Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

ŞÖBƏLƏR

ANALİTİK BİBLİOQRAFİK RESURSLARIN YARADILMASI ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri: Cəfərova Əminə Rafiq qızı

Tel.: (994 12) 493 98 96

E-mail: [email protected]

Şöbə haqqında ümumi məlumat

 Keçmiş V.İ.Lenin adına SSRİ Dövlət Kitabxanasının nəzdində Mədəniyyət və incəsənət üzrə elmi informasiya mərkəzi yaradıldıqdan sonra elmi-texniki informasiya sisteminə respublika dövlət kitabxanaları da qoşuldu. Bunun əsasında Milli Kitabxanada 1975-ci ildə Mədəniyyət və incəsənət üzrə elmi informasiya şöbəsi fəaliyyətə başladı.

 2006-cı ildə şöbənin adı dəyişirilərək Mədəniyyət üzrə informasiya adı altında fəaliyyət göstərdi.

 2009-cu ilin fevral ayından isə kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırma ilə əlaqədar  olaraq müstəqil şöbə kimi dövrün tələblərinə uyğun – mədəniyyət, incəsənət, iqtisadiyyat, səhiyyə və digər sahələrdə soraq-informasiya xidməti ilə məşğul olaraq yeni adla – Analitik elektron məlumat bazasının təşkili şöbəsi kimi fəaliyyətini davam etdirir.

 

Şöbədə iki bölmə fəaliyyət göstərir

  • Analitik məlumat bazasının yaradılması bölməsi;

  • Tammətnli analitik yazıların veb-portalda yerləşdirilməsi bölməsi.

Vəzifələri

  • Şöbənin başlıca məqsədi və vəzifəsi dövri mətbuat səhifələrindən respublikamıza aid  dəyərli Azərbaycan və rus dilində olan məqalələri kitabxananın elektron kataloqunda əks etdirməkdir;

  • Şöbə kitabxanaya daxil olan dövri mətbuat səhifələrindən respublikanın ictimai-siyasi və mədəni həyatında baş verən hadisələrə, əlamətdar günlərə, elmin müxtəlif sahələrinə - mədəniyyət, incəsənət, iqtisadiyyat və s. sahələrə aid (Azərbaycan Respublikasının Qanunları, Fərmanları, Sərəncamları, Azərbaycan mədəni quruculuq, mədəni əlaqə, kitabxana işi, turizm, regionlar və s.) materialları araşdırıb ən yeni təsvir qaydasından istifadə edırık analitik yazılışını və tam mətnini elektron kataloqda yerləşdirir, bununla da rəhbər işçilərə, aparıcı və elm sahəsində çalışan mütəxəssislərə məlumat verir;

  • Bu materiallar QOST 7.1. – 2003 Analitik Biblioqrafiya Təsvir Qaydalarına uyğun tərtib olunur.

Fəaliyyətinin əsas istiqamətləri

  • Şöbə qarşısına qoyduğu vəzifəsini dünyanın ən böyük kitabxanalarında tətbiq olunan VTLS – VİRTUA sistemi üzrə həyata keçirir;

  • Hər ay elektron bazaya ötürdüyü materiallar əsasında “Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisini tərtib edir;

  • Elektron kataloqa ötürülən analtik təsvir olunmuş materialların əksəriyyətini tam mətn edilərək elektron məlumat bazasına yerləşdirir;

  • Tam mətni olmayan dövri mətbuat səhifələrindəki əhəmiyyətli məqalələr skaner olunaraq tam mətn halında elektron bazada yerləşdirilir.