Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

 

ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

ŞÖBƏLƏR

KİTAB FONDLARININ FORMALAŞDIRILMASI ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri: İbrahimova Gülarə Aydın qızı

Tel.: (+994 12) 493 06 35

E-mail: kitab_fond@anl.az

 

Şöbə haqqında ümumi məlumat


Strukturu

•Ədəbiyyatın ilkin qeydiyyatıbölməsi

•Kitabxana fondunun uçotu bölməsi

•Dövri mətbuat bölməsi

•Nəşriyyatlarla iş şöbəsi

 

Vəzifələri

•Fonduyeniədəbiyyatlavəəvvəlkiillərinnəşrləriiləkomplektləşdirmək, alınanədəbiyyatınümumivəfərdiuçotunuaparmaq.

•Daxilolmuşədəbiyyatınqısabiblioqrafikyazısını elektronkataloqa daxil etmək.  Kitabxanasaytının “Yeniədəbiyyat” rubrikasındayeniədəbiyyathaqqında  məlumatvermək.Daxilolmuşdərgilərielektronkataloqadaxil etmək.

•“Yeni kitablar” sərgi zalını mütəmadi olaraqyeni ədəbiyyatla təmin etmək.

 

Fəaliyyət istiqamətləri

•Çatışmayanədəbiyyatmüxtəlifkitabxanalardan, arxivlərdən, RusiyaFederasiyasınınMilliKitabxanasındanvədigərtəşkilatlardanümumifondunvəAzərbaycan ədəbiyyatının arxivifondununtamamlanmasıməqsədiləəldəedilir.

•Komplektləşdirməmüxtəlifmənbələrvasitəsiləhəyatakeçirilir.

Məcburi (pulsuz) nüsxələr;

Mübadilə (respublikavəbeynəlxalq);

Hədiyyələr (ayrı-ayrışəxslər, təşkilatlar, müəlliflər, səfirliklər);

Abunə;

Kitabticarətiiləməşğulolantəşkilatlar vasitəsilə (kitabdükanları, kitabxanakollektoruvədigər);

Elmi-tədqiqatinstitutları.

•1994-cü ildənkitabxanaAzərbaycanRespublikasıPrezidentiyanındaAliAttestasiyaKomisiyyasındandoktorluqvənamizədlikdissertasiyalarını, habeləonlarınavtoreferatlarınıalır;

 

AzərbaycanRespublikasınınPrezidentinin 12 yanvar 2004-cü iltarixli 56 saylısərəncamıiləklassiklərin latınəlifbasındaçapolunanvəkitabxanayahədiyyəedilənkitabları ehtiyatfonduvasitəsiləkomplektləşdirir. 

Dövri mətbuat bölməsinə bu günə kimi 572 adda 1138 nüsxə dövri nəşrlər daxil olunmuşdur. Bunlardan: 58 adda Azərbaycan dilində, 89 adda rus dilində jurnal; 232 adda Azərbaycan dilində, 31 adda rus dilində qəzet; 35 adda Azərbaycan dilində, 51 adda rus dilində elmi əsərlər və 31 adda rayon qəzeti alınmışdır;

Dövri mətbuat bölməsi eyni zamanda respublikadan kənarda çap olunan dövri mətbuatı da komplektləşdirir.

 

Hüquqları

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 392-ci maddəsinə əsasən kitabxanaların pulsuz məcburi nüsxələrlə təchizatı ilə bağlı “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş tələblərin pozulmasına görə müvafiq tədbirlərin pozulması nəzərdə tutulmuşdur.

 

“Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsinə müvafiq olaraq dövlət və qeyri-dövlət nəşriyyatları, digər müəssisə və təşkilatlar tərəfindən nəşr olunan bütün kitab və kitabçalardan  4 pulsuz məcburi nüsxə, dövri nəşrlərdən isə 2 pulsuz məcburi nüsxə Milli Kitabxanaya göndərilməlidir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında”  29 dekabr 2015-ci il tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə 15 fevral 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə 01 mart 2016-cı il tarixindən qüvvəyə minən “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin” 392-ci Maddəsinə müvafiq olaraq  kitabxanaların pulsuz məcburi nüsxələrlə təchizatı ilə bağlı  “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş tələblərin pozulmasına görə cərimələr tətbiq edilmişdir (hər bir adda kitab, qəzet və jurnal üçün 700 manat).

 


kitab_fond@anl.a