Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

ŞÖBƏLƏR

XARİCİ ƏDƏBİYYAT VƏ BEYNƏLXALQ KİTAB MÜBADİLƏSİ ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri: İsmayılova Xəyalə Vasif qızı 
Tel: (994 12) 493 18 06

E-mail: [email protected]


Şöbə haqqında ümumi məlumat

1923-cü ildən Komplektləşdirmə şöbəsinin nəzdində bölmə kimi fəaliyət göstərmiş Xarici ədəbiyyat və beynəlxalq kitab mübadiləsi şöbəsi 1965-ci ildən müstəqil şöbə kimi fəaliyyət göstərir. Kompleks xarakterli şöbədir.

1965-ci ilə qədər şöbənin fondunda 130 012 nüsxə ədəbiyyat olmuşdur. Hazırda şöbənin ingilis, alman, fransız, şərq və başqa dillər fondunda 301141-dən artıq ədəbiyyat var. Burada 40-a yaxın dildə kitab, jurnal toplanmışdır.

Şöbəyə ədəbiyyat müxtəlif mənbələr vasitəsilə: BMT, BKM, UNESKO, müxtəlif nəşriyyatlar, səfirliklər, sərgilər, hədiyyələr və respublika kitab mağazalarından alınan kitablar və b. mənbələrdən daxil olur. Xarici ədəbiyyat və beynəlxalq kitab mübadiləsi şöbəsi 1994-cü ildən BMT-nin və ATƏT-in ehtiyat kitabxanası sayılır. Bu təşkilatlardan alınan qiymətli nəşrlər kitabxana qaydası ilə işlənir və çoxsaylı oxucuların istifadəsinə təqdim olunur . 

Şöbənin 20 nəfərlik oxu zalında müxtəlif dillər üzrə 3000 nüsxə ədəbiyyat toplanmışdır. Kataloqlar xarici ədəbiyyat şöbəsinin oxu zalında yerləşir.
Strukturu

  • Beynəlxalq kitab mübadiləsi bölməsi

  • Oxu zalı bölməsi

Vəzifələri

  • Azərbaycan müəlliflərinin xarici ölkələrdə çap olunan əsərlərini və Azərbaycanla əlaqədar olaraq nəşr olunmuş ədəbiyyatı toplamaq.

Fəaliyyət istiqamətləri

  • 1965-ci ildən Beynəlxalq kitab mübadiləsi (BKM) ilə məşğul olur.

  • BKM-si aparmaq üçün ölkədaxili kitab mübadiləsi şöbəsinin nəzdində respublikada çap olunan ədəbiyyatın ehtiyat mübadilə fondunu yaradır;

  • Şöbəyə daxil olan ədəbiyyat kitabxana qaydası ilə işlənir, “Azərbaycan xarici mətbuatda” kartotekasında əks olunur. Şöbə kitabxanada xarici dil öyrənənlərə lazımi köməklik göstərir.

  • Şöbə ABŞ Konqres kitabxanası, Türkiyə Milli, Rusiya Dövlət kitabxanası ilə biblioqrafik yazı mübadiləsi aparır.