Heydər Əliyev irsi

 

 

 


 


 

    
  Mən vaxtilə bu kitabxanaya dəfələrlə gəlmişəm. Amma bu gün kitabxananın astanasından keçərkən çox böyük hörmət və ehtiram hissi duyuram.  
 

 

 

Elektron kitabxanın resursları

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. (42 cilddə)

Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çoxcildliyin I-IX cildlərinin köməkçi aparatı)/M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 339 s.

Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: çoxcildliyin X-XXVIII cildlərinin köməkçi göstəricisi: (qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəriciləri) /layihənin rəhbəri. Ə. Qarayev; elmi məsləhətçi. S. Məmmədəliyeva; ixtisas red. və burax. məsul. K. Tahirov; red. G. Səfərələyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası [2].- B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.-509 s. 


Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Çoxcildliyin XXIX-XXXXII cildlərinin köməkçi göstəricisi: (Qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəricisi) //layihənin rəhbəri. Ə. Qarayev;  ixtisas red. və burax. məsul. K. Tahirov; red. G. Səfərələyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2013.- 448 s.


Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri [Mətn]: ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunur: biblioqrafik göstərici /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; burax. məs. K. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva; tərt. G. Hüseynova, G. Misirova.- B.: [M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2009. - 238 s.

Andriyanov Viktor İvanoviç. Heydər Əliyev [Mətn] /V.Andriyanov, H. Mirələmov.- B.: Nurlan, 2008.- 558 s.

Ağamirzəyev Fəxrəddin. Dönüşdən qurtuluşa [Heydər Əliyev haqqında] ; /F. Ağamirzəyev ; red. T. Aydınoğlu ; naşir. H. Əsgərov ; [son söz əvəzi Anar]. - Bakı : Adiloğlu , 2012. 166, [2] s.


Андриянов Виктор Иванович. Гейдар Алиев [Текст] /В.Андриянов, Г. Мираламов.- М.: Мол. гвардия, 2005.- 393 с.

Andriyanov Viktor Ivanoviç. Geidar Aliev [Text] /V.Andriyanov, G. Miralamov; Translated by OOO Interdialect-M.- B.: Nurlar ,2005.-  396, [6] p., [24] l. potrt.;(ingilis dilində)

Andriyanov Viktor İvanoviç. Heydər Əliyev [Text] /V.Andriyanov, H. Mirələmov (fars dilində)

Azərbaycan qadını naminə [Mətn]: /Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi .- B.; 2010. – 371 s.

Azərbaycan bayrağı İst-River sahilində[Mətn] /Heydər Əliyev İrsini Araşdırılması Mərkəzi .- B.; 2009.-435 s.

 

Əliyev Hacı Zamiq. Heydər Əliyev [Mətn]: Səhnəarxası görüşlər /H.Z.Əliyev; Red. M.Soltan; Rəyçilər. F.Qasımzadə, T.Əfəndiyev, S.Kərimi; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B., 2008.- 102 s.

Mirələmov Hüseynbala. "Zəfər yolu" (Azərbaycan, rus ingilis dillərində)


Мираламов Гусейнбала. Путь к триумфу. Эссе.-Б., Гянджлик, 2003, 66+4 с.


H.Miralamov. The Road of Triumph. An essay.- B., Gendglic, 2003, 66+4 p.


Heyder Əliyev irsinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində kitabxanaların vəzifələri: Metodik tövsiyələr/İxtisas redaktoru: K.Tahirov, Tərt. edəni: D.Bayramov.- B.:   2005.- 49 s.


Xələfov Abuzər Alı oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi [Mətn]: Elmi məsləhətçi: S.Y.Məmmədəliyeva; Elmi red.: T.X.Musayeva; Red.: K.İ.Aslan, L.A.Məmmədova.- B.: Azərnəşr, 2006.- 312 s.

Şəkərəliyev Arif Şəkərəli oğlu. Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi [Mətn]: monoqrafiya.- Bakı , 2011.- 542 s.

Şəkərəliyev Arif Şəkərəli oğlu. Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər [Mətn]: [monoqrafiya] /A. Ş. Şəkərəliyev; elmi red. M. X. Meybullayev; rəyçilər. M. A. Əhmədov [və b.].- B.: [İqdisadi Universiteti], 2009.- 415, [1] s.

Şəkərəliyev Arif. Ümummilli lider Heydər Əliyev: amalı yaratmaq məramı qurmaq məqsədi xalqına xidmət etmək olan ulu öndər [Mətn]: (Son dövrdə mətbuatda çap edilmiş məqalələr toplusu) /A. Şəkərəliyev; Red.: M. X. Meybullayev.- B.: Naksuana, 2007.- 491 s.

Ахундова Э. Мгновения истины.- Б.: "Дом сказки", 2003.- 516 с.

Axundova Elmira. "Şüşə saray" (siyasi detektiv).-B.: "Yurd", 2007.- 468 s.

М. Забелин, В. Татаренко. Гейдар Алиев: лидер, политик, друг./Документально-публицистический очерк.- Б.: «Нурлан», 2005. - 216 с.

Adil Abdulla Əl-Fəlah. Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər [Mətn] /Adil Abdulla Əl-Fəlah; Elmi red. və ön sözün müəll. A.Paşazadə; Dizayn. M.Xəlilov.- B.: Qismət, 2007.- 108 s

Адель Абдулла Аль-Фалах. Гейдар Алиев и национально-духовные ценности.- Б.: Гисме, 2007.- 108 стр. (с илюс.)

Adil Abdullah Al-Falah. Heydar Aliyev and national-spiritual values.- B.: Gismet, 2007.- 108 p. (illus.)

Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1969-1982, 1993-1996 [Mətn]: I cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 504 s., [16] v. fotoşək.

Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1997-1998 [Mətn]: II cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 520 s., [8] v. fotoşək.

Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1999-2003 [Mətn]: III cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 536 s., [8] v. fotoşək.

Hüseynova İradə. Müstəqilliyimizin təminatçısı [Mətn]: Məqalələr, çıxışlar, müsahibələr, rəylər... /İ. Hüseynova; Elmi red. Ə. M. Həsənov.- B.: Təhsil, 2003.- 504 s. , portr., ill.

Hüseynova İradə. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi: Maqistr hazırlığı üçün proqram /İ. Hüseynova; Red.: Ə.İ. Muxtarov; Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi.- B.: Təhsil, 2003.- 112 s.

Hüseynova İradə. Dövlətçilik naminə [Mətn] /İ.Hüseynova; Elmi red. və ön söz: Ə. Əhmədov.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 285 s

Hüseynova İradə. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu.- B., «Təhsil», 2004,- 472 s.

Гусейнова Ирада. Гейдар Алиев- от политического руководителя к общенациональному лидеру [Текст]: [монография] /И. Гусейнова; Науч. ред. А.М. Гасанов; Рец. Дж. Гулиев, Г.М. Байрaмов, О.Б. Султанов.- Б.: Тахсил , 2005.- 504 с.

Mədəniyyətimizin inkişafının H. Əliyev mərhələsi:

маркированный список

fərman və sərəncamları;

маркированный список

çıxışlar, məruzələr, nitqlər, təbriklər;

маркированный список

H.Əliyevlə bağlı mətbuatda çıxan mədəniyyət xəbərləri.

 

Heydər Əliyev Milli Kitabxanada ( çıxışları Azərbaycan rus dillərində)

 

маркированный список

"Vətənə, Dövlətə, Xalqa sədaqət andi" miniatür kitabının təqdimat-sərgisində çıxış (3 iyun 1995-ci il)

маркированный список

İsraildə yaşayan keçmiş Azərbaycan Vətəndaşları Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə hazırlanmış və çapdan çıxmış "HEYDƏR ƏLİYEV: siyasi portretin cizgiləri" kitabının təqdimatı mərasimində nitq (4 mart 1996-cı il)

маркированный список

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanasında "Azərbaycan Qaçqınları" fotoalbomunun təqdimatı mərasimində nitq (5 noyabr 1997-ci il)

маркированный список

Amerikada nəşr edilən "AZƏRBAYCAN İNTERNƏŞNL" jurnalının beş illiyinə həsr olunmuş mərasimdə nitq (20 noyabr 1997-ci il)

 

 

Heydər Əliyev Milli Kitabxanada (Fotoalbom;  Videogörüntülər )

 

Burada Heydər Əliyevin M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanasında 4 mart 1996 –cı il tarixində keçirilmiş İsraildə çapdan çıxan “Heydər Əliyev: siyasi portretin cizgiləri” kitabının təqdimat mərasimində, 5 noyabr 1997-ci il tarixində keçirilmiş “Azərbaycan qaçqınları” fotoalbomunun təqdimat mərasimində və 20 noyabr 1997- ci il tarixində keçirilmiş “Qlobal üfüqlər” kitabının təqdimatı və Amerikada nəşr edilən “Azərbaycan interneşnl” jurnalının 5 illiyinə həsr olunmuş mərasimində iştirakı zamanı çəkilmiş fotoşəkillər nümayiş edilir.

 

Azərbaycan Milli Kitabxanası © Bütün hüquqlar qorunur

Saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir.