Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

 

ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

DƏQİQ VƏ TEXNİKİ ELMLƏR ZALI

Dəqiq və texniki elmlər zalında 22 oxucu yeri vardır. Bu zalda da yardımçı ədəbiyyat fondu mövcuddur. Fondda 1869 nüsxə ədəbiyyat toplanmışdır. Bunların 757 nüsxəsi Azərbaycan, 1112 nüsxəsi rus dilindədir. Əlifba və sistemli kataloqları var. Bu zalda tibb işçilərinə, texnika və dəqiq elmlər üzrə oxuculara xidmət olunur. Kitabların əksəriyyəti tələbnamələr vasitəsi ilə əsas fonddan alınır. Oxucuların vaxt itkisini aradan qaldırmaq üçün sifarişlər 5 gün müddətində rəflərdə saxlanılır.