Национальная библиотека Азербайджана

Электронная библиотека

Электронный каталог и Электронная библиотека

Открытая библиотека

Электронные базы данных

МУЗЫКАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

На азербайджанском языке

Местных изданиях опубликованные на русском языке

Опубликовано за пределами Республики

 1. 100 İsrail şairi. B.: “Qanun”, 2018.-362 s.

 2. Abbasov Əbülhəsən. Yeni dünya nizamı: siyasət və idarəetmə. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2019.-452 s.

 3. Abbasov Qəzənfər. Mühasibat uçotu. B.: “Apostroff”, 2019.-320 s.

 4. Abbasov Teymur. Naxçıvan: Aqrar sektroun resurs potensialı, aqrar bazar və iqtisadi inkişaf. B.: “ADPU”, 2018.-584 s.

 5. Abbasov V. A. İnformasiya-ölçmə sistemlərinin intellektuallaşdırılması. B.: “ADNSU”, 2019.-186 s

 6. Abbasov Zahiddin. Real hisləri itirmiş ermənilər. B.: “Yeni poliqrafist”, 2015.-160 s.

 7. Abbasova Elmira. Şirvan orta əsrlərdə (IX-XVII əsrlər) B.: “Sabah”., 2019.-245 s.

 8. Abdıyev Elnur. Təkcə sən bilirsən. B.: “Mütərcim”, 2018.-188 s.

 9. Abdulkadırov A. Xüsusi elektrik maşınları. B.: “Elm”, 2018.-191 s.

 10. Abdullah Meyxoş. Qapısı gecə döyülən qadın. B.: “Apostrof-A”, 2018.-240 s.

 11. Abdullayev Çingiz. Dronqonun uğursuzluğu və Okkamanın inkarı. B.: “Qanun”, 2018.-255 s.

 12. Abdullayev Çingiz. Etiraflar vadisi. B.: “TEAS Press”, 2018.-247 s.

 13. Abdullayev Çingiz. Fillər öləndə. B.: “TEAS Press”, 2018.-232 s.

 14. Abdullayev Çingiz. Freyd üçün etüd. B.: “TEAS Press”, 2018.-256 s.

 15. Abdullayeva Firuzə. Ziyalı ömrü. B.: “Maarif”, 2019.-255 s.

 16. Abdullayeva Munisə. Qara Qarayevin kamera-instrumental yaradıcılığında polifonik formalar. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-54 s.

 17. Abdullayeva Elnarə. Müasir dövrdə azərbaycan ədəbiyyatının ingilis dilinə tərcüməsi və ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda tədqiqi tarixi. Gəncə.: 2019.-192 s.

 18. Abdullayeva Həvva. Azərbaycan dili 7. Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə dərslik. B.: “Kövsər”, 2018.-159 s.

 19. Abdullayeva Şəhla. Bakı şəhərinin yaşıllaşdırılmasında istifadə olunan ağac və kolların mikobiotası. B.: “ADPU”, 2019.-156 s.

 20. Abdullayeva Təranə. Azərbaycan yazıçıları və Qərb. B.: “Avropa”, 2018.-133 s.

 21. Abdullayeva, Gülarə. Müasir Azərbaycan dilində mürəkkəb cümlələrin quruluş xüsusiyyətləri. B.: “ADPU”, 2019.-107 s.

 22. Abdurazaqov Rasim. Fizika11. B.: “Bakınəşr”, 2018.-207 s.

 23. Abiyeva Kəmalə. Firəngiz Əhmədova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-136 s.

 24. Adıgözəl Orxan. Əngəlsiz arzular. B.: “TEAS Press”, 2018.-92 s.

 25. Adler Alfred. Yaşamaq sənəti. B.: “Pergament”, 2017.-230 s.

 26. Ağa Nurlan. "15 iyul" və media. B.: “Gənclik”, 2018.-106 s.

 27. Ağalıyev Xalid. İnternet hüququ. B.: “Qanun”, 2009.-92 s.

 28. Ağaoğlu Əhməd bəy. Qafqazda milli məsələ. B.: “Mütərcim”, 2019.-276 s.

 29. Ağaoğlu Əhməd bəy. Şuşa, Peterburq və Paris xatirələri. B.: “Çapar yayınları”, 2019.-124 s.

 30. Axundova Elmira. Həmkarlarımla üz-üzə. B.: “CBS”, 2018.-408 s.

 31. Axundova Gülarə. Musiqinin tədrisində yeni pedaqoji texnologiyalar. B.: “ADPU”, 2019.-61 s.

 32. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov: taleyi və sənəti. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-208 s.

 33. Akif Həmid oğlu Əzizov Biblioqrafiya. B.: “Müəllim”, 2018.-305 s.

 34. Aksoy Murad. Ronaldinyo. B.: “TEAS-Press”, 2018.-112 s.

 35. Aqil Əlirza oğlu Əliyev. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018.-108 s.

 36. Alıyev Əbdül. Polimer fotokimyası və üzvi elektronika. Sumqayıt.: “Zərdabi”, 2018.-296 s.

 37. Alıyev Süleyman. Çağdaş poeziyamızda Nəsimi. B.: “Təknur”, 2014.-64 s.

 38. Alıyev Süleyman. Ədəbi-bədii düşüncələr. B.: “Təknur”, 2014.-256 s.

 39. Allahverdiyev R. Heyvanların patoloji fiziologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-439 s.

 40. Allahverdiyev Qərib. Məntiq. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-320 s.

 41. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və hüququnun əsasları. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-452 s.

 42. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu. I cild. Ümumi hissə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-944 s.

 43. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu. II cild. Xüsusi hissə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-736 s.

 44. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu. III cild. Xüsusi hissə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-1048 s.

 45. AMEA iqtisadiyyat institutu-60: keçdiyimiz və getdiyimiz yol. B.: “Elm və bilik”, 2018.-145 s.

 46. Andriç İvo. Drina körpüsü. B.: “[Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi ]”, 2019.-431 s.

 47. Arı qanadlarında sağlamlıq. B.: “Qanun”, 2011.-139 s.

 48. Arif Hüseynov: məqalələr, müsahibələr, fotolar. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-432 s.

 49. Aslanxanlı Elmira. Haray şeir toplusu. Təbriz.: “Yaşar qələm, Təbriz”, 2019.-100 s.

 50. Aşıq Ələsgər. "Can" deməklə candan can əskik olmaz... B.: “Kitab Klubu”, 2014.-318 s.

 51. Aşıq Şəmşir (Şəmşir Qurban oğlu Qocayev) Biblioqrafiya. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-287 s.

 52. Atakişiyev Ruslan. Birgə biznesin təşkili və maliyyələşməsi yolları. B.: “Nurlar”, 2018.-48 s.

 53. Atayev Soltan. İbtidai siniflərdə naturadan rəsmin tədrisi metodikası. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-104 s.

 54. Aydın Abi Aydın. Həsənoğlundan üzü bəri. B.: “Təknur”, 2012.-167 s.

 55. Aytmatov Çingiz. Kassandra damğası. B.: “Elm”, 2018.-273 s.

 56. Aytmatov Çingiz. Seçilmiş əsərləri. B.: “Kitab Klubu”, 2014.-530 s.

 57. Azaflı Minayə. Qəhrəman Mübariz, igid Mübariz. B.: 2012.-20 s.

 58. Azaqbəyli Abdulla bəy. Son türk əlifbası. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-144 s.

 59. Azərbaycan animasiyası. B.: “Peri film”, 2018.-400 s.

 60. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. I cild. B.: “Mütərcim”, 2019.-276 s.

 61. Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları. Kataloq. B.: 2018.-66 s.

 62. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti xadimlərinin dövlətçilik fəaliyyətinin Tiflis dövrü. B.: “Turxan”, 2018.-440 s.

 63. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100. Elmi biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2018.-418 s.

 64. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilmiş " Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və aqrar sahənin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi peoblemləri" mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları Bakı, 1-2 iyun 2018. B.: “Kooperasiya”, 2018.-991 s.

 65. Azərbaycan kitabxanalarının tarixi fənni üzrə tədris proqramı. B.: “ADMİU”, 2018.-28 s.

 66. Azərbaycan kitabı. 10 cilddə. C. 5. K. 2. 1961-1970. Dəqiq və texniki elmlər. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-822 s.

 67. Azərbaycan kitabı. 10 cilddə. C. 5. K.1. 1961-1970. Humanitar elmlər. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-822 s.

 68. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2013-2017-ci illərdəki fəaliyyətinin əsas göstəriciləri və mühüm elmi nailiyyətləri haqqında hesabat. B.: “Elm”, 2018.-272 s.

 69. Azərbaycan Milli Elmlər Akdemiyası: Geologiya və Geofizika İnstitutu 1938-2018. B.: “Nafta-Press”, 2019.-62 s.

 70. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası . C.8 Enollar-Fedin. B. “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi”, 2018.-600 s.

 71. Azərbaycan orqan musiqisi festivalı. B.: “Səda”, 2018.-60 s.

 72. Azərbaycan prokurorluğu: bir əsrlik inkişaf tarixi. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-640 s.

 73. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Kommentariyası II hissə. CM-in 190-353-cü maddələrinin şərhi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-800 s.

 74. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Kommentariyası. I hissə. CM-in 1-189-1-ci maddələrinin şərhi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-704 s.

 75. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin elmi-praktik kommentariyası (1 iyun 2018-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-1100 s.

 76. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı 20 cilddə. C. 16. B.: “Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2017.-380 s.

 77. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. Xüsusi buraxılış-I cild. B.: “Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2018.-630 s.

 78. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. V cild. –H. B.: “Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2005.-824 s.

 79. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Fərmanı. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2018.-24 s.

 80. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi: 30 sentyabr 2018-ci il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-132 s.

 81. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. 1 yanvar 2019-cu il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-732s.

 82. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 10 oktyabr 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-790 s.

 83. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi : 30 sentyabr 2018-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-256 s.

 84. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 30 sentyabr 2018-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-884 s.

 85. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi : 30 sentyabr 2018-ci il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-508 s.

 86. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi. 30 sentyabr 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-320 s.

 87. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (01 yanvar 2019-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Qanun”, 2019.-639 s.

 88. Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsi 1 fevral 2019-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-441 s.

 89. Azərbaycan rəqəmlərdə 2019. B.: 248 s.

 90. Azərbaycan tarixi 6. B.: “Təhsil”, 2018.-128 s.

 91. Azərbaycan Tikinti Kompleksinin Ensiklopediyası ATKE. C. 8. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-214 s.

 92. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2015-2016. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-488 s.

 93. Azərbaycanda gender və bərabərlik Hüququ. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-76 s.

 94. Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti Statistik məcmuə. B.: “9 №-li kiçik müəssisə”, 2018.-161 s.

 95. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq statistik məcmuə 2018. B.: “[9 №-li kiçik müəssisə]”, 2018.-192 s.

 96. Azərbaycanda qadınların məşğulluq potensialının gücləndirilməsi: imkanlar və problemlər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-44 s.

 97. Azərbaycanda Məhtimqulu Fəraqinin ədəbi irsinin nəşri və tədqiqi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-104 s.

 98. Azərbaycanda mühasibat uçotunun və maliyyə hesabatının milli iqtisadiyyatın inkişaf hədəflərinə uyğun təkmilləşdirilməsi. B.: “Kooperasiya”, 2018.-227 s.

 99. Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt 2018. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-160 s.

 100. Azərbaycanda yaşayan xalqların ənənəvi musiqisi +CD ROM. B.: “Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi”, 2011.-40 s.

 101. Azərbaycanın inklyüziv iqtisadi inkişafı-2017. Azərbaycanın inklyüziv iqtisadi inkişafı-2017 Bülleten. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-49 s.

 102. Azərbaycanın qədim və orta əsr silahları. B.: 2018.-32s.

 103. Azərbaycanın milli gəliri-2017 Bülleten. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-77 s.

 104. Azərbaycanın neft sektoru-2017 Bülleten. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-45 s.

 105. Azəri Əli bəy. Bizi umudsuz qoyma. B.: “Zəngəzurda”, 2019.-300 s.

 106. Babanlı Fuad. İnam itməyəndə. B.: “Nurlan”, 2011.-374 s.

 107. Babanlı Məhəmməd. İnnovasiya strategiyasının formalaşdırılması. B.: “Elm”, 2018.-164 s.

 108. Babanlı Mustafa. Layihələrin idarə olunması. B.: “ADNSU”, 2018.-365 s.

 109. Babanlı Vidadi. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-783 s.

 110. Babanlı Yəhya. Dövlət və milli təhlükəsizlik konsepsiyası. B.: “Odlar Yurdu Universiteti”, 2016.-128 s.

 111. Babayev N.İ. Hidrogeoloji tədqiqatlarda geofiziki və aerokosmik üsullar. B.: “ADNSU”, 2019.-119 s.

 112. Babayeva Gülçin. Həbibi (Həyatı və sənəti) B.: “Elm və təhsil”, 2018.-96 s.

 113. Babayeva Həcər. Firəngiz Əlizadə. Dünya şöhrətli bəstəkarımız. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-260 s.

 114. Bağban Zakir. Acı həyat. B.: “Çıraq”, 2017.-260 s.

 115. Bağırov Damət. Davranış maliyyəsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-159 s.

 116. Bağırov İsmayıl. Vergi Məcəlləsinin xüsusi hissəsinin praktiki izahı. B.: “Zərdabi LTD”, 2019.-840 s.

 117. Baxışov Məmmədağa. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. B.: 2018.-333 s.

 118. Baxışov Məmmədağa. Yeni tarix. II hissə. B.: 2018.-240 s.

 119. Baxşəliyev Adil. Kliniki farmakologiya. B.: “Müəllim”, 2009.-396 s.

 120. Bakıxanov Tofiq. "Xəzər balladası"-50. Farnsada Azərbaycan baleti günləri. B.: “Renessans-A”, 2018.-199 s.

 121. Barat Elşad. Bumeranq. B.: “Qanun”, 2019.-127 s.

 122. Baycan Seymur. Fərqanə. B.: “Alatoran”, 2016.-57 s.

 123. Bayramlı Vüqar. Tərk edilmişləri qovuşduran ruhlar. B.: 2017.-262 s.

 124. Bayramlı Zabil. "Silsilətün-Nəsəbi Səfəviyyə" əsəri Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi. B.: “Avropa”, 2019.-106 s.

 125. Bayramlı Zəkulla. Füzuli...və... B.: “Elm və təhsil”, 2018.-327 s.

 126. Bayramov Araz. Azad. B.: 2011.-175 s.

 127. Bayramzadə Elşən. Fəlsəfə. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-254 s.

 128. Behbud oğlu Yusif. Qarabağ sindromu. B.: “Şəms”, 2007.-256 s.

 129. Bektaşi Samirə. Azərbaycan dili. Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə dərslik. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-192 s.

 130. Bentli Erik. Dramın həyatı. B.: “ADMİU”, 2019.-271 s.

 131. Beynəlxalq (publik) hüquq kursu. II cild. B.: “Günəş-B”, 2018.-702 s.

 132. Beynəlxalq (publik) hüquq kursu.I cild. B.: “Günəş-B”, 2018.-752 s.

 133. Beynəlxalq (Publik) hüquq kursunun tədris proqramı. B.: “Kooperasiya”, 2018.-179 s.

 134. Bədəlzadə Ağasən. Elə gəzməyə də Vətən yaxşıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-235 s.

 135. Bədii ədəbiyyatda dialektizmlər. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-287 s.

 136. Bəhmənli Vaqif. Qansız savaş. B.: “Renessans-A”, 2019.-399 s.

 137. Bəxtikəm Bəxtiyar. Biz ayrılanda. B.: 2011.-140 s.

 138. Bərdəli Şahin. Atəşlə doludur küllərim mənim. B.: “Borçalı”, 2018.-700 s.

 139. Bir ömrün imzası-Zərifə Əliyeva. B.: “Tərəqqi”, 2018.-282 s.

 140. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 2018. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2019.-456 s.

 141. Boratav Pertev. Türk folkloruna dair 100 sual (İnanclar, adət və mərasimlər, oyunlar). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-335 s.

 142. Börn Riçard. Səhv kitaba düşmüşük. B.: “TEAS-Press”, 2018.-32 s.

 143. Brext Bertold. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2019.-462 s.

 144. Bronte Emili. Tufanlı yoxuşlar. B.: “Qanun”, 2017.-440 s.

 145. Buq Ceyson. Mənə kitab oxu! B.: “Bərəkət”, 2018.-228 s.

 146. Burk Raçel. Səhifəni çevirmə. B.: “TEAS Press”, 2018.-36 s.

 147. Butnaru Leo. Çətir götürməyi unutmayın. B.: “Mütərcim”, 2019.-64 s.

 148. Bünyad Yaşar. Miqrant. B.: “Çardaq yayınları”, 2017.-90 s.

 149. Bürcəliyev Anar. Onun dünyası. Gəncə.: “Aytac”, 2019.-150 s.

 150. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. C. 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-322 s.

 151. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. IV cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-264 s.

 152. Cabbarlı Nərgiz. Həqiqət Rzayeva. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-135 s.

 153. Cabbarlı Nərgiz. Mirzağa Əliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-119 s.

 154. Cabbarov İ. Ali cəbr kursu. B.: “Mütərcim”, 2018.-383 s.

 155. Cahangir Rüstəmov-90. Azərbaycanın xalq rəssamı. B.: 2016.-64 s.

 156. Camalov Fariz. Yoğun bağırsağın cərrahi xəstəlikləri. B.: “MBM”, 2019.-321 s.

 157. Casir Övdə. Şəriətin məqsədləri. B.: "İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-184 s.

 158. Cavelidze Elizbar. Ruhi bağdadi (Həyatı, dünyagörüşü, lirikası). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-209 s.

 159. Cavid Hüseyn. Əsərləri. 5 cilddə. C. 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-272 s.

 160. Cavid Hüseyn. Əsərləri. 5 cilddə. C. 4. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-228 s.

 161. Cavid Hüseyn. Əsərləri. 5 cilddə. C.1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-240 s.

 162. Cavid Hüseyn. Əsərləri. 5 cilddə. C.2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-323 s.

 163. Cavid Hüseyn. Əsərləri. Beş cilddə. C. 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-267 s.

 164. Cəbrayılov İntiqam. Təhsilin təşkilinə müasir pedaqoji yanaşmalar. B.: “Mütərcim”, 2019.-274 s.

 165. Cəfər Hamlet. Hasar. B.: “Qanun”, 2019.-16 s.

 166. Cəfərli Fuad. Latın sükutu. B.: “Mono Group”, 2019.-76 s.

 167. Cəfərli Vaqif. Seçilmiş əsərləri. III cild. B.: “Ecoprint”, 2018.-184 s.

 168. Cəfərova Firuzə. Böyük Qafqazın Azərbaycan ərazisi daxilində heyvandarlığın ərazi təşkili. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-190 s.

 169. Cəfərova Xülya. Külək-Yel kürəsinin şahzadəsi. B.: “TEAS Press”, 2018.-180 s.

 170. Cəfərova Jalə. Əbədi yaşayanlar. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2019.-128 s.

 171. Cəfərova Nabat. Nitq inkişafı üzrə işin metodikası. B.: “ADPU”, 2018.-235 s.

 172. Cəlil Fərəh. Mifologiyanın əsasları. B.: “Mütərcim”, 2018.-135 s.

 173. Cəlil Məmmədquluzadə-150. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-39 s.

 174. Cordano Paolo. Sadə ədədlərin tənhalığı. B.: “Qanun”, 2018.-319 s.

 175. Çalışqanlığı öyrədən hekayələr. B.: “Libra kitab”, 2019.-72 s.

 176. Çexov Anton. Darıxdırıcı əhvalat. B.: “Qanun”, 2019.-95 s.

 177. Çinarlı ömrün əbədiyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-159 s.

 178. Çingizoğlu Ənvər. Ziyadoğlu Qacarlar. B.: “Mütərcim”, 2018.-303 s.

 179. Dac Elizabet. Gümüş konkilər. B.: “Libra kitab”, 2019.-136 s.

 180. Dadaşov Dadaş. "Azərbaycan"simfonik poeması. B.: 2018.-96 s.

 181. Dadaşov Dadaş. Birinci simfoniya. B.: 2018.-125 s.

 182. Daş keşikçilər. B.: “İRS Publishing House”, 2018.-208 s.

 183. Daşdəmirov A.O. Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər fənnindən kurs layihələrinin və laboratoriya işlərinin icrası. B.: “ADPU”, 2018.-190 s.

 184. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri Rəsmi statistik nəşr. B.: “[9 №-li kiçik müəssisə]”, 2018.-147 s.

 185. Deziderius Erazmus. Axmaqlığın tərifi. B.: “Qanun”, 2018.-159 s.

 186. Dədə Əzizxan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-80 s.

 187. Dədə Şəmşirin sənət dünyası. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-224 s.

 188. Dəniz. Kollaj düşüncələr. B.: “AFPoliqrAF”, 2019.-112 s.

 189. Dərələyəzli ustad Aşıq Cəlil. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-160 s.

 190. Dikkens Çarlz. Oliver Tvistin macəraları. B.: “TEAS-Press”, 2018.-824 s.

 191. Dostiyev Tarix. Arxeoloji lüğət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-324 s.

 192. Durmuş İlhami. Türk tarixinin öncülləri. B.: “Xan”, 2016.-168s.

 193. Dursun Yusuf. Bir incidir İstanbul. B.: “Qanun”, 2018.-189 s.

 194. Dursun Yusuf. Fatehin qanadları. B.: “Davam”, 2016.-256 s.

 195. Düma Aleksandr. Qraf Monte-Kristo. B.: “Bərəkət”, 2016.-128 s.

 196. Dürüstlüyü öyrədən hekayələr. B.: “Bərəkət”, 2018.-68 s.

 197. Elat fədailəri: Mədəd Coşqun-80, Osman Əhmədoğlu-70. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-237 s.

 198. Elçin Teymur. Könlüm Qarabağdadır. B.: “TEAS Press”, 2019.-356 s.

 199. Eldar Bahadır oğlu Zeynalov 70. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-344 s.

 200. Eldarov Nəzər. Coğrafiya kabineti və coğrafiya meydançası. Sumqayıt.: “Azəri”, 2018.-103 s.

 201. Elm və təhsil fədaisi. B.: “Orxan”, 2018.-160 s.

 202. Elşir. Anamın laylası bir yaz yağışı. B.: “Avropa”, 2018.-237 s.

 203. Estulin Daniel. "Bilderberq klubu" nun sirləri. B.: “Qanun”, 2017.-304 s.

 204. Eynullayev Tahir Rəqsin dili. (Kitab teatr-ali məktəbləri üçün tərtib olunub). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-377 s.

 205. Eyvazlı Rəşid. Düşüncələr işığında. B.: “Çıraq”, 2018.-260 s.

 206. Əbdülhəmid Əhməd əbu Süleyman. Hesablamağı bacarmayan ağıllı meymun. B.: “İdrak İctimai Birliyi”, 2019.-65 s.

 207. Əbdülhəmid Əhməd əbu Süleyman. İki qanun arasında insan Özünü və başqalarını dərkdə Quran dünyagörüşü. B.: “CBS”, 2018.-81 s.

 208. Əbdülməlikian Gəruş. Sonuncu quş. B.: 2019.-96 s.

 209. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Həyatı və yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-332 s.

 210. Əbilov Rəşad. Xanbulançay su anbarı. B.: 2018.-77 s.

 211. Əcəmov Keykavus. Kinetika və kataliz. B.: “EL Print”, 2019.-444 s.

 212. Ədaləti öyrədən hekayələr. B.: “Libra kitab”, 2019.-72 s.

 213. Ədiloğlu Ağaməli. İnsannamə. B.: “Günəş”, 2019.-220 s.

 214. Əfəndiyev Tural. Ekran və marketinq. B.: “Ozan”, 2010.-152 s.

 215. Əfəndiyeva İradə. Azərbaycan dili Ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinfi üçün Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə dərslik. B.: “"XXI" Yeni Nəşrlər Evi”,2018.-103 s.

 216. Əfəndizadə Şəfiqə. Seçilmiş əsərləri (1903-1925). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-425 s.

 217. Əfəndizadə Rəşid bəy. Məktəbə dəvət. B.: “TEAS Press”, 2018.-280 s.

 218. Əfşar Cahangir. Fikir, düşüncə və mülahizələrim. K. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-341 s.

 219. Əhməd Dilqəm. Milliyyəti: Türk. B.: “Çapar yayınları”, 2019.-220 s.

 220. Əhmədli Arifə. MDB-nin iqtisadi-sosial və siyasi coğrafiyası. B.: “Avropa”, 2016.-402 s.

 221. Əhmədli Baba. Azərizm fəlsəfəsi. B.: “Kitab çapı”, 2019.-242 s.

 222. Əhmədli Bədirxan. Türkçülüyün üçlü formulu: nəzəri və tarixi aspektləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-288 s.

 223. Əhmədli Hacı Əhməd. Bu sərvətə bu dəyərə yiyə dur. B.: “Zərdabi”, 2019.-304 s.

 224. Əhmədli Nazir. Nadanlıq. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-632 s.

 225. Əhmədoğlu Malik. Həsrətimin sonu gəlmir. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2019.-536 s.

 226. Əhmədov Nəsimi. Abşeron regionunda mineral xammaldan istifadənin səmərəliliyi. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-325 s.

 227. Əhmədov Alpay. Nato və ümumavropa təhlükəsizlik sistemi. B.: “Mütərcim”, 2018.-123 s.

 228. Əhmədov Əhməd-Cabir. Qida məhsullarının tarixi mənşəyi, rəvayətlər və həqiqətlər. B.: “Elm”, 2019.-496 s.

 229. Əhmədov Səbuhi. Admiral Cavadov: həyatı və döyüş yolu. B.: “Hərbi Nəşriyyat”, 2018.-212 s.

 230. Əhmədov Teymur. Nəriman Nərimanov. B.: “Nurlar”, 2018.-448 s.

 231. Əhmədova Nahidə. Leylalı nəğmələr. B.: “Maarif”, 2019.-159 s.

 232. Əhmədova Aygün. Uşaq şeirinin inkişaf yolları (1980-1990-cı illər). B.: “Mütərcim”, 2018.-126 s.

 233. Əhmədova Günel. Yusif Səmədoğlunun "Qətl günü" romanında tarixi, mədəni yaddaş qatları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-64 s.

 234. Əjdəroğlu Camaləddin. Burulğan. B.: “SkyE”, 2019.-130 s.

 235. Əkbər oğlu Məcidov. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018.-114 s.

 236. Əkbərov Rahib. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin dövlət və hüquq tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-399 s.

 237. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi-2019. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-518 s.

 238. Ələddinoğlu Heydər. Üzümə çırpılan qapılar. B.: “Ecoprint”, 2017.-206 s.

 239. Ələkbər Rzaquliyev: Rəngkarlıq və qrafika. B.: 2018.-336 s.

 240. Ələkbərli Məryəm. Rənglərin fəlsəfəsi. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-66 s.

 241. Ələkbərov Elşən. İnformatika. Magistraturaya və Dövlət qulluğuna hazırlıq testləri. B.: 2014.-175 s.

 242. Ələkbərov Urxan. İnklüziv inkişafın idarə edilməsinin əsasları. B.: “Təhsil”, 2018.-215 s.

 243. Ələkbərzadə Elçin. Nostradamus. B.: “Zərdabi LTD”, 2012.-143 s.

 244. Ələmi Əli. Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində. B.: “Səda”, 2019.-400 s.

 245. Əli Nəcəfqulu oğlu Nuriyev. Biobiblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018.-174 s.

 246. Əlibəyli Həsən. Birinci dünya müharibəsi illərində Urmiyada türk-müsəlman əhalinin soyqırımı. B.: “Turxan”, 2018.-123 s.

 247. Əlibəyli Xanımana. Biletsiz sərnişin. B.: “TEAS Press”, 2018.-383 s.

 248. Əliquliyev Rasim. Verilənlərin sanitarizasiyası: müasir vəziyyəti, problemləri və perspektivləri Ekspress-informasiya.İnformasiya cəmiyyəti seriyası. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018.-115 s.

 249. Əlil vətəndaşların tibbi-reabilitasiyası və əmək fəaliyyətindəki imtiyazları. B.: “Adiloğlu”, 2018.-93 s.

 250. Əlimərdanlı Hafiz. Qəzəllər rübailər. B.:”Elm və təhsil”, 2018.-160 s.

 251. Əlimərdanlı Hafiz. Yarat hələ ömür deyir. B.: “Print-S”, 2018.-248 s.

 252. Əlisaoğlu Qənimət. Həbsxana. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-524 s.

 253. Əlişanoğlu Tehran. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun beş ili Akademik İsa Həbibbəyli ilə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-128 s.

 254. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 76. Sentyabr 2016 - Oktyabr 2016. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 255. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 75. İyul 2016 - Sentyabr 2016. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 256. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 77. Noyabr 2016 - Dekabr 2016. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 257. Əliyev Ülvi. Sosial xidmətlə bağlı məlumat kitabçası. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-55 s.

 258. Əliyev Arif. Son çağrı. B.: “Altun Kitab”, 2013.-237 s.

 259. Əliyev Aydın. Azərbaycan rəqs musiqisi: ifaçılıq xüsusiyyətləri və tədrisi. B.: “Ecoprint”, 2019.-128 s.

 260. Əliyev Elçin. Ordubad rayonunun tunc və ilk dəmir dövrü arxeoloji abidələri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-272 s.

 261. Əliyev Faiq. Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi. B.: 2016.-300 s.

 262. Əliyev İlham. Fevral 2016-Aprel 2016. K. 73. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 263. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir. K.78. Dekabr 2016-Mart 2017. B.: “Azərnəşr”, 2019.-399 s.

 264. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir. K.79. Mart 2017-May 2017. B.: “Azərnəşr”, 2019.-399 s.

 265. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir. K.80. May 2017-İyun 2017. B.: “Azərnəşr”, 2019.-399 s.

 266. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Dekabr 2015-Fevral 2016. K. 72. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 267. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. May 2016-İyul 2016. K. 74. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 268. Əliyev Kamran. Ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi tənqid. Əsərləri, 10 cilddə. C. 5. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-554 s.

 269. Əliyev Kamran. Hüseyn Cavid. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-456 s.

 270. Əliyev Kamran. Klassiklər, müasirlər. Əsərləri, 10 cilddə. C. 4. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-375 s.

 271. Əliyev Kamran. Romantizmin nəzəriyyəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-360 s.

 272. Əliyev Kamran. Romantizmin poetikası. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-312 s.

 273. Əliyev Mehman. Səhranın tənha ağacı. B.: “Ziya”, 2019.-264 s.

 274. Əliyev Səbuhi. Bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətlərin xüsusiyyətləri (cinayət-hüquqi və kriminoloji problemlər)B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-520 s.

 275. Əliyev Vəli. Ümumi tarix 6. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-128 s.

 276. Əliyeva Fidan. Həyat şəfqəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-68 s.

 277. Əliyeva İfrat. Çırağı sönməyən poeziya. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-320 s.

 278. Əliyeva Sədaqət. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların milli mədəniyyətlə tanışlığının təşkili metodikası. B.: “ADPU”, 2019.-100 s.

 279. Əlyazmalar institutunda mühafizə olunan dövri mətbuatın kataloqu. B.: “Elm”, 2018.-358 s.

 280. Əmək qanunvericiliyi və şərhlər toplusu. B.: “CBS”, 2018.-424 s.

 281. Əmrahlı Limunət. Uşaq autizmi: psixoloji məsələlər. B.: “MM-S”, 2018.-232 s.

 282. Əmrahov Ziyad. Azərbaycan parlamentarizmi tarixi-100. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-268 s.

 283. Ərəb dilinin qrammatikası. I nəşr. B.: “Zərdabi LTD”, 2011.-248 s.

 284. Əsasnamələr, qaydalar, təlimatlar və məlumatlar toplusu. B.: “Nurlar”, 2018.-191 s.

 285. Əsədova Bəsti. Duz stresinin təsirindən bəzi bir və ikiləpəli bitkilərdə əsas NADPH-əmələ gətirən fermentlərin aktivliklərinin tədqiqi. B.: “ADPU”, 2019.-200 s.

 286. Əsgərqızı Afaq. Dağların fəryadı. B.: “Zəngəzurda”, 2019.-164 s.

 287. Əsgərli Ələkbər. Yarımçıq ömrün akkordları. B.: “Gənclik”, 2018.-272 s.

 288. Əsgərov Ziyafət. Hüquqi dövlət və konstitusiya. B.: “Azərbaycan”, 2019.-280 s.

 289. Əsgərova Yadigar. Səməd Mənsur. Həyatı və yaradıcılığı. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-175 s.

 290. Əşrəf Hacıyev. Biblioqrafik göstərici. B.: “Avropa”, 2018.-294 s.

 291. Əyyublu Mahmud. İsa Cavadoğlu yaradıcılığı ədəbi proseslərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-204 s.

 292. Əzimli ələddin. Susamış dəniz. B.: “Günəş MMC”, 2019.-256 s.

 293. Əzizbəyli Arif. Türk ədalətinin əks-sədası. B.: “Maarif”, 2018.-87 s.

 294. Əzizbəyli Ramiz. Cızma-qaralar. B.: “Ecoprint”, 2019.-192 s.

 295. Farsdilli əlyazmalar və əski çap kitabları kataloqu. Naxçıvan.: “Tusi”, 2018.-120 s.

 296. Faruqi İsmayıl Raci. Tövhid İslam mədəniyyətinin əsası. B.: “CBS”, 2018.-38 s.

 297. Fərhad Əhməd. Qurun dar ağacı başımın üstə. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2019.-258 s.

 298. Fərhəngi Həsən. Tanrını güllələmək. Ankara.: “Sonçağ”, 2017.-122 s.

 299. Fətəliyev Hasil. Biotexnologiya. B.: “Ecoprint”, 2019.-360 s.

 300. Firsov M.V. Sosial işin nəzəriyyəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-480 s.

 301. Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası. B.: “Mütərcim”, 2018.-191 s.

 302. Fond bazarı-2017 Bülleten. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-32 s.

 303. Fromm Erix. Psixoanaliz və din. Ankara.: 2018.-120 s.

 304. Gəncəli Sabahi. Gül dəstəsi. B.: “Ulu”, 2019.-128 s.

 305. Gəncəvi Nizami. Leyli və Məcnun. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-352 s.

 306. Göydən düşən nağıllar 1. B.: “Libra kitab”, 2019.-72 s.

 307. Göydən düşən nağıllar 2. B.: “Libra kitab”, 2019.-72 s.

 308. Gözəlliyin sirləri. B.: “Buta dizayn”, 2011.- 112 s.

 309. Gücümüz birliyimizdədir mövzusunda Elmi Konfransın materialları İsmayıllı şəhəri, 15 dekabr 2017-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-247 s.

 310. Gülgəz-Cahan Gülnarə. Belə də olur... B.: “Qanun”, 2018.-79 s.

 311. Gündüz Osman. Müəllimlər üçün sosial servislər. B.: 2013.-152 s.

 312. Günəş Nəsibə. Bu dünyanın yaxşısı da, pisi də, köç eləyib ürəyimin içinə.B.: 2018.-128 s.

 313. Günəş Nəsibə. Hacc. B.: 2018.-368 s.

 314. Günəş Nəsibə. Qırıq-qırıq Xatirələr. 2-ci kitab. B.: 2018.-304 s.

 315. Günəş Nəsibə. Saçlarına gül düzüm. B.: 2018.-200 s.

 316. Günəşə doğru gedən adam. B.: “Ecoprint”, 2018.-184 s.

 317. Hacı İlyas. Özümü Allaha bağlayan kəsəm. B.: “Vektor”, 2017.-152 s.

 318. Hacıyev Asif. "Dədə Qorqud kitabı"nın şərhli oxunuşu. II kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-168 s.

 319. Hacıyev Cövdət. 24 prelyüd. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-64 s.

 320. Hacıyev Fazil. Auditdə iqtisadi təhlil. B.: “MSV Nəşr”, 2018.-416 s.

 321. Hacıyev Fərhad. Əlimərdan bəy Topçubaşov. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-168 s.

 322. Hacıyev Şamil. Nimil Gəlişi ilə payızımı bahar edən qadına. Bakı.: 2018.-103 s.

 323. Hacıyev Tofiq. Cəbrayıl şivəsi. B.: “Elm”, 2018.-408 s.

 324. Hacıyev Tofiq. Seçilmiş əsərləri. C. 3. B.: “Elm”, 2018.-408 s.

 325. Hacıyeva Həqiqət. İbtidai siniflərdə həyat bilgisinin rollu oyun texnologiyaları ilə tədrisi metodikası. B.: “ADPU”, 2019.-160 s.

 326. Hacızadə Bayram. "Kirpi"nin rəssamları (1952-1969-cu illər) I cild. B.: “Bestpack”, 2017.-400 s.

 327. Hacızadə Bayram. "Kirpi"nin rəssamları (1970-1979-cu illər) II cild. B.: “Bestpack”, 2017.-302 s.

 328. Hacızadə Bayram. "Kirpi"nin rəssamları (1980-1991-ci illər) III cild. B.: “Bestpack”, 2017.-368 s.

 329. Hacızadə Elşən. Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycan. B.: “Letterpress”, 2018.-912 s.

 330. Hacızadə Kənan. Bilinənin Əksinə-İblisin ilhamı. B.: “Kitab Klubu”, 2016.-111 s.

 331. Hacızadə Səbinə. Azərbaycanı tanıyaq. H. 1. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-64 s.

 332. Haksli Oldos. Yeni cəsur dünya. B.: “Qanun”, 2018.-255s.

 333. Haqverdi Oruc. Mənim dünyam. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-270 s.

 334. Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy. Ac həriflər. B.: “TEAS Press”, 2018.-416 s.

 335. Hematologiyada sitokimyəvi müayinələr. B.: 64 s.

 336. Heydər Əliyev mədəni irsimizin keşiyində. III kitab. B.: 2011.-352 s.

 337. Heyq Mett. Zamanı necə dayandırmalı. B.: “TEAS-Press”, 2018.-428 s.

 338. Həbibbəyli İsa. Orta əsrlər Vahid Şərq ədəbi prosesi C. 1. B.: “Ləman”, 2018.-473 s.

 339. Həbibbəyli İsa. Ədəbiyyatşünaslıq elminin məbədi. B.: “Ozan”, 2018.-484 s.

 340. Həbibi Nəbibə. Allahın gözəl adları. B.: “Ecoprint”, 2018.-208 s.

 341. Həbibi Nəbibə. Nəsihətlər. B.: “Ecoprint”, 2018.-176 s.

 342. Həbibova Ziyafət. Dəyişikliklərin idarə olunması və dövlət idarəçiliyi. B.: “Təhsil”, 2018.-231 s.

 343. Həmidov Sahil. Kimya 10. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-200 s.

 344. Həmidova Zəminə. Qayəsi nur. B.: “Elm və Zəka”, 2018.-193 s.

 345. Həsəni Orxan. Metro terminalının sevgisi. B.: “Təhsil”, 2019.-64 s.

 346. Həsənli Orxan. Sancaqlı kölgələr və Leyla Xuni. B.: 2016.-210 s.

 347. Həsənoğlu Zakir. Xəyalım uçdu dağlara. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-128 s.

 348. Həsənoğlu Zakir. Qəzəllər, təcnislər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.- 80 s.

 349. Həsənov Müsəllim. Nobellər Neft, milyonçular və qoçular şəhərində. B.: “Teas Press”, 2018.-167 s.

 350. Həsənov Ələmdar. Ali riyaziyyatın xüsusi bölmələri. B.: “Ecoprint”, 2018.-222 s.

 351. Həsənov Həsən. Birinci respublikaya aparan yolda. B.: “TEAS Press”, 2018.-448 s.

 352. Həsrət Eldar. Məni xəfif əsən yellərdən soruş. B.: “Vektor”, 2017.-232 s.

 353. Həsrət. İtgin ruhlar. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-207 s.

 354. Həsrət. Taleyimin çiçəkləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-204 s.

 355. Həşimli Hüseyn. Naxçıvanlı yazıçılar və "Məktəb" jurnalı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-144 s.

 356. Həvilova Fəxriyyə. Azərbaycanın memorial muzeyləri və mədəni irsimiz. B.: “Ecoprint”, 2019.-202 s.

 357. Hidravlika, hidravliki maşınlar kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair metodiki göstərişlər. B.: “AzMİU”, 2019.-108 s.

 358. Holmberq Çarli N. Kağız sehrbazı. B.: “TEAS-Press”, 2018.-194 s.

 359. Höte İohann Volfqanq. Herman və Dorotiya. B.: “Qanun”, 2019.-112 s.

 360. Hüquq və insan haqları institutunun 2017-ci il üçün hesabatı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-103 s.

 361. Hümbətəliyev Rövşən. Süni intellekt və ekspert sistemləri. B.: “ADPU”, 2018.-159 s.

 362. Hümbətəliyev Rövşən. Təhsildə İKT. B.: “ADPU”, 2018.-103 s.

 363. Hümmət Həsənov-90. B.: “Azərnəşr”, 2014.-316 s.

 364. Hüseynov Rafael. Hacıbaba Hüseynov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-143 s.

 365. Hüseynov Bəbir. Həyat illərin aynasında. B.: “Təhsil”, 2018.-304 s.

 366. Hüseynov Bəhram. Azərbaycanın quru ərazisində neft-qaz-geoloji rayonlaşdırma. B.: “Mars Print”, 2019.-310 s.

 367. Hüseynzadə Əkrəm. Naxçıvan folklor mətnlərində yaşayan tarix. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-184 s.

 368. Hüseynzadə Tofiq. Miskin Abdal-qeyb ərəni, təsəvvüf piri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-360 s.

 369. Xalisa. Faktlar, sənədlər, şəkillər. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-384 s.

 370. Xalqın şairi. Gənc şairlərdən seçmələr. B.: “TEAS-Press”, 2018.-118 s.

 371. Xanlaroğlu Eldar. Ömür kitabımın səhifələri. Sumqayıt.: “Azəri”, 2018.-352 s.

 372. Xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri. I cild. B.: “Mütərcim”, 2018.-222 s.

 373. Xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri. II cild. B.: “Mütərcim”, 2018.-212 s.

 374. Xəlil Zahid. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. B.: “ADPU”, 2019.-305 s.

 375. Xəlilli Fariz. Məktəblilər üçün Azərbaycan arxeologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-63 s.

 376. Xəlilli Şahin. Klassik poeziya və ədəbi əlaqələr.. B.: “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası”, 2003.-164 s.

 377. Xəlilov Buludxan. Azərbaycan dilində feil. B.: “Adiloğlu”, 2018.-223 s.

 378. Xəlilov Polad. Bakı neft sənayeçiləri qurultayının fəaliyyəti tarixindən (XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri) B.: “Turxan”, 2018.-2018.-212 s.

 379. Xəlilov Yunis. Dünyagörüşü ilə bağlı 1111 sual-1111 cavab. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-168 s.

 380. Xəlilov Zafiq. Beynəlxalq hava hüququnun nəzəri əsasları B.: 2019.-199 s.

 381. Xəlilova Leyla. Söz incisi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-157 s.

 382. XX əsr Azərbaycanın görkəmli dövlət qurucuları "Kaspi nəşrləri" seriyası. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-235 s.

 383. XX əsr Böyük Britaniya və Amerika ədəbiyyatı tarixi fənnindən proqram. B.: “Mütərcim”, 2009.-68 s.

 384. Xroniki limfoleykozlu xəstələrin müayinəsi və müalicəsi. B.: 2018.-31 s.

 385. Xubanlı Fərhad. Şagirdlərin milli-mənəvi tərbiyəsində çağdaş poeziyanın roluna bir nəzər.. B.: “Qanun”, 2019.-176 s.

 386. Xudiyev Nizami. Ömürdən səhifələr. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-704 s.

 387. Xudiyev Nizami. Ömürdən səhifələr. Seçilmiş əsərləri. XIV cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-704 s.

 388. Xudiyev Nizami. Professor Ə. Dəmirçizadə dünyası. B.: “ADPU”, 2019.-191 s.

 389. İbrahimxəlil Lətif. Çərxi-Fələk. B.: “Qanun”, 2019.-94 s.

 390. İbtidai təhsil fakültəsində pedaqoji təcrübənin təşkili və aparılmasına dair metodiki vəsait. B.: “ADPU”, 2019.-178 s.

 391. İdrisi Baloğlan. Qürbətin dadı. B.: “Vektor”, 2018.-147 s.

 392. III beynəlxalq Həmzə Nigari türk dünyası mədəni irsi simpoziumu materialları 17-18 may 2017 Şamaxı, Azərbaycan. Şamaxı :ADPU,2017.-723 s.

 393. İqtisadi hüquq. B.: “Günəş-B”, 2019.-623 s.

 394. İlanvurmalar zamanı ilk yardım, profilaktika və müalicə. B.: “Azərbaycan Tibb Universiteti”, 2019.-53 s.

 395. İlhamə Aytac. İlk qələmim. B.: “Ləman”, 2018.-24 s.

 396. İmadəddin Nəsimi - 650 (metodik vəsait). B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-57 s.

 397. İmanquliyeva Aida. Məqalələr və tərcümələr. B.: “Çap Evi”, 2010.-488 s.

 398. İmanov Kamran. Azərbaycan musiqi alətlərinin qorunması və inkişafı haqqında. B.: 2017.-20 s.

 399. İmanov Kamran. Erməni (yad)el(li) nağılları. B.: 2016.-330 s.

 400. İmanov Telman. İnnovativ iqtisadiyyatda məhsullar bazarının infrastruktur təminatı. B.: “Politex”, 2018.-481 s.

 401. İnformasiya təhlükəsizliyi. B.: “MSV Nəşr”, 2018.-388 s.

 402. İnnovativ gənc fermerlər. B.: “Servis Az”, 2018.-47 s.

 403. İnsan alveri. B.: “QHT”, 2018.-83 s.

 404. İraq-Türkman poeziya antologiyası. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-464 s.

 405. İrfan Tural. Çənlibeldən Göyçəyə. B.: “Zərdabi LTD”, 2019.-270 s.

 406. İsaq İnqilab. Nərgizin nərgizləri. B.: “Zərdabi” 2018.-176 s.

 407. İsgəndərov Elnur. Diqqət, evdə uşaq var! B.: “Bərəkət”, 2018.-264 s.

 408. İsgəndərov Məmməd. Şorlaşmış torpaqların meliorasiyası və ətraf mühit. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-369 s.

 409. İsgəndərova, Leyla. İnsan hüquq və azadlıqları ümumbəşəri dəyərlər sistemində: müasir çağırışlar və təhdidlər. B.: “AFPoliqrAF”, 2018.-184 s.

 410. İsgəndərzadə Elçin. 5 cilddə. I cild. (şeirlər) B.: “Vektor”, 2017.-432 s

 411. İsgəndərzadə Elçin. 5 cilddə. II cild. (poemalar) B.: “Vektor”, 2017.-396 s.

 412. İsgəndərzadə Elçin. Əsərləri. 5 cilddə. C. 3. (Məqalələr, ön sözlər, rəylər). B.: “Vektor”, 2018.-413 s.

 413. İsgəndərzadə Elçin. Əsərləri. 5 cilddə. C. 4. (Müsahibələr, esselər, çevirmələr) B.: “Vektor”, 2018.-439 s.

 414. İsgəndərzadə Elçin. Əsərləri. 5 cilddə. C. 5. (Haqqında yazılanlar və deyilənlər). B.: “Vektor”, 2018.-446 s.

 415. İsmayıl Zülfiyyə. Naxçıvan dialekt və şivələrinin tədqiqi məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-200 s.

 416. İsmayılov Xəyyam. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin dövlət və hüququ. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-327 s.

 417. İsmayılov Rafiq. Azərbaycan dili Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün Azərbaycan dili (tədris dili) fənni üzrə dərslik. B.: “Altun Kitab”, 2018.-191 s.

 418. İsmayılov Sənan. Vergilər: praktiki aspektlər. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-200 s.

 419. İsmayılov Ziyəddin. Kəlbəcərə tək getmə, ata! Ağcabədi.: 2019.-355 s.

 420. İsmayılova Yeganə. Anarın "Dədə Qorqud" yaradıcılığı. B.: “Elm”, 2018.-289 s.

 421. İsmayılova Xuraman. Sətirlərdə bitən ömür. B.: “Nərgiz”, 2018.-248 s.

 422. İsmayılova R.Ə. Əqli mülkiyyət və akademik yazı. B.: 2019.-124 s.

 423. İsmayılova Sevda. Riyaziyyat 6. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-208 s.

 424. İsmayılova Sevda. Riyaziyyat 7 Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün Riyaziyyat fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-224 s.

 425. İsrafil Gülnarə. İki. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-119 s.

 426. İstedadlı uşaqların inkişaf məsələləri. B.: “Vahid-M”, 2018.-95 s.

 427. İstintaq baxışı taktikası. B.: “Mütərcim”, 2018.-101 s.

 428. İşiquro Kazuo. Dəyişən dünyanın rəssamı. B.: “TEAS Press”, 2018.-342 s.

 429. İvgin Hayrettin. Manas: Altay dağlarının qaplanı.Ankara.: 2016.-356 s.

 430. Kallistov Dmitri. Antik teatr. B.: “Kritika”, 2018.-244 s.

 431. Kalman Miksat. Danışan kürk. B.: “Qanun”, 2017.-180 s.

 432. Kamal Nərmin. Küçədən keçən adam haqda yazılar. B.: “Alatoran”, 2017.-244 s.

 433. Kargüzarlıq: A-dan Z-yə. B.: “CBS”, 2018.-320 s.

 434. Karmel Annabel. İkimiz üçün yeməliyəm Hamiləlik zamanı və doğuşdan sonra düzgün qidalanma haqqında bilmək istədiyiniz hər şey. B.: “TEAS Press”, 2018.-191 s.

 435. Kavanlı Bəxtiyar. Ürəyimin fəryadı. B.: “Zəngəzurda”, 2018.-231 s.

 436. Kazımov Arif. Sirli-sehrli tapmacalar. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-190 s.

 437. Kazımov Qəzənfər. Azərbaycan dilində ikihecalı sadə feillər. B.: “Avropa”, 2018.-191 s.

 438. Kazımzadə Aydın. Azərbaycan kinematoqrafçıları Azərbaycan kinosu-120. Buraxılış X. B.: “Tərəqqi”, 2018.-282 s.

 439. Keret Etgar. Yeddi bəhrəli il: memuar. B.: “Qanun”, 2018.-191 s.

 440. Kəlbizadə Elnur. Türk xalqlarının tarixi fənninin proqramı. B.: 2019.-20 s.

 441. Kəmsavad Məhəmməd. $a Seçilmiş əsərlər. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-232 s.

 442. Kəngərli Asif. Alkoqol - sağlamlığın və sağlam həyat tərzinin düşməni. B.: “Mütərcim”, 2018.-90 s.

 443. Kəngərli Aləm. Naməlum adam. B.: “Qanun”, 2018.-224 s.

 444. Kəngərli Asif. Narkotik maddə - ailəvi qırğın "silahı". B.: “Mütərcim”, 2018.-98 s.

 445. Kəngərli Asif. Tütünçəkmə barədə hər şey. B.: “Mütərcim”, 2018.-62 s.

 446. Kərəmoğlu Bayram. Topallının yaddaş kitabı. B.: “Çinar-çap”, 2018.-424 s.

 447. Kərimli Vüqar. Aqrar sahədə stratei menecmentb.: “Elm və bilik”, 2018.-150 s.

 448. Kərimov Coşqun. Kvan. B.: “TEAS Press”, 2018.-207 s.

 449. Kərimov İkram. Zirvədən zirvəyə. I kitab. B.: “Letterpress”, 2018.-755 s.

 450. Kərimov Paşa. XVII əsr anadilli Azərbaycan lirikası. B.: “Nurlan”, 2011.-353 s.

 451. Kiplinq Redyard. Cəsur kapitanlar. B.: “Libra kitab”, 2019.-152 s.

 452. Kitabxana xidməti fənni üzrə tədris proqramı. B.: “ADMİU”, 2018.-12 s.

 453. Kitabxanaşünaslığa giriş fənni üzrə tədris proqramı. B.: “ADMİU”, 2018.-12 s.

 454. Kitabi-Dədə Qorqud dastanının qrammatik tədqiqi (fonetik; morfoloji və sintaktik təhlil). B.: “Elm”, 2018.-491 s.

 455. Klinton Hillari Rodham. Çətin seçmələr. B.: “TEAS-Press”, 2018.-832 s.

 456. Koç Hamdi. Çılpaq və yalnız. B.: “Qanun”, 2018.-559 s.

 457. Koç Riçard. 80/20 prinsipi. B.: “Qanun”, 2018.-464 s.

 458. Kotler Filip. A-dan Z-dək marketinq. B.: “Qanun”, 2018.-320 s.

 459. Kruqman Pol. Beynəlxalq iqtisadiyyat Nəzəriyyə və siyasət. 11-ci nəşr. Nyu York.: “MODULUS MMC”, 2018.-831 s.

 460. Qabiloğlu Mahir. İtbaşı. I hissə. B.: “Adiloğlu”, 2019.-308 s.

 461. Qacar Çingiz. Köhnə Şuşa. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-341 s.

 462. Qadın-ana-sənət dünyası. Antologiya. I kitab. B.: “SkyE”, 2018.-656 s.

 463. Qadın-ana-sənət dünyası. Antologiya. II kitab. B.: “SkyE”, 2019.-664 s.

 464. Qadınlara və qızlara qarşı zorakılığa son! B.: “Xələfli”, 2018.-21 s.

 465. Qadınların maliyyə resurslarına və maliyyə xidmətlərinə əlçatanlıq imkanları (maliyyə inkluzivliyi) B.: “Elm və təhsil”, 2018.-36 s.

 466. Qadınların sosial-iqtisadi sahədə səlahiyyətləndirilməsi üzrə mövcud durum. Baza təhlili. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-106 s.

 467. Qafarlı Arzu. 5i - uğur düsturu. B.: “TEAS Press”, 2018.-177 s.

 468. Qafarov A.M. Fövqəladə hallarda qarşılıqlı əvəzolunma və texniki ölçmələr. B.: “Papirus”, 2017.-500 s.

 469. Qalaxudatlı Zülfüqar.

 470. Qanadlı nağıllar. B.: “Bərəkət”, 2017.-66 s.

 471. Qara Qarayev: biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-696 s.

 472. Qarabağ: folklor da bir tarixdir K. 10 (Zəngilan və Şuşa rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-382 c.

 473. Qarabağlı Şükufə. Cənnət nağılı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-151 s.

 474. Qaraçay Hadi. Tanrıya dirəniş. B.: “Alatoran”, 2016.-65 s.

 475. Qaragözova Elnarə XXI əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatında arxetipin yeni formaları. B.: “Mütərcim”, 2018.-141 s.

 476. Qaraqan. Birinci addım "Beş anonim milyonçu". B.: “Qanun”, 2018.-255 s.

 477. Qarayev Qalib. Ürəyin işemik xəstəliyi. B.: “MSV nəşr”, 2017.-288 s.

 478. Qarayev Mamed. İnsan və heyvan fiziologiyası. B.: “Təhsil”, 2009.-302 s.

 479. Qarayev Zakir. Tibbi mikrobiologiya, immunologiya və klinik mikrobiologiya Təcrübə məşğələlərinə rəhbərlik. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-396 s.

 480. Qarayeva Könül. Anadangəlmə inkişaf qüsurları və onların risk amilləri. B.: “MSV nəşr”, 2017.-144 s.

 481. Qasım Ulduz. Xocalı şikəstəsi. B.: “Apostrof-A”, 2019.-307 s.

 482. Qasım Ulduz. Mən aşığam Qarabağda. B.: “OL”, 2013.-80 s.

 483. Qasım Ulduz. Tələbə gündəliyi. B.: “OL”, 2015.-152 s.

 484. Qasımlı Musa. Azərbaycan parlamentarizmi tarixi. 2 cilddə. I cild. B.: “Mütərcim”, 2018.-688 s.

 485. Qasımlı Musa. Azərbaycan parlamentarizmi. 2 cilddə. II cild. B.: “Mütərcim”, 2018.-680 s.

 486. Qasımoğlu Nəriman. Oxu. Quran açıqlaması. B.: “Təhsil”, 2018.-360 s.

 487. Qasımov Kamran. Mirassız varislər. B.: “Zero”, 2014.-128 s.

 488. Qasımov Nadir. Şeytanın sonuncu simfoniyası. B.: “Qanun”, 2017.-247 s.

 489. Qasımov Ramiz. Naxçıvan ədəbi mühiti: problemlər, perspektivlər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-232 s.

 490. Qəhrəmanoğlu Məmməd. Salxım söyüd. B.: “Ecoprint”, 2018.-272 s.

 491. Qəhrəmanova Nayma. Riyaziyyat 11. B.: “Radius”, 2018.-320 s.

 492. Qəhrəmanzadə Abdul. Şərifli sülaləsindən biri. B.: Sabah”, 2018.-550 s.

 493. Qələndərov Vaqif. Plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə. B.: “ATU”, 2018.-400 s.

 494. Qəmgin Elbrus. Tarixin güzgüsü. B.: “Araz”, 2019.-334 s.

 495. Qənbərova Gülnarə. Naxçıvanda məskunlaşma və şəhərsalmanın inkişafı. C. 1. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-302 s.

 496. Qəniyev Həsən. Azərbaycan tarixi (Ən qədim zamanlardan - XXI əsrin ilk onilliklərinədək). B.: “Elm və təhsil”, 2019.-498 s.

 497. Qəzənfərqızı Aynur. Azərbaycan-qumuq folklor əlaqələri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-158 s.

 498. Qiraəti Möhsün. Dinimi öyrənirəm. B.: “Zərdabi LTD”, 2019.-71 s.

 499. Qlobal miqrasiya böhranı: beynəlxalq münasibətlər və Qərb siyasəti yeni tarixi dönüş ərəfəsində. B.: “COSTCO Company”, 2018.-308 s.

 500. Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Taras Bulba. B.: “Qanun”, 2018.-160 s.

 501. Qonaqov Rufiz. Xəzər hövzəsi və enerji təhlükəsizliyi. B.: “Elm”, 2018.-199 s.

 502. Qrann Devid. Qeyb olmuş şəhər. B.: “TEAS-Press”, 2018.-544 s.

 503. Qubadova Məsməxanım. Ərəblinski teatrı. B.: “AFPoliqrAF”, 2019.-306 s.

 504. Quliyev Aqşin. Xürrəmiliyin sosial-siyasi və hüquqi ideyaları. B.: 2018.-148 s.

 505. Quliyev Aqşin. Sosioloji hüquqşünaslığın tarixi aspektləri. B.: “Xəzər Universiteti”, 2017.-276 s.

 506. Quliyev Aqşin. Sosioloji hüquqşünaslığın tarixi aspektləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-274 s.

 507. Quliyev Azay. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları: tarix və inkişafb.: “Elm”, 2017.-195 s.

 508. Quliyev Oruc. Azərbaycanda şəhər əhalisinə kitabxana-informasiya xidməti. B.: “Mütərcim”, 2018.-204 s.

 509. Quliyev Telman. Bədii nəsrin leksik-semantik üslubu (Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının əsərlərinin materialları əsasında). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-147 s.

 510. Quliyev Vilayət. Ədəbiyyatda Nobel mükafatı laureatları. B.: “Kitab aləmi”, 2009.-384 s.

 511. Quliyeva Mina. Metodik rəhbərlik. Məktəbəqədər müəssisələrdə Fransız dilinin təlimi. B.: “Kövsər”, 2018.-107 s.

 512. Quliyeva Mina. Xarici dil üzrə tədris kompleksinin modeli Proqram, dərslik, metodik rəhbərlik. Fransız dili materialı əsasında. B.: “Mütərcim”, 2018.-85 s.

 513. Qulusoy İlkin. Qazi Bürhanəddin "Divan"ının dilinin sintaksisi. Ankara.: 2019.-193 s.

 514. Quluzadə Məhəmməd. Azərbaycanda Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının hesabatlılığına dair bələdçi. B.: 2018.-93 s.

 515. Qurbani Rəhim. Göyçə yaraları. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-307 s.

 516. Qurbani Surağat. Balakən nəğməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-360 s.

 517. Qurbanoğlu Hacı İlham. Ömür hədər keçməyə, kaş! B.: “Red N Line”, 2019.-130 s.

 518. Qurbanov Afad. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları. I cild. B.: 2019.-280 s.

 519. Qurbanov Afad. Ümumi dilçilik. I cild. B.: 2019.-448 s.

 520. Qurbanov Afad. Ümumi dilçilik. II cild. B.: 2019.-272 s.

 521. Qurbanov Afad. Ümumi dilçilik. III cild. B.: 2019.-510 s.

 522. Qurbanov Afat. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları. II cild. B.: 2019.-432 s.

 523. Qurbanov Şamil. Sona Axundova-Qarayeva Xatirə kitabı. B.: “Mütərcim”, 2018.-111 s.

 524. Qurbansoy Hacı Firudin. İmadəddin Nəsimi. B.: “Elm”,2019.-136 s.

 525. Laçın Kəmaləddin. Dünya bir bazardı, dəllalı şeytan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-100 s.

 526. Laçınlı Aşıq Şakir. Sazım-sözüm. B.: “Nərgiz”, 2016.-203 s.

 527. Levi Mark. Qorxudan daha güclü hiss. B.: “Qanun”, 2017.-352 s.

 528. Lətifov İltifat. Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Kimya fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-208 s.

 529. Li Harper. Bülbülü öldürmək. B.: “Bakumoz”, 2016.-384 s.

 530. London Cek. Ağ diş. B.: “Kitab Klubu”, 2014.-244 s.

 531. London Cek. Martin İden. B.: “Qanun”, 2017.-400 s.

 532. Mahmudlu Yaqub. Seçilmiş əsərləri. XIII cild. B.: “Turxan NPB”, 2018.-719 s.

 533. Mahmudlu Yaqub. Seçilmiş əsərləri. XIV cild. B.: “Turxan NPB”, 2018.-763 s.

 534. Mahmudlu Yaqub. Seçilmiş əsərləri. XV cild. B.: “Turxan”, 2019.-552 s.

 535. Mahmudoğlu Rəşad. Yanlış ünvan. B.: “ADPU”, 2019.-112 s.

 536. Mahmudova Aynurə. Füzuli ədəbi məktəbi (XVI-XVIII əsrlər) B.: “Elm və təhsil”, 2019.-200 s.

 537. Mahmudova Hicran. İskit-Sibir dünyası və Azərbaycan. B.: “Ecoprint”, 2019.-220 s.

 538. Mahmudova Nərmin. Leyla Məmmədbəyova. Şərqin ilk qadın təyyarəçisi. B.: “TEAS-Press”, 2018.-36 s.

 539. Mahmudzadə Ramin. İnformatika 6. B.: “Bakı nəşr”, 2018.-96 s.

 540. Mahmudzadə Ramin. İnformatika 7 Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün informatika fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-96 s.

 541. Mahmudzadə Ramin. İnformatika Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün İnformatika fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-207 s.

 542. Mahmudzadə Ramin. İnformatika Ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinfi üçün İnformatika fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-79 s.

 543. Makas Zeynelabidin. Mismarlı dolab. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-80 s.

 544. Marinaj Gjeke. Sevginin 24 saatı. B.: Zərdabi LTD”, 2018.-93 s.

 545. Mehdi Qərib. Savaş. B.: “Vektor”, 2018.-419 s.

 546. Mehdiyev Ramiz. Qriqorian kilsəsi Səfəvilər dövlətinə qarşı casusluq aləti kimi. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2019.-160 s.

 547. Mehdiyeva Fərqanə. Hayana gedib anam. B.: “Vektor”, 2018.-172 s.

 548. Mehdiyeva Gülnaz. 404 məntiq. B.: “Alatoran”, 2017.-86 s.

 549. Mehtiyev Azər. Qadınların səlahiyyətləndirilməsi üzrə vəsait. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-71 s.

 550. Mehvalıoğlu Müzahim. İtirmə məni. B.: “Ecoprint”, 2018.-240 s.

 551. Məcidoğlu Məmməd. Yalan danış mənimçün. B.: “Orxan”, 2018.-464 s.

 552. Məcidova Leyla. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-179 s.

 553. Mədəniyyət incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Yanvar-2019. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-140 s.

 554. Mədəniyyət incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Fevral-2019. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2019.-142 s.

 555. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr-2018. B.: “M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2019.-165 s.

 556. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Mart 2019. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2019.-115 s.

 557. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Noyabr-2018. B.: “M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-166 s.

 558. Mədəniyyət: problemlər və perspektivlər Doktorant və gənc tədqiqatçıların XII Beynəlxalq elmi konfransının materialları. B.: “ADMİU”, 2018.-127 s.

 559. Mədətoğlu Əbülfət. Sözə ünvanlanmış 15 məktub. B.: “Maarif”, 2018.-159 s.

 560. Mədətov Qaraş. Azərbaycan SSR 1941-1945-ci illər müharibəsində. B.: “Turxan”, 2018.-510 s.

 561. Məhəmməd ibn Mahmud ibn Hacı Şirvani. Ətriyyat bağı. B.: “Elm”, 2019.-672 s.

 562. Məhəmmədəli Əhməd oğlu Ramazanov-60. Biobiblioqrafik göstərici. B.: “Nurlar”, 2018.-248 s.

 563. Məhəmmədzadə Mirzəbala. İstiqlal mücadiləsi. B.: 2018.-448 s.

 564. Məhərrəmli Baba. Azərbaycan dilində isim kökləri. B.: “Elm”, 2018.-138 s.

 565. Məhərrəmli Zemfira. Qarabağ müharibəsi: zərif talelər. B.: “CBS”, 2018.-495 s.

 566. Məhkəməyədək icraatın prosessual sənədləri. B.: “Adiloğlu”, 2017.-654 s.

 567. Məişət zorakılığı qurbanlarına xidmət göstərən sosial işçilərin təcrübəsinin artırılması. B.: “[İm Print]”, 2018.-35 s.

 568. Məlikova Zümrüd. II Əbdülhəmidin hakimiyyəti illərində Osmanlı dövlətinin xarici siyasəti (1876-1909) B.: “Elm və təhsil”, 2019.-208 s.

 569. Məlikzadə İsi. Həyatım mənim, taleyim mənim. B.: “Ecoprint”, 2018.-360 s.

 570. Məmmədbəyova Rəhilə. Su emalı qurğuların texnoloji sxemləri və layihələndirilməsi. B.: “ADNSU”, 2018.-226 s.

 571. Məmmədqızı Təranə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bədii yaradıcılığı. B.: “Avropa”, 2017.-95 s.

 572. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-271 s.

 573. Məmmədquluzadə Cəlil. Saqqallı uşaq. B.: “TEAS Press”, 2019.-435 s.

 574. Məmmədquluzadə Cəlil. Danabaş kəndinin əhvalatları. B.: “Qanun”, 2019.-142 s.

 575. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. Beş cilddə. C. 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-559 s.

 576. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. Beş cilddə. C. 4. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-559 s.

 577. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. Beş cilddə. C. 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-559 s.

 578. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-352 s.

 579. Məmmədquluzadə Cəlil. Seçilmiş əsərləri. B.: “Kitab klubu”, 2017.-600 s.

 580. Məmmədli Vahid. Tunc mələk. B.: “TEAS Press”, 2018.-184 s.

 581. Məmmədli Məhərrəm. Azərbaycan dialektologiyası. B.: “Zərdabi”, 2019.-350 s.

 582. Məmmədli Nemət. Əbədi həyat eşqi. B.: “Adiloğlu”, 2015.-257 s.

 583. Məmmədli Şərqiyyə. Vətənpərvərlik poeziyası (1990-cı illər). B.: “Nurlar”, 2018.-167 s.

 584. Məmmədli Zeynal. TV proqramlarının hazırlanması. B.: 2012.-308 s.

 585. Məmmədli Zəlimxan. Borçalı dastanı. B.: “Qanun”, 2017.-896 s.

 586. Məmmədoğlu Mirzə. Qədim Tiflis. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-242 s.

 587. Məmmədov Ədalət. İnsanlığın keçdiyi yol. B.: “Zərdabi LTD”, 2015.-250 s.

 588. Məmmədov Elvüqar. İnformatika test bankı. B.: 2017.-344 s.

 589. Məmmədov Ədalət. Müdrik baxışlı gözəl insan-Comərd Sadıqov. B.: “Ziya”, 2018.-111 s.

 590. Məmmədov Nazim. Xanlığın qapısı. Qədim Aran-Əsgəran. B.:”ADPU”, 2019.-249 s.

 591. Məmmədov Nazim. Qarabağda ermənilərin qanlı cinayətləri: terror, vandalizm, deportasiya, işğal, soyqırımları (1988-2018) B.: “ADPU”, 2019.-418 s.

 592. Məmmədov Səməndər. Faxralılar və tarix yaradanlar. (II kitab). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-466 s.

 593. Məmmədova Könül. Ərəb dili. B.: “Nurlar”, 2018.-392 s.

 594. Məmmədova Natəvan. Kompüter riyaziyyatı. Gəncə.: 2019.-77 s.

 595. Məmmədova Nüşabə. Həyat bilgisi 6. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-88 s.

 596. Məmmədova Sevda. "İqtisadiyyata giriş" fənnindən dərs vəsaiti. B.: 2018.-183 s.

 597. Məmmədova Yeganə. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqinin inkişaf etdirilməsinin məzmunu və yolları. B.: “ADPU”, 2019.-261 s.

 598. Məmmədova Zərifə. Pyeslər məcmuəsi. Sumqayıt: “Zərdabi”, 2017.-136 s.

 599. Məmmədova Zöhrə. Əbədiyyətə qovuşanlar. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-156 s.

 600. Mərzili Sultan. Heroqliflər. Moskva.: 2015.-272 s.

 601. Məsim Elsevər. İncəsənət və fəlsəfə. B.: “Yazıçı”, 2014.-110 s.

 602. Məsim Elsevər. Yaza bilmədim nəğmə. B.: “Nurlar”, 2016.-133 s.

 603. Məsimoğlu İldırım. Hapıt elləri. B.: “Ekoprint”, 2019.-96 s.

 604. Məsimov Abbas. "BP-Azərbaycan" Beynəlxalq əməliyyat şirkətinin yaranması və fəaliyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-256 s.

 605. Mikayıl Rzaquluzadə (Mikayıl Manaf oğlu Rzaquluzadə). Biblioqrafiya. B.: “F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası”, 2018.-239 s.

 606. Mikayılov Vüqar. Qida məhsullarının ümumi texnologiyası. B.: “Kooperasiya”, 2018.-831 s.

 607. Mikayılov Vüqar. Üzüm məhsullarının emal texnologiyası. B.: “Kooperasiya”, 2018.-239 s.

 608. Mikayılova Nurəngiz. Azərbaycan iqtisadiyyatı. B.: “Müəllim”, 2018.-311 s.

 609. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2018. B.: “Elm”, 2018.-336 s.

 610. Mir Cəlal. Ədəbi tənqid (1931-1974). B.: “[M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana]”, 2018.-515 s.

 611. Mir Cəlal. Publisistika 1926-1977. B.: “[M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana]”, 2018.-410 s.

 612. Mirbəşir oğlu Elşad. Müasir terrorizm və beynəlxalq təhlükəsizlik problemi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-80 s.

 613. Mirişli ocağının işığı. B.: “Ziya”, 2018.-263 s.

 614. Mirzəcanzadə A.X. Seçilmiş əsərlər. II cild. B.: “Elm”, 2018.-572 s.

 615. Mirzəyeva Lətifə. Kərim Məşrutəçi Sönməz. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-184 s.

 616. Mirzəzadə Gülqədəm. Səmavi. B.: “MSV Nəşr”, 2018.-96 s.

 617. Mirzəzadə Reyhan. A.S.Qriboyedov: şair-diplomat. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.-120 s.

 618. Mirzəzadə Reyhan. Bəşəri zəkanın rus dahiləri. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-584 s.

 619. Mirzəzadə Reyhan. Rus ədəbiyyatı qəlbimin işığında. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2019.-752 s.

 620. Mirzəzadə Reyhan. Zəka məşəli. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.-127 s.

 621. Miskin Abdal və Səfəvilər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-231 s.

 622. Miskin Abdal-səfəvilərin böyük ideoloqu, Sufi Şeyxi (şeirləri və dastanları). B.: “ADMİU”, 2018.-495 s.

 623. Miskinli İsrayıl. Qayıtsan gözlərəm. B.: “Şur”, 2016.-260 s.

 624. Molla Nəsrəddin satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). C. 7. (1925-1926). B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-647 s.

 625. Molla Nəsrəddin satirik jurnal. On cilddə. (1906-1931). C. 5. (1913-1921). B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-643 s.

 626. Montefiore Saymon Sebaq. Yerusəlim. B.: “TEAS-Press”, 2018.-824 s.

 627. Mövludnamə və meracnamələr (əlyazma qaynaqları əsasında). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-491 s.

 628. Muğanlı Sərraf. Gəl özgə dünyaya köçək səninlə. B.: “Universal Print”, 2018.-246 s.

 629. Muhəmmədi Həmid. Nəhv elmi (Sintaksis). B.: Zərdabi LTD”, 2018.-199 s.

 630. Muxtar Kazım oğlu İmanov Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018.-129 s.

 631. Muxtarlı Aynur. Flash cart. B.: “Mütərcim”, 2018.-16 s.

 632. Munis Gülarə. Emin, sən ölməmisən! B.: “Ecoprint”, 2019.-128 s.

 633. Murad Güləmail. Aprel döyüşləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-368 s.

 634. Muradxanlı Etibar. Tələbə taqımı. B.: “Qanun”, 2018.-159 s.

 635. Muradxanlı Elçin. Türkün nəğməsi. B.: “Avropa”, 2017.-141 s.

 636. Muradoğlu Nizami. Zülmətdə nur. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-118 s.

 637. Muradova Tamilla. Təlimi qeyri-azərbaycan dilində olan ümumtəhsil məktəblərin rus bölməsi üçün Azərbaycan dilindən imla və ifadə mətnləri. B.: “Müəllim”, 2012.-120 s.

 638. Murquzov Mirzəli. Fizika 6. B.: “Bakı nəşr”, 2018.-96 s.

 639. Musaoğlu İlham. Nəğmə dolu bir ürəyəm. Gəncə.: “Ləman”, 2018.-110 s.

 640. Musayev M.A. Fizika. B.: “ADNSU”, 2019.-405 s.

 641. Musayeva Cəmilə. Azərbaycan iqtisadiyyatı. B.: “Avropa”, 2018.-432 s.

 642. Musayeva Ədilə. Polimerlər əsasında kompozisiya materiallarının alınması və tətbiqi. B.: “Təhsil”, 2018.-324 s.

 643. Musayeva Şiringül. Seçilmiş əsərləri. B.: “MM-S”, 2018.-230 s.

 644. Mustafa Nazim. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti işığında (1918-1920) Araşdırmalar, məqalələr. B.: “ULU”, 2018.-255 s.

 645. Mustafayeva Sürəyya. Günahsız töhmətin haqsızlığın qurbanı. B.: “ADPU”, 2019.-173 s.

 646. Mustafazadə Aytən. Əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-151 s.

 647. Mustafazadə Aytən. İslam hüququ. B.: “Elm”, 2017.-220 s.

 648. Mustafazadə Aytən. Tibb hüququ. B.: “Elm”, 2017.-204 s.

 649. Mustafazadə-Yekəəhmədli Mütü. Yadda qalan xatirələr. B.: “Nərgiz”, 2012.-460 s.

 650. Mustafazadə-Yekəəhmədli Mütü. Yadda qalan xatirələr. B.: “Nərgiz”, 2011.-408 s.

 651. Müasir mərhələdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas meylləri (məqalələr toplusu). VIII buraxılış. B.: “Elm”, 2000.-352 s.

 652. Mühacirət irsimizdən: Məhəmmədəmin Rəsulzadənin otuz məktubu. B.: “CBS”, 2018.-136 s.

 653. Mühasibat uçotu. Təkmilləşdirilmiş IV nəşr. B.: “CBS”, 2018.-592 s.

 654. Mürsəloğlu Şükür. Qar kölgəsi. B.: “Qanun”, 2018.-264 s.

 655. Mürsəlov Ramiz. Mədinəyə hicrət və erkən müsəlman icmasının ideoloji və inzibati əsaslarının qoyulması. B.: 2012.-247 s.

 656. Mürşüdlü Qəmər. Cəmaləddin Əfqaninin sosial-siyasi fəlsəfəsi. B.: “Ulu”, 2019.-140 s.

 657. Mürvətov Nəcməddin. Ümidlə bax gələcəyə, sabaha. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-175 s.

 658. Müstəqillik dövründə Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafı Ənənə və müasirlik. II Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. B.: “ADMİU”, 2018.-285 s.

 659. Müşfiqoğlu Murad. Qırmızı kirəmitli ev. B.: 2016.-238 s.

 660. Müyəssər Azərbaycan/ Bakı məlumat kitabı. B.: “Azəri”, 2018.-103 s.

 661. Nadir Mülkədar. Türk ağacı boyun əyməz..B.: “Elm və təhsil”, 2019.-224 s.

 662. Nağıyev Nazim. Sərhəd və gömrük nəzarəti. B.: 2018.-398 s.

 663. Nağızadə Gülnaz. Femidanın gözləri. B.: “Qanun”, 2018.-208 s.

 664. Nağızadə Gülnaz. Xoşbəxtlik qapını döyür. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-184 s.

 665. Neft və qaz quyularının yeraltı təmiri. B.: “Azərnəşr”, 2018.-760 s.

 666. Nemətzadə Səbinə. Əlyazmaların bədii tərtibat xüsusiyyətlərində dini-fəlsəfi aspektlər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-208 s.

 667. Nemətzadə Səbirə. Estetika. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-128 s.

 668. Nə etməli, nə bilməli Əlil qız və qadınlar üçün sağlamlıq haqqında yaddaş kitabı. C. 2 Əlil qadınların səhiyyə hüquqları. B.: “Adiloğlu”, 2018.-207 s.

 669. Nə, Necə, Nə üçün?-1. B.: “Bərəkət”, 2018.-96 s.

 670. Nəbioğlu Musa. Saza baxsın tariximi yazanlar. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-302 s.

 671. Nəcəfzadə Əzizağa. Hüseyn Cavid yaradıcılığının tədqiqi, təbliği və tədrisi məsələlərinə dair. B.: “Mütərcim”, 2018.-56 s.

 672. Nəcəfzadə Qəşəm. Barış. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-256 s.

 673. Nəcəfzadə Qəşəm. Suyu seyr edən ağacın yuxusu. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-264 s.

 674. Nəriman oğlu Sabir. Sığındım sənə Allah. B.: “Ulu”, 2018.-152 s.

 675. Nəsiboğlu Sevindik. Dünyamsan Azərbaycan. B.: “Ozan”, 2018.-48 s.

 676. Nəsibov Elşən. Diplomatiya. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-160 s.

 677. Nəsibov Elşən. Diplomatiya. II hissə. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-200 s.

 678. Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. C. 2. B.: “Lider”, 2004.-376 s.

 679. Nəzərov Müslüm. Müasir dövrdə təhsilin sosiomədəni problemləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-294 s.

 680. Niftiyev Şaiq. Ceyrançöl-Acınohur alçaqdağlıq zonasının hidrogeoloji-geofiziki şəraiti. B.: “Mütərcim”, 2018.-197 s.

 681. Nikbin Talıb. Ulu Dağdağanın ürək ağrıları. B.: “Şur”, 2019.-352 s.

 682. Niyazov Xalid. Dövlət informasiya siyasəti və informasiya hüququ. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-412 s.

 683. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşlarının elmi əsərləri: biblioqrafik göstərici 2017. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-480 s.

 684. Novruzov Rafik. Azərbaycanca-çexcə və çexcə-azərbaycanca danışıq kitabçası. Brno: 2019.-216 s.

 685. Novruzov Siyavuş. Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-272 s.

 686. Novruzov Siyavuş. Xalqla iqtidarın birliyi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-272 s.

 687. Novruzova Azadə. Sən mənim ağ kitabım. B.: “Təhsil”, 2018.-126 s.

 688. Novruzova Nuridə. Mətnin öyrənilməsində əsas yanaşmalar: nəzəriyyələr, mülahizələr, problemlər. B.: “Mütərcim”, 2018.-263 s.

 689. Nur Baqi. Dairədən kənar. B.: “Qanun”, 2019.-96 s.

 690. Nurməmməd Ağa. Hər görüşdə ayrılıq var. B.: “Ziya”, 2018.-214 s.

 691. Nüsrət İbadulla. Sürgünlük və Mühacirət. B.: “Təknur”, 2011.-480 s.

 692. Oğuz Yunus. Səfəvi Şeyxi. B.: “OL”, 2019.-304 s.

 693. Oruclu Qaşqay. İnsanlar və adamlar. B.: “ADMU”, 2013.-95 s.

 694. Orucoğlu Əlxan. Qartalın göz yaşları. B.: “Qanun”, 2019.-263 s.

 695. Orucov Abdulla. Şimal-Şərqi Azərbaycan ilk orta əsrlərdə. B.: “AFPoliqrAF”, 2018.-304 s.

 696. Orucov Əliyar. Politologiya. B.: “Ecoprint”, 2017.-182 s.

 697. Osho. Meditasiya: birinci və sonuncu azadlıq. B.: “Qanun”, 2018.-352 s.

 698. Oyunski Platon. Qırmızı şaman. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-225 s.

 699. Özçəlik Mustafa. Battal Qazi. B.: “Davam”, 2016.-222 s.

 700. Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda elmi məqalələr toplusu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-221 s.

 701. Paşayev Nəriman. Azərbaycan Respublikasında təbii fəlakətlərin təsərrüfata təsirinin iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi. B.: “Avropa”, 2018.-370 s.

 702. PaşayevAydın. Azərbaycan təxəllüsşünaslığının əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-304 s.

 703. Paviç Milorad. Xəzər lüğəti. B.: “Azərnəşr”, 2011.-428 s.

 704. Pedaqoji fikir tarixindən. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-288 s.

 705. Pedaqoji prosesin psixoloji məsələləri. B.: “Vahid-M”, 2018.-175 s.

 706. Petrov Qriqori. Ağ zanbaqlar ölkəsi. B.: “Qanun”, 2018.-199 s.

 707. Piriyev Həmid. Sərçələr üçün poema. B.: “Alatoran”, 2017.-128 s.

 708. Piriyev Rəhman. Geofiziki terminlər lüğəti. B.: 2019.-160 s.

 709. Piriyev, Heydər. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası-20 il. B.: “AFPoliqrAF”, 2019.-212 s.

 710. Po Edqar Allan. Qara pişik. B.: “Qanun”, 2017.-327 s.

 711. Poladlı Tamella. Qəlbimdə yaşayır o dağlar mənim. B.: “Günəş”, 2018.-351 s.

 712. Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət (2013-2018) 2 cilddə. C. 1. B.: “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi”, 2018.-583 c.

 713. Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət (2013-2018) 2 cilddə. C. 2. B.: “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi”, 2018.-439 c.

 714. Radnoti Mikloş. Bir dəli yağış. B.: “1001 Kitab”, 2018.-112 s.

 715. Rəcəb Malik. Həyat burulğanında... B.: “MM-S”, 2016.-771 s.

 716. Rəhim Təcnis. Göyçə qibləgahım, Gəncə pənahım. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-323 s.

 717. Rəhimli Fəridə. Bir xatirə dəftərinə bənzəyir ömrüm. B.: 2018.-168 s.

 718. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi Beş cilddə. C. 4. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-479 s.

 719. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-608 s.

 720. Rəhimli İlham. Səhnə fədailəri. 3 cilddə. C.2. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-696 s.

 721. Rəhimli İlham. Səhnə fədailəri. 3 cilddə. C.3. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-680 s.

 722. Rəhimli İlham. Səhnədə ucalan əzəmət. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-416 s.

 723. Rəhimli İlham. Yığcam teatr sözlüyü. B.: “Apostroff”, 2012.-239 s.

 724. Rəhimli Reyhan. Yaz, qələmim, yaz dərdimi. B.: “Zəngəzurda”, 2018.-142 s.

 725. Rəhimli Təranə. Bənövşəyi buludlar. B.: “ADPU”, 2018.-178 s.

 726. Rəhimoğlu İdrak. Sofular. B.: “Gənclik”, 2017.-455 s.

 727. Rəhimoğlu Alı. Azərbaycan dilinin Zəngilan şivələri sözlüyü. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-189 s.

 728. Rəhmanlı Əhsən. Teyyub Dəmirov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 729. Rəhmət Ötkür. Könül bağları. B.: “Mütərcim”, 2018.-182 s.

 730. Rəxşan Zaur. Alyaska kabusu. B.: “Alatoran”, 2018.-127 s.

 731. Rəsulova Sevinc. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının maarifçi-realist mərhələsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-296 s.

 732. Rəsulova Sevinc. Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-308 s.

 733. Rəzi Süsən Nəvadə. Gülşən bağı. B.: “Zərdabi”, 2019.-160 s.

 734. Risalə araşdırmalar toplusu. K. 14. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-181 s.

 735. Rizvanoğlu İsmayıl. Vəfa- böyük tənhalıq. B.: “Gəmi yayınları”, 2017.-92 səh.

 736. Rövşən Ramiz. Gizlənmişəm, tap məni. B.: “TEAS Press”, 2018.-35 s.

 737. Ruintən Kəmalə. Regional münaqişələr. B.: “Ləman”, 2018.-106 s.

 738. Rübail. Sahilsiz çaya körpü. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-287 s.

 739. Rüfətli Eşqin. Baltikdən xəzərə. B.: “AzAtaM”, 2018.-260 s.

 740. Rüstəm, Qəfər. Sənin hekayələrin. B.: “Bərəkət”, 2018.-64 s.

 741. Rüstəmxanlı Sabir. Xalqın söz silahı. B.: 2019.-248 s.

 742. Rüstəmxanlı Sabir. Özümüzdən böyük sözümüz. B.: “Qanun”, 2019.-656 s.

 743. Rüstəmli Asif. Zirədən başlanan yol. B.: “Gənclik”, 2018.-280 s.

 744. Rüstəmova Aynur. Azərbaycan dili 1. B.: “XXI YNE”, 2017.-72 s.

 745. Rüstəmsoy Əli. Ömür kitabımın son vərəqlərindən. B.: 2018.-176 s.

 746. Rüstəmzadə Ayxan. Elektron məhkəmənin ədalət mühakiməsi sistemində hüquqi əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-76 s.

 747. Rza Cəlal. Yatağımdakı qadın. B.: 2017.-128 s.

 748. Rza Tahir. Candan çıxa bilməz can Qarabağsız. B.: 2018.-186 s.

 749. Rzayev Mehman. Azərbaycan: suvarma əkinçiliyinin reformasiyası və ekoloji dayanıqlığı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-372 s.

 750. Rzayev Ramiz. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi: tarixi və bu günü.. B.: “Nurlar”, 2018.-268 s.

 751. Rzayev Vüsal. Azərbaycanda ali təhsilli məzunların səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsinə karyera mərkəzlərinin təsiri. B.: “Red N Line”, 2018.-170 s.

 752. Rzazadə Əli. Nurdan Zərrələr. B.: “YEK Production”, 2013.-192 s.

 753. Sabir Mirzə Ələkbər. Məktəb şagirdlərinə töhfə. B.: “TEAS Press”, 2018.-188 s.

 754. Sadıq İslam. Gözündən üşüyən bulaqlar.Tehran.: 2019.-164 s.

 755. Sadiq Şəmil. Azərbaycan dili. Qiymətləndirmə vəsaiti. B.: “Hədəf nəşrləri”, 2018.-356 s.

 756. Sadıqov İsmayıl. İnformatika 2 ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-63 s.

 757. Sadıqov Rahim. İstehsal müəssisələrində strateji idarəetmənin təkmilləşdirilməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-278 s.

 758. Sadıqova Sayalı. İzahlı yeni terminlər lüğəti. II cild. B.: “Elm”, 2018.-240 s.

 759. Sadıqova Sevinc. Azərbaycan ədəbi dilinin arxaik morfemləri. B.: “ADPU”, 2018.-205 s.

 760. Sadıqova Solmaz. Azərbaycan milli biblioqrafiyası qlobal informasiya məkanında. B.: “ADPU”, 2018.-305 s.

 761. Sahab Tural. Onun adı Elyanora deyil. B.: 2016.-159 s.

 762. Saqan Karl. İblislərlə dolu dünya elmin şam işığında. B.: “TEAS-Press”, 2018.-520 s.

 763. Salahoğlu Kərəm. O dağlara borcluyam. B.: “Günəş-MMC”, 2017.-244 s.

 764. Salahov Tahir. Fotosənədlər. B.: “İndigo”, 2009.-333 s.

 765. Salmanlı Ülvi. Qaranlıqda qan izi. B.: “Alatoran”, 2015.-134 s.

 766. Saraclı Nizami. Sara Xatun. B.: 2008.-111 s.

 767. Sarıyev Mahir. Qəzəllər. Sumqayıt.: “Bilik”, 2014.-128 s.

 768. Sekman Mümin. Fərdi ətalətlə mübarizə. B.: “Qanun”, 2018.-159 s.

 769. Sevil Xəyalə. Soldan birinci küçə. B.: 2019.-116 s.

 770. Seybətinli Hadi. Qürbətə yola düşdüm, ürək vətəndə qaldı. B.: “Ziya”, 2019.-112 s.

 771. Seyfullayeva Nərminə. Coğrafiya Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Coğrafiya fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-208 s.

 772. Seyfullayeva Nərminə. Coğrafiya-11 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Coğrafiya fənni üzrə dərslik. Gürcü dilində. B.: “Bakınəşr”, 2018.-208 s.

 773. Seyidağa Seyid Sadıq. Muğan yarpaqları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-150 s.

 774. Seyidbəyli Məryəm. Azərbaycanın elmi diasporu. B.: “Avropa”, 2017.-200 s.

 775. Seyidbəyli Məryəm. Elm tarixi: Dünya Təşkilatları. B.: “Avropa”, 2017.-94 s.

 776. Seyidcahan Elza. Mən dəlinin rəssamı. B.: 2018.-201 s.

 777. Seyidli Yaşar. Biologiya 6 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün Biologiya fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-157 s.

 778. Seyidov Mirəli. Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-442 s.

 779. Səfərov Qənimət. Statistika. B.: “ADNSU”, 2018.-327 s.

 780. Səfərov Mahmud. Vətən mənə oğul desə. B.: “ADPU”, 2019.-142 s

 781. Səfərov Paşa. Mülki işlər üzrə məhkəmə qətnamələri. B.: “OL”, 2013.-151 s.

 782. Səfərov R. Sənaye təhlükəsizliyi . mərhələli inkişaf. B.: “Mütərcim”, 2018.-175 s.

 783. Səlami Əziz. Qərib külək. B.: “Ulu”, 2019.-132 s.

 784. Səlimxanlı Dəyanət. Soy ağacı. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-272 s.

 785. Səməd Mənsur (Səməd Hacı Əhməd oğlu Kazımov): Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-158 s.

 786. Sən ikinci Xəlilsən. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-404 s.

 787. Sənan Fazil. Məndən deməkdir.B.: “Elm və təhsil”, 2019.-104 s.

 788. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi. B.: “Biznes Universiteti”, 2018.-245 s.

 789. Sənsiz səninlə (Bəhruz Axundov xatirələrdə) B.: “Təhsil”, 2018.-392 s.

 790. Sığnaq Minarə. Haqqın sevdası. B.: “Şur”, 2018.-379 s.

 791. Siraczadə Davud. Sumqayıt hadisələri Şahidin gözü ilə. II tamamlanmış nəşr. Sumqayıt.: “Qanun”, 2019.-111 s.

 792. Sirrouni Dorian. İlk son gün. B.: “TEAS-Press”, 2018.-168 s.

 793. Sistani Seyyid Əli Hüseyni. Qadınların şəriət hökümlərinin sadə şəkildə öyrədilməsi. B.: “Zərdabi”, 2019.-31 s.

 794. Sistani, Seyid Əli Hüseyni. Geniş izahlı şəriət məsələləri C. 1. B.: Zərdabi LTD”, 2018.-622 s.

 795. Slegers Liesbet. Baytarlar. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 796. Slegers Liesbet. Çörəkçilər. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 797. Slegers Liesbet. Diş həkimləri. B.: “TEAS Press”, 2018.-27 s.

 798. Slegers Liesbet. Futbolçular. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 799. Slegers Liesbet. Həkimlər. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 800. Slegers Liesbet. İnşaatçılar. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 801. Slegers Liesbet. Müəllimlər. B.: “TEAS Press”, 2018.-27 s.

 802. Slegers Liesbet. Polislər. B.: “TEAS Press”, 2018.-27 s.

 803. Slegers Liesbet. Tibb bacıları. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 804. Slegers Liesbet. Yanğınsöndürənlər. B.: “TEAS Press”, 2018.-27 s.

 805. Slegers Liesbet. Zibilyığanlar. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 806. Somuncuoğlu Sadi. Kiprdə halay. B.: “Xan”, 2016.-520 s.

 807. Sosial ekologiya. B.: “Radius”, 2015.- 675 s.

 808. Sössür Ferdinand de. Ümumi dilçilik kursu. B.: 2018.-352 s.

 809. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. I kitab. Doktor Melxiorun kabusu. B.: “TEAS Press”, 2018.-192 s.

 810. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. II kitab. Kitab oğruları. B.: “TEAS Press”, 2018.-192 s.

 811. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. III kitab. Çılğın Atın qaçışı. . B.: “TEAS Press”, 2018.-196 s.

 812. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. IV kitab. Mutant robotların hücumu. B.: “TEAS Press”, 2018.-196 s.

 813. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. V kitab. Beşincilərin ən yaxşısı. B.: “TEAS Press”, 2018.-196 s.

 814. Stendal Frederik. Vanina Vanini. B.: “Kitab Klubu”, 2017.-78 s.

 815. Steynbek Con. Mirvari. B.: “Qanun”, 2018.-120 s.

 816. Subu Surxay. Nadanlığın üç nöqtəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-200 s.

 817. Sultan Əziz. Xəzinə. B.: “Nurlar”, 2013.-152 s.

 818. Suzuki Daisetsu Teitaro. Dzen buddizm və psixoanaliz. B.: “TEAS-Press”, 2018.-228 s.

 819. Süd və süd məhsulları. B.: “Nurlar”, 2018.-224 s.

 820. Süleymanoğlu Firudin. Babamla söhbət. B.: “Zərdabi LTD”, 2019.-428 s.

 821. Süleymanov Mehman. Azərbaycan Ordusunun tarixi. III cild. (1923-1990) B.: “Maarif”, 2018.-784 s.

 822. Süleymanov Mehman. Azərbaycan Ordusunun tarixi. IV cild. (1923-1990) B.: “Maarif”, 2018.-800 s.

 823. Süleymanova Afət. Ədəbiyyat 6. B.: “Təhsil”, 2018.-239 s.

 824. Süleymanova İmarət. Poetik frazeologiyanın semantik istiqamətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-314 s.

 825. Süleymenov Oljas. Az-Ya. B.: “Xan”, 2015.-360 s.

 826. Şadlinski V. B. Antropologiya morfologiyanın əsasları ilə.B.: 2019.-415 s.

 827. Şahmar Elbrus. Gün var min aya dəyər. B.: “Ecoprint”, 2018.-144 s.

 828. Şakti. Qadın dili. B.: “Apostrof”, 2012.-259 s.

 829. Şamil Əzizə. Dissident sorağında (1956-1986). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-204 s.

 830. Şarma Robin. Titulsuz lider. B.: “Kitab Klubu”, 2015.-328 s.

 831. Şeirlərindən doymadığım İslam Sadıq. B.: “Azərnəşr”, 2019.-98 s.

 832. Şermer Maykl. Təkamül və yaradılışçılıq. B.: “OL”, 2018.-108 s.

 833. Şəfa Şəfiqə. Qarışıq ünvanlar. B.: “Vektor”, 2017.-87 s.

 834. Şəfiyev Üzeyir. Azərbaycanda sosial iş və sosial siyasət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-696 s.

 835. Şəfiyev Üzeyir. Sosial iş izahlı terminlər lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-208 s.

 836. Şəkərov Mahir. İslamda vardır! B.: Zərdabi LTD”, 2018.-573 s.

 837. Şərəfxanlı Nəsimi. Sabir Rüstəmxanlı poetizmi. B.: “Adiloğlu”, 2003.-204 s.

 838. Şərifova Salidə. Klassiklər və müasirlər söz müstəvisində. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-567 s.

 839. Şıxlı İsmayıl. Məni itirməyin. B.: “TEAS Press”, 2018.-411 s.

 840. Şıxlinski Hacı. Bitki immunologiyası. I cild. B.: “Müəllim”, 2018.-232 s.

 841. Şirazi Nasir Məkarim Ayətullah əl-üzma. Şəriət hökmlərinin izahı. B.: “Zərdabi”, 2019.-368 s.

 842. Şirinov Əlasdan. Vətən ağrısı. B.: “Kitab klubu”, 2018.-168 s.

 843. Şirvanşahlar irsi dünya muzeylərində. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-184 s.

 844. Şivananda Svami. Yoqa və düşüncənin gücü. B.: “Təhsil”, 2019.-224 s.

 845. Şivananda Svami. Yoqa və düşüncənin gücü. B.: “Təhsil”, 2019.-224 s.

 846. Şmitt Erik-Emmanuel. Müsyö İbrahim və Quran çiçəkləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-87 s.

 847. Şollar-Bakı-100. B.: “Turxan”, 2017.-128 s.

 848. Şükürov Nəsib. Yetkinlik yaşına çatmayanların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində Yuvenal Ədliyyənin rolu və onun təkimilləşdirilməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-68 s.

 849. Tabukki Antonio. Yuxuların yuxusu. B.: “Qanun”, 2018.-104 s.

 850. Tağıyev Dilqəm. Kimyada informasiya texnologiyalarının tətbiqi. B.: “Elm”, 2018.-357 s.

 851. Tağıyev Qəhrəman. Dilənçinin taleyi. B.: “Çıraq”, 2017.-287 s.

 852. Tağıyev Qəhrəman. Yeganə şahid. B.: “Çıraq”, 2017.-288 s.

 853. Tağıyeva Səbinə. Şeyxəli Xan. B.: 2019.-152 s.

 854. Taha Cabir əl-Ülvani. Tövhid, tərbiyə və mədəniyyət Quranın əsas dəyər və məqsədlərinin üzə çıxarılmasına cəhd. B.: “CBS”, 2018.-147 s.

 855. Tahirli Abid. Generalın qayıdışı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-114 s.

 856. Taqor Rabindranat. Gitancali nəğmələr. B.: 2018.-207 s.

 857. Talıboğlu Ələsgər. O yurd mənim yurdum idi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-319 s.

 858. Talıbov Mirzə. Bəngü Badədən görünən tarix. B.: “Ziya”, 2018.-136 s.

 859. Talıbova Aygün. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbi-tənqidi ədəbi proses kontekstində. Gənc.: 2019.-175 s.

 860. Tapdıqoğıu Nazim. Qan yaddaşımız təqvimdə. B.: “Ecoprint”, 2018.-1775 s.

 861. Tapdıqoğlu Nazim. Azərbaycan ərazisinin şəhərləri. B.: “Zərdabi”, 2019.-520 s.

 862. Terror multikulturalizmə qarşı “Azərbaycanlıların soyqırımı-100”. VII dəyirmi masa. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-296 s.

 863. Test toplusu. Hakimliyə, vəkilliyə, prokurorluq və notariat orqanlarına və dövlət qulluğuna hazırlaşanlar üçün vəsait. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-1280 s.

 864. Tədqiqatçıların informatika üzrə hazırlığı Statistik icmal. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2019.-111 s.

 865. Təhməzli Məmməd. Açıram sandığı. B.: “Nərgiz”, 2017.-144 s.

 866. Təhmirazqızı Səadət. Tarixin səs yaddaşı: Azərbaycan radiosu. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-587 s.

 867. Təkcə sən. Mus: Rauf Babayev. (fortepiano üçün). B.: 2019.-3 s.

 868. Təmkin Ramiz. Bir qız tanıyıram. B.: “Papirus”, 2018.-74 s.

 869. Tibbi biologiya (sxemlər və məsələlər). B.: “Mütərcim”, 2018.-171 s.

 870. Tolstoy Lev. Kreyser sonatası. B.: “Qanun”, 2019.-127 s.

 871. Torpağı vətən edənlər. B.: “[Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təş.]”, 2018.-35 s.

 872. Toulz Amor. Centlmen Moskvada. B.: “TEAS Press”, 2018.-600 s.

 873. Transfuziologiya üzrə rəhbərlik. B.: “Papirus NP”, 2019.-455 s.

 874. Tuncay Bəxtiyar. Kurqanlarda yatan mifoloji təfəkkür və genetik tariximiz. Bakı :Elm və təhsil,2018.-471 s.

 875. Tusi Xacə Nəsirəddin. Əxlaqi-Nasiri. B.: “Kitab-klubu”, 2015.-336 s.

 876. Türk dünyasının coğrafiyası və etnosu. I cild. Fiziki coğrafiya. B.: “Avropa”, 2019.-386 s.

 877. Türk ədəbiyyatına ilk qədəm. Ali və edadi məktəblərinin aşağı siniflərinə məxsus. H. 1. B.: “Elm”, 2018.-306 s.

 878. Türkanlı Vüqar. Bir ömür muğam. B.: “Günəş-MMC”, 2018.-300 s.

 879. Ulu Öndər Heydər Əliyevin kitab və kitab nəşri haqqında müdrik fikirləri. B.: “Ləman”, 2018.-139 s.

 880. Umudov Məmmədağa. Violino və simfonik orkestr üçün konsert Partitura. B.: 2019.-152 s.

 881. Uraqan. (Emin Abdullayev). Hərbidən qeydlər Məqalələr və hekayələr toplusu. B.: “XAN”, 2018.-166 s.

 882. Ustac Zaur. Əliş və Anna. B.: ["Ustac.az" nəşrləri], 2018.-58 s.

 883. Ustac Zaur. Oriyentir ulduzu. B.: “Red N Line”, 2019.-41 s.

 884. Ustac Zaur. Oriyentir ulduzu. B.: “Red N Line”, 2019.-41 s.

 885. Ülkü İrfan. Müstəqillikdən sonra Azərbaycan. İstanbul.: “Elif Kitabevi”, 2018.-400 s.

 886. Ümumi tarix-11 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Ümumi tarix fənni üzrə dərslik. Gürcü dilində. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-144 s.

 887. V. V. Alimov, Y. V. Artemyevanın "ictimai-siyasi tərcümə" vəsaitinə əlavə test və sınaqlar toplusu. B.: “Mütərcim”, 2018.-106 s.

 888. Van Muon. Dəniz kənarında bir kənddə. B.: “TEAS Press”, 2018.-34 s.

 889. Vasilyev M. Mədəni antropologiyaya giriş. B.: 2018.-172 s.

 890. Verdiyeva Ləman. Dini və əxlaqi maarifçilik konsepsiyasının sosial-psixoloji təhlili. B.: “Müəllim”, 2018.-157 s.

 891. Verdiyeva Ləman. Sosial psixologiya. B.: “Müəllim”, 2018.-115 s.

 892. Vergi Qanunvericiliyi: rəsmi sənədlər və şərhlər toplusu. B.: “CBS”, 2018.-448 s.

 893. Vern Jül. 80 günlük dünya səyahəti. B.: “Bərəkət”, 2018.-168 s.

 894. Vəli Şəfa. Poçtalyona məktub. B.: “Vektor”, 2017.-192 s.

 895. Vəliməmmədov Həmzə. Dəmirçi oğlu. B.: “Apostroff”, 2018.-172 s.

 896. Vəlioğlu Əli. Mənim mənalı dünyam. B.: “Alatoran yayınları”, 2018.-338 s.

 897. Vəliyev Akif. Torpaqlardan səmərəli istifadənin və torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsinin hüquqi-iqtisadi aspektləri. B.: “Avropa”, 2019.-386 s.

 898. Vəliyev Anar. Biznes etikası və sosial məsuliyyət. B.: “Biznes Universiteti”, 2018.-241 s.

 899. Vəliyev İsaxan. Sabitlik və rifah naminə siyasət. B.: “Təhsil”. 2018.-672 s.

 900. Vəliyeva Kamilə. Kompüter dilçiliyinə giriş. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-380 s.

 901. Vəzir Mehriban. Gövhər ağa Cavanşir. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-213 s.

 902. Vulf Tomas. Ölüm-məğrur qardaş. B.: “Qanun”, 2018.-80 s.

 903. Vüqar Muradov: Rənglərin formulu. B.: “CBS”, 2016.-80 s.

 904. Ya Hu. Sufizm, Dao, Dzen hekayətləri və ən çağdaş hikmətlər toplusu. B.: “CBS”, 2018.-247 s.

 905. Yaqub Paşa. Həyatınızı dəyişəcək-2019. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-95 s.

 906. Yaqub Paşa. Təbabətin sirləri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-39 s.

 907. Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudlu (Mahmudov) Biblioqrafiya. B.: “Turxan”, 2019.-824 s.

 908. Yaqubova Tahirə. Qara Qarayevin seçilmiş əsərlərinin orqan transkripsiyaları. B.: “Nafta-Press”. 2018.-120 s.

 909. Yalçın Semih E. Mustafa Kamal Atatürk. B.: “Xan”, 2017.-576 s.

 910. Yaşar Azad. Konsept Konseptual mətnlər və rəsmlər toplusu. B.: “Nurlar”, 2016.-199 s.

 911. Yaşar Qarayevin elmi irsinin nəzəri dərki. B.: “Xan”, 2018.-92 s.

 912. Yeni iş yerləri. statistik məcmuə. B.: “9 №-li kiçik müəssisə”, 2018.-208 s.

 913. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici. № 4-2018. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2019.-212 s.

 914. Yeni kitablar: annotasiyalı biblioqrafik göstərici. B.: “M.F.Axundova adına Milli Kitabxana”, 2018.-216 s.

 915. Yerfi Rövşən. Yerli silsiləsi. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-118 s.

 916. Yevseyev Boris. Hekayələr. B.: “Kitab aləmi”, 2008.-159 s.

 917. Yolçu Tapdıq. Bir ömürdü yol gedirəm... B.: “Qanun”, 2019.-295 s.

 918. Yunq Karl. Kəşf olunmamış mənlik. B.: “OL”, 2018.-124 s.

 919. Yusifoğlu Kənan. Qış yuxusu. Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-304 s.

 920. Yusifoğlu Rafiq. Ömür ağacından düşən yarpaqlar. B.: “ADPU”, 2019.-300 s.

 921. Yusifov Elman. Konfliktologiya. B.: “DTX-nin Heydər Əliyev adına Akademiyası”, 2018.-459 s.

 922. Yusifova Təranə. Xor üçün işləmələr (Əlavə vəsait). B.: “Mütərcim”, 2018.-42 s.

 923. Yusif-zadə Kənan. Hərbi-tibbi terminlərin izahlı lüğəti. B.: “Apostrof-A”, 2018.-1094 s.

 924. Zemfira Yusif qızı Səfərova. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018.-140 s.

 925. Zeynallı Əlisa. Kəndli sahibkarların aktual problemləri: həlli yolları B.: “Avropa”, 2019.-786 s.

 926. Zəngəzurlu Xanlar. Vurulmuşam mən bu səsə. B.: “Zərdabi”, 2019.-184 s.

 927. Ziyad Əliabbas oğlu Səmədzadə. Biblioqrafiya B.: “Elm”, 2010.-492 s.

 928. Zutov Ömər. İki qəlpə. B.: “Qanun”, 2019.-95 s.

 929. Zülfüqarlı Məhərrəm. XIII-XIV əsrlər tarixinə yeni baxış. B.: “Raf Poliqraf-2017”, 2019.-47 s.