Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

KİTABLAR

Azərbaycan dilində

Rus dilində nəşr olunan yerli nəşrlər

Respublikadan kənarda çap olunan

 1. Abay. Şeirlər, poemalar, qara sözlər. B.: CBS”, 2020.-440 s.

 2. Abbasov Namiq. Mədəni insan. B.: “ADMİU”, 2020.-208 s.

 3. Abbasov Vaqif. Dahilərin, müdriklərin və fatehlərin həyat dərsləri C. 3. B.: “Elm”, 2020.-426 s.

 4. Abbasova Tamara. Bioloji kimya. B.: “Ecoprint”, 2021.-256 s.

 5. Abdulla Kamal. Azərbaycançılıq və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı. B.: “ADA Universiteti”, 2020.-283 s.

 6. Ağdaşlı Bəhani. Ata ocağım. B.: “Müəllim”, 2020.-250 s.

 7. Axundov Vidadi. Neft-qaz yataqlarının işlənməsinin iqtisadi problemləri. B.: “Elm”, 2020.-215 s.

 8. Almasov Vərağa. Nəsimidən nəsimlər. B.: “Ecoprint”, 2020.-104 s.

 9. Altın Arıq. Xakas qəhrəmanlıq eposu. B.: “Azərnəşr”, 2011.-347 s.

 10. Aras Orxan. Əsəd bəy-Qurban Səid: gizlinlər və gerçəkliklər. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-229 s.

 11. Aslanxanlı Elmira. Cəbrayıl həsrətli ömrüm. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-135 s.

 12. Aslanov Seyid Namiq. Hər yer Kərbəla, hər gün Aşura. B.: “Ecoprint”, 2020.-207 s.

 13. Aydın Nurlu. Hərf və rəqəmlərin möcüzəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-48 s.

 14. Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadə Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018,-215 s.

 15. Azərbaycan aşıq poeziyası (Antologiya). B.: “Şərq-Qərb,2020”.-734 s.

 16. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi On cilddə. C. 1. Şifahi xalq ədəbiyyatı. B.: “Elm”, 2018.-1069 s.

 17. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi On cilddə. C. 2. Ortaq başlanğıc və intibah dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Elm”, 2020.-1089 s.

 18. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi On cilddə. C. 3. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı (XIII-XVI əsrlər). B.: “Elm”, 2020.-1021 s.

 19. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2020.-133 s.

 20. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2020.-532 s.

 21. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2020.-532 s.

 22. Azərbaycançılıq ideologiyası: ənənə və müasirlik. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-453 s.

 23. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. B.: 2020.-372 s.

 24. Babayev Ramiz. Məhəbbət nəğmələri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-131 s.

 25. Bakıxanovlar: nəslin nəciblik ənənələri. B.: “Renessans-A”, 2020.-261 s.

 26. Bayramlı Zabil. Azərbaycan Səfəvi imperatorluğu: dövlət quruluşu. B.: “Füyüzat”, 2020.-599 s.

 27. Bayramov İbrahim. Azərbaycan dili şivələrinin leksikologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-147 s.

 28. Bayramov İbrahim. Azərbaycan dili şivələrinin sintaksisi. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-83 s.

 29. Bruk Piter. Boş məkan. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2021.-255 s.

 30. Buzovnalı Azər. Əsərləri. K. 3. B.: “Mütərcim”, 2020.-166 s.

 31. Cabbarov T. Maşın istehsalı texnologiyasının əsasları. B. : “ ADNSU”, -2020, - 595 s.

 32. Cəfərov, Habil. Uğurun mübarək, Azərbaycan! B.: “Elm və təhsil”, 2017.-71 s.

 33. Cəfərova, Ə. Biologiya-insan. B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2013.-101 s.

 34. Çay bitkisi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-101 s.

 35. Çiçək Cəmilə. Həssas qrup ailələrinə psixoloji-mənəvi dəstək. B.: “Azərnəşr”, 2020.-71 s.

 36. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: mənşəyi, sülhməramlılıq və vətəndaş cəmiyyətinin rolu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-151 s.

 37. Dəmirova Zərifə. Fizika müəllimlərinin ixtisasartırmasının aktual məsələləri. B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2012.-134 s.

 38. Dər mədhi-müsəlmanam. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-58 s.

 39. Eroziyaya uğramış, şoranlaşmış, şorakətləşmiş və digər səbəblərdən deqradasiyaya məruz qalmış torpaqların müəyyən edilməsi və xəritələşdirilməsi, onlardan səmərəli istifadə olunması ilə bağlı təkliflərin hazırlanmasına dair təlimat. B.: “Vətən”, 2010.-113 s.

 40. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev arxivindən nümunələr (Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev-150). B.: “Mütərcim”, 2020.-135 s.

 41. Əhməd Elbrus dünyası... B.: “Gənclik”, 2010.-199 s.

 42. Əhməd Vüqar. Koroğlu. B.: “Ecoprint”, 2020.-351 s.

 43. Əhməd Vüqar. Son nəfəsədək Azərbaycan. B.: “Ecoprint”, 2020.-339 s.

 44. Əhmədova Səbinə. Qarabağ ədəbi-mədəni mühiti (XIX əsrin ikinci yarısı - XX əsrin əvvəlləri). B.: “Ecoprint”, 2020.-218 s.

 45. Əkbəroğlu, Əli. Saxla sözümü, dünya. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-169 s.

 46. Ələkbərli Faiq. Azərbaycan türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). H. 1. H. 3. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-503 s.

 47. Ələkbərzadə Çingiz. Zindan. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-463 s.

 48. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab 102. Mart 2020-May 2020. B.: “Azərnəşr”, 2020.-391 s.

 49. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab 106. Sentyabr 2020-Oktyabr 2020. K. 106. Sentyabr 2020-Oktyabr 2020. B.: “Azərnəşr”, 2021.-391 s.

 50. Əliyev Ramil. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-365 s.

 51. Əliyev Rəhim. Nəsimi nədən ənəlhəq dedi. B.: “Mütərcim”, 2020.-151 s.

 52. Əliyeva Sevinc. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti və şimali qafqaz dövlətləri müstəqillik illərində (1918-1920). B.: “Avropa”, 2020.-321 s.

 53. Əliyeva Sevinc. Noqay türkləri. B.: “ADPU”, 2021.-340 s.

 54. Əliyeva Şəhla. Sosial pedaqogika. B.: “ADPU”, 2021.-277 s.

 55. Əmək və sosial təminat hüququ sxemlərdə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2020.-319 s.

 56. Əroğul Əlisahib. Özlü söz-sözün doğrusu. B.: “Adiloğlu”, 2019.-248 s.

 57. Əsgərəlizadə Gülnarə. Layihə qrafikası və kompozisiya. B.: 2021.-56 s.

 58. Əsgərzadə Lütviyyə. Əhməd Triniç. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-209 s.

 59. Fizika məsələlərinin həllində proqramlaşdırmanın tətbiqi metodikası H. 3. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-128 s.

 60. Fizika, kimya və biologiya fənləri üzrə innovativ təcrübələr toplusu. B.: “Vətən”, 2014.-156 s.

 61. Gəncə hökmdarı Cavad xan və Ziyadoğlu-Qacar nəsli. Gəncə.: “Elm”, 2020.-255 s.

 62. Güllərli Güllü. Müasir kimyəvi analiz metodları. B.: “Zərdabi”, 2021.-191 s.

 63. Hacıyev Əşrəf. Seçilmiş əsərləri Qayıdıb gəlmişəm. B.: “Zərdabi”, 2020.-599 s.

 64. Hacıyev İsmayıl. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı (1995-2019-cu illər). Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2020.-222 s.

 65. Haqqa dayaq olmaq üçün birləşək. B.: “Ecoprint”, 2020.-222 s.

 66. Heydər Əliyevin siyasi irsi və Azərbaycançılıq K. 2. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-444 s.

 67. Həbibbəyli İsa. "Kitabi-Dədə Qorqud": yazılı epos və ya epopeya. B.: “Elm”, 2020.-276 s.

 68. Hüseynbala Fazil oğlu Mirələmov. Biblioqrafik göstərici. B. : “ADNSU”,2020.-440 s.

 69. Xəqani Şirvaninin həyatı və yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-394 s.

 70. Xırdalanlı Aydın. Leysanlara düşdüm. B.: “Parlaq imzalar”, 2020.-77 s.

 71. İbn Hişam. Muhəmməd Peyğəmbərin (s.) həyatı. K. 2. B.: “OL”, 2016.-447 s.

 72. İbn Hişam. Muhəmməd Peyğəmbərin (s.) həyatı. K. 3. B.: “OL”, 2016.-639 s.

 73. İbn Hişam. Muhəmməd Peyğəmbərin (s.) həyatı. K. 4. B.: “OL”, 2016.-839 s.

 74. İbrahimov Firədun. "Funksiyalar" alt məzmun xətti üzrə standartların reallaşdırılma texnologiyası. B.: “ADPU”, 2021.-515 s.

 75. İqor yürüşü haqqında söyləmə: nitq janrları. B.: “Mütərcim”,2020.-151 s.

 76. İlyas Əfəndiyev 100. B.: “Elm”, 2018.-234 s.

 77. İmanov Təvəkkül. Üzük. B.: 2013.-34 s.

 78. İrəvan əyalətinin kameral təsviri 1831-ci il. C. 3. B.: “SkyE”, 2020.-390 s.

 79. İsayeva Təranə. Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixinin tədrisində mətn üzərində işin təşkili. B.: “ADPU”, 2021.-158 s.

 80. İsmayılova Nigar. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailə tərbiyəsində olan çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları. B.: “ADPU”, 2021.-44 s.

 81. İşaxtaranların bələdçi kitabçası. B.: 2013.-28 s.

 82. İşıq. 1911-1912. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-580 s.

 83. İzahlı dini terminlər lüğəti. B.: “Nurlar”, 2020.-319 s.

 84. Kənan Aslan. Arxivlərdən gələn səslər. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-242 s.

 85. Kərimova S. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə tərbiyəsi. “Sumqayıq”, - 2021, - 190 s.

 86. Qafarlı, Aynur. Mən tanrıma sevdalıyam. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-175 s.

 87. Qarabağ bülbülləri-50. "Yaralı" səs. B.: “Avropa”, 2021.-63 s.

 88. Qarabağ əsrlərin salnaməsi. B.: “İRS”, 2016.-253 s.

 89. Qaraqızı Zöhrə. Yolumu gözləyir Kərəm qayası. B.: “Ecoprint”, 2020.-279 s.

 90. Qasımov Rafiq. Ekoloji fiziologiya və toksikologiya laboratoriyası 40 il. B.: “Elm”, 2015.-157 s.

 91. Qasımzadə G. Kəskin qarın sindromunun şüa diaqnostikası. B.: “Təbib”, 2021.-159 s.

 92. Qəribli İslam. Məhəmməd Hadi: həyatı və yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-559 s.

 93. Qəribova Arifə. Musiqinin tədrisi metodikası. B.: “ADPU”, 2021.-163 s.

 94. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 1. B.: “Renessans-A”, 2020.-390 s.

 95. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 10. B.: “Renessans-A”, 2020.-314 s.

 96. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 2. B.: “Renessans-A”, 2020.-363 s.

 97. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 3. B.: “Renessans-A”, 2020.-380 s.

 98. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 4. B.: “Renessans-A”, 2020.-377 s.

 99. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 5. B.: “Renessans-A”, 2020.-386 s.

 100. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 6. B.: “Renessans-A”, 2020.-367 s.

 101. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 7. B.: “Renessans-A”, 2020.-373 s.

 102. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 8. B.: “Renessans-A”, 2020.-314 s.

 103. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 9. B.: “Renessans-A”, 2020.-406 s.

 104. Qocayev Niftalı. Ümumi fizika kursu II cild. B.: “Ləman NP”, 2019.-432 s.

 105. Qruber Conatan. Dövlət maliyyəsi və dövlət siyasəti. B.: “Teas Press”, 2021.-806 s.

 106. Quliyeva R. Azərbaycanda geniş yayılmış irsi-hematoloji patalogiyaların biofiziki aspektləri. B.: “Savad”, 2020.-155 s.

 107. Qurbanov, Füzuli. "Bir millət- iki dövlət": fəlsəfi-tarixi təhlil. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-228 s.

 108. Mete X.Ə. Azərbaycan folklorunda Xızır Nəbi (İlyas) obrazı türk folkloru kontekstində. Gəncə.: 2020.-174 s.

 109. Mədətli, Eynulla. İranda Azərbaycan tarixi məsələləri. B.: “"Turxan" NPB”, 2020.-507 s.

 110. Məhərrəmli Qulu. Yeni alınma sözlər lüğəti. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2021.-398 s.

 111. Məhərrəmov Müslüm. Lənətlənmiş coğrafiya. B.: “Gənclik”, 2011.-81 s.

 112. Məhərrəmov Zakir. Verilənlərin strukturu və alqoritmlər. B.: “ADPU”, 2020.-327 s.

 113. Məhərrəmova S. Şərqi Avropa ölkələri tarixi. Sumqayıt.: “SDU”, 2020.-239 s.

 114. Məlikov İskəndər bəy. Yaxşılığa yamanlıq. B.: “Ecoprint”, 2020.-123 s.

 115. Məmmədli, Allahverdi. Mollanəsrəddinçilik və milli ideya. B.: “Şərq-Qərb”, 2020.-303 s.

 116. Məmmədov C. Psixologiyada riyazi metodlar. Sumqayıt. : “SDU”, - 2020, -181 s.

 117. Məmmədov E. Sonuncu gül. B.: “Mücrü”, 2021.-63 s.

 118. Məmmədov Elvüsal. Ərəb dili. B.: “Nurlar”, 2020.-421 s.

 119. Məmmədov Şamxəlil. Rəssam dünyası. B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2010.-48 s.

 120. Mirzə Fətəli Axundzadə-200 biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2013.-432 s.

 121. Möhibbi Ceyhun. Xəzinəm mənim. B.: “Gənclik”, 2020.-287 s.

 122. Muğam sənətində poeziyanın təcəssüm problemləri. B.: “Mütrəcim”, 2020.-197 s.

 123. Muxtar Auezov: həyatı və yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-179 s.

 124. Muxtarqızı Mehparə. Vətən üçün böyütdüm, ay oğul, səni. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-128 s.

 125. Musa Mirzə oğlu Əliyev biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018,-117 s.

 126. Nağıqızı Mahirə. Alim təfəkkürünün itiliyi. B.: “Vətən”, 2013.-300 s.

 127. Nağıqızı Mahirə. Azərbaycan poeziyasında "dağ" obrazı C. 1. B.: “Vətən”, 2013.-195 s.

 128. Nağısoylu Möhsün. Nəsimi irsinin nəşrləri: problemlər və perspektivlər. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-188 s.

 129. Naxçıvanlı Seyid Mirfeyzulla. Poeziya və hikmət. B.: “Nərgiz”, 2020.-255 s.

 130. Nəbioğlu Musa. Hidayət Nur-nur parçası. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-221 s.

 131. Nəcəfzadə Əzizağa. Xəvərnəq qəsri: tarix və bədii həqiqət. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-88 s.

 132. Nəsiboğlu Sevindik. Könüllərə yol gəzirəm. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2020.-319 s.

 133. Niftiyev Şahin. Şeytanın səsi. B.: “Zərdabi”, 2020.-199 s.

 134. Nizaməddin qızı, Fidan. Uşağın duası. B.: “Şərq-Qərb”, 2020.-112 s.

 135. Nizami Gəncəvi. Divan Azərbaycan (türk) dilində. B.: “Mütərcim”, 2019.-300 s.

 136. Nur Hidayət. Dünya hayana gedir. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-285 s.

 137. Nur Hidayət. Düşüncələr içində. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-365 s.

 138. Nur Nuridə. Vətən adlı dərdim. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-120 s.

 139. Nuriyev Ə. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2020. -382 s.

 140. Oxtay Əlirza. Əsərləri. B.: “Qoliot Qkup”, 2009.-167 s.

 141. Ordubadi Məmməd Səid. Nizaminin dövrü və həyatı Məqalələr toplusu-II kitab. B.: “Elm”, 2021.-220 s.

 142. Osmanova S. Becərmə texnologiyaları və gübrələrin torpağın münbitlik göstəricilərinə təsiri. B.: “Elm”, 2020.-258 s.

 143. Pünhan Təbrizə. Sevgimin ünvanı. B.: “Vətən”, 2013.-176 s.

 144. Rəsulov Rüstəm. İqor yürüşü haqqında söyləmə: nitq janrları. B.: “Mütərcim”, 2020.-151 s.

 145. Rəsulzadə, Məhəmmədəmin. Azərbaycan: Müstəqillik üçün mübarizə yolunda. B.: “Çapar Yayınları”, 2019.-89 s.

 146. Rüstəmov Vaqif. Qaçaq Süleyman (1872-1917). B.: 2021.-272 s.

 147. Rzasoy Seyfəddin. "Kitabi-türkman lisani" oğuznaməsinin transmediativ strukturu və ritual-mifoloji semantikası. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-471 s.

 148. Rzayeva Yaqut. Pedaqoji fəaliyyətə giriş. B.: “ADPU”, 2021.-189 s.

 149. Sadıxov Rafiq. Azərbaycan teatr tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-320 s.

 150. Sadıxov Rafiq. Qloballaşma və müasir dünya teatrı. B.: 2020.-160 s.

 151. Sadıqov Oktay. Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı canlı xatirələrdə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-46 s.

 152. Salam, Azərbaycan!. B.: “İRS”, 2020.-221 s.

 153. Səfərov Güloğlan. Unutmaq olarmı səni, Qarbaxlı. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-109 s.

 154. Səksən ilin güzgüsü. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-348 s.

 155. Səlimova S. Fransada türkoloji tədqiqatlar tarixi . B. : “Mütərcim”, 2020. – 157 s.

 156. Səlimova Sədaqət. Fransız dilinin nəzəri qrammatikası. B.: “Mütərcim”, 2019.-147 s.

 157. Şadiman Şirin xanım. Ömür yükü. B.: “Qanun”, 2021.-624 s.

 158. Şəmşiroğlu Qənbər. Əmioğluların əməlləri. B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2012.-167 s.

 159. Şühədanamə. B.: “Elm”, 2019.-1017 s.

 160. Şükürova Jalə. Əziz Dövlətabadinin "Süxənvərani-Azərbaycan" təzkirəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-151 s.

 161. Tağıyev Dilqəm. Biofiziki və bioüzvi kimya. B.: “Təbib”, 2020.-356 s.

 162. Talıboğlu Ələsgər. Salam, ata ocağım. B.: “Orxan NPM”, 2020.-408 s.

 163. Talıboğlu Ələsgər. O vətəndir satılmaz. B.: “Orxan”, 2020.-310 s.

 164. Teymur Əhmədov: "Nəriman Nərimanov" (elmi tərcümeyi-hal). B.: “Elm və təhsil”, 2020.-32 s.

 165. Teymurova G. Azərbaycan osmanlı-Rusiya münasibətləri rebusunda (1800-1830-cu illər). B. : “Elm və Təhsil” ,2020. -198 s.

 166. Tədqiqlər 4. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-183 s.

 167. Tükənməzlik AMEA-nın müxbir üzvü Xudu Məmmədova həsr olunmuş məqalələr və xatirələr toplusu. B.: “Elm”, 2014.-218 s.

 168. Uşaq ədəbiyyatında Xanımana Əlibəyli imzası. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-147 s.

 169. Vəliyev Həsən. Riyaziyyat. B.: “ADPU”, 2020.-140 s.

 170. Vətən simurqları II Qarabağ Vətən Müharibəsinin Qəhrəmanları. K. 1. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-287 s.

 171. Yusubova Arifə. Mərdini unutmaz vətən. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-92 s.

 172. Zeynaloğlu Camal. Muzdlu qatillər. B.: “Print-S”, 2021.-284 s.

 173. Zeynalov Sahib. Könül dünyası. B.: “Elm və Zəka”, 2020.-461 s.

 174. Zəfər salnaməsi. B.: “Şərq-Qərb”, 2021.-535 s.