Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI

MUSİQİ KİTABXANASI

KİTABLAR

Azərbaycan dilində

Rus dilində nəşr olunan yerli nəşrlər

Respublikadan kənarda çap olunan

 1. “Nəsimi-600”-“Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün” mövzusunda AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, professor R. Azadənin xatirəsinə ithaf olunmuş III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 23-24 iyun. B.: “Elm”, 2017.-328 s.

 2. 1965-2017-ci illərdə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin kataloqu. B.: “ÇapART”, 2017.-240 s.

 3. 1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan. II kitab. B.: “Qaya”, 2017.-80 s.

 4. 2017.-179 s.

 5. Abbasov Əbülhəsən. Geosiyasi və sosial fəlsəfə: ədalətli nizam və tərəqqi naminə. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-283 s.

 6. Abışov Vaqif. Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. B.: “Elm”, 2017.-216 s.

 7. Abışov Vaqif. Quba qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı. B.: “Elm”, 2017.-95 s.

 8. Adıgözəlov Şirxan. Multikulturalizm: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan nümunəsi. B.: “CBS-PP”, 2016.-119 s.

 9. ADR-İran diplomatik münasibətləri Qafqaz Fövqəladə Komissiyasının sənədləri işığında (1919-1920-ci illər). B.: “Şərq_Qərb”, 2017.-389 s.

 10. Ağayev Əjdər. Seçilmiş əsərləri. V cild. B.: “Mütərcim”, 2017.-400 s.

 11. Ağdamlı Vidadi. Anasız, atasız dünyam. B.: “Heroqlif”, 2017.-295 s.

 12. Ağdamlı Vidadi. Sevirəm, sevmişəm, sevəcəyəm də. H. 2. B.: “Heroqlif”, 2017.-343 s.

 13. Ağdamlı Vidadi.Qarabağnamə H. 3. B.: “Heroqlif”, 2017.-543 s.

 14. Axundova Gülşən. Azərbaycan və ingilis dillərinin məişət leksikası. B.: 2017.-104 s.

 15. Axundova Yeganə. Sergey Raxmaninovun fortepiano konsrtləri. B.: “Elm”, 2014.-99 s.

 16. Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-240 s.

 17. AxundzadəMirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-300 s.

 18. AxundzadəMirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-272 s.

 19. Akademik Bahadur Zeynalov: həyat yolu-elmin zirvələrinə daimi axtarışda və hərəkətdə Anadan olmasının yüzilliyinə həsr olunur. B.: “Müəllim”, 2017.-521 s.

 20. Akimova Elnarə. Müslüm Maqomayev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-152 s.

 21. Ali riyaziyyat kursuna aid məsələlər. I hissə. B.: “ADNSU”, 2017.-189 s.

 22. Ana (almanax). B.: “MBM”, 2014.-55 s.

 23. Anatollu Əhməd.Əlli il Azərbaycan səhnəsində.B.: “Ecoprint”, 2017.-264 s.

 24. Anatollu Əhməd. Öz aramızda qalsın. B.: “MBM”, 2015.-255 s.

 25. Aslanoğlu Alim. Haqdan güc almışam. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-482 s.

 26. Atamın sağlığında. B.: “CBS”, 2018.-80 s.

 27. Atilla İsgəndər.Əsrin şairi. Doqquzuncu kitab. Hüseyn Cavidin lirikası. B.: “Müəllim”, 2018.-432 s.

 28. Aydəmir Şahin.Əfsanəyə çevrildi. B.: “Ecoprint”,2018.-71 s.

 29. Azayev Əlisəfa. Xəyanət qorxusu. B.: “Çıraq”, 2007.-270 s.

 30. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-309 s.

 31. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının proqramı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-104 s.

 32. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının proqramı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-104 s.

 33. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji lüğəti A-Z. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-303 s.

 34. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: Müasir dövr. B.: “ADPU”, 2017.-211 s.

 35. Azərbaycan Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 110 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaq. B.: “Ziya”, 2016.-159 s.

 36. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Cild.7. Dərman-Enoftalm. B.: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi”, 2016.-608 s.

 37. Azərbaycan musiqi tarixi.Üçüncü cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-752 s.

 38. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin illik hesabatı 2014. B.: “Nağıl Evi”, 2015.-123 s.

 39. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının etik davranış qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2017.-8 s.

 40. Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinin reytinqi -2016. B.: “AzTU”, 2017.-193 s.

 41. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi (05 yanvar 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-224 s.

 42. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (05 yanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2018.-672 s.

 43. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Maddələr üzrə normativ mənbələrə istinadlarla. (1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-472 s.

 44. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. (31 may 2017-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2017.-600 s.

 45. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. 1 mart 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-792 s.

 46. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2018.-240 s.

 47. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. (05 yanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2018.-320 s.

 48. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi (10 mart 2017-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-232 s.

 49. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi.(1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-232 s.

 50. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 28 fevral 2018-ci il tarixinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”,2018.-455 s.

 51. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 30 sentyabr 2017-ci il tarixədək-Milli Məclisin yaz sessiyasındaedilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2017.-480 s.

 52. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi Milli Məclisin yaz sessiyasında-30 sentyabr 2017-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2017.-143 s.

 53. Azərbaycan Respublikasının Milli Bayramı Novruz. B.: 2018.-15 s.

 54. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. (30 sentyabr 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-484 s.

 55. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. (15 fevral 2018-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-400 s.

 56. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev multikulturalizmin Azərbaycan modeli haqqında. B.: “Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi”, 2017.-527 s.

 57. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi (1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-352 s.

 58. Azərbaycan və dünya incəsənətində soyqırım mövzusu. B.: “Bəxtiyar-4”,2016.-431 s.

 59. Azərbaycanca-Farsca danışıq kitabçası. B.: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu”, 2017.-193 s.

 60. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq. B.: “9№li kiçik müəssisə”, 2017.-192 s.

 61. Azərbaycanda yüngül sənayenin ərazi təşkili problemləri. B.: “Avropa”, 2017.-170 s.

 62. Azərbaycan-Gürcüstan: dostluğun inkişaf yolu. B.: “Qaya nəşriyyat”, 2017.-224 s.

 63. Azərbaycanın dördüncü dövr (kvarter) sisteminin paleontoloji atlası. B.: “Nafta-Press”, 2017.-384 s.

 64. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2017. B.: 2017.-814 s.

 65. Babullaoğlu Səlim.İlyas Göçmənin şəkil dəftəri şeirlər. B.: “Parlaq imzalar”,2016.-122 s.

 66. Bağırov Əlisalam. Satirik şeirlər. B.: “Qanun”, 2018.-104 s.

 67. Bağırov Əlisalam. Təmsillər. B.: “Qanun”, 2018.-144 s.

 68. Balabəyli Faiq. Bayıldan bayıra. B.: “Qanun”,2017.-303 s.

 69. Barbarasoğlu Fatma. Külək ovu. B.: “Qanun”, 2017.-189 s.

 70. Bayındır Abdulaziz.Bəqərə surəsi. B.: “Nurlar”, 2017.-136 s.

 71. Bayındır Abdulaziz.Quranın işığında vasitəçilik və şirk. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-198 s.

 72. Bayramov Munis. Türkün dastanı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-316 s.

 73. Bern Erik. İnsanların oynadığı oyunlar. B.: “Qanun”, 2017.-231s.

 74. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 43.31 oktyabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-125 s.

 75. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 44.17 noyabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-83 s.

 76. Bədəlbəyli Əfrasiyab. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-472 s.

 77. Bəhmənli Vaqif.Cabbar Qaryağdıoğlu. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-150 s.

 78. Bəhmənli Vaqif.Hüseynqulu Sarabski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-184 s.

 79. Bəxtiyarlı Hüseyn. Azərbaycan beynəlxalq və regional təşkilatlarda (XX əsrin 90-cı illəri-XXI əsrin əvvələri) Gəncə.: 2018.-290 s.

 80. Bəşirov Novruz. Türkiyə Universitetlərinə qəbul olmaq üçün riyaziyyatdan testlər. Van.: 2016.-202 s.

 81. Bir yanı Şah dağı, bir yanı Xəzər. B.: “Mütərcim”, 2017.-75 s.

 82. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın milli-mənəvi dəyərlərimizlə bağlı fikirləri. B.: 2017.-96 s.

 83. Birləşmiş millətlər təşkilatı-Azərbaycan Tərəfdaşlığın 25 ili. B.: 2017.-167 s.

 84. Böyük İpək yolu Azərbaycan dövlətinin geostrateji maraqları kontekstində. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-152 s.

 85. Böyük Qafqazın müasir torpaq örtüyü (2008-2016-cı illər, ekspedisiya materialları). B.: “Elm”, 2017.-345 s.

 86. Bredberi Rey. Mars xronikaları. B.: “Qanun”, 2017.-287 s.

 87. Bukovski Çarlz.Hollivud. B.”Qanun”, 2017.-315 s.

 88. Bulud Qaraçorlu. Səhənd. Biblioqrafik məlumat toplusu. B.: “Nurlar”, 2016.-128 s.

 89. Bülbül (Murtuza Rza oğlu Məmmədov): biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-342 s.

 90. Bünyadov Teymur. Ana laylası beşik nəğməsidi...Dörd cilddə. C. 4. B.: “Elm”, 2017.- 327 s.

 91. Bünyadov Teymur. Ana laylası beşik nəşğməsidi... Dörd cilddə. C. IV. B.: “Elm”, 2017.-327 s.

 92. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-308 s.

 93. Cabbarlı Cəfər. Ölkəm. B.: “Renessans-A”, 2017.-8 s.

 94. Cabbarlı Nərgiz. Rübabə Muradova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 95. Cabbarlı Nərgiz. Şövkət Məmmədova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-120 s.

 96. Cabbarov Mahir. Tikintidə həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinə təsir edən risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması. B.: “Avropa”, 2014.-184 s.

 97. Cəfərov Cəfər. İrəvanda milli maarifçilik mühiti. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-439 s.

 98. Cəfərov Nizami. Etnoloji etüdlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-108 s.

 99. Cəfərov Tahir. Smart market. Elektroenergetika-islahatlar və intellektual bazar. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-96s.

 100. Çaxmaqlı Qafar. Erməni faşizmi. B.: “QHT”, 2017.-192 s.

 101. Çalxanqaya Nərgiz. Olma günahkar. B.: “Təhsil”, 2013.-52 s.

 102. Çəmənli Mustafa. Şövkət Ələkbərova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-158 s.

 103. Çəmənli Mustafa. Əhməd Ağdamski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-166 s.

 104. Çəmənli Mustafa.Əbülfət Əliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 105. Çıldırlı Aşıq Şenlik. Qarşılaşmalar, deyişmələr, rəvayətlər. B.: “Uğur”, 2017.-140 s.

 106. Dağlaroğlu Ələkbər. Vətən, səni ziyarətə gəlmişəm. B.: “Qanun”, 2017.-88 s.

 107. Daxili qoşunlar-25 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi. 1992-2017. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-394 s.

 108. Davudqızı Sədaqət. Vicdanın səsi. B.: “MBM”, 2010.-59 s.

 109. Dərviş Məhəmməd Nidai. Mənafeün-nas. B.: “Ecoprint”,2017.-203 s.

 110. Dərviş, Osman Sinəçak. Gülşəni-ürfan. B.: “Ekoprint”,2016.-51 s.

 111. Dikkens Çarlz.İki şəhərin hekayəti. B.: “Qanun”, 2017.-423 s.

 112. Dilimizin keşikçisi Professor İsmayıl Məmmədli-70. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-359 s.

 113. Doyl Artur Konan.Şerlok Holmsun macəraları. B.: “Qanun”, 2017.-296 s.

 114. Dr.Cahidin rəngarəng dietası. B.: “Qanun”, 2017.-20 s.

 115. Dünya dövlətlərinin bayraqları. B.: “Qanun”, 2018.-20 s.

 116. Dünya dramaturgiyası antologiyası. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-600 s.

 117. Eko Umberto.Qızılgülün adı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-680 s.

 118. Eliot Sternz. Bəhrəsiz torpaq.. B.: 2017.-88 s.

 119. Əbdülhəlim əbu Şəqqə. Peyğəmbər dövründə qadın azadlığı. (Qurani-Kərim ayələri, Buxari və Müslimin "Səhih"lərindəki hədislər əsasında) C. 1. B.:”"İdrak" İctimai Birliyi”, 2014.-511 s.

 120. Əbdülhəlim əbu Şəqqə. Peyğəmbər dövründə qadın azadlığı. (Qurani-Kərim ayələri, Buxari və Müslimin "Səhih"lərindəki hədislər əsasında). C. 2. B.: “CBS”,2017.-384 s.

 121. Əbdülhəmid Əhməd əbu Süleyman. Xristianlıq və islama görə çarmıxaçəkilmə etiqadı: konstruktiv dialoqa və ortaq məxrəcə doğru. B.: “İdrak”, 2017.-33 s.

 122. Əbilov İmran. Vətənə vurğun: ömürdən səhifələr. B.: “Araz”, 2017.-279 s.

 123. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd. İslam iqtisadiyyatı nəzəriyyəsi. B.: “İdrak”, 2017.-108 s.

 124. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd.Quranda evlilik münaqişələrinin həlli. B.: “İdrak”, 2015.-48 s.

 125. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd.Müasir islam fikrində islahatçılıq (cinayət hüququ əsasında) B.: “İdrak”, 2017.-100 s.

 126. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Ağıl və möcüzə baxımından Həzrəti Məhəmmədin peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə inam. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-26 s.

 127. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Hesablamağı bacarmayan ağıllı meymun. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-65 s.

 128. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Mədəni Quran dünyagörüşü. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-53 s.

 129. Əhmədov Əhməd-Cabir. Susuz həyat yoxdur. B.: “Çaşıoğlu”, 2018.-215 s.

 130. Əhmədov Tağı. Qürur doğuran illər. B.: “Ecoprint”, 2017.-288 s.

 131. Əhmədova R.R. Mühəndis ekologiyası. Sumqayıt.: “SDU”, 2018.-232 s.

 132. Əjdər Ağayev-80 yaşın işığı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-191 s.

 133. Əl-Bəhnəsavi Səlim. Qeyri müsəlmanlarla qarşılıqlı əlaqələr. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2008.-115 s.

 134. Ələkbərov, Urxan. Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiyasının idarə edilməsinin əsasları. B.: “Təhsil”, 2017.-176 s.

 135. Əli Hafiz. Ölümdən oluma doğru. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-176 s.

 136. Əlibəyli Xanımana. Ağ çəmən. B.: “Renessans-A”, 2017.-24 s/

 137. Əliheydər Hüseynov-100. B.: “Nafta-Press”, 2017.-126 s.

 138. Əlioğlu Yaqub.Leyla Vəkilova. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-103 s.

 139. Əliyar Qurbanəli oğlu Səfərli biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-151 s.

 140. Əliyev Məhərrəm. "Özünənəzarət sahəsi" anlayışı və onun konseptual modeli. B.: “ADPU”, 2017.-147 s.

 141. Əliyev Məhərrəm. Psixologiyanın əsasları (sxemlər). B.: “ADPU”, 2017.-145 s.

 142. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir . Kitab.54. B.: “Azərnəşr”, 2018.-400 s.

 143. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. İyul 2012-sentyabr 2012. K. 52. B.: “Azərnəşr”, 2017.-398 s.

 144. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Sentyabr 2012-Oktyabr 2012. K. 53. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 145. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 50. Fevral 2012-Aprel 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 146. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 49. Noyabr 2011-Fevral 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 147. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 48. Sentyabr 2011.-Oktyabr 2011. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 148. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.55. B.: “Azərnəşr”, 2018.-392s.

 149. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.56. B.: “Azərnəşr”, 2018.-400 s.

 150. Əliyev Ramiz. Stress və bitkilərin adaptasiyası. B.: “Elm”, 2014.-344 s.

 151. Əliyev Sabit. Evə doğru uzun yol. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-198 s.

 152. Əliyev Sahib. Kölgəmlə söhbət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-174 s.

 153. Əliyev Ziyadxan.Rafael Abasov Rəngkarlıq. B.: 2017.-221 s.

 154. Əliyeva Lətifəxanım. “Rast”-yaxın və orta şərq xalqlarının musiqi irsində. B.: “Səda”, 2012.-123 s.

 155. Əliyeva Lətifəxanım. İslam ənənəsi və Azərbaycan musiqisi. B.: “Səda”, 2011.-123 s.

 156. Əliyeva Mehriban. Mehriban Əliyeva: dini və etnik dözümlülük bizim sərvətimizdir. B.: “DQİDK”, 2017.-331 s.

 157. Əliyeva Sevinc. Masallının ilk əməkdar müəllimi Nəzirməmməd Bəşir oğlu Məmmədəliyev-120. B.: “Red N Line”, 2017.-319 s.

 158. Əliyeva Sədaqət. Azərbaycan mədəniyyətində qadın fenomeni. B.: “Gənclik”, 2017.-276 s.

 159. Əliyeva Sima. Kür-Araz ovalığında təbii-dağıdıcı hadisələrin məskunlaşmaya təsiri. B.: “Avropa”, 2018.-214 s.

 160. ƏlizadəYusif.Bu dağların sərt üzü. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-252 s.

 161. Əməyin mühafizəsi. B.: “UniPrint”, 2009.-247 s.

 162. Əməyin təhlükəsizliyi tələbləri-risklər, fərdi mühafizə vasitələri və işarələr. B.: 2014.-89 s.

 163. Əmini İbrahim.Nəfsin saflaşdırılması. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-342 s

 164. Əminov Naib. Aegilops L. və Triticum L. cinsləri arasında qarşılıqlı genetik münasibətlər. B.: “Elm”, 2012.-480 s.

 165. Əmiraslanov Ə. Dayaq-hərəkət orqanları şişlərində neoplastik angiogenez. B.: “Elm”, 2017.-529 s.

 166. Əmirov Cəmşid. Qara volqa. B.: “Qanun”, 2017.-410 s.

 167. Əmirov Cəmşid. Şəhər yatarkən. B.: “Qanun”, 2017.-264 s.

 168. Əmirov Fikrət. Azərbaycan kapriççiosu. Həyat səhifələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-172 s.

 169. Əmirov Fikrət. Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının əziz xatirəsinə poema-rekviem. Azərbaycan simfonik süitası. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-148 s.

 170. Əmirov Fikrət. Gürcüstan. Rustaveli. Xor və simfonik orkestr üçün kantata. Simfonik portretlər. Vokal-simfonik poema. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-220 s.

 171. Əmirov Fikrət. Min bir gecə. İkipərdəli balet. I pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-204 s.

 172. Əmirov Fikrət. Min bir gecə. İkipərdəli balet. II pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-228 s.

 173. Əmirov Fikrət. Nəsimi haqqında dastan-faciəvi musiqi. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-164 s.

 174. Əmirov Fikrət. Saçlı. Xor və simfonik orkestr üçün. Xəzəri fəth edənlər. Xor və simfonik orkestr üçün poema. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-60 s.

 175. Əmirov Fikrət. Sevil. Üçpərdəli opera. II pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-148 s.

 176. Əmirov Fikrət. Sevil. Üçpərdəli opera. III pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-132 s.

 177. Əmirov Fikrət. Şur simfonik muğamı. Kürd ovşarı simfonik muğamı. Gülüstan-Bayatı-Şiraz simfonik muğamı. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-244 s.

 178. Ərdəbili Asim. Qanlı səhər. B.: “Ecoprint”,2017.-87 s.

 179. Əsədova Nailə. Mənəvi-estetik dəyərlər mahiyyəti, tarixi və bu günü. B.: “QHT”, 2017.-160 s.

 180. Əyyuboğlu Tahir. Bəşər və dünya. B.: “Red N Line”, 2017.-102 s.

 181. Faulz Con. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-520 s.

 182. Fəda Vaqif. Bir həsrət dinəcək. B.: “MBM”, 2013.-79 s.

 183. Fərziyeva Səadət. Azərbaycan xalq mahnılarının səs və fortepiano üçün işləmələri. B.: “Mütərcim”, 2017.-134 s.

 184. Fətəliyev Məmməd. Türkiyə məsələsi və böyük dövlətlər beynəlxalq konfranslarda; Sevr müqaviləsi. B.: “Sabah”, 2017.-157 s.

 185. Fətullayev-Fiqarov Şamil. Qacarlar dövründə İranda şəhərsalma və memarlığın inkişafı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-356 s.

 186. Flober Qustav.Madam Bovari. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-392 s.

 187. Fuad, Esmira. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Biblioqrafiya. B.: “AfpoliqrAF”, 2017.-480 s.

 188. Geokimya terminlərinin izahlı lüğəti. Şəki.: “Kaskad”, 2017.-230 s.

 189. Gəl bizim yerlərə. B.: “Mütərcim”, 2017.-135 s.

 190. Gəncəvi Nizami. Yeddi gözəl. B.: “Qanun”, 2017.-267 s.

 191. Gəncəvi Nizami.Əsərləri. 2 cilddə. 1-ci cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-780 s.

 192. Gəncəvi Nizami.Əsərləri. 2 cilddə. 2-ci cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-764 s.

 193. Giddens Entoni. Əlimizdən çıxan dünya. B.: “Qanun”, 2017.-160 s.

 194. Göyyallı Xeybər. İnsan ehkamı. B.: “Avropa”, 2017.-261 s.

 195. Gözəlova Nigar.Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya kitabxanasının arxiv sənədlərində(1918-1920) B.: “Elm”, 2017.-74 s.

 196. Hacıbəyli Ceyhun. Seçilmiş əsərləri Kitablar seriyası. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası. B.: “Elm”, 2017.-367 s.

 197. Hacıbəyli Azər.Vətən daşı. B.: “MBM”, 2015.-64 s.

 198. Hacıheydərli Namiq.Canlı əfsanə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-96 s.

 199. Hacıheydərli, Namiq. Əski türk soylarından biri- Kolanılar. B.: 2017.-59 s.

 200. Hacıoğlu Mülkədar.Həzrət Əlinin duası, ümmətin fəqihi, İmam Ə`zəm Əbu Hənifə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-304 s.

 201. Hacıyev Tofiq. Seçilmiş əsərləri I cild. (II hissə). B.: “Elm”, 2017.-446 s.

 202. Hacıyev Tofiq. Seçilmiş əsərləri II cild. B.: “Elm”, 2017.-488 s.

 203. Hacıyev İmaş. Ömrün poeziyası. B.: “Zərdabi”, 2018.-104 s.

 204. Hacıyev, Asəf. Dərbənd XIX-XX əsrin əvvəllərində. B.: “Turxan”, 2017.-244 s.

 205. Hacıyeva Lalə. Azərbaycanın rusdilli dövri mətbuatının tarixindən (1871-1918). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-391 s.

 206. Haçadağlı Bahəddin. Haçadağdan əsən yellər. B.: “UniPrint”, 2009.-279 s.

 207. Haçadağlı Bahəddin. Haqqa bağlıyam. B.: “Ünsiyyət”, 2011.-268 s.

 208. Haçadağlı Bahəddin. Ürək, sənə qurban olum. B.: “Print-S”, 2017.-200 s.

 209. Haçadağlı Bahəddin. Vətən torpağında bitmişəm. B.: “Print-S”, 2007.-236 s.

 210. Haçadağlı Bahəddin. Yaşadacaq sözlərim mənim. B.: “Ünsiyyət” , 2013.-272 səh.

 211. Haçinson Osman. İlk oruc. B.: “İdrak”, 2017.-16 s.

 212. Haqverdi Oruc.Uca dağlar zirvəsiyəm. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-300 s.

 213. Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi. II hissə.B.: “Elm və təhsil”, 2017.-264 s.

 214. Heydərov Namiq. Yol mədəniyyəti-həyatınızın qarantıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-119 s.

 215. Həsənli Sona. Dili bir, dini bir, könlü bir qardaşlar. B.: “Azərbaycan”, 2018.-304 s.

 216. Həsənov Əkrəm. İslamın elmə verdiyi dəyər. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-94 s.

 217. Həsənov Şahin. Avtomobil yollarına dair terminlər lüğəti. B.: “Oscar”, 2017.-614 s.

 218. Həsənova Şəhla. Hacı Məmmədov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-103 s.

 219. Həsənova Cəmilə. Bülbül. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 220. Həsənova Şəhla. Lütfiyar İmanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-102 s.

 221. Həsənova Şəhla.Əhsən Dadaşov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-143 s.

 222. Həyat düşüncələri. B.: “Təhsil”, 2017.-192 s.

 223. Həyatın rəngləri (Çağdaş Türkiyə yazarlarının hekayələri) B.: “Mütərcim”, 2018.-200 s.

 224. Hümmət Rafiq. Rüzgara oxunan söz. Tbilisi.: “Universal”, 2017.-388 s.

 225. Hüseyn Cavid yaradıcılığında ideallar və müasir dövr (Hüseyn Cavid-135). Beynəlxalq elmi konfransın materialları. B.: “Elm və təhsil”,2017.-151 s.

 226. Hüseyn Cavid-135. B.: “Zərdabi”, 2018.-216 s.

 227. Hüseyn Tofiq.Yoldaş, səni kim apardı. B.: “Mütərcim”, 2018.-172 s.

 228. Hüseynoğlu Sərvaz. Məşədi Məmməd Fərzəliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-117 s.

 229. Hüseynoğlu Sərvaz. Segah İslam (İslam Abdullayev). B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-135 s.

 230. Hüseynoğlu Sərvaz. Şəkili Ələsgər (Ələsgər Abdullayev). B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-126 s.

 231. Hüseynoğlu Sərvaz. Keçəçi oğlu Məhəmməd. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-126 s.

 232. Hüseynoğlu Sərvaz. Möhsün Sənani. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-143 s.

 233. Hüseynoğlu Sərvaz. Sidqi Ruhulla. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-110 s.

 234. Hüseynov Həsən. Görkəmli cərrah, sadə insan. B.: “CBS”, 2007.-223 s.

 235. Hüseynov Nizami. Çağlayan bulaq. B.: “Borçalı”, 2017.-112 s.

 236. Hüseynova Sevil. Bədii nəsrdə tarixi və müasir gerçəklik. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-173 s.

 237. Hüseynova Həcər.Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi. Mir Cəlalın bədii əsərləri əsasında. B.: “ADPU”,2016.-232 s.

 238. Hüseynova Mahirə. XIX-XX əsrlər Azərbaycan aşıq və el şairlərinin əsərlərinin linqvistik təhlili. B.: “Avropa”, 2018.-420 s.

 239. Hüseynova Mahirə. Müasir Azərbaycan dili: aşıq və el şairlərinin yaradıcılığının dil və üslub xüsusiyyətləri. (Dərələyəz mahalı üzrə) B.: “Avropa”, 2018.-424 s.

 240. Xalidoğlu Samir. I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatı (1914-may 1918) B.: “Qanun”, 2018.-192 s.

 241. Xalistürk Babək. Tanrıdan kəm sevinc payım. B.: “Ecoprint”, 2017.-159 s.

 242. Xanlar Əlibala. Bir gün anlarsan ki,... B.: “MBM”, 2014.-51 s.

 243. Xarici internet və sosial mediada Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması günün tələbidir. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2017.-23 s.

 244. Xəlilov Toğrul. Gəmiqaya ətrafında arxeoloji tədqiqatlar. Naxçıvan: “Əcəmi”, 2018.-120 s.

 245. Xəlilov Zafiq. Beynəlxalq hava hüququnda "Hava azadlıqları" B.: 2018.-344 s.

 246. Xətai Şah İsmayıl.Əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-372 s.

 247. Xəyal Sona. Divan. B.: “MBM”, 2015.-343 s.

 248. Xəyal Sona. Dördlüklər. B.: “MBM”, 2013.-59 s.

 249. Xəyal Sona. Hacı Mail hikməti. B.: “MBM”, 2014.-67 s.

 250. Xəyal Sona. Həqiqət divanı. B.: “Ecoprint”, 2016.-71 s.

 251. Xəyal Sona. Həyatın yolları. B.: “MBM”, 2013.-107 s.

 252. Xəyal Sona. Musa Ələkbərli (yaradıcılığı əsasında). B.: “Zərdabi LTD”, 2015.-223 s.

 253. Xəzər dənizinin faunası (Balıqlar) B.: “Ecoprint”, 2018.-88 s.

 254. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. IV kitab. B.: “Elm”, 2017.-236 s.

 255. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində İrəvanda və Naxçıvanda məscid məktəbləri və mədrəsələr. B.: 2014.-120 s.

 256. Xınalı Zəminə. Artilleriyanın Allahı. B.: “Orxan”, 2016.-136 s.

 257. Xınalı Zəminə. Qəhrəman Həzi. B.: “Təknur”, 2015.-124 s.

 258. Xınalı Zəminə. Vətən torpağı. B.: “Şirvannəşr”, 2010.-72 s.

 259. Xocalı şahidləri danışır. B.: “Mütərcim”, 2018.-184 s.

 260. İbrahimov Sənan. Yanlış intiqam. B.: “Ecoprint”, 2017.-287 s.

 261. İbrahimov Elçin. Türk xalqlarının ortaq əlifba, imla və ünsiyyət dili. B.: “Mütərcim”, 2017.-184 s.

 262. İlham Əliyev və müasir Azərbaycan-gənclərin gözü ilə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-336 s.

 263. İllik hesabat 2016 SOCAR. B.: 2016.-176 s.

 264. İlyas Atababa oğlu Babayev biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-143 s.

 265. İmamverdiyev Nazim. Kiçik Qafqazın gec kaynozoy kolliziya vulkanizminin petrologiya və geokimyası. B.: “Ləman”, 2017.-320 s.

 266. İmanov Nizam. Narahat ömür. B.: “Ecoprint”, 2017.-128 s.

 267. İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri- III Respublika elmi-praktiki seminarının əsərləri. Bakı, 08 dekabr 2017- ci il. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-131 s.

 268. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 50. Fevral 2012 - Aprel 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 269. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qaçqınlar, sığınacaq axtaranlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ilə bağlı işlərə dair qərarlarının toplusu qərarlarının toplusu. B.: 2017.-136 s.

 270. İnsanlığa qarşı zorakılıq. B.: 2017.-40 s.

 271. İntiqam Nicat.Əsir sevgi. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-119 s

 272. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu (21 oktyabr 2005-ci il, № 1036). B.: “Qanun”, 2017.-51 s.

 273. İS(S)İ-2016: İqtisadiyyatın liberallıq-dirijistlik səviyyəsi. B.: “Elm və bilik”. 2017.-54 s.

 274. İsaqoğlu Vaqif. "Sunami"dən... sunamiyə. B.: “Heroqlif”, 2018.-176 s.

 275. İsaqoğlu Vaqif. İşıq dolu ömür. B.: “Ecoprint”, 2018.-88 s.

 276. İsaqoğlu Vaqif. Qurban Pirimov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-200 s.

 277. İsam əl-Bəşir. İslam mədəniyyətinin xüsusiyyətləri: mötədilik. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2009.-29 s.

 278. İsayev Eldar. Vətən arzuları. B.: “Ecoprint”, 2017.-232 s.

 279. İslam bərabərlik dinidir. B.: “Nurlar”, 2017.-79 s.

 280. İsmayıl Xaqani. Ermənilərin müsəlmanlara, xristianlara və yəhudilərə qarşı soyqırımı. B.: “Saral”, 2017.-304 s.

 281. İsmayıl Ramiz. Bəsimizdi ay işığı. B.: “Min bir mahnı”, 2018.-116 s.

 282. İsmayıllı Könül. Səhra çiçəyi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-231 s.

 283. İsmayılov Rasim. Yeraltı mədən işlərinin prosesləri. B.: “Azərnəşr”, 2017.-572 s.

 284. İsmayılov Xəlil. Sənədlərin biblioqrafik təsviri. B.: “Mütərcim”, 2017.-204 s.

 285. İsmayılov Tahir. Esse və şeirlər. B.: “Pergament”, 2017.-133 s.

 286. İsrafiloğlu Nazim. Üçüncü dalğanın meridianlarındaNazim Rza İsrafiloğlu :biblioqraf, filmoqrafiya. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-367 s.

 287. İsrafilov İsrafil. Adil İsgəndərov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 288. Kabaklı Əhməd. Yunus Əmrə. B.: “Mütərcim”, 2018.-128 s.

 289. Kabaklı Sərhat.Bil, oğlum. B.: “Mütərcim”, 2018.-91 s.

 290. Kanetti Elias.Korlaşma. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-760 s.

 291. Kazımlı Xanhüseyn. Böyük siyasətin davamı C. 4. Noyabr 2004-mart 2005. B.: “Nurlar”,2008.-671 s.

 292. Kazımlı Gülhüseyn. Bülbülcan. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-104 s.

 293. KəmaliMəhəmməd Haşim. Şəriətin məqsədləri (Sadələşdirilmiş məlumat kitabçası). B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-53 s.

 294. Kərbəlayi Muxtar Bisəvad. Əsərlər. B.: “Ecoprint”,2017.-47 s.

 295. Kərimi Mühən. Misilsiz sevgi. B.: “Ecoprint”, 2016.-79 s.

 296. Kərimli Samir. Azərbaycan Respublikasında idarə, müəssisə, təşkilat və rayon (şəhər) dövlət arxivlərinin əsas istiqamətləri. Sumqayıt.: “SDU”,2018.-121 s.

 297. Kərimoğlu Rey. Kod adı: "Rey". B.: “Qanun”, 2017.-252 s.

 298. Kərimov Kərəm. Göz nurunu niyə itirir? B.: “Apostroff”, 2011.-144 s.

 299. Kitabi Dədə Qorqud. B.: “Qanun”, 2017.-231 s.

 300. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. İki cilddə. I cild. A-L. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-408 s.

 301. Kristi Aqata. Lord ecverin ölümü. B.: “Qanun”, 2017.-271 s.

 302. Kuroçkina Svetlana.Fatma Muxtarova. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-144 s.

 303. Qacar Mahal. Ziyadoğlu Qacarlar Gəncə-Qarabağ bəylərbəyləri. Gəncə xanları (xronoloji ardıcıllıqla). B.: “Mütərcim”, 2017.-241 s.

 304. Qafarova Zemfira. Bəhram Mansurov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-127 s.

 305. Qafarova Zemfira. Üzeyir Hacıbəylinin "Koroğlu"su. B.: “Renessans-A”, 2017.-160 s.

 306. Qafqaz Arxeoqrafiya Komissiyasının aktları Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalını öyrənmək üçün mənbə kimi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-150 s.

 307. Qarabağ Əsrlərin Salnaməsi. B.: 2016.-253 s.

 308. Qarabağ gündəliyi. 18 saylı bülleten ( 01 iyul - 31 dekabr 2017) B.: 2018.-226 s.

 309. Qaraca Bəxtiyar. Hüseyn Ərəblinski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 310. Qasımov S.Y. Ədədi üsullar-2: Fərq sxemlərinin qurulması və fərq tənliklərinin həll üsulları. B.: “Ləman”, 2017.-262 s.

 311. Qasımzadə Muxtar. Nuh diyarı Naxçıvan. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-110 s.

 312. Qəmgin, Elbrus. Ömrümü sözə verdim. B.: “Ecoprint”, 2017.-288 s.

 313. Qəmli Mehri.Xocalı harayı və əsirlikdən gələn səs. B.: “Ecoprint”,2017.-327 s.

 314. Qəmli Mehri.Qarabağdan heç durnalar uçurmu? B.: “Heroqlif”, 2017.-199 s.

 315. Qərib Şamil oğlu Məmmədov. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2013.-548 s.

 316. Qəzali Məhəmməd. Peyğəmbərin həyatı C. 1. Bakı : “CBS”,2015.-407 s.

 317. Qısakürək Nəcib Fazil. Bir adam yaratmaq. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-175 s.

 318. Qismət Azər. Duman. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-348 s.

 319. Qladuell Malkolm.Bir göz qırpımında: Düşünmədən düşünməyin gücü. B.: “Qanun”, 2017.-208 s.

 320. Qladuell Malkolm.Dönüş anı: Cüzi dəyişikliklər qlobal dəyişikliklərə necə gətirib çıxarır. B.: “Qanun”, 2017.-255 s.

 321. Qoldinq Uilyam.Milçəklər tanrısı. B.: “Qanun”,2017.-311 s.

 322. Qrass Günter. Mənim yüzilliyim. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-456 s.

 323. Qrin Con.Alaskanın axtarışında. B.: “Qanun”, 2017.-272s.

 324. Quliyeva Dilarə. Mən bir gizli xəzinə idim... B.: “Afpoliqraf”, 2017.-272 s.

 325. Qurbanlı Ramilə. Leyla Bədirbəyli. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 326. Qurbanzadə Ağazeynal. Analitik coğrafiya. B.: “Kooperasiya”, 2018.-168 s.

 327. Lətifli Etibar. Məntiq testləri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-119 s

 328. Lətifov Fuad. Riyaziyyat. H. 2. B.: “Təhsil”, 2014.-371 s.

 329. Mahmudov Yaqub. Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır. B.: “Elm”, 2017.-67 s.

 330. Mahmudov Yaqub. Real tarix və "Böyük Ermənistan" uydurması. B.: “Elm”, 2017.-144 s.

 331. Maqsudov Elbəyi. Azərbaycan və türk dilinin əlaqəli tədrisi metodikası. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-335 s.

 332. Maqsudov Elbəyi. Poetik-praktik Azərbaycan dili. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-325 s.

 333. Maşınqayırma və cihazqayırmada qarşılıqlı əvəzedilmənin əsasları. B.: “Elm”, 2018.-260 s.

 334. Mehdiyev Fərhad.Hüquq nəzəriyyəsi. B.: “ADMİU”,2018.-431 s.

 335. Merime Prosper. IX Karlın hakimiyyət tarixçəsi. B.: “Qanun”, 2017.-223 s.

 336. Meydanlı Fəxrəddin.Musiqimizi yaşadanlar. B.: “Ecoprint”,2017.-139 s.

 337. Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının normativ-hüquqi sənədlər toplusu. B.: “Ziya”, 2014.-160 s.

 338. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr 2017. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-149 s.

 339. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Yanvar 2018. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-123 s.

 340. Mədətov Fərhad. Sabir Əhmədli yaradıcılığında dissident motivlər və müstəqillik. B.: 2017.-287 s.

 341. Məhəmmədi Xədicə. Sözdən yaranmış aləm. B.: “Ecoprint”,2016.-47 s.

 342. Məmmədbəyov Nazim. 101 nağıl. Məktəb və məktəbəqədər müəssisələrə kömək. B.: “Səda”, 2017.-160 s.

 343. Məmmədbəyov Nazim. Komediyalar. II cild. B.: “Səda”, 2016.-420 s.

 344. Məmmədli Şirzad. Seçki texnologiyalarının əsasları. B.: 2003.-112 s.

 345. Məmmədli Vahid. Döy qapımı, açmayım. B.: “Qanun”, 2017.-104 s.

 346. Məmmədov Qərib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aqrar Elmlər Bölməsi. B.: “Sabah”. 2015.-420 s.

 347. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1970-1985-ci illərdə. B.: “Avropa”, 2017.-327 s.

 348. Məmmədov Oruc. Dövlət hakimiyyəti sistemində dövlət qulluğu hüquq institutu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-198 s.

 349. Məmmədov Rüstəm. Müasir beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın qanunsuz və hüquqa zidd fəaliyyəti. B.: “MM-S”, 2017.-260 s.

 350. Məmmədov Vidadi.Vergi cinayətləri. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-295 s.

 351. Məmmədova Gülxar. Azərbaycanda musiqi menecmentinin iqtisadi problemləri və onun həlli yolları. B.: “Mütərcim”, 2017.-150 s.

 352. Məşədi Vahidxan. Bir gün bir ulduz da axacaq göydə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-183 s.

 353. Məşədi Vahidxan. Çalış həmişə yaz Allah eşqinə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-345 s.

 354. Məşədi Vahidxan. Dünya Yusif bazarıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-263 s.

 355. Mir Mehdi Seyidzadə (Mir Mehdi Həsən oğlu Seyidzadə) Biblioqrafiya. B.: “F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası”, 2017.-304 s.

 356. Mirqasımova Ceyran xanım. Bir ananın hekayəti. B.: “Elm”, 2017.-136 s.

 357. Möhübbətqızı Leyla. Oğurlanmış dünyam. H.2. B.: “Nafta-Press”, 2017.-171 s.

 358. Muhamməd Əbdül Ğəffar əl-Şərif. Dini ekstremizm onun səbəbləri və aradan qaldırılması yolları. B.: “İdrak”, 2009.-57 s.

 359. Muxtarova Solmaz. Günahsız günahkarlar. B.: “Nərgiz”, 2017.-200 s.

 360. Murad Xürrəm. Allahı sevin! B.: “"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-26 s.

 361. Mustafa Nazim. İrəvan quberniyasında Azərbaycanlıların soyqırımı (1918-1920) B.: “Elm”, 2017.-328 s.

 362. Mustafa Çəmənli (Mustafayev Mustafa Şura oğu) Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”,2017.-199 s.

 363. Mustafayeva Gülşən. Neft-kimya sənayesində təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə ekoloji nəzarət və monitorinq. B.: “ADNSU”, 2017.-36 s.

 364. Mühəndis qrafikası: birləşmələr. B.: “ADNSU”,2018.-48 s.

 365. Mürşüdli Çingiz. İstilik aparatları. B.: “ADNSU”, 2018.-382 s.

 366. Nağısoylu Möhsün. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II cild. B.: “Elm”, 2017.-652 s.

 367. Nağısoylu, Möhsün. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. B.: “Elm”, 2017.-634 s.

 368. Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarılan torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-167 s.

 369. Nəbiyev Xəyyam. Dağ boyda kiçik kəndim. B.: “Maarif”, 2007.-143 s.

 370. Nəbiyev Xəyyam.Geriyə səyahət. B.: “Borçalı”, 2017.-132 s.

 371. Nəcəfli Güntəkin. Şərqi Anadolu, Naxçıvan və İrəvan bölgələrində ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımlar (1918-1920). B.: “Elm”, 2017.-248 s.

 372. Nəcəfli Güntəkin. Urmiya bölgəsində Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı (1917-1918). B.: “Elm”, 2017.-109 s.

 373. Nəcəfzadə Abbasqulu. Ustad Nizami Rəmzidən meyxanaya ərməğan. B.: “Ecoprint”, 2017.-142 s.

 374. Nərimanoğlu Məhəmməd. Nakam talelər. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-58 s.

 375. Nəsibov Elşən. Mənim proqramım. B.: “Təhsil”, 2017.-299 s.

 376. Nəsirov Əhməd. Aqrar-sənaye kompleksinin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsində beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin rolu. B.: “Avropa”, 2017.-208 s.

 377. Nəsirova Könül. Rəşid Behbudov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-151 s.

 378. Nəzirli Kamran. Zülfü Adıgözəlov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 379. Nurlu Hüseyn. Duyğular. B.: “Ecoprint”, 2017.-120 s.

 380. Oftalmologiyanın müasir problemləri (Elmi əsərlər məcmuəsi) B.: “Nafta-Press”, 2002.-359 s.

 381. Oman haqqında məqalələr. B.: “Mütərcim”, 2018.-223 s.

 382. Orucov Azad. Yol hərəkəti qaydalarını bilmək vacibdir. B.: “Şəms”, 2017.-59 s.

 383. Orucova Aygün. Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-191 s.

 384. Oruell Corc. Birma günləri. B.: “Qanun”, 2017.-95 s.

 385. Oruell Corc.Kataloniyaya məhəbbətlə. B.: “Qanun”, 2017.-254 s.

 386. Pasternak Boris. Doktor Jivaqo. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-848 s.

 387. Pənahov Tahir. Ümumi fizika kursu. Fizika -1 qısa müharizə kursu. B.: “9 №-li KM”, 2014.-361 s.

 388. Prust Marsel. Svana doğru. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-512 s.

 389. Ramazanlı Həsənağa. Qədim Böyük Qəbələ şəhərinin maddi-mənəvi mədəniyyət tarixi ilk orta əsrlərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-336 s.

 390. Rəhimli İlham. Ağasadıq Gəraybəyli. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 391. Rəhimli İlham. Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri akademik teatrda. B.: “Apostroff”, 2017.-144 s.

 392. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 1. B.: “Azərnəşr”, 2016.-427 s.

 393. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 2. B.: “Azərnəşr”, 2017.-390 s.

 394. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 3. B.: “Azərnəşr”, 2017.- s.

 395. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-496 s.

 396. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-534 s.

 397. Rəhimli İlham. Fatma Qədri. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-176 s.

 398. Rəhimli İlham. Habil Əliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 399. Rəhimli İlham. İbrahim Həmzəyev. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-175 s.

 400. Rəhimli İlham. Kazım Ziya. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 401. Rəhimli İlham. Mehdi Məmmədov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-184 s.

 402. Rəhimli İlham. Mustafa Mərdanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-176 s.

 403. Rəhimli, İlham. Abbasmirzə Şərifzadə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-152 s.

 404. Rəhimli, İlham. Barat Şəkinskaya. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-216 s.

 405. Rəhimli, İlham. Məmmədrza Şeyxzamanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-168s.

 406. Rəhimli, İlham. Nəsibə Zeynalova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-192 s.

 407. Rəhmanlı Əhsən. Qəmər Almaszadə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-112 s.

 408. Rəmzi Cəfər.Qəzəllər. B.: “Ecoprint”,2017.-75 s.

 409. Rəsul İlqar. Getmə... B.: “Qanun”,2017.-271 s.

 410. Roulinq C. Harri Potter və simurq ordeni. B.: “Qanun”, 2017.-791 s.

 411. Royal M. Amaryllis 125. B.: “Qanun”, 2017.-391 s.

 412. Rövşən Nərgiz. Dayanacaqda görüş. B.: “Ecoprint”, 2016.-35 s.

 413. Rustaveli Şota. Pələng dərisi geymiş pəhləvan. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-436 s.

 414. Rüstəmov Yusif. ABŞ və qlobal liderlik. B.: “Turxan”, 2017.-148 s.

 415. Rüstəmov, Yusif. Sivilizasiyaların qarşılıqlı münasibəti kontekstində amerikan milli identikliyi (S.Hantiqton) B.: “ Turxan”, 2017.-64 s.

 416. Rüstəmova Afaq. Müasir dünya və Azərbaycan reallıqları: fəlsəfi təhlil. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-234 s.

 417. Rüstəmova Firəngiz. Hor sivilizasiyası və onun günümüzdə izləri. B.: “Zərdabi”, 2018.-424 s.

 418. Rza Rəsul.Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-296 s.

 419. Rzayev Tofiq. Texniki sistemlərin qiaqnozlaşdırılması. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-627 s.

 420. Rzayev Vahid. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində İrəvanda və Naxçıvanda məscid məktəbləri və mədrəsələr. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-88 s.

 421. Rzayev Vahid. XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda təhsil və pedaqoji fikir. B.: “Məktəb”, 2017.-60 səh.

 422. Rzayev Vahid. Naxçıvanda qız təhsilinin inkişafı tarixindən. (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri). Naxçıvan.: “Məktəb”, 2013.-38 s.

 423. Rzayev Vahid. Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri) Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-256 s.

 424. Sabitoğlu Emin.Əlvida. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-256s.

 425. Sadiq Tağı.Bir ömrün işığı. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-431 s.

 426. Sadiq Aygün. Güzgüdə kim var? B.: “MTR-Group”, 2018.-206 s.

 427. Sadiq Elbəyi. Nəvələrə hədiyyə. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-120 s.

 428. Salahov, Vidadi. Gəlmişəm ki. B.: “Ecoprint”, 2017.-120 s

 429. Salamzadə Ə. Azərbaycan və dünya incəsənətində soyqırım mövzusu Kitab-albom. B.: 2015.-148 s.

 430. Sarıyeva İradə. Gözlə, gələcəyəm. B.: “Azəri”, 2017.-159 s.

 431. Sarvan Salam. Heykəl tənhalığı. B.: “Qanun”, 2017.-156 s.

 432. Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-492 s.

 433. Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-480 s.

 434. Seyid-Rzayev, M. Mingəçevir su anbarı vətəgə balıqlarının populyasiya strukturu və bioekoloji xüsusiyyətləri. B.: “Elm”, 2017.-284 s.

 435. Seyyid Zərgər. Mizanül-ədalət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-341 s.

 436. Səbzəliyev Mahir. Klassik tiplərə aid olmayan sinqulyar həyəcanlanmış diferensial tənliklər nəzəriyyəsinə giriş. B.: “Elm”, 2018.-199 s.

 437. Səda Pünhan. Əli aşiqlərinə hədiyyə. B.: “MBM”, 2013.-55 s.

 438. Səfərli Əlyar. Seçilmiş əsərləri. b.: “Elm və təhsil”, 2017.-558 s.

 439. Səhhət Abbas. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-376 s.

 440. Səlimoğlu Amid. Qaranlıqdan işığa. B.: “Çıraq”, 2017.-192 s.

 441. Səməd Möhbəddin. İslam Rzayev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-120 s.

 442. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. B.: 2017.-255 s.

 443. Səyyaf Mehparə. Bu ocaqda qalan mənəm. B.: “MBM”, 2014.-75 s.

 444. Söz Yaqub. Dərdsizliyin dərdi. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-200 s.

 445. Süleymanov Mehman. Azərbaycanda Ali Baş Komandanlıq institutunun Heydər Əliyev mərhələsi. B.: “Elm və təhsil”,2018.-727 s.

 446. Süleymanov Nəriman. Dünyanın çəkisi. B.: “Təhsil”, 2017.-464 s.

 447. Şabanov Zeynəddin. Müasirləşən cəmiyyətin yeni paradiqmaları. B.: “Avropa”, 2017.-256 s.

 448. Şabra Məhəmməd Ömər. İnkişafın islam modeli ("məqasid" konsepsiyası əsasında) B.: “İdrak”, 2013.-100 s.

 449. Şahbazov Elmar. Cənnətin ətri. B.: “Qanun”, 2017.-200 s.

 450. Şaxanov Muxtar. Həqiqət formulu və məhəbbətin everest zirvəsi Dostum-qardaşım Ç. Aytmatov barədə esse. Бишкек.: “Улуу Тоолор”, 2014.-336 s.

 451. Şaiq Abdulla. Yaxşı arxa. B.: “Renessans-A”, 2017.-28 s.

 452. Şəkərov Mahir. Bütün peyğəmbərlər məsumdur. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-303 s

 453. Şıxəliyev Ramiz. Şəbəkə texnologiyaları. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-238 s.

 454. Şıxlinski Hacı. Filloksera və ona qarşı mübarizə üsulları. B.: “Müəllim”, 2018.-184 s.

 455. Şirazi Nasir Məkarim. Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 2-ci cild.Bəqərə surəsinin 188-286-cı və Ali-İmran surəsinin 1-91-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-696 s.

 456. Şirazi Nasir Məkarim. Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 3-cü cild.Ali-İmran surəsinin 92-200-cü və Nisa surəsinin 1-70-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-582 s.

 457. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 1-ci cild. Fatihə (Həmd) surəsi və Bəqərə surəsinin 1-187-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-648 s.

 458. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 4-cü cild. Nisa surəsinin 71-176-cı və Maidə surəsinin 1-66-cı ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-510 s.

 459. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 5-ci cild. Maidə surəsinin 67-120-ci və Ənam surəsinin 1-140-cı ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-504 s.

 460. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 6-cı cild. Ənam surəsinin 141-165-ci və Əraf surəsinin 1-171-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-464 s.

 461. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 7-ci cild. Əraf surəsinin 172-206-cı, Ənfal surəsi və Tövbə surəsinin 1-59-cu ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-424 s.

 462. Taha Cabir əl-Ülvani. İki "oxu"nun: vəhyin kainatla vəhdəti. B.: “İdrak”, 2017.-86 s.

 463. Talıbova Dilşad. Səndən qalan noyabr. B.: “Qanun”, 2017.-224 s.

 464. Talışlı Mirhaşım. Lənkəran: ensiklopedik məlumat. II nəşr. B.: 2017.-584 s.

 465. Tapdıqoğlu Nazim. Qusar ensiklopediyası. B.: “Heroqlif”, 2018.-332 s.

 466. Tarhan Nevzat. Gözəl insan modeli.. B.: “İpəkyolu”, 2017.-264 s.

 467. Taslaman Caner. Allahın varlığının 12 dəlili. B.: “Nurlar”, 2017.-223 s.

 468. Taslaman Caner. Quran və elmi zehnin inşası. B.: “Nurlar”, 2017.-119 s.

 469. Tehrani Əlirza Recali. İmam Mehdi (ə.f) haqqında sual cavab. B.: “Zərdabi”, 2018.-296 s.

 470. Telmanqızı Sevinc. Trampın və Sevincin Amerikası. B.: “Qanun”, 2017.-175 s.

 471. Telmanqızı Sevinc. Xatirələrin işgəncəyə döndüyü yer... B.: “Qanun”,2017.-359 s.

 472. Telmanoğlu Sahib. Dünya belə dünyadı. B.: “Borçalı”, 2009.-199 s.

 473. Terminologiya məsələləri2017 № 2. B.: “Elm”, 2017.-259 s.

 474. Teymuroğlu Ramiz. Qasım bəy Zakir irsinin tədqiqi. B.: “Kooperasiya”, 2007.-136 s.

 475. Teyyub Fəxrəddin.Mən səninlə barışmaram. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-264 s.

 476. Təhməzli Həsən. Mərcanlılar. B.: “Ecoprint”, 2017.-399 s.

 477. Təhmirazqızı Səadət.Əliövsət Sadıqov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-126 s.

 478. Təhmirazqızı Səadət.Seyid Şuşinski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 479. Təzkireyi-Yusif Kitab Mirzə Əbdülxalıq Yusifin 165 illik yubileyinə ithaf olunur. B.: “Ecoprint”, 2016.-67 s.

 480. Toğrul Neymət oğlu Şahtaxtinski. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2012.-288 s.

 481. Topbaş Osman Nuri. Məktəbi-Aləm kainat, quran və insan. B.: “İpəkyolu”,

 482. Tosun Necdet. Xoca Bəhaəddin Nəqşbənd. B.: “İpəkyolu”, 2017.-96 s.

 483. Tovuzlu Dilqəm. Vicdan əzabı. B.: “Əcəmi”, 2017.-206 s.

 484. Tudə Əli. Təbriz yolu. Əsərləri. X cild. B.: “Azərbaycan”, 2017.-336 s.

 485. Turan Tural.Tanrı qağaya ismarış. B.: 2017.-72 s.

 486. Uolş Nil Donald. Tanrı ilə söhbət Qeyri-adi dialoq. Birinci kitab. B.: “Qanun”, 2017.-271 s.

 487. Üçüncü minillikdə geosiyasətin yeni üfüqləri. b.: “Şərq-Qərb”, 2018.-280 s.

 488. Ülkü İrfan.Qırmızı ulduzdan hilala. İstanbul.: 2018.-208 s.

 489. Vahid Əliağa.Əsərlər. B.: “Ecoprint”, 2016.-163 s.

 490. Vaqif Molla Pənah. Əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-271 s.

 491. Vergi inzibatçılığı. B.: “BESTPACK”, 2017.-900 s.

 492. Vəli Yusif oğlu Axundov. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-140 s.

 493. Vikipediyaçının köməkçisi. B.: 2017.-75 s.

 494. Volnitski İqor.Mənə ölməyi öyrət. B.: “Parlaq imzalar”, 2017.-224 s.

 495. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri (şeirlər) B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-472 s.

 496. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-236 s.

 497. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-388 s.

 498. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. IV cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-360 s.

 499. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. V cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-324 s.

 500. Yaqub Mail.Din fəlsəfəsi. B.: “Qanun”, 2017.-248 s.

 501. Yalçıner Alp Gürhan. Bir millət, iki dövlət. B.: 2017.-30 s.

 502. Yəzdi Misbah. Əxlaq fəlsəfəsində araşdırmalar. B.: “Qanun”, 2018.-288 s.

 503. Yusifbəyli, Nurəli. Elektrik sistemlərinin avtomatikası.. B.: “ADNSU”, 2017.-458 s.

 504. Zeynallı Zeynal. Ölü bulud. B.: “Qanun”, 2017.-152 s.

 505. Zeynalov İmamverdi. "Ağ ölüm" və ağ qağayılar. VIII cildlik seçilmiş əsərlərin II Cildi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-154 s.

 506. Zeynalov İmamverdi. Ağ örpəkli xanım və əbədiyyət nağılı. B.: “Nurlan”, 2010.-199 s.

 507. Zeynalov İmamverdi. Bizi bağışla ölüm Dedektiv-kriminal-fəlsəfi roman. C. I. (Seçilmiş əsərləri səkkiz cilddə). B.: “Elm və təhsil”, 2012.-194 s.

 508. Zeynalov İmamverdi. Dünyanın sonu. B.: “Nurlan”, 2007.-157 s.

 509. Zeynalov İmamverdi. Gözlər nigaran... B.: “Elm və təhsil”, 2012.-139 s.

 510. Zeynalov İmamverdi. İtkin düşmüş taleyim. B.: “Nurlan”, 2010.-171 s.

 511. Zeynalov İmamverdi. Məhəbbət röyaları. B.: “Təhsil”, 2009.-121 s.

 512. Zeynalov İmamverdi. Payız əfsanəsi. B.: “Nurlan”, 2009.-166 s.

 513. Zeynalov İmamverdi. Yaşamaq həsrəti. VIII cildlik seçilmiş əsərlərin III Cildi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-99 s.

 514. Zeynalov İmamverdi. Çalınmayan vağzalı və ya ilk sevgi. B.: “Nurlan”. 2010.-132 s.

 515. Zeynalov İmamverdi. Kölgəsiz sədalar. B.: “Təhsil”, 2008.-188 s.

 516. Zeynalov İmamverdi. Müsafir eşqi və mələklər. B.: “Təhsil”, 2009.-148 s.

 517. Zəngilanlı İsmayıl. Vətən-bizim Vətəndi. B.: “Tərəqqi”,2018.-135 s.

 518. Zolya Emil. Tereza Raken. B.: “Qanun”, 2017.-239 s.

 519. Zorakılığa "Yox" deyək-ailəmizi qoruyaq! B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-46 s.

 520. Zülfüqarlı Məhərrəm.Sovet dövrü heykəlləri (Kulturoloji və siyasi təhlil) B.: “İN-2017”, 2017.-94 s.