Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

ŞÖBƏLƏR

KADRLAR ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri: Məmmədova Arzu
Tel.: (994 12) 493 51 24

E-mail: [email protected]


Şöbə haqqında ümumi məlumat

Kadrlar şöbəsi 2006-cı ildən müstəqil fəaliyyət göstərir. 

 Şöbənin vəzifələri

 1. Müəssisənin fəaliyyət növü, strategiyası və məqsədləri nəzərə alınaraq tələb olunan peşə və ixtisasa malik olan kadrlarla müəssisənin təmin edilməsi.

 2. Müəssisənin kadr siyasətinin və strategiyasının hazırlanması.

 3. Kadrların seçilməsi, onların mədəni, işgüzar və ixtisas keyfiyyətləri əsasında yerləşdirilməsi.

 4. Struktur bölmələrdə işçilərin düzgün istifadəsinə nəzarət.

 5. İşçilərin hüquqlarının təmin edilməsi.

Şöbənin funksiyaları

 1. Əmək qanunvericiliyinə, əsasnaməyə, təlimatlara və direktorun əmrlərinə müvafiq olaraq işçilərin qəbulu, başqa vəzifəyə keçirilməsi və işdən azad edilmələrinin vaxtında rəsmiləşdirilməsi və həyata keçirilməsi.

 2. Şəxsi heyətin uçotunun aparılması.

 3. İşçilərin şəxsi işlərinin hazırlanması, əmək fəaliyyətilə bağlı dəyişikliklərin edilməsi.

 4. Kadrların say tərkibi, onların inkişaf və hərəkətlərini əks etdirən məlumat bazasının tərtibi və aparılması.

 5. Əmək kitabçalarının qəbulu, doldurulması və saxlanılması.

 6. Əmək stajının hesablanması və kadrlar üçün müəyyən edilmiş sənədləşmənin aparılması.

 7. İşçilərin əmək fəaliyyətlərinə dair arayışların və xasiyyətnamələrin verilməsi.

 8. Kadrların ixtisas, şəxsi və işgüzar keyfiyyətləri qiymətləndirilərək müvafiq struktur bölmələrdə düzgün yerləşdirilməsi və onların əməyinin istifadə olunmasına nəzarət.

 9. Marağı olan şöbə müdirləri ilə birlikdə işçilərin seçilməsi, onların göstərilən vəzifələrə təyin edilməsi üçün müvafiq təkliflərin təqdim edilməsi, işə qəbul olunma haqda əmrlərin və digər tələb olunan zəruri sənədlərin rəsmiləşdirilməsi.

 10. İşçilərin attestasiyasının aparılmasının təşkili, onun metodiki və məlumat təminatı.

 11. Attestasiyanın nəticələrinin təhlilində iştirak və attestasiya komissiyasının qərarlarının həyata keçirilməsi üçün tədbirlərin hazırlanması.

 12. Pensiya sığortasına dair müvafiq sənədlərin hazırlanması və onların sosial təminat orqanlarına təqdim edilməsi.

 13. Yuxarı təşkilatlarlara və digər idarə, müəssisələrə təqdim etmək üçün kadrlar haqqında hesabatların hazırlanması və işçilərin əmək fəaliyyətilə bağlı lazımi arxiv arayışlarının təqdim edilməsi.

 14. İşçi heyətin mükafatlandırılması üçün materialların hazırlanması.

 15. İşçilərin intizam məsuliyyətinə cəlb olunması üçün materialların hazırlanması.

 16. Təşkilatda kadr işinin mütəmadi təhlili və onun inkişafı üçün təkliflərin hazırlanması.

 17. İşçilərin ixtisasartırma kurslarına göndərilməsinin həyata keçirilməsi.

 18. Müəyyən olunmuş müddət bitdikdən sonra sənədlərin arxivə təhvil verilməsi üçün hazırlanması.

 19. İşçilərin vaxtlı-vaxtında əmək məzuniyyətilə təmin edilməsinə nəzarət və məzuniyyətlərin rəsmiləşdirilməsi.

 20. Ezamiyyələrin rəsmiləşdirilməsi və siyahıya alınması.

 21. Müəssisənin struktur bölmələrində əmək intizamının vəziyyətinə və işçilər tərəfindən daxili nizam-intizam qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət.

 22. İşçilərin hərbi mükəlləfiyyətlərinin və çağırışların hərbi qeydiyyatının aparılması.