İncəsənət. Sənətşünaslıq

 

I və II dərəcəli məktəblərdə fabrik-zavod məktəblərində və texnikomlarda bədən tərbiyəsi dərslərinin proqram və sxemaları [Mətn]: 7-9; 9-12; 12-16; 16-18-20 yaşlar üçün; /Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti Xalq Maarif Komisarlığı.- B.: Azərnəşr, 1928.

 

Abasquliyev Oqtay. Fortepiano metodikasından mühazirə kursu [Mətn]: ali və orta ixtisas musiqi məktəblərinin tələbələri üçün dərs vəsaiti O.Q.Abasquliyev, T.F.Kəngərlinskaya; elmi red. F.Ş.Bədəlbəyli; red. S.N.Əliyeva; rəyçilər Q.Abdullazadə [və b.]Bakı [s. n.] [2014],82 s.

 

Abasov Abdulla Əsgər oğlu. Ü.Hacıbəyovun sənətkarlığı [Mətn] A.Ə.Abasov.- B.: Gənclik, 1976.- 138, [2] s.

 

Abasov Hacağa [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 19 sm.

 

Abbas İlham. Himnimizin müəllifi... [Mətn] /İ. Abbas ; red. Ə. Tanrıverdi. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 98, [2] s.: [portr.], 20 sm.

 

Abbas İlham. Sənət duyğuları [Mətn] /İ. Abbas ; red. Ə. Tanrıverdi. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 203, [1] s.: ill., portr., 21 sm.

 

Abbas Mirzə Şərifzadə - Milli səhnəmizin fəxri: Metodik vəsait /Tərtib edən: D.Mehdi; Red.: M.Əlizadə. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: Qanun, 2005.- 28 s.

 

Abbasov Abbas Əsgər oğlu. Əbədiyyətə qovuşan sənətkar [Mətn] A.Ə.Abbasov; red. F.Hüseynov.- Bakı: Yazıçı, 1985.- 248, [4] s.


Abbasov Hacıağa. İnqilab şərarələri [Mətn]: bir pərdə üç şəkildə /H. Abbasov; Azərbaycan xalq maarif komissarlığı.- B.: Azərbaycan xalq maarif komissarlığı, 1925.- 45 s.

 

Abbasov Namiq Ələkbər oğlu. Mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlər [Mətn] /N. Ə. Abbasov; elmi red. və ön sözün müəl. M. Süleymanlı.- B.: [s.n.], 2009.- 451, [1] s.

 

Abbasov Namiq Ələkbər oğlu. Müasir şəraitdə Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlərinin inkişaf amilləri [Mətn] /N. Abbasov; elmi red. İ. Hüseynov.- B.: [Təknur] , 2008.- 239, [1] s.

 

Abasova Elmira Abdulhəmid qızı. Cövdət Hacıyev /E.A.Abasova; red. F.Sahib.- Bakı: Azərnəşr, 1967.- 47, [1] s. , fotoşək., portr. ; 15 sm.

Abdin Tofiq. Onların dünəni Publisistika-1 /T.Abdin; red. E.İsgəndərzadə.- Bakı: Vektor, 2012.- 247, [1] s.

 

Abdullayeva Səadət Abutalıb qızı. Azərbaycan çalğı alətləri dünyanı valeh edir [Mətn] /S. Abdullayeva ; elmi red. A. Bayramova. Bakı: Nurlar, 2016.- 287 [1] s.: 24 sm.

 

Abdullayeva Səadət Abutalıb qızı. Azərbaycan folklorunda çalğı alətləri [Mətn] /S.A.Abdullayeva; Elmi red.: B.Abdulla.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 216 s. , portr., ill. ; 21 sm.

Abdullazadə Gülnaz Abutalıb qızı. Qədim və orta əsrlərin musiqi mədəniyyəti : Tarixi-fəlsəfi təhlil [Mətn]: /G. Abdullazadə; Rəyçilər: R.Bələdov, H.Əlizadə; Rəssam: F.Əfəndiyeva; Elmi Red.: A. Şükürov. -B.:Qartal, 1996.- 292 s.

 

Ağamirov Mirkamil Mirkalam oğlu. Nəğmə dolu Şuşam mənim Şuşa incəsənət məktəbi /Mirkamil Ağamirov; elmi red. O.Abasquliyev; red. və ön sözün müəl. S.Əliyev.- Bakı: [s. n.], [2013] 263 s. , portr., notlar,

 

Əliağa Ağayev [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.-[1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 20 sm.

 

Ağayeva Məlahət Rəfail qızı. Bəxtiyar Vahabzadə pyeslərinin səhnə taleyi [monoqrafiya] /M. Ağayeva ; elmi red. İ. Kərimov ; AME A, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-Bakı : [Xəzər Univeristeti] , 2013.-158 s.

 

Axundov Mirzə Fətəli və teatr. Mətnin müəllifi və redaktoru C.Cəfərov.- Bakı: 1982.- 112 s.

 

Axundov Ş. Onlar festivala hazırlaşırlar [Mətn]: gənclərin ikinci Respublika festivalı qarşısında: Ağdam rayonunun təcrübəsindən /Ş.Axundov; [red. İ.Zamanlı]; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyinin Resp. Metod kabinəsi.- Bakı: [s.n.], 1957.- 7, [1] s.

 

Axundov Nazim Fərrux oğlu. Üzeyir Hacıbəyov xaricdə [Mətn] N.Axundov; [red. İ.Səfərov]; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- B.: [s.n.] 1986.- 52, [2] s.

 

Axundova Gülarə Əhməd qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının kantata və oratoriyalarından seçilmiş xorlar [Not] : dərs vəsaiti /G. Ə. Axundova, M. T. Əliyeva ; elmi red. J. H. Qədimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. Bakı: [ADPU], 2016.- 254, [1] s.: not., 29 sm.

 

Axundova Gülarəxanım Ə. Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş opera xorları [Mətn] : dərs vəsaiti : müntəxabat /G. Ə. Axundova (ön sözün müəl.) ; elmi red. J. H. Qədimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. B.: [s. n.], 2015,254, [1] s.: not, 29 sm.

 

Axundova Gülarəxanım Əhməd qızı. Azərbaycanın görkəmli dirijorları və xormeysterləri [Elektron resurs] : dərs vəsaiti /G. Axundova ; elmi red. J. Qədimova. Bakı: [ADPU], 2016.- 186 s.: portr., fotoşək.,

 

Axundova Gülarə Əhməd qızı. Məktəb mahnı repertuarı [Mətn] : (Uşaq xoru üçün işləmələr). Dərs vəsaiti. Bakı: ADPU, 2017.- 141, [1] s.: 29 sm.

Axundzadə Leyla. XX əsr Dünya təsviri incəsənəti /L.Axundzadə; [məsləhətçi. Q.Qasımov]Bakı: Azərnəşr, 2011.- 223, [1] s.

 

Aktyorun plastik mədəniyyətinin tərbiyəsində u-şu əlbəyaxa döyüş növünün əhəmiyyəti [Mətn]: Aktyorluq və rejisorluq ixtisasları üçün metodik göstəriş /Tərt. ed. B.O.Xanı-zadə; Red. H.B.Hüseynov; Rəy. K.N.Həsənov, K.N.Həsənova; Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universiteti.- B.: [APU], 1991.- 27 s.

Aktyorun səhnədə başqalaşması prinsipləri [Mətn]: Mədəni-maarif fakültəsinin özfəaliyyət teatrının rəhbəri ixtisası üçün metodik göstəriş /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi.M.A. əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu; tərt. ed. Y.M.Mehdiyeva; red. H.M.Qurbanov; rəyçilər. B.A.Kazımov, B.C.Hacıyev.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 30,[1] s.

 

Ali təhsilin bakalavriyat pilləsində musiqi müəllimi hazırlığı üzrə "Xor aranjımanı" seçmə fənninin proqramı [Elektron resurs] : 050109 - "Musiqi müəllimliyi" /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU ; tərt. ed. M. T. Əliyeva ; elmi red. J. H. Qədimova. Bakı: [ADPU], 2016.- 45 s.: cədv.,

 

Ali təhsilin magistratura pilləsində musiqi müəllimi hazırlığı üzrə Xanəndəlik sənəti və onun tədrisi metodikası fənninin kurikulumu [Mətn] : ixt.: 060108 "Musiqi müəllimliyi" : istiqamət: "Musiqi tədrisinin metodikası və metodologiyası" /Azərb. Resp. Təh. Naz., ADPU ; tərt. ed. M. T. Əliyeva ; elmi red. J. H. Qədimova. Bakı: ADPU, 2014.- 35, [1] s.: cədv., 20 sm. + [1] elektron optik disk (CD ROM) ; 12 sm.

 

Ali təhsilin magistratura pilləsində musiqi müəllimi hazırlığı üzrə "Xor partiturasının oxunuşu" seçmə fənnin kurikulumu [Mətn] : ixt.: 060108 "Musiqi müəllimliyi" : istiqamət: "Musiqi tədrisinin metodikası və metodologiyası" /Azərb. Resp. Təh. Naz., ADPU ; tərt. ed.: P. Ə. Babayeva, M. T. Əliyeva ; elmi red. J. H. Qədimova. Bakı: [ADPU], 2015.- 34, [1] s.: cədv., 20 sm. + [1] elektron optik disk (CD ROM) ; 12 sm.

 

"Alüminium" Beynəlxalq Müasir İncəsənət Biennalesi (IV ; 2009 ; Bakı) Apokalipsis və ya ümumi harmoniya? 2012 [İzomaterial] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; ARİ ; sponsor. AZAL [və b.] ; [ön söz Ə. Qarayev ; dizayn R. Axundzadə ; üz qabığı İ. Talıbov ; foto. Y. Varnovskiy, F. Məmmədova] B.: [s.n.], [2009].140 s. fotoşək., portr., şək


 
Arşın mal alan Proqramma: Az. SSR xalq artisti kompozitor Ü.Hacıbəyovun 4 pərdəli 5 şəkilli musiqili komediyası /Az. SSR XKS yanında İncəsənət İşləri İdarəsi M.F.Axundov ad. Böyük Dövlət Opera və Balet Teatrı.- [Bakı]: [s.n], 1931.- 8 s.

 

Aslanov Mirabbas Seyidağa oğlu. Üzeyir Hacıbəyov - jurnalist [Mətn]: Anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilir M.A.Aslanov; T.T.Rüstəmov.- Bakı: Azərnəşr, 1985.- 203, [5] s.

 

Aslanov Mirabbas Seyidağa oğlu. Üzeyir Hacıbəyov gündəlik yazmış olsaydı [Mətn] M.Aslanov; Red. R.Xəlilov Bakı: Şur, 1994.- 72 s.

Muxtar Avşarov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [s. n.], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 19 sm.

 

Azərbaycan bu gün. Ənənəvi milli plakat müsabiqəsi: Professional Azərbaycan plakatı 1994-2002 Sənət.- B.: İncəsənət Mərkəzi; Yunikal Xəzər.- B.: 2003.- 88 səh.

 

 Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi [Mətn]: Rəngkarlıq. Qrafika. Heykəltəraşlıq. Dekorativ-tətbiqi incəsənət /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; tərt. Ç. Fərzəliyev.-B.; 2010. -351 s.

 

Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı [Mətn] / layihənin rəhbəri Ə.Qarayev; mətnin müəl. İ.Rəhimli ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B.: Təhsil, 2010.- 166, [2] s.

 

Azərbaycan dünyası [Mətn]: [Sənət toplusu] /Red.: M.Talıbov; Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzi.- B.: Qismət, 1998.- 320 s.: portr., ill., 30 sm.

Azərbaycan Gənc Rəssamlar Təşkilatının sərgisi. Kataloq yağlı boya, qrafika, karandaş.- B.: ASŞC XMK, 1928.- 23 s.

 

Azərbaycan xalçaları dünya kolleksiyalarında [İzomaterial] [mətn R.Əfəndi, T.Əfəndiyev; red. Anqus Hey; dizayn Y.Rudova; foto P.Bağırov; tərc. N.Hüseynov].- B.: [s. n. ] 2010.- 175, [1] s.

 

Azərbaycan xalçası [Mətn]: fotoalbom Tərtibçi və ön sözün müəllifi: L.Kərimov; Elmi red.: M.Nəcəfov; Rəssamı: N.Babayev, Y.Salnikov.- B.: Yazıçı, 1985.- 236, [1] s. 33 sm.

 

Azərbaycan xalq mahnıları [Mətn] I cild /Tərt.ed.: Siyavuş Kərimi; Red.:Elnarə Dadaşova.- B.: Öndər, 2005.- 168 s

 

Azərbaycan xalq mahnıları [Mətn] II cild /Tərt.ed. Siyavuş Kərimi; Red. Elnarə Dadaşova.- B.: Öndər, 2005.- 128 s.

Azərbaycan incəsənəti [Mətn]: tərt. Z.Əliyev, A.Xəlilov; layihənin rəhbəri. N. Mehdiyev; red. hey. Z.Əliyev [və b.]; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, "Bizim Nəsil Gənclərin Regional inkişaf Assosiasiyası Ictimai Birliyi" I cild.- B.: [Letterpress nəş-t evi ], 2010.- 81 s.

 

Azərbaycan incəsənəti. Monoqrafiya.- Bakı: İşıq, 1992.- 344 s.

Azərbaycan qadın rəssamlarının VI yaradıcılıq sərgisinin kataloqu sərgi Bədii sərgi salonunda açılmışdır /Azərb. SSR Sovet Rəssamları İttifaqı R.Mustafayev ad. Azərb. Dövlət İncəsənət muzeyi; red. M.Nəcəfov.- [Bakı]: [s. n.], 1946.- 14, [2] s. ; 12 sm.

Azərbaycan qadın rəssamlarının VII sərgisi rəssamlıq, qrafika, heykəltəraşlıq, teatr tərtibatı, tətbiqi incəsənət: kataloq /Azərb. Sovet Rəssamları İttifaqı, R.Mustafayev ad. Azərb. Döv. İncəsənət Muzeyi; tərt. ed. B.-Ələkbərova, T.Bədəlova, İ.Koqnovitskaya; red. N.Miklaşevskaya.- Bakı: [s. n.], 1957.- 52, [2] s., [10] v. şək. ; 18 sm.

 

 Azərbaycan memarlıq abidələrinin bərpası məsələləri [Mətn] red. M.A.Hüseynov, L.S.Bretanskiy, L.Q.Mamikonov; Azərb. SSR EA Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- B.: AzSSR EA, 1960.- 275, [5] s.

 

Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti [Mətn]: [elmi-publisistik məqalələr, oçerk, zarisovka, ədəbi düşüncələr] /tərt. ed. N.Rzayev; red. İ.Hümbətov; məsləhətçi. T.Əfəndiyev [I kitab]B.: [Azərbaycan], 2005.- 650 s.: portr., şək., fotoşək

 

Azərbaycan milli geyimləri [İzomaterial] /red. P.Ə.Əzizbəyova; tərt. ed. və mətnin müəl. M.İ.Atakişiyeva, M.Ə.Cəbrayılova, V.M.İslamova; foto. İ.A.Rubençik; AzSSR EA, Azərb. Tarixi Muzeyi.- Moskva: İskusstvo, 1972.- 30, [1]s. + [58] v. şək.: 30 sm.

 

Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi məsələləri [Mətn] : elmi məqalələr toplusu /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akad. ; red. heyyəti F. Bədəlbəyli. Burax. 5. B.: [s. n.], [2014?] 477 s.: notlar


Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri [Mətn]: (1Respublika elmi konfransını materialları. Bakı, 17-19 dekabr, 1991.) /Red.: G. Abdullazadə və b.; Ü.Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyası.- B.: [Azərbaycan], 1992.- 238 s.

 

Azərbaycan musiqi tarixi [Mətn] / AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu; lay. rəhb. və red. Z.Səfərova (ön söz); red. şurası K.Abdulla [və b.]; [burax. məsul S.İsmayılova] C. 1.- B.: Şərq-Qərb, 2012.- 591, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Azərbaycan xalçası [Mətn]: Görkəmli xalçaçı-rəssam, alim Lətif Kərimovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; tərt. R.Tağıyeva; ön söz müəl. Ə.Qarayev.- B.: Elm, TutuDesign, 2007.- 150, [2] s. ill

 

Azərbaycan Respublikası "Şahdağ" Qış-YayTurizm Kompleksi [İzomaterial]: Bakı, sentyabr 2010 /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; Bakı: [s.n.], 2010.- 53 s.

 

Azərbaycan rəssamlarının plakat sərgisinin kataloqu [Mətn] Rüstəm Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi; Azərbaycan Sovet Rəssamları İttifaqı; tərt. M.A.Tərlanov; red. İ.Axundov.- B.: Azərnəşr, 1950.- 32 s.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti bədən tərbiyə təşkilatları və dərnəklərinin yay işləri üçün qayda.- Bakı: AHİŞ, 1930.- 21 s.

 

Azərbaycan teatr antologiyası [Mətn] iki cilddə Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəhbəri və ön sözün müəl. Ə.Qarayev; layihənin koordinatoru və elmi red. Ə.Vəliyev; tərt. İ. Rəhimli; red. hey. İ. Rəhimli, M.Əlizadə, İ.İsrafilov, A.Talıbzadə; red. A.İsmayıloğlu[Cild 1]B.: E.L. 2013.- 597, [3] s.

 

Azərbaycan teatr antologiyası [Mətn]: iki cilddə Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəhbəri Ə.Qarayev; layihənin koordinatoru və elmi red. Ə.Vəliyev; tərt. İ.Rəhimli; red. hey. İ.Rəhimli, M.Əlizadə, İ.İsrafilov, A.Talıbzadə; red. A. İsmayıloğlu[Cild 2].- B.: E.L. 2013.- 621, [3] s.

 

Azərbaycan türk teatrosunun müxtəsər tarixçəsi 1873-1923 [Mətn] /Türk səhnəsinin əlli illik yovmi-alisi komisyonu tərəfindən təlif edilmişddir.- B.: Maarif Komissarlığı, 1923.- 36 s.

 

Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının ansambl üçün işlənmiş əsərləri [Notlar] /işləyəni T. Əliyeva; rəy verənlər R. Mirişli [və b.]; qanun partiyasının red. T. Əliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.- B.: [Ziya] 2013.- 66, [2] s. notlar 29 sm.

 

Azərbaycanın teatr və kino ustaları /tərt. ed. Ü.Hüseynov; [red. M.S.Allahverdiyev].- Bakı: Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti, 1954.- 50, [2] s.

 

AzSSR EA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu Üzeyir Hacıbəyov haqqında seçilmiş xatirələr və məqalələr [Mətn]; tərt. ed. Ə.İsazadə; red. F.Əmirov, Q.Qasımov.- Bakı: Elm, 1990.- 287, [5] s.

 

Babayev Aqşin Əlisattar oğlu. Kino...Kino...şəxsiyyətlər, talelər [Mətn] : metodiki dərs vəsaiti /A.Babayev; Red. və ön sözün müəllifi: R.SadıqovRəyçilər: H.Quliyev, A.Dadaşov. B.: İsmayıl, 1999. 88 s

 

Babayev İnqilab Cəbi oğlu. S.M.Əfəndiyev-publisist S.M.Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə /İ.C.Babayev; [red. Q.Həsənov]; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 1987.- 61, [2] s.

Babayeva Məryəm Şaqi qızı. Rəşid Behbudovun sənətkarlığı ali musiqi məktəbləri üçün dərs vəsaiti /M. Ş. Babayeva; elmi red. R. Zöhrabov ; rəyçi. S. Kərimi [və b.] ; Azərb. Resp Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.-Bakı : [Xəzər Universiteti] , 2012.- 169, [1] s.

Babayeva-Tağıyeva Armanusa Fərzi qızı. Musiqi dünyası [Mətn]: dünya musiqi mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələri, musiqialətləri, janrları, terminləri, və cərəyanlar haqqında məlumatlarıözündəəksetdirir /A.F.Babayeva-Tağıyeva; [red. C.İsmayıl]Bakı: [s.n.], 2011.- 379, [5] s. portr., ill

 

Bağırov Vüsal Rafiq oğlu. Azərbaycanda kiçik formatlı heykəltəraşlığın inkişafı [Mətn]: XX əsr /V.Bağırov; Elmi red. M.Süleymanlı.- Bakı: Nurlan, 2004.- 164 s.

 

Bağırov Vüsal Rafiq oğlu. Azərbaycanda kiçik formatlı heykəltəraşlığın inkişafı [Mətn]: XX əsr /V.Bağırov; Elmi red. M.Süleymanlı.- Bakı: Nurlan, 2004.- 164 s.

 

Əfəndiyev Rasim Səməd oğlu. Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri geyimlər. Bakı : Azərnəşr , 1960. 34, [4] s.


Ənvər Behbudov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 19 sm.

Belepoliski S. Gimnastikadan 75 dərs birinci tədris ili üçün [Mətn] /S.Belepoliski, R.Duperon; tərc. C.Osmanzadə; redaktor İ.Əbdülrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 212 s.

 

Berlin - Bakı qalereyası. Arif Hüseynov; Orxan Hüseynov. Arif Hüseynov; Orxan Hüseynov [İzomaterial]: rəngkarlıq: qrafika /Azərbaycan Mədəniyyət Fondu; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı; [ön söz. M.Əliyeva, Ə.Qarayev, P.Şahbazov, F.Xəlilov]Bakı: Berlin, 2009.- 56 s.

 

Bədəlbəyli Əfrasiyab Bədəlbəy oğlu. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti /Ə.Bədəlbəyli; red. Ə.Abbasov; AzSSR EA Rəyasət Heyəti Yanında Terminologiya Komitəsi.- Bakı: Elm, 1969.- 245, [2] s.

 

Bədəlbəyli Əfrasiyab. Musiqi haqqında söhbət[Mətn]. Azərbaycan Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı, Bakı: 1953.- 78 s.

 

Bədən tərbiyəçisinin Əmək və Müdafiəyə hazıram nişanı nişan imtahanına aid nizamnamə və təlimat /Ümum İttifaq Bədən Tərbiyəsi Şurası; müqəddimə.N.K.Antipov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 63 , [1] s. , şək., cədv. ; 20 sm.

 

Leyla Bədirbəyli [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 20 sm.


Şəmsi Bədəlbəyli [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v. , şək., portr. ; 19 sm.

Sofya Bəsirzadə [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 18 sm.

Bəstəkar və zaman [Mətn] /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi; Bakı Musiqi Akademiyası; [F.Ş.Bədəlbəylinin ümumi redaktəsi ilə; elmi red. G.Abdullazadə; red. hey. F.Tahirova, N.İsmayılzadə] III buraxılış.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 283, [1] s.

 

Bilalov Beydulla Vəzir oğlu. Musiqi dünyasından səslər: Kitab M.Bülbül adına uşaq incəsənət məktəbinin 30 illik yubileyinə həsr olunub B.Beydulla; Red.: S.Kazımlı; Rəssam: S.Bağırova.- Sumqayıt: 2001.- 154 səh.

 

Binnətoğlu Alxan. Teatr haqqında söhbətlər [Mətn]: Heydər Əliyev adına Tbilisi Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının (keçmiş M.F.Axundov adına Tbilisi Dövlət Azərbaycan Musiqili Dram Teatrı) həyatından səhifələr /A.Binnətoğlu; nəşrə hazır. və red. R.Hümmət; ön söz. müəl. F.Həsənov; Azərbaycan Yazıcılar Birliyinin Gürcüstan bölməsi.-1-ci Kitab.- Bakı: Elm və təhsil, 2009.- 225, [1] s.

 

Bizim Bülbül - dünyamızın Bülbülü [Mətn] /Çapa hazırlayan və red.: N.Hacızadə.- B.: Nağılevi, 2006,516 s. şəkilli, + 16 s.

 

Boyalarda yaşayan ömür /Tərt. ed. B.Ələsgərov. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 28 s.

 

Bretanitski L.S. Azərbaycan memarlığı abidələri /L.S.Bretaniski, Ə.V.Salamzadə; [red. Q.Əlizadə]; AzSSR Elmlər Akad., Memarlıq İn-tu I.- Bakı: AzSSR EA, 1951.- 40, [5] s., [13] v. şək. , şək. ; 19 sm.

 

Bürcəliyev Anar Məmmədoğlu. Azərbaycan kinosunun tarixi və inkişafı /A.M.Bürcəliyev; Red.: Ş.Əmirli.- Bakı: BSU, 2001.- 138 səh.

 

 Cahangirov İ. Bünyadzadə adına Azərbaycan Dövlət Bədayi Teatrosu [Mətn] İ.Cahangirov; red. H.Mehdi.- B.: Azərnəşr, 1932.- 158 s.

 

Cahangirov İ.H.Q. Sarabski səhnə fəaliyyətinin 30 illiyimünasibətilə /İ.Cahangirov; red. Arif.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 26 s.

 

Canəli Əkbərov-70 [Elektronresurs] /Heydər Əliyev Fondu; [tərt. ed. B.Axundov; mətnin müəl. M.Çəmənli; red. G.Mehdiyeva ;tərc. B. Hacıyev ] CD; DVD Bakı [Heydər Əliyev Fondu]: [Təhsil NPM], 2010.- 4 CD: 12 sm. , 8 sm. + Qoşmakitab (104 s., şəkilli)

 

 Ağahüseyn Cavadov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 19 sm

 

Cəfər Məmməd. Estetik zövq haqqında [Mətn] M.Cəfər; red. Ş.Mirbağırova.- B.: Azərnəşr, 1965.- 71, [1] s.

 

 Cəfərov Cəfər. Azərbaycan teatrı [Mətn]: 1873-1973 /C.H.Cəfərov; tərt. və red. Y.Qarayev; Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- B.: Azərnəşr, 1974.- 313, [3] s.

 

Cəlal Kərim. Yeni nəfəs: [foto albom] /Mətnin müəllifləri: E.İsgəndərzadə, M.Səməd; Fotoların müəllifi: Məhəmməd.- Bakı: Vektor, 2004.- 104 s. , şəkilli foto albom ; 29 sm.

 

Cənizadə Müxlis. Səhnə danışığı texnikası haqqında bəzi mülahizələr [Mətn]: oxunulmuş mülahizələrin icmalı /M.Cənizadə; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu.- B.:[s. n.];1970.- 23, [1] s.

 Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Dramaturgiya [Mətn]: Dərslik /Aydın Dadaşov; Elmi red. Xalid Əlimirzəyev.- Bakı: BDU-nun nəşriyyatı, 2004.- 320 s.

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Kinoşünaslıq [Mətn]: dərslik /A.Dadaşov; elmi red. R.Bədəlov; rəyçi. N.Mehdi, A.Salayev; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 539, [3] s.

 

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Kütləvi informasiya vasitələrində reklam və marketinq problemləri /A.Dadaşov; elmi red. Ə.Ə.Salamzadə, İ.M.Qazızadə; red. C.M.Əliyev; AMEA Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: Bakı Universiteti, 2001.- 166 s.


Dadaşov Aydın. Müasir Azərbaycan dramaturgiyası /A.Dadaşov; elmi red. B.Nəbiyev; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 303, [1] s.

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Müstəqillik dövrünün dramatugiyası [Mətn]: Teatr dramaturgiyasında mövzu, struktur, üslub və janr problemləri /A.Dadaşov; Elmi red.: Z.Əsgərli; MEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat institutu.- Bakı: Nağıl evi, 2005.- 218 s.

 

Dadaşov Aydın. Rejissorluğun üslub probleməri (Cənnət Səlimovanın yaradıcılığı əsasında).-Bkı, lm və təhsil, 2010. 240 səh.

 

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Teatr-kino problemləri [Mətn] /A.Dadaşov; Elmi red.İ.Kərimov; Rəyçilər. İ.Rəhimli, İ.Qazızadə.- Bakı: 2008.- 321 s.


Dadaşova Elmira.
Dirijorluq və onun tədrisi metodikası E. Dadaşova, M. Əliyeva ; elmi red. J. Qədimova ; rəyçi. G. İmanova, A. Quliyev, L. Həsənova, T. Bağırova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı :[ADPU] ;2013.- 219, [1] s.

İsmayıl Dağıstanlı [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 19 sm.

 

Dağlı Rəfail Oğuztürk. Sızan həqiqətlər oğuznamə : tam həcmdə /Rəfail Oğuztürk Dağlı ; [red. F. Hüseyn].-Bakı : [Xəzər Univeristeti] , 2013.- 534, [10] s.

 

Daşlarda əbədiləşən ömür Əməkdar rəssam Münəvvər Rzayevanın 80 illik yubileyinə ithaf /E.Qasımova.- [Bakı]: [s.n.], [2013?][16] s.

 

Dilbazi Minirə. Bakının musiqi həyatı [Mətn]: (XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin əvvəlləri): [monoqrafiya] /M.Dilbazi; red. R.Zöhrabov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akad.- B.: [s. n.], [2014]231 s. cədv., notlar

 

Dünya şöhrətli alim, karikaturaçı-rəssam. [Mətn] : Kərim Məmmədxan oğlu Kərimov. Bakı: Ecoprint, 2017.-123 [1] s.: 12sm.

 

Dünyamalıyeva Sabirə Səfi qızı. Azərbaycan geyimlərinin bədii-dekorativ xüsusiyyətləri [Mətn] /S.S.Dünyamalıyeva; elmi red. C.Y.Həsənzadə.- B.: Elm, 2013.- 181, [1] s. [132] v. ill., fotoşək.,portr. cədv., ill

 

Elçin. Ustad Bülbül /Elçin; red. Z.Salahova; Azərb. Resp. "Kitab cəmiyyəti".- Bakı, 2005.- 245, [3] s.

 

Elmi axtarışlar: Filologiya. Tarix. İncəsənət [Mətn] /red. hey. A.Rüstəmova, Ş.Salmanov, Q.Namazov və b.; məsul red. Ə.Ələkbərli III toplu.- B.: Elm, 2001.- 306 s.

 

Elmi axtarışlar: Filologiya. Tarix. İncəsənət [Mətn] red. hey. A.Rüstəmova, Ş.Salmanov, Q.Namazov və b.; məsul red. Ə.Ələkbərli IV toplu.- B.: Elm, 2001.- 291 s.

 

Elmi axtarışlar: Filologiya. Tarix. İncəsənət [Mətn] red. hey. A.Rüstəmova, Ş.Salmanov, Q.Namazov [və b.]; məsul red. Ə.Ələkbərli V toplu.- B.: Elm, 2001.- 279 s.

Elmi axtarışlar: Filologiya. Tarix. İncəsənət /red. hey. A. Rüstəmova, Ş. Salmanov, Q. Namazov və b.; məsul red. Ə. Ələkbərli VI toplu.- B.: Elm, 2001.- 300 s.

 

Eyyubova Mələkxanım. Muğam sənətinin inkişafına dövlət qayğısı [Mətn]: metodik vəsait /M.Əyyubova; elmi red. C.Əkbərov; rəyçilər V.Məmmədəliyev, S.Kərimi; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- Bakı: Nafta-Press, 2009.- 60, [1] s. ; 20 sm.

Əbdülqasımov Vaqif Əmir oğlu. Azərbaycan tarı [Mətn] /V.Əbdülqasımov; rəyçi. A.Məmmədov.-B.: İşıq, 1989.- 95, [1] s.

 

Əfəndi Rasim Səməd oğlu. Azərbaycan incəsənəti /R. Əfəndi; Red.: M. H. Abdullayev.-B.: Çaşıoğlu, 2001.- 312 s.

 

Əfəndi Rasim Səməd oğlu. Azərbaycan incəsənəti [Mətn] /Əfəndi Rasim.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 160+[112] s.

 

Əfəndi Rasim Səməd oğlu. Azərbaycan incəsənəti [Mətn] /Əfəndi Rasim.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 160+[112] s. 

 

 Əfəndiyev Məhəmməd Sadıq. Bakı türk işçi tyatrosu 10 ildə /M.S.Əfəndiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 48 s. ; 15 sm.

 Əfəndiyev Məhəmməd Sadıq. Proletar teatrosu uğrunda Bakı türk işçi teatrosu on illiyi münasibətilə /M.S.Əfəndiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 140 s. , portr., fotoşək. ; 21 sm.


Əfəndiyev Timuçin İlyas oğlu.
Azərbaycan Mədəniyyəti və İncəsənəti [Mətn]: Kitab-ensiklopediya /T.Əfəndiyev; Red: N.Ş.Şəmsizadə; Fotoqraf: N.Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti; İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzi.- Bakı: 2003.- 208 s.

Əhmədov Ə. Qızıl əsgər əyləncəsi [Mətn]: kütləvi iş üçün /Ə.Əhmədov, A.Məlikov; red. C.Əliyev.- B.: Az. Niş.Div. Siyasi Şöbəsi, 1929.- 78 s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. XIX əsr Azərbaycan məktəbi [Mətn] /Hüseyn Əhmədov; Elmi red.Ə.Ağayev, A.Bayramoğlu; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- Bakı: ABU: Təhsil, 2006.- 580 s.+ [17] s. fotoşək. ; 22 sm.

 

 Ələsgərov Süleyman Əyyub oğlu. Azərbaycan xalq çalğı alətləri və orkestləşdirmə [Mətn]: Ali və orta ixtisas musiqi məktəbləri tələbələri üçün dərslik /S.Ə.Ələsgərov, S.A.Abdullayeva.B.: Maarif, 1996.176 s. portr., ill., not

 

Əliheydər Ələkbərov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v. , şək., portr. ; 19 sm.

 

Əlibəyli Bəsti. Sönməyən ulduzlar [Mətn] /B.Əlibəyli; red. K.Abdulla; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hükumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası; Azərbaycan Yaradıcılıq Fondu.- Bakı: "XXI" YNE , 2009.150, [2] s.

 

Əlixanova Sədaqət Surəddin qızı. İlyas Əfəndiyevin aktyor məktəbi [Mətn]: xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunur S.Əlixanova; elmi red. M.Əlizadə.- B.: Gənclik, 2014.- 167, [1] s.

 

Əliyev Elçin Tofiq oğlu. Müasir Azərbaycan memarları [Mətn] /E.T.Əliyev; red. S.Abbasbəyli; ing. dilinə tərc. ed. A. Əzimov; rus dilinə tərc. ed. İ.Hümbətov.- B.: [s.n.], 2008.- 527, [3] s.: portr., foto., ill., 30 sm.

 Əliyev Hacı Zamiq. Heydər Əliyev [Mətn]: Səhnəarxası görüşlər /H.Z.Əliyev; Red. M.Soltan; Rəyçilər. F.Qasımzadə, T.Əfəndiyev, S.Kərimi; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B., 2008.- 102 s.

 

 Əlizadə Qəzənfər Mədət oğlu. Azərbaycan xalq memarlığı XIX-XX əsrlərdə oxunmuş mühazirənin stenoqramı /Q.M.Əlizadə; [red. A.Qazıyev]; Azərb.SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət.- Bakı:[s.n.];1958.- 18, [1] s.

 

 Əliyev Razim Yusif oğlu. Musiqi fəlsəfəsinin genezisi [Mətn] : R.Y. Əliyev; B.: Ziya, 2015.- 99 [3] s.: 20sm.

 

Əliyev S. Bədən tərbiyəsi rəhbəri /S.Əliyev.-Bakı: Azərnəşr, 1931.- 143, [1] s.

 

Əliyev Zamiq. Heydər Əliyev Səhnəarxası görüşlər /Z. Əliyev (ön söz) ; red. M. Soltan ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.-Bakı : Vektor , 2013.- 123, [1] s. ,

 

Əliyeva Ədilə. M. Qorki adına Azərbaycan dövlət gənc tamaşaçılar teatrı.- B.: 1961.- 64 s.

 

Əliyeva Təranə Mehdi qızı. Qanun məktəbi [Mətn]: dərslik: ibtidai və orta ixtisas musiqi məktəbləri və eləcə də incəsənət gimnaziya şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur /T. M. Əliyeva (qanun partiyasının red.); red. S. Abdullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.- B.: [Ziya NPM] 2014.- 197, [1] s. not., fotoşək., cədv. 29 sm.

 

 Ətayə Əliyeva [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v., portr., fotoşək.

 

Əliyeva Fərəh Şirməmməd qızı. XX əsr Azərbaycan musiqisi: tarix və zamanla üz-üzə [monoqrafiya] /F.Əliyeva; elmi red. R.Məmmədova; Azərb. Milli EA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: [s. n.], [2007] 311, [2] s. , cədv., notla

Əliyeva Fərəh Şirməmməd qızı. Azərbaycan musiqisində üslub axtarışları /F.Əliyeva; elmi red. A.Z.Tağızadə.-Bakı: [s. n.], [1996] 118 s. , portr.

 

Əliyeva Maralxanım Tofiq qızı. Xor partiturasının oxunuşu [Mətn] : Dərslik. /M. T. Əliyeva, G. Ə. Axundova ; elmi red. L. X. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. Bakı: ADPU, 2017.- 214, [1] s.: 29 sm.

Əliyeva Şəhla Qasım qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların mənəvi tərbiyəsində milli qaynaqlardan istifadə [Mətn]: [Ali məktəb tələbələri üçün tədris vəsaiti]/Ş.Q.Əliyeva; Elmi red. R.Mursaqulova, Rəyçilər. N.Rüstəmova, S.Cəmilzadə; Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: 2008.- 128 s.

 

Əlizadə Arzuxanım Yaqub qızı. Ansambl ifaçılığının əsasları [Mətn] : /A. Əlizadə ; red. N. Əliyarova, X. Abdullayeva; Bakı: Zərdabi-Nəşr, 2017.- 124 [] s.: 20 sm.

 

Əlizadə Arzuxanım Yaqub qızı. Violino ifaçılığı əsaslarına qısa ekskurs [Mətn] : metodik vəsait /elmi red. H. Əliyeva ; red. S. Qarabağlı ; rəyçi. A. Rzayev [və b.] ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli adina Bakı Musiqi Akademiyası. Bakı: UniPrint, 2012.- 93, [1] s.: 20 sm.

 

Əlizadə Məryəm Əli qızı. Teatr: seyrvə sehr... [Mətn]: Milliteatrprosesiproblemləri /Məryəm Əlizadə; Red.: A.Allahverdiyev.- Bakı: Elm, 1998.- 252 s.

 

Fərzəliyev Çingiz Əbdülməcid oğlu. Natürmort janrı haqqında [Mətn]: metodik vəsait /Ç.Fərzəliyev; red. N.D.Həbibov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.- B..:[s.n.]; 2003.- 118, [2] s.

 

 Fərziyeva Səadət İbrahim qızı. Azərbaycanın Cənub-Şərq bölgəsinin "Halay" rəqs-mahnıları [Mətn]: dərs vəsaiti /S. İ. Fərziyeva; elmi red. G. Abdullazadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B.: Mütərcim 2014.- 214, [2] s., [2] v. şək. portr., fotoşək., not.

 Fərziyeva Səadət İbrahim qızı. Doğma elin halayları [Notlar]: dərs vəsaiti /S. İ. Fərziyeva; elmi red. G. Abdullazadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirıiyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B.: Mütərcim 2014.- 191, [1] s. notlar, portr., cədv.

 Fikrət Əmirov - 90 [Mətn]: Biblioqrafiya (Əlavələrlə və düzəlişlərlə elektron resurs) / M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.-Bakı, 2012.

 

 Fikrət Əmirovun anadan olmasının 80 illiyi və kitabxanaların vəzifələri: Metodik tövsiyələr Buraxılışa məsul və ixtisasred.: ..Tahirov; Tərtib edən: .Məmmədov; Rd.: S.İsayeva, Z.Qulamova; .F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- Bkı: .F.Axundov d. Dövlət Kitabsanası, 2003.- 16 səh.

 

Nüsrət Fətullayev [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 19 sm.

 

 Ağasadıq Gəraybəyli [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 20 sm.

 

 Fortepiano üçün seçilmiş etüdlərin ifaçılıq təhlili [Mətn] : "ümumi fortepiano" fənni üzrə Üz. Hacıbəyli adına BMA-nın tələbələri üçün metodik vəsait /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad. ; tərt. Z. Ə. Kəzimova ; elmi red. O. H. Abasquliyev ; rəy. M. H. Dilbazi [və b.] B,: [s. n.], 2014. 32, [9] s.: not

 

 Fotoqraf aparatını necə qayırmalı /ALKGİ MK və ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Mərkəzi Uşaq Texniki Stansiyası 4.- B.: Azərnəşr, 1931.- 7 s., şək.; 18 sm.

 

Fuad Esmira. Azərbaycan xalça sənətinin Kamili [Mətn] /E.Fuad; Elmi red.: A.Dadaşov, T.Əhmədov Red.: Z.Abdullayeva; Dizayner: Z.Abdullayeva; Dizayner: E.Qurbanov.- Bakı: Altun kitab, 2006.- 128 s. , portr., fotoşək. ; 26 sm.

 

Gimnastika [Mətn]: bədən tərbiyəsi institutu üçün dərslik [tərc. ed. İ.Məlikov, M.Vahabov, Ə.Seyidov; red. E.Rəhimov, H.Rəhimov].- B.: Maarif, 1967.- 363, [1] s.

 

"Gülüstan işıqları" [Izomaterial]: varyete.- B.: İşıq, 1989.- 18 s.

 

Hacə Ağa Gəncə. Tamilla Məmmədzadə [Mətn] /H.A.Gəncə; Red. M.Əmirova.- Bakı: İşıq, 1994.- 64 s. , portr

Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Arşın mal alan /Ü. Hacıbəyov.- Bakı: Azmusnəşr, 1948.- 188 s.

Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Arşın mal alan 4 pərdəli musiqili komediya /Ü.Ə.Hacıbəyli; red. M.Əhmədov [və b.]Bakı: Azmusnəşr, 1958.- 150, [1] s. , notlar


 Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları/Ü.Hacıbəyov; [red. M.S.İsmayılov, S.Hacıbəyov]; Azərb. SSR EA, Üzeyir Hacıbəyov ad. Azərb. İncəsənəti İn-tu.- Bakı: AzSSR EA, 1950.- 117, [2] s.

 

 Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Azərbaycan Xalq Musiqisinin əsasları /Ü.Ə.Hacıbəyov; [red. K.Səfərəliyev]; AzSSR Elmlər Akad., Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: Azmusnəşr, 1957.- 113, [2] s.

 

Hacıbəyli Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni [orqan üçün] /Ü.Hacıbəyli; tərt. ed. və orqan üçünişləyəni T.Ə.Yaqubova; elmired. R.A.Babayeva.- Bakı: [s. n.], 2011.- 6, [1] s.

 

 Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Əsli və Kərəm [Mətn]: 6 pərdəlik opera Ü.Hacıbəyov; Mirzə FətəliAxundovad. Azərb. Dövlət Opera və Balet Teatrı.- B.: [s.n.] 1942 [7] s.

 

 Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Komediyalar və yumoristik miniatürlər [Mətn] Ü.Hacıbəyov; tərtib ed. S.Cəfərov; red. T.Həsənova; Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyi.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları 2005.- 172 s.

 

 Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu [Mətn]: 5 pərdəli opera Ü.Hacıbəyov; Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı.- B.: [s.n.] 1941-1942.- [6] s.

 

Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu 25 [Mətn]: 1937 30 aprel 1962 Ü.Ə.Hacıbəyov; M.F.Axundov ad. Azərb. Döv. Akademik Opera və Balet Teatrı.- B.: [s. n.] 1962.- [19] s.

 

 Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Leyli və Məcnun [Mətn]: 6 pərdəlik opera Ü.Hacıbəyov; Mirzə Fətəli Axundov ad. Azərb. Dövlət Opera və Balet Teatrı.- B.: [s.n.] 1942.- [7] s.

 

 Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Musiqili komediyalar [Mətn]: librettolar Ü.Hacıbəyov; tərt. ed. Q.Qasımov.-(red.); red. Ə.Sultanlı; Azərb.SSR EA Memarlıq və İncəsənət İn-tu Bakı AzSSR EA, 1959.- 135, [3] s.

 

Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Ordan-burdan [Mətn]: [felyeton, pamflet və satrik hekayələr] Ü.Ə.Hacıbəyov; tərt. ed. M.Aslanov; [red. S.Dağlı].- B.: Yazıçı, 1981.- 204, [4] s.

 

Hacıbəyova Ülviyyə Vaqif qızı. Sənət fədailəri... Hacıbəyovların musiqi dünyası: Dərs vəsaiti /Ü.Hacıbəyova;Elmi red.: G.Abdullazadə; Bakı Musiqi Akademiyası.- B.: 2006,112 s.: ill

Hacıyev Paşa Əzizbala oğlu. Rəssam həyat gözəllik /P.Ə.Hacıyev; red. K.Kərimov.- Bakı: Gənclik, 1974.- 156, [4] s.

 

Hacıyev Paşa Əzizbala oğlu. Zamanın boyaları [Mətn]: Tahir Salahov, Səttar Bəhlulzadə, Mikayıl Abdullayev, Qəznfər Xalıqov, Ələkbər Rzaquliyev, Vəcihə Səmədova, Lətif Feyzullayev, Elbəy Rzaquliyev, Nazim Babayev, Toğrul Sadıqzadə, Sadıq Şərifzadə, Müslüm Abbasov, Ağali İbrahimov, Cahid Camal /P.Ə.Hacıyev; red. K.Kərimov.- B..: Gənclik; 1979.- 144, [4] s.

 

Hacıyeva Günel. Azərbaycanda memarlığın kitabxana-informasiya təminatı sistemi [Mətn] : (Monoqrafiya). Sumqayıt: Azəri, 2015.175[1] s.: 20 sm


Sona Hacıyeva [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v. , şək., portr. ; 19 sm.

 

Heydər Əliyev və mədəni irs [İzomaterial] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; [ideya müəl. Ə. Qarayev ; layihənin rəhbəri V. Əliyev ; nəşrin red. T. Vəliyev, K. Cəfərova ; nəşrin tərtibatçıları Z. Sankina, A. Əmirova ; bədii tərtibat və dizayn V. Əli].- B.: [s. n.], 2014.- [272] s.: fotoşək., portr., 28 sm.

 

Həbibov Nurəddin Davudoğlu. Tağı Tağıyev /N.D.Həbibov; red. M.Muştaq.- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 20, [1] s.

 

Həsənova Cəmilə İsmayıl qızı. Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında milli musiqinin nəzəri əsasları [Mətn] : [monoqrafiya] /C. İ. Həsənova ; elmi red. T. A. Məmmədov. B.: [Mars-Print], 2009. 321 s.: portr., not

 

Həsənova Mahirə Hidayət qızı. Ümumi vokal fənninin ifaçılıq metodikası [Mətn]: dərs vəsaiti /M.H.Həsənova; elmi red. E.Quliyeva; rəyçilər G.Abdullazadə, N.Şeyxova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad.- Bakı Musiqi Akad.Bakı: Adiloğlu, 2011.- 84, [2] s. notlar, portr

 

Zəroş Həmzəyeva [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 18 sm.

 

Hüseynli Bayram. Bəstəkar Qəmbər Hüseynli [Mətn] /Bayram Hüseynli, Vidadi Xəlilov.- Bakı: Gənclik, 1997.- 100, [7]s.

 

Hüseynov Əlikram. Oxu tar /Əlikram Hüseynov; Toplayıb tərtib edən: S.Q.Quliyeva.- B.: Günəş, 2005,112 səh, 1 portr., fotoşək

 

Hüseynov Əlisəftər Mürsəl oğlu. Kino: yuxudan reallığa [Mətn] /Ə.Hüseynov. B,: Hərbi, 1998.- 130 s.: 19 sm.

 Hüseynov Rafael. İmzamız sənət düşüncələri /R.Hüseynov; elmi red. V.Məmmədəliyev, C.Qiyasi; AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyat Muzeyi.- Bakı: "Elm və təhsil", 2012.- 796, [4] s.

 

İbtidai not savadı [Mətn] /A.Zeynallı, S.Rüstəmzadə, F.Əfəndizadə, Ə.Həsənzadə; ön sözün müəll. Ü.Hacıbəyli.-Bakı: Azərnəşr, 1931.- 75 s.

Mirzə İbrahimov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 19 sm.

Adil İsgəndərov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- 1] qat. v. , şək., portr. ; 19 sm.

Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları [tədris vəsaiti]/Ü.Ə.Hacıbəyov; red. Ə.Eldarova; [red. M.S.İsmayılov]; AzSSR EA Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: Azərb. Döv. musiqi nəşriyyatı, 1962.- 108, [4] s.

 

Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası [Mətn] /E.Abbasova [və b.]; red. hey. E.Abbasova [və b.]; red. S.Ağababayeva, T. Dadaşova; burax. məs. Ə. Güləliyev; Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu.- Bakı: [Şərq-Qərb], 2008. 239, [1] s.

Hacıbəyli Üzeyir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. Operalar: Musiqili komediyalar; Satirik hekayələr; Səhnəciklər /Üzeyir Hacıbəyli; tərt.ed. və ön söz. A.Abasov I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 408 s.

 

 Hacıbəyli Zülfüqar bəy Əbdülhüseyn oğlu. "Klub" və yaxud "cəhalətmi ya maarif?" və yaxud "ruhani həkimi" [Mətn]: 3 şəkildən ibarət təbliğat və təşviqat məzmunlu xəyalatı bir səhnədir /Z.Ə.Hacıbəyli.- B.: [s. n.], 1923.- 31 s.

 

Hacıbəyov Zülfüqar bəy Əbdülhüseyn oğlu. Aşıq Qərib [Mətn]: 4 məclisdə 8 şəkildə musiqilə tərtib olunmuş milli bir operadır /Z.Ə.Hacıbəyov.- B.: Abuzər Orucov, 1918 (1336 h.).- 48 s.

 

Hacıbəyov Zülfüqar bəy Əbdülhüseyn oğlu. Aşıq Qərib [Mətn]: Opera /Z.Ə.Hacıbəyov.- B.: [s. n.], [1911].- 34 s.

 

 Hacıbəyov Zülfüqar bəy Əbdülhüseyn oğlu. Evliykən subay [Mətn]: 3 pərdəli opera /Müsənnif və bəstəkarı. Z. Ə. Hacıbəyov.-B.: Nəşriyyati-bəradəran Orucov, 1913.-68 s.

Hacızadə Bayram Kamal oğlu. Azərbaycanda karikaturanın inkişafı [Mətn] /Bayram Hacızadə; [Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyi]Bakı: [Səda], 2008.- 320 s.

 

Hacıyev İmaş Adışirin oğlu. Şərq miniarür sənətində kompozisiya quruluşunda forma və üslub xüsusiyyətləri /İ. A. Hacıyev ; elmi red. K. B. Akilova ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu .-Bakı : Təknur , 2012. - 87.

 

Hacızadə Bayram Kamal oğlu. Azərbaycan karikaturası dünən və bu gün [Mətn] /B.Hacızadə; Məsləhətçilər: K.Hacıyev, T.İbrahimov; Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyi.- Bakı: 2007.- 64 s. , ill. ; 30 sm.

Heydərli Ə. Həvəskar fotoqraf həvəskar fotoqrafçılara rəhbər /Ə.Heydərli.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 77, [1] s.

 

 Həbibov Nurəddin Davud oğlu. Azərbaycan SSR-in təsviri incəsənəti [Mətn] N.D.Həbibov; tərc. ed. İ.Yaqubov; red. M.Mirzəyev.- B.: Azərnəşr, 1959.- 19, [1] s.

 

Həsənov Kamal Nəsrulla oğlu. Qədim Azərbaycan xalq rəqsləri [Mətn] / K. Həsənov; red. H. Hüseynov; rəyçi. L. Vəkilova B.: İşıq ;1983.- 60 s.

 

Həsənova Afət. Musiqi nəzəriyyəsinin əsasları [Mətn] : [dərs vəsaiti] A. Həsənova, S. Hacıyeva ; elmi red. J. Qədimova ; rəyçi. C. Həsənova [və b.]Ihissə B.: [ADPU], 2012.215, [1] s. not., cədv

 

Həsənzadə Cəmilə Yusif qızı. Təbrizin solmaz boyaları: XIV-XVI əsr Azərbaycan miniatür boyakarlıq /Həsənzadə, C.; Elmi red.: K.C.Kərimov; Rəyçilər: N.İ.Rzayev.- B.: Nafta-Press, 2001.- 195 s.

 

 Hüseynli Bayram. Azərbaycan xalq rəqs melodiyaları [Notlar]: /B.Hüseynli; red. Ə. Abbasov, R. Rəhimova, Gündüz, I dəfdər Bakı : Azərnəşr , 1965. 42 s.

 

Hüseynov Hüseynağa Baba oğlu. Səhnə hərəkəti [Mətn]: İncəsənət institutunun tələbələri üçün dərslik /H.B.Hüseynov ; elmi red. M.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1985.- 227, [1] s.

Hüseynov İlqar. Azərbaycan milli adət və ənənələrinin bədii-estetik mahiyyəti: [monoqrafiya] /İlqar Hüseynov; Red.: Nizaməddin Şəmsizadə; Rəs.: E. Nəzərov.- B.: Mars-Print, 2002.- 308 s.

 

Hüseynov İlqar. Turizmin əsasları [Mətn]: Dərslik /İ.Hüseynov, N.Əfəndiyeva; Red., və naşir. P.Rzaquliyev; Elmi red. N.Rüstəmova; Rəyçilər. A.Salmanov, R.Ağayev, E.Hacıyev; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- B.: "Mars-Print"NPF, 2007.- 442 s.

 

Hüseynov Məmmədhüseyn. Xalça sənətində haşiyə elementləri və onların quruluşu dərs vəsaiti /M. Hüseynov; red. R.Tağıyeva, Z.Hüseynov; rəyçi. T.Məmmədova, Ə.Yusubov, X.Əsədova; məsləhətçi. Z.Əliyev, A.Hüseynova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2012.- 93, [3] s.

Hüseynov Rafael. Min ikinci gecə /R.Hüseynov; rəyçi. A.Hüseynov; red. S.İsmayılova; ön söz müəl. F.Qoca.- Bakı: İşıq, 1988.- 405, [3] s.

Hüseynov Rafael. Söz məbədi. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi [İzomaterial] /mətnin müəl. və tərt. R.Hüseynov; rəssam S.Şatikov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.- B.: [Araz], 2009.- 47, [1] s.

 

Hüseynov Yusif [İzomaterial]: akvarel: rəngkarlıq: qrafika /mətnin müəl., tərt. və dizayn. A.Hüseynov; red. S.Mir Cəfərova; [ön söz. T.Salahov, V.Siqal, A.Hüseynov]Bakı: Letterpress Nəşriyyat Evi, 2008.- [164] s.

 

Hüseynova Fərqanə İsmayıl qızı. Müstəqillik dövründə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin kulturoloji aspektləri [Mətn]: elm, təhsil, mədəniyyət /F. Hüseynova; elmi red. M. Süleymanlı.- B.: [Nurlan], 2007.- 301, [1] s.

 

Hüseynova Gövhər Qulu qızı Harmoniya dərsliyi [Mətn]: [dərslik] G.Hüseynova; ixtisas red. E.Dadaşova; rəyçilər V. Əlixanova-Şərifova, Ş. Vəkilova.B.: [s. n.] [2014?]301 s.

 

Hüseynzadə Hüseynqulu Qasım oğlu. Mülki və sənaye binalarının memarlığı. Kütləvi tikilən mülki binalar [Mətn]: ali-texnikiməktəblər ücün dərslik /H.Q.Hüseynzadə; ixtisas red. R.Əbdülrəhimov.- Bakı: Maarif, 1980.- 291, [1] s.


Xanoğlan Vəfa. Kino və televiziya ssenariləri [Mətn]: dərslik /V.Xanoğlan; elmi red. T.İ.Əfəndiyev; rəyçilər A.Ə.Babayev, A.Ə.Dadaşov, A.Ə.Kazımzadə, C.E.Quliyev; [burax. məs. E.Fərruxzadə]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- Bakı: Gənclik, 2011.- 395 s. ; 22 sm.

 

Xarici musiqi terminlər lüğəti [Mətn] /tərt ed. A. Əlizadə. Bakı: Elm, 2010.-125, [3] s.: 21 sm.

Xəlilov Eldar Sudef oğlu. Oxuyan barmaqlar /E.Xəlilov; baş red. İ.Həbibbəyli; ön söz müəl. İ.Rəhimli.-Bakı: Elm, 2009.- 191, [1] s.

 

Xəlilov Mirteyyub Mirseyfəl oğlu. Akvarel, rəngkarlıq, qrafika [Mətn] M.Xəlilov.- B.: 1991.- 48 s.

 

Xəlilov Vidadi Cəmil oğlu. Bəstəkar Oqtay Zülfüqarov [Mətn]: Monoqrafiya /V.Xəlilov; Red.: Q.İsabəyliB.: Şur, 1997,190 s. + [9] v. fotoşək

Xəlilov Vidadi Cəmil oğlu. Təsviri incəsənət [Mətn]: 4-cü sinif ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik /V.C. Xəlilov (red.), M.İ. Məmmədova, Ş.Ş. Vəliyeva.- B.: Elnicat, 2007. -96 s.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Fenomen [Mətn] : Ssenarilər /Nizami Xudiyev; Elmi red.: Adil Babayev. B.: Elm, 2000. 242 s.: portr., fotoşək

 

 Xudubəyli Maşallah Bayraməli oğlu. Nəğməli, muğamlı dünyam /M. B. Xudubəyli ; kitabın məsləhətçisi, elmi red. və ön sözün müəll. S. Ələsgərov.-Bakı : Elm və təhsil , 2012.-209, [3] s.

 XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinin qaynaqları (1901-1911) /Toplayanı və tərtib edəni, ön sözün , qeydlərin, lüğət və adlar göstəricisinin müəllifi: Əliyeva, Fərəh; Red.: R.Zöhrabov.- I kitab.- B.: Nurlan, 2005.- 362 s.

 

XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinin qaynaqları (1918-1920) [Mətn] /toplayanı və tər. ed., giriş məqaləsi, lüğət və adlar göstəricisinin müəl. F.Ş.Əliyeva; red. R.Zöhrabov III kitab.- Bakı: Nurlan, 2006.- 451, [1] s., [14] v. şək.,

 

İbtidai məktəb üçün proqram Bədən tərbiyəsi /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; çevirəni. Abdullayev; red. M.Kamil.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 46, [1] s.

 

 İncəsənət və memarlığın tədqiqat problemləri [Mətn] /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutu; Elmi red.: R.S.Əfəndiyev; Burax. məsul: K.E.Quliyeva. B.: Çaşıoğlu, 1999. 138 s. şəkil, cədvəl

 

İncəsənət və mədəniyyətin problemləri [Mətn]: Akademik M.Hüseynovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu /Red. hey. R.Əfəndiyev, Ş.Fətullayev, C.Qiyaslı, Ə.Salamzadə; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu XIV buraxılış.- Bakı: [Səda], 2005.- 148 s. , ill. ; 21 sm.

 

İncəsənət və mədəniyyətin problemləri [Mətn]: X Respublika Elmi Konfransının materialları /Red. heyəti: B.Ə.Nəbiyev, R.S.Əfəndiyev, Ş.S.Fətullayev və b.; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutu. B.: Çaşıoğlu, 1999. 188 s

İnqilab rəssamları cəmiyyəti (İRC) şəkilllərinin sərgisi /ASŞC XKŞ-sı Yanında Mərkəzi Yubiley Komisiyonu.- Bakı: Yubiley Komisiyonu, 1930.- 16 s.

İnqilabçı İncəsənət Təsviri İşçilərinin Azərbaycan Cəmiyyəti Kataloq sərgisi I.- Bakı: ASŞC XMK, 1930.- 34, [14] s.

İslam Xatirə. Yerin yaman görünür [Xalq artisti İslam Rzayev haqqında] /X.İslam; dizayn. C.İbrahimbəyli.- Bakı: [Parni iz Baku], 2008.- 96 s. [8] v

 

İsmayılzadə Nuridə Cəfər qızı. Rus musiqi tarixi [Mətn] : dərs vəsaiti /N. C. İsmayılzadə ; elmi red. Ü. İmanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad. B.: Mütərcim, 2015. 175, [1] s.: not

İsrafilov İsrafil Ramazan oğlu. Tofiq Kazımovun rejissor dərsləri /İ.İsrafilov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Aspoliqraf, 2013.- 231, [1] s.

 

İsrafilov İsrafil Ramazan oğlu. Zaman, rejissor, poetika [Mətn] /İsrafil İsrafilov.- B.: Mars-Print, 1999.- 275 s.

 

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası Lətif Kərimovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar kitabxanaların görəcəyi işlər: Metodik vəsait. -B., 2006.- 19 s.

 

Kamil Əliyev, 1921-2005 [İzomaterial]: xalça sənəti /lay. rəhb. Ç.Fərzəliyev; mətnin müəl. X.Əsədova; ing. dilinə tərc. İ.Peart, S.İbrahimova, Ə.Məlikova; fotolar Ə.Ağasiyev; dizayner və komp. yığımı K.Bayramzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2013.- 104 s.

 

Kamil Əliyevin xalça sənəti: [Portret xalçalar] /Mətnin müəllifi və tərtibçi: N.İbrahimov; Red.: N.Əliyev; Rəssaılar: Z.Əliyev, N.Əliyeva; İngilis dilinə tərcümə: Q.Bayramov.- B.: Azərnəşr, 2001.- 266 səh.: portr., ill., fotoşəkil, 33 sm.

 

Kataloq [Mətn]: rəngarlıq, miniatür, heykəltaraşlıq, dekorativ tətbiqi əsərlər /AMEA, Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi İncəsənət Fondu; Red.: İ.İsrafilov, X.B. Bəşirova; Tərt.: S.F.Bünyadzadə, A.N.Şəfiyeva; Texniki red. və rəssamı: S.Mustafaoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 1999.- 253 s.

 

Kazımi Pərviz Firudin oğlu. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti /P.F.Kazımi; elmi red. A.A.Xələfov.- Bakı: [ABC], 2012.- 313, [2] s.

 

Kazımov Ağakişi. Rejissor sənətinin əsasları dərs vəsaiti /A. Kazımov ; elmi red. İ. Rəhimli ; rəy. N. Azərpaşa [və b.] ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-Bakı : Azərbaycan , 2013.- 247, [1] s.

Tofiq Kazımov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 19 sm.

 

 Kazımovski Mir Mahmud. Molla Cəbi [Mətn]: operetta 4 pərdədə /M. M. Kazımovski.-B.: [s.n.], 1912 (1330 h.). -94 s.

 

 Kazımovski Mir Mahmud. Vurhavur [Mətn]: operetta 3 pərdədə /M. M. Kazımovski; naşiri. Mədrəseyi- İttihadi-iraniyan. Bakı: [s.n.], 1915 (1333 h.).- 66 s.


Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Azərbaycan kinematoqrafçıları [Mətn]: portretlər /A.Kazımzadə; elmired. R.Bədəlov, red. S.Cəfərli, naşir. T.Vəlixanlı; Azərb. Döv. Mədəniyyətvə İncəsənətUn-ti; Azərb. Döv. Filmfondu I buraxılış.- Bakı: Mütərcim, 2002.- 224 s.


Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Azərbaycan kinematoqrafçıları [Mətn]: portretlər /A.Kazımzadə; burax. məs. C.Quliyev; red. Ş.Bürcəliyeva; Azərb. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Dövləy Film Fondu II buraxılış.-Bakı: Tərəqqi, 2010.- 156, [1] s.

 

Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Azərbaycan kinematoqrafçıları portretlər /A.Kazımzadə; burax. məs. C.Quliyev; red. Ş.Bürcəliyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Döv. Film fondu III buraxılış.- Bakı: Təhsil, 2012. 221, [3] s.

 

Kazımzadə Aydın Ələsgəroğlu. Azərbaycan kinosu: 1898-2002 [Mətn]: [2 ilddə] /A. Kazımzadə; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi; elmi red. İ. Rəhimli, A. Salayev I cild. B.: Nağıl evi , 2003.- 239 s.

 

Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Azərbaycan kinosu: 1898-2002 [Mətn]: 2 cilddə /A.Kazımzadə; elmi red. İ.Rəhimli, A. Salayev; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi II cild.- Bakı: Nağıl evi, 2003.- 372, [23 ] v s. , fotoşək. ; 24 sm.

 

Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Azərbaycan kinosu və müharibə [Mətn] /A.Kazımzadə; red. M.Bəyişli; rəssam. X.Kazımova.- Bakı: Nağıl evi, 2005.- 198 s.+[14]v. ill. , fotoşək.

Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Əbədi ölməzlik zirvəsi [Mətn] /A.Kazımzadə; red. M.Bəyişli.- Bakı: "E.L" NPŞ MMC, 2006.- 134 s. , portr. fotoşəkil. ; 20 sm.


Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Heydər Əliyev və kinematoqraf [Mətn] /Aydın Kazımzadə; Elmi red. A.Dadaşov; Red. M.Bəyişli; Rəyçilər .A.Məmmədov, Ş.Vəliyev.- Bakı: Mütərcim, 2007.- 204 s.

 

Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlu [Mətn]: Azərbaycan kino və televiziya rejissorunun həyat və yaradıcılığı haqqında /A.Ə. Kazımzadə; Red. A. Qurbanoğlu; Naşir. T. Vəlixanlı; Bakı: Mütərcim, 2001.- 344 s.: 1 portr., fotoşəkilli, 20 sm.

 

Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Üzeyir Hacıbəyov və kino [Mətn] /A.Kazımzadə; red. M.Bəyişli; rəssam. N.Şıxəliyev; rəyçi: A.Dadaşov.- Bakı: Nağıl evi, 2005.- 127 s.

 

Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Üzeyir Hacıbəyov və kino [Mətn] /A. Ə. Kazımzadə ; red. M. Bəyişli ; rəssam N. Şıxəliyev. B.: Mütərcim, 2009. 111, [1] s., [10] v. portr., fotoşək.: portr

 

Kərim Məcnun Təbrizoğlu. (Kərimov Məcnun Təbriz oğlu) Azərbaycan musiqi alətləri [Mətn] /M.Kərim; elmi red. F.Bədəlbəyli (önsöz); red. A.Qurbanov; məsləhətçi. Z.Səfərova [və b.]; buraxılışaməs. İ.Quliyev; Heydər Əliyev Fondu.- B.: İndigo, 2010.- 193, [3] s. portr., fotoşək., şək

 

Kərimli Ədalət. (Məmmədov.) "Şərur" yallısı /Ədalət Kərimli.- B.: Şirvannəşr, 2001.- 24 səh.: 8 səh. fotoşək

 

Kərimov İnqilab Saleh oğlu. Azərbaycan dram teatrı /İ.Kərimov; [red. S.Hüseynov, S.Quliyev; rəssam M.Qasımov]Bakı: İşıq, 1974.- 49, 205, [4] s.

 

Kərimov İnqilab Saleh oğlu. Azərbaycan teatr tarixi [Mətn]: 3 cilddə /İnqilab Kərimov; Red. T.Əfəndiyev; Rəyçilər. İ.Rəhimli, R.Sadıqov, N.Həbibov, Ə.İsazadə I cild.- Bakı: Elm, 2008.- 724 s.

 

Kərimov İnqilab Saleh oğlu. Azərbaycan peşəkar teatrının tarixi və inkişaf mərhələləri [Mətn] /İ.Kərimov; elmi red. M.L.Seyidov.- Bakı: Maarif, 2002.- 576 s.

 

Kərimov İnqilab. Gənclik və gözəllik teatrı. [Mətn].- Bakı: Yazıçı, 1978.- 93 s.

 

Kərimov İnqilab Saleh oğlu. Heydər Əliyev: Sənət, sənətkarlar və sənətkarlıq haqqında /İnqilab, Kərimov.- Bakı: ULU İKF, 2005.- 228 s.

 

Kərimov İnqilab Saleh oğlu. Məqalələr II kitab /İ.S.Kərimov; Red.: N.Ağayeva.- Bı: Tural-Ə, 2003.- 304 s.

Kərimov İnqilab Saleh oğlu. Şuşa Ağdam teatrı /İ.Kərimov; Elmi red.: N.Ağayeva.-Bakı: Elm, 2002.- 140 səh., 1portr

 

Kərimov Kərim. Soyqırım [İzomaterial]: siyasi karikaturalar /K.Kərimov.- B.: [s.n.], 2006.- 32 s. portr., ill


Kərimov Kərim Məmmədxan oğlu. Terrorizmə yox [Mətn]: [Albom-kitab] /.Kərimov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 256 s. , ill., portr. ; 24 sm.

 

Kərimov Məcnun Təbriz oğlu. Müasir elektron musiqi texnikasının və kompüter texnologiyalarının əsasları [Mətn] Cild I hissə.-B.: [Letterpress], 2009.- 360 s.: cədv., şək., 21 sm.

 

Kərimov Rafail Məşədi Musa oğlu. Naxçıvan musiqi mədəniyyəti tarixindən. Musiqi təhsili [Mətn] /R. Kərimov; Bakı: [Azərnəşr], 2012.- 159, [1] s.: fotoşək., portr., faksim., 20 sm.

 

Kərimova Rəfiqə Kərim qızı. Azərbaycan sovet portret boyakarlığı [monoqrafiya] /R.K.Kərimova; red. M.Nəcəfov; AzSSR EA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- B..: AzSSR EA; 1964.- 178, [2] s.

 Kərimov Sabir. Niyazi [Mətn]: həyatı və yaradıcılığı/S.Kərimov; red. T.Quliyev; [tərc. ed. .Qəhrəmanov]Bakı: Yazıçı, 1982.- 87, [5] s.

 

Kərimova Sevil. Kazım Kazımzadə [Mətn] /S. Kərimova ; ön söz Ç. Fərzəliyev. Bakı: [Time print], 2014.- 303, [1] s.: portr,

 

Kərimova Tahirə Məmməd qızı. Ana folkloru [Mətn]: Laylalar, oxşamalar, bəsləmələr /T.Kərimova; Məsləhətçilər. S.N. Alyamovskaya, O.F.Kərimov; Rəssam. Y.Y.Dontsova; Red. Ü.İ.İmanova; Sponsor. AİLASBANK.- B.: Azərbaycan, 1994.- 48 s.

 

Kino sənəti məsələləri. [Mətn]: məqalələr, portretlər, oçerklər /elmi red.: A. Babayev; red.: Ə. Hüseynov, G. Mahmudova; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, "Azərkinovideo" İstehsalat Birliyi. B.: 1999. 130 s

 

 Kompozitor-pedaqoq-ədib Anton Serqeyevic Mailyanin yubileyi.- Bakı: [s. n.], 1930.- 7 s.

Qalina Koltunova [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v. , şək., portr. ; 19 sm.

 

Kornilyeva-Radina M.A. Yeni oyunlar /M.A.Kornilyeva-Rodina, Y.P.Radin; çevirəni. S.Əliyev; red. M.Muradxnlı.- Bakı: Azərnəşr, 1933.-32 s. ; 17 sm.

 

Köçərli İradə Tofiq qızı. Aşıq sənəti: musiqili-poetik janrlar [Mətn] /İ. Köçərli; elmi red. T. Məmmədov. B.: 2010. 217, [1] s.: not

 

Kristi Qriqoriy Vladimiroviç. Stanislavski məktəbi əsasında aktyor tərbiyəsi [Mətn] Q.V.Kristi; tərc. et. Ə.Quliyev; ixtisas red. M.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1979.- 473, [3] s.

 

 Qabıssanlı Şakir. Muğamat və İbrahim Peyğəmbər [Mətn] /Ş. Qabıssanlı; red. M. Rəcəb.- I hissə.- B.: Müəllim, 2010.- 312 s.

 

Qabıssanlı Şakir. Muğamın açılmayan sirləri /Ş. Qabıssanlı ; red. V. Nərimanov.- II hissə - Bakı : Təknur , 2011.- 423, [1] s.

 

Qafqaz xalqlarının milli geyimləri rəssam-litoqraf K. P. Beqqrovun yaradıcılığında [Mətn] : [albom] /kitabın tərtibçisi, mətnin və şərhlərin müəl. E. Ə. Kərimov ; elmi red. T. Bünyadov ; ön söz müəl. Ə. Məmmədli ; [red. E. Səmədova ; rəssam N. Rzaquluyev] ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B.: Azərbaycan 2014.- 26 s., [66] s. rəngli ill. faks. 30 sm.

 Hacıməmməd Qafqazlı [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v. , şək., portr. ; 19 sm.

 

Qafarova Zemfira Həsən qızı. Hacı Xanməmmədov 80 [Mətn]: Monoqrafiya /Z.Qafarova; Red.: S.Seyidova.-B,: Şirvannəşr, 1998.- 32 s.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

Qafarova Zemfira Həsən qızı. Xarici musiqi tarixinə dair mühazirələr [Mətn]: dərsvəsaiti /Qafarova, Zemfira Həsən qızı; Elmi red. G.Abdullazadə; Rəyçi. Ü.İmanova, C.Həsənova; Bakı Musiqi Akademiyası.- B.: 2008.- 112 s.

 

Qalabəyova Alanqu. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı müntəxabatı musiqi və incəsənət məktəbləri üçün dərs vəsaiti /A.Qalabəyova; red. S.Hacıyev; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi II hissə.- Bakı: [s. n.], 2010.- 122, [2] s.

  Qara Qarayev [Mətn] : Biblioqrafiya (Əlavələrlə və düzəlişlərlə elektron resurs).- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.

 

Qara Qarayev [Mətn] : Biblioqrafiya.- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2008.- 332 s.

 

Qara Qarayev [Mətn]: oçerklər /Q.Qarayev; ön sözün müəl. F.Bədəlbəyli; elmi red. G.Abdullazadə; tərt. ed. və red. Ş.Mahmudova, G.Mahmudova.- B.: Çinar-Çap, 2003. - 280 s.

 

Qarabağlı Rizvan. Qarabulaqdan Füzuliyədək [Mətn] /R.Qarabağlı; Elmi red. Ş.S.Fətullayev-Fiqarov; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu; Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası.- Bakı: Nurlan, 2004.- 168 s. , portr., ill., xəritə, cədvəl ; 21sm.

 

Qarabağlı Səadət. (Mirzəyeva) Üzeyir bəy Hacıbəyovun publisistikasında musiqi məsələləri [Mətn] B.: Pedaqogika, 2004.- 80 s.

 

Qarabağlı Səadət. (Mirzəyeva) Üzeyir Hacıbəyovun publisistikasında musiqi məsələləri [Mətn] Səadət Qarabağlı; Red.: X.İsmayılqızı.- B.: Azərbaycan "Bilik" Maarifçilik Cəmiyyətinin "Bayatı" Sifariş Ədəbiyyatı Mərkəzi, 1997.- 80 s.

 

Qaraqızı Ulduzə. Azərbaycan filmlərinin yaranma tarixindən [Mətn] U.Qaraqızı; elmi red. H.Ömərova; məsul red. C.Fərəcov; red.: M.Bəyişli I kitab.- Bakı E.L. 2006.- 688 s.

 

Qaraqızı Ulduzə. Azərbaycan filmlərinin yaranma tarixindən [Mətn] U.Qaraqızı; elmi red. R.Rövşən; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi II kitab.- B.: "E.L." Nəşriyyat və Poliqrafiya Sirkəti MMC 2010.-664, [3] s.

 Qasımov Ramil. "Azərbaycan televiziya və radiosunun Səid Rüstəmov adına əməkdar xalq çalğı alətləri orkestri-80".- Bakı : "Yazıçı" , 2012. - 207[] s.

 

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan SSR yaradıcılıq ittifaqlarının yaranması və fəaliyyəti (1920-30-cuillər) [Mətn] /Ş.M.Qasımov; elmi red. T.H.Musayeva;rəyçi D.H.Qüdrətov, M.Ə.Abbasov, M.P.Qasımlı, V.S.Həsənov; AMEA., A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Elm, 2007.- 337, [2] s. portr

 

Qasımova S. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı [Mətn]: dərslik /S.Qasımova, Ü.İmanova, Z.Abdullayeva; elmi red. G.Abdullazadə; rəy. Z.Qafarova, G.Vəzirova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.- B.: Elm vətəhsil, 2014.487, [1] s. not

 

Qasımova S.D. Musiqi ədəbiyyatı uşaq musiqi məktəblərinin V sinfi üçün dərslik /S.D.Qasımova, R.F.Zöhrabov, T.M.Hüseynova; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi.- Bakı: [E.L. Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC], 2010.- 104, [2] s.

 

Qazızadə İlham Mustafa oğlu. Azərbaycan işçi teatrı 1921-1932-ci illər /İ.M.Qazızadə; elmi red. A.Dadaşov.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 159, [1] s.

 

Qəniyev Seyfəddin. Məşhur xeyriyyəçi Mahmud Ağa və naməlum muğam universiteti [Mətn] S. Qəniyev, S. Veysova ; elmi red. Q. Paşayev ; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Elm və təhsil 2014.- 291, [1] s.

 

Qızıl lalə 3 pərdə və 5 şəkildə balet tamaşasıdır/musiqisi. R.M.Quliyer; məzmunu. M.Kurilko.- Bakı: [s.n.], 1930.- 8 s.

Qobustan [Mətn] /Mətnin müəllifi. C.Rüstəmov; Red. Q.İsabəyli; Fotoların müəllifi. F.Fətəliyev B.: İşıq, 1991.

 

Qobustan [Mətn] /Mətnin müəllifi və tərtibçi. C.Rüstəmov; Fotoqraflar. F.Fətəliyev, Y.Şamilov, C.Rüstəmov.- Bakı: İşıq, 1990.- 19 s.+ , [14] v.

 

Quliyev Cahid Süleyman oğlu. Böyük humanist [Mətn]: Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığından səhifələr C.Quliyev; xüsusi red. F.Q.Köçərli.- Bakı: Yazıçı 1981.- 226, [2] s.

Quliyev Əzizağa Rza oğlu. Səhnə danışığı Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri üçün dərslik /Ə.R.Quliyev; elmi red. N.Şəmsizadə; rəyçilər A.Babayev [və b.]Bakı: [Ziya], 2011.- 279, [1] s. ; 22 sm.

 

Quliyev Nazim Paşa oğlu. Naxçıvan musiqi mədəniyyəti tarixindən [Mətn]: XX əsr /N. Quliyev; red. R. İmrani; Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Naxçıvan Təşkilatı. B.: Elm, 1999. 140 s.: portr., fotoşək., not

Quliyeva Mələk. Toxuma [Mətn] /M. Quliyeva, M. Hacıyeva; Red.: G. Qocayeva.-Bakı : Azərbaycan Ensiklopediyası NPB , 1996 .-104 s.

 

Quliyeva Zəhra Teymur qızı. Skripka sənəti tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti Z.Quliyeva; elmi red. F.Ş.Əliyeva; rəyçilər N.M.Abbaszadə, T.İ.Atakişiyev; Azərb. Resp. Təhsil nazirliyi, Bakı Musiqi Akad.1-ci hissə.- B.: [s. n.] [2014?]119, [5] s.

 

 Qurbanlı Ramilə Cəfər qızı. 33 pərdəli dram [Mətn] /R. C. Qurbanlı (ön söz) ; red.: A. Cəfərli, M. Süleymanov ; Azərbaycan Yaradıcılıq Fondu. K. 1. Bakı: Mütərcim, 2015.- 250, [1] s.: portr., 22 sm.

 Hökümə Qurbanova [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 20 sm.

 

Qrim fənni üzrə proqramı və metodiki göstərişi [Mətn] (Teatr sənəti Dram teatrı və kino aktyoru fakultələri tələbələri üçün) Bakı: 1991.- 38 s.

Qrim və maskalar tarixinə dair metodiki göstəriş. [Mətn] Aktyorluq, rejissorluq və mədəni-maarif ixtisasları üçün nəzərdə tutulmuşdur.- Bakı: 1984.-21 s.

Qubadova Məsməxanım Məmmədhəsən qızı. Əli bəy Hüseynzadə və teatr monoqrafiya /M.M.Qubadova; elmi red. N.Şəmsizadə.- Bakı: Gənclik, 2011.- 191, [1] s. , portr. ; 21 sm.

 Qubatoğlu Böyükağa. Mədəniyyət tarixi [Mətn]: 2 cilddə /B.Qubatoğlu; Elmi red. N.Mikayılov, N.Şəmşizadə I cild.- Bakı: Nasir, 2002.- 346 s.


 Qubatoğlu Böyükağa.
Mədəniyyət tarixi [Mətn]: 2 cilddə /B.Qubatoğlu; elmi red. N.Mikayılov, N.Şəmşizadə II cild.- Bakı: Nasir, 2002.- 252 s.

 Qubuşov Kamil [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] v. qat. şək., portr. ; 19 sm.

Qulamova Jalə Elman qızı. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı tamaşalarında musiqinin rolu və əhəmiyyəti [Mətn] /J. Qulamova ; elmi red. İ. Kərimov.- Bakı : [Mars-Print] , 2011.- 198, [1] s.

 

Qulamova Jalə. Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının 30 ildə keçdiyi yaradıcılıq yolu [Mətn]: B.: Mars-Print, 2010. -135 s.

Qulamova Nərgiz Kamal qızı. Bəstəkar Azər Dadaşovun simfonik yaradıcılığına bir baxış [Mətn] H.K.Qulamova; Elmi red. Ş.Mahmudova. Bakı:Adiloğlu; 2006.-132 s.

 

 Quliyev Əşrəf [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 1974.- [1] qat. v. , şək., portr.

 

 Quliyev Məmmədkərim. Onun musiqisi [Mətn] /Məmmədkərim Quliyev; Red.: A.Əlizadə; Ön söz: T.Salahov.- Bakı: Gənclik, 1997.- 76 s.

 

Quliyev Rafiq Məhərrəm oğlu. Azərbaycan incəsənətində rəmzi-obrazlı bədii şərhə yüksəlmə [Mətn] /R.M.Quliyev; Elmi red. V.İ.ismayılov; Red. R.N.Qurbanov; Məsləhətçi. R.Ə.Əliyev; Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz.- Bakı: Təknur, 2007.- 160 s. , portr., ill. ; 20 sm.

 

Quliyev Rafiq Məhərrəm oğlu. Təsviri sənətdə insan dünyası [Mətn] /R. M. Quliyev ; elmi red. R. Nəbioğlu ; ixtisas red. Ə Qarayev ; ön söz T. Abbaslı. B:. Təknur, 2009. 130 s. şək., portr

Quliyev Rafiq Səfər oğlu. Kino-foto işi və materiallar [Mətn]: dərslik /R.S.Quliyev; elmi red. Y.Əfəndiyev; rəyçilər O.Əkbərov, R.Qəmbərov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2010.- 121, [3] s.

 

Quliyev Telman. Milli-mədəni irs və dil amilinə kulturoloji baxış (Naxçıvan dialektinin terminoloji leksikası nümunəsində).-Bakı : Ziya , 2014.- 216[] s.

Lalayev Əliqismət Hümmət oğlu. Azərbaycan-Orta Asiya teatr əlaqələri [Mətn]: [monoqrafiya] /Ə.Lalayev; elmi red. İ.Kərimov; red. V.Qafarlı; [ön söz müəl. İ.Rəhimli]Bakı: [Nağıl Evi], 2009.- 195, [1] s. , portr. ; 20 sm.

 

Lətif Kərimov 1906-1991 [İzomaterial]: xalça sənəti lay. rəhb. Ç.Fərzəliyev; mətnin müəl. K.Əliyeva; ing. dilinə tərc. İ.Peart, S.İbrahimova, Ə.Məlikova; fotolar Ə.Ağasiyev; dizayner və komp. yığımı K.Bayramzadə.- B.: [Şərq-Qərb], 2013.- 104 s. ill., portr., fotoşək. 24 sm.

Lopatin. Böyük yalançı [Mətn]: kino /Lopatin.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 57, [2] s.

 

Mahmudova Ceyran Emin qızı. "Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığı" fənni üzrə proqram [Mətn]: 60 saat /C.E.Mahmudova (tərtibatçı); elmi red. R. Zöhrabov; rəyçilər. S.Abdullayeva, C.Həsənova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.- B.: [s.n.], 2009.- 11, [1] s.

 

Mahmudova Şəhla Həsən qızı. Musiqi palitrası [Mətn] /Ş. H. Mahmudova ; red. R. Zöhrabov.B.: [s. n.], [2014]223, [1] s. portr., fotoşək., not

 

Manafova Maral. Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi: Dərslik /M.Manafova; Rəyçilər: A.Şükürov, N.Mehdi, G.Abdullazadə, Ə.Tağıyev; Elmi red.: V.Məmmədova.- Bakı: Təbib, 2006.- 402 s.

Manafova Maral.
Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi: Dərslik /M.Manafova; Rəyçilər: A.Şükürov, N.Mehdi, G.Abdullazadə, Ə.Tağıyev; Elmi red.: V.Məmmədova.- Bakı: Təbib, 2006.- 402 s. ; 23 sm.

 

Mansurov Eldar Bəhram oğlu. Mansurovlar [Mətn] : /Mansurov E.B., Bakı: 2016.- 271 [1] s.: 11sm.

 

Mehralıyev Aydın Məşədi Nəriman oğlu. Muğamların ritmik gəzişmələri /A.N.Mehralıyev; [elmi red. R.Ə.Quliyev; red. G.Zeynalov]B.: Gənclik; 2013.- 227, [1] s.,portr., cədv

 

Menecmentdə kompüter musiqisi fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alan tələbələr ücün tədris proqramı [Mətn]: fərdi 120 saat /tərt. ed. R.T.Həsənova; red. T.M.Haciyev; rəyçilər Y.Ə.Axundava, X.S.Əhmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Ü.Hacibəyli ad. Baki Musiqi Akad., Musiqi Menecmenti və Müasir Musiqi Texnologiyaları Kafedrası.- B.: [s. n.], 2009.- 36 s.: cədv., 21 sm.

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat [Mətn]: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: qəzet materialları əsasında /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi; burax. məs. D.Sadıxova və b.; red. G.Səfərəliyeva İyun 2006 B.: M.F.Axundov adına Millikitabxana, 2006.- 59 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Dekabr - 2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 87 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Yanvar - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi;red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.-64 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Fevral - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 63 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Mart - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 75 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Aprel - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 89 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: May - 2013 / /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 93 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: İyun - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 96 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: İyul - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 79 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Avqust - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 51 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Sentyabr - 2013/baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 76s

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Oktyabr - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 86s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Noyabr - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 90s.

Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi. dərslik .-Bakı: Sabah , 2010.

 

Lütfi Məmmədbəyov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v.

 

Məmmədov Ələkbər. Tətbiqi kulturologiya [Mətn]: dərslik /Ə.Məmmədov, S.Dadaşova, İ.Hüseynov; elmi red. G.Abdullazadə; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutu.- Bakı: Mars-Print, 2004.- 412 s. , şək. ; 21 sm.

Məmmədova İradə Ağaəli qızı. Musiqi pedaqogikası.-Bakı :ABU ;2009. -192 [] s.

 

Məlikov Fikrət. Pedaqoq rejissorların tamaşa üzərində iş prosesi [Mətn]: dərs vəsaiti /F.Məlikov; red. S.Şahhüseynova; rəyçilər. Ə.Qədirov və b.; ön söz. R.Ağayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- Bakı: Orxan, 2006.- 136, [3] s.

 

Məmmədov Mehdi Əsədulla oğlu. İncəsənət və din /M.Ə.Məmmədov.- Bakı: Gənclik, 1971.- 140, [4] s.

 

Mir-Bağırzadə Samirə. İncəsənət tarixi dərslik /S. Mir-Bağırzadə ; elmi red. F. Qurbansoy ; rəyçilər C. Həsənzadə [və b.] ; Azərb. Milli Konservatoriyası Bakı : [MSA] , 2012. 114, [1] s.

Moda tarixi və dünya xalqlarının milli geyimləri [Mətn ]: [dərs vəsaiti ] /tərt. ed. S.S.Dünyamalıyeva; red. R.Əfəndi; Azərb. Döv. Rəssamlıq Akad.- Bakı: Təfəkkür, 2003.- 304 s.

 

Məhsəti Gəncəvi nəğmələri Məhsəti Gəncəvi rübailəri Rafael Hüseynovun farscadan tərcümələrində və Rizvan Sədirxanovun bəstələrində /ön söz və rübailərin farscadan tərcümələri R.Hüseynov; musiqi red. K.Sədirxanova; [rəsmlərin müəl. S.Şatikov].-Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 65, [7] s. , notlar ; 30 sm.

Məlikov Arif Cahangir oğlu. Şərq muğamları [Mətn]: /A.C.Məlikov; red. E.Məmmədova.- Bakı: Şərq - Qərb, 2008.- 192 s.

Məmmədli Qulam Məmməd oğlu. Azərbaycan teatrının salnaməsi [Mətn]: (1850-1920) /Q.Məmmədli; red. C.Cəfərov, Ə.Mirəhmədov; Azərb. Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Azərnəşr, 1975.- 582, [2] s.

 

Məmmədli Qulam Məmməd oğlu. Üzeyir Hacıbəyov. 1885-1948 [Mətn]: həyat və yaradıcılığının salnaməsi Q.Məmmədli.- Bakı: Yazıçı, 1984.- 460, [4] s.

 

Məmmədov Cəlal. Mərziyə Davudova /C. Məmmədov ; [red. R. Şahvələd] ; Azərb. SSR, Azərb. Teatr Cəmiyyəti. Bakı : Azərnəşr , 1949.33, [1] s.

 

Məmmədov Mehdi. Rejissor işi haqqında [Mətn]: Gənc rejissorlara və dram kollektivi rəhbərlərinə məsləhət /M.Məmmədov, Z.Nemətov.- B.: [s. n.], 1956.- 72 s.

 

Məmmədov Tahir Hidayət oğlu. Bədii fotoqrafiya dərs vəsaiti /T.Məmmədov; red. K.Əliyeva; məsləhətçi C.Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akad.- Bakı: [s. n.], 2011.- 173, [4] s.

 

Məmmədova Həbibə Vaqif qızı. Tarixi-qəhrəmanlıq mövzusu Azərbaycan bəstəkarlarının operalarında [Mətn]: dərs vəsaiti /H.V.Məmmədova; elmi red. G.Abdullazadə; Azərb. Resp. Təh. Naz., Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad-sı.- B.: [s. n.], 2014.- 174, [1] s.

Məmmədova Rəna Azər qızı. Muğam-sonata qovşağı [Mətn]: /IV Hacıbəyov yaradıcılığında sonata forması/ [monoqrafiya] /R.Məmmədova; rəyçi. G.Abdullazadə; ixtisas red. B.Qurbanov.- B.: İşıq, 1989.- 128, [2] s.

 

Murad Xədicə. Nağıl dünyamızın nağıl şahzadəsi [Mətn]: Səməndər Rzayev -65 /X. Murad; red. T.Kərimli.- Bakı: Qanun, 2010.- 126, [2] s., [6] v. fotoşək. ; 21 sm.

 

Musiqi pedaqogikasının və ifaçılığın aktual problemləri [Mətn]: respublika elmi-praktiki konfransının materialları: Bakı, 21 fevral, 2002-ci il /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akademiyası, Orta İxtisas Musiqi Məktəb-studiyası; red. hey. G.Ə.Abdullazadə, T.M.Seyidov, İ.M.Əfəndiyeva, K.H.Dadaşzadə Musiqi pedaqogikasının və ifaçılığın aktual problemləri, respublika elmi-praktiki konfransı (2002; Bakı).- B.: [Nurlan], 2002.- 46 s.: 20 sm.

Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri elmi-nəzəri konfransın materialları [Mətn] /AzSSR EA, Əlyazmalar İn-tu; burax. məs. C.B.Qəhrəmanov, M.M.Adilov, M.Z.Nağıyev.- Bakı: Elm, 1989.-104, [1] s. ; 20 sm.

Paşayev Talıb Surxay oğlu. Təhsilə xidmət yollarında [Mətn] /Talıb Paşayev; Elmi məsləhətçi: F.B.Sadıqov; Red.: S.Ə.Məmmədov; Naşir: Vəlixanlı T.H.; Rəyçilər: Ə.Ə.Ağayev, Ş.İ.Qaralov, V.P.Bəşirov.- Bakı: Mütərcim, 1998.- 28 s.

Şəfiqə Məmmədova [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v. , şək., portr. ; 19 sm.

 

Məşhur Qafqaz xanəndələrinin ən gözəl Asiya havacatları [Mətn]: Patefon plastinkalarının siyahısı.- B.: [s. n.], 1913.- 26 s.

Mirzə bəy. Musiqi risaləsi [Mətn]: /Mirzə bəy; Fars. tərcümə, ön söz, izah. və şərhlər. G.Şamilli; Red. V.Quliyev.- B.: Azərbaycan, 1995.- 86 s.

 

Mirzəyeva Nailə. Xorşünaslıq [Mətn]: Dərslik /N. Mirzəyeva; Elmi red.: J. H. Qədimova; Rəyçilər: M.İ.Vəlizadə, P. Ə. Babayeva; Azərbaycan Dövlət pedaqoji Universiteti.- B.: 2007.- 124 s.

 

Mirzəzadə Ağahəsən. Tənbəl [Mətn]: musiqi ilə tərtib olunmuş iki məclisli operadır /A.Mirzəzadə.-B.: Məktəb, [1917 ].- 39 s.

 

Musabəyov İbrahimbəy Mehdibəy oğlu. Neft və milyonlar səltənətində [Mətn]: kino-drama Bakı müsəlmanlarının güzəranından. [Kino-ssenari] /İ. Musabəyov; ssenari müəllifi. A. D. Panovi-Patyomkin; rejissor. B.N.Svetlov.- B.: Səhmdar cəmiyyəti "Filma", [1916.].- [7] s.

 

İsa Musayev [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- 1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 19 sm.

 

Musiqi əsərlərinin təhlilinə dair metodiki tövsiyyələr [Mətn]: / 2119 ixtisası üzrə musiqi -pedaqoji şöbə tələbləri üçün /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. E.M.Əfəndiyeva; elmi red. N.S.Məlikməmmədov.- B.: V.İ.Lenin adına APİ25, 1989.- 25,[1] s.

 

Mütəllimova Firəngiz. Bəyaz gecələrin romantiki [Mətn] /F.Mütəllimova, A.Nəbioğlu; naşir. R.Xan-Sayadoğlu; red. V.Məmmədkamal qızı.- Bakı: Minbirmahnı, 2004.- 251, [1] s.


Əminə Nağıyeva [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v. , şək., portr.

 

Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu. Azərbaycan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /A. Nəcəfzadə; red. H. R. Savalan; naşir. R. Babayev. -B.: 2004. -224 s.

 

Nəcəfzadə Abbasqulu. Azərbaycan idiofonlu çalğı alətləri [Mətn]: (orqanoloji-tarixi tədqiqat).-B.: MBM, 2010.- 280 s.

Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu. Balabançı Həsən dayının gülməcələri [Mətn] /Abbasqulu Nəcəfzadə; Red.: H.F. Əhmədli; Naşir: R. Xan-Sayadoğlu.- B.: MBM, 2004.- 80 s.

 

Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu. Çalğı alətlərimiz [Mətn] /Abbasqulu Nəcəfzadə; Red. Hacı Rafiq Savalan.- B.: 2004.-128 s.

 

Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu. İki mahnı [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün /A. Nəcəfzadə; red. R. H. Quliyev. -B.: MBM, 2008. -15 s.

Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu. Xalq çalğı alətlərinin tədrisi metodikası [Mətn]: dərs vəsaiti /A. Nəcəfzadə; red. H. R. Savalan; rəyçilər. R. Quliyev, A. Əliyev; Azərb. Respub.-sı Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Konservatoriyası.-B.: [MBM], 2007. -63 s.

 

 Nəhmətova Könül Aydın qızı. Bir ömrün qəlpələri [Mətn] : Seyid Hüseynin qardaşı Mir Paşa /K. A. Nəhmətova ; elmi red. L. Əlizadə.B.: [s. n.], 2015.- 89, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

 Nəsirova Səkinə Əbdülhüseyn qızı. Bayıl qəsri [İzomaterial]/S.Nəsirova; xüsusi red. M.Nemətova; rəssamı. X.Məmmədov; fotolar Ə.Əşrəfov.- Bakı: İşıq, 1977.- [17] s.,

Nəvvab Mir Möhsün Qarabaği. Avropa ibtidai musiqi savadı dərsliyi [Mətn]: Azərbaycanda Avropa musiqi nəzəriyyəsi inkişafı tarixinə dair /Mir Möhsün Nəvvab Qarabaği; Farscadan tərcümə, ön söz və şərhlərin müəll. G.Şamilli; Red. V.Quliyev.- B.: Azərbaycan, 1995.- 96 s.

 

 Nəvvab Mir Möhsün Qarabaği. Dər elmi-musiqi.Vüzuhül-ərqam [Mətn] /Mir Möhsün Nəvvab Qarabaği; B.: 1913.- 31 s.

 

Nəvvab Mir Möhsün Qarabaği. Vüzuhül-ərqam [Mətn] /Mir Möhsün Nəvvab Qarabaği; hazırlayan,ön söz, lüğət və şərhlərin müəll. Z.Səfərova; red. N.Əliverdibəyov.- B.: Elm, 1989.- 83,[1] s.

 

 Nicat cəmiyyətinin nəfinə ikinci Şərq müsamirəsinin məramnaməsidir [Mətn]: müsamirə cümə günü mart ayının 13-də 1915-ci ildə obşestvenni sobraniyanın zalında vaqe olacaqdır.- B.: [s.n.], 1915.- 4, [4] s.

Novruzova Cəmilə Həsən qızı. Fuad Əbdürrəhmanov [Mətn] /C. Novruzova; ön söz. H. C. Xəlifəzadə; elmi red. R. Əfəndiyev; red. F. Nadir; rus dilinə tərc. ed. İ. Qazızadə; ingilis dilinə tərc. ed. N. Xəlifəzadə.- B.: Nurlan, 2004. -86 s.

Mirvari Novruzova [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v. , şək., portr.

 

Ömrün səhifələri Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Məhərrəm Haşımovun 100 illiyinə həsr olunur /Azərb. Teatr Xadimləri İttifaqı; mətnin müəl. Ç.Ələsgərli; tərt. Ç.Ələsgərli, K.Cəfərzadə, A.Qafarova; red. K.Cəfərzadə; rus dilinə tərc. ed. S.Məmmədzadə; ingilis dilinə tərc. ed. L.Məmmədova; [ön söz A.Z.Nemətov]Bakı: [Elm və təhsil], 2013.- 79, [1] s. , portr.,

Pamuk Orxan. Gizli üz [Mətn]: kinossenari və Nobel nitqi /Orxan Pamuk; tərc. ed. A. Əmrahoğlu, P. Əlioğlu, S.Babullaoğlu; dizayner. M.Qaraxanlı.- B.: Qanun, 2009.- 68 s.

 

 Parçalar üzərində iş [Mətn]: özfəaliyyət teatr kollektivinin rəhbəri ixtisası üçün metodiki göstəriş /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. Ali Təhsil Üzrə Tədris Metodika Kabineti; M.A. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu; tərt.ed. N.Qazıyeva; red. H.Qurbanov; rəy verənlər. S.Dadaşova, B.Hacıyev.- B.: 1989.-46,[1] s.

 

İsmayıl Osmanlı [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 20 sm.

 

Palepa Q.A. İnqilabi oyunlar [Mətn] Ay ağ haradasan? /Q.A.Palepa.- B.: Azərnəşr, 1928.- 126 s.

 

Amaliya Pənahova [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 19 sm.

 

 Pirizadə Məhəmməd Şövqi. Məktəbli [Mətn]: məktəblilər həyatından götürülmüş mənzum teatro /M.Ş.Pirizadə.- B.: [s. n. ], 1924.- 22 s.

 

Plener [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Tərtib edənlər. F.İ.Zeynalov, A.Ə.Həşimov; Elmi red. C.Həsənzadə; Rəyçilər. A.İbrahimov, Ç.Rüstəmov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B,: Adiloğlu, 2008.96 s. ill

 

Polad - Gürcüstanın dostu [Mətn] /[tərt. L. Əliyeva ; red. V. Asatiani ; tərc. ed. L. Çavqalova ; "Mədəniyyətlər Dialoqu - XXI" Assosiasiyası, Gürcüstan - Azərb. Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti, M. F. Axundov ad. Azərb. Mədəniyyəti Muzeyi]. Tbilisi: İntellekti, 2015. 133, [2] s. portr., fotoşək

 

Proqram. Respublika (ümumittifaq çərçivəsində) xalq yaradıcılığı festifalı [Mətn]: folklor sənətinə baxış qaliblərinin iştirakı ilə.- B.: [s.n.], 1989.- 11 s.

 

Rast muğamı [Mətn]: Muğam fənni üzrə metodik vəsait.- B.- 2010. -35 s.

 

Rejissor sənətinin tədrisi. Öyrənmə hədəflərindən, öyrənmə sahələrindən [Mətn]: metodik vəsait /Hazırlayan D.Mehdi; Red. B.Hacıyev.- Bakı: Qanun, 2005.- 52 s.

 

Rejisorluq və aktyor sənətinin tədrisində musiqinin rolu və əhəmiyyəti haqqında metodiki göstərişlər [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi Ali Təhsil üzrə Tədris - Metodika Kabineti; M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İnsənət İnstitutu; tərt.ed. N.Qazıyeva; red. H.Qurbanov; rəy verənlər. B.Kazımov, S.Teymurova.- B.: APİ, 1989.

 

Rəcəbov Oqtay Məmmədağa oğlu. Çörək haqqında nəğmələr [Mətn]: [mahnılar və şeirlər] /O.M. Rəcəbov (söz.), Q. İsabəyli (mus.); red. L.İmanov; rəssam İ.Mehdiyev.- B.: Şirvannəşr, 2009. 97, [1] s.

 

Rəcəbov Oqtay Məmmədağa oğlu. Pedaqoji təmayüllü orta ixtisas və ali məktəblərdə musiqi tədrisinin metodikası [Mətn] /O.M.Rəcəbov; G.Ə.Məmmədova; red. Ş.Həsənova.- B.: Şirvannəşr, 2009.- 202, [1] s. portr., cədv., notlar

 

Rəcəbova Naibə Ağaverdi qızı. Komponentlər vəhdəti tamaşa [Mətn]: [dərslik] N.Rəcəbova; red. M.Qubadova; rəssam S.Məmmədova, V.Naib; rəyçi G.Əlibəyli [və b.] B.: [s.n.] 2011.- 359, [1] s.

 

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Akademik Milli Dram Teatrı [Mətn]: 2 kitabda İ.Rəhimli; elmi red. B.Nəbiyev, İ.Kərimov 2-ci Kitab.- B.: QAPP-POLİQRAF, 2002.- 463, [1] s.

 

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Aktyor taleyinin dolayları [Mətn]: Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış teatr və kino aktyoru Ağasadıq Gəraybəylinin 100 illiyi ərəfəsində sənətkarın həyat və yaradıcılığı haqqında düşüncələr /İlham Rəhimli; Red.: Ə.Vəliyev.- B.: İsmayıl: Patronat; 1998.- 160 s.

 

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı [Mətn]: Mirzə Fətəli Axundzadənin adını daşıyan ADAOBT-nin yaradıcılıq yolu haqqında salnamə-monoqrafiya. 1908-2007 /İ.Rəhimli; red. F.Əliyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: "Nağıl Evi", 2008.- 373, [2] s.

 

Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi: Dərslik /Elmi red.: Timurçin Əfəndiyev.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 864 s.

 

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Azərbaycan teatrının estetik prinsipləri /İ.Ə.Rəhimli; elmi red. T.Əfəndiyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 280 s. ; 19 sm.

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Barat Şəkinskaya [Mətn]: Xalq artisti Barat xanım Şəkinskayanın həyatı və yaradıcılıq yolu /İ.Rəhimli; tərtibatçılar. T.Qorçu, İ.T.Əliyev.- Bakı: TUTU, 2005.- 149 s.

 

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Həzin ömrun nağılı [Mətn]: Xalq artisti Bəşir Səfəroğlunun yaradıcılığı haqqında kövrək düşüncələr/İ.Rəhimli; red. K.Cəfərzadə; cildin rəssamı. İ.Rəhimli.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 128 s.

 

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Xalq oyun-tamaşaları [Mətn] /İ.Rəhimli; elmi red. B.Nəbiyev, İ.Kərimov.- Bakı: QAPP-POLİQRAF, 2002.- 237, [3] s. , şək. ; 17 sm.

Rəhimli İlham Əziz oğlu. İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı [Mətn]: Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının yaradıcılıq yolu haqqında monoqrafiya: 1882-2006 /İ. Ə.Rəhiml; red. H.Orucov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B.: E.L. MMC, 2007.- 324, [4] s.

 

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Segah yanğısı [Mətn]: Azərbaycan SSR xalq artisti Arif Babayev haqqında /İlham Rəhimli; Red. Q.Aslanov; Ön sözün müəll. H.Turabov.- Bakı: İşıq, 1991.- 156 s.

 

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Seçilmiş məqalələr [Mətn] /İ.Rəhimli.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 552 s.

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Siyavuş Aslan [Mətn] /İ.Rəhimli; red. A.Qəmbərov.- B.: İşıq, 1989.- 94,[17] s.

 

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Təbriz Azərbaycan teatrı /İ.Rəhimli.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 156 s.

 

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Tiflis Azərbaycan Teatrı [Mətn] /İ.Rəhimli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; cildin rəssamı. T.Qorçu.- Bakı: Xəzər, 2006.- 224 s.

Rəhimli İlham. Üç əsrin yüz otuz ili: (Akademik Milli Dram Teatrı bu gün) /Red: T. Əfəndiyev.- B.: Qapp-Poliqraf, 2003.- 263 s.

 

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Yaşadan əbədi Yaşar Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Yaşar Nuriyevin yaradıcılığının poetika səciyyələrindən estetik naxışlar /İ.Rəhimli; elmi red. İ.İsrafilov; red. M.Əlizadə; naşir A.Dənzizadə; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Apostroff, 2012.- 255, [1] s.

 

Rəhimli Rafiq Səfər oğlu. Səhnə də bir həyatdır [Mətn] / R.S.Rəhimli; red. V.Əliyev; [dizayner R.Qasımov]. B.: Adiloğlu;2012.- 343, [1] s.

Rəhimli Rafiq Səfər oğlu. Teatr kraliçası. 40 il səhnədə [Mətn] /R.Rəhimli; red. N.Hüseynli.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 351, [1] s.

Rəhimova Aytac Elxan qızı. Azərbaycan musiqisində meyxana janrı [Mətn]: B., Nurlan, 2002 .- 122 s.

 

Rəssamlar üçün anatomiya [Mətn]: Dərslik /Tərtibatçılar: N.K.Əliyev, A.Ə.İsmayılov; Azərbaycan Dövlət Rəssamlar Akademiyası; Rəyçi: Ö.H.Eldarov, N.Q.Əbdürrəhmanov; Elmi red. T.H.Məmmədov B.: Səda, 2005.- 200 s.: portr., ill

 

Rüstəmov Adil Əliağa oğlu. Qarabağ şikəstəsi [İzomaterial]: qrafika /A.Rüstəmov; Azərb. Mədəniyyət və Turizim Nazirliyi, Azərb. Rəssamlar İttifaqı.- Bakı: [s. n.], 2010.- 26 s. , portr., şək. ; 23 sm.

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qobustan [Mətn] /C.N.Rüstəmov; red. M.Əmirova, S.Quliyev.- Bakı: İşıq, 1985.- [5] s.

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qobustan dünyası [Mətn] /C. Rüstəmov; Red. M. Əsədova - Bakı : Azərnəşr , 1994. - 176 s.


Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu.
Qobustan petroqlifləri: 4 cilddə Qobustan-Azərbaycanın qədim mədəniyyəti ocağı I cild: I-ci kitab /C.N.Rüstəmov, F.M.Muradova; Baş red.: İ.N.Əliyev.- Bı: Kooperasiya, 2003.- 104 s.

 

Abbas Rzayev [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı:[İşıq], 1974.-[1] qat. v. , şək., portr. ; 19 sm.

 

Sadıq Saleh [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək.

 

Məmməd Sadıqov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr.

 

Məhluqə Sadıqova [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr.

 

Sadıxov Nazim. Azərbaycan bədii kinosu (1920-1935-ci illər) /N. Sadıxov ; red. C. Cəfərov ; AzSSR EA Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: Elm, 1970.- 207, [1] s. , portr. ; 20 sm. 1970-930

 

Salamzadə Ə.B. XVIII-XIX əsrlərdə Azərbaycanda yaşayış binaları [Mətn] Ə.B.Salamzadə, Ə.Ə.Sadıqzadə; red. Q.Qənizadə;Azərb. SSREA, Memarlıqvə İncəsənət İn-tu.- B.: Azərb. SSREA, 1961.- 167, [1] s.

Salamzadə Əbdülvahab Rəhim oğlu. Azərbaycanın memarlıq abidələri /Ə.V.Salamzadə; [red. M.Nəcəfov].- Bakı: Azərnəşr, 1958.-91, [1] s.

 

Həsənağa Salayev [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v. , portr.

 

Sarabisqi Hüseynqulu. Bir aktyorun xatirələri. Azərnəşr. B.: 1930.- 63 s.

 

Sarıvəlli Qafar.- B.: 2001.- 48 səh.

 

Ələkbər Seyfi [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v. , portr.

 

Seyidova Səadət. Azərbaycan xalq professional musiqisi [Mətn]: [Dərslik] /Səadət Seyidova; İxtisas red.: R. Zöhrabov; Rəyçilər: S. Abdullayeva, F. Xalıqzadə.-B.: Şirvannəşr, 1998.- 56 s.

 

Səfərova Zemfira Yusif qızı. Azərbaycanın musiqi elmi [Mətn]: (XIII-XX əsrlər) /Z.Səfərova; Red.: Ş.Alışanlı; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.- B.: Elm, 1998.- 584 s.: portr, 22 sm.

 

Səfərova Zemfira Yusif qızı. Azərbaycanın musiqi elmi [Mətn]: XIII-XX əsrlər /Z.Səfərova; Rəyçi. V.Adıgözəlov, Red. S.Aslanova.- B.: Azərnəşr, 2006.-544 s.

 

Səfərova Zemfira Yusif qızı. Qədim Azərbaycan musiqi terminləri lüğəti [Mətn]: S.Urməvi, Ə.Marağai və M.M.Nəvvabın risalələri əsasında /Z.Y.Səfərova (ön söz); naşir S.Şəkərli; Azərb. Resp. Elmlər Akad-sı Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: Təbriz, 1997.- 53, [3] s.

 

Səfərova Zemfira Yusif qızı. Dedim, dedilər... [məqalələr, xatirələr, müsahibələr] /Zemfira Səfərova; tərtibçi Ülkər Talıbzadə; red. Nazim İbrahimov; Azərb. Milli EA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: [s. n.], [2012] 268 s., şək. ; 21x30 sm

Səfərova Zemfira Yusif qızı. Ölməzlik Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunur: [məqalələr toplusu] /Z.Səfərova; red. N.İbrahimov; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: [s. n.], [2010].- 603 s. , ill. ; 21x30 sm.

 

Səhnə danışığı [Mətn]: (nitq mədəniyyəti) mədəni-marif fakultələri ( klub kütləvi tamaşalarının rejissoru ixtisası) üçün proqram /AzSSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.A.Əliyev adına Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tu; red. T.Əfəndiyev; tərc. ed. Ə. Quliyev.- Bakı: [s. n.], 1979.- 19, [3] s. ; 20 sm.

Səhnə texnikası və tamaşanın bədii tərtibatına dair proqram və metodik göstəriş [Mətn]: özfəaliyyət teatr kollektivinin rejissoru ixtisası üçün /Az.SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti, M.A.Əliyev ad. Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tu; tərt. ed. T.Axundov; red. B.Kazımov.- Bakı: [V.İ.Lenin ad. APİ], 1985.- 12 , [1] s. , cədv. ; 20 sm.

Səməd Möhbəddin. Şux rənglərin təranəsi /M.Səməd; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Çağdaş AS, 2011.- 239, [1] s.

Möhsün Sənani [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 19 sm.

 

Səs yaddaşımız: (Milli Kitabxananın Not nəşrləri və Səsyazmaları şöbəsinin fondunda saxlanılan qrammofon vallarından kompakt disklərə (CD) köçürülmüş əsərlər) /tərt. ed: M.İbrahimov; ixt. red. və burax. məsul: K.Tahirov; red. N.Şahbazova; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxana.- Bakı, 2011.- 150 s.

 

Səttar Bəhlulzadə, 1909-1974 [İzomaterial]: rəngkarlıq, qrafika lay. rəhb. Ç.Fərzəliyev; mətninmüəl. Ə. Məmmmədova; ing. dilinə tərc. N.Tağıyev, Ə.Məlikova; fotolar Ə.Ağasiyev; baş dizayner İ.Eldarova.- B.: Sərvət [Şərq-Qərb], 2013.- 104 s.

 

Sidqi Məhəmməd Tağı. Əsərləri /M.T.Sidqi; Red.: Ə.Qədimov; Toplayanı, tərtib edəni və müqəddimənin müəllifi: İ.Həbibbəyli.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 280 s.

 

Stanislavski Konstantin Serqeeviç. Mənim sənət həyatım [Mətn] K.S.Stanislavski; [tərc. ed. R.Təhmasib; red. M.Mirkişiyev].- B.: Azərtədrisnəşr, 1963.- 523, [1] s.

 

 Stanislavski Konstantin Sergeyeviç. Seçilmiş əsərləri. "Təcəssüm" yaradıcılıq prosesində öz üzərində iş /K. S. Stanislavski ; tərc. ed. Z. Abbas ; red. U. Rəhimoğlu ; Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- 2-ci cild. -Bakı : Avrasiya Press , 2011.-382, [2] s.


 Stanislavski Konstantin Sergeyeviç. Seçilmiş əsərləri. "Yaşantı" yaradıcılıq prosesində öz üzərində iş /K. S. Stanislavski ; tərc. ed. və ön sözün. Z. Abbas ; red. U. Rəhimoğlu ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- 1-ci Cild.-Bakı : Avrasiya Press , 2011.-469, [2] s

Stanislavski K.S. Səhnə danışığı haqqında [Mətn]: (Dram teatrı və kino aktyirluğu, musiqili komediya aktyorluğu, dram rejisorluğu və mədəni - maarif ixtisasları üzrə tələbələr üçün metodik göstəriş /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi.Respublika Tədris Metodikası Mərkəzi; M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu; tərt. ed. Ə.R.Quliyev; red. T.Novruz; rəyçilər. C.Səfərov, N.Sadıqzadə.- B.: [s.n], 1989.- 25,[1] s.

 

Sultan Məhəmməd [Izomaterial]: [18 ədəd rəsmdən ibarət açıqca dəsti] /Red. A.Xəlilova; Fotoqraf. Ə.Ağasıyev; Rəssam. A.Ələkbərov; Tərtib ed. K.Kərimov.- B.: İşıq, 1992.- 18 s.: ill., 21 sm.

 

Sultanov Fikrət. Azərbaycanda teatr təhsili [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti F.Sultanov; Red. A.Talıbov; Rəyçilər. İ.Kərimov, R.Sadıqov.- B.: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1995.- 114 s.

 

Şahtaxtinskaya Elmira [İzomaterial]: kataloq /Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi. Dövlət İncəsənət Muzeyi. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı; [mətnin müəl. K. Kərimov; tərt. Z. Əliyev; red. T.Qasımova].- B.: [Kommunist], 1989.- [33]s.

 

Şahmat oyunu [Mətn] /Rüfət.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 65 s.

 

Şekspir Vilyam. Kral Lir [5 pərdədə 18 şəkildə]: Azərbaycan Dövlət Drama Teatrında quruluşu münasibətilə /V.Şekspir; çevirəni M.İbrahimov; Azərbaycan SSR XKS yanında İncəsənət İşləri İdarəsi, Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Drama Teatrı.- Bakı: ADDT nəşriyyatı, 1941.- 31, [1] s.

Barat Şəkinskaya [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v.

 

 Şəmsi Bədəlbəylinin yaradıcılıq irsinin mədəni-maarif müəssisələrində təbliği: Metodik vəsait Tərtibçi müəllif: B.Ələsgərov; Red.: M.N.Məmmədov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: 2001.- 23 səh.

 

Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Rejissor taleyi [Mətn] /Ş.Nizaməddin; Red. Aydın Abi Aydın.- Bakı: Tural NPM, 2004.- 56 s. , portr.,

 

Şərif Azad. XX əsr Azərbaycanının yaradıcı nəsilləri [Mətn] /A.Şərif; Azərbaycan nəşrinin red. X.Əliyev; rus nəşrinin red. E.Əliyeva; tərtibatçı. A.Hüseynov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 120 s.

Ələsgər Şərifov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək.

 

Firəngiz Şərifova [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək.

 

Şıxəliyev İmran Nağdəli oğlu. Azərbaycan musiqisinin lad nəzəriyyəsi [Mətn]: "Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları" fənni üzrə musiqi kollecləri üçün dərs vəsaiti /İ.Şıxəliyev; elmi red. C.Həsənova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Musiqi Kolleci.- [Bakı]: Zərdabı nəşriyyat-poliqrafiya, 2015.- 168, [4] s. ill., portr., not

 

Şirvani Fətullah. Musiqi məcəlləsi [Mətn]: musiqi haqqında risalə /F.Şirvani; ərəb dilindən tərc. ed. Ə.Əmirəhmədov; red., ön söz və şərhlərin müəl. Z.Səfərova; red. M.Adilov; Azərb. Mədəniyyətinin Dostları Fondu; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu, Muğam-irs layihəsi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 119 + [100] s. , şək., cədv ; 22 sm.+ [1] elektron. opt. disk (DVD); 12 .

Şuşinski A.M. Bədən tərbiyəsinin hifzüssihhə (gigiyenası) /A.M.Şuşinski; çevirəni. Səfərov; red. M.Kamil.- Bakı: Azərbaycan, 1933.- 57, [1] s.

 

Tahir Salahov: biblioqrafiya /tərt. ed.: S.Əsədova, L.Şirinova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. M.Vəliyeva; Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 320 səh.

 

Tahir Salahov [İzomaterial]: rəngkarlıq, qrafika, səhnə tərtibatı lay. rəhb. Ç.Fərzəliyev ;mətnin müəl. G.Qacar ;ing. dilinətərc. İ.Peart, S.İbrahimova, Ə.Məlikova; fotolar Ə.Ağasiyev; baş dizayner İ.Eldarova.- B.: Sərvət [Şərq-Qərb], 2013.- 104 s.

 

Tahiroğlu Mübariz. Muğamla yaşanan ömür [Mətn] /M.Tahiroğlu; ixtisas red. T.İbrahim, Ə. Rəhmətov.- Bakı: Maarif, 1996.- 115, [1] s., [20] v. fotoşək., notlar, portr. , portr. ; 20 sm.

Tağıyeva Röya Seyfəddin qızı. Azərbaycan xalçası məişətdə [Mətn] /R.Tağıyeva; red. R.Əfəndiyev, T.Bünyadov; rəyçi T.Bayramov; bədii tərtibat: T.Qorçu; Lətif Kərimov ad. Azərb. xalçasi və xalq Tətbiqi Sənət Dövlət Muzeyi.- Bakı: Şeyf Səfi, 2006.- 120 s. + [12] v.

 

Tağıyeva Röya Seyfəddin qızı. Lətif Kərimov fenomeni [Mətn]: görkəmli xalçaçı-rəssam, alimLətifKərimovunanadanolmasının 100 illiyinə həsr olunur /R.Tağıyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət vəTurizm Nazirliyi; L.Kərimov ad. Azərb. Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi.- B.: Elm, TUTU Design, 2006.- 149, [3] s. portr., fotoşək

 

Tağıyeva Röya Seyfəddin qızı. Nizami obrazları xalçalarda Albom /R.Tağıyeva; red. M.Əmirova, S.Quliyev, B.Ağarzayev; foto. H.Quliyev.- Bakı: İşıq, 1991.- 148 s.

Talıbzadə Aydın Ağayunus oğlu. Şərq teatrı tarixi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Aydın Talıbzadə; Elmi red. T.Əfəndiyev; Rəyçilər. İ.Rəhimli, M.Əlizadə; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- B.: Qanun, 2008.- 236 s.

 

Talıbzadə Aydın Ağayunus oğlu. Şərq teatrı tarixi [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /A. Talıbzadə ; elmi red. N. Mehdi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti. Bakı: [ADMİU], 2016.- 315, [1] s.: 20 sm.

 

Talıbzadə Aydın Ağa Yunus oğlu. Teatral freskalar [Mətn] : [məqalələr toplusu] /A. A. Talıbzadə ; elmi red. Ə. Vəliyev ; [red. A. Quliyeva] ; Azərb. Resp. Məd. və Turizm Naz.B.: Təhsil, 2015.413, [2] s.: 22 sm.

Talıbzadə Aydın.
Mehdi müəmması və ya sənətdə konseptual hamletizm [Mətn] /A.Talıbzadə; elmi red. Ə.Vəliyev; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B.: Elm və Təhsil, 2009.- 382, [2] s., fotoşək., portr.

 

Rza Təhmasib [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v. , şək., portr.

 

Təhmasib Tamilla. Rza Təhmasib [Mətn]: Elmi-publisistik, sənədli xatirə /Tamilla Təhmasib; Redaktoru, nəşrə hazırlayan: Maarif Teymur.- Bakı: MBM, 2005.- 272 s. , fotoşəkil.

 

Tərlanov M.A. Sovet Azərbaycanının təsviri incəsənəti [Mətn] M.Tərlanov, R.Əfəndiyev; [red. K.Kazımov]; Azərb.SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət.- B.: [s.n.] 1958.- 52, [2] s.

Tofiq İsmayılov: kino və həyat /məsl. N.Cəfərov (ön söz.); red. D.Osmanlı.- Bakı: AzAtaM, 2014.- 410, [2] s., portr.; 21 sm.


Həsən Turabov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 19 sm.

 

Türk işçi-kəndli teatrosunun afişası [Mətn] 2.- B.: [s.n.], [1926].-21 s.

 

Türk işçi - kəndli tiyatrosu bu ayda moğe tamaşaya qoyulacaqdır birinci Nikolay yaxud Dekabristlər [Mətn] /N. Lerner ; tərcümə. M. S. Əfəndiyev.- Bakı: [s.n.] , 1927. - 16 s.

 

Türkər Qaimməqam Rüştü. Qafqaz Türk İslam Ordusu Bakı yollarında [Mətn] /Q. R. Türkər; nəşrə haz. M. Rıhtım, F. Xəlilli; elmi red. M. Süleymanov; red. M. Təkləli; Qafqaz Universiteti; Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu [Nurlar]: Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu Nəşriyyatı, 2008.- 215, [1]

 

Urməvi Səfiyəddin. Kompozisiya nisbətləri və ritm elmi haqqında Şərəfiyyə risaləsi [Mətn] /S.Urməvi; ərəb dilindən tərc. ed. M.Əzizov; red., ön söz və şərhlərin müəl. Z.Səfərova; red. M.Adilov; Azərb. Mədəniyyətinin Dostları Fondu; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu, Muğam-irs layihəsi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 159 + [184] s.

Urməvi Səfiyəddin. Kitabül-ədvar [Mətn] /S.Urməvi; ərəb dilindən tərc. ed. M.Payizov; red., ön söz və şərhlərin müəl. Z.Səfərova; red. M.Adilov; Azərb. Mədəniyyətinin Dostları Fondu; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu, Muğam-irs layihəsi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 107 + [100] s.

 

Uşaq mahnıları Mahnıları topladılar: A. Fəttahova, N.Bağıriva; Red.: İ. Nəbiyev; Naşir: R. Babayev; Rəssam: A.Fəttahova.- B.: Araz, 2002.- 279 səh.

 

 Üçüncü dalğanın meridianlarında [Mətn] : Nazim Rza İsrafiloğlu : biblioqraf, filmoqrafiya /red. E. Muradəliyeva ; ixtisas red.: F. Cabbarov, A. Kazımzadə ; biblioqraf : G. Səfərəliyeva ; üzün dizaynı A. Mirzə-zadə. Bakı: [Zərdabi LTD ], 2017.- 367, [1] s.: portr., 22 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD-ROM) ; 12 sm.

 

Üzeyir Hacıbəyli [Elektron resurs ]: biblioqrafiya: 1905-2015 /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. H. Haşımova [və b.]; elmi red. və ön söz. müəl. Z. Səfərova; ixt. red. və burax. məs. K. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva.- B.: [M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası], 2015.- 540 s.

 

Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası [Mətn] /E. Abbasova [və b. ]; red. hey. E. Abbasova [və b. ]; red. S. Ağababayeva, T. Dadaşova; burax. məs. Ə. Güləliyev; Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu. - Bakı: [Şərq-Qərb], 2008. 239, [1]s.

 

Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası Üzeyir Hacıbəyovun "Arşın mal alan" musiqili komediya mövzularında N.Karnatskayanın skripka ilə fortepiano üçün fantaziyası [Mətn]: Simli alətlər şöbəsində skripka ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün metodik tövsiyələr Tərt. T.Ə.A Bakıxanov; Elmi red. R.F.Zöhrabov; B.: 1990.- 16 s.

 

Üzeyirbaycan [Mətn]: Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir bəy Hacıbəyova həsr olunmuş şeirlər və poemalar Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: S.Qarabağlı; Red.: E.İsgəndərzadə.- B.: Vektor Nəşrlər evi, 2006.- 295 s.

 

Vahidoğlu Ülvi. Aktyorun tale ləpirləri [Mətn] /Ü.Vahidoğlu; xüsusi red. və ön söz. İ.Rəhimli.- Bakı: Tural-Ə NPM, 2001.- 55, [1] s. , portr.,

 

Rəmziyyə Veysəlova [İzomatrial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v.

 

 Vəkilov Həmid Şamil oğlu. İki pyes [Mətn]: tar və piano üçün klavir H.Vəkilov.- B.: [Mars Print] 2011.- 23, [1] s.

 

Vəliyev Ədalət Məqsəd oğlu. Azərbaycan milli teatr prosesinin çağdaş təşkilatlanma problemləri [Mətn]: Monoqrafiya /Ə.Vəliyev; Elmi red. İ.Kərimov.- Bakı: Elm, 2003.- 194 s.

Vəliyev Ədalət Məqsəd oğlu. Əqidə, ruh və teatr [Mətn]: XX əsrin II yarısında Azərbaycan mədəniyyətində milli teatr konsepsiyalarının sosial-fəlsəfi və siyasi-ideoloji paradiqması/Ə.M.Vəliyev; elmi red. M.Əlizadə.- Bakı: [s.n.], 2009.- 236, [2] s.
 
Vəliyev Ədalət Məqsəd oğlu.
Teatr sənətimiz: Dünən, bu gün, sabah... [Mətn] /Ə.Vəliyev; Elmi red. və ön sözün müəllifi İ.Kərimov; Red. R.Rəhimli Bakı: Orxan, 2005.- 394 s. , [82] s.

 

Vəzirov Cəlil Həbib oğlu. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası [Mətn]: [1959-2002] C.Vəzirov; red. A.Quliyev.- B.: Sabah, 2002.- 32 s.

Vişnevski A. Əməli gimnastik/A.Vişnevski; çevirəni. M.Xələf.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 41, [1] s.

Yaşın. İki kommunist drama 7 şəkildə. Proqram-libretto /Yaşın; Özbəkistan Dövlət Dram Teatrosu MXK ; Özbəkistan SŞC.- Bakı: [s.n.] 1930.- 7 s.

Yeni nəslin ideya-estetik və əxlaqi tərbiyəsində dekorativ tətbiqi sənətin rolu [Mətn]: metodiki göstəriş /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu; tərt.ed. İ.Səfərli; red. Y.Hüseynov.- B.: 1989.- 21 s.

 

Yeni səslər [Mətn]: nəsr.1988.- Bakı: Yazıçı, 1989.- 181,[2] s.

 

"Yeni Teatr" Respublika Festivalı [Mətn]: 23-28 iyun, Gəncə-2009 /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; ön söz. Ə.Qarayev [Yersiz]: [s.n.], [2009] 18, [2]s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Yusifova Adilə Niyazi qızı. "Azərbaycan xalq melodiyalarının işlənməsi və aranjimanı" fənnindən proqram [Mətn] /tərt. A.N.Yusifova; elmi red. C.İ əsənova; rəyiçilər R.F.Zöhrabov, Ə.İ.İsazadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.- B.: 2009.- 8 s.: 21 sm.

 

Yüzbaşova L. Üzeyir Hacıbəyov və rus mədəniyyəti [Mətn] L.Yüzbaşova; [red. N.F.Axundov]; B.: Elm, 1974.- 19, [1] s.

 

Əli Zeynalov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr.

 

Zeynalov Fərahim İbrahim oğlu. Rəsm [Mətn]: dərslik; Pedaqoji Universitet və institutlar üçün /F.İ.Zeynalov, İ.E.Məmmədov; elmi red. C.Y.Həsənzadə, İ.H.Cəbrayılov; rəy. A.M.İbrahimov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı:[s.n.], 2012.- 217 s. ill

 

Zeynalova F. İbtidai musiqi nəzəriyyəsi [Mətn]: [dərslik] /F.Zeynalov, M.İsmayılov.- B.: El, 2007.- 144 s. not, ill

 

Zəngişalı Arif. Yeddi rəngli muğam teatrı [Mətn] /Arif Zənkişalı; Red.: M.Poladova.- Bakı: Ağrıdağ, 1998.- 88 s. , portr., foto şək. ; 20sm.

Zöhrabov Ramiz Fərzulla oğlu. Muğam /R.Zöhrabov; red. M.İsmayılov.- Bakı: Azərnəşr, 1991.- 119 s.

 

Zöhrabov Ramiz Fərzulla oğlu. Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /R.F.Zöhrabov; Ü.Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyası; elmi red. E.Babayev; rəyçilər: R.Məmmədova, A.Ziyadlı.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1996.- 72 s. cədvəl, not

 Zülfüqarov Oktay Qədir oğlu. İlk nəğmələrim [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün /O. Q. Zülfüqarov ; [red. B. Məmmədova].- Bakı: Azmusnəşr, 1961.- 41, [1] s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved