Национальная библиотека Азербайджана

Диссертация

Электронный каталог и Электронная библиотека

Открытая библиотека

Электронные базы данных

МУЗЫКАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

На азербайджанском языке

Местных изданиях опубликованные на русском языке

Опубликовано за пределами Республики

 1. Abay. Şeirlər, poemalar, qara sözlər. B.: CBS”, 2020.-440 s.

 2. Abbasov Namiq. Mədəni insan. B.: “ADMİU”, 2020.-208 s.

 3. Abbasov Vaqif. Dahilərin, müdriklərin və fatehlərin həyat dərsləri C. 3. B.: “Elm”, 2020.-426 s.

 4. Abbasova Tamara. Bioloji kimya. B.: “Ecoprint”, 2021.-256 s.

 5. Abdulla Kamal. Azərbaycançılıq və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı. B.: “ADA Universiteti”, 2020.-283 s.

 6. Ağdaşlı Bəhani. Ata ocağım. B.: “Müəllim”, 2020.-250 s.

 7. Axundov Vidadi. Neft-qaz yataqlarının işlənməsinin iqtisadi problemləri. B.: “Elm”, 2020.-215 s.

 8. Almasov Vərağa. Nəsimidən nəsimlər. B.: “Ecoprint”, 2020.-104 s.

 9. Altın Arıq. Xakas qəhrəmanlıq eposu. B.: “Azərnəşr”, 2011.-347 s.

 10. Aras Orxan. Əsəd bəy-Qurban Səid: gizlinlər və gerçəkliklər. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-229 s.

 11. Aslanxanlı Elmira. Cəbrayıl həsrətli ömrüm. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-135 s.

 12. Aslanov Seyid Namiq. Hər yer Kərbəla, hər gün Aşura. B.: “Ecoprint”, 2020.-207 s.

 13. Aydın Nurlu. Hərf və rəqəmlərin möcüzəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-48 s.

 14. Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadə Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018,-215 s.

 15. Azərbaycan aşıq poeziyası (Antologiya). B.: “Şərq-Qərb,2020”.-734 s.

 16. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi On cilddə. C. 1. Şifahi xalq ədəbiyyatı. B.: “Elm”, 2018.-1069 s.

 17. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi On cilddə. C. 2. Ortaq başlanğıc və intibah dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Elm”, 2020.-1089 s.

 18. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi On cilddə. C. 3. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı (XIII-XVI əsrlər). B.: “Elm”, 2020.-1021 s.

 19. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2020.-133 s.

 20. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2020.-532 s.

 21. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2020.-532 s.

 22. Azərbaycançılıq ideologiyası: ənənə və müasirlik. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-453 s.

 23. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. B.: 2020.-372 s.

 24. Babayev Ramiz. Məhəbbət nəğmələri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-131 s.

 25. Bakıxanovlar: nəslin nəciblik ənənələri. B.: “Renessans-A”, 2020.-261 s.

 26. Bayramlı Zabil. Azərbaycan Səfəvi imperatorluğu: dövlət quruluşu. B.: “Füyüzat”, 2020.-599 s.

 27. Bayramov İbrahim. Azərbaycan dili şivələrinin leksikologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-147 s.

 28. Bayramov İbrahim. Azərbaycan dili şivələrinin sintaksisi. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-83 s.

 29. Bruk Piter. Boş məkan. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2021.-255 s.

 30. Buzovnalı Azər. Əsərləri. K. 3. B.: “Mütərcim”, 2020.-166 s.

 31. Cabbarov T. Maşın istehsalı texnologiyasının əsasları. B. : “ ADNSU”, -2020, - 595 s.

 32. Cəfərov, Habil. Uğurun mübarək, Azərbaycan! B.: “Elm və təhsil”, 2017.-71 s.

 33. Cəfərova, Ə. Biologiya-insan. B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2013.-101 s.

 34. Çay bitkisi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-101 s.

 35. Çiçək Cəmilə. Həssas qrup ailələrinə psixoloji-mənəvi dəstək. B.: “Azərnəşr”, 2020.-71 s.

 36. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: mənşəyi, sülhməramlılıq və vətəndaş cəmiyyətinin rolu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-151 s.

 37. Dəmirova Zərifə. Fizika müəllimlərinin ixtisasartırmasının aktual məsələləri. B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2012.-134 s.

 38. Dər mədhi-müsəlmanam. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-58 s.

 39. Eroziyaya uğramış, şoranlaşmış, şorakətləşmiş və digər səbəblərdən deqradasiyaya məruz qalmış torpaqların müəyyən edilməsi və xəritələşdirilməsi, onlardan səmərəli istifadə olunması ilə bağlı təkliflərin hazırlanmasına dair təlimat. B.: “Vətən”, 2010.-113 s.

 40. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev arxivindən nümunələr (Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev-150). B.: “Mütərcim”, 2020.-135 s.

 41. Əhməd Elbrus dünyası... B.: “Gənclik”, 2010.-199 s.

 42. Əhməd Vüqar. Koroğlu. B.: “Ecoprint”, 2020.-351 s.

 43. Əhməd Vüqar. Son nəfəsədək Azərbaycan. B.: “Ecoprint”, 2020.-339 s.

 44. Əhmədova Səbinə. Qarabağ ədəbi-mədəni mühiti (XIX əsrin ikinci yarısı - XX əsrin əvvəlləri). B.: “Ecoprint”, 2020.-218 s.

 45. Əkbəroğlu, Əli. Saxla sözümü, dünya. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-169 s.

 46. Ələkbərli Faiq. Azərbaycan türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). H. 1. H. 3. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-503 s.

 47. Ələkbərzadə Çingiz. Zindan. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-463 s.

 48. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab 102. Mart 2020-May 2020. B.: “Azərnəşr”, 2020.-391 s.

 49. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab 106. Sentyabr 2020-Oktyabr 2020. K. 106. Sentyabr 2020-Oktyabr 2020. B.: “Azərnəşr”, 2021.-391 s.

 50. Əliyev Ramil. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-365 s.

 51. Əliyev Rəhim. Nəsimi nədən ənəlhəq dedi. B.: “Mütərcim”, 2020.-151 s.

 52. Əliyeva Sevinc. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti və şimali qafqaz dövlətləri müstəqillik illərində (1918-1920). B.: “Avropa”, 2020.-321 s.

 53. Əliyeva Sevinc. Noqay türkləri. B.: “ADPU”, 2021.-340 s.

 54. Əliyeva Şəhla. Sosial pedaqogika. B.: “ADPU”, 2021.-277 s.

 55. Əmək və sosial təminat hüququ sxemlərdə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2020.-319 s.

 56. Əroğul Əlisahib. Özlü söz-sözün doğrusu. B.: “Adiloğlu”, 2019.-248 s.

 57. Əsgərəlizadə Gülnarə. Layihə qrafikası və kompozisiya. B.: 2021.-56 s.

 58. Əsgərzadə Lütviyyə. Əhməd Triniç. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-209 s.

 59. Fizika məsələlərinin həllində proqramlaşdırmanın tətbiqi metodikası H. 3. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-128 s.

 60. Fizika, kimya və biologiya fənləri üzrə innovativ təcrübələr toplusu. B.: “Vətən”, 2014.-156 s.

 61. Gəncə hökmdarı Cavad xan və Ziyadoğlu-Qacar nəsli. Gəncə.: “Elm”, 2020.-255 s.

 62. Güllərli Güllü. Müasir kimyəvi analiz metodları. B.: “Zərdabi”, 2021.-191 s.

 63. Hacıyev Əşrəf. Seçilmiş əsərləri Qayıdıb gəlmişəm. B.: “Zərdabi”, 2020.-599 s.

 64. Hacıyev İsmayıl. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı (1995-2019-cu illər). Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2020.-222 s.

 65. Haqqa dayaq olmaq üçün birləşək. B.: “Ecoprint”, 2020.-222 s.

 66. Heydər Əliyevin siyasi irsi və Azərbaycançılıq K. 2. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-444 s.

 67. Həbibbəyli İsa. "Kitabi-Dədə Qorqud": yazılı epos və ya epopeya. B.: “Elm”, 2020.-276 s.

 68. Hüseynbala Fazil oğlu Mirələmov. Biblioqrafik göstərici. B. : “ADNSU”,2020.-440 s.

 69. Xəqani Şirvaninin həyatı və yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-394 s.

 70. Xırdalanlı Aydın. Leysanlara düşdüm. B.: “Parlaq imzalar”, 2020.-77 s.

 71. İbn Hişam. Muhəmməd Peyğəmbərin (s.) həyatı. K. 2. B.: “OL”, 2016.-447 s.

 72. İbn Hişam. Muhəmməd Peyğəmbərin (s.) həyatı. K. 3. B.: “OL”, 2016.-639 s.

 73. İbn Hişam. Muhəmməd Peyğəmbərin (s.) həyatı. K. 4. B.: “OL”, 2016.-839 s.

 74. İbrahimov Firədun. "Funksiyalar" alt məzmun xətti üzrə standartların reallaşdırılma texnologiyası. B.: “ADPU”, 2021.-515 s.

 75. İqor yürüşü haqqında söyləmə: nitq janrları. B.: “Mütərcim”,2020.-151 s.

 76. İlyas Əfəndiyev 100. B.: “Elm”, 2018.-234 s.

 77. İmanov Təvəkkül. Üzük. B.: 2013.-34 s.

 78. İrəvan əyalətinin kameral təsviri 1831-ci il. C. 3. B.: “SkyE”, 2020.-390 s.

 79. İsayeva Təranə. Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixinin tədrisində mətn üzərində işin təşkili. B.: “ADPU”, 2021.-158 s.

 80. İsmayılova Nigar. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailə tərbiyəsində olan çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları. B.: “ADPU”, 2021.-44 s.

 81. İşaxtaranların bələdçi kitabçası. B.: 2013.-28 s.

 82. İşıq. 1911-1912. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-580 s.

 83. İzahlı dini terminlər lüğəti. B.: “Nurlar”, 2020.-319 s.

 84. Kənan Aslan. Arxivlərdən gələn səslər. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-242 s.

 85. Kərimova S. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə tərbiyəsi. “Sumqayıq”, - 2021, - 190 s.

 86. Qafarlı, Aynur. Mən tanrıma sevdalıyam. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-175 s.

 87. Qarabağ bülbülləri-50. "Yaralı" səs. B.: “Avropa”, 2021.-63 s.

 88. Qarabağ əsrlərin salnaməsi. B.: “İRS”, 2016.-253 s.

 89. Qaraqızı Zöhrə. Yolumu gözləyir Kərəm qayası. B.: “Ecoprint”, 2020.-279 s.

 90. Qasımov Rafiq. Ekoloji fiziologiya və toksikologiya laboratoriyası 40 il. B.: “Elm”, 2015.-157 s.

 91. Qasımzadə G. Kəskin qarın sindromunun şüa diaqnostikası. B.: “Təbib”, 2021.-159 s.

 92. Qəribli İslam. Məhəmməd Hadi: həyatı və yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-559 s.

 93. Qəribova Arifə. Musiqinin tədrisi metodikası. B.: “ADPU”, 2021.-163 s.

 94. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 1. B.: “Renessans-A”, 2020.-390 s.

 95. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 10. B.: “Renessans-A”, 2020.-314 s.

 96. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 2. B.: “Renessans-A”, 2020.-363 s.

 97. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 3. B.: “Renessans-A”, 2020.-380 s.

 98. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 4. B.: “Renessans-A”, 2020.-377 s.

 99. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 5. B.: “Renessans-A”, 2020.-386 s.

 100. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 6. B.: “Renessans-A”, 2020.-367 s.

 101. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 7. B.: “Renessans-A”, 2020.-373 s.

 102. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 8. B.: “Renessans-A”, 2020.-314 s.

 103. Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri. C. 9. B.: “Renessans-A”, 2020.-406 s.

 104. Qocayev Niftalı. Ümumi fizika kursu II cild. B.: “Ləman NP”, 2019.-432 s.

 105. Qruber Conatan. Dövlət maliyyəsi və dövlət siyasəti. B.: “Teas Press”, 2021.-806 s.

 106. Quliyeva R. Azərbaycanda geniş yayılmış irsi-hematoloji patalogiyaların biofiziki aspektləri. B.: “Savad”, 2020.-155 s.

 107. Qurbanov, Füzuli. "Bir millət- iki dövlət": fəlsəfi-tarixi təhlil. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-228 s.

 108. Mete X.Ə. Azərbaycan folklorunda Xızır Nəbi (İlyas) obrazı türk folkloru kontekstində. Gəncə.: 2020.-174 s.

 109. Mədətli, Eynulla. İranda Azərbaycan tarixi məsələləri. B.: “"Turxan" NPB”, 2020.-507 s.

 110. Məhərrəmli Qulu. Yeni alınma sözlər lüğəti. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2021.-398 s.

 111. Məhərrəmov Müslüm. Lənətlənmiş coğrafiya. B.: “Gənclik”, 2011.-81 s.

 112. Məhərrəmov Zakir. Verilənlərin strukturu və alqoritmlər. B.: “ADPU”, 2020.-327 s.

 113. Məhərrəmova S. Şərqi Avropa ölkələri tarixi. Sumqayıt.: “SDU”, 2020.-239 s.

 114. Məlikov İskəndər bəy. Yaxşılığa yamanlıq. B.: “Ecoprint”, 2020.-123 s.

 115. Məmmədli, Allahverdi. Mollanəsrəddinçilik və milli ideya. B.: “Şərq-Qərb”, 2020.-303 s.

 116. Məmmədov C. Psixologiyada riyazi metodlar. Sumqayıt. : “SDU”, - 2020, -181 s.

 117. Məmmədov E. Sonuncu gül. B.: “Mücrü”, 2021.-63 s.

 118. Məmmədov Elvüsal. Ərəb dili. B.: “Nurlar”, 2020.-421 s.

 119. Məmmədov Şamxəlil. Rəssam dünyası. B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2010.-48 s.

 120. Mirzə Fətəli Axundzadə-200 biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2013.-432 s.

 121. Möhibbi Ceyhun. Xəzinəm mənim. B.: “Gənclik”, 2020.-287 s.

 122. Muğam sənətində poeziyanın təcəssüm problemləri. B.: “Mütrəcim”, 2020.-197 s.

 123. Muxtar Auezov: həyatı və yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-179 s.

 124. Muxtarqızı Mehparə. Vətən üçün böyütdüm, ay oğul, səni. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-128 s.

 125. Musa Mirzə oğlu Əliyev biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018,-117 s.

 126. Nağıqızı Mahirə. Alim təfəkkürünün itiliyi. B.: “Vətən”, 2013.-300 s.

 127. Nağıqızı Mahirə. Azərbaycan poeziyasında "dağ" obrazı C. 1. B.: “Vətən”, 2013.-195 s.

 128. Nağısoylu Möhsün. Nəsimi irsinin nəşrləri: problemlər və perspektivlər. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-188 s.

 129. Naxçıvanlı Seyid Mirfeyzulla. Poeziya və hikmət. B.: “Nərgiz”, 2020.-255 s.

 130. Nəbioğlu Musa. Hidayət Nur-nur parçası. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-221 s.

 131. Nəcəfzadə Əzizağa. Xəvərnəq qəsri: tarix və bədii həqiqət. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-88 s.

 132. Nəsiboğlu Sevindik. Könüllərə yol gəzirəm. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2020.-319 s.

 133. Niftiyev Şahin. Şeytanın səsi. B.: “Zərdabi”, 2020.-199 s.

 134. Nizaməddin qızı, Fidan. Uşağın duası. B.: “Şərq-Qərb”, 2020.-112 s.

 135. Nizami Gəncəvi. Divan Azərbaycan (türk) dilində. B.: “Mütərcim”, 2019.-300 s.

 136. Nur Hidayət. Dünya hayana gedir. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-285 s.

 137. Nur Hidayət. Düşüncələr içində. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-365 s.

 138. Nur Nuridə. Vətən adlı dərdim. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-120 s.

 139. Nuriyev Ə. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2020. -382 s.

 140. Oxtay Əlirza. Əsərləri. B.: “Qoliot Qkup”, 2009.-167 s.

 141. Ordubadi Məmməd Səid. Nizaminin dövrü və həyatı Məqalələr toplusu-II kitab. B.: “Elm”, 2021.-220 s.

 142. Osmanova S. Becərmə texnologiyaları və gübrələrin torpağın münbitlik göstəricilərinə təsiri. B.: “Elm”, 2020.-258 s.

 143. Pünhan Təbrizə. Sevgimin ünvanı. B.: “Vətən”, 2013.-176 s.

 144. Rəsulov Rüstəm. İqor yürüşü haqqında söyləmə: nitq janrları. B.: “Mütərcim”, 2020.-151 s.

 145. Rəsulzadə, Məhəmmədəmin. Azərbaycan: Müstəqillik üçün mübarizə yolunda. B.: “Çapar Yayınları”, 2019.-89 s.

 146. Rüstəmov Vaqif. Qaçaq Süleyman (1872-1917). B.: 2021.-272 s.

 147. Rzasoy Seyfəddin. "Kitabi-türkman lisani" oğuznaməsinin transmediativ strukturu və ritual-mifoloji semantikası. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-471 s.

 148. Rzayeva Yaqut. Pedaqoji fəaliyyətə giriş. B.: “ADPU”, 2021.-189 s.

 149. Sadıxov Rafiq. Azərbaycan teatr tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-320 s.

 150. Sadıxov Rafiq. Qloballaşma və müasir dünya teatrı. B.: 2020.-160 s.

 151. Sadıqov Oktay. Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı canlı xatirələrdə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-46 s.

 152. Salam, Azərbaycan!. B.: “İRS”, 2020.-221 s.

 153. Səfərov Güloğlan. Unutmaq olarmı səni, Qarbaxlı. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-109 s.

 154. Səksən ilin güzgüsü. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-348 s.

 155. Səlimova S. Fransada türkoloji tədqiqatlar tarixi . B. : “Mütərcim”, 2020. – 157 s.

 156. Səlimova Sədaqət. Fransız dilinin nəzəri qrammatikası. B.: “Mütərcim”, 2019.-147 s.

 157. Şadiman Şirin xanım. Ömür yükü. B.: “Qanun”, 2021.-624 s.

 158. Şəmşiroğlu Qənbər. Əmioğluların əməlləri. B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2012.-167 s.

 159. Şühədanamə. B.: “Elm”, 2019.-1017 s.

 160. Şükürova Jalə. Əziz Dövlətabadinin "Süxənvərani-Azərbaycan" təzkirəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-151 s.

 161. Tağıyev Dilqəm. Biofiziki və bioüzvi kimya. B.: “Təbib”, 2020.-356 s.

 162. Talıboğlu Ələsgər. Salam, ata ocağım. B.: “Orxan NPM”, 2020.-408 s.

 163. Talıboğlu Ələsgər. O vətəndir satılmaz. B.: “Orxan”, 2020.-310 s.

 164. Teymur Əhmədov: "Nəriman Nərimanov" (elmi tərcümeyi-hal). B.: “Elm və təhsil”, 2020.-32 s.

 165. Teymurova G. Azərbaycan osmanlı-Rusiya münasibətləri rebusunda (1800-1830-cu illər). B. : “Elm və Təhsil” ,2020. -198 s.

 166. Tədqiqlər 4. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-183 s.

 167. Tükənməzlik AMEA-nın müxbir üzvü Xudu Məmmədova həsr olunmuş məqalələr və xatirələr toplusu. B.: “Elm”, 2014.-218 s.

 168. Uşaq ədəbiyyatında Xanımana Əlibəyli imzası. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-147 s.

 169. Vəliyev Həsən. Riyaziyyat. B.: “ADPU”, 2020.-140 s.

 170. Vətən simurqları II Qarabağ Vətən Müharibəsinin Qəhrəmanları. K. 1. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-287 s.

 171. Yusubova Arifə. Mərdini unutmaz vətən. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-92 s.

 172. Zeynaloğlu Camal. Muzdlu qatillər. B.: “Print-S”, 2021.-284 s.

 173. Zeynalov Sahib. Könül dünyası. B.: “Elm və Zəka”, 2020.-461 s.

 174. Zəfər salnaməsi. B.: “Şərq-Qərb”, 2021.-535 s.