Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

“MİLLİ MUSİQİ XƏZİNƏMİZDƏN (AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASININ FONDUNDAN)” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİNİN MİLLİ KİTABXANA İLƏ BİRGƏ LAYİHƏSİNİN NƏŞRLƏRİ

  1. Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil oğlu  On iki miniatür [Notlar]: (Fortepiano üçün).- Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2019.- 21, [2] s.: 29 sm.

  2. Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil oğlu.  Romantik sonata [Notlar]: fortepiano üçün /F.Əmirov; tərt. ed. M.İbrahimov; ideya müəl. Ə.Qarayev; layihənin rəhb. K.Tahirov; red. S.Məlikova; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [n. y.], 2019.34, [2] s.: notlar, 29 sm. NotAz-8116

  3. Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil oğlu İki pyes, iki prelyüd, variasiyalar [Notlar]: fortepiano üçün /F.Əmirov; tərt. ed. M.İbrahimov; ideya müəl. Ə.Qarayev; layihənin rəhb. K.Tahirov; red. S.Məlikova; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [n. y.], 2019.- 27, [1] s.: notlar, 29 sm. NotAz-8119

  4. Nəzirova, Elmira. 5 prelyüd, 4 etüd: (fortepiano üçün) / Elmira Nəzirova; ideya müəl. Ə.Qarayev; layihə rəhb. K.Tahirov; tərt. ed. M.İbrahimov; red. S.Məlikova. – Bakı, 2019. – 32 s.

  5. Nəzirova, Elmira. Pyeslər [Notlar]: Azərbaycan xalq melodiyalarının fortepiano üçün işləmələri /E. Nəzirova; tərt. ed. M. İbrahimov; ideya müəl. Ə. Qarayev; layihənin rəhb. K. Tahirov; red. S. Məlikova; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [n. y.], 2019.- 41, [3] s.: notlar, 29 sm.