Hərbi elm. Hərbi iş

 

1930-31-ci ildə qızıl əsgərlərlə keçirələcək siyasi məşğələ proqramına aid izahat vərəqəsi /İşçi-kəndli ordusunun siyasi idarəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 60 s. ; 18 sm.

 

ASŞC OSO-AVİAXİM cəmiyyəti təşkilatlarının möhkəmləndirilməsi aylığının keçirilməsi planı. B.: ASŞC OSO-Aviaximin Mər. Şur. təşkilat-kütləvi şöbəsi, 1932.- 25, [5] s.

 

Abdullayev. Hər bir zəhmətkeş qızıl ordu və ya çağırış xüsusunda nəyi bilməlidir /Abdullayev və Şəfiyev ; çevirən. Mənsur ; red. Həmzəyev. B.: Azərnəşr, 1932.- 39, [1] s.

 

Akodus Ya. İ. Qızıl əsgərin sağlamlıq yaddaşı sual-cavab üzrə /Ya. İ. Akodus ; çev. Fərəczadə ; red. C. Həmzəyev. B.: Azərnəşr, 1932.- 100 s.


Al bayraqlı Qafqaziya Qızıl Ordusu döyüşçüsünə manevrada yaddaşlıq.- [S.L.]: AQQO Siyasi İdarəsi nəşriyyatı, 1931.- 43 s. ; 13 sm.

 

Aleksandrov A. Əl bombaları nədir və çarpışma zamanı bunlardan necə istifafə etməli [Mətn] /A.Aleksandrov.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 40 s.

 

Aleksinski M. Müdafiə həftəsi [Mətn] /M.Aleksinski.- B.: Azərnəşr, 1927.- 32 s.

 

Alıyev Həmid AlIhuseyn oglu. Radiasiya kimyəvi səraitin praqnozlasdərılması və qiymətləndirilməsi [Mətn]: [dərs vəsaiti] /H.Aliyev; red. Ə.Ə.Məmmədov; rəyci H.O.Ocaqov, S.A.Pasayeva; Azərbaycan Respublikasə Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Un-ti.- Bakı: Təhsil, 2003.- 81, [1] s.

Alıyev Həmid Alıhuseyn oglu. Mulki mudafiə [Mətn]: sulh və muharibə dövrlərində ehtimal olunan fövqəladə hallar: dərs vəsaiti /H.Alıyev; red. H.O.Ocaqov; rəyci N.A.Dadasov, S.D.Danyalov; Azərbaycan Respublikasə Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Un-ti.- Bakı: Sabah, 2004.- 113, [1] s.

Alıyev Həmid Alıhüseyn oğlu. Azərbaycan Respublikasında mülki müdafiənin yaranması və inkişafı tarixi [Mətn]: 1920-1997-ci illər /H.A.Alıyev; elmi red. M.H.Abasov, E.Ə.Məhərrəmov; Azərb. Milli Elmlər Akad., A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Nurlan NPM, 2005.- 149, [1] s.

 

Arsezo V. Məktəblərdə hərbi dərslər işçi fakültələri, texnikumlar və ali məktəblər üçün /V. Arsezo, İ. Bryanski, N. Mejinski ; çev. Ə. Atakişizadə ; red. Cavadov. B.: Azərnəşr, 1932.- 207, [1] s.


 Artemenko N. Əsgərliyə çağrışdan qabaq hazırlıq və onun əhəmiyyəti [Mətn] /N.Artemenko; tərc. Ə.A.Mustafazadə; red. Ə.Heydərli.- B.: Ali siyasi maarif komitəsi, 1928.- 40 s.

 

Artilleriyanın atəş bölmələrinin döyüş işinə dair təlimat [Mətn] /Tərcümə ed. M.H.Məhərrəmov; Məsləhətçi. Ç.M.Məmmədov; Red. B.T.Abdullayev; Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi.- B.: Vətən, 1994.-176 s. şək., cədvəl

 

Avinovitski Ya. Kimyaya qarşı müdafiə /Ya. Avinovitski ; tərc. ed. Ə. Nəjad ; red. H. A. Cavadov.B.: Azərnəşr, 1932.- 52 s.

 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin müvəqqəti daxili xidmət nizamnaməsi [Mətn] /Tərtibçi. Ç.M.Məmmədov; Red. V.T.Abdullayev.- B.: 1993.- 251 s.

 

Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin müvəqqəti sıra Nizamnaməsi [Mətn] /Hazırlayan Ç.M.Məmmədov; Red. B.T.Abdullayev.- B.: Hərbi nəşriyyat, 1995.- 156 s. şək

 

Azərbaycan Respublikasının hərbi qanunvericiliyi [Mətn]: [2 hissədə] /tərt. və burax. məs. E.Əsgərov, R.Ramazanov; red. hey. M.Hətəmovvə b.; baş red. S.Mirzəyev; red. N.A.Səfərov; ön sözün müəl. Z.Əsgərov I hissə.- B.: Elm, 2006.- 416 s. şək

 

Azərbaycan Respublikasının hərbi qanunvericiliyi [Mətn]: [2 hissədə] /tərt. və burax. məs. E.Əsgərov, R. Ramazanov; red. hey. M. Hətəmovvə b.; baş red. S.Mirzəyev; red. N.A.Səfərov; ön sözün müəl. Z.Əsgərov II hissə.- B.: Elm, 2006.- 452 s. şək

Azərbaycan SSR 1989-cu tədris ilində Azərbaycan SSR-də rəhbər heyəti, MM dəstələrini, fəhlə, qulluqçu və kolxozçuları, habelə istehsal və xidmət sahələrində işləməyən əhalini mülki müdafiyəyə hazırlamağın yeni sisteminə keşmək haqqında rəhbər sənədlərin əsas müddəaları [Mətn].- B.: 1989.- 33,[1] s.

 

Azərbaycanca-rusca hərbi lüğət [Mətn] /Tərt.:M. Məhərrəmov; Məsləhətçi: Ç. Məmmədov; Elmired.: M.Qasımov, Z.Mustafayev.- B.: Vətən, 1995.- 208 s.

 

Azərbaycanca-rusca qısa hərbi danışıq kitabçası [Mətn] / Tərt. M.Məhərrəmov; Red. S.Sultanova, R. Rzayeva.- B.: Azərnəşr; 1992.- 120 s.

 

Bahadurqızı Yaqut. Hay ver mənə, cənab leytenant... [Mətn] /Y. Bahadurqızı ; [ön söz Q. Nəsibov]. [Bakı]: Çaşıoğlu, [2017].- 168 s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

"Bakı qəhrəman şəhərdir", Beynəlxalq forum. Bakı qəhrəman şəhərdir, 1941-1945 Beynəlxalq forum (11 aprel, 2005) /Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; Respublika Müharibə, Əmək, Silahlı Qüvvələr və Hüquq-Mühafizə Orqanları Veteranları Şurası; Moskva Qəhrəmanlar Klubu,"Sodrujestvo" Ehtiyatda Olan Zabitlərin Hərəkatı Komitəsi.- Bakı: 2005.- 30 s.

Bakı şurası inzibat şöbəsinin əmri nömrə 65 [Mətn]: ümumi inzibat şöbəsinə.- B: [s. n.], 1925.- 5 + 6 s.

 

Belkin M.S. Qışla və sağlamlıq [Mətn] /M.S.Belkin; red. A.H.Kazımov, A.Cəmalinski.- B.: Az. Hilal Əhmər, 1928.- 66 s.

 

Belyakov V.D. Hərbi gigiyena və epidemiologiyadan dərs vəsaiti [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsati /V.D.Belyakov, Y.Q.Juk; tərc. ed. İ.H.Səmədov, T.Ə.Tağızadə.- Bakı: Maarif, 1987.- 365, [3] s. , şək., cədv. ; 21 sm.

 

 Berlin V. Qızıl əsgərin siyasi savad kitabı [Mətn]: ümumi siyasi kurs: firqənin baş xətti və XVII firqə konfransının qərarları V.Berlin; red. Cavadov; çevirən. Məcnunbəyov V burax.- B.: Azərnəşr, 1932.- 86, [1] s.

 

Bəkirov Bəkir Tahir oğlu. Fövqəladə hallara dair termin və anlayışlar [Mətn] B.T.Bəkirov, H.O.Ocaqov; Rəy verən. F. Əliyev, K. Əsgərov; İxtisas red. G. Babayev.- B.: Çaşıoğlu, 2002.- 156 s.

 

Bəkirov Bəkir Tahir oğlu. Mülki müdafiədən məlumat kitabı [Mətn] B.Bəkirov.- B.: Azərnəşr, 1977.- 158, [2] s.

Bəydəmirov Q.V. Əməkçi gənclər və Qızıl Ordu Qızıl orduya növbəti çağırışlar /Q.V.Bəydəmirov, Ə.Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 31 s.


Bəydəmirov Q.V. Əməkçi gənclər və Qızıl Ordu Qızıl Orduya növbəti çağırışlar/Q.V.Bəydəmirov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 23 s.

 

 Buraxılış işlərinin yerinə yetirilməsinə metodiki rəhbərlik Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi; tərt.: M.Ə.Rzayev Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi. B.: 2002.- 20 s.

Cəmil bəy Məhəmməd. Qarein girami [Mətn]: [hərbi təlimlər haqqında] /Məhəmməd Cəmil bəy İstanbullu.- [Bakı]: [s. n.], [1918.].- 23 s.

 

Çernyak Y. Çağırış yaşına çatmayanların bədən tərbiyəsi /Y.Çernyak; çevirəni. Y.Yusifli; red. Ə.Heydərli; Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- B.: [Azərnəşr], 1928.- 54 s.

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Ali hərbi məktəblərdə metodik işin təşkili: Ali hərbi məktəblər üçün metdik vəsait /M.N.Çobanov, H.K.Piriyev; Red.: A.Mehrabov; Rəyçilər: Ş.Mikayılov, Ə.Paşayevheydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi.- Bakı: 2005.- 186 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Müəllim-zabitin pedaqoji ustalığının artırılmasının əsasları [Mətn]: Zabit kursları və magistratura üçün dərs vəsaiti /M.N.Çobanov; Red. Ə.X.Paşayev; Rəyçi. Ə.Tanrıverdiyev, B.Xəlilov. II hissə.- B.: Borçalı, 2008.- 100 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Zabit-vətəndaş əqidəsinin formalaşdırılması və onun atributları [Mətn]: Ali Hərbi Məktəblərin dinləyiciləri və zabitlər ücün vəsait /M.N.Cobanov; Red. N.Cəfərov, A.Qurbani; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: Borçalı NPM, 2005.- 128 s.

 

 Dağ təlimində qızıl əsgərin yaddaş kitabçası /çev. İ. Zeynalzadə ; red. İ. Abdullayev. B.: Azərnəşr, 1932.- 19 s.

 

Davıdov A. Səfərbərlik nədir /A.Davıdov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 34, [1] s.


 Davıdov A. Səfərbərlik nədir /A.Davıdov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 30, [1] s. , şək. ; 18 sm.

Dörd aylıq komsomol hərbi bilik dərnəyi proqramı [Mətn] /Gənc işçi kitabxanası.-Bakı : Gənc işçi , 1927. -24 s.

 

Dubinski İ. Milli qoşunlar nə deməkdir/İ.Dubinski; çevirəni. Nəzərli; red. H.Zeynallı, Ə.H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1928.- 32, [1] s.

 

Dubrovskiy N. Ölkə müdafiəsi və həmkarlar ittifaqlarının vəzifələri [Mətn]: həmkarlar aktivləri üçün (istifadə materialı) N.Dubrovskiy, K.Pavlyuçenko; çevirən. və red. T.Məlikov.- B.: AHİŞ, 1932.- 70 s.

 Estoniya və onun ordusu [Mətn] /tərc. H.A.Cavadov.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 13 s.

 

 Estoniya və onun ordusu II təbi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 14, [1] s.

 

Əbilov Azər Hacı İmamverdi oğlu. Qafqaz islam ordusu Neftçalada [Mətn]: 1918-ci il /Hacı Azər Əbilov. B.: Yurd, 1999. 43 s

 

Ələsgərov Abdulla. Hərbi komissarlar: Hərbi komissarlıqların yaradılmasının 80 illiyinə həsr olunur. A.Ələsgərov; Məsləhətçi: Ə.Qasımov; Red.: B.Əhmədov.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 448 səh.

 

Ələsgərov Abdulla. Hərbi komissarlar [Mətn]: Hərbi komissarlığın yaradılmasının 80 illiyinə həsr olunur /A. Ələsgərov; məsləhətçilər. Ə.Qasımov, E.Kərimova; red. M.Fərzəliyev II hissə.- B.: Çaşıoğlu, 2005.448 s.: portr., fotoşək

 

 Əliyev N.A. Müəllim-zabitin pedaqoji ustalığının artırılmasının əsasları [Mətn]: Zabitkursları və magistratura üçündərsvəsaiti /N.A.Əliyev; M.N.Çobanov; Red. Ə.Paşayev; Rəyçiləri. A.Hacıyev, K.Məmmədov; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi\ I cild.- B,: [AAHDM], 2008.- 152 s. cədv., ill

 

Əliyev Nurulla Arif oglu. Azərbaycanın hərbi dənizcilik tarixi [Mətn]: 2 hissədə /N.A.Əliyev; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizcilik Məktəbi; Elmi red. P.Q.Darabadi I hissə.- Bakı: AAHDM, 2003.- 454 s.

Əliyev Nurulla Arif oğlu. Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik məktəbinin tarixi xronologiyası [Mətn]: ən mühüm hadisələrin tarixi xronoloji xülasəsi 1939-2009 /N.A.Əliyev; elmi red. P.Q.Darabadi; rəyçi. Ş.Ə.Sultanov; Azərb. Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: [AAHDM], 2009.- 93, [1] s.

 

Əliyev Nurulla Arif oğlu. Azərbaycanın hərbi dənizçilik tarixi [Mətn]: 2 hissədə /N.A.Əliyev; Azərb. Ali Hərbi Dənizçilik Məktəb; elmi red. P.Q.Darabadi; Azərb. dilinə tərc. ed. və red. M.N.Çobanov II hissə.- Bakı: AAHDM, 2005.- 460 s.

Əliyev Nurulla Arif oğlu. Azərbaycanın hərbi-dənizçilik tarixi [Mətn]: ən mühüm hərbi-siyasi hadisələrin tarixi xronoloji xülasəsi: ən qədim zamanlardan XXI əsrin əvvəllərinədək /N.A.Əliyev; elmi red. M.N.Çobanov; ön söz. S.Əbiyev; Azərb. Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: [s.n.], 2008.- 298, [2] s.
 

 Əliyev Nurulla Arif oğlu. Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi-Donanmanın xidmətində 70 [Mətn] /N.Əliyev; elmi red. P.Q.Darabadi; rəyçi Ş.Ə.Sultanov [və b.]; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: [s.n.], 2009.- 430, [2] s. , portr.,

 

Əliyev Nurulla Arif oğlu. Hərbi-dəniz tarixi: [Məruzələr toplusu] N.A.Əliyev; İ.Ə.Rüstəmov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2001.- 152 səh.

Əliyev Nurulla Arif oğlu. Hərbi təlimin pedaqoji psixologiyanın əsasları /N.A.Əliyev, S.S.Gözəlov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi; Baş red.: Y.S.Trubnikov.- I.-B.: 2001.-71 s.

 

Faxralı Rəşid. Ömrün üfüqləri [Mətn] /Rəşid Faxralı.-B.: Azərbaycan, 1996.- 128 s.

 

Fəhlə kəndci qırmızı ordusu müvəqqəti nişancı nizamnaməsi [Mətn]: nişancı silahı tüfəng nümunəsi 1891 il /birinci hissə.- Moskva: Baş nizamnamə komisyonu, 1925.- 81 s.

 

Fəhlə-kəndli qırmızı ordusunun müvəqqəti mühafizə qarnizon qulluğu nizamnaməsi [Mətn]: baş mizamnamə komissyonu.- B.: SSR xalqların mərkəzi nəşriyatı, 1925.- 217 s. 

 

 Fəhlə kəndli qızıl əsgər və matroslar nümayəndələrinin Bakı şurası fəaliyəti barəsində müxtəsər hesab [Mətn]: 1924 il oqtyabrın 1-dən 1925 il aprelin birinədək.- B.: [s. n.], 1925.- 67 s.

 

Filatov N. Atıcı vərəqəsi [Mətn]: təsviri və istifadə etmə qaydaları N.Filatov; red. H.Cavadov; çevirən. H.A.İbrahimbəyli.- B.: Azərnəşr, 1932.- 73, [1] s.

 

 Finlandiya və onun ordusu.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 13 s.

 

 Fövqəladə hallar və ətraf mühit, elmi-praktik konfrans (2009 Bakı) Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının akafdemiki, texniki elmlər doktoru, professor Ocaqov Həbib Osman oğlunun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktik konfrans "Fövqəladə hallar və ətraf mühit" 15-16 dekabr, 2009 [Mətn] /burax. məsul. G.H.Məmmədova [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 348, [1] s.: portr., şək., cədv., 29 sm.

 

"Fövqəladə hallarda təhlükəsizliyin idarə olunması", beynəlxalq simpozium (IV; 2007-ci il; Bakı). IV Beynəlxalq Simpozium "Fövqəladə hallarda təhlükəsizliyin idarə olunması" 15-16 noyabr, 2007-ci il [Mətn] /Nəşrə məsul: G.H.Məmmədova və b.; Ümumi red. H..Ocaqov. B.: 2007.- 258 s.: cədvəl., ill., 29 sm.
 

 Frenkin İ. Bakı şurası və zəhmətkeş kütləsi [Mətn] /İ.Frenkin.- B.: AK(b)F BK Təbliğat-Təşviqat şöbəsi və BK Təşkilat şöbəsi, 1929.- 14 s.

 

 Frunze M. V. Tərcümeyi hallar [Mətn] /ruscadan tərc. ed. Cəbrayıl.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 29, [3] s.

 

FZY və KGM yeddi illik (FZY və KGM) məktəblərinin VII qrup tələbələrinin hərbi hazırlaşmaq proqramı [Mətn] GSŞC Xalq Maarif Komisarlığının Tədrisat- Metodik sektoru; [çev. H.Həsənzadə].Tiflis GSŞC-nin dövlət nəşriyyatı 1932.- 10 s.

 

 Gənclərin cismani hazırlığı /çevirəni. H.A.Cavadov.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 14 s.

 

 Görüryılmaz Mustafa. Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər (1918) [Mətn] /Dr. Mustafa Görüryılmaz; red. A.Ağaoğlu.- B.: Qismət, 2008. - 407 s.

 

Görüryılmaz Mustafa. Türk Qafqaz İslam Ordusu və Ermənilər (1918).-Bakı: Qismət , 2009. 408 s.

Hacıyev Qasım Əhəd oğlu. Qarabağlı hərbçilər: ÇAR və AXC ordusunun zabitləri tarixi-ensiklopedik tədqiqat /Q.Hacıyev, Ə.Çingizoğlu; elmi red. K.K.Şükürov.- Bakı: Təknur, 2011.- 319, [1] s., [8] v. portr., fotoşək. , portr. ; 21 sm.

 

Hava hücumundan müdafiə haqqında hər bir əməkçi nə bilməlidir [Mətn] çevirən. Qulamzadə; red. Cavadov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 64 s.

 

Heydərov Arif general /Naşir: E.Şahmar; Ön söz: A.Şərif, C.Əlibəyov.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006,230 s. fotoşəkil, portr

 

Həmkarlar təşkilatları və kütləvi hərbi işlər [Mətn]: AHİŞ Rəyasət Heyətinin qərarları və direktiv məktubu Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası.- B.: AHİŞ nəşriyyatı, 1932.- 31 s.

 

 Hərbdə zərərdidə olmuşlara ilk yardım göstərmək və onları daşımaq və aparmaq üzrə sanitarlardan ötrü təlimat [Mətn] çevirən. Ə.Qulamzadə; red. M.D.Seyidzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 66, [2] s.

 

Hərbi-dəniz elmi Xəzərin problemləri: [Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik məktəbində keçirilən Elmi-Praktiki Konfransın materialları] /Red.: Məmmədkərim Quliyev; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bı: 2002.-190 s.

 

Hərbi xidmətə çağırılan işçi və xidmətçilərə güzəştlər 1/I-1930 ilə qədər qüvvədə olan qanunlar.- Bakı: AİŞC XƏK, 1930.- 40, [1] s.
 

 Hərbi qulluqdan azad edilməsi haqqında şəhadətnamə [Mətn].- B.: [s. n.], 1925.- 12 s.

 

Hərbi-səhra cərrahiyyəsi [Mətn] /S.B.Allahverdiyev və b.; Elmi red. V.C.Seyidov,B.N.Hüseynov; Ön söz. D.Abdullayev, B.Hüseynov, H.Cəfərov; Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin hərbi-tibbi xidməti. B.: "Hərbi Nəşriyyatı", 2000. 367 s.: cədvəl., ill

 

Hərbi texnika dəhşətlimidir.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 14 s.

 

Hüseynov Mehrac Kamal oğlu. Su üstü gəmilərin artileriya silahları: Dərslik K.M.Hüseynov; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2001.- 100 səh.

 Xaritonov N.N. Qızıl ordu proletar diktatorluğunun silahıdır /N.N.Xaritonov; çevirəni. C.Əliyev; red. R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 55 s.
 

Xınalı Zəminə. Hərbi məktəblərin banisi [Mətn] /Z. Xınalı; Ön söz. F.Qoca; Red. T. Abbaslı; Rəyçilər. N. Cəfərov, N. Həsənzadə.- B.: Adiloğlu, 2006.- 264 s.

 

İ. Ş. C. ittifaqı F.Q. qızıl ordusunun siyasi idarəsi əmrləri və təmimləri məcmuəsi [Mətn]: 2 aprel 1927 /A.X.M.K. ali siyasi maarif komitəsi 4.- B.: A. X. M. K. ali siyasi maarif komitəsi, 1927.- 122 s. 

 

 İctimai Şura Cümhuriyyəti İttifaqının müdafiəsi və aviaxim inşaatı dostlarının Azərbaycan Cəmiyyəti nizamnaməsi /AzOSOAVİAXİM.- Bakı: AzOSOAVİAXİM, 1928.- 56 s.

İkiillik siyasi məşğələ proqramının anlatış vərəqəsi [Mətn].-Bakı: Az.Niş.Div.Siyasi Şöbəsi, 1929.- 16 s.

 

İllyukoviç M. Y. İ. Ş. C. ittifaqı F. Q. qızıl ordusunun siyasi idarəsi əmrləri və təmimləri məcmuəsi [Mətn]: 2 aprel 1927 /A. X. M. K. ali siyasi maarif komitəsi 4.- B.: A. X. M. K. ali siyasi maarif komitəsi, 1927.- 122 s.

 

İnzibati-statistiqa və aylıq hesabların formaları [Mətn] /Xalq daxilyə işlər komissarlığı.- B.: Xalq daxilyə işlər komissarlığı, 1925.- 40 s.

 

İşçi-kəndli qızıl ordusu topçusunun döyüş təlimnaməsi. Atəş [Mətn] 76 mm (3 dm) toplarla yaraqlanmış yüngül və at artilleriyasının batareyaları üçün atışın qaydaları /Baş Nizamnamə Komissiyası.B.: [Azərbaycan Hərbi Nəşriyyatı Komissiyası], 1925.- 72, [2] s.

 

İşçi-kəndli qızıl ordusuna çağrılanlara yaddaş /red. Y.Şirvan; buraxıçı H.Rəhimov.- B.:[Xalq İçtimai Təminat Komissarlığı ilə Azdiviziya ştabının nəşri]; 1932.- 15 s.

 

İşçi Kəndli Qızıl Ordusunun atıcılıq işinə aid öyüdnamə: Atıcılıqhazırlığı metodukası və atəş kursu 1932-ciilatıcılıqkursu /naşiri. "SerqoOrconikidze" adına Azərbaycan atıcı diviziyası; [çevirəni. Ə.Nəjad, Əliyev;red. Mullayev]Bakı: [Azərnəşr], 1933.- 200, [2] s.

 

 İşçi-Kəndli Qızıl Ordusunun qaraul qulluğu nizamnaməsi /çevirən. A.B.Ağayev; red. H.A.Cavadov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 99, [1] s.


İşçi-Kəndli Qızıl Ordusunun Lenin guşələrinin və klublarının normal nizamnaməsi.- Bakı: [Azərnəşr], 1928.- 47 s.

 

İşçi kəndli qızıl ordunun on illiyinə dair təbliğatçılar üçün materiallar [Mətn]: Ə. İ. K. (b) F. mərkəzi komitəsinin tezisləri.- B.: [s. n.], 1928.- 46 s.

 

İşçi və kəndli qızıl ordusunun piyadası üçün vaxtlı döyüş təlimnaməsi [Mətn] /Baş təlimnamə komissiyası; tərc. ed. H.B.Nəzərli, V.M.Şeydayi.-I hissə.- B.: Azərbaycan Hərbi nəşriyyat komissiyası, 1926.- 111, [5] s.

 

 İşçi kəndli qızıl ordusunun atıcılıq işlərinə dair təlimat [Mətn] çev. X.Əzizbəyli; red. H.A.Cavadov I hissə Nagan tapançası.- B.: Azərnəşr, 1932.- 37, [2] s. şək., cədv. 14 sm.

 

İşçi kəndli qızıl ordusunun süvari döyüş nizamnaməsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 128 s.

 

İvanov N. Piyada mühafizəsi [Mətn] N.İvanov; red. Ordubadi; çevirən. M.Babyev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 72 s.

İvanov D. Döyüşdə maskalama /D.İvanov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 61, [1] s.

 

 Jukov. Qızıl əsgərin siyasi savad kitabı /Jukov, Sıçev; red. Həmzəyev; çevirən. N.Ağazadə II kitab.- B.: Azərnəşr, 1932.- 71 s.

 

 Jukov N. Qızıl əsgərin siyasi məşğuliyyət üçün iş kitabı /düzəldənlər N.Jukov, Sıçev; red. Ə.Nəjad; çevirən. Məcnunbəyov.- B.:Azərnəşr, 1932.- 55, [1] s.

Kadışev A. Gənc qızıl əsgər nəyi bilməlidir [Mətn] /A.Kadışev; tərc. ed. Y.Əlizadə.- Moskva: Dövlət hərbi, 1926.- 216, [5] s.

 

Kamenev S. Əhalinin hərbi hazırlığı [Mətn] /S.Kamenev, K.Mexonoşin.- B.: Azərnəşr, 1927.- 42 s.

 

Kazımov Əbülfəz Həsən oğlu. Antifrizlər. Tətbiq qaydaları: Yanacaq və sürtgü materialları mütəxəssisləri üçün vəsait /Ə. H. Kazımov; Elmi red.: H. Vəliyev; Red.: A. Əliyev. B.: Nasir, 2000. 76 səh.: cədv

 

Kazımov Əbülfəz Həsən oğlu. Hərbi hissələrin yanacaqla təminatı: yanacaq və sürtgü materialları mütəxəssisləri ücün vəsait /Ə.H.Kazımov; Azərbaycan dövlət Neft Akademiyası hərbi kafedra. B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1999. 240 s.: cədvəl

 

Kazımov Əbülfəz Həsən oğlu. Yanacağın hərbi texnikada tətbiqi və keyfiyyətinə nəzarət [Mətn]: Yanacaq və sürtgü materialları üzrə mütəxəssislər üçün dərslik /Ə.H.Kazımov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Hərbi kafedra; Rəyçi: K.Y.Əcəmov; Red.: H.Vəliyev.- B.: Bakı Universiteti, 1998.- 264 s.: portr., cədvəl., ill., 21 sm.

 

Kərimov Elşən Şadman oğlu. Dəniz astronaviqasiyası: Dərslik E.Ş.Kərimov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2001.- 124 səh.

 

Kimya müdafiəsi və osoaviaximin vəzifələri yoldaş Fişmanın 1931-ci il 27 mayda Moskva aktivində "Osoaviaximin təşkilatları kimya sektorlarının işləri haqqında müvəqqəti qanunnamə" və bu sektorun işləri inkişafı üçün olan materiallar haqqında məruzəsi /çev. Ə.Nəzad; red. A.B.Ağayev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 53, [2] s.

 

Krasovski M. Döyüşçü müdafiədə [Mətn]: 8 şəkil ilə /M.Krasovski.- B.: Az. Niş. Div. siyasi şöbəsi, 1929.- 36 s.

 

Qaraməmmədli Y.A. Qəza təbabəti- fövqəladə hallarda əhaliyə psixoloji xidmətin təskili [Mətn]: [vəsait] /Y.A.QAraməmmədli, İ.E.Məmmədov; burax. məs. H.O.Ocaqov; Avropa Surasə Irimiqyaslə Qəzalar Uzrə Qismən Acəq sazisinin Bakıdakə Avropa Hazərləq Informasiya Mərkəzi.- Bakı: [s.n.], 2009.- 179, [1] s.

 

Qasımov İkram Ziyad oğlu. Azərbaycan dilində hərbi terminoloji leksikanın təşəkkülü və inkişafı İ.Z.Qasımov; Elmi red.: N.Q.Cəfərov; Rəyçilər: K.B.Hacıyev, Ə.Q.Quliyev.- B.: Nurlan, 2001.- 98 səh.

 

Qızıl bayraqlı Qafqaziya ordusu firqə təşkilatının IX konferansının qərarları /çevirən. Əfəndiyev, Kafarlı ; red. H. A. Cavadov.B.: Azərnəşr , 1932.- 47, [1] s.

 

Qızıl əsgərin arama qulluğu haqqında yaddaşı.- [Bakı]: Qızıl əsgər, 1931.- 32 s. , şək. ; 12 sm.

Qızıl əsgərin top haqqında yaddaşı.- [Bakı]: Qızıl əsgər, 1931.- 23 s. ; 13 sm.

Qızıl əsgərin zirehli qüvvələr haqqında yaddaşı.- [Bakı]: Qızıl əsgər, 1931.- 25 s. , şək. ; 12 sm.

Qızıl əsgərlər, komandirlər və siyasi işçi yoldaşlara hərbi ədəbiyyat.- Tiflis: Saxelkami, 1931.- 8 s. ; 19 sm.

Qızıl əsgərlərə, əlillərə və onların ailələrinə edilən vergi güzəştləri [Mətn]: xalq üçün maliyə kitabçaları /Maliyə xalq komissarlığı.- Tiflis: Maliyə xalq komissarlığı, 1925.- 35 s.

 

Qızıl əsgərlərlə iki illik siyasi məşğələ proqramı [Mətn]: İŞCİ-nin İQKO-nun siyasi idarəsinin əmr və təlimlər məcmuəsi 16.- B.: Azərbaycan Nişançı Diviz. siyasi şöbəsi, 1929.- 236 s.

 

Qızıl əsgərlərlə iki illik siyasi məşğələ proqramı 1929-30-cu il üçün /İşçi-Kəndli Ordusunun Siyasi İdarəsi III bölüm.- Bakı: Az. Niş. Div. Siyasi şöbəsi, 1930.- 36 s.

Qızıl əsgərlərlə iki illik siyasi məşğələ proqramı 1929-30-cu il üçün /İşçi-Kəndli Ordusunun Siyasi İdarəsi IV və V bölümlər.- Bakı: Az. Niş. Div. Siyasi şöbəsi, 1930.- 106 s.

Qızıl əsgərlərlə iki illik siyasi məşğələ proqramı 1929-30-cu il üçün /İşçi-Kəndli Ordusunun Siyasi İdarəsi VII bölüm.- Bakı: Az. Niş. Div. Siyasi şöbəsi, 1930.- 166 s.
 

Qızıl ordu proletar diktatorluğu silahıdır İKQO Qızıl əsgərlərilə siyasi məşğələlər proqramının I və VIII qisimləri /[İşçi-Kəndli Qızıl Ordusunun Siyasi İdarəsi]Bakı: Azərnəşr, 1931.- 139, [2] s. ; 22 sm.

Qızıl ordu proletar diktatorluğu silahıdır İKQO Qızıl əsgərlərilə siyasi məşğələlər proqramının II və IX qisimləri /İşçi-Kəndli Qızıl Ordusunun Siyasi İdarəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 95, [1] s. ; 22 sm.


Qızıl ordu proletar diktatorluğu silahıdır İKQO Qızıl əsgərlərlə siyasi məşğələlər proqramının II və IX qisimlərinin II,III, IV və VII söhbətləri /İşçi Kəndli Qızıl Ordusunun Siyasi İdarəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 72 s. ; 22 sm.

Qızıl ordu proletar diktatorluğu silahıdır İKQO Qızıl əsgərlərilə siyasi məşğələlər proqramının IV qismi /İşçi-Kəndli Qızıl Ordusunun Siyasi İdarəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 51, [1] s. ; 22 sm.

 

Qızıl Orduya çağrılanların səhiyyə yaddaşı /Azərbaycan Hilali-Əhmər Cəmiyyətinin Mərkəzi Komitəsi ; çev. Ə. Məhzun ; red. M. Rəhimli.B.: Azərnəşr , 1932.- 8 s.

 

Qonaqov Müsayim Novruz oğlu. Döyüş əməliyyatları aparan zaman gəmisürücülüyü: Dərs vəsaiti M.N. Qonaqov, E.E. Subanov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2001.- 128 səh. ill. 20 sm.

 

Qoşundan kənar piyada hazırlığının proqramı atıcı və əl pulemyotçularının hazırlığı /tərc. ed. H. Əmirxanlı ; red. H. A. Cavadov.B.: Azərnəşr, 1932.- 52 s.

Qurbani Abdulla. Heydər Əliyev və Azərbaycan ordusu [Mətn] /.Qurbani;red.: V.Əliyev.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2002.- 392 s.

 

Qurbani Abdulla. Yenilməz qalanın müdafiəsində [Mətn] .Qurbani; red. V.Əliyev I kitab.- B.: Əbilov, Zeynalov və ğulları 2002.320 s.
 

Qurbanov Xalid Hümmətəli oğlu. Elmi-tədqiqat işlərinin tərtibi və nəticələrin riyazi işlənməsi [vəsait] /X.H.Qurbanov, K.H.Fətəliyev; rəyçilər F.Əliyev, B.Bağırov.- Bakı: Vektor, 2011.- 156, [2] s.

Qurov S. Nişançı manqası döyüşdə [Mətn]: 13 çizgilər və rəsmlər ilə /S.Qurov.- B.: Az.İnş.Div. Siyasi şöbəsi, 1929.- 68 s.

 

Qurov S. Ölkə müdafiəsində haqq-hesab kartoçkasını necə düzəltməli /S.Qurov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 46, [2] s.

 Lenin N. İmperyalist müharibəsi və sosyalizmin təfriqəsi [Mətn]: məqalələr məcmuəsi /N.Lenin; tərcümə. M.Murad; redaktor. R.Axundov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 198 s.

 

Lenin və qızıl ordu [Mətn]B.: [s.n.], 1926.- 33 s.

 

Leonardov A. Qızıl əsgərin şəxsi hifzüssəhhəsi [Mətn] A.Leonardov; red. Cavadov ; çevirən. Əzimov.Bakı Azərnəşr, 1932.- 50 s.

 

Lesevitski N. Şimdi nasıl müharibə edilir [Mətn]: 13 ədəd şəkilləri havidir /N.Lesevitski; tərcümə. A.Yusifzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 590 s.

 

Leşinski V. Hərbi texnika haqqında söhbət /Vi. Leşinskiy.- Bakı: Orconikidze adına Az. Dağ.Atıcı Diviz. Siyasi Şöbəsinin nəşriyyatı, 1931.- 89 s.

Levin A. Hərbi müxbirlik işi [Mətn] /A.Levin.- B.: [s. n.], 1927.- 80 s.


Lvov B. Aramaçının döyüş qulluğu/B.Lvov.- Bakı: Orconikidze adına Azərbaycan Dağ. Atıcı Div. Siyasi Şöbəsinin nəşriyyatı, 1931.- 65 s.


Manevrada təbliğat-təşviqat işləri [Mətn]: baş siyasi idarənin təbliğat-təşviqat hissəsinin ümumi redaktorluğu altında toplanmış məqalələr məcmuəsi.- B.: Azərnəşr, 1928.- 107 s.

 

Manko. Topçuların matorlu hissələrlə çarpışmaları [Mətn]: topçu hisələrinin matorlu və mexanikləşdirilmiş hissələrlə mübarizəsi /Manko; red. C.Həmzəyev; buraxıcı H.Rəhimov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 46, [1] s.

 

 Markov K. Müharibə işlərini nə üçün öyrənmək lazımdır /K.MArkov; çevirəni. Ş.Abasov; red. Ə.Heydərli; Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- B.: [s.n.], 1928.- 36 s.

Marozzi Castin. Dünya fatehi Teymur [Mətn] /Castin Marozzi; rus dilindən tərc. Z.Abbas; red. M.Məmmədov.- Bakı: Qanun, [2012].- 487, [1] s. portr., xəritə, şək

Məhəlli hissələrin ümum qoşun yığıncakları təlimində döyüşçü kırıl əsgərlərlə aparılan siyasi məşqələlər proqramı [Mətn]: baş siyasi idarənin 18 1927-ci il tarixli 50 nömrəli əmri.- B.: Az. N. div. siyasi idarəçi, 1927.- 61 s.

 

Məmmədov Adil Qənbər oğlu. Fövqəladə hallarda mülki müdafiə tibb xidmətinin təşkili dərs vəsaiti /A.Q.Məmmədov; rəyçi T.Feyzullayeva [və b.]Bakı: Təknur, 2011.- 143, [1] s.

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Hərbi topoqrafiyanın və geodeziyanın əsasları [Mətn]: Ali və orta hərbi ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti/Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov; Red. Ə.R.Babayev, M.Atakişiyev.- Bakı: Nafta-Press, 2004.- 820 s.

 

Məmmədzadə Gülməmməd. Lənkəran mahalının sərkərdələri [Mətn] /G.Məmmədzadə; Tərtibçi və red.: Ə.Həsənov; Rəssam: A.Əsədov; Məsləhətçi: L.Özəl, M.Talışlı.- B.: Azərnəşr, 1996.- 106 s.: p0ortr., fotoşək., 20 sm.

 

Mənzil şirkəti, Azərmənzilittifaq və ya kommunal mənzil idarələri həyət işçilərinin hava hücumunda müdafiə şəraiti içərisindəki vəzifələrinə dair təlimat.- Bakı: [s.n.], 1931.- 14, [2] s.

 

Mixelson Q. Lager və can sağlığı /Q.Mixelson; çevirən. Ə.Qulamzadə; red. H.A.Cavadov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 82 s.

 

Musayeva Soltanxanım Murtuz qızı. Azərbaycanın Ali Hərbi İxtisaslı məktəblərində elmi-kütləvi və hərbi xarakterli mətnlərin tədrisinə aid metodiki dərs vəsaiti [Mətn] S.M.Musayeva; red. R.Cəfərov; rəy. Y.Süleymanov, N.Rzayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, H.Əliyevad. Azərb. Ali Hərbi Məktəbi.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 65, [3] s.

 

Müçtəhidzadə Eldar Faiq oğlu. Gəminin davamlılığı: Dərs vəsaiti E.F.Müçtəhidzadə, Ə.Z.Həmidov; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik məktəbi.- B.: 2001.- 252 səh.

Mülki müdafiə [Mətn]: dərs vəsaiti /N.İ.Akimov, M.L.Vasilevski, İ.D.Makarov [və b.]; tərc. ed. B. Bəkirov, Q.Məmmədov, S.Həşimzadə, C.Ələkbərov.- Bakı: Maarif, 1974.- 366, [2] s.

 

 Mülki müdafiə [Mətn]: Əhalinin mülki müdafiəyə hazırlaması üçün vəsait Müəlliflər: A.P.Zaytsev, A.V.Korjavin, A.İ.Korneyev, A.M.Kostrov və b.; Red.: A.T.Altunin; Tərc. edəni: B.Bəkirov.- B.: Azərnəşr, 1984.- 195 s.

 

Mülki Müdafiə toplusu [Mətn] Azərbaycan Respublikası Mülki Müdafiə Qərargahı; Baş red.: E.Ə.Məmmədov; Red heyyəti: G.H.Babayev və b. 3.- B.: [Az. Res.-sı M.M.Q-nın nəşriyyatı] 1998.- 64 s. 20 sm.

Mülki Müdafiə toplusu [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Mülki Müdafiə Qərargahı; Baş red.: E.Ə.Məmmədov; Red heyyəti: G.H.Babayev və b. 4.- Bakı: 1998.- 48 s. ; 20 sm.

 

Namazov Əlyar Dünyamalı oğlu. Gəmi elektrik enerji sistemləri: Dərs vəsaiti Əlyar Namazov, Zeynal Quliyev; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi Ihissə.- B.: 2002.- 111 səh.

Nəjad Əjdər. Qızıl əsgərinvə çağrışa qədər hazırlıq keçənin-əlifba kitabı /çevirən. və düzəldən. Ə.Nəjad; red. M.A.Xanməhəmmədov 1-cihissə.- Bakı:Azərnəşr, 1933.- 54, [2] s.

Nəzirli Şəmistan. Arxivlərin sirri açılır. /Red.: R. Faxralı.- B.: Elm, 1999.- 414 s.

 

Nəzirli Şəmistan. Azərbaycan generalları.- B.: Gənclik, 1991.- 208 s. 

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux ağa Qayıbov [Mətn] /Şəmistan; Tərtibat. O.Bədəlov; Ön söz. müəl. F.Axundova.- Bakı: 2007.- 40 s. , portr., fotoşək., faks. ; 21 sm.


Nəzirli Şəmistan. Əliağa Şixlinski ömrü: Anadan olmasının 140 illiyinə/Kərim Vəliyevin red. ilə.- B., 2005.- 248 s.

 

Nəzirli Şəmistan. General Əli Ağa Şıxlinski və silahdaşları [Mətn] : hərb tarixindən araşdırmalar.-Bakı 2012. 494, [2] s.

 

Nəzirli Şəmistan. General Yadigarov qardaşları./Red: Anar İsabəyli.- B.: Şirvannəşr. 2004. 36 s.

 

  Nəzirli Şəmistan. Güllələnmiş Azərbaycan generalları [Mətn]: Hekayələr, portretlər, oçerklər, məqalələr /Ş. Nəzirli; Elmi məsləhətçi: K. Vəliyev; Red.: M. Süleymanov, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri.- B.: Kooperasiya, 2006.- 624 s.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. Güllələnmiş Azərbaycan generalları [Mətn] : portretlər, oçerklər, məqalələr, hekayələr /Ş. Ə. Nəzirli ; [red. M. Süleymanov]. Bakı: [s. n.], 2016.- 704 s.: portr., foto., faks., 23 sm.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. Tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov [Mətn] /Ş.Nəzirli.- Bakı: Hərbi, 1997.- 120 s. , fotoşək. ; 16 sm.

Nəzirli Şəmistan. Topoqraf-general İbrahim ağa Vəkilov. /Ş.Ə.Nəzirli; Elmi red.: Q.Ş.Məmmədov.- B.: Zaman, 2002.- 296 s.

 

Nikiforov N. Dağ topunun komandanı üçün yaddaş kitabı [Mətn] çevirən. K.Yüzbaşyev; red. Həmzəyev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 126, [1] s.

 

Nikitin İ. Yaxşı atəş açmağı necə öyrənnməli [Mətn] /İ.Nikitin, Nəzərli.- B.: Azərnəşr, 1926.- 30, [1] s.

 

Ocaqov Həbib Osman oğlu. Defensiologiya Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti H.O.Ocaqov; Rəyçilər. K.Bağırov, K.Əskərov, Q.Hacımətov; Elmi red. Ş.Danyalov.- Bakı: [s.n.], 2006.- 560 s. , ill., cədvəl., portr.,

 

Ocaqov Həbib Osman oğlu. Elmi əsərlərin məcmuəsi [Mətn]: 1999-2009-cu illərdə nəşr olunmuş /H.O.Ocaqov; tərtibatçı. A.H.Əhmədova.- B.: Təhsil NPM, 2009.- 323, [1]: cədv., portr., 21 sm.


 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Fövqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi. Mülki müdafiə (mühafizə) [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /H.O.Ocaqov; Rəyçilər. C.Ş.Qasımov, G.Babayev, Ş.D.Danyalov; Red. Ş.A.Nağıyev, Ş.Haşımov.- B.: Çaşıoğlu, 2002. -396 s.

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Fövqəladə hallarda iqtisadiyyat obyektlərinin dayanıqlığı [Mətn]: Dərs vəsaiti H.O.Ocaqov, Rəyçilər. B.E.Eyvazov, Q.N.Hacımətov, K.Ə.Əskərov; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- B.: "Təhsil" NPM, 2005.- 198 s.

 

 Ocaqov Həbib Osman oglu. Fovqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlukəsizliyi [Mətn]: mulki mudafiə: [muhafizə]: ali məktəblər ucun dərslik /H.O.Ocaqov; rəyci. K.Ə.Bagırov, S.D.Danyalov, Q.N.Hacımətov.- Bakı: Casıoglu, 2010.- 387, [1] s.

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Fövqəladə halların monitorinqi və proqnozu [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti H.O.Ocaqov, Q.N.Hacımətov; Rəyçilər. E.N.Xəlilov, E.Ə.Cəbiyev.- B.: Təhsil, 2005.- 236 s.

 

Ocaqov Həbib Osman oğlu. Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /H.O.Ocaqov; rəyçilər. N.T.Nağıyev, Ş.D.Danyalov.- Bakı: Təhsil, 2009.- 441, [1] s. , portr., cədv., şək. ; 21 sm.


 Ocaqov Həbib Osman oglu. Həyat fəaliyyətinin təhlukəsizliyinin əsaslarə Muəllimlər ucun metodik vəsait /H.O. Ocaqov, B.T.Bəkirov, S.A.Səbzəliyev.- Bakı: Sirvannəsr, 2002.- 150 s.

 

Ocaqov Həbib Osman oğlu. Fövqəladə halların idarə olunması [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /H.O.Ocaqov; rəyçilər T.A.Əliyev, R.Ə.Əliyev.- Bakı: Təhsiil, 2011.- 231, [1] s.

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Fövqəladə halların monitorinqi və proqnozu [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti H.O.Ocaqov, Q.N.Hacımətov; Rəyçilər. E.N.Xəlilov, E.Ə.Cəbiyev.- B.: Təhsil, 2005.- 236 s.

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Mülki müdafiə [Mətn]: Ümumtəhsil məktəbləri, texniki-peşə və orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti /H. O. Ocaqov; Rəyçilər: Ə. Hüseynov, Ə. Paşayev.-B.: Maarif, 1997.- 144 s.

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Rəhbər heyətin Fövqəladə Hallarda fəaliyyətə və idarəetməyə hazırlanması [Mətn] /H.O.Ocaqov. B.: Çaşıoğlu, 2002. 300 səh.: portr., cədvəl

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Sabitliyi pozan amillər və onların nəticələrinin xarakteristikası [Mətn]: Ali məktəblər üçun dərslik /H.O.Ocaqov, A.İ.Hacıyev; Rəyçilər. E.N.Xəlilov, Ə.M.İsayev.- Bakı: "Fövqəl" assosiasiyası, 2003.- 190 s.

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Zəhərli maddələr və onlardan mühafizə [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /H. O. Ocaqov, T. Ə. Feyzullayeva, A. Ə. Abdinova; Rəyçi: A. Əzizov, Ş. Danyalov.- B.: Maarif, 1998.-192 s.

 

Os, Qr. Kimya müdafiəsinə hazır ol /Qr. Os.- Azərnəşr, 1931.- 75, [1] s.

 

Osoaviyaxim yeni mərhələdə [Mətn]: SŞCİ Osoaviyaxim MŞ 2-ci plenumunun qətnamə və qərarları çevirən. İ.Nəfisi; red. M.Babayev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 54, [1] s.

 

Osoaviyaxim işlərinin yenidən qurulması uğrunda qətnamələr və materiallar [Mətn] red. Əsədov; tərc. ed. V.Hacıoğlu.- B.: Az OSO-aviyaxim MŞ və BŞ nəşriyyatı, 1932.- 62 s.

 

 Osoaviyaximin aşağı özəkləri işlərinin ümumittifaq yoxlanışı haqqında [Mətn] Osoaviyaximin Bakı Şurası ;red. Serovski; tərc. ed. V.Hacıoğlu.- B.: [s.n.] 1932.- 14 s.

 

Osoavyaximin Bakı təşkilatı dönüşdə [Mətn]: materiallar məcmuəsi red. Serovski; tərc. ed. V.Hacıoğlu.- B.: Osoavyaximin Bakı Şurasının nəşriyyatı, 1932.- 26, [1] s.

 

Osoaviaximin dairə şurası və dairə idarə orqanları haqqında nizamnamə.- Bakı: Az.OSOAVİAXİM MŞ Təşkilat Şöbəsi nəşriyyatı, 1931.- 45 s.


Osoaviaximin dairə şurası və dairə idarə orqanları haqqında nizamnamə.- Bakı: Az.OSOAVİAXİM MŞ Təşkilat Şöbəsi nəşriyyatı, 1931.- 15 s.

Ölkəni müdafiəyə hazırlamada məzuniyyətə gedən qızıl əsgərin vəzifələri qızıl əsgərlərlə keçilən siyasi məşğələ proqramının XIII qismi /İKQO Siyasi İdarəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 88 s. ; 18 sm.

 

Pankratov S. Dağ şəraitində siyasi işin xüsusiyyətləri [Mətn] S.Pankratov; çevirən. H.Rəhimov; red. H.A.Cavadov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 62, [1] s.


Petraseviç P. Döyüşçü istirahətdə [Mətn] /P. Petraseviç ; AİŞC. Bakı : Azərb. Niş. Diviziyası Siyasi şöbəsi, 1929.- 26 s.

 

Poçter G. Süvari kəşfiyyat necə işləyir [Mətn] /G.Poçter.- B.: Azərnəşr, 1929.- 38, [1] s.

 

Polşa və onun ordusu.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 13 s.
 

 Pevzer (Selsqi) Q. Əmlə və qırmızı ordu rabitəsinə aid əmlə məsələləri [Mətn] /Q. Pevzer (Selsqi); tərcümə. R. Hacızadə; Şəhər ilə kəndli rabitəsi cəmiyyəti.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 23 s.

 

 Rəhmanov H. Azərbaycan dağ nişançı diviziyasının 10 illiyi /H.Rəhmanov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 19 s.

 

Rusca-Azərbaycanca hərbi lüğət [Mətn] /Tərtib ed. M.Məhərrəmov; Məsləhətçi. Ç.Məmmədov; Elmi red. Z.Mustafayev.- B.: Vətən, 1994.- 208 s.

SŞCİ və RSKŞC Osoaviaxim Mərkəzi Şurasının IV plenumu qərarları.- Bakı: ASŞC Osoaviaxim Mərkəzi Şurasının nəşri, 1933.- 35 s. ; 21 sm.

 

Səfərov Rabil Sabir oğlu. Güclü təsirli zəhərli maddələr və onlardan mühafizə /R.S.Səfərov, N.S.Əhmədov; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi; Rəy verən: T.M.Quliyev.- Bakı: 2001.- 144 səh. , cədvəl, ill. ; 20 sm.


Səfərov Rabil Sabir oğlu. Qoşunlarda xüsusi təmizləmə və aerozol maskalanma[Mətn]: Dərs vəsaiti /R.Səfərov; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: 2002.- 91 s.

 

Simanovski V. Nəzarətqulluğu /V.Simanovski; çevirəni. İ.Əliyev; red. C.Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 47 s.


Siyasi məşğələdəniş kitabı İKQO-nun alay məktəbləri kursantları və texniki hissələrindəki qızıl əsgərlər üçün /çevirəni. Y.Yusifli; red. M.Rəhimli I buraxılış I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 47, [1] s.


Smirnov F. Atıcı arayışda /F.Smirnov; çevirəni. M.C.Həmzəzadə.- Bakı: Az. Nİş.Div. Siyasi şöbəsi, 1928.- 86 s.
 

Snegiryov V. Qızıl bayraqlı Qafqasiya ordusu onun mübarizə yolu və təlimi /V.Snegiryov.- B.: Azərnəşr, 1928.- 59, [1] s.
 

  Spirinq M. Düşmən qarşısında piyadanın səngərlənməsi [Mətn] /M.Spirinq.- B.: Azərnəşr, 1929.- 47, [1] s.

 

Steklov A. Azərbaycan nişançı diviziyası [Mətn] /A.Steklov.- B.: Az. Niş.Div.Siyasi şöbəsi, 1929.- 60, [1] s.

 

Steklov A. Musavat Azərbaycanının ordusu /A. Steklov .-Bakı : Azərnəşr , 1928. -77 s.

Steklov A. Şuralar Azərbaycanın silahlı qüvvəsi [Mətn] /A.Steklov.- B.: Az. diviziyasının siyasi şöbəsi, 1927.- 26 s.

 

Sterlin S. Müharibə zamanı əhali qızıl orduya necə kömək edə bilər /S.Sterlin.- B: Azərnəşr, 1931.- 35, [1] s. ; 18 sm.

 

Subotski Mixayil. Sosializm keşiyində siyasi proqramların keçirilməsi zamanı döyüşçüyə yardım /Subotski; çevirən. Y.Yusifli; red. M.Rəhimli I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 74, [2] s.

Suvari və onun hərbi işi /İ.Salitan.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 55, [1] s. , fotoşək. ; 18 sm.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Azərbaycanın hərb tarixi [Mətn] : Sovet dövrü /M. Süleymanov ; [elmi red. A. Məmmədov] .-Tehran : Firuzan , 2011. (1390).- 599, [1] s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Azərbaycanın hərb tarixi Sovet dövrü. 2-.[Tehran] : [Firuzan] , [2011] (1390).-731, [3] s.

 

Sümərinli Cəsur. Hərbi sahədə informasiya əldə etmək mədəniyyəti: Azərbaycan və dünya təcrübəsi [Mətn] C. Sümərinli; "Doktrina" Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzi.-B.:[Apostrof]; 2010.- 71 s.

 

Şildbax K. Müharibə zamanı yerli şeylərdən necə istifadə etməli /K.Şildbax.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 72 s.
 

Şildbax Q. Mühəndis orduları haqqında qızıl əcgər nə bilməlidir /Q.Şildbax; çevirəni. A.R.Qasımxanlı.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 69, [1] s.

 

Şıxlinski Əliağa. Ruscadan türkcəyə qısa döyüş sözlüyü [Mətn]: təlimnamə və nizamnamələri, elmi hərbi kitabları ruscadan türkcəyə çevirmək üçün yardımlıq /Ə.Şıxlinski.- B.: Azərb. Hərbi, 1926.- 267, [9] s.

 

Şneyder R. Təcrübə səfərbərliyi vaxtında məktəb /R.Şneyder, N.Sokolova; çevirəni. Əzizbəyli; red. Sami Kamal.-Bakı: Azərnəşr, 1931 (üz qabığında 1932) 91, [1] s. ; 22 sm.


Tağıyev Şahin Tağı oğlu. Fənlərarası əlaqə və məktəbli-gənclərin çağırışaqədərki hərbi hazırlığı monoqrafiya /Ş. Tağıyev ; elmi red. N. M. Kazımov ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti.-Bakı : [Mütərcim] , 2012. -277, [3] s.

 

Taktiki dərslərdə təşbiqatçı və oxucu üçün yaddaş kitabçası [Mətn] çevirən. İ.Zeynalzadə; red. Q.Abasov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 32 s.

Taqım komandiri siyasi tərbiyəçidir /çevirəni. A.Əfəndiyev;red. C.Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 40 s.


Tal B. Qızıl ordu tarixi [Mətn] /B.Tal; tərcümə. Ə.İbrahimov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 264 s.

 

Tal B. Qızıl ordu tarixi [Mətn] /B.Tal; tərcümə. Ə.İbrahimov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 264 s.

 

Texniki hissələrin qızıl əskərləri, alay məktəblərinin kursantları və 2-ci il xidmət edən qızıl əskərlər ilə keçiriləcək siyasi məşğələlər üçün proqram [Mətn]: 1932/33 tədris ili üçün red. Q.Abasov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 66, [1] s.

 

Təkləli Minaxanım. (Nuriyeva) Qafqaz İslam Ordusunun xronologiyası [Mətn] M.Təkləli, M.Rıhtım; elmi red. Dr. F.Əhmədova.- B.: Qafqaz Universiteti Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu nəş-tı [Nurlar], 2008.- 103, [1] s.

 

Trofimov V. Qızıl bayraqdar Yan Fabritsius /V.Trofimov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 72 s.

Tüfəngi öyrən.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 15 s.

 

Tüfəngi öyrən.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 16 s.

 

U-Tszin Hərb sənəti [Mətn] : Qədim Çinin yeddi hərb qanunu /U-Tszin ; tərc. Qrupu. B:. Zəkioğlu, 2009. 618, [2] s.

Unşlixt İ. Qızıl ordunun quruluşundakı yeniliklər /İ.Unşlixt.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 46, [1] s.

Uzun müddət üzrə məzuniyyətə buraxılan, qeyri-hərbi qayda ilə təlim alan və ehtiyat arxa ehtiyatı vəzifəsinə məcbur edilən və dini əqidə mucibincə hərbi vəzifədən azad edilmiş vətəndaşların, hərbi müvəzzəflilərin, nəfər və kiçik komanda heyyətlərinin uçota alınması üçün müvəqqəti rəhbər [Mətn] /İctimai Şuralar Cümhuriyyətləri İttifaqı [Bakı]: Ordu səfərbərliyi və İşçi-Kəndli Qızıl Ordu baş idarə toplama idarəsi, 1926.- 80 s.

 

Vnukov. Yüz kilometrdən güllə atmaq olarmı [Mətn] /Vnukov.- B.: ASŞC "Savadsızlıqla mübarizə" cəmiyyəti, 1929.- 35 s.

 

Zaqafqaziya 1909-cu ildə doğulanlar çağırışı qızıl əsgərlərinə üç söhbət /[Çevirəni. A.B.Ağayev; red. H.A.Cavadov]Bakı: Azərnəşr, 1931.- 43 s. ; 21 sm.

Zarzar V. Aviaxım [Mətn] /V.Zarzar; tərcümə. S.Məlikov.-B: Azərnəşr, 1927.- 81 s.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved