Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

DÜNYA KİTABXANALARI İNTERNETDƏ

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Milli Kitabxanaları