Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

KİTABLAR

Azərbaycan dilində

Rus dilində nəşr olunan yerli nəşrlər

Respublikadan kənarda çap olunan

 1. Abbasov Zahiddin. Real hisləri itirmiş ermənilər. B.: “Yeni poliqrafist”, 2015.-160 s.

 2. Abdıyev Elnur. Təkcə sən bilirsən. B.: “Mütərcim”, 2018.-188 s.

 3. Abdulkadırov A. Xüsusi elektrik maşınları. B.: “Elm”, 2018.-191 s.

 4. Abdullah Meyxoş. Qapısı gecə döyülən qadın. B.: “Apostrof-A”, 2018.-240 s.

 5. Abdullayev Çingiz. Dronqonun uğursuzluğu və Okkamanın inkarı. B.: “Qanun”, 2018.-255 s.

 6. Abdullayev Çingiz. Etiraflar vadisi. B.: “TEAS Press”, 2018.-247 s.

 7. Abdullayev Çingiz. Fillər öləndə. B.: “TEAS Press”, 2018.-232 s.

 8. Abdullayev Çingiz. Freyd üçün etüd. B.: “TEAS Press”, 2018.-256 s.

 9. Abdullayeva  Firuzə. Ziyalı ömrü. B.: “Maarif”, 2019.-255 s.

 10. Abdullayeva  Munisə. Qara Qarayevin kamera-instrumental yaradıcılığında polifonik formalar. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-54 s.

 11. Abdullayeva Həvva. Azərbaycan dili 7. Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə dərslik. B.: “Kövsər”, 2018.-159 s.

 12. Abdullayeva Təranə. Azərbaycan yazıçıları və Qərb. B.: “Avropa”, 2018.-133 s.

 13. Abdurazaqov Rasim. Fizika11. B.: “Bakınəşr”, 2018.-207 s.

 14. Adıgözəl Orxan. Əngəlsiz arzular. B.: “TEAS Press”, 2018.-92 s.

 15. Adler Alfred. Yaşamaq sənəti. B.: “Pergament”, 2017.-230 s.

 16. Ağa Nurlan. "15 iyul" və media. B.: “Gənclik”, 2018.-106 s.

 17. Ağalıyev Xalid. İnternet hüququ. B.: “Qanun”, 2009.-92 s.

 18. Axundova Elmira. Həmkarlarımla üz-üzə. B.: “CBS”, 2018.-408 s.

 19. Akif Həmid oğlu Əzizov Biblioqrafiya. B.: “Müəllim”, 2018.-305 s.

 20. Aksoy Murad. Ronaldinyo. B.: “TEAS-Press”, 2018.-112 s.

 21. Alıyev Əbdül. Polimer fotokimyası və üzvi elektronika. Sumqayıt.: “Zərdabi”, 2018.-296 s.

 22. Alıyev Süleyman. Çağdaş poeziyamızda Nəsimi. B.: “Təknur”, 2014.-64 s.

 23. Alıyev Süleyman. Ədəbi-bədii düşüncələr. B.: “Təknur”, 2014.-256 s.

 24. Allahverdiyev  R. Heyvanların patoloji fiziologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-439 s.

 25. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və hüququnun əsasları. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-452 s.

 26. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu. I cild. Ümumi hissə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-944 s.

 27. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu. II cild. Xüsusi hissə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-736 s.

 28. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu. III cild. Xüsusi hissə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-1048 s.

 29. AMEA iqtisadiyyat institutu-60: keçdiyimiz və getdiyimiz yol. B.: “Elm və bilik”, 2018.-145 s.

 30. Andriç  İvo. Drina körpüsü. B.: “[Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi ]”, 2019.-431 s.

 31. Arı qanadlarında sağlamlıq. B.: “Qanun”, 2011.-139 s.

 32. Aslanxanlı Elmira. Haray şeir toplusu. Təbriz.: “Yaşar qələm, Təbriz”, 2019.-100 s.

 33. Aşıq Ələsgər. "Can" deməklə candan can əskik olmaz... B.: “Kitab Klubu”, 2014.-318 s.

 34. Aşıq Şəmşir (Şəmşir Qurban oğlu Qocayev) Biblioqrafiya. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-287 s.

 35. Atakişiyev  Ruslan. Birgə biznesin təşkili və maliyyələşməsi yolları. B.: “Nurlar”, 2018.-48 s.

 36. Aydın Abi Aydın. Həsənoğlundan üzü bəri. B.: “Təknur”, 2012.-167 s.

 37. Aytmatov Çingiz. Kassandra damğası. B.: “Elm”, 2018.-273 s.

 38. Aytmatov Çingiz. Seçilmiş əsərləri. B.: “Kitab Klubu”, 2014.-530 s.

 39. Azaqbəyli Abdulla bəy. Son türk əlifbası. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-144 s.

 40. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti xadimlərinin dövlətçilik fəaliyyətinin Tiflis dövrü. B.: “Turxan”, 2018.-440 s.

 41. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilmiş " Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və aqrar sahənin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi peoblemləri" mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları Bakı, 1-2 iyun 2018. B.: “Kooperasiya”, 2018.-991 s.

 42. Azərbaycan kitabxanalarının tarixi fənni üzrə tədris proqramı. B.: “ADMİU”, 2018.-28 s.

 43. Azərbaycan kitabı. 10 cilddə. C. 5. K. 2.  1961-1970. Dəqiq və texniki elmlər. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-822 s.

 44. Azərbaycan kitabı. 10 cilddə. C. 5. K.1. 1961-1970. Humanitar elmlər. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-822 s.

 45. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2013-2017-ci illərdəki fəaliyyətinin əsas göstəriciləri və mühüm elmi nailiyyətləri haqqında hesabat. B.: “Elm”, 2018.-272 s.

 46. Azərbaycan orqan musiqisi festivalı. B.: “Səda”, 2018.-60 s.

 47. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Kommentariyası II hissə. CM-in 190-353-cü maddələrinin şərhi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-800 s.

 48. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Kommentariyası. I hissə. CM-in 1-189-1-ci maddələrinin şərhi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-704 s.

 49. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin elmi-praktik kommentariyası (1 iyun 2018-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-1100 s.

 50. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı 20 cilddə. C. 16. B.: “Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2017.-380 s.

 51. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. Xüsusi buraxılış-I cild. B.: “Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2018.-630 s.

 52. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. V cild. –H. B.: “Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2005.-824 s.

 53. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Fərmanı. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2018.-24 s.

 54. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi: 30 sentyabr 2018-ci il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-132 s.

 55. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. 1 yanvar 2019-cu il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-732s.

 56. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 10 oktyabr 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-790 s.

 57. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi : 30 sentyabr 2018-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-256 s.

 58. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 30 sentyabr 2018-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-884 s.

 59. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi : 30 sentyabr 2018-ci il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-508 s.

 60. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi. 30 sentyabr 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-320 s.

 61. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (01 yanvar 2019-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Qanun”, 2019.-639 s.

 62. Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsi 1 fevral 2019-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-441 s.

 63. Azərbaycan tarixi 6. B.: “Təhsil”, 2018.-128 s.

 64. Azərbaycan Tikinti Kompleksinin Ensiklopediyası ATKE. C. 8. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-214 s.

 65. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2015-2016. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-488 s.

 66. Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti Statistik məcmuə. B.: “9 №-li kiçik müəssisə”, 2018.-161 s.

 67. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq statistik məcmuə 2018. B.: “[9 №-li kiçik müəssisə]”, 2018.-192 s.

 68. Azərbaycanda Məhtimqulu Fəraqinin ədəbi irsinin nəşri və tədqiqi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-104 s.

 69. Azərbaycanda mühasibat uçotunun və maliyyə hesabatının milli iqtisadiyyatın inkişaf hədəflərinə uyğun təkmilləşdirilməsi. B.: “Kooperasiya”, 2018.-227 s.

 70. Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt 2018. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-160 s.

 71. Azərbaycanda yaşayan xalqların ənənəvi musiqisi +CD ROM. B.: “Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi”, 2011.-40 s.

 72. Azərbaycanın inklyüziv iqtisadi inkişafı-2017. Azərbaycanın inklyüziv iqtisadi inkişafı-2017 Bülleten. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-49 s.

 73. Azərbaycanın milli gəliri-2017 Bülleten. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-77 s.

 74. Azərbaycanın neft sektoru-2017 Bülleten. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-45 s.

 75. Babanlı Fuad. İnam itməyəndə. B.: “Nurlan”, 2011.-374 s.

 76. Babanlı Məhəmməd. İnnovasiya strategiyasının formalaşdırılması. B.: “Elm”, 2018.-164 s.

 77. Babanlı Vidadi. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-783 s.

 78. Babayeva Həcər. Firəngiz Əlizadə. Dünya şöhrətli bəstəkarımız. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-260 s.

 79. Bağban Zakir. Acı həyat. B.: “Çıraq”, 2017.-260 s.

 80. Bağırov  Damət. Davranış maliyyəsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-159 s.

 81. Baxışov Məmmədağa. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. B.: 2018.-333 s.

 82. Baxışov Məmmədağa. Yeni tarix. II hissə. B.: 2018.-240 s.

 83. Bakıxanov Tofiq. "Xəzər balladası"-50. Farnsada Azərbaycan baleti günləri. B.: “Renessans-A”, 2018.-199 s.

 84. Barat Elşad. Bumeranq. B.: “Qanun”, 2019.-127 s.

 85. Baycan Seymur. Fərqanə. B.: “Alatoran”, 2016.-57 s.

 86. Bayramlı Vüqar. Tərk edilmişləri qovuşduran ruhlar. B.: 2017.-262 s.

 87. Bayramlı Zabil. "Silsilətün-Nəsəbi Səfəviyyə" əsəri Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi. B.: “Avropa”, 2019.-106 s.

 88. Bayramlı Zəkulla. Füzuli...və... B.: “Elm və təhsil”, 2018.-327 s.

 89. Bayramov Araz. Azad. B.: 2011.-175 s.

 90. Bayramzadə Elşən. Fəlsəfə. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-254 s.

 91. Behbud oğlu Yusif. Qarabağ sindromu. B.: “Şəms”, 2007.-256 s.

 92. Bektaşi Samirə. Azərbaycan dili. Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə dərslik. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-192 s.

 93. Bentli  Erik. Dramın həyatı. B.: “ADMİU”, 2019.-271 s.

 94. Beynəlxalq (publik) hüquq kursu. II cild. B.: “Günəş-B”, 2018.-702 s.

 95. Beynəlxalq (publik) hüquq kursu.I cild. B.: “Günəş-B”, 2018.-752 s.

 96. Beynəlxalq (Publik) hüquq kursunun tədris proqramı. B.: “Kooperasiya”, 2018.-179 s.

 97. Bədəlzadə Ağasən. Elə gəzməyə də Vətən yaxşıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-235 s.

 98. Bədii ədəbiyyatda dialektizmlər. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-287 s.

 99. Bəhmənli Vaqif. Qansız savaş. B.: “Renessans-A”, 2019.-399 s.

 100. Bəxtikəm Bəxtiyar. Biz ayrılanda. B.: 2011.-140 s.

 101. Bərdəli Şahin. Atəşlə doludur küllərim mənim. B.: “Borçalı”, 2018.-700 s.

 102. Bir ömrün imzası-Zərifə Əliyeva. B.: “Tərəqqi”, 2018.-282 s.

 103. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 2018. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2019.-456 s.

 104.  Boratav  Pertev. Türk folkloruna dair 100 sual (İnanclar, adət və mərasimlər, oyunlar). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-335 s.

 105. Börn Riçard. Səhv kitaba düşmüşük. B.: “TEAS-Press”, 2018.-32 s.

 106. Brext Bertold. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2019.-462 s.

 107. Bronte Emili. Tufanlı yoxuşlar. B.: “Qanun”, 2017.-440 s.

 108. Buq Ceyson. Mənə kitab oxu! B.: “Bərəkət”, 2018.-228 s.

 109. Burk Raçel. Səhifəni çevirmə. B.: “TEAS Press”, 2018.-36 s.

 110. Bünyad Yaşar. Miqrant. B.: “Çardaq yayınları”, 2017.-90 s.

 111. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. C. 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-322 s.

 112. Cabbarlı Nərgiz. Həqiqət Rzayeva. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-135 s.

 113. Cabbarlı Nərgiz. Mirzağa Əliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-119 s.

 114. Cabbarov İ. Ali cəbr kursu. B.: “Mütərcim”, 2018.-383 s.

 115. Cavelidze  Elizbar. Ruhi bağdadi (Həyatı, dünyagörüşü, lirikası). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-209 s.

 116. Cavid Hüseyn. Əsərləri. Beş cilddə. C. 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-267 s.

 117. Cəbrayılov  İntiqam. Təhsilin təşkilinə müasir pedaqoji yanaşmalar. B.: “Mütərcim”, 2019.-274 s.

 118. Cəfərova Firuzə. Böyük Qafqazın Azərbaycan ərazisi daxilində heyvandarlığın ərazi təşkili. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-190 s.

 119. Cəfərova Xülya. Külək-Yel kürəsinin şahzadəsi. B.: “TEAS Press”, 2018.-180 s.

 120. Cəfərova Nabat. Nitq inkişafı üzrə işin metodikası. B.: “ADPU”, 2018.-235 s.

 121. Cəlil  Fərəh. Mifologiyanın əsasları. B.: “Mütərcim”, 2018.-135 s.

 122. Cordano Paolo. Sadə ədədlərin tənhalığı. B.: “Qanun”, 2018.-319 s.

 123. Çexov Anton. Darıxdırıcı əhvalat. B.: “Qanun”, 2019.-95 s.

 124. Çinarlı ömrün əbədiyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-159 s.

 125. Çingizoğlu Ənvər. Ziyadoğlu Qacarlar. B.: “Mütərcim”, 2018.-303 s.

 126. Daşdəmirov A.O. Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər fənnindən kurs layihələrinin və laboratoriya işlərinin icrası. B.: “ADPU”, 2018.-190 s.

 127. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri Rəsmi statistik nəşr. B.: “[9 №-li kiçik müəssisə]”, 2018.-147 s.

 128. Deziderius  Erazmus. Axmaqlığın tərifi. B.: “Qanun”, 2018.-159 s.

 129. Dədə Əzizxan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-80 s.

 130. Dədə Şəmşirin sənət dünyası. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-224 s.

 131. Dərələyəzli ustad Aşıq Cəlil. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-160 s.

 132. Dikkens Çarlz. Oliver Tvistin macəraları. B.: “TEAS-Press”, 2018.-824 s.

 133. Durmuş İlhami. Türk tarixinin öncülləri. B.: “Xan”, 2016.-168s.

 134. Dursun Yusuf. Bir incidir İstanbul. B.: “Qanun”, 2018.-189 s.

 135. Dursun Yusuf. Fatehin qanadları. B.: “Davam”, 2016.-256 s.

 136. Düma Aleksandr. Qraf Monte-Kristo. B.: “Bərəkət”, 2016.-128 s.

 137. Dürüstlüyü öyrədən hekayələr. B.: “Bərəkət”, 2018.-68 s.

 138. Elat fədailəri: Mədəd Coşqun-80, Osman Əhmədoğlu-70. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-237 s.

 139. Elçin Teymur. Könlüm Qarabağdadır. B.: “TEAS Press”, 2019.-356 s.

 140. Eldar Bahadır oğlu Zeynalov 70. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-344 s.

 141. Eldarov Nəzər. Coğrafiya kabineti və coğrafiya meydançası. Sumqayıt.: “Azəri”, 2018.-103 s.

 142. Elm və təhsil fədaisi. B.: “Orxan”, 2018.-160 s.

 143. Elşir. Anamın laylası bir yaz yağışı. B.: “Avropa”, 2018.-237 s.

 144. Estulin Daniel. "Bilderberq klubu" nun sirləri. B.: “Qanun”, 2017.-304 s.

 145. Eynullayev Tahir Rəqsin dili. (Kitab teatr-ali məktəbləri üçün tərtib olunub). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-377 s.

 146. Eyvazlı Rəşid. Düşüncələr işığında. B.: “Çıraq”, 2018.-260 s.

 147. Əbdülhəmid Əhməd əbu Süleyman. Hesablamağı bacarmayan ağıllı meymun. B.: “İdrak İctimai Birliyi”, 2019.-65 s.

 148. Əbdülhəmid Əhməd əbu Süleyman. İki qanun arasında insan Özünü və başqalarını dərkdə Quran dünyagörüşü. B.: “CBS”, 2018.-81 s.

 149. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Həyatı və yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-332 s.

 150. Əbilov Rəşad. Xanbulançay su anbarı. B.: 2018.-77 s.

 151. Əcəmov  Keykavus. Kinetika və kataliz. B.: “EL Print”, 2019.-444 s.

 152. Əfəndiyeva İradə. Azərbaycan dili Ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinfi üçün Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə dərslik. B.: “"XXI" Yeni Nəşrlər Evi”,2018.-103 s.

 153. Əfəndizadə  Şəfiqə. Seçilmiş əsərləri (1903-1925). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-425 s.

 154. Əfəndizadə Rəşid bəy. Məktəbə dəvət. B.: “TEAS Press”, 2018.-280 s.

 155. Əfşar Cahangir. Fikir, düşüncə və mülahizələrim. K. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-341 s.

 156. Əhmədli Nazir. Nadanlıq. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-632 s.

 157. Əhmədov  Nəsimi.  Abşeron regionunda mineral xammaldan istifadənin səmərəliliyi. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-325 s.

 158. Əhmədov Alpay. Nato və ümumavropa təhlükəsizlik sistemi. B.: “Mütərcim”, 2018.-123 s.

 159. Əhmədov Səbuhi. Admiral Cavadov: həyatı və döyüş yolu. B.: “Hərbi Nəşriyyat”, 2018.-212 s.

 160. Əhmədov Teymur. Nəriman Nərimanov. B.: “Nurlar”, 2018.-448 s.

 161. Əhmədova  Nahidə. Leylalı nəğmələr. B.: “Maarif”, 2019.-159 s.

 162. Əhmədova Aygün. Uşaq şeirinin inkişaf yolları (1980-1990-cı illər). B.: “Mütərcim”, 2018.-126 s.

 163. Əkbərov Rahib. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin dövlət və hüquq tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-399 s.

 164. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi-2019. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-518 s.

 165. Ələddinoğlu Heydər. Üzümə çırpılan qapılar. B.: “Ecoprint”, 2017.-206 s.

 166. Ələkbər Rzaquliyev: Rəngkarlıq və qrafika. B.: 2018.-336 s.

 167. Ələkbərov Elşən. İnformatika. Magistraturaya və Dövlət qulluğuna hazırlıq testləri. B.: 2014.-175 s.

 168. Ələkbərov Urxan. İnklüziv inkişafın idarə edilməsinin əsasları. B.: “Təhsil”, 2018.-215 s.

 169. Ələkbərzadə Elçin. Nostradamus. B.: “Zərdabi LTD”, 2012.-143 s.

 170. Əlibəyli  Xanımana. Biletsiz sərnişin. B.: “TEAS Press”, 2018.-383 s.

 171. Əlibəyli Həsən. Birinci dünya müharibəsi illərində Urmiyada türk-müsəlman əhalinin soyqırımı. B.: “Turxan”, 2018.-123 s.

 172. Əliquliyev  Rasim. Verilənlərin sanitarizasiyası: müasir vəziyyəti, problemləri və perspektivləri Ekspress-informasiya.İnformasiya cəmiyyəti seriyası. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018.-115 s.

 173. Əlil vətəndaşların tibbi-reabilitasiyası və əmək fəaliyyətindəki imtiyazları. B.: “Adiloğlu”, 2018.-93 s.

 174. Əlisaoğlu Qənimət. Həbsxana. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-524 s.

 175. Əlişanoğlu Tehran. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun beş ili Akademik İsa Həbibbəyli ilə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-128 s.

 176. Əliyev  İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 76. Sentyabr 2016 - Oktyabr 2016. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 177. Əliyev  İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 75. İyul 2016 - Sentyabr 2016. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 178. Əliyev  İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 77. Noyabr 2016 - Dekabr 2016. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 179. Əliyev  Ülvi. Sosial xidmətlə bağlı məlumat kitabçası. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-55 s.

 180. Əliyev Arif. Son çağrı. B.: “Altun Kitab”, 2013.-237 s.

 181. Əliyev Faiq. Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi. B.: 2016.-300 s.

 182. Əliyev İlham. Fevral 2016-Aprel 2016. K. 73. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 183. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir. K.78. Dekabr 2016-Mart 2017. B.: “Azərnəşr”, 2019.-399 s.

 184. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir. K.79. Mart 2017-May 2017. B.: “Azərnəşr”, 2019.-399 s.

 185. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir. K.80. May 2017-İyun 2017. B.: “Azərnəşr”, 2019.-399 s.

 186. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Dekabr 2015-Fevral 2016. K. 72. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 187. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. May 2016-İyul 2016. K. 74. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 188. Əliyev Kamran. Ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi tənqid. Əsərləri, 10 cilddə. C. 5. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-554 s.

 189. Əliyev Kamran. Hüseyn Cavid. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-456 s.

 190. Əliyev Kamran. Klassiklər, müasirlər. Əsərləri, 10 cilddə. C. 4. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-375 s.

 191. Əliyev Kamran. Romantizmin nəzəriyyəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-360 s.

 192. Əliyev Kamran. Romantizmin poetikası. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-312 s.

 193. Əliyev Vəli. Ümumi tarix 6. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-128 s.

 194. Əlyazmalar institutunda mühafizə olunan dövri mətbuatın kataloqu. B.: “Elm”, 2018.-358 s.

 195. Əmək qanunvericiliyi və şərhlər toplusu. B.: “CBS”, 2018.-424 s.

 196. Əmrahlı Limunət. Uşaq autizmi: psixoloji məsələlər. B.: “MM-S”, 2018.-232 s.

 197. Əmrahov Ziyad. Azərbaycan parlamentarizmi tarixi-100. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-268 s.

 198. Əsasnamələr, qaydalar, təlimatlar və məlumatlar toplusu. B.: “Nurlar”, 2018.-191 s.

 199. Əsgərli Ələkbər. Yarımçıq ömrün akkordları. B.: “Gənclik”, 2018.-272 s.

 200. Əsgərova Yadigar. Səməd Mənsur. Həyatı və yaradıcılığı. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-175 s.

 201. Əşrəf Hacıyev. Biblioqrafik göstərici. B.: “Avropa”, 2018.-294 s.

 202. Əzimli ələddin. Susamış dəniz. B.: “Günəş MMC”, 2019.-256 s.

 203. Əzizbəyli Arif. Türk ədalətinin əks-sədası. B.: “Maarif”, 2018.-87 s.

 204. Faruqi İsmayıl Raci. Tövhid İslam mədəniyyətinin əsası. B.: “CBS”, 2018.-38 s.

 205. Fərhəngi Həsən. Tanrını güllələmək. Ankara.: “Sonçağ”, 2017.-122 s.

 206. Firsov M.V. Sosial işin nəzəriyyəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-480 s.

 207. Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası. B.: “Mütərcim”, 2018.-191 s.

 208. Fond bazarı-2017 Bülleten. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-32 s.

 209. Fromm Erix. Psixoanaliz və din. Ankara.: 2018.-120 s.

 210. Gözəlliyin sirləri. B.: “Buta dizayn”, 2011.- 112 s.

 211. Gücümüz birliyimizdədir mövzusunda Elmi Konfransın materialları İsmayıllı şəhəri, 15 dekabr 2017-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-247 s.

 212. Gülgəz-Cahan  Gülnarə. Belə də olur... B.: “Qanun”, 2018.-79 s.

 213. Gündüz Osman. Müəllimlər üçün sosial servislər. B.: 2013.-152 s.

 214. Günəş Nəsibə. Bu dünyanın yaxşısı da, pisi də, köç eləyib ürəyimin içinə.B.: 2018.-128 s.

 215. Günəş Nəsibə. Hacc. B.: 2018.-368 s.

 216. Günəş Nəsibə. Qırıq-qırıq Xatirələr. 2-ci kitab. B.: 2018.-304 s.

 217. Günəş Nəsibə. Saçlarına gül düzüm. B.: 2018.-200 s.

 218. Günəşə doğru gedən adam. B.: “Ecoprint”, 2018.-184 s.

 219. Hacı İlyas. Özümü Allaha bağlayan kəsəm. B.: “Vektor”, 2017.-152 s.

 220. Hacıyev Cövdət. 24 prelyüd. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-64 s.

 221. Hacıyev Fazil. Auditdə iqtisadi təhlil. B.: “MSV Nəşr”, 2018.-416 s.

 222. Hacıyev Şamil. Nimil Gəlişi ilə payızımı bahar edən qadına. Bakı.: 2018.-103 s.

 223. Hacıyev Tofiq. Cəbrayıl şivəsi. B.: “Elm”, 2018.-408 s.

 224. Hacıyev Tofiq. Seçilmiş əsərləri. C. 3. B.: “Elm”, 2018.-408 s.

 225. Hacızadə Bayram. "Kirpi"nin rəssamları (1952-1969-cu illər) I cild. B.: “Bestpack”, 2017.-400 s.

 226. Hacızadə Bayram. "Kirpi"nin rəssamları (1970-1979-cu illər) II cild. B.: “Bestpack”, 2017.-302 s.

 227. Hacızadə Bayram. "Kirpi"nin rəssamları (1980-1991-ci illər) III cild. B.: “Bestpack”, 2017.-368 s.

 228. Hacızadə Elşən. Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycan. B.: “Letterpress”, 2018.-912 s.

 229. Hacızadə Kənan. Bilinənin Əksinə-İblisin ilhamı. B.: “Kitab Klubu”, 2016.-111 s.

 230. Hacızadə Səbinə. Azərbaycanı tanıyaq. H. 1. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-64 s.

 231. Haksli Oldos. Yeni cəsur dünya. B.: “Qanun”, 2018.-255s.

 232. Haqverdi  Oruc. Mənim dünyam. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-270 s.

 233. Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy. Ac həriflər. B.: “TEAS Press”, 2018.-416 s.

 234. Hematologiyada sitokimyəvi müayinələr. B.: 64 s.

 235. Heydər Əliyev mədəni irsimizin keşiyində. III kitab. B.: 2011.-352 s.

 236. Heyq Mett. Zamanı necə dayandırmalı. B.: “TEAS-Press”, 2018.-428 s.

 237. Həbibbəyli  İsa. Orta əsrlər Vahid Şərq ədəbi prosesi C. 1. B.: “Ləman”, 2018.-473 s.

 238. Həbibova  Ziyafət. Dəyişikliklərin idarə olunması və dövlət idarəçiliyi. B.: “Təhsil”, 2018.-231 s.

 239. Həmidov Sahil. Kimya 10. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-200 s.

 240. Həmidova Zəminə. Qayəsi nur. B.: “Elm və Zəka”, 2018.-193 s.

 241. Həsənli Orxan. Sancaqlı kölgələr və Leyla Xuni. B.: 2016.-210 s.

 242. Həsənoğlu Zakir. Xəyalım uçdu dağlara. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-128 s.

 243. Həsənoğlu Zakir. Qəzəllər, təcnislər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.- 80 s.

 244. Həsənov  Müsəllim. Nobellər Neft, milyonçular və qoçular şəhərində. B.: “Teas Press”, 2018.-167 s.

 245. Həsənov Ələmdar. Ali riyaziyyatın xüsusi bölmələri. B.: “Ecoprint”, 2018.-222 s.

 246. Həsənov Həsən. Birinci respublikaya aparan yolda. B.: “TEAS Press”, 2018.-448 s.

 247. Həsrət Eldar. Məni xəfif əsən yellərdən soruş. B.: “Vektor”, 2017.-232 s.

 248. Həvilova Fəxriyyə. Azərbaycanın memorial muzeyləri və mədəni irsimiz. B.: “Ecoprint”, 2019.-202 s.

 249. Holmberq Çarli N. Kağız sehrbazı. B.: “TEAS-Press”, 2018.-194 s.

 250. Hüquq və insan haqları institutunun 2017-ci il üçün hesabatı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-103 s.

 251. Hümbətəliyev  Rövşən. Süni intellekt və ekspert sistemləri. B.: “ADPU”, 2018.-159 s.

 252. Hümbətəliyev  Rövşən. Təhsildə İKT. B.: “ADPU”, 2018.-103 s.

 253. Hüseynov  Rafael. Hacıbaba Hüseynov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-143 s.

 254. Hüseynzadə Tofiq. Miskin Abdal-qeyb ərəni, təsəvvüf piri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-360 s.

 255. Xalqın şairi. Gənc şairlərdən seçmələr. B.: “TEAS-Press”, 2018.-118 s.

 256. Xəlilli Fariz. Məktəblilər üçün Azərbaycan arxeologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-63 s.

 257. Xəlilov Buludxan. Azərbaycan dilində feil. B.: “Adiloğlu”, 2018.-223 s.

 258. Xəlilov Zafiq. Beynəlxalq hava hüququnun nəzəri əsasları B.: 2019.-199 s.

 259. Xəlilova Leyla. Söz incisi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-157 s.

 260. XX əsr Azərbaycanın görkəmli dövlət qurucuları "Kaspi nəşrləri" seriyası. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-235 s.

 261. Xroniki limfoleykozlu xəstələrin müayinəsi və müalicəsi. B.: 2018.-31 s.

 262. Xudiyev Nizami. Ömürdən səhifələr. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-704 s.

 263. Xudiyev Nizami. Ömürdən səhifələr. Seçilmiş əsərləri. XIV cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-704 s.

 264. İbrahimxəlil Lətif. Çərxi-Fələk. B.: “Qanun”, 2019.-94 s.

 265. İdrisi Baloğlan. Qürbətin dadı. B.: “Vektor”, 2018.-147 s.

 266. III beynəlxalq Həmzə Nigari türk dünyası mədəni irsi simpoziumu materialları 17-18 may 2017 Şamaxı, Azərbaycan. Şamaxı :ADPU,2017.-723 s.

 267. İqtisadi hüquq. B.: “Günəş-B”, 2019.-623 s.

 268. İlanvurmalar zamanı ilk yardım, profilaktika və müalicə. B.: “Azərbaycan Tibb Universiteti”, 2019.-53 s.

 269. İlhamə Aytac. İlk qələmim. B.: “Ləman”, 2018.-24 s.

 270. İmadəddin Nəsimi - 650 (metodik vəsait). B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-57 s.

 271. İmanquliyeva Aida. Məqalələr və tərcümələr. B.: “Çap Evi”, 2010.-488 s.

 272. İmanov Telman. İnnovativ iqtisadiyyatda məhsullar bazarının infrastruktur təminatı. B.: “Politex”, 2018.-481 s.

 273. İnformasiya təhlükəsizliyi. B.: “MSV Nəşr”, 2018.-388 s.

 274. İnnovativ gənc fermerlər. B.: “Servis Az”, 2018.-47 s.

 275. İnsan alveri. B.: “QHT”, 2018.-83 s.

 276. İrfan Tural. Çənlibeldən Göyçəyə. B.: “Zərdabi LTD”, 2019.-270 s.

 277. İsgəndərov Elnur. Diqqət, evdə uşaq var! B.: “Bərəkət”, 2018.-264 s.

 278. İsgəndərov Məmməd. Şorlaşmış torpaqların meliorasiyası və ətraf mühit. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-369 s.

 279. İsgəndərzadə Elçin. 5 cilddə. I cild. (şeirlər) B.: “Vektor”, 2017.-432 s

 280. İsgəndərzadə Elçin. 5 cilddə. II cild. (poemalar) B.: “Vektor”, 2017.-396 s.

 281. İsgəndərzadə Elçin. Əsərləri. 5 cilddə. C. 3. (Məqalələr, ön sözlər, rəylər). B.: “Vektor”, 2018.-413 s.

 282. İsgəndərzadə Elçin. Əsərləri. 5 cilddə. C. 4. (Müsahibələr, esselər, çevirmələr) B.: “Vektor”, 2018.-439 s.

 283. İsgəndərzadə Elçin. Əsərləri. 5 cilddə. C. 5. (Haqqında yazılanlar və deyilənlər). B.: “Vektor”, 2018.-446 s.

 284. İsmayıl Zülfiyyə. Naxçıvan dialekt və şivələrinin tədqiqi məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-200 s.

 285. İsmayılov Xəyyam. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin dövlət və hüququ. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-327 s.

 286. İsmayılov Rafiq. Azərbaycan dili Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün Azərbaycan dili (tədris dili) fənni üzrə dərslik. B.: “Altun Kitab”, 2018.-191 s.

 287. İsmayılov Sənan. Vergilər: praktiki aspektlər. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-200 s.

 288. İsmayılova  Yeganə. Anarın "Dədə Qorqud" yaradıcılığı. B.: “Elm”, 2018.-289 s.

 289. İsmayılova Xuraman. Sətirlərdə bitən ömür. B.: “Nərgiz”, 2018.-248 s.

 290. İsmayılova Sevda. Riyaziyyat 6. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-208 s.

 291. İsmayılova Sevda. Riyaziyyat 7 Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün Riyaziyyat fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-224 s.

 292. İsrafil  Gülnarə. İki. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-119 s.

 293. İstedadlı uşaqların inkişaf məsələləri. B.: “Vahid-M”, 2018.-95 s.

 294. İstintaq baxışı taktikası. B.: “Mütərcim”, 2018.-101 s.

 295. İşiquro  Kazuo. Dəyişən dünyanın rəssamı. B.: “TEAS Press”, 2018.-342 s.

 296. İvgin Hayrettin. Manas: Altay dağlarının qaplanı.Ankara.: 2016.-356 s.

 297. Kalman Miksat. Danışan kürk. B.: “Qanun”, 2017.-180 s.

 298. Kamal Nərmin. Küçədən keçən adam haqda yazılar. B.: “Alatoran”, 2017.-244 s.

 299. Kargüzarlıq: A-dan Z-yə. B.: “CBS”, 2018.-320 s.

 300. Karmel Annabel. İkimiz üçün yeməliyəm Hamiləlik zamanı və doğuşdan sonra düzgün qidalanma haqqında bilmək istədiyiniz hər şey. B.: “TEAS Press”, 2018.-191 s.

 301. Kavanlı Bəxtiyar. Ürəyimin fəryadı. B.: “Zəngəzurda”, 2018.-231 s.

 302. Kazımov Arif. Sirli-sehrli tapmacalar. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-190 s.

 303. Kazımov Qəzənfər. Azərbaycan dilində ikihecalı sadə feillər. B.: “Avropa”, 2018.-191 s.

 304. Kazımzadə Aydın. Azərbaycan kinematoqrafçıları Azərbaycan kinosu-120. Buraxılış X. B.: “Tərəqqi”, 2018.-282 s.

 305. Keret  Etgar. Yeddi bəhrəli il: memuar. B.: “Qanun”, 2018.-191 s.

 306. Kəngərli  Asif. Alkoqol - sağlamlığın və sağlam həyat tərzinin düşməni. B.: “Mütərcim”, 2018.-90 s.

 307. Kəngərli Aləm. Naməlum adam. B.: “Qanun”, 2018.-224 s.

 308. Kəngərli Asif. Narkotik maddə - ailəvi qırğın "silahı". B.: “Mütərcim”, 2018.-98 s.

 309. Kəngərli Asif. Tütünçəkmə barədə hər şey. B.: “Mütərcim”, 2018.-62 s.

 310. Kərimli Vüqar. Aqrar sahədə stratei menecmentb.: “Elm və bilik”, 2018.-150 s.

 311. Kərimov Coşqun. Kvan. B.: “TEAS Press”, 2018.-207 s.

 312. Kərimov Paşa. XVII əsr anadilli Azərbaycan lirikası. B.: “Nurlan”, 2011.-353 s.

 313. Kitabxana xidməti fənni üzrə tədris proqramı. B.: “ADMİU”, 2018.-12 s.

 314. Kitabxanaşünaslığa giriş fənni üzrə tədris proqramı. B.: “ADMİU”, 2018.-12 s.

 315. Kitabi-Dədə Qorqud dastanının qrammatik tədqiqi (fonetik; morfoloji və sintaktik təhlil). B.: “Elm”, 2018.-491 s.

 316. Klinton Hillari Rodham. Çətin seçmələr. B.: “TEAS-Press”, 2018.-832 s.

 317. Koç Hamdi. Çılpaq və yalnız. B.: “Qanun”, 2018.-559 s.

 318. Kruqman  Pol. Beynəlxalq iqtisadiyyat Nəzəriyyə və siyasət. 11-ci nəşr. Nyu York.: “MODULUS MMC”, 2018.-831 s.

 319. Qacar  Çingiz. Köhnə Şuşa. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-341 s.

 320. Qadınlara və qızlara qarşı zorakılığa son! B.: “Xələfli”, 2018.-21 s.

 321. Qafarlı  Arzu. 5i - uğur düsturu. B.: “TEAS Press”, 2018.-177 s.

 322. Qalaxudatlı Zülfüqar.

 323. Qanadlı nağıllar. B.: “Bərəkət”, 2017.-66 s.

 324. Qara Qarayev: biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-696 s.

 325. Qarabağ: folklor da bir tarixdir K. 10 (Zəngilan və Şuşa rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-382 c.

 326. Qarabağlı  Şükufə. Cənnət nağılı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-151 s.

 327. Qaraçay Hadi. Tanrıya dirəniş. B.: “Alatoran”, 2016.-65 s.

 328. Qaragözova  Elnarə XXI əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatında arxetipin yeni formaları. B.: “Mütərcim”, 2018.-141 s.

 329. Qaraqan. Birinci addım "Beş anonim milyonçu". B.: “Qanun”, 2018.-255 s.

 330. Qarayev Zakir. Tibbi mikrobiologiya, immunologiya və klinik mikrobiologiya Təcrübə məşğələlərinə rəhbərlik. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-396 s.

 331. Qasım Ulduz. Xocalı şikəstəsi. B.: “Apostrof-A”, 2019.-307 s.

 332. Qasımov Kamran. Mirassız varislər. B.: “Zero”, 2014.-128 s.

 333. Qasımov Nadir. Şeytanın sonuncu simfoniyası. B.: “Qanun”, 2017.-247 s.

 334. Qasımov Ramiz. Naxçıvan ədəbi mühiti: problemlər, perspektivlər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-232 s.

 335. Qəhrəmanoğlu Məmməd. Salxım söyüd. B.: “Ecoprint”, 2018.-272 s.

 336. Qəhrəmanova Nayma. Riyaziyyat 11. B.: “Radius”, 2018.-320 s.

 337. Qəhrəmanzadə Abdul. Şərifli sülaləsindən biri. B.: Sabah”, 2018.-550 s.

 338. Qələndərov Vaqif. Plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə. B.: “ATU”, 2018.-400 s.

 339. Qəmgin Elbrus. Tarixin güzgüsü. B.: “Araz”, 2019.-334 s.

 340. Qənbərova Gülnarə. Naxçıvanda məskunlaşma və şəhərsalmanın inkişafı. C. 1. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-302 s.

 341. Qəniyev Həsən. Azərbaycan tarixi (Ən qədim zamanlardan - XXI əsrin ilk onilliklərinədək). B.: “Elm və təhsil”, 2019.-498 s.

 342. Qəzənfərqızı  Aynur. Azərbaycan-qumuq folklor əlaqələri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-158 s.

 343. Qiraəti Möhsün. Dinimi öyrənirəm. B.: “Zərdabi LTD”, 2019.-71 s.

 344. Qlobal miqrasiya böhranı: beynəlxalq münasibətlər və Qərb siyasəti yeni tarixi dönüş ərəfəsində. B.: “COSTCO Company”, 2018.-308 s.

 345. Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Taras Bulba. B.: “Qanun”, 2018.-160 s.

 346. Qonaqov Rufiz. Xəzər hövzəsi və enerji təhlükəsizliyi. B.: “Elm”, 2018.-199 s.

 347. Qrann Devid. Qeyb olmuş şəhər. B.: “TEAS-Press”, 2018.-544 s.

 348. Quliyev Aqşin. Sosioloji hüquqşünaslığın tarixi aspektləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-274 s.

 349. Quliyev Azay. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları: tarix və inkişafb.: “Elm”, 2017.-195 s.

 350. Quliyev Oruc. Azərbaycanda şəhər əhalisinə kitabxana-informasiya xidməti. B.: “Mütərcim”, 2018.-204 s.

 351. Quliyev Telman. Bədii nəsrin leksik-semantik üslubu (Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının əsərlərinin materialları əsasında). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-147 s.

 352. Quliyeva  Mina. Metodik rəhbərlik. Məktəbəqədər müəssisələrdə Fransız dilinin təlimi. B.: “Kövsər”, 2018.-107 s.

 353. Quliyeva Mina. Xarici dil üzrə tədris kompleksinin modeli Proqram, dərslik, metodik rəhbərlik. Fransız dili materialı əsasında. B.: “Mütərcim”, 2018.-85 s.

 354. Quluzadə Məhəmməd. Azərbaycanda Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının hesabatlılığına dair bələdçi. B.: 2018.-93 s.

 355. Qurbanov Şamil. Sona Axundova-Qarayeva Xatirə kitabı. B.: “Mütərcim”, 2018.-111 s.

 356. Laçınlı Aşıq Şakir. Sazım-sözüm. B.: “Nərgiz”, 2016.-203 s.

 357. Levi Mark. Qorxudan daha güclü hiss. B.: “Qanun”, 2017.-352 s.

 358. Lətifov İltifat. Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Kimya fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-208 s.

 359. Li Harper. Bülbülü öldürmək. B.: “Bakumoz”, 2016.-384 s.

 360. London Cek. Ağ diş. B.: “Kitab Klubu”, 2014.-244 s.

 361. London Cek. Martin İden. B.: “Qanun”, 2017.-400 s.

 362. Mahmudlu Yaqub. Seçilmiş əsərləri. XIII cild. B.: “Turxan NPB”, 2018.-719 s.

 363. Mahmudlu Yaqub. Seçilmiş əsərləri. XIV cild. B.: “Turxan NPB”, 2018.-763 s.

 364. Mahmudova Nərmin. Leyla Məmmədbəyova. Şərqin ilk qadın təyyarəçisi. B.: “TEAS-Press”, 2018.-36 s.

 365. Mahmudzadə Ramin. İnformatika 6. B.: “Bakı nəşr”, 2018.-96 s.

 366. Mahmudzadə Ramin. İnformatika 7 Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün informatika fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-96 s.

 367. Mahmudzadə Ramin. İnformatika Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün İnformatika fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-207 s.

 368. Mahmudzadə Ramin. İnformatika Ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinfi üçün İnformatika fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-79 s.

 369. Makas Zeynelabidin. Mismarlı dolab. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-80 s.

 370. Marinaj Gjeke. Sevginin 24 saatı. B.: Zərdabi LTD”, 2018.-93 s.

 371. Mehdi Qərib. Savaş. B.: “Vektor”, 2018.-419 s.

 372. Mehdiyeva Fərqanə. Hayana gedib anam. B.: “Vektor”, 2018.-172 s.

 373. Mehdiyeva Gülnaz. 404 məntiq. B.: “Alatoran”, 2017.-86 s.

 374. Mehtiyev  Azər. Qadınların səlahiyyətləndirilməsi üzrə vəsait. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-71 s.

 375. Mehvalıoğlu Müzahim. İtirmə məni. B.: “Ecoprint”, 2018.-240 s.

 376. Məcidoğlu Məmməd. Yalan danış mənimçün. B.: “Orxan”, 2018.-464 s.

 377. Məcidova Leyla. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-179 s.

 378. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr-2018. B.: “M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2019.-165 s.

 379. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Mart 2019. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2019.-115 s.

 380. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Noyabr-2018. B.: “M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-166 s.

 381. Mədəniyyət: problemlər və perspektivlər Doktorant və gənc tədqiqatçıların XII Beynəlxalq elmi konfransının materialları. B.: “ADMİU”, 2018.-127 s.

 382. Mədətoğlu Əbülfət. Sözə ünvanlanmış 15 məktub. B.: “Maarif”, 2018.-159 s.

 383. Mədətov  Qaraş. Azərbaycan SSR 1941-1945-ci illər müharibəsində. B.: “Turxan”, 2018.-510 s.

 384. Məhərrəmli Baba. Azərbaycan dilində isim kökləri. B.: “Elm”, 2018.-138 s.

 385. Məhərrəmli Zemfira. Qarabağ müharibəsi: zərif talelər. B.: “CBS”, 2018.-495 s.

 386. Məhkəməyədək icraatın prosessual sənədləri. B.: “Adiloğlu”, 2017.-654 s.

 387. Məişət zorakılığı qurbanlarına xidmət göstərən sosial işçilərin təcrübəsinin artırılması. B.: “[İm Print]”, 2018.-35 s.

 388. Məmmədbəyova Rəhilə. Su emalı qurğuların texnoloji sxemləri və layihələndirilməsi. B.: “ADNSU”, 2018.-226 s.

 389. Məmmədqızı Təranə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bədii yaradıcılığı. B.: “Avropa”, 2017.-95 s.

 390. Məmmədquluzadə  Cəlil. Əsərləri. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-271 s.

 391. Məmmədquluzadə  Cəlil. Saqqallı uşaq. B.: “TEAS Press”, 2019.-435 s.

 392. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. Beş cilddə. C. 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-559 s.

 393. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. Beş cilddə. C. 4. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-559 s.

 394. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. Beş cilddə. C. 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-559 s.

 395. Məmmədli  Vahid. Tunc mələk. B.: “TEAS Press”, 2018.-184 s.

 396. Məmmədli Məhərrəm. Azərbaycan dialektologiyası. B.: “Zərdabi”, 2019.-350 s.

 397. Məmmədli Nemət. Əbədi həyat eşqi. B.: “Adiloğlu”, 2015.-257 s.

 398. Məmmədli Şərqiyyə. Vətənpərvərlik poeziyası (1990-cı illər). B.: “Nurlar”, 2018.-167 s.

 399. Məmmədli Zeynal. TV proqramlarının hazırlanması. B.: 2012.-308 s.

 400. Məmmədli Zəlimxan. Borçalı dastanı. B.: “Qanun”, 2017.-896 s.

 401. Məmmədov  Ədalət. İnsanlığın keçdiyi yol. B.: “Zərdabi LTD”, 2015.-250 s.

 402. Məmmədov Elvüqar. İnformatika test bankı. B.: 2017.-344 s.

 403. Məmmədov Ədalət. Müdrik baxışlı gözəl insan-Comərd Sadıqov. B.: “Ziya”, 2018.-111 s.

 404. Məmmədov Səməndər. Faxralılar və tarix yaradanlar. (II kitab). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-466 s.

 405. Məmmədova Könül. Ərəb dili. B.: “Nurlar”, 2018.-392 s.

 406. Məmmədova Nüşabə. Həyat bilgisi 6. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-88 s.

 407. Məmmədova Zöhrə. Əbədiyyətə qovuşanlar. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-156 s.

 408. Mərzili Sultan. Heroqliflər. Moskva.: 2015.-272 s.

 409. Məsim Elsevər. İncəsənət və fəlsəfə. B.: “Yazıçı”, 2014.-110 s.

 410. Məsim Elsevər. Yaza bilmədim nəğmə. B.: “Nurlar”, 2016.-133 s.

 411. Mikayıl Rzaquluzadə (Mikayıl Manaf oğlu Rzaquluzadə). Biblioqrafiya. B.: “F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası”, 2018.-239 s.

 412. Mikayılov  Vüqar. Qida məhsullarının ümumi texnologiyası. B.: “Kooperasiya”, 2018.-831 s.

 413. Mikayılov  Vüqar. Üzüm məhsullarının emal texnologiyası. B.: “Kooperasiya”, 2018.-239 s.

 414. Mikayılova Nurəngiz. Azərbaycan iqtisadiyyatı. B.: “Müəllim”, 2018.-311 s.

 415. Mir Cəlal. Ədəbi tənqid (1931-1974). B.: “[M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana]”, 2018.-515 s.

 416. Mir Cəlal. Publisistika 1926-1977. B.: “[M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana]”, 2018.-410 s.

 417. Mirişli ocağının işığı. B.: “Ziya”, 2018.-263 s.

 418. Mirzəzadə Gülqədəm. Səmavi. B.: “MSV Nəşr”, 2018.-96 s.

 419. Mirzəzadə Reyhan. A.S.Qriboyedov: şair-diplomat. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.-120 s.

 420. Mirzəzadə Reyhan. Bəşəri zəkanın rus dahiləri. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-584 s.

 421. Mirzəzadə Reyhan. Zəka məşəli. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.-127 s.

 422. Miskin Abdal və Səfəvilər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-231 s.

 423. Miskin Abdal-səfəvilərin böyük ideoloqu, Sufi Şeyxi (şeirləri və dastanları). B.: “ADMİU”, 2018.-495 s.

 424. Miskinli İsrayıl. Qayıtsan gözlərəm. B.: “Şur”, 2016.-260 s.

 425. Molla Nəsrəddin satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). C. 7. (1925-1926). B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-647 s.

 426. Molla Nəsrəddin satirik jurnal. On cilddə. (1906-1931). C. 5. (1913-1921). B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-643 s.

 427. Montefiore Saymon Sebaq. Yerusəlim. B.: “TEAS-Press”, 2018.-824 s.

 428. Mövludnamə və meracnamələr (əlyazma qaynaqları əsasında). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-491 s.

 429. Muğanlı Sərraf. Gəl özgə dünyaya köçək səninlə. B.: “Universal Print”, 2018.-246 s.

 430. Muhəmmədi Həmid. Nəhv elmi (Sintaksis). B.: Zərdabi LTD”, 2018.-199 s.

 431. Muxtar Kazım oğlu İmanov Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018.-129 s.

 432. Muxtarlı Aynur. Flash cart. B.: “Mütərcim”, 2018.-16 s.

 433. Murad Güləmail. Aprel döyüşləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-368 s.

 434. Muradxanlı  Etibar. Tələbə taqımı. B.: “Qanun”, 2018.-159 s.

 435. Muradxanlı Elçin. Türkün nəğməsi. B.: “Avropa”, 2017.-141 s.

 436. Muradoğlu Nizami. Zülmətdə nur. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-118 s.

 437. Muradova Tamilla. Təlimi qeyri-azərbaycan dilində olan ümumtəhsil məktəblərin rus bölməsi üçün Azərbaycan dilindən imla və ifadə mətnləri. B.: “Müəllim”, 2012.-120 s.

 438. Murquzov Mirzəli. Fizika 6. B.: “Bakı nəşr”, 2018.-96 s.

 439. Musaoğlu İlham. Nəğmə dolu bir ürəyəm. Gəncə.: “Ləman”, 2018.-110 s.

 440. Musayeva Cəmilə. Azərbaycan iqtisadiyyatı. B.: “Avropa”, 2018.-432 s.

 441. Musayeva Ədilə. Polimerlər əsasında kompozisiya materiallarının alınması və tətbiqi. B.: “Təhsil”, 2018.-324 s.

 442. Musayeva Şiringül. Seçilmiş əsərləri. B.: “MM-S”, 2018.-230 s.

 443. Mustafa Nazim. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti işığında (1918-1920) Araşdırmalar, məqalələr. B.: “ULU”, 2018.-255 s.

 444. Mustafazadə  Aytən. Əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-151 s.

 445. Mustafazadə-Yekəəhmədli Mütü. Yadda qalan xatirələr. B.: “Nərgiz”, 2012.-460 s.

 446. Mustafazadə-Yekəəhmədli Mütü. Yadda qalan xatirələr. B.: “Nərgiz”, 2011.-408 s.

 447. Müasir mərhələdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas meylləri (məqalələr toplusu). VIII buraxılış. B.: “Elm”, 2000.-352 s.

 448. Mühasibat uçotu. Təkmilləşdirilmiş IV nəşr. B.: “CBS”, 2018.-592 s.

 449. Mürsəlov Ramiz. Mədinəyə hicrət və erkən müsəlman icmasının ideoloji və inzibati əsaslarının qoyulması. B.: 2012.-247 s.

 450. Mürvətov  Nəcməddin. Ümidlə bax gələcəyə, sabaha. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-175 s.

 451. Müstəqillik dövründə Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafı Ənənə və müasirlik. II Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. B.: “ADMİU”, 2018.-285 s.

 452. Müşfiqoğlu Murad. Qırmızı kirəmitli ev. B.: 2016.-238 s.

 453. Müyəssər Azərbaycan/ Bakı məlumat kitabı. B.: “Azəri”, 2018.-103 s.

 454. Nağıyev Nazim. Sərhəd və gömrük nəzarəti. B.: 2018.-398 s.

 455. Nağızadə Gülnaz. Femidanın gözləri. B.: “Qanun”, 2018.-208 s.

 456. Nağızadə Gülnaz. Xoşbəxtlik qapını döyür. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-184 s.

 457. Neft və qaz quyularının yeraltı təmiri. B.: “Azərnəşr”, 2018.-760 s.

 458. Nemətzadə Səbinə. Əlyazmaların bədii tərtibat xüsusiyyətlərində dini-fəlsəfi aspektlər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-208 s.

 459. Nemətzadə Səbirə. Estetika. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-128 s.

 460. Nə etməli, nə bilməli Əlil qız və qadınlar üçün sağlamlıq haqqında yaddaş kitabı. C. 2 Əlil qadınların səhiyyə hüquqları. B.: “Adiloğlu”, 2018.-207 s.

 461. Nə, Necə, Nə üçün?-1. B.: “Bərəkət”, 2018.-96 s.

 462. Nəbioğlu  Musa. Saza baxsın tariximi yazanlar. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-302 s.

 463. Nəcəfzadə Əzizağa. Hüseyn Cavid yaradıcılığının tədqiqi, təbliği və tədrisi məsələlərinə dair. B.: “Mütərcim”, 2018.-56 s.

 464. Nəriman oğlu Sabir. Sığındım sənə Allah. B.: “Ulu”, 2018.-152 s.

 465. Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. C. 2. B.: “Lider”, 2004.-376 s.

 466. Nəzərov  Müslüm. Müasir dövrdə təhsilin sosiomədəni problemləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-294 s.

 467. Niftiyev Şaiq. Ceyrançöl-Acınohur alçaqdağlıq zonasının hidrogeoloji-geofiziki şəraiti. B.: “Mütərcim”, 2018.-197 s.

 468. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşlarının elmi əsərləri: biblioqrafik göstərici 2017. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-480 s.

 469. Novruzova  Azadə. Sən mənim ağ kitabım. B.: “Təhsil”, 2018.-126 s.

 470. Novruzova  Nuridə. Mətnin öyrənilməsində əsas yanaşmalar: nəzəriyyələr, mülahizələr, problemlər. B.: “Mütərcim”, 2018.-263 s.

 471. Nurməmməd Ağa. Hər görüşdə ayrılıq var. B.: “Ziya”, 2018.-214 s.

 472. Oruclu Qaşqay. İnsanlar və adamlar. B.: “ADMU”, 2013.-95 s.

 473. Orucoğlu Əlxan. Qartalın göz yaşları. B.: “Qanun”, 2019.-263 s.

 474. Orucov Əliyar. Politologiya. B.: “Ecoprint”, 2017.-182 s.

 475. Oyunski Platon. Qırmızı şaman. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-225 s.

 476. Özçəlik Mustafa. Battal Qazi. B.: “Davam”, 2016.-222 s.

 477. Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda elmi məqalələr toplusu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-221 s.

 478. Paşayev  Nəriman. Azərbaycan Respublikasında təbii fəlakətlərin təsərrüfata təsirinin iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi. B.: “Avropa”, 2018.-370 s.

 479. PaşayevAydın. Azərbaycan təxəllüsşünaslığının əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-304 s.

 480. Pedaqoji prosesin psixoloji məsələləri. B.: “Vahid-M”, 2018.-175 s.

 481. Petrov Qriqori. Ağ zanbaqlar ölkəsi. B.: “Qanun”, 2018.-199 s.

 482. Piriyev Həmid. Sərçələr üçün poema. B.: “Alatoran”, 2017.-128 s.

 483. Po Edqar Allan. Qara pişik. B.: “Qanun”, 2017.-327 s.

 484. Poladlı Tamella. Qəlbimdə yaşayır o dağlar mənim. B.: “Günəş”, 2018.-351 s.

 485. Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət (2013-2018) 2 cilddə. C. 1. B.: “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi”, 2018.-583 c.

 486. Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət (2013-2018) 2 cilddə. C. 2. B.: “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi”, 2018.-439 c.

 487. Rəcəb Malik. Həyat burulğanında... B.: “MM-S”, 2016.-771 s.

 488. Rəhim Təcnis. Göyçə qibləgahım, Gəncə pənahım. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-323 s.

 489. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi Beş cilddə. C. 4. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-479 s.

 490. Rəhimli İlham. Yığcam teatr sözlüyü. B.: “Apostroff”, 2012.-239 s.

 491. Rəhimli Reyhan. Yaz, qələmim, yaz dərdimi. B.: “Zəngəzurda”, 2018.-142 s.

 492. Rəhimoğlu  İdrak. Sofular. B.: “Gənclik”, 2017.-455 s.

 493. Rəhimoğlu Alı. Azərbaycan dilinin Zəngilan şivələri sözlüyü. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-189 s.

 494. Rəhmət  Ötkür. Könül bağları. B.: “Mütərcim”, 2018.-182 s.

 495. Rəxşan Zaur. Alyaska kabusu. B.: “Alatoran”, 2018.-127 s.

 496. Rəsulova Sevinc. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının maarifçi-realist mərhələsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-296 s.

 497. Rəsulova Sevinc. Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-308 s.

 498. Risalə araşdırmalar toplusu. K. 14. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-181 s.

 499. Rizvanoğlu İsmayıl. Vəfa- böyük tənhalıq. B.: “Gəmi yayınları”, 2017.-92 səh.

 500. Rövşən  Ramiz. Gizlənmişəm, tap məni. B.: “TEAS Press”, 2018.-35 s.

 501. Ruintən Kəmalə. Regional münaqişələr. B.: “Ləman”, 2018.-106 s.

 502. Rübail. Sahilsiz çaya körpü. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-287 s.

 503. Rüfətli  Eşqin. Baltikdən xəzərə. B.: “AzAtaM”, 2018.-260 s.

 504. Rüstəm, Qəfər. Sənin hekayələrin. B.: “Bərəkət”, 2018.-64 s.

 505. Rüstəmova Aynur. Azərbaycan dili 1. B.: “XXI YNE”, 2017.-72 s.

 506. Rüstəmsoy Əli. Ömür kitabımın son vərəqlərindən. B.: 2018.-176 s.

 507. Rza Cəlal. Yatağımdakı qadın. B.: 2017.-128 s.

 508. Rzayev Ramiz. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi: tarixi və bu günü.. B.: “Nurlar”, 2018.-268 s.

 509. Rzayev Vüsal. Azərbaycanda ali təhsilli məzunların səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsinə karyera mərkəzlərinin təsiri. B.: “Red N Line”, 2018.-170 s.

 510. Rzazadə Əli. Nurdan Zərrələr. B.: “YEK Production”, 2013.-192 s.

 511. Sabir Mirzə Ələkbər. Məktəb şagirdlərinə töhfə. B.: “TEAS Press”, 2018.-188 s.

 512. Sadiq Şəmil. Azərbaycan dili. Qiymətləndirmə vəsaiti. B.: “Hədəf nəşrləri”, 2018.-356 s.

 513. Sadıqov İsmayıl. İnformatika 2 ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-63 s.

 514. Sadıqov Rahim. İstehsal müəssisələrində strateji idarəetmənin təkmilləşdirilməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-278 s.

 515. Sadıqova Sayalı. İzahlı yeni terminlər lüğəti. II cild. B.: “Elm”, 2018.-240 s.

 516. Sadıqova Sevinc. Azərbaycan ədəbi dilinin arxaik morfemləri. B.: “ADPU”, 2018.-205 s.

 517. Sahab Tural. Onun adı Elyanora deyil. B.: 2016.-159 s.

 518. Saqan Karl. İblislərlə dolu dünya elmin şam işığında. B.: “TEAS-Press”, 2018.-520 s.

 519. Salahoğlu Kərəm. O dağlara borcluyam. B.: “Günəş-MMC”, 2017.-244 s.

 520. Salahov Tahir. Fotosənədlər. B.: “İndigo”, 2009.-333 s.

 521. Salmanlı Ülvi. Qaranlıqda qan izi. B.: “Alatoran”, 2015.-134 s.

 522. Sarıyev Mahir. Qəzəllər. Sumqayıt.: “Bilik”, 2014.-128 s.

 523. Sekman  Mümin. Fərdi ətalətlə mübarizə. B.: “Qanun”, 2018.-159 s.

 524. Seyfullayeva Nərminə. Coğrafiya Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Coğrafiya fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-208 s.

 525. Seyfullayeva Nərminə. Coğrafiya-11 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Coğrafiya fənni üzrə dərslik. Gürcü dilində. B.: “Bakınəşr”, 2018.-208 s.

 526. Seyidağa Seyid Sadıq. Muğan yarpaqları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-150 s.

 527. Seyidli Yaşar. Biologiya 6 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün Biologiya fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-157 s.

 528. Seyidov Mirəli. Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-442 s.

 529. Səfərov Qənimət. Statistika. B.: “ADNSU”, 2018.-327 s.

 530. Səfərov Paşa. Mülki işlər üzrə məhkəmə qətnamələri. B.: “OL”, 2013.-151 s.

 531. Səfərov R. Sənaye təhlükəsizliyi . mərhələli inkişaf. B.: “Mütərcim”, 2018.-175 s.

 532. Səlimxanlı Dəyanət. Soy ağacı. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-272 s.

 533. Səməd Mənsur (Səməd Hacı Əhməd oğlu Kazımov): Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-158 s.

 534. Sığnaq Minarə. Haqqın sevdası. B.: “Şur”, 2018.-379 s.

 535. Siraczadə Davud. Sumqayıt hadisələri Şahidin gözü ilə. II tamamlanmış nəşr. Sumqayıt.: “Qanun”, 2019.-111 s.

 536. Sirrouni Dorian. İlk son gün. B.: “TEAS-Press”, 2018.-168 s.

 537. Sistani Seyyid Əli Hüseyni. Qadınların şəriət hökümlərinin sadə şəkildə öyrədilməsi. B.: “Zərdabi”, 2019.-31 s.

 538. Sistani, Seyid Əli Hüseyni. Geniş izahlı şəriət məsələləri C. 1. B.: Zərdabi LTD”, 2018.-622 s.

 539. Slegers Liesbet. Baytarlar. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 540. Slegers Liesbet. Çörəkçilər. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 541. Slegers Liesbet. Diş həkimləri. B.: “TEAS Press”, 2018.-27 s.

 542. Slegers Liesbet. Futbolçular. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 543. Slegers Liesbet. Həkimlər. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 544. Slegers Liesbet. İnşaatçılar. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 545. Slegers Liesbet. Müəllimlər. B.: “TEAS Press”, 2018.-27 s.

 546. Slegers Liesbet. Polislər. B.: “TEAS Press”, 2018.-27 s.

 547. Slegers Liesbet. Tibb bacıları. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 548. Slegers Liesbet. Yanğınsöndürənlər. B.: “TEAS Press”, 2018.-27 s.

 549. Slegers Liesbet. Zibilyığanlar. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 550. Somuncuoğlu Sadi. Kiprdə halay. B.: “Xan”, 2016.-520 s.

 551. Sössür Ferdinand de. Ümumi dilçilik kursu. B.: 2018.-352 s.

 552. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. I kitab. Doktor Melxiorun kabusu. B.: “TEAS Press”, 2018.-192 s.

 553. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. II kitab. Kitab oğruları. B.: “TEAS Press”, 2018.-192 s.

 554. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. III kitab. Çılğın Atın qaçışı. . B.: “TEAS Press”, 2018.-196 s.

 555. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. IV kitab. Mutant robotların hücumu. B.: “TEAS Press”, 2018.-196 s.

 556. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. V kitab. Beşincilərin ən yaxşısı. B.: “TEAS Press”, 2018.-196 s.

 557. Stendal Frederik. Vanina Vanini. B.: “Kitab Klubu”, 2017.-78 s.

 558. Steynbek Con. Mirvari. B.: “Qanun”, 2018.-120 s.

 559. Sultan Əziz. Xəzinə. B.: “Nurlar”, 2013.-152 s.

 560. Suzuki Daisetsu Teitaro. Dzen buddizm və psixoanaliz. B.: “TEAS-Press”, 2018.-228 s.

 561. Süd və süd məhsulları. B.: “Nurlar”, 2018.-224 s.

 562. Süleymanoğlu Firudin. Babamla söhbət. B.: “Zərdabi LTD”, 2019.-428 s.

 563. Süleymanova Afət. Ədəbiyyat 6. B.: “Təhsil”, 2018.-239 s.

 564. Süleymanova İmarət. Poetik frazeologiyanın semantik istiqamətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-314 s.

 565. Şahmar Elbrus. Gün var min aya dəyər. B.: “Ecoprint”, 2018.-144 s.

 566. Şakti. Qadın dili. B.: “Apostrof”, 2012.-259 s.

 567. Şarma Robin. Titulsuz lider. B.: “Kitab Klubu”, 2015.-328 s.

 568. Şermer Maykl. Təkamül və yaradılışçılıq. B.: “OL”, 2018.-108 s.

 569. Şəfa Şəfiqə. Qarışıq ünvanlar. B.: “Vektor”, 2017.-87 s.

 570. Şəfiyev Üzeyir. Azərbaycanda sosial iş və sosial siyasət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-696 s.

 571. Şəfiyev Üzeyir. Sosial iş izahlı terminlər lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-208 s.

 572. Şəkərov Mahir. İslamda vardır! B.: Zərdabi LTD”, 2018.-573 s.

 573. Şərəfxanlı Nəsimi. Sabir Rüstəmxanlı poetizmi. B.: “Adiloğlu”, 2003.-204 s.

 574. Şərifova Salidə. Klassiklər və müasirlər söz müstəvisində. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-567 s.

 575. Şıxlı İsmayıl. Məni itirməyin. B.: “TEAS Press”, 2018.-411 s.

 576. Şıxlinski Hacı. Bitki immunologiyası. I cild. B.: “Müəllim”, 2018.-232 s.

 577. Şirvanşahlar irsi dünya muzeylərində. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-184 s.

 578. Şmitt Erik-Emmanuel. Müsyö İbrahim və Quran çiçəkləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-87 s.

 579. Tabukki Antonio. Yuxuların yuxusu. B.: “Qanun”, 2018.-104 s.

 580. Tağıyev Dilqəm. Kimyada informasiya texnologiyalarının tətbiqi. B.: “Elm”, 2018.-357 s.

 581. Tağıyev Qəhrəman. Dilənçinin taleyi. B.: “Çıraq”, 2017.-287 s.

 582. Tağıyev Qəhrəman. Yeganə şahid. B.: “Çıraq”, 2017.-288 s.

 583. Taha Cabir əl-Ülvani. Tövhid, tərbiyə və mədəniyyət Quranın əsas dəyər və məqsədlərinin üzə çıxarılmasına cəhd. B.: “CBS”, 2018.-147 s.

 584. Tahirli Abid. Generalın qayıdışı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-114 s.

 585. Talıboğlu Ələsgər. O yurd mənim yurdum idi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-319 s.

 586. Talıbov Mirzə. Bəngü Badədən görünən tarix. B.: “Ziya”, 2018.-136 s.

 587. Tapdıqoğıu Nazim. Qan yaddaşımız təqvimdə. B.: “Ecoprint”, 2018.-1775 s.

 588. Terror multikulturalizmə qarşı “Azərbaycanlıların soyqırımı-100”. VII dəyirmi masa. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-296 s.

 589. Test toplusu. Hakimliyə, vəkilliyə, prokurorluq və notariat orqanlarına və dövlət qulluğuna hazırlaşanlar üçün vəsait. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-1280 s.

 590. Tədqiqatçıların informatika üzrə hazırlığı Statistik icmal. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2019.-111 s.

 591. Təhməzli Məmməd. Açıram sandığı. B.: “Nərgiz”, 2017.-144 s.

 592. Təhmirazqızı Səadət. Tarixin səs yaddaşı: Azərbaycan radiosu. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-587 s.

 593. Təkcə sən. Mus: Rauf Babayev. (fortepiano üçün). B.: 2019.-3 s.

 594. Tibbi biologiya (sxemlər və məsələlər). B.: “Mütərcim”, 2018.-171 s.

 595. Tolstoy Lev. Kreyser sonatası. B.: “Qanun”, 2019.-127 s.

 596. Torpağı vətən edənlər. B.: “[Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təş.]”, 2018.-35 s.

 597. Toulz Amor. Centlmen Moskvada. B.: “TEAS Press”, 2018.-600 s.

 598. Transfuziologiya üzrə rəhbərlik. B.: “Papirus NP”, 2019.-455 s.

 599. Tuncay Bəxtiyar. Kurqanlarda yatan mifoloji təfəkkür və genetik tariximiz. Bakı :Elm və təhsil,2018.-471 s.

 600. Tusi Xacə Nəsirəddin. Əxlaqi-Nasiri. B.: “Kitab-klubu”, 2015.-336 s.

 601. Türk ədəbiyyatına ilk qədəm. Ali və edadi məktəblərinin aşağı siniflərinə məxsus. H. 1. B.: “Elm”, 2018.-306 s.

 602. Türkanlı Vüqar. Bir ömür muğam. B.: “Günəş-MMC”, 2018.-300 s.

 603. Ulu Öndər Heydər Əliyevin kitab və kitab nəşri haqqında müdrik fikirləri. B.: “Ləman”, 2018.-139 s.

 604. Umudov  Məmmədağa. Violino və simfonik orkestr üçün konsert Partitura. B.: 2019.-152 s.

 605. Uraqan. (Emin Abdullayev). Hərbidən qeydlər Məqalələr və hekayələr toplusu. B.: “XAN”, 2018.-166 s.

 606. Ustac Zaur. Əliş və Anna. B.: ["Ustac.az" nəşrləri], 2018.-58 s.

 607. Ustac Zaur. Oriyentir ulduzu. B.: “Red N Line”, 2019.-41 s.

 608. Ustac Zaur. Oriyentir ulduzu. B.: “Red N Line”, 2019.-41 s.

 609. Ülkü  İrfan. Müstəqillikdən sonra Azərbaycan. İstanbul.: “Elif Kitabevi”, 2018.-400 s.

 610. Ümumi tarix-11 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Ümumi tarix fənni üzrə dərslik. Gürcü dilində. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-144 s.

 611. V. V. Alimov, Y. V. Artemyevanın "ictimai-siyasi tərcümə" vəsaitinə əlavə test və sınaqlar toplusu. B.: “Mütərcim”, 2018.-106 s.

 612. Van Muon. Dəniz kənarında bir kənddə. B.: “TEAS Press”, 2018.-34 s.

 613. Vasilyev M. Mədəni antropologiyaya giriş. B.: 2018.-172 s.

 614. Vergi Qanunvericiliyi: rəsmi sənədlər və şərhlər toplusu. B.: “CBS”, 2018.-448 s.

 615. Vern Jül. 80 günlük dünya səyahəti. B.: “Bərəkət”, 2018.-168 s.

 616. Vəli Şəfa. Poçtalyona məktub. B.: “Vektor”, 2017.-192 s.

 617. Vəliməmmədov Həmzə. Dəmirçi oğlu. B.: “Apostroff”, 2018.-172 s.

 618. Vəliyeva Kamilə. Kompüter dilçiliyinə giriş. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-380 s.

 619. Vəzir Mehriban. Gövhər ağa Cavanşir. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-213 s.

 620. Vulf Tomas. Ölüm-məğrur qardaş. B.: “Qanun”, 2018.-80 s.

 621. Ya Hu. Sufizm, Dao, Dzen hekayətləri və ən çağdaş hikmətlər toplusu. B.: “CBS”, 2018.-247 s.

 622. Yaqub  Paşa. Həyatınızı dəyişəcək-2019. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-95 s.

 623. Yaqub  Paşa. Təbabətin sirləri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-39 s.

 624. Yaqubova Tahirə. Qara Qarayevin seçilmiş əsərlərinin orqan transkripsiyaları. B.: “Nafta-Press”. 2018.-120 s.

 625. Yaşar  Azad. Konsept Konseptual mətnlər və rəsmlər toplusu. B.: “Nurlar”, 2016.-199 s.

 626. Yeni iş yerləri. statistik məcmuə. B.: “9 №-li kiçik müəssisə”, 2018.-208 s.

 627. Yeni kitablar: annotasiyalı biblioqrafik göstərici. B.: “M.F.Axundova adına Milli Kitabxana”, 2018.-216 s.

 628. Yerfi Rövşən. Yerli silsiləsi. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-118 s.

 629. Yevseyev Boris. Hekayələr. B.: “Kitab aləmi”, 2008.-159 s.

 630. Yolçu Tapdıq. Bir ömürdü yol gedirəm... B.: “Qanun”, 2019.-295 s.

 631. Yunq Karl. Kəşf olunmamış mənlik. B.: “OL”, 2018.-124 s.

 632. Yusifoğlu Kənan. Qış yuxusu. Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-304 s.

 633. Yusifov  Elman. Konfliktologiya. B.: “DTX-nin Heydər Əliyev adına Akademiyası”, 2018.-459 s.

 634. Yusifova  Təranə. Xor üçün işləmələr (Əlavə vəsait). B.: “Mütərcim”, 2018.-42 s.

 635. Zemfira Yusif qızı Səfərova. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018.-140 s.

 636. Zutov Ömər. İki qəlpə. B.: “Qanun”, 2019.-95 s.

 637. Zülfüqarlı Məhərrəm. XIII-XIV əsrlər tarixinə yeni baxış. B.: “Raf Poliqraf-2017”, 2019.-47 s.