Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

 

ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

TƏLƏBƏ GƏNCLƏRƏ XİDMƏT ZALI

Tələbə gənclərə xidmət zalında 250 oxucu yeri var. Buraya ədəbiyyat əsas etibarilə Kitab fondlarının mühafizəsi şöbəsindən alınır.

Zalda həmçinin Köməkçi fond bölməsi fəaliyyət göstərir.

Bu bölmədə 9537 nüsxə ədəbiyyat vardır. Bunlardan 4187 nüsxəsi Azərbaycan, 5350 nüsxəsi rus dilindədir. Fondda əlifba və sistemli kataloq təşkil olunmuşdur. Köməkçi fond hər yay mövsümündə yoxlanılır, yeni ədəbiyyat ilə komplektləşdirilir. Burada ensiklopediyalar, lüğətlər, məlumat sorğu kitabları, dərsliklər və s. ədəbiyyat növləri vardır. Bu ədəbiyyatlar- fəlsəfə, tarix, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, hüquq, tibb, texnika və s. sahələri əhatə edir. Burada əsasən ali məktəb tələbələrinə, gənclərə və digər oxucu qruplarına xidmət edilir.