Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

 

ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

HUMANİTAR ELMLƏR ZALI

Humanitar elmlər zalında 36 oxucu yeri vardır. Zalın yardımçı fondunda 4237 nüsxə ədəbiyyat oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Bunların 2072 nüsxəsi Azərbaycan, 2165 nüsxəsi isə rus dilindədir. Zalda əlifba və sistemli kataloqlar var. Hər il zalın fondu yeni kitablarla zənginləşdirilir. Bu zal əsasən professorlara, elmlər doktorlarına, elmi işçilərə, ali savadlı oxucu qrupuna və s. xidmət edir. Kitabların çoxu tələbnamələr vasitəsi ilə Kitab fondlarının mühafizəsi şöbəsindən gəlir. Oxucuların vaxt itkisinin qarşısını almaq üçün sifarişlər 5 gün müddətində rəflərdə saxlanılır. Bu zalda ensiklopediyalar açıq rəfdə yerləşdirilir.