Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

 

ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

İNFORMASİYA XİDMƏTİ

İnformasiya xidməti şöbəsinin oxu zalında 8 oxucu yeri vardır. Onun geniş soraq və biblioqrafik nəşrlər fondu oxuculara səmərəli xidmət göstərir. Şöbənin fondu ensiklopediyalardan, məlumat biblioqrafik göstəricilərdən, salnamələrdən, lüğətlərdən, statistik göstəricilərdən və ixtisasa aid dövri mətbuatdan ibarətdir. Şöbədə 11966 nüsxə ədəbiyyat vardır. Bunların 564 nüsxəsi Azərbaycan dilində, 10640 nüsxəsi rus dilindədir. Şöbə bütün növ oxucu qruplarına xidmət edir, ənənəvi və elektorn kataloq, kartoteka vasitəsilə biblioqrafik xidmət göstərir.