Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

ŞÖBƏLƏR

DİYARŞÜNASLIQ BİBLİOQRAFİK RESURSLARIN YARADILMASI ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri: Vəliyeva Mədinə Əlibala qızı
Tel: (994 12) 493 98 96 
E-mail:  [email protected] 

Şöbə haqqında ümumi məlumat


Diyarşünaslıq  biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi 1940-cı ildə Məlumat-biblioqrafiya şöbəsinin nəzdində fəaliyyətə başlamışdır. 1963-cü ildə şöbədə Diyarşünaslıq bölməsi yaradılmış, 1974-cü ildən həmin bölmə Diyarşünaslıq və Milli Biblioqrafiya şöbəsi kimi müstəqil fəaliyyət göstərir. Şöbə 2006-2009-cu illərdə dövri mətbuat səhifələrindən diyarşünaslıq materiallarını, hal-hazırda isə diyarşünaslıq xarakterli retrospektiv ədəbiyyatı VTLS sistemində VİRTUA proqram təminatında, MARC 21 formatında kitabxananın elektron kataloqunda yerləşdirmək və elektron-informasiya xidməti ilə məşğul olur.

Strukturu

 • Azərbaycanşünaslıq məlumat bazasının yaradılmısı bölməsi

 • Biblioqrafik arayışlarının arxivi bölməsi

Vəzifələri

 • Diyarşünaslıq məlumat-biblioqrafiya aparatını təşkil edərək, məlumat-biblioqrafiya və informasiya xidməti göstərmək.

Fəaliyyət istiqamətləri

 • Şöbə oxucuların biblioqrafik araşdırma işini yaxşılaşdırmaq naminə diyarşünaslığa aid soraq biblioqrafiya aparatını - Azərbaycan və rus dillərində kataloq və kartotekalar sistemini yaradır:

   

  • «Azərbaycanşünaslıq» toplu xidmət kataloqu;

  • «Azərbaycanşünaslıq» tövsiyə kartotekası;

  • Azərbaycan dilində olan xarici ədəbiyyatın sistemli ümumi kartotekası.

   

 • Diyarşünaslıq xarakterli retrospektiv ədəbiyyatı milli elektron kataloqa yerləşdirir;

 • Ali dövlət orqanlarını, müəssisə və təşkilatları, ayrı-ayrı oxucu qruplarını şöbəyə daxil olan yazılı və şifahi arayışlarla təmin edir;  

 • Diyarşünaslıq mövzusunda şöbənin tərtib etdiyi Yazılı arayişlar fondunu yaradır və mühafizə edir;  

 • Diyarşünaslıq və ümumi xarakterli biblioqrafik vəsaitləri tərtib edir:

 • Elmi-köməkçi biblioqrafik göstəriciləri;

 • Tövsiyə biblioqrafik göstəriciləri;

 • İnformasiya xarakterli nəşrləri;

 • Elıektron biblioqrafik göstəricilər.