Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

 

ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

ELEKTRON DİSSERTASİYA XİDMƏTİ

Bütün növ oxucu qruplarına xidmət edir. Şöbədə 9583 dissertasiya vardır və bunların 5621 nüsxəsi  isə Azərbaycan dilində, 3962 nüsxəsi rus dilində  olan dissertasiyalardır. Şöbədə həmçini Rusiya Dövlət Kitabxanasının Elektron Dissertasiya Fondunun virtual oxu zalı yaradılmışdır. Burada oxucular Rusiya Dövlət kitabxanasının dissertasiya və aftoreferatlarının tam mətnli elektron bazasından istifadə ütmək imkanına malikdirlər.