə, Hikmət Əlizadə; Elmi red. R.İ.Əliyev, A.N.Abbasov, Y.M.Şiriyeva. I cild.- B.: 2008.- 480 s.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Əsrin meqameylləri: psixopedaqoji problemlər [Mətn]: 3 cilddə: [Monoqrafiya] /Əbdül Əlizadə, Hikmət Əlizadə; Elmi red. R.İ.Əliyev, A.N.Abbasov, Y.M.Şiriyeva.- III cild.- B.: 2008.- 501 s.

 

Əsədov Adil İsgəndər oğlu. Kosmosentrizm qədim dünyagörüşün başlıca prinsipi kimi [Mətn]: Tədris-metodik vəsit /A. Əsədov; Beynəlxalq Pedaqoji Akademiya; Azərbaycan Fasiləsiz Təhsil Kompleksi "Futuroloq"; Açıq Universitet; Elmi red.: R.Əsədov.- B.: 1998.- 86 s.: portr., 21 sm.

 

Əsgərov Mayıl Binnət oğlu. Linqvo-psixoloji vəhdət nəzəriyyəsi [Mətn] /M. B. Əsgərov ; elmi red. Q. Ş. Kazımov. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 191, [1] s.: portr., ill., cədv., 20 sm.

 

Əsgərov Şahlar Qaçay oğlu. Düşüncə tərzi [Mətn] /Ş.Q. Əsgərov B.: Azərbaycan, 2008. -336 s.

 

Əzimli Qulam E. Yaş və pedaqoji psixologiyanın müasir problemləri [Mətn]: Ali məktəblər üçün tədris vəsaiti /Q.E.Əzimli; Rəyçilər Ə.Ə.Əlizadə, Ə.T.Baxşəliyev; İxtisas red. Ə.S.Bayramov.- Bakı: 2006.- 530 s. , portr.; 22 sm.

Əzimli Qulam. Yaş və pedaqoji psixologiyanın müasir problemləri [Mətn]: Ali məktəblər üçün tədris vəsaiti /Q.E.Əzimli; Rəyçilər Ə.Ə.Əlizadə, Ə.T.Baxşəliyev; Ön sözün müəll. Ə.Bayramov.-B.: Nurlan, 2008.- 526 s.

 

Əzimov Qulam Eynulla oğlu. Psixi inkişaf və tərbiyənin müasir problemləri: Ali məktəblər üçün tədris vəsaiti /Q.E.Əzimov; İxtisas red.: Ə.S.Bayramov.- B.: 2004.- 338 s.

 

Faber Adel. Necə danışmalı ki, uşaqlar qulaq assınlar və necə dinləməli ki, uşaqlar danışsınlar [Mətn]: [Valideynlər! Uşaqlarınızla düzgün ünsiyyət üçün vasitə!] /A.Faber, E.Mazliş; rus dil. tərc. A.Qasımova; rəssam Kimberly Ann Coe.[Bakı]: [Qanun], [2014].255 s.: portr., ill., cədv., [1] əlfəçin.

 

 Fəlsəfə [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /F.F.Ramazanov və b.; Məsləhətçi və elmi red. F.Ramazanov.- B.: Azərbaycan, 1997.- 374 s.

 

 Fəlsəfə ensiklopedik lüğəti [Mətn] /M.Ə.Babayev, Y.A.Qaraməmmədli, G.K.Qocayeva və b.; Baş red.: İ Vəliyev; Red.: İ.Ə.Rüstəmov, Ə.F.Abbasov və b.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997.- 520 s.

 

 Fəlsəfə və həyat: Elmi məqalələr toplusu /Redaksiya heyəti: Yusif Rüstəmov, Əbülhəsən Abbasov, Afaq Rüstəmova, Dilqəm İsmayılov Həlimə Məmmədova; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. "Sosial fəlsəfə" şöbəsiI buraxılış.- B.: Təknur, 2005, 244 s.

 

 Fərhadoğlu Maqsud. Fəlsəfənin əsasları [Mətn]: dərslik /M. Fərhadoğlu; elmi red. Ə.Bayramov; rəyçi A. Şükürov, V. Paşayev.- B.: Nurlan, 2006.-400 s.

 

Fərhadoğlu Maqsud. Fəlsəfənin əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.Fərhadoğlu; Elmi red. Ə.Bayramov, Q.Talıbov.- B.: Nurlan, 2002.- 392 s.

 

Fərhadoğlu Maqsud. Fəlsəfənin əsasları [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /M.Fərhadoğlu; Elmi red.: Ə.R.Bayramov, Q.Talıbov.- B.: Maarif, 1998.- 440 s.

 

 Freyd Z. Fromm E. Bir illüziyanın gələcəyi. Psixoanaliz və din. [Mətn]: Bakı Universiteti nəşriyyatı, B.: 2004.- 157 s.

 

 Freyd Ziqmund. Yuxuların yozumu [Mətn] Z.Freyd; tərc. N.Qocabəyli; red. S.Şahbazov[Bakı] [Qanun] [2014].- 578 s.

 

Güstav le Bon. Kütlə psixologiyası [Mətn] /Güstav le Bon; tərc.-red. Q.Əzizxanlı; ön söz. Ə.Nicat Birinci kitab.- B.: Zəkioğlu, 2006.- 327 s.

 

 Güvəndikli Əli. Allah-Kainat-İnsan Quran və dünyanın bütün sirləri açıldı : monoqrafiya /Ə. Güvəndikli ; red. Ə. Həsən.-Bakı : [s. n.] , 2012.- 36 s.

 

Hacıyev Zeynəddin Camal oğlu. Fəlsəfə [Mətn]: ali məktəblər üçündərslik Z.C.Hacıyev; elmired. H.Q.Məmmədov; rəyçi. Ə.B.Məmmədov, O.H.Hüseynli.- B.: Turan evi, 2012.- 485, [3] s.

 Haqverdiyev Bayram Yusif oğlu. İdarəetmə psixologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti: bakalavr pilləsi üçün /B.Y.Haqverdiyev; elmi red. T.Ə.Rəsulov; rəyçilər. M.V.Vəliyev, Ş.Y.Abdullayeva; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B.: Elm, 2008.- 301, [2] s.

 

Hegel Georq Vilhelm Fredrix. Məntiq elmi Georq Vilhelm Fredrix Hegel; çevirəni A.Tağıyev; elmi red. F.Qasımzadə 1-ci Cild.- B.: [s. n.] 2005.- 158 s.

 

Həmzəyev Muxtar Əliş oğlu. Pedaqoji psixologiya [Mətn]: Pedaqoji institut tələbələri üçün dərs vəsaiti /M.Ə. Həmzəyev; Rəyçi: Ə.Ə.Əlizadə, A.Ə.Quliyev.-B.: Maarif, 1991. -296 s.

 

Həsənli Oruc Qafar oğlu. Sosial psixopedaqogikada istedadlı uşaqlar problemi [Mətn]: (dərs vəsaiti) O.Q.Həsənli, K.H.Camalov; elmi məsləhətçı F.Sadıqov; rəyçi A.Abbasov [və b.]; red. N.Abdullazadə.- B.: Elm və təhsil, 2011.- 391, [1] s.

 

Həsənov Hüseynağa İsmayıl oğlu. Azərbaycanda fəlsəfi və ictimai-siyasi fikir [Mətn]: 1910-cu il mart-1917-ci illər /H.İ.Həsənov; red. N.M.Mikayılov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Elm, 1977.- 129, [3] s.

 

Həsənov Rəhim Rafiq oğlu. Georq Vilhelm Fridrix Hegelin ruh fəlsəfəsi [Mətn] /R. Həsənov ; elmi red. N. Mehdi .- Bakı : Təknur , 2011.- 167, [1] s.

 

Hill Napoleon. Düşün və varlan [Mətn]: [dərslik] /N.Hill; ruscadan tərc. K.Haqverdiyeva.- [Bakı]: [Qanun], [2014].- 483 s.

 

Hüseynqulu oğlu Soltan. Yaşamaq, yaşatmaq, yaratmaq [Mətn] /Axund Hacı Soltan Hüseynqulu oğlu; Red.: Hacı Nazim Məmməd oğlu, Hacı Aydın Kamil oğlu.- B.: OZAN, 1998.- 440 s.

 

Hüseynli Nazim. Ümumelmi anlayışlar: məntiqi-qnoseoloji təhlil [Mətn] /N.Hüseynli; Elmi red.: C.Əhmədli; Rəyçilər: Ə.Məmmədov, S.Daşdəmirov, M.İsrafilov.- B.: Diplomat, 1998.- 204 s.: 19 sm.

 

Hüseynov Heydər. XIX əsr Azərbaycan ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən [Mətn] /H. Hüseynov; red. Q. Əzizxanlı İkinci kitab.- B.: Zəkioğlu, 2006.- 544 s.

 

Hüseynov Heydər. Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən [Mətn] /H. Hüseynov; elmi red. Y. Rüstəmov; rus dilindən tərc. ed. A. Hacıyeva, Ş. Məmmədova, E. Zamanova və b..- B.: Şərq-Qərb, 2007.-400 s.

 

Hüseynov Həsən. Qərb-Şərq münasibətləri xristian və islam təfəkkürü baxımından [Mətn] /H.Hüseynov; T.Bəhərçi; Elmi red: M.Salahov; Red: O.Məmmədov (Qəbələli), X.Turabova; AMEA. Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Təknur, 2005,442 s.
 

Hüseynov İlqar. Azərbaycan milli adət və ənənələrinin bədii-estetik mahiyyəti: [monoqrafiya] /İlqar Hüseynov; Red.: Nizaməddin Şəmsizadə; Rəs.: E. Nəzərov.- B.: Mars-Print, 2002.- 308 s.

 

 Hüseynov Şahnəzər. Əhmədbəy Ağaoğlunun dünya görüşü [Mətn]Ş.Hüseynov; Elmi red.: C.Mustafayev.- B.: Azərnəşr, 1998.- 128 s. 1 portr

 

 Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Baxış bucağı [Mətn]: fəlsəfi publisistika /S.S.Xəlilov.- B.: Elm və təhsil, 2010.- 252, [4] s.

 

 Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Elmi-texniki tərəqqi: Bu gün və sabah [Mətn] /S.S.Xəlilov; elmi red. R.O.Qurbanov ; rəy ver. N.M.Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 1988.- 134 , [2] s.

 

Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Mənəviyyat fəlsəfəsi [Mətn]: /S.S.Xəlilov; Elmi red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev.- B.: Azərbaycan universiteti, 2007.- 520 s.

 

Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Sivilizasiyalararası dialoq [Mətn] /S.Xəlilov.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 255, [1] s.

 

 İbrahimov Əli İmanqulu oğlu. Y.V.Çəmənzəminlinin fəlsəfi və sosial-siyasi görüşləri [Mətn]: [monoqrafiya] /Ə. İ. İbrahimov; elmi red. Ə. Tağıyev; AMEA, Fəsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu, "Politologiya" şöbəsi.- B.: Elm və təhsil, 2009.- 249, [3] s., portr.

 

İbrahimov Səbuhi Məmmədəli oğlu. İsna Əşəri [Mətn]: 12 İmamilik /H.S.M.İbrahimov; Elmi məsləhətçilər: Z.Məmmədov, R.Aslanova; Elmi red.: M.Nağısoylu.- Bakı: 2007.- 128 s.

 İmanov Həmid Rza oğlu. Fəlsəfənin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /H. İmanov; elmi red. İ. Rüstəmov; rəyçi. Z. Hacıyev, Ə. Abbasov, Ə. Məmmədov.- B.: Turan evi, 2009. -438 s.

 

 İmanov Həmid Rza oğlu. Fəlsəfənin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti H.R.İmanov; elmi red. İ.Rüstəmov.- B.: [Turan evi] 2010.- 441, [2] s.

 

İmranoğlu Rauf. Məntiq [Mətn] R.İmranoğlu; red. E.Şahmərdanlı; cildin dizaynı N.Allahverdiyev; burax. məs. N.Şahmərdanlı.- B.: Parlayan Günəş, 2011.- 463, [1] s.

 

 İnam Ata. On kutsal bitiq: mütləqə inam fəlsəfəsi və ruhaniyyatı /İnam Ata (Asif Ata) Birinci Bitiq.-Bakı : Qanun , 2010.-322, [2] s.

 İnam Ata. On kutsal bitiq. Mütləqləşmək-var olmaq: mütləqə inam fəlsəfəsi və ruhaniyyatı /İnam Ata; nəşrə hazır. Safruh, İ. Atalı, Y. Atalı ikinci bitiq.-Bakı : Qanun , 2010.-182, [2] s.

 

 İnam Ata. On kutsal bitiq Görmək insaniliyi /İnam Ata ; nəşrə haz. Safruh, İ. Atalı, Y. Atalı üçüncü bitiq.-Bakı : Qanun , 2011.-359, [1] s.

 

 İnam Ata. On kutsal bitiq Fəlsəfənin təməli /İnam Ata ; nəşrə haz. Safruh, İ. Atalı, Y. Atalı dördüncü bitiq.-Bakı : Qanun , 2012.-231, [1] s.

 

 İnam Ata. On kutsal bitiq. Kutsal quruculuq /İnam Ata ; nəşrə haz. Safruh, İ. Atalı, Y. Atalı beşinci bitiq.-Bakı : Qanun , 2013.- 471, [1] s.

 

 İnam Ata. Bədiiyyat [Mətn]: [6-cı Müqəddəs Kitab] /İnam Ata.- B.: Adiloğlu, 2006.- 52 s., portr.


 İnam Ata (Asif Ata). On kutsal bitiq [Mətn] : mütləqə inam fəlsəfəsi və ruhaniyyatı /İnam Ata ; nəşrə haz. Safruh, İ. Atalı, Y. Atalı. 7-ci Bitiq Hüquqdan haqqa. Bakı: Qanun, 2015.- 111, [1] s.: portr., ill., 20 sm.


 İnamın gəlişi [Mətn]: İnam Atanın (Asif Atanın) Mütləqə İnam Təliminin gerçəkləşmə addımları /Türkün (ilk) Ruhaniyyat Ocağı-İnam atanın (Asif atanın) Mütləqə İnam Ocağı.- B.: [Adiloğlu] Atakənd-28, 2007.- 60 s.


İncəsənətin sosial mənəvi- estetik mahiyyəti [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU; red hey. A.M.Aslanov [və b.]Bakı: ADU, 1986.- 86, [2] s.

 İsmaylov Dilqəm Yunis oğlu. Liberalizm /D. İsmayılov ; elmi red. F. M. Qurbanov.-Bakı : [Xəzər Universiteti] , 2013.- 246, [1] s.

 

 İsmayılov Əmrəli. Heydər Əliyev və milli ləyaqət fəlsəfəsi [Mətn] /Ə.İsmayılov, Q.Əliyev; Elmi red.: Ş.A.Qasımlı.- B,: Təbib, 1998.- 151 s.: 1 portr., 20 sm.

 

İsmayılov Fərman Qəhrəman oğlu XX əsr Qərb fəlsəfəsi tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F. İsmayılov; elmi red. F. F. Qasımzadə. I cild. B.: Təhsil, 1999. 416 s.

İsmayılov Fərman Qəhrəman oğlu. XX əsr Qərb fəlsəfəsi tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F.İsmayılov; elmi red. F.F.Qasımzadə II cild.- B.: Təhsil, 2000.- 664 s.

İsmayılov Fərman Qəhrəman oğlu. Klassik psixoanalizin əsasları /Fərman İsmayılov Bakı : Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB , 2003 348 səh.

İsmayılov Fərman Qəhrəman oğlu. Müasir Qərb fəlsəfəsi [Mətn] /F.İsmayılov; rəy verənlər. T.Rəsulov, Y.Rüstəmov.- B.: Azərnəşr, 1991.- 310 s.

 

İsmayılov Fərman Qəhrəman oğlu. Seçilmiş əsərləri. XX əsr Qərb fəlsəfəsi tarixi /F.Q.İsmayılov; elmi red. C.Feyziyev II Cild Birinci Kitab.- Bakı: [s.n.], 2011.- 535, [1] s.

 

İsmayılov Fərman Qəhrəman oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə F.Q.İsmayılov; elmi red. C.Feyziyev V Cild [Frensis Bekon].- B.: [Oğuz Eli] 2011.- 596, [1] s.

 

İsmayılov Fərman Qəhrəman oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə F.Q.İsmayılov; elmi red. C.Feyziyev V Cild [Frensis Bekon].- B.: [Oğuz Eli] 2011.- 596, [1] s.

 

İsmayılov İbrahim İsa oğlu. Məhkəmə etikasının bəzi məsələləri [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Hacı İbrahim İsmayılov; Red. A.Qasımov; Rəyçilər. M.Məlikova; F.Səməndərov; A.Qasımov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU-nun nəşriyyatı, 2007.- 265 s.

 

 İsmayılov Nadir Vedan oğlu. Tibbi psixologiya və psixoterapiya: Dərslik /N.V.İsmayılov, F.N.İsmayılov; Elmi red.: Ə.Ə.Abasquliyeva.- B.: Maarif, 2002.- 376 s.

 

 İsmayılov Nadir Vedan oğlu. Tibbi psixologiya və psixoterapiya [Mətn]: dərslik /Nadir İsmayılov, Fuad İsmayılov; elmi red. Ə.Ə.Abasquliyev; rəyçilər A.H.Sultanv, B.H.Əliyev.- B.: [Maarif], 2008.- 416 s.

 

 İsmayılova Mehriban Cəlal qızı. Psixologiyanın tədrisi metodikası dərs vəsaiti /M.C.İsmayılova; elmi red. R.İ.Əliyev, N.T.Rzayeva; rəyçi. L.M.Qurbanova [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllilmlər İn-tu.- Bakı: [s.n.], 2012.-446, [2] s. , sxem., cədv. ; 22 sm.

 

 İsmayılova Mehriban Cəlal qızı. Ünsiyyət psixologiyası (məntiqi-struktur sxemlərdə və şərhlərdə): (dərs vəsaiti) /M.C.İsmayılova; ixtisas red. R.İ.Əliyev; rəyçi N.T.Rzayeva [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İ-tu.- B.: [s.n.]; 2011.- 264, [1] s.

 İsrafilov Mahir Mənsur. Məntiq [Mətn]: nəzəriyyə və praktika /M.M. İsrafilov; elmi red. H.R. İmanov; red. H. İsrafil; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.-B.: Turan evi, 2005. -379 s.

 

İsrafilov Mahir Mənsur oğlu. Məntiq sual və cavablarda [Mətn]: dərs vəsaiti /M.İsrafilov; elmi red. A.Y.Tağıyev; rəyçi Ə.B.Məmmədov, G.Y.Yusifova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi.- B.: Adiloğlu, 2008.- 216, [2] s.

 

Kahraman Abdullah. Fiqh üsulu [Mətn] /A.Kahraman; tərc. M.Camalov; red. V.M.Məmmədəliyev, Ö.Aslan.- B.: Nurlar, 2007.- 272 s.

 

Kant İmmanuil. Proleqomenlər [Mətn]: /İ.Kant; rus dilindən çevirən. Y.Rəhimoğlu; layihənin red. Q.Əzizxanlı on birinci kitab.- B.: Zəkioğlu, 2010.- 183, [1] s.

 

Karnegi Deyl. Dostu necə qazanmalı və necə təsir göstərməli [Mətn] Deyl Karnegi; Tərcümə edən və ön sözün müəllifi: Həmid Vəliyev; Red. S.İsmayılova.- B.: İşıq, 1993.- 240 s.

 

Karnegi Deyl. Dost qazanmaq və adamlara təsir göstərmək sənəti [Mətn] /D.Karnegi; rus. tər. H.Vəliyev; red. İ.Muradova;önsöz. H.Vəliyev.- [Bakı]: [Qanun], [2014].- 311 s. portr

 

Kərimov Vahid Məcid oğlu. Fəlsəfədə və təbiətşünaslıqda varlıq və materiya problemi [Mətn]: [Monoqrafiya] /V. Kərimov; Elmi red.: Ə. B. Məmmədov.- B.: Təhsil NPM, 2003.-488 s.

 

 Kolbanovski V. Materiya və şüur [Mətn]: Marksizm-leninizm əsasları kafedraları rəhbərlərinin Ümum İttifaq müşavirəsində oxunmuş leksiya /V.Kolbanovski; tərc. ed. O.Bağırov; red. Q.Abbasov, M.Mirzaev.- B.: Azərnəşr Siyasi ədəbiyyat şöbəsi, 1941.- 41, [1]

 

Köçərli Firudin Qasım oğlu. Üzeyir Hacıbəyovun ictimai-siyasi görüşləri [Mətn] F.Q.Köçərli; red. Ə.Mirəhmədov; AzSSR EA, Fəlsəfə bölməsi.- B.: AzSSR EA, 1965.- 90, [2] s.

 

Köçərli Firudin Qasım oğlu. Sovet ailəsi necə olmalıdır [Mətn] F.Q.Köçərli; red. H.Axundov.- B.: Azərnəşr, 1962.- 19, [1] s.

 

Kulişer-Buntselman N. Uşaqlara cəza verməməli [Mətn] /N.Kulişer-Buntselman; çevirəni. Ə.Salmanov.- B.: Azərnəşr, 1929.- 22 s.

 

Qarabağlı Əli. (Teyqubat oğlu Əliyev.) Xoşbəxtlik sorağında [Mətn] /Ə.Qarabağlı; red. A.İsabəyli.B.: Şirvannəşr, 2006.- 107, [1] s. portr

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Məhəmməd Nəsirəddin Tusi: elm, saf əxlaq dünyasına açılan qapı [Mətn] Z.Qaralov; məsul red. A.A.Abaszadə, G.Qaralova I cild.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 391, [1] s.

 

 Qaraməmmədli Yasin. Riskin idarə olunmasında insan amili -psixoloji faktorlar /Y.A.Qaraməmmədli, İ.E.Məmmədov; Elmi red.: B.T.Bəkirov.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 158 s.

 

Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Dünyanın tacı türklər [Mətn] : tarixi, siyasi-ideoloji əsər.-Bakı 2006. 351 s.

 

Qasımlı Aydın Mədət oğlu. O və Biz.-Bakı Elm 2009.461 s.

 

Qədim yunan fəlsəfəsi antologiyası [Mətn] /Red.: Ə.S.Abasov, N.A.İmanov; Tərcüməçilər: F.X.Hacıyev, Ə.S.Şəkirzadə, N.A. İmanov.- B.: Yeni Nəsil AJB, 2005.- 174 s.

 

Qədim yunan fəlsəfəsi antologiyası /Red.: Ə. S. Abasov, N. A. İmanov; Rəyçi: Ə. F. Abbasov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.-B.: "Yeni Nəsil"AJB, 2002.-180 s.

 

Qədirov Ələddin Əhməd oğlu. Yaş psixologiyası: Ali pedaqoji məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. /Ə.Qədirov; İxtisas red: .Ə.Həmzəyev. - B.: Maarif, 2002.- 387 s.

 

Qədirov Ələddin Əhməd oğlu. Yaş psixologiyası: Pedaqoji ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Ə.Ə.Qədirov, N.Ə.Xəlilov; İxtisas red.: M.Ə.Həmzəyev; Rəy verənlər: S.İ.Seyidov, K.Kərimov.- Gəncə, 1999.- 382 s.

 

Qəhrəmanov Nadir Fərrux oğlu. Dünyanın təbii mənzərəsi və fizika [Mətn] /N.Qəhrəmanov; Elmi red. Ə.B.Məmmədov; Rəyçilər. V.İ.Tahirov, R.İ.Bəşirov.- B.: Elm, 2007.- 248 s.

 

Qolosovker Yakov Emmanuiloviç. Mifin məntiqi [Mətn] /Y.E.Qolosovker; rus dilindən çevirən və son söz müəl. A.Talıbzadə; red. R.Bədəlov; Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: Kitab aləmi, 2006.- 316 s. ; 21 sm.

 

Qrasian Baltasar. Kamillik elmi [Mətn]: /B. Qrasian ; tərc. A. Rzayev, M. Əsədova; red. və ön söz müəl. Ə.Nicat.- B.: Qanun, 2001.- 110, [2] s.

 

Quliyev Edison Məmməd oğlu. Uşaq və yaş psixologiyası testlər 300 [Mətn] E.M.Quliyev.- B.: 2006.- 103 s.

 

Quliyev Gündüz Allahqulu oğlu. Məhəbbət psixologiyası [Mətn] /G. A. Quliyev; Red.: M. Nağısoylu.- B.: Adiloğlu, 2005.-456 s.

 

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. əsrin böyük Azərbaycan filosofu Zakir Məmmədov (Baharlı): [Monoqrafiya] /X. Quliyeva; Bakı: Azərnəşr, 2003.- 160 s.: 19 sm.

 

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Azərbaycan maarifçiliyində fəlsəfi-etik məsələlər [Mətn]: XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəlləri /X.Quliyeva; elmi red. İ.Məmmədzadə.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 274, [6] s.

 

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Azərbaycanda maarifçi estetika: XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin əvvəlləri /Xatirə Quliyeva; Elmi red.: V.Həbiboglu.- Bakı: Elm, 2001.- 200 s.

 

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Heydər Əliyev və mənəvi-estetik dəyərlər [Mətn] /. Quliyeva; Elmi red. və ön sözün müəllifi: V. Həbiboğlu. Bakı: Azərnəşr, 2002.- 176 s.: fotoşək., 21 sm.
 

Qurbanov Füzuli Məhəmməd oğlu. Autopoyezisvəsinergetika: sosial təşəkkül metaforaları [Mətn] /F.Qurbanov; elmi red. H.Quliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 484, [4] s.

Qurbanova Lamiyə Mehdi qızı. Ailənin psixoloji problemləri və həlli yolları /L.Qurbanova; elmi red. E.Şəfiyeva; Azərb. Resp., Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- Bakı [Sumqayıt]: Bilik, 2012.- 239, [1] s. , portr., ill., cədv. ; 20 sm.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. İnsanşünaslıq [Mətn]: [monoqrafiya] /A. A. Qurbanzadə; elmi red. N. A. Babaxanov.- B.: Elm, 2009.- 159 s.

 

Mehdi Niyazi Musa oğlu. Azərbaycan bilinmələrindən sezilən nəsələr [Mətn]: nəsələrlə nəsnələr arasında /N.Mehdi; rd. D.Mehdi.- B.: Qnun, 2003.- 172 s.

 

Mehdi Niyazi Musa oğlu. Fəfsəfə tarixində fəlsəfə. Nə və necə deyilənlər haqqında kitab [Mətn]: fəlsəfə üzrə dərs vəsaiti /N.Mehdi, D.Mehdi; elmi red. A.Talıbzadə; rəyçilər. R.Bədəlov, Ş.Məmmədov, Ə.Abbasov.- B.: Qanun, 2005.- 276 s.

 

Mehdi Niyazi Musa oğlu. Fəlsəfə tarixində fəlsəfə [Mətn] nə və necə deyilənlərhaqqındakitab: fəlsəfə üzrə dərsvəsaiti /N.Mehdi, D.Mehdi; rəyçilər. R.Bədəlov, Ş.Məmmədov, Ə.Abbasov; elmired. A.Talıbzadə.- Bakı: Qanun, 2010.- 275, [1] s.

Mehdi Tofhid. Həqiqətə pəncərə [Mətn]: Yeni rasional era: rasional cəmiyyət, rasional idarə, rasional elmi baxışlar, rasional həyat tərzi, rasional əxlaq, rasional tanrı anlayışı /T.Mehdi; [Rasional Cəmiyyət Uğrunda İctimai Birlik].- B.: Səda, 2008.- 522 s.

 

Mehdi Tofiq. Dünya necədir, o necə işləyir? [Mətn] /T. Mehdi.- I Hissə II Hissə.-Bakı : Rasional cəmiyyət uğrunda İctimayi Birliyi , 2011.-114, 118 s.

Mehdi Tofiq.  Dünya necədir, O necə işləyir?[Mətn] /T. Mehdi.- III Hissə IV Hissə.-Bakı : Rasional cəmiyyət uğrunda ictimai birliyin nəşri , 2011..-112, 160 s.

 

Mehdi Tofiq. Rasional cəmiyyətə doğru [Mətn].- B, 2009.- 248 s.

 

Mehdioğlu Azər İsa oğlu. İbn Xəldun və onun fəlsəfəsi /A.Mehdioğlu; Red.: M.Adilov.- B.: Nurlan, 2006,164 səh, 1 port

 

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Fəlsəfə [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /[R. Mehdiyev]; layihənin rəhbəri. A.Aslanov; elmi red. B.Əliyev; red. D.İsmayılov; tərc. red. O.Məmmədov; rəyçi. Azərb. Resp. Prezidenti yan. Dövlət İdarəçilik Akad.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 359, [1] s.

Mehdizadə Zəkəriyyə Məmməd oğlu. Uşaq psixologiyası [Mətn] /Z. M. Mehdizadə; elmi red. E. Quliyev; V. İ. Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu I hissə.- B.: APİ, 1982.- 90 s.

 

Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə [Mətn]: 2 cilddə elmi red., ideya müəl. A.H.Naxçıvanlı; elmi məsl. K.R.Əliyeva.- Cild 1.- B.: [s. n.] 2014.- 405, [4] s.

 

Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə [Mətn]: 2 cilddə elmi red., ideya müəl. A.H.Naxçıvanlı; elmi məsl. K. R. Əliyeva.Cild 2.- B.: [s. n.] 2014.- 381, [4] s.

 

Mevlana Cəlaləddin-i Rumi [Mətn] Tərc. T. Axundova; [Ön söz müəl. A.Yarar.]B.: 2006.62 s. il

 

Məhiyəddin. Psixologiya [Mətn] /Məhiyəddin.- B.: Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı, 1923.- 88 s.

 

Məhərrəmov Məmmədəli Cavad oğlu. İzahlı psixoloji lüğət. [Mətn] Bakı Universiteti nəşriyyatı, B.: 1960.- 85 s.

Məhərrəmov Məmmədəli Cavad oğlu. Psixologiya oçerkləri [Mətn]: [Tədris vəsaiti]: [2 hissədə] /M.C.Məhərrəmov; AzSSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi; S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti; red. Ə.Bayramov I hissə.- B.: Azərb. Un-ti, 1960.- 168 s.

Məhərrəmov Məmmədəli Cavad oğlu. Psixologiya oçerkləri [Mətn]: [tədris vəsaiti]: [2 hissədə] /M.C.Məhərrəmov II hissə.- B.: Azərtədrisnəşr, 1961.- 194 s.

 

Məhərrəmova Arzu Arif qızı. Fərqli baxışlar, fərqli naxışlar [Mətn] /A.A.Məhərrəmova; [ön söz M.S.Qasımov, K.H.Qasımova; naşir C.Əliyev].- B.: [MBM], 2014.- 102, [2] s.: ill., portr., fotoşək., 21 sm.

 

Məktəblilərdə hafizənin xüsusiyyətləri [Mətn] /A.Ü.Məmmədov.- B.: Maif, 1974.- 204 s.

 

Məmmədəliyeva Sevda Yusif qızı. Qloballaşma dövründə mədəniyyətin fəlsəfi aspektləri [Mətn] /S.Y.Məmmədəliyeva; tərc. ed. O.Qəbələli.- B.: Nurlar, 2006.- 224 s.

 

Məhəmmədov A. Bəhailik məsələnin əslini öyrənmək üçün /A.Məhəmmədov; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 48 s. ; 18sm.

 

Məhərrəmov Məmmədəli Cavad oğlu. İzahlı psixoloji lüğət M.Məhərrəmov; İxtisas red.: Ə.Ə. Əlizadə; Red.: B.Eyvazlı; Rəssamı: S.Şatikov.- B.: Azərnəşr, 1999.- 152 s.

 

Məmmədov Ağalar. Aşma [Mətn]: [toplu] A.Məmmədov; rəssam F.Həsənov; dizayner B.Əliyev[Bakı] [Qanun] [2012].- 351 s.

Məmmədov Arif Ümid oğlu. Gənclik dövründə şəxsiyyətin inkişafının psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn] /Arif Məmmədov; Elmi red. M.Ş.Əbdülov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU, 1992.- 114 s.

 

Məmmədov Arif Ümid oğlu. Təlimin psixoloji əsasları [Mətn] /A.Məmmədov; Elmi red. Ə.Ə.Əlizadə; Rəyçilər: M.Ə.Həmzəyev, M.Ş.Əbdülov, Ə.T.Baxşəliyev.- B.: Maarif, 1993.- 296 s.: 20 sm.

 

Məmmədov Cabbar Manaf oğlu. Diplomatik psixologiya [Elektron resurs]: siyasi, ideoloji və psixoloji diversiya və anti-diversiyaların metodları C.Məmmədov.- B.: Sabah, 2001.- 159 s.

 

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Dialektik idrak və eksperimental metod [Mətn] /Ə.B.Məmmədov, T.Zahidov; Red. R.Mirqədirov.- B.: Azərnəşr, 1992.- 200 s.

 

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Dialektik idrak və ümumelmi tədqiqat metodları [Mətn] /Ə. B. Məmmədov; Elmi red.: V. M. Kərimov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 287 s.

 

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. İnsan haqqında fəlsəfi düşüncələr [Mətn] /Ə.Məmmədov, İ.İbrahimov; Rəyçilər: F.Ramazanov, V.Kərimov, X.Abdullayev; Red.: Ə.Əliyev.- Bakı: Renessans, 2000.- 180 s.

Məmmədov Nizami Mustafa oğlu. Mədəniyyət, ekologiya, təhsil [Mətn] /N.M.Məmmədov, S.Y.Məmmədəliyeva.- Bakı: Səda, 1999.- 72 s.

 

 Məmmədov Z.İ. Estetik tərbiyə və şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı [Mətn]Z.İ.Məmmədov; [red. A.M.Aslanov]; Azərb. SSR "Bilik Cəmiyyəti".- Bakı: [s.n.], 1975.- 47, [1] s.
 

Məmmədov Zahid İsmayıl oğlu. Estetika və yeni insane tərbiyəsi [Mətn] /Z.İ.Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1978.- 107, [5] s.

 

Məmmədov Zakir Cabbar oğlu. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi [Mətn] /Z.Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 327 c.

 

Məmmədov Zakir Cabbar oğlu. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi [Mətn] /Z. Məmmədov; Sponsor. N.M.Zülfüqarov.- B.: Bilik, İrşad mərkəzi, 1994.- 343 s.

Məmmədov Zakir Cabbar oğlu. Nizaminin fəlsəfi düşüncələri /Z.Məmmədov; Red.: A.M.Şükürov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Bəhmənyar adına Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi Bakı : Elm , 2000 84 səh.

 

Məmmədov Zakir Cabbar oğlu. Siracəddin Urməvi [Mətn] Zakir Məmmədov; Azərbaycan SSR EA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- B.: Elm, 1990.- 48 s.

 

Məmmədova Sədaqət. Mədəniyyətşınaslıq. Dərslik.- B.: Kooperasiya, 2001.- 202 s.

 

Məntiq Rasim. Mövcudiyyətin üç forması [Mətn] /R. Məntiq; Ön söz: R. Behrudi. B.: 1999. 20 s.: 1 portr

 

Miller Cin Beyker. Yeni qadın psixologiyasına doğru /C.B.Miller; BMT İnkişaf Proqramı; BMT Əhali Fondu; GİD Azerbaijan; Tərcümə edən: T.Mustafayev; Red.: R.İbrahimbəyova, D.Mustafayev.- B.: Səda, 2000.- 140 səh.: 21 sm.

 

Mirzə Fərhad. Kəlamlar [Mətn] /Hacı Fərhad Mirzə; Red.: T.Əhmədov, Ə.Sadıqov; Rəyçi: L.Qurbanlı.- B,: Şirvannəşr, 1998.- 137 s.: 1 portr., 21 sm.

 

Mirzəyev İlham Əlikram oğlu. Ailənin praktik psixologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /İ. Ə. Mirzəyev; elmi məsləhətçi. V. Abbasov; elmi red. İ. Novruzlu; elmi rəyçilər. G. Abdullazadə, S. Hüseynov.- B.: Adiloğlu, 2005. -312 s.

 

Mirzəyev İlham Əlikram oğlu. Ailənin sosial psixologiyası dərs vəsaiti /İ.Mirzəyev; elmi red. B.H.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; AMEA.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 639, [1] s. , şək. ; 25 sm.

 

Mirzəyev İlham Əlikram oğlu. Liderlik zirvəsi. Siyasətin sosial psixologiyası [Mətn] /İ. Ə. Mirzəyev ; elmi red. B. Əliyev. [İstanbul]: [Doğu Kütüphanesi], 2010. 418 s., [4] v. fotoşək.: portr

 Mikayılzadə Nijad Cəbrayıl oğlu. İdrak poeziyası [Mətn]: (Elçin İsgəndərzadə fenomeni) /N. Mikayılzadə; red. Dr. N. Şəmsizadə .-Bakı : Vektor Nəşrlər Evi , 2009. - 92, [2] s.

 

Mustafa Firuz. (Mustafayev Firuz Qədimalı oğlu.) Mədəniyyət və fəlsəfə [Mətn]: ötən yüzilliyin yazıları /F.Mustafa; red. . Xəlil B.: Araz, 2005.- 100 s.: şək
 

Mustafayev Radif Heybət oğlu. Orta əsrlər müsəlman sivilizasiyasında bərabərlik problemi [Mətn] /R.Mustafayev; elmi red. C.T.Əhmədli.- B.: [Təknur], 2010.- 159, [1] s.

 

Mustafayeva Aytən. Bioetika və cəmiyyət [Mətn] :məqalələr toplusu /Aytən Mustafayeva; elmi red. R.F.Məmmədov; AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu.- B.: [s. n.], 2006.- 57, [2] s.

 

Mustafayeva Leyla. Aristotel etikası [Mətn] /Leyla Mustafayeva; Red.: Cahangir Məmmədov; Rəyçi: Vahid Ömərli, Knyaz Aslan.- B.: Pedaqogika, 2006.- 144 s.

 

Müasir Etiket Ensiklopediyası: 1000 məsləhət /M.Seyidov; Red.: Z.Cəfərova.- B.: Gənclik, 2003.- 268 s.

 

Müasir idrak problemləri [Mətn] /baş red. Y.Rüstəmov; elmi red. H.Quliyev; red. F.Hacıyev; AMEA, Fəlsəfəvə Siyasi-HüquqiTədqiqatlar İn-tu.- B.: Elm, 2006.- 205, [1] s.

 

Müasir təhsilin psixoloji problemləri [Mətn] Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; elmi red. A.Mehrabov; rəyçi A.N.Abbasov, N.T.Rzayeva.- B.: Mütərcim, 2012.- 301, [1] s.

 

Myasnitski. Mən ölmüşəm [Mətn]: Bir pərdəli, artıq dərəcədə şiddətli məzhəkədir. /Myasnitski; mütərcimi. A.Qasımov (Rağib); naşiri. bəradəran Orucov.- B.: [s.n.], 1912.- 35 s.

 

Nemətzadə Səbirə. Seyid İmadəddin Nəsiminin dünyagörüşü fəlsəfə tarixinin obyekti kimi [Mətn] /S. Nemətzadə (ön söz); elmi red. M. Zeynalov Bakı : Nurlan , 2008. 127, [1] s.

 

Nəbiyev Azad Mövlud oğlu. Folklorda fasiləsiz transfer və yuxu paradiqmaları [Mətn] /A. Nəbiyev ; ön söz müəl. və red. F. İsmayılov ; buraxılışa məsul Ş. Albalıyev.-Bakı : Elm və təhsil , 2011.-335, [1] s .

 

Nəcəfov Adil Yusif oğlu. İncəsənət və səhhət [Mətn]: /Adil Nəcəfov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 143,[1] s.

 

 Nəcəfov Əzizağa Bayram oğlu. Füzuli-şairin yaradıcılıq psixologiyası /Ə. B. Nəcəfov ; elmi məsləhətçi T. Kərimli ; elmi red. A. Bəylərova.-Bakı : Mütərcim , 2012.-137, [2] s.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. "İnsan hüquqları" anlayışının dərk olunmasında fəlsəfi-məntiqi (formal (ənənəvi-klassik) və dialektik məntiq) metodlar [Mətn] /E. Nəsibov; elmi red. T. Qurbanov I kitab Dərketmənin ontoloji və qnoseoloji əsasları.- B.: Elm və Təhsil 2013.- 121, [1] s. portr., ill. 21 sm.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. "İnsan hüquqları" anlayışının dərk olunmasında fəlsəfi-məntiqi (formal (ənənəvi-klassik) və dialektik məntiq) metodlar [Mətn] /E. M. Nəsibov; elmi red. T. Qurbanov Kitab 2. Dərketmənin ontoloji və qnoseoloji əsasları.- B.: Elm və təhsil 2014.- 183, [1] s. portr., qrafik 20 sm.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Düşüncələrim [Mətn] /E. M. Nəsibov; red. V. İsmayılov H. 2.- B.: [Elm və təhsil] 2014.- 166, [2] s. ill., portr. 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Düşüncələrim [Mətn] /E. M. Nəsibov. H. 3 Təbiət və insan (əlaqələr sistemində). Bakı: [Elm və təhsil], 2016.- 181, [1] s.: portr., 20 sm.

 

 Nəsibov Elşən Misir oğlu. İnkişaf və sülh ideyaları [Mətn] Kitab 4 /E. M. Nəsibov; elmi red. A. Əsgərzadə Və Təbiət haqqında düşüncələr...- B.: [Elm və Təhsil] 2014.- 251, [1] s. portr. 21

Nəzərova Adilə Həsən qızı. Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti /A. H. Nəzərova ; red. S. A. Sadıqova, İ. R. Məmmədzadə ; rəyçilər F. M. Qurbanov, İ. B. Kazımov, Y. M. Əliyev.- Bakı : Elm və təhsil , 2014.-221, [3] s.

 

Nuriyev Əli Xudu oğlu. İnsan və həyat fəlsəfəsi: Elmi, bədii-fəlsəfi traktatlar toplusu /Əli Nuriyev; Red.: M. İskəndərzadə; C.Qocayev; Rəyçilər: S.Cümşüdov; T.Rəsulov.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 264 səh.

 

 Orta əsrlərin fəlsəfi və sosial-siyasi fikri [Mətn]: Qərbi Avropa və Azərbaycan /Ə. M. Tağıyev, N. M. İsayev, S. M. Nuriyev və b.; Elmi red.: V. Həbiboğlu, H. Dayızadə, AEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Fəlsəfə kafedrası, Azərbaycan Texniki Universitetinin Fəlsəfə və Politologiya kafedrası.-B.: Çaşıoğlu, 1999.- 288 s.

 

Osho. Qadınların kitabı [Mətn]: [qadın gücü haqqında] Osho; ruscadan tərc. A.Əlizadə; red. K.Abıyeva.-[B.:] [Qanun] [2014].- 248 s.

 

Pedaqoji texnologiyalar [Mətn] /A. Mehrabov, Ə. Abbasov, Z. Zeynalov, R. Həsənov; Red.: R. Qəndilov; Rəyçilər: Ş. Mikayılov, R. Əliyev; Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: Mütərcim, 2006.- 372 s.

 

Platon. Dövlət [Mətn] /Çevirəni, qeydlər və şərhlərin müəll., ön söz.: A.Tağıyev; Elmi məsləhətçi: H.İmanov; Elmi red.: Q. Əliyev; Azərbaycan EA Bəhmənyar adına Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Fəlsəfə Kafedrası.- B.: Təbib, 1999.- 358 s.

 

Plutarx. Siseron [Mətn] red. F.Naci; tərc. ed. Ş.Əbusəttar, Z.Əbusəttar, M.Məmmədova; ön söz. N.Cəfərov; tərtibatçı İ. Nəcəfov; rəssam F. Ələkbərov.- B.: Adiloğlu, 2006.- 248 s.

 

 Psixologiya [Mətn]: pedaqoji institutuların tələbələri üçün tədris vəsaiti /Ə. Zəkuzadə, Ş. Ağayev, A.Abdullayev, M.Mustafayeva; red. Ə.Bayramov; AzSSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu I hissə.- B.: V.İ.Lenin ad. APİ, 960.- 208 s.

 

Psixologiya elminin müasir problemləri [Mətn] : 060209-Pedaqoji psixologiya, 060118-Təhsildə sosial-psixoloji xidmət : pedaqoji universitet və institutlarda magistr hazırlığı üçün proqram /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti ; tərt. ed. E. M. Quliyev ; red. N. T. Rzayeva. Bakı: [s. n.], 2015.- 21 s.: cədv., 20 sm.

 Rıhtım Mehmet. Seyid Yəhya Bakuvi və xəlvətilik [Mətn] /M.Rıhtım; elmi red. A.Musayeva, S.Şıxıyeva; red. F.Xəlilli, V.Səmədova.- B.: Qismət, 2005.- 264 s.

 

Rəhimov Ağarəhim Nüsrət oğlu. Ölüm və ölməzlik [Mətn] A.N. Rəhimov; Red.: A.Abbasov; Elmi red.: Ç.Həmzəyev; Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası.- B.: Elm, 1997.- 97 s.

 

Rüstəmov İzzət Əşrəf oğlu. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda təbii-elmi və fəlsəfi fikrin vəhdəti [Mətn] /İ.Ə.Rüstəmov; Red. E.Məmmədyarova.- Bakı: Azərnəşr, 1992.- 120 s. , faksimile ; 21 sm.

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Fəlsəfənin əsasları [Mətn]: mühazirə kursu /Yusif Rüstəmov; Elmi red.: F.Qasımzadə; AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Azərbaycan Universiteti.- B.: Azərbaycan Universiteti, 2004.- 499 s.

 

 

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Fəlsəfənin əsasları [Mətn]: (mühazirə kursu) /Y.Rüstəmov; Elmi red. F.Qasımzadə; AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Azərbaycan Universiteti.-B.: Nurlar, 2007. -504 s.

 

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Sosial-siyasi və hüquqi təlimlər tarixi [Mətn] /Y.Rüstəmov; elmi red. A.Rzayev; rəyçilər F.Qasımzadə, N.Mikayılov, Ə.Əhmədov; red. R.Həsənova; AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu; Azərb. Un-ti.- B.: Azərbaycan Universiteti, 2007.- 423 s.

 

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Tarix zaman daxilində insan reallığıdır (K. Yaspers) [Mətn] Y. Rüstəmov; elmi red. Ə.Abbasov; rəyç. Y.Əliyev; [AMEA., Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu] Bakı Təknur 2009.- 125, [1] s.

 

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Türk fikir tarixi haqqında mülahizələr [Mətn] /Y.Rüstəmov; Elmi red.: N.Cəfərov; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 140 s.

 

Rüstəmova Afaq Baloğlan qızı. Sosial linqvistikanın fəlsəfi problemləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /Afaq Rüstəmova; Elmi red.: Ə.Abbasov.- B.: Adiloğlu, 2005.- 200 s.

 

Rzayev Baxış İmran oğlu. İdrak proseslərinin fəallaşdırılması yolları: [Metodik vəsait] /Baxış Rzayev; lmi rd.: Ə.Əlizadə.- B.: Şirvannəşr, 2003.- 200 s.

 

 Rzayev Baxış İmran oğlu. Psixi proseslərin fəallaşdırılması yolları: [Metodoki vəsait] /Baxış Rzayev; Elmi red.: Ə.Əlizadə.- B.: Şirvannəşr, 2003.- 200 s.

 

Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Fəlsəfə tarixi [Mətn]: dərslik /M.H.Rzayev; elmi red. H.R.İmanov; rəyçilər. Ə.M.Tağıyev, Z.C.Hacıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan: Qeyrət, 2011.- 277, [1] s.

 

Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Fəlsəfə tarixi [Mətn]: [dərslik] /M.H.Rzayev; elmi red. Ə.M.Tağıyev.- Bakı: MBM, 2015.- 301, [1] s.

 

Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Fəlsəfədə dəyər kateqoriyası [Mətn]: [dərs vəsaiti] /M.H.Rzayev; elmi red. H.R.İmanov; rəyçilər. İ.B.Cəfərzadə , Z.C.Hacıyev.- B.: [s. n.], 2009.- 59, [1] s.

 

Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Keçid dövrü və şəxsiyyət [Mətn]: Sosial fəlsəfi təhlil /Məmməd Rzayev; Elmi red.: H.R.İmanov; Rəyçilər: A.M.Şükürov, Ə.M.Tağıyev.- B.: Yurd, 2007.- 391 s.

 

Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Müasir şəxsiyyət [Mətn]: sosial-fəlsəfi təhlil: [monoqrafiya] /M.Rzayev; elmired. Ə.M.Tağıyev.- Bakı: MBM, 2015.-534, [1] s.

 

Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Şəxsiyyət: azadlıq və milli şüur [Mətn] /M.Rzayev; elmi red. H.R.İmanov; rəyçilər. İ.Ə.Rüstəmov, Z.C.Hacıyev.- B.: [s.n.], 2009.- 117, [1] s.

 

Rzayev Vahid Zeynal oğlu. Var olandan, var olmuşuq [Mətn] /V. Z. Rzayev ; red. V. Z. Rzaev. Bakı: [s. n.], 2015.- 220 s.: portr., 20 sm.

 

Safruh. Ata səcdəsində - Ruh yaddaşı [Mətn]: Safruhun yaradılması: (Mütləqə İnam Peyğəmbəri Asif Ata ilə ürəkləşmələr - yazışmalar) /Safruh; Bakı: Günəş, 2007.- 296 s.: 1portr. ill., 21 sm.

 

Safruh. Başlanğıc: [Gündəliklərdən seçmələr] /Safruh (Atalı).-Bakı : Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB , 2003.-296 səh.

Safruh. İnama Doğru. Haraylar [Mətn]: (YOS-un, "Yön"ün davamı) /Safruh.- B.: Nərgiz, 2008 .- 416 s.

 

Safruh. İnamın gəlişi [Mətn] /S. Atalı, Y. Atalı.-Bakı : Qanun , 2010.-57, [1] s.

 

Safruh. Qu nəğmələri [Mətn] : [haraylar, içsəslər, gileylər...] /Safruh, B.: Nərgiz, 2014. 155, [1] s.: portr., fotoşək., şək., 17 sm.

 

Səfərəliyeva Rəna. İşgüzar etika [Mətn]: Azərbaycan biznesmenləri üçün vəsait /R.Səfərəliyeva, S.Məmmədov, V.Qaziyev; red. F.Musayev.- B.: Yeni Nəsil, 2004.- 172 s.

 

Sizov Andrey. Uğurlu satış üçün 55 məsləhət [Mətn] /A.Sizov; [ruscadan tərc. A.Əliqızı; red.X.Kazımlı].[Bakı]: [Qanun], [2014].104 s. portr

 

Skirbekk Qunnar. Fəlsəfə tarixi [Mətn]: Müasir dünyanın fəlsəfəsi: [Ali məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti] /Qunnar Skirbekk, Nils Gilye; Rus dilindən tərcümə ed. A.Əsədov; Red. Q.Əzizxanlı.- B.: Zəkioğlu, 2007.- 752 s. cədv., ill

 

Skirbekk Qunnar. Fəlsəfə tarixi [Mətn]: Müasir dünyanın fəlsəfi qaynaqlarına bir baxış: [ali məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti] /Q.Skirbekk, N.Gilye; tərc. ed. A.Əsədov.- B,: Zəkioğlu, 2008.- 581, [3] s.: portr., 24 sm.

 

Sokrat. Təlimi-Sokrat [Mətn] /Sokrat; tərc. ed. F.Köçərli Bağçasaray : [s.n.] , 1891. -88 s.

 

Sosial psixologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə, İ.Ə.Seyidov, C.A.Təhmasib; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərbaycan Dövlət Un-ti.- B.:ADU, 1976.- 15 177, [3] s.

 

Şahhüseynova Sevinc Asif qızı. Etika [Mətn]: incəsənət təmayüllü ali məktəb tələbələri ücün dərslik /S.A.Şahhüseynova; red. H.Rzaquliyeva; rəyçilər N.Cərulla qızı [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi.- B.: [AzTU], 2009.- 159, [1] s.

 

Şamilov Bəhram Eyvaz oğlu. (Almaz Aleksandr Lak Çanlik) Leylilərə və Məcnunlara [Mətn] /B. Şamilov; B.: [s.n.], 2009.8 s.: 1 portr., 20 sm.

 

Şamilov Bəhram. (Almaz Aleksandr Lak Çanlik) Stress Relyativizm Psixoanaliz [Mətn] /B. Şamilov B.: [s.n], 2009.24 s.: 1 portr., 20 sm.

 

Şəfiyeva Elnarə İbrahim qızı. Klinik psixologiya: Dərs vəsaiti /E.Şəfiyeva; Elmi red.: Ə.S.Bayramov; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: BDU, 2002.- 81 s.

 

Şəfiyeva Elnarə İbrahim qızı. Psixofiziologiya [Mətn]: Mühazirə mətnləri: Ali təhsilin bakalavr pilləsində "Psixologiya" ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti E.İ.Şəfiyeva, M.Ə.Həmzəyev; Elmi red.: Ə.Ə.Əlizadə; Rəyçilər: Ə.S.Bayramov, G.B.Tağıyeva; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi Metodik Mərkəzi, M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası.- B.: Səda, 1998.- 64 s.

 

Şəfizadə Baloğlan Cəmallədin oğlu. Zərdüşt, Avesta, Azərbaycan... [Mətn]: Maq sivilizasiyası /B.Şəfizadə; Sponsor: A.Əliyeva; Elmi red.: K.Talıbzadə, Y.Qarayev.- B.: Elm, 1996.- 324 s. + 9 v. cədvəl, sxem. 1 portr

 

Şəxsiyyət və fəaliyyətin psixologiyası [Mətn] : 050121-Təhsildə sosial-psixoloji xidmət : pedaqoji universitet və institutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqram /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti ; tərt. ed. E. M. Quliyev ; red. R. İ. Əliyev. Bakı: [s. n.], 2015.- 31, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Şəxsiyyətin inkişafının etnopsixoloji məsələləri [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /məsul red. Ə.S.Bayramov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B.: ADU; 1985.- 139, [1] s.

 

Şəkixanova Mətanət Məmməd qızı. Sufizm fəlsəfəsinin "Kamil insan" konsepsiyası [Mətn] M. Şəkixanova; elmi red. İ.Rüstəmov; elmi məsləhətçi. Z.Quluzadə.- B.: [s.n.] 2007.- 157, [1] s.

 

Şərq fəlsəfəsi (IX-XII əsrlər): [Mətn] /Tərtibçi: Z. C. Məmmədov; Red.: Ə. S. Abasov; Rəyçi: V. M. Məmmədəliyev; Tərcümə edənlər: Z. C. Məmmədov, T. B. Həsənov, Z. F. Qasımov, N. A. İmanov. B.: BDU, 1999. 303 s.: portr

 

Şopenhauer Artur. Dünya iradə və təsəvvür kimi /A.Şopenhauer; elmi red. İ.Məmmədzadə; red. Q.Camalov; tərc. ed. A.Əsədov I cild.- [Bakı]: [Təknur], 2011.- 367, [1] s.

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Şərq fəlsəfəsi və filosofları [Mətn] /A. Şükürov; elmi red. M. Cəlilov, A. Məmmədov; rəyçi. M. Qasımlı və b.-B.: Əbilov, Zeynalov və oğullar, 2005. -668 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Kulturologiya [Mətn]: dərslik /A. Şükürov; Elmi red.: M. Qasımlı.- B.: Adiloğlu, 2003.- 273 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Fəlsəfə [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.Şükürov; elmi redaktorlar. İ.Əliyev, Z.Hacıyev; rəyçilər. G.Abdullazadə, M.Cəlilov, T.Allahyarova; AMEA; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.- B.: Çıraq, 2008.- 490 [2] s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Fəlsəfə [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Ağayar Şükürov; AMEA; Elmi red.: İrşad Əliyev, Zeynəddin Hacıyev. B.: Adiloğlu, 2002.- 490 s

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Fəlsəfə [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ağayar Şükürov; Elmi red. İrşad Əliyev, Vəli Həbiboğlu; Rəy verən. G.Abdullazadə və b.- B.: Elm, 1997.- 384 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Fəlsəfə - cəmiyyətdə onun yeri və rolu [Mətn]/Ağayar Şükürov; Elmi red.: V.Həbiboğlu; Sponsor: S.M.Mustafayev.- B.: [Təbib], 1996.- 88 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Fəlsəfə və qloballaşma [Mətn] A.M.Şükürov; Elmi red.: İ.Əliyev.- Bı: Adiloğlu, 2002.- 442 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Qloballaşma, mif və tarix [Mətn] /A.Şükürov; Elmi red.: S.Hüseynov, AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; Rəyçi: Tağıyev, Ə.B.: [Təknur], 2005,273 s, 1 portr

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Müstəqil dövrün fəlsəfəsi və filosofları [Mətn] /A.M.Şükürov; Elmi red. Ə.Tağıyev; Rəyçi. S.Hüseynov, M.Rzayev.- Bakı: [Səda], 2007.- 396 s.

Şükürov Aydın. Azərbaycan fəlsəfəsi [Mətn]: qədim dövr /A.M. Şükürov, G.A. Abdullazadə; Red. V.Həbiboğlu; Rəssam. F.Fərəcov.- Bakı: Azərnəşr , 1993. 93 s.

 

Talıbzadə Aydın Ağa Yunus oğlu. Min maska və bir mən.. yaxud islam mədəniyyətinin semiolojisi [Mətn] : [məqalələr toplusu] /A. A. Talıbzadə ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. B.: Təhsil, 2015.-372, [4] s.: 22 sm.

 

Tağıyev Əlikram. Qloballaşma və millilik fəlsəfi-siyasi reallıqlar kontekstində [Mətn] /Ə. Tağıyev; red. A. X. Mustafayev. B.: [Təknur], 2010. 146, [1] s

 

Tağıyev Əlikiram Mirhəsən oğlu. Fəlsəfə [Mətn]: [dərs vəsaiti] Ə.M.Tağıyev; red. M.C.Manafova; rəyçi S.M.Mustafayev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti, Sosial-siyasi elmlər kafedrası.- B.: [Zərdabi LTD], 2012.- 382, [2] s.

 

Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlu. İlk həqiqi liberal və müasir siyasi fəlsəfənin atası: Con Lokk [Mətn]: [monoqrafiya] /Ə. Tağıyev D. İsmayilov; elmi red. Ə. S. Abasov.- B.: [s.n.], 2009.- 143, [1] s.

 

Tale duaları bəxt ulduzları [Mətn] /Tərtibçi-müəll. A. Rəcəbov; Red. M. Əfəndiyeva; Rəssam. F. Fərəcov.- B.: Azərnəşr, 1994.-144 s.

 

Teplov B.M . Psixologiya [Mətn]: Orta məktəb üçün /B.M.Teplov.- B.: Azərnəşr, 1952.- 280 s.

 

Teyqubadoğlu Əli. Müdrik sözlər və məsləhətlər /Ə.Teyqubadoğlu.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 142, [2] s.

Tunalı İsmail. Fəlsəfə [Mətn] /İsmail Tunalı; Çevirən: E.Zamanova.- Bakı: Araz, 2004.- 165 s. + , 3 v. xəritə, portr. ; 23 sm.

 

Türkel Yadigar Sahibəli oğlu. İnsan, təbiət, cəmiyyət münasibətləri. Biososial və fəlsəfi aspeklər /Y.Türkel; Elmi red.: H.İmanov; Rəyçilər: Ə.Tağıyev, F.Ağayev; Red.: B.Əhmədov.- Bkı: İşıq, 1998.- 156 səh.: 20 sm.

 

Ulusel Rahid. S. Qloballaşma və harmoniya fəlsəfəsi [Mətn] / Rahid S.Ulusel; Elmi red.: A.M.Şükürov; AMEA. Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar institute.- B.: Elm; 2005.- 352 s.

 

 Uşaq inkişafı metodikası [metodik vəsait] /Açıq Cəmiyyət İn-tu-Yardım Fondu; giriş sözü Ü.Mikayılova; müəl. Ü.Axundova [və b.]; red. X.Həsənova; layihənin direktoru L.İmanova.- [Bakı]: [Qanun], 2011.- 572, [4] s.

 

Uşaqlarda hafizənin inkişafının səmərəli yolları [Mətn]: metodik vəsait /Tərtib edən. Q.Q.Əzizov; Elmi red. İ.Ə.Məmmədov; Bakı Sənaye-Pedaqoji Texnikumu.- B.: Mütərcim, 2007.- 40 s.

 

Ümumi psixologiya /Red.: A.V.Petrovski; Tərcümə edənlər: Ə. Ə. Əlizadə, M. Ə. Həmzəyev, İ. Ə. Seyidov Bakı : Maarif , 1982 494 səh. , ill. ; 22 sm.

 

Valehov Cəsarət Fikrət oğlu. Milli təhsil müasir transformasiyalar prosesində [Mətn]: sosial-fəlsəfi təhlil: [monoqrafiya] /C.F.Valehov; elmi red. İ.Məmmədzadə.- B.: Təhsil, 2015.- 231, [1] s. portr., cədv

 

Vasilyev S.F. Dialektik materializm tələbələr üçün leksiyalar və vəsait /S.F.Vasilyev; Lenin adına Azərbaycan Dövlət Darülfünunu Pedaqoji və Hüquq Fakültəsi.- Bakı: s. n. , 1930.- 219 s.

 

Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu. Semiotika [Mətn] /F.Y.Veysəlli; elmi red. F.H.Zeynalov; rəyçilər. F.Ə.Aslanov, V.Qəmbərov; ön söz. F.Y.Veysəlli.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 334, [2] s.

 

Vəliyev Mirələm Vəli oğlu. İnkişaf və yaş psixologiyası [Mətn]: universitetlərin psixologiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün dərs vəsaiti /M.V.Vəliyev, A.M.Mustafayev; elmi red. F.Q.Vahidov; rəy. İ.M.Bayramov, B.Y.Haqverdiyev.- B.: Elm, 2013.- 297, [1] s.

Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu. Özünə inam [Mətn]: karyera pilləkənləri ilə necə irəliləməli /D.Vəliyev; lahiyə rəhbəri S.Mustafayeva; Gənclər və İdman Nazirliyi; "Azad Həmfikirlər" Gənclərin Maarifləndirilməsi İctimaı Birliyi.- B.: Adiloğlu, 2010.- 183, [1] s.

 

Yanardağ Mayis. Bu da axırı... [Mətn] : Ya Rəbb, qaytar məni o illərə... /M. Yanardağ. Bakı: MM-S, 2017.- 259, [1] s., [4] v. fotoşək., faksimile: portr., 21 sm.

 

Yaradıcılıq psixologiyasının bəzi məsələləri [Mətn]: (Az.DİU-nin tələbələri üçün tədris-metodik vəsait) /Tərt. ed. A.H.Vəliyeva, R.Ə.Cavadov; Red. K.Əzimov; M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Universiteti I hissə.- B.: 1991.- 84 s.

 

Yaroslavski E. Din əleyhinə mübarizəni millətçilik əleyhinə mübarizə ilə rabitələşdirməli Şuralar İttifaqının Mübariz Allahsızlar İttifaqının Mərkəzi Şurasının III plenumunda etdiyi nitq /E.Yaroslavski; Azərbaycan Mübariz Allahsızlar İttifaqının Mərkəzi və Bakı Şurası.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 11, [1] s. ; 17 sm.

Yuxu yozumları. [Mətn]:Ensiklopediya. Tərtib edənlər, çevirənlər, redaktorları- Hidayət, Müzəffər Talıblı, Ön sözün müəllifləri-professor Əkbər Bayramov.- B.: Gənclik, 1992.-244 s.

 

Yusifli Mir Yəhya Mir Baba oğlu. Haqqa doğru: 40 hekayət [Mətn]; Dini tolerantlığa gedən yol /Mir Yəhya Yusifli ; red. H. Əsgərov ; [ön söz A. M. Qasımlı, A. Cabbaroğlu].- Bakı : Adiloğlu , 2011.- 175, [1] s.

 

Zamanova Elmira Emin qızı. Türk estetikası [Mətn]: tarixi və müasir inkişafı /Elmira Zamanova; Red.: Y. Rüstəmov; Rəyçi: R. Bədəlov.- B.: az, 2005.- 262 s.

 

Zeynaloğlu Camal. Həqiqət işığında /C. Zeynaloğlu ; red. Ş. Əliyeva.-Bakı : Şəms , 2012. -208 s.

 

Zeynaloğlu Camal. Təlim fəaliyyətinin psixoloji prosesi [Mətn] : metodik tövsiyələr /C. Zeynaloğlu ; elmi red. H. Kərimova. Bakı: Print-S, 2017.- 144 s.: 20 sm.

 

Zeynalov Məmmədəli Baba oğlu. Fəlsəfə tarixi: Qərb fəlsəfəsi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /M. Zeynalov; Elmi red. F.F. Qasımzadə; Rəyçilər: F.F. Ramazanov, Y.İ. Rüstəmov; M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Fəlsəfə Tarixi və Mədəniyyətşünaslıq Kafedrası.- B.: Azərbaycan, 2000.- 544 s.

 

Zeynalov Məmmədəli Baba oğlu. Xarici ölkələrin fəlsəfə tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /M.Zeynalov; elmi red. N.Qocatürk; rəyçi. F.F.Qasımzadə, F.F.Ramazanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, Fəlsəfə tarixı və mədəniyyətsünaslıq kafedrası.- B.: Şərq-Qərb, 2009.- 647, [1] s.: portr., 22 sm.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved