Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI

MUSİQİ KİTABXANASI

KİTABLAR

Azərbaycan dilində

Rus dilində nəşr olunan yerli nəşrlər

Respublikadan kənarda çap olunan

 1. 1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan. II kitab. B.: “Qaya”, 2017.-80 s.

 2. Abbasov  Əbülhəsən. Geosiyasi və sosial fəlsəfə: ədalətli nizam və tərəqqi naminə. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-283 s.

 3. ADR-İran diplomatik münasibətləri Qafqaz Fövqəladə Komissiyasının sənədləri işığında (1919-1920-ci illər). B.: “Şərq_Qərb”, 2017.-389 s.

 4. Axundova Gülşən. Azərbaycan və ingilis dillərinin məişət leksikası. B.: 2017.-104 s.

 5. Axundova Yeganə. Sergey Raxmaninovun fortepiano konsrtləri. B.: “Elm”, 2014.-99 s.

 6. Akademik Bahadur Zeynalov: həyat yolu-elmin zirvələrinə daimi axtarışda və hərəkətdə Anadan olmasının yüzilliyinə həsr olunur. B.: “Müəllim”, 2017.-521 s.

 7. Aslanoğlu Alim. Haqdan güc almışam. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-482 s.

 8. Azayev Əlisəfa. Xəyanət qorxusu. B.: “Çıraq”, 2007.-270 s.

 9. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-309 s.

 10. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının proqramı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-104 s.

 11. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının proqramı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-104 s.

 12. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji lüğəti A-Z. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-303 s.

 13. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının etik davranış qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2017.-8 s.

 14. Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinin reytinqi -2016. B.: “AzTU”, 2017.-193 s.

 15. Azərbaycan Respublikasının Milli Bayramı Novruz. B.: 2018.-15 s.

 16. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev multikulturalizmin Azərbaycan modeli haqqında. B.: “Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi”, 2017.-527 s.

 17. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq. B.: “9№li kiçik müəssisə”, 2017.-192 s.

 18. Azərbaycan-Gürcüstan: dostluğun inkişaf yolu. B.: “Qaya nəşriyyat”, 2017.-224 s.

 19. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2017. B.: 2017.-814 s.

 20. Bir yanı Şah dağı, bir yanı Xəzər. B.: “Mütərcim”, 2017.-75 s.

 21. Birləşmiş millətlər təşkilatı-Azərbaycan Tərəfdaşlığın 25 ili. B.: 2017.-167 s.

 22. Böyük İpək yolu Azərbaycan dövlətinin geostrateji maraqları kontekstində. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-152 s.

 23. Bülbül (Murtuza Rza oğlu Məmmədov): biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-342 s.

 24. Bünyadov Teymur. Ana laylası beşik nəşğməsidi... Dörd cilddə. C. IV. B.: “Elm”, 2017.-327 s.

 25. Cabbarlı Nərgiz. Rübabə Muradova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 26. Cəfərov Cəfər. İrəvanda milli maarifçilik mühiti. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-439 s.

 27. Cəfərov Tahir. Smart market. Elektroenergetika-islahatlar və intellektual bazar. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-96s.

 28. Çaxmaqlı Qafar. Erməni faşizmi. B.: “QHT”, 2017.-192 s.

 29. Çəmənli  Mustafa. Şövkət Ələkbərova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-158 s.

 30. Çəmənli Mustafa. Əhməd Ağdamski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-166 s.

 31. Çıldırlı Aşıq Şenlik. Qarşılaşmalar, deyişmələr, rəvayətlər. B.: “Uğur”, 2017.-140 s.

 32. Daxili qoşunlar-25 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi. 1992-2017. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-394 s.

 33. Dilimizin keşikçisi Professor İsmayıl Məmmədli-70. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-359 s.

 34. Eliot Sternz. Bəhrəsiz torpaq.. B.: 2017.-88 s.

 35. Ələkbərov, Urxan. Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiyasının idarə edilməsinin əsasları. B.: “Təhsil”, 2017.-176 s.

 36. Əliyar Qurbanəli oğlu Səfərli biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-151 s.

 37. Əliyev  Məhərrəm. "Özünənəzarət sahəsi" anlayışı və onun konseptual modeli. B.: “ADPU”, 2017.-147 s.

 38. Əliyev  Məhərrəm. Psixologiyanın əsasları (sxemlər). B.: “ADPU”, 2017.-145 s.

 39. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr,  müraciətlər. K. 50. Fevral 2012-Aprel 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 40. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr,  müraciətlər. K. 49. Noyabr 2011-Fevral 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 41. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr,  müraciətlər. K. 48. Sentyabr 2011.-Oktyabr 2011. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 42. Əliyeva Sevinc. Masallının ilk əməkdar müəllimi Nəzirməmməd Bəşir oğlu Məmmədəliyev-120. B.: “Red N Line”, 2017.-319 s.

 43. Əsədova  Nailə. Mənəvi-estetik dəyərlər mahiyyəti, tarixi və bu günü. B.: “QHT”, 2017.-160 s.

 44. Fərziyeva  Səadət. Azərbaycan xalq mahnılarının səs və fortepiano üçün işləmələri. B.: “Mütərcim”, 2017.-134 s.

 45. Fətəliyev  Məmməd. Türkiyə məsələsi və böyük dövlətlər beynəlxalq konfranslarda; Sevr müqaviləsi. B.: “Sabah”, 2017.-157 s.

 46. Fuad, Esmira. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Biblioqrafiya. B.: “AfpoliqrAF”, 2017.-480 s.

 47. Geokimya terminlərinin izahlı lüğəti. Şəki.: “Kaskad”, 2017.-230 s.

 48. Gəl bizim yerlərə. B.: “Mütərcim”, 2017.-135 s.

 49. Hacıbəyli  Ceyhun. Seçilmiş əsərləri Kitablar seriyası. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası. B.: “Elm”, 2017.-367 s.

 50. Hacıheydərli, Namiq. Əski türk soylarından biri- Kolanılar. B.: 2017.-59 s.

 51. Hacıyev, Asəf. Dərbənd XIX-XX əsrin əvvəllərində. B.: “Turxan”, 2017.-244 s.

 52. Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi. II hissə.B.: “Elm və təhsil”, 2017.-264 s.

 53. Heydərov Namiq. Yol mədəniyyəti-həyatınızın qarantıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-119 s.

 54. Həsənov Şahin. Avtomobil yollarına dair terminlər lüğəti. B.: “Oscar”, 2017.-614 s.

 55. Həsənova  Şəhla. Hacı Məmmədov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-103 s.

 56. Həsənova Şəhla. Lütfiyar İmanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-102 s.

 57. Həsənova Cəmilə. Bülbül. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 58. Həyat düşüncələri. B.: “Təhsil”, 2017.-192 s.

 59. Hümmət Rafiq. Rüzgara oxunan söz. Tbilisi.: “Universal”, 2017.-388 s.

 60. Hüseynoğlu  Sərvaz. Məşədi Məmməd Fərzəliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-117 s.

 61. Hüseynoğlu  Sərvaz. Segah İslam (İslam Abdullayev). B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-135 s.

 62. Hüseynoğlu  Sərvaz. Şəkili Ələsgər (Ələsgər Abdullayev). B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-126 s.

 63. Hüseynova  Sevil. Bədii nəsrdə tarixi və müasir gerçəklik. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-173 s.

 64. Xalistürk  Babək. Tanrıdan kəm sevinc payım. B.: “Ecoprint”, 2017.-159 s.

 65. Xarici internet və sosial mediada Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması günün tələbidir. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2017.-23 s.

 66. İbrahimov  Sənan. Yanlış intiqam. B.: “Ecoprint”, 2017.-287 s.

 67. İbrahimov Elçin. Türk xalqlarının ortaq əlifba, imla və ünsiyyət dili. B.: “Mütərcim”, 2017.-184 s.

 68. İlham Əliyev və müasir Azərbaycan-gənclərin gözü ilə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-336 s.

 69. İllik hesabat 2016 SOCAR. B.: 2016.-176 s.

 70. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qaçqınlar, sığınacaq axtaranlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ilə bağlı işlərə dair qərarlarının toplusu qərarlarının toplusu. B.: 2017.-136 s.

 71. İnsanlığa qarşı zorakılıq. B.: 2017.-40 s.

 72. İsaqoğlu Vaqif. "Sunami"dən... sunamiyə. B.: “Heroqlif”, 2018.-176 s.

 73. İsayev Eldar. Vətən arzuları. B.: “Ecoprint”, 2017.-232 s.

 74. İslam bərabərlik dinidir. B.: “Nurlar”, 2017.-79 s.

 75. İsmayıl Xaqani. Ermənilərin müsəlmanlara, xristianlara və yəhudilərə qarşı soyqırımı. B.: “Saral”, 2017.-304 s.

 76. İsmayılov  Rasim. Yeraltı mədən işlərinin prosesləri. B.: “Azərnəşr”, 2017.-572 s.

 77. İsmayılov Xəlil. Sənədlərin biblioqrafik təsviri. B.: “Mütərcim”, 2017.-204 s.

 78. Kazımlı Gülhüseyn. Bülbülcan. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-104 s.

 79. Qacar Mahal. Ziyadoğlu Qacarlar Gəncə-Qarabağ bəylərbəyləri. Gəncə xanları (xronoloji ardıcıllıqla). B.: “Mütərcim”, 2017.-241 s.

 80. Qarabağ Əsrlərin Salnaməsi. B.: 2016.-253 s.

 81. Qaraca  Bəxtiyar. Hüseyn Ərəblinski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 82. Qasımov S.Y. Ədədi üsullar-2: Fərq sxemlərinin qurulması və fərq tənliklərinin həll üsulları. B.: “Ləman”, 2017.-262 s.

 83. Qəmgin, Elbrus. Ömrümü sözə verdim. B.: “Ecoprint”, 2017.-288 s.

 84. Mahmudov Yaqub. Real tarix və "Böyük Ermənistan" uydurması. B.: “Elm”, 2017.-144 s.

 85. Maqsudov  Elbəyi. Azərbaycan və türk dilinin əlaqəli tədrisi metodikası. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-335 s.

 86. Maqsudov  Elbəyi. Poetik-praktik Azərbaycan dili. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-325 s.

 87. Məmmədli Şirzad. Seçki texnologiyalarının əsasları. B.: 2003.-112 s.

 88. Məmmədov Rüstəm. Müasir beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın qanunsuz və hüquqa zidd fəaliyyəti. B.: “MM-S”, 2017.-260 s.

 89. Məmmədova  Gülxar. Azərbaycanda musiqi menecmentinin iqtisadi problemləri və onun həlli yolları. B.: “Mütərcim”, 2017.-150 s.

 90. Muxtarova Solmaz. Günahsız günahkarlar. B.: “Nərgiz”, 2017.-200 s.

 91. Nağısoylu, Möhsün. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. B.: “Elm”, 2017.-634 s.

 92. Nağısoylu Möhsün. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II cild. B.: “Elm”, 2017.-652 s.

 93. Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarılan torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-167 s.

 94. Nərimanoğlu Məhəmməd. Nakam talelər. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-58 s.

 95. Nəsirov Əhməd. Aqrar-sənaye kompleksinin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsində beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin rolu. B.: “Avropa”, 2017.-208 s.

 96. Orucov Azad. Yol hərəkəti qaydalarını bilmək vacibdir. B.: “Şəms”, 2017.-59 s.

 97. Orucova Aygün. Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-191 s.

 98. Rəhimli İlham. Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri akademik teatrda. B.: “Apostroff”, 2017.-144 s.

 99. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 1. B.: “Azərnəşr”, 2016.-427 s.

 100. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 2. B.: “Azərnəşr”, 2017.-390 s.

 101. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 3. B.: “Azərnəşr”, 2017.- s.

 102. Rəhimli, İlham. Abbasmirzə Şərifzadə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-152 s.

 103. Rəhimli, İlham. Barat Şəkinskaya.  B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-216 s.

 104. Rəhimli, İlham. Məmmədrza Şeyxzamanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-168s.

 105. Rəhimli, İlham. Nəsibə Zeynalova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-192 s.

 106. Rüstəmov Yusif. ABŞ və qlobal liderlik. B.: “Turxan”, 2017.-148 s.

 107. Rüstəmov, Yusif. Sivilizasiyaların qarşılıqlı münasibəti kontekstində amerikan milli identikliyi (S.Hantiqton) B.: “ Turxan”, 2017.-64 s.

 108. Rüstəmova  Afaq. Müasir dünya və Azərbaycan reallıqları: fəlsəfi təhlil. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-234 s.

 109. Sadiq Elbəyi. Nəvələrə hədiyyə. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-120 s.

 110. Salahov, Vidadi. Gəlmişəm ki. B.: “Ecoprint”, 2017.-120 s

 111. Səfərli Əlyar. Seçilmiş əsərləri. b.: “Elm və təhsil”, 2017.-558 s.

 112. Səlimoğlu Amid. Qaranlıqdan işığa. B.: “Çıraq”, 2017.-192 s.

 113. Söz Yaqub. Dərdsizliyin dərdi. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-200 s.

 114. Şabanov Zeynəddin. Müasirləşən cəmiyyətin yeni paradiqmaları. B.: “Avropa”, 2017.-256 s.

 115. Şaxanov  Muxtar. Həqiqət formulu və məhəbbətin everest zirvəsi Dostum-qardaşım Ç. Aytmatov barədə esse. Бишкек.: “Улуу Тоолор”, 2014.-336 s.

 116. Şıxəliyev  Ramiz. Şəbəkə texnologiyaları. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-238 s.

 117. Talışlı Mirhaşım. Lənkəran: ensiklopedik məlumat. II nəşr. B.: 2017.-584 s.

 118. Tarhan Nevzat. Gözəl insan modeli.. B.: “İpəkyolu”, 2017.-264 s.

 119. Telmanqızı  Sevinc. Trampın və Sevincin Amerikası. B.: “Qanun”, 2017.-175 s.

 120. Təhməzli Həsən. Mərcanlılar. B.: “Ecoprint”, 2017.-399 s.

 121. Topbaş Osman Nuri. Məktəbi-Aləm kainat, quran və insan. B.: “İpəkyolu”,

 122. 2017.-179 s.

 123. Tosun Necdet. Xoca Bəhaəddin Nəqşbənd. B.: “İpəkyolu”, 2017.-96 s.

 124. Tovuzlu Dilqəm. Vicdan əzabı. B.: “Əcəmi”, 2017.-206 s.

 125. Tudə Əli. Təbriz yolu. Əsərləri. X cild. B.: “Azərbaycan”, 2017.-336 s.

 126. Yalçıner Alp Gürhan. Bir millət, iki dövlət. B.: 2017.-30 s.

 127. Yusifbəyli, Nurəli. Elektrik sistemlərinin avtomatikası.. B.: “ADNSU”, 2017.-458 s.

 128. Zeynalov  İmamverdi. "Ağ ölüm" və ağ qağayılar. VIII cildlik seçilmiş əsərlərin II Cildi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-154 s.

 129. Zeynalov  İmamverdi. Ağ örpəkli xanım və əbədiyyət nağılı. B.: “Nurlan”, 2010.-199 s.

 130. Zeynalov  İmamverdi. Bizi bağışla ölüm Dedektiv-kriminal-fəlsəfi roman. C. I. (Seçilmiş əsərləri səkkiz cilddə). B.: “Elm və təhsil”, 2012.-194 s.

 131. Zeynalov  İmamverdi. Dünyanın sonu. B.: “Nurlan”, 2007.-157 s.

 132. Zeynalov  İmamverdi. Gözlər nigaran... B.: “Elm və təhsil”, 2012.-139 s.

 133. Zeynalov  İmamverdi. İtkin düşmüş taleyim. B.: “Nurlan”, 2010.-171 s.

 134. Zeynalov  İmamverdi. Məhəbbət röyaları. B.: “Təhsil”, 2009.-121 s.

 135. Zeynalov  İmamverdi. Payız əfsanəsi. B.: “Nurlan”, 2009.-166 s.

 136. Zeynalov  İmamverdi. Yaşamaq həsrəti. VIII cildlik seçilmiş əsərlərin III Cildi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-99 s.

 137. Zeynalov İmamverdi. Çalınmayan vağzalı və ya ilk sevgi. B.: “Nurlan”. 2010.-132 s.

 138. Zeynalov İmamverdi. Kölgəsiz sədalar. B.: “Təhsil”, 2008.-188 s.

 139. Zeynalov İmamverdi. Müsafir eşqi və mələklər. B.: “Təhsil”, 2009.-148 s.

 140. Zorakılığa "Yox" deyək-ailəmizi qoruyaq! B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-46 s.