Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

ŞÖBƏLƏR

ÇAP MƏHSULLARININ QEYDİYYATI VƏ MİLLİ BİBLİOQRAFİYA ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri: Talıbova Liliya Xəlil qızı
Tel.: (994 12) 498 51 64 
E-mail: [email protected]
 

Şöbə haqqında ümumi məlumat

Şöbə 1925-ci ildən Azərbaycan Dövlət Kitab Palatasının əsasında fəaliyyətə başlamışdır. Bu illər ərzində “Kitab salnaməsi”, “Mətbuat salnaməsi”, “Birillik Azərbaycan kitabiyyatı” və s. kimi biblioqrafik nəşrləri çap etmişdir. 1987-ci ildən bu nəşrlər məlum səbəblər üzündən dayandırılmışdır.

2003-cü ildən şöbə Milli Kitabxananın nəzdində fəaliyyətə başladı və “Birillik Azərbaycan kitabiyyatı”nın  1990, 1991, 1994-2011-ci illəri əhatə edən nəşrləri çap edildi.

“Yeni kitablar” annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2006-ci ilin buraxılışları il ərzində 2 dəfə çapdan çıxırdı. 2007-ci ildən bu günə kimi ildə 4 dəfə rüblük olaraq çapdan çıxır. İndiyə kimi kitabxanaya daxil olan “Yeni kitablar” annotasiyalı biblioqrafik göstəricisinin 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 və 2012-ci ilin I və II buraxılışları çap olunmuşdur. 1941-1960-cı illəri əhatə edən “Azərbaycan kitabı”nın III cildi hazırlanıb.

Vəzifələri

  • Respublikada çap olunan kitablar haqqında analitik biblioqrafik məlumatları tez və vaxtında hazırlayıb oxuculara təqdim etmək, kitabxanaya daxil olan kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisini operativ hazırlamaq, vəsaitlərin tərtibi ilə yanaşı məlumat, biblioqrafiya işləri və ölkə çap məhsullarının uçotunu aparmaq.

Fəaliyyət istiqamətləri

  • Azərbaycanda Azərbaycan və rus dillərində çap olunan kitabları “Birillik Azərbaycan kitabiyyatı”nda əks etdirmək üçün onların seçimini, təsvirini, sistemləşdirilməsini, redaktə olunmasını həyata keçirir;

  • Kitabxanaya Azərbaycan, rus və digər xarici dillərdə daxil olan kitablar əsasında “Yeni kitablar” annotasiyalı biblioqrafik göstəricisinin seçimini, təsvirini, sistemləşdirilməsini, redaktə olunmasını həyata keçirir.