Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

ŞÖBƏLƏR

ÖLKƏDAXİLİ KİTAB MÜBADİLƏSİ ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri:. Sevdimalıyeva Sarıgül Adıgözəl qızı
Tel: (994 12) 493 14 36
E-mail: [email protected] 
Şöbə haqqında ümumi məlumat

Ölkədaxili kitab mübadiləsi bölməsi 1961-ci ildən komplektləşdirmə şöbəsinin tərkibində, 1978-ci ildə etibarən müstəqil şöbə kimi fəaliyyətə başlamışdır.

Mübadilə şöbəsinin əsas məqsədi respublika kitabxanalarının fondlarında saxlanılan çap məhsullarından daha səmərəli istifadə edilməsini təşkil etməkdən ibarətdir.

Şöbəyə daxil olan ədəbiyyatların sayı ildən- ilə artır .

Strukturu

  • Respublika ehtiyat fondu bölməsi

Vəzifələri

  • Kitabxananın büdcəsi hesabına alınmış, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi xətti ilə daxil olan və nəşriyyatlar, müəllif tərəfindən verilmiş hədiyyə ədəbiyyatın uçotunun aparmaq. Rayon və şəhər kitabxanaları arasında ədəbiyyatı bölüb paylamaq.

Fəaliyyət istiqamətləri

  • Şöbəyə alınan kitabları qoşma sənədlə üzləşdirilib fondda sahələr üzrə yerləşdirilir.

  • MKS-in kitabxanalarının sayını nəzərə alaraq, alınmış ədəbiyyatı məqsədəuyğun şəkildə bölür.

  • Şöbə müntəzəm olaraq Kitab fondlarının formalaşdırılması, Xarici ədəbiyyat və beynəlxalq kitab mübadiləsi və Not nəşrləri və səsyazmaları şöbələri üçün yeni alınmış ədəbiyyatı rəflərə paylayır. Aşağıdakı cədvəl əsasında kitablar fonddan çıxarılır