Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi
 1. Leylaxanım. Divan.- [Qahirə], 1260 h. (1844).- 109 s.- 22 sm.- Daş basması.- Ərəb qrafikasında.
 2. Nəfi. Divani-Nəfi.- [Yersiz], 1269 h. (1852).- 207 s. - 23 sm.- Daş basması.- Ərəb qrafikasında.
 3. Füzuli. Bəngü Badə.- [Təbriz], 1271 h. (1854).- 161 s.- 21 sm.- Daş basması.- Ərəb qrafikasında.
 4. Aciz. Divani-Aciz.- [Təbriz], 1273 h. (1857).- 134 s.- 24 sm.- Daş basması. Ərəb qrafikasında.
 5. Əttar, Fəridəddin. Məntuqütteyr.- [Yersiz], 1274 h. (1857).- 226 s.- 22 sm.- Daş basması.- Ərəb qrafikasında.
 6. Kitabi Füzuli və Nəbati.- [Təbriz], 1274 h. (1858).- 119 s.- 24 sm.- Daş basması.- Ərəb qrafikasında.
 7. Füzuli. Leyli və Məcnun.- [Təbriz], 1274 h. (1858).- 132 s.: şəkilli.- 24 sm.- Daş basması.- Ərəb qrafikasında.
 8. Axundzadə, Mirzə Fətəli. Təmsilat.- Tiflis: Canişini-Qafqazın basmaxanasında mətbu olunub.- 1276 h. (1860).- 286 s.- 21 sm.- Ərəb qrafikasında.
 9. Baqi. Divani-Baqi.- [Yersiz], 1276 h. (1860).- 256 s.- 21 sm.- Daş basması.- Ərəb qrafikasında.
 10. Vəhabi. Kənzül müftah.- [Yersiz], 1286 h. (1868).- 79 s.- 17 sm.- Daş basması.- Ərəb qrafikasında.
 11. Şüai. Divani-Şüai: (Mərsiyə və növhələr).- [Təbriz], 1285 h. (1868).- 335 s.- 24 sm.- Daş basması.- Ərəb qrafikasında.
 12. Dilsuz, Məhəmməd Əmin. Divani-Dilsuz.-[Təbriz], 1285 h. (1869).- 128 s.- 25 sm.- Daş basması.- Ərəb qrafikasında.
 13. Nəsimi, İmadəddin. Divan.- İstambul: Təsviri-əfkar mətbəəsi, 1284 h. (1869).- 186 s.- 20 sm.- Ərəb qrafikasında.
 14. Nəvai, Əlişir. Məhbubülqülub.- [Yersiz], 1289 h. (1872).- 207 s.- 20 sm.- Daş basması.- Ərəb qrafikasında.
 15. Şeyxi. Divani-Şeyxi.- [Yersiz], 1291 h. (1874).- 64 s.- 22 sm.- Ərəb qrafikasında.
 16. Ləli, Mirzə Ağa Əli İrəvani. Divan.- [Yersiz], 1300 h. (1882).- 234 s.- 22 sm.- Daş basması.- Ərəb qrafikasında.
 17. Çernyayevski, A.O. Vətən dili: Müəllimlər üçün.- Tiflis, 1882.- 15 v.- Foto-sürət.- 18 sm.- Ərəb qrafikasında.
 18. Qüdsi, Mirzə Həsib. Divan.- [Təbriz], 1301h. (1883).- 667 s.- 25 sm.- Daş basması.- Ərəb qrafikasında.
 19. Çehil Tuti.- Təbriz, 1300 h. (1883).- 47 s.: şəkilli.- 20 sm.- Daş basması.- Ərəb qrafikasında.
 20. Füzuli. Hədiqətüs-süəda.- [İstambul], 1302 h. (1884).- 290 s.- 24 sm.- Ərəb qrafikasında.
 21. Mövludi Şərif.- Şamaxı: Ünsizadə Səid Əfəndinin mətbəəsində təb olunub, 1304 h. (1884).- 71 s.- 17 sm.- Ərəb qrafikasında.
 22. Nəbati, Əbülqasim. Divan.- [Təbriz], 1305 h. (1887).- 151 s.- 22 sm.- Ərəb qrafikasında.
 23. Çernyayevski və Vəlibəyov. Vətən dili.- Tiflis, 1305 h. (1888).- 205 s.- 22 sm.- Ərəb qrafikasında.
 24. Nümuneyi-ədəbiyyatı-Osmaniyyə.- İstambul: Əbu-əl-Ziya mətbəəsi, 1306 h. (1888) 16 s.- 17 sm.- Ərəb qrafikasında.
 25. Axundzadə, Əbdülsəlam. Cəhalət dərdinin dərmanı və tədavi üsulunun şərhi və bəyani.- S.Peterburq, 1889.- 16 s.- 17 sm.- Ərəb qrafikasında.
 26. Xəzineyi-əxbar: Tarix, coğrafiya və ədəbiyyata dair lüğət: I və II cild birlikdə.- Tiflis, 1890.- 240 s.- 22 sm.- Ərəb qrafikasında.
 27. Qumri, Mirzə Məhəmməd Tağı. Kənzül-məsaib: Mərsiyə və növhələr.- [Təbriz], 1308 h. 1890.- 140 s.- 24 sm.- Daş basması.- Ərəb qrafikasında.
 28. Fransavi, M.A. Firəngistan məktubları.- Baxçasaray, 1891.- 126 s.- 23 sm.- Ərəb qrafikasında.
 29. Sokrat. Təlimi Sokrat.- [Baxçasaray], 1891.- 88 s.- 21 sm.- Ərəb qrafikasında.
 30. Şekspir. Otello: Venetsiyalı ərəb: 5 pərdəli faciə /Tərcümə edən: H.Vəzirov.- Bakı, 1893.- 127 s.- 21 sm.- Ərəb qrafikasında.
 31. Ömər Aşiq. Divan /Naşiri: M.Akçurin.- Baxçasaray, 1894.- 55 s.- 22 sm.- Ərəb qrafikasında.
 32. Ziya. Şerlər.- [Yersiz], 1894.- 72 s.- 22 sm.- Ərəb qrafikasında.
 33. Qənizadə, Sultan Məcid. Tülkü və çaq-caq bəy.- [Yersiz], 1896.- 36 s.- 16 sm.: şəkilli.- Ərəb qrafikasında.
 34. Nərimanov, Nəriman. Nadir şah.- [Yersiz], 1899.- 128 s.- 23 sm.- Ərəb qrafikasında.
 35. Xalxali, Məhəmməd Bağır. Kitabi-külliyyati-sələbiyyə.- [Yersiz], 1318 h. (1900).- 108 s.- 21 sm.- Ərəb qrafikasında.

<< Geri
 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved