Universal məzmunlu ədəbiyyat

1325-ci hicri və 1907-ci miladi illərinə məxsus cib təqvimi [Mətn] /naşiri. Qeyrət mətbəəsi heyəti.- Tiflis: [s.n.], 1907.- 78 s.

1928-29-cu tədris ilinə bir və iki dərəcəli məktəblərdən ötəri və vasitə kitablarının kataloqu /Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı "Azərnəşr"Bakı: [Azərnəşr], 1928.- 15 s.

1929-30-cu tədris ilinə I və II dərəcəli məktəblərdən və mexnikumlardan ötrü tədris kitablarının kataloqu.-Bakı: Azərnəşr, 1929. 7 s.

1930-cu il Azərbaycan mətbuat hasilatı statistika materialları /Azərbaycan Kitab Palatası; [müqəddimə. H. Terequlov]Bakı: Azərnəşr, 1931.- 9 s., cədv.; 24 sm.

1930-31-ci tədris ilində çap edilmiş və ediləcək tədris kitblarının kataloqu.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 13 s.

1930-31 ildə taxıl tədarükü kampaniyası materialları.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 48 s.

25 fevral /rəs. İ.Timofeyev.- Saxelkami: [s. n.], 1933.- 15, [1] s. , şək. ; 18 sm.

26 Bakı Komisarı [Mətn]: biblioqrafik göstərici Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. H.M.Həmidova; red. R.Kazımov.- B.: [s. n.] 1980.- 117, [1] s.

26 Bakı komissarı [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi. M.F.Axundov ad. Azərb. Dövlət Kitabxanası; [red. T.Ağamirova]B.: [s.n.] 1988.- 20 s.

70 il xalqın xidmətində [Mətn]: M.F. Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanasının tarixinə dair materiallar məcmuəsi /Axundov M.F. adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası; red. F. Məmmədov.-Bakı: [s.n.], 1993.- 156 s.

80000 at gücü [Mətn].- B.: Bakı işçisi, 1926.- 12 s.

XVI -cı Ümum Bakı firqə konfransı münasibətilə [Mətn].-Bakı: [Bakı işçisi], 1926.- 75 s.

XX əsr Azərbaycan yazıçıları [Mətn]: ensiklopedik məlumat kitabı tərtibçi-müəllif: T.Əhmədov; naşir: H.İ.Allahverdi; Red.: N.Rüstəmli.- Bakı: Nurlan, 2004.- 984 s.

A. Ç. Şücaət və ya Cəfər ilə Nurəddin [Mətn]: Hekayət. Oxumaq üçün faydalı bir kitabçadır. /A. Ç.; ruscadan tərc. ed. Ağaəli Qasımov (Rağib); naşir. bəradəran Orucov.- B.: [s. n.], 1911.- 19 s.

Abbasov Şəmsəddin. Azərbaycanda gənc müxbirlər hərəkatı [Mətn]: D.Xanın yoldaşın əsərindən istifadə etmişdir /Ş. Abbasov.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 52 s.

Abdullayev Şamil. Sovet İttifaqı Kommunist partiyası tarixinə dair nə oxumalı [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası; tərt. ed. Ş.Abdullayev; red. Ş.Zeynalova.- B.: [s.n.] 1972.- 47, [3] s.

Abdullayeva Mətanət Əli qızı. Xalçaçılıq terminlərinin izahlı lüğəti /Mətanət Abdullayeva; Red.: Yusif Seyidov B.: Bakı Dövlət Universiteti Nəşriyyatı, 2002.- 56 səh.

Abramov K.İ. SSRİ-də kitabxana işinin tarixi kitabxanaçılıq fakültəsinin qiyabiçi tələbələri üçün tədris-metodik vəsait /K.İ.Abramov ;tərc. ed. A.Xələfov; red. H.Hacıyev;Azərb. SSRAlivə Orta İxtisasTəsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Universiteti.- Bakı: ADU, 1967.- 32 s.

Ağamalıoğlu. Elmdən və tarixdən [Mətn]: Yeni yol qəzetinin əlavəsi /Ağamalıoğlu; Yeni Türk əlifba komitəsi.- B.: Yeni Türk əlifba komitəsi, 1927.- 24 s.

Ağayev İslam Məmməd oğlu. Satirik "Zənbur" jurnalı [Mətn] /İ.M.Ağayev; red. K.Məmmədov; AzSSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- B.: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, 1969.- 121, [3] s.

Ağayev S. Bədii ədəbiyyatda neftçi surəti [Mətn]: qısa tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. S.Ağayev, H.B.Həsənov; red. Ə.Y.Əliyev; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1958.- 34, [2] s.

Ağayev Novruz. İmzalar [Mətn] : Milli Mətbuat - 140 : [biblioqrafik göstərici] /N. Ağayev, M. Paşayeva ; transfoneliterasiya ed., çapa haz. və ön sözün müəl. E. Qasımova ; red. R. Sadıqov. B,: Elm və təhsil, 2015. 69, [3] s. cədv

Ağayeva N. Resenziyalar biblioqrafiyası [Mətn]: 1946-1959 /Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, Azərb. Döv. Kitab Palatası; [tərt. ed. N.Ağayeva, V.Mirzəyeva; red. B.Abdullayev].- B.: M.F.Axundov adına Azərb. Resp. Kitabxanasının nəşri, 1961.- 105, [3] s.: 22 sm.

M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası [Mətn]Bakı: 1971.- 18 s.

M.F. Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası əməkdaşlarının əsərləri [Mətn]: (1923-1993-cü illər): biblioqrafik göstərici /tərt.ed. F. Məmmədov; red. T. Ağamirov, E. Bəşirova; Azərb.Respub. Mədəniyyət Nazirliyi; M.F. Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası.- Bakı: [s.n.], 1993.-124 s.

M.F. Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanasının nəşrləri [Mətn]: (1923-1993-cü illər): Biblioqrafik göstərici /Azərb. Respub. Mədəniyyət Nazirliyi; M. F. Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası; tərt.ed. F. Məmmədov; red. T. Ağamirov, E. Bəşirova Bakı: [s.n.], 1993.-124 s.

Axundov M.F. adına Azərbaycan Respublika Ümumi kitabxanası.- Bakı:1947.- 31 s.

Axundov Nazim Fərrux oğlu. Azərbaycan mətbuatının ilki [Mətn]: "Əkinçi" qəzetinin 100 illiyi münasibətilə /N.F.Axundov; [red. S.Hüseynov]; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [s. n.], 1976.- 41, [2] s.

Axundov Nazim. M.Ə.Sabir.(biblioqrafiya) Bakı:1958.- 110 s.

Axundov Nazim. Səməd Vurğun [Mətn]: biblioqrafya tərt. ed. N.Axundov; [red. M.C.Paşayev]; M.F.Axundov adına Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Ümumi kitabxanası.- B.: [s. n.] 1949.- 50, [2] s.

Axundov Nazim. Səməd Vurğun 1906-1956 [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed. N.Axundov; red. M.A.Dadaşzadə, B.Vahabzadə; Azərb. SSR EA, Əsaslı kitabxana.- B,: AzSSR EA, 1965.- 189, [3] s.: portr., 17 sm.

Akademik Hüseyn Mustafa oğlu Əhmədov [Mətn]: Biblioqrafiya Tərt.: F.Rüstəmov; H.Əhmədov; Red.: Ə.Paşayev, H.Bayramoğlu; Rusiya Təhsil Akademiyası, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: Elm, 2001.- 208 s.

Akademik Mehdi Mehdizadə [Mətn]: Biblioqrafiya /Tərtib edən. və ön söz. müəl. H.A.Musayev; Red. T.Ə.İsmixanova, F.Z.Abdinzadə; Respublika Elmi-Pedaqoji Kitabxanası.- B.: Öyrətmən, 1992.- 60 s.

Akademik Yusif Məmmədəliyev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed. A.Kazımov; elmi məsləhətçi S.Məmmədəliyeva; red. K.ahirov, A.Kəngərli; AMEA, akad. Yusuf Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu, Azərb. Milli Kitabxanası, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Akademik Yusuf Məmmədəliyev adına Fond.- [Bakı]: [s.n.], 2011.- 275, [1] s.

Akademik Zərifə Əliyeva - 90: biblioqrafiya [Elektron resurs] /tərt. ed. M.Vəliyeva; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxana.- Bakı, 2013.- 137 s.

Aqasov. Kitabçı nəyi bilməlidir /Aqasov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 40 s.

Al talğa [Mətn]: [şeirlər] /A.Akopyan; Ə.Bar.- Tiflis: RKF Zaqafqaziya Ölkə Komitəsi, 1923.- 46 s.

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin [Mətn]: anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə : oxucular üçün yaddaş tərt. H.A.Rzaquliyev.- B.: [s. n.] 1949.- 15, [1] s.

Andreyev. Lovğalar [Mətn] /Andreyev; tərc. ed. Mürşüd.- B.: Azərnəşr, 1928.- 11 s.

Arif Mir Cəlal oğlu Paşayev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. müəl. A.Əliyeva-Kəngərli, Ə.Həzərxanov; red. F.Hüseynova, İ.Səfərov; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 239, [1] s.

Aslan Knyaz. Elm və təhsil fədaisi [Mətn]: Abuzər Alı oğlu Xələfov /K. Aslan;Elmi red.R.Kazımov. Rəyçilər. X.ismayılov və b. Bakı Dövlət Universiteti .-Bakı: [Bakı Universiteti], 2006.- 240 s.

Avenarius. Tüklücə bal arısı [Mətn] /Avenarius; çevirən. A. İsrafilbəyli Bakı:Yeni türk əlifba komitəsi;1924. 26 s.,şək.;17 sm. 26 s.,şək.

Aydın Paşayev - 75 [Mətn] : ömür yolu və biblioqrafiya /tərt. A. G. Məmmədov ; red. Ş. Sadıqov ; naşir M. Xan. B.: Hədəf, 2014. 94, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.

Ayrapetova R.A. M.A.Topçubaşov biblioqrafiya /tərt. ed. R.A.Ayrapetova; red. R.A.Kazımov; AzSSR EA Əsaslı kitabxana.- B.: AzSSR EA; 1965.- 66, [2] s.

Azad Respublikaların sarsılmaz ittifaqı [Mətn]: tövsiyə biblioqrafik göstərici AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. N.Nağıyeva; red. H.Həmidova.- B.: [s. n.] 1983.- 101, [2] s.

Azərb. Döv. Kitab Palatası Qubad. Üzeyir Hacıbəyov [Mətn]: biblioqrafik məlumat Qubad; red. Ə.H.Qəhrəmanov; Bakı Azərb. Döv. Kitab Palatası 1941.- 67, [1] s.

"Azərbaycan" - 80: (1923-2003) [Mətn]: Biblioqrafik göstərici /Tərt.ed.: Ə.Əfəndiyev; Elmi red.: B.Nəbiyev; İxtisas red.: Z.Əliyeva; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Çinar-Çap; 2004.- 544 s.

Azərbaycan-Almaniya [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. H. Bəşirova; red. M. Vəliyeva. B.: M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası, 2008. 23, [1] s.

Azərbaycan aviatorları böyük vətən müharibəsində [Mətn]: biblioqrafiya /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. N. Nağıyeva; burax. məs. və ixtisas red. K. Tahırov; red. M. Vəliyeva.-B.: [M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana], 2010.- 81 s..

Azərbaycan-Avstriya [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası, Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; tərt. S. Əsədova, N. Aslanbəyova; red. M. Vəliyeva. B., 2008. 15, [3] s.

Azərbaycan-Belçika [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. G. Hüseynova; red. M. Vəliyeva.- B.: M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası, 2008.- 9, [1] s.

Azərbaycan dövlət kitab palatasında olan kitabların siyahısı [Mətn]: dövri nəşr.- B.: [s.n.], 1926.- 11+37+32+4+17+30+19+30+17+15+16+15 s.

Azərbaycan dövlət nəşriyyatı kataloqu [Mətn].- B.: Azərnəşr, 1926.- 54 s.

Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı "Azərnəşr" Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı "Azərnəşr" bülleteni [iyun-dekabr 1927, yanvar-iyun 1928] 1-2.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 20, 17 s.

Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahası 1980-1986 AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- Bakı: [s.n] 1987.- [12] s.

Azərbaycan-Fransa [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. A. Babayeva; red. M. Vəliyeva.-B., 2008

Azərbaycan-Hindistan əlaqələri [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. Y. Sadıqova.-B., 2009.-13 s.

Azərbaycan xalça sənəti. [Mətn] Biblioqrafiya göstəricisi.- B.: Yazıçı, 1983.- 100 s.

Azərbaycan-İngiltərə [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. M. İbrahimova; red. M. Vəliyeva. B.: [s.n.], 2008.-32, [2]

Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; layihənin rəhbəri Ə. Qarayev; elmi red. S. Məmmədəliyeva; tərt. F. Məmmədov; red. və burax. məs. K. Tahirov.- 5-ci cild.-Bakı: Adiloğlu, 2011.- 611, [1] s.

Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında [Mətn]: rəqəmlər və faktlar /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxanaları /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; layihənin rəhbəri Ə. Qarayev; elmi red. S. Məmmədəliyeva; tərt. F. Məmmədov; red. və burax. məs. K. Tahirov; III cild.- B.: [M. F. Axundov da. Milli Kitabxana], 2010. - 370, [1] s., cədv.; 29 sm.

Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında. Rəqəmlər və faktlar: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları. Bakı şəhərinin rayonları üzrə ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları. IV cild.-Bakı, 2010.-782 s.

Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; layihənin rəhbəri Ə. Qarayev; elmi red. S. Məmmədəliyeva; tərt. F. Məmmədov; red. və burax. məs. K. Tahirov.- 5-ci cild.-Bakı: Adiloğlu, 2011.- 611, [1] s.

Azərbaycan kitabxanalarında oxuculara biblioqrafik xidmət problemləri [Mətn]: müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri: Elmi əsərləri mövzu məcmuəsi /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi.S. M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. hey.: Z. H. Əliyev, H. B. Həsənov, F. A. Bayramov və b.; B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 80 s.

Azərbaycan kitabı [Mətn]: 3 cilddə: biblioqrafiya /tərt. V.C.Mirzəyeva, M.Ə.Zabalova, N.A.İsmayılova; red. heyəti. H.Araslı, Ə.Mirəhmədov; AzSSR Nazirlər Sovetinin Dövlət Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab Ticarəti İşləri Komitəsi, Azərb. Döv. Kitab Palatası II cild, I kitab.- Bakı: Yazıçı, 1982.- 743, [3] s. ; 24 sm.

Azərbaycan komsomolu haqqında nə oxumalı [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, C.Cabbarlı adına Respublika Dövlət Gənclər Kitabxanası, Az SSR Könüllü Kitabsevərlər Cəmiyyəti.- B.: [s.n.] 1978.- 19, [1] s.

Azərbaycan komsomolunun şanlı yolu [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası; tərt. ed. H.M.Həmidova; red. H.B.Həsənov.- B.: [s.n.] 1968.- 55, [1] s.

Azərbaycan komsomolunun şanlı yolu [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi. 1977-1980 Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası, Məlumat-biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. H.M.Həmidova; red. H.B.Həsənov.- B.: [s.n.] 1981.- 125, [2] s.

Azərbaycan-Qazaxıstan [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. S. Mehrəliyeva.-B., 2009.

Azərbaycan-Qırğızıstan [Mətn]: tövsiyyə ədəbiyyat gösətricisi Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. T. Qarayeva; red. G. Səfərəliyeva.- B., 2008.

Azərbaycan maarifinin yorulmaz çarçısı: Həsən bəy Zərdbi 170: metodik vəsait /tərt.ed. A.Abdullayeva; ixt. red. və bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 46 s.

 Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu nəşrlərinin biblioqrafiyası [Mətn]: (1950-2006) /Tərt. edən. A.Xəlilov; Red. M.Adilov.- B.: Nurlan, 2007.- 34 s.: 20 sm.

Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti haqqında yeni ədəbiyyat [Mətn]: sentyabr-oktyabr 5; biblioqrafik informasiya AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası, Mədəniyyət və İncəsənət üzrə elmi informasiya şöbəsi; tərt. ed. N.İ.Əlizadə, N.H.Abdullayeva; red. Ş.S.Zeynalova.- B.: [s.n.] 1985.- 54, [2] s.

Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti haqqında yeni ədəbiyyat [Mətn]: sentyabr-oktyabr 5. /1455-1770/ biblioqrafik informasiya Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi. M.F.Axundov ad. Azərb. Resplika Döv. Kitabxanası, Mədəniyyət və İncəsənət üzrə elmi informasiya şöbəsi; tərt. ed. N.İ.Əlizadə, Z.Ə.Agayeva; red. Ş.S.Zeynalova.- Bakı: [s.n.] 1986.- 53 s.

Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti haqqında yeni ədəbiyyat [Mətn]: noyabr-dekabr 6: biblioqrafik informasiya AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi. M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası, Mədəniyyət və İncəsənət üzrə elmi informasiya şöbəsi; tərt. ed. N.İ.Əlizadə, N.H.Abdullayeva; red. Ş.S.Zeynalova.- B.: [s.n] 1985.- 52 s.

Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti haqqında yeni ədəbiyyat [Mətn]: noyabr-dekabr 6. biblioqrafik informasiya AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi. M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası; Mədəniyyət və İncəsənət üzrə elmi informasiya şöbəsi; tərt. ed. N.İ.Əlizadə, Z.Ə.Agayeva; red. Ş.S.Zeynalova.- Bakı [s.n] 1987.-61, [1] s.

Azərbaycan mənzərələri/ Fotoqraf: Fərid Məmmədov; TİMA, Azərbaycan Alman Birgə Müəssisəsi.- İstanbul: 2002.- 9 ədəd foto.

Azərbaycan mətbuat kitabiyyatı aylıq məcmuə /ASŞC Dövlət Biblioqrafiya Orqanı; Azərbaycan Kitab Palatası 1-12.- Bakı: [s.n.], 1928.- 133, 35 s.

Azərbaycan mətbuatı tarixi: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Tərtibçi və red.: A. B. Şahverdiyev; Elmi məsləhətçi: Ə. Vəliyev.- B.: Təhsil, 2006.- 252 s.

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası [Mətn]Argentina-Babilik /red. hey. sədri. İ.H.Əliyev; baş red. M.K.Kərimov; məsul katib T.M.Nağıyev 2-ci cild.- Bakı: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2010.- 599, [5] s., portr., şək., cədv., xəritə; 29 sm.

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası [Mətn]A-Argelander /red. hey. sədri. İ.H.Əliyev; baş red. M.K.Kərimov; məsul katib T.M.Nağıyev 1-ci cild.- Bakı: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2009.- 605, [3] s.

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası [Mətn]: [25 cilddə]Azərbaycan /red. hey. sədri. İ.H.Əliyev; məsul katib. T.M.Nağıyev.- Bakı: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2007.- 884 s.

Azərbaycan Milli Kitabxanası - 90: biblioqrafiya /tərt. ed. M.Vəliyeva, L.Şirinova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013. 304 s.

Azərbaycan Milli Kitabxanası - 90: məqalələr məcmuəsi /baş red. və burax. məsul K.Tahirov; red. A.Abdullayeva.- Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 152 s.

Azərbaycan Milli Kitabxanası [fotoalbom] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; layihənin rəhbəri və ön sözün müəl. Ə. Qarayev; tərt. K. Tahirov, G. Səfərəliyeva.- Bakı: Təhsil, 2013.- 161 s.

Azərbaycan-Pakistan əlaqələri [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. J. Məmmədova.-B., 2009.-23 s.

Azərbaycan Respublikasi dövlət müstəqiliyinin bərpasinin 20-ci ildönümü /tərtib edənlər: Mədinə Vəliyeva, Tamara Yefimova, Gülbahar Misirova, Şəhla Məmmədli; ixt. red. və burax. məsul Kərim Tahirov; red. Gülbəniz Səfərəliyeva; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2011.-668 s.

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı [Mətn]: Dövlət Proqramının həyata keçirilməsinə dair materiallar /Buraxılışı hazırlayanlar: M. Vəliyeva, M. İbrahimova; Red.: G. Səfərəliyeva; İxtisas red. və burax. məsul: K. Tahirov; M. F. Axundov Adına Azərbaycan Milli Kitabxanası Diyarşünaslıq elmi biblioqrafiya şöbəsi.- Bakı.: 2007.- 202 s.

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı [Mətn]: Dövlət Proqramının həyata keçirilməsinə dair materiallar: biblioqrafik göstərici /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi., M. F. Axundov ad. Azərb Milli Kitabxanası; burax. haz. M. Vəliyeva, M. İbrahimova; red. G. Səfərəliyeva II buraxılış.- B.: [M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2009.- 345 s.

Azərbaycan SSR Ali soveti və zəhmətkeş deputatları yerli sovetlərinə seçkilərə dair [Mətn]: oxucuya yaddaş M.F.Axundov adınaAzərb. Resp. Ümumi kitabxanası, Məlumat biblioqrafiya şöbəsi; [tərt. ed. Ş.M.Əfəndiyeva]; [red. M.Y.Nəcəfova]B.: 1955.- 7, [1] s.

Azərbaycan SSR Bir illik Azərbaycan kitabiyyatı-1960 /AzSSR Kitab Palatası; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi.- Bakı: Birləşmiş, 1961.- 159, [3] s. ; 21 sm.

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası "ELM" nəşriyyaının 1989-cu il üçün tematik planı [Mətn].- B.: Elm, 1989.- 64s.+[30 s.əlavə] .

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası M.Ə.Mirqasımov 1883-1958: biblioqrafiya /Azərb. SSR EA, Əsaslı kitabxana; tərt. ed. R.A.Ayrapetova; red. R.A.Kazımov.- B.: AzSSR EA; 1964.- 49, [4] s.

Azərbaycan SSR Kitab Palatası. Bir illik Azərbaycan kitabiyyatı-1960 [Mətn] /AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, AzSSR Kitab Palatası.-Bakı: Birləşmiş nəşriyyat, 1961.-159, [3] s.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti hökmətinin (1929 və 1930-cu illərdə) gördüyü işlər haqqında müxtəsər məlumat [Mətn].- B.: ASŞC Xalq Komisarlar Şurası və Ali İxtisası Şurası Umyr İdarə Müdiriyyəti, 1931.- 57, [5] s.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti. İnzibati bölünüşü məskun yerlərin rayonlar, kənd şuraları siyahısı: əsas iqtisadi göstəricilərilə ASŞC-də kolxozların, sovxozların, MTS, SƏF siyahısı: türk dillərində (ayrı olaraq) ASŞC rayonlarının xəritəsi /Azərbaycan Xalq Təsərrüfat Uçotu İdarəsi; red. L.A.Levik.- Bakı: Az.XTUİ, 1933.- 292-I-XXIX, [3] s. , cədv. ; 29 sm.

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. Balzam-Qaydar Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. A - Balzak Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. Eldəgəz - İtabira Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. İtaliya-Kuba Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. Kuba. Misir... Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. Qayıbov - Eldarov

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. Misir-Prado Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. Prado.Sprint

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası /baş red.: C.B.Quliyev; red hey. M.H.Abdullayev, M.T.Abasov [və b.] IX cild.- Bakı: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1986.- 624 s.

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. FPOST ŞÜŞTƏR... /baş red.: C.B.Quliyev; red hey. M.H.Abdullayev, [və b.]X cild.- Bakı: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1987.- 662 s.

Azərbaycan sovet xalqlarının qardaşlıq ailəsində [Mətn]: biblioqrafiya AzSSR Mədəniyyət Nazirlyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası; tərt. B.Hüseynova.- B.: Azərnəşr, 1974.- 83, [1] s.

Azərbaycan sovet xalqlarının qardaşlıq ailəsində [Mətn]: biblioqrafik göstərici 1972-1981 AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi. M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası; tərt. ed. B.Hüseynova; red. Ə.Əliyev.- B.: [s.n.] 1986.- 74, [2] s.

Azərbaycan SSR sosialist Bakısı [Mətn]: oxucuya yaddaş. Bakı şəhər icraiyyə komitəsinin mədəniyyət idarəsi A.M.Qorki adına Mərkəzi səyyar kitabxana fondu, 1957.- 17, [3] s.

Azərbaycan Şura ensiklopediyası AŞE /baş. red. İ.İsmayılov; elmi katib. V.Xuluflu; Azərbaycan Şura Ensiklopediyası Komitəsi.- I cild.- Bakı: [s.n.], 1935.- 47 s.

Azərbaycan və Avropa Şurası /Tərt.ed. Hüseynova G., Babayeva A. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası .- B., 2008.- 90 s.

Azərbaycanda ətraf mühit, meşəçilik, balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatları [Mətn]: statistik məcmuə Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin ümumi rəhbəri. H.Bağırov; məcmuənin haz. üçün məsul şəxslər R.Bayramov, R.Lazımova, İ.Vəliyev [və b.]]; [ing. dilinə tərc. G.Xəlilova Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.:[Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi], 2014.- 137, [3] s.

Azərbaycanda kim kimdir - 2004 [Mətn]: Azərbaycanda Kim kimdir 99 Ensiklopedik məlumat kitabı /Tərtibçi müəlliflər: T.Əhmədov, T.Cahangir; Baş red.: İ.Vəliyev.- Bakı: Azərbaycan ensiklopediyası NPB, 1999.- 544 s., port.; 23 sm.

Azərbaycanda kim kimdir [Mətn]: ensiklopedik sorğu kitabı /T. Cahangir; red. Ə. Cəfərov; [ing. dilinə çevirən: X. Hüseynova; dizayner R. Səttarov] Bakı :Çıraq ;2010. 391, [1] s.

Azərbaycanda turizm və onun təbliğində kitabxanaların rolu: metodik tövsiyələr /ixtis. red. və bur. məs. K.Tahirov; tərt. ed. A.Abdullayeva; red. M. Cəfərova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 102 s.

Azərbaycanın maddi mədəniyyəti /Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası; [red. S.M.Qazıyev] 3.- Bakı: AzSSR EA, 1953.- 126, [2] s., şək., cədv.; 25 sm.

Azərkitab. Azərbaycan nəsri /Azərkitab.- Bakı: Azərnəşr, 1962.- [4] s.

Azərnəşr kataloqu 1933 il /[buraxıcı. A.D.Quliyev]Bakı: [Azərnəşr], 1933.- 64 s. ; 20 sm.

Azərnəşrin ticarət qismi əxbari [Mətn] /Xalq Maarif komissarlığı, Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı 1.-B.: Azərnəşr, 1924- [18] s.

Babayev Baxış. Ağır illərin unudulmaz səlnaməsi [Mətn] /B.Babayev; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1973.- 24, [2] s.

Babayev Həbib Bayram oğlu. V.Mayakovski və Azərbaycan [Mətn]: anadan olmasının 65 illiyi: biblioqrafik göstərici H.B.Babayev; [red. H.Ağayev].- B.: [s. n.] 1958.- 67, [1] s.

Babayeva R.A. Azərbaycan Sovet İttifaqının Böyük Vətən müharibəsində (1941-1945) [Mətn]: biblioqrafiya Az SSR EA, İctimai Elmlər Üzrə Elmi-Məlumat Mərkəzi; tərt. ed. R.A.Babayeva; elmi red. Q.Ə.Mədətov.- B.: Elm, 1975.- 117, [1] s.

Bağçayaşlı uşaqlar üçün kitab kataloqu [Mətn]: "Azərkitab"ın mağazalarında satışda olan kitablar Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Yanında Poliqrafiya Sənayesi, Nəşriyyatvə Kitab Ticarəti İşləri İdarəsi, Azərbaycan Kitab Ticarəti Birliyi "Azərkitab" tərted. H.A.Rzaquliyev; red. Ə.Musayev.- B.: Azərkitab, 1951.- 15, [1] s.

Bağırov M.M. Naxçıvan yazıçıları [Mətn]: biblioqrafiya tərt. ed. M.M.Bağırov; red. Ə.T.Əfəndiyev; Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1977.- 72, [2] s.

Bakı bəradəran Orucov kitabxanasının əsamiül-kütübü [Mətn].-B.: 1914.- 52 s.

Bakı fəhləsi kooperativ nəşriyyatı kitablarının kataloqu [Mətn]: 1922-ci il oktyabrın birindən 1926-cı il martın 1-dək çap olunmuş kitablar salınmışdır 2.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 39+24 s.

Balaca və xallı [Mətn] /ruscadan təbdil edəni. Əli Səbri.- B.: Azərnəşr, 1926.- 58 s.

Bazileviç L.İ. Kitabdan nasıl istifadə etməlidir [Mətn] /L.İ.Bazileviç; çevirəni: M.C.Möhsünzadə.- B.: Ali Siyasi Maarif İdarəsi, 1926.- 53 s.

Bəxtiyar Vahabzadə [Mətn]: Biblioqrafik göstərici elmi red. Ə.T.Xələfov; red. Rüzgar Əfəndiyeva; tərt.: İ.S.Əliyeva.- B.: Maarif, 1997.- 199 s.

Bərdə və bərdəlilər [Mətn]: biblioqrafik məlumat kitabı /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. X. İsmayılova; elmi red. K. Tahirov; red. A. Novruzova, Y. Sadıqova, E. Bəşirova, M. Cəfərova; elmi məsləhətçilər. Q. Hacıyev, Ə. Eyvazov.- Bakı: Nərgiz, 2010. - 446, [2] s.

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı-1970 [Mətn] /AzSSR Nazirlər Sov. Döv. Mətbuat Komitəsi, Azərb. Dövlət Kitab Palatası; tərt. ed. N.Ağayeva [və b.].- B.: [s.n.], 1971.- 338, [2] s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 1992 /tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş red. K.Tahirov.- M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 144 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 1993 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- Bakı, 2013.- 187 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 1996 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- Bakı, 2011.- 215 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 1998 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana.- B., 2011.- 229 s.

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı -1999 [Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; tərt. L. Talıbova, N. Rzaquliyeva; red. Z. Qulamova, L. Bağırova.-B.: M. F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.-255 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı. 2001-ci il /Baş redaktor K.Tahirov.- B., 2007.- 260 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı-2002 /tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş redaktor K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 288 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı. 2003-cü il /Baş redaktor K.Tahirov.- B., 2007.- 318 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı. 2004-ci il /Baş redaktor K.Tahirov.- B., 2007.- 320 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı. 2005-ci il /Baş redaktor K.Tahirov.- B., 2007.- 382 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 2006 /tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş red. K.Tahirov.- M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 362 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı - 2007 /baş redaktor K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- B., 2009.- 280 s.

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı -2008 [Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; tərt. L. Talıbova, N. Rzaquliyeva.-B., 2010.- 318 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 2011 (əlavə) /baş red. K.Tahirov; tərt.: L.Talıbova, Z.Qulamova.- Bakı, 2013.- 121 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 2012 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova.- Bakı, 2013.- 349 s.

Bizim Lenin[Tiflis]: Saxelgami, 1930.- 45 s.

Bizim Sovet sosialist həyat tərzi [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Dövlət kitabxanası, Məlumat-biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. A.İsmayılova, N.S.Qriqoryan.- B.:[s.n.] 1986.[7] s.

Bobrov N.S. Balaca ixtiraçılar /N.S.Bobrov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 32 s., şək.; 19 sm.

Böyük İqtisadi Ensiklopediya [Mətn] ideya müəl. və baş red., [ön söz] Z.Ə.Səmədzadə; red. hey. Ə.Abbasov [və b.]; məsləhətçilər L.İ.Abalkin [və b.] I Cild ABCÇD.- B.: Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı [Şərq-Qərb], 2012.- 610, [2] s.

Böyük İqtisadi Ensiklopediya [Mətn] ideya müəl. və baş red., [ön söz] Z.Ə.Səmədzadə; red. hey. Ə.Abbasov [və b.]; məsləhətçilər L.İ.Abalkin [və b.] II cild EƏFGHXİ.- B.: Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı [Şərq-Qərb], 2012.-630, [2] s.

Böyük İqtisadi Ensiklopediya [Mətn] ideya müəl. və baş red., [ön söz] Z.Ə.Səmədzadə; red. hey. Ə.Abbasov [və b.]; məsləhətçilər L.İ.Abalkin [və b.] III cild İJKQLM.- B.: Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı [Şərq-Qərb] 2012.- 606, [2] s.

Böyük İqtisadi Ensiklopediya [Mətn] ideya müəl. və baş red., [ön söz] Z.Ə.Səmədzadə; red. hey. Ə.Abbasov [və b.]; məsləhətçilər L.İ.Abalkin [və b.] IV Cild. MNOÖPRS.- B.: Azərbaycan İqtisadçılarİttifaqı [Şərq-Qərb], 2012.- 590, [2] s.

Böyük İqtisadi Ensiklopediya [Mətn] ideya müəl. və baş. red., [ön söz] Z.Ə.Səmədzadə; red. hey. Ə.Abbasov [və b.]; məsləhətçilər L.İ.Abalkin [və b.] V cild SŞTUÜVYZ.- B.: Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı [Şərq-Qərb], 2012.- 628, [4] s.

Böyük türk şairi Mir Əlişir Nəvai [Mətn]: beş yüz illiyi münasibətilə /Azərbaycan ədəbiyyat Cəmiyyəti (ön söz) 2.- B.: Azərbaycan ədəbiyyat cəmiyyəti, 1926.- 105, [1] s.

Böyükağa Talıblı [Mətn]: anadan olmasının 70 illiyi Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axudov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası; [ tərt. ed. Ə.H.Paşayev, N.İ.Əlizadə; red. S.M.Rzayev].- B.: [s.n.] 1967.- [10] s.

Buxarin N. İşçi və kəndli müxbiri haqqında məqalə və nitqlər /N.Buxarin; çevirəni. H.A.Şahbazov; red. H.Zeynallı, V.Xuluflu.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 88, [2] s.

 Buzovnalı Rəhimağa İmaməliyev. Ensiklopediya [Mətn]: Dünya naşirləri, jurnalistləri, poliqrafçıları,... /B. R. İmaməliyev; Red.: V. İmaməliyeva. B.: Boz oğuz, 1999. 508 s.: 1 portr

Bünyadzadə Dadaş. On il sosializm yolunda /D.Bünyadzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 64 s.

Bütün sahələr üçün ümumi olan qulluqçu vəzifələrinin vahid tarif-ixtisas sorğu kitabçası [Mətn]. B.: 1999. 72 s.: cədv

Camal paşa xatiratı 1913-1922 [Mətn] /tərc. C.Axundzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 234 s.

Cahangir Cahangirov: Biblioqrafiya /tərt. ed. T.Məmmədova; burax. məs. və ixtis. red. K.Tahirov; red. N.Şahbazova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011. - 99 s.

Cəfər Cabbarlı [Mətn]: Anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə: Metodik-biblioqrafik tövsiyələr /AzSSr Mədəniyyət Nazirliyi; M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi; tərt.ed. C.Adıgözəlov; red. D.Baframov.- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası, 1989.- 7,[1] s.

Cəfər Cabbarlı [Mətn]: biblioqrafiya tərt. N.Axundov; red. K.Məmmədov; M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1950.- 60, [4] s.

Cəfər Cabarlı [Mətn]: müxtəsər ədəbiyyat göstəricisi. Azərb. SSR Nazirlər Soveti yanında Mədəni-Maarif Müəssisələri Komitəsi, M.F.Axundov ad. Azərb. Res. Ümumi Kitabxanası; tərt. ed. N.Axundov; red. B.Cəfərov.- B.: [s. n.] 1947.- 10, [1] s.

Cəfərzadə Əhməd Məmməd oğlu. Şirvan şairləri [Mətn]: məlumat kitabçası /Ə.Cəfərzadə, S.Qəniyev; Red. A.Allahverdiyev.- B.: 1994.- 50 s.: cədvəl, 18 sm.

Cəlil Məmmədquluzadə [Mətn]: Biblioqrafiya /İ.Həbibbəyli; Elmi red.: İman Cəfərli; Red.: Vaqif Məmmədov.-Bakı: Elm, 2005.- 160 s.

Cücələr, balıqlar, quşlar I kitab /Red.: Gülər Ələkbər qızı; Rəssam: A.Matonini, İ.Kərimov Heyvanlar aləminin ensiklopediyası: [ Məktəb yaşı çatmayan uşaqlar üçün] B.: Maarif ;2006,64 səh.

Çerevkov V. Balaça Al nə cür Edison oldu /V. Çerevkov Bakı: Azərnəşr, 1930. 42, [1] s.

Çijov. Yeni dünya [Mətn] /Çijov; tərc. ed. Mirmöhsünzadə.- B.: Yeni türk əlifba komitəsi, 1924.- 36 s.

Çikovani Simon. İpək /S.Çikovani; tərc. ed. K.İrtuğanlı; rəs. D.Kutateladze, Y.Puşkina.- [Tiflis]: Saxelkami, 1931.- 15 s.

Çursin Q.F. Etnoqrafi məlumat toplamağa məxsus proqram Kavkaz xalqlarının həyatına tətbiqən tərtib edilmişdir /Q.F.Çursin; çevirəni. Y.Cəfərzadə; [ön. söz. A.Ziffeld; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu, Tarix-Etnoqrafiya Şöbəsi]Bakı: ADETİ, 1930.- 73 s.

Dadaşov T. Xalq-tarixin yaradıcısıdır [Mətn]: qısa izahatlı ədəbiyyat göstəricisi [tərt. ed. T.Dadaşov; red. H. Həsənov]; Az SSR Mədəniyyət Nazirliyinin Resp. Metod kabinəsi.- B.: [s.n.]1957.- 35, [1] s.

Dələ almancadan iqtibas edilmişdir.- Tiflis: Gürcüstan SŞC Dövlət nəşriyatı, 1931.- 15 s.

Dimitriyev M. Qəzet necə çıxır [Mətn] /M.Dimitriyev.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 58 s.

Diyarşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsinin etdiyi yazıçı arayışlarının siyahısı (1980-1990-ci illər): məlumat göstəricisi Tərtib edən. H.Zeynalova; Red. H.Həmidova; M.F.Axundovadına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası Diyarşünaslıqvə Milli Biblioqrafiya şöbəsi.- B.: 1994.- 23 s.

Dovşan almancadan iqtibas edilmişdir [Tiflis]: [Gürcüstan SŞC Dövlət nəşriyyatı], 1931.- 16 s.

Elektromotoru necə qayırmalı /ALKGİ Mərkəzi Komitəsi və ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Mərkəzi Uşaq Texniki Stansiyası 3.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 13 s., şək.; 18 sm.

Elm və din [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası; tərt. S.H.Salmanova; red. Ş.M.Əfəndizadə.- B.: [s.n.] 1974.- 31, [1] s.

Elmi sual və cavablar /çevirəni. S.Məlikov; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 310 s.

Ensklopedik təqvim 1998 [Mətn] /Təqvimdəki materialları toplayanlar: İ.Qəribli, A.Salmansoy, C.Rəhmanov və b. B.: 1998.-[739] s.: ill., portr., 14x20 sm.

Estetik tərbiyə [Mətn]: texniki peşə məktəbləri üçün dərs vəsaiti /müəl. V.İ.Tolstıx (red.), K.V.Şoxin, K.A.Makarov [və b.]; [tərc. ed. Q.Adıgözəl]Bakı: Maarif, 1972.- 405, [3] s.

Essen A. Üç internasional /A.Essen; çevirəni. C.Cabbarov; red. Ə.Heydərli.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 230, [1] s.

Eyniyev Tahir Təriş oğlu. Tikintidə keyfiyyət və səmərəlilik [Mətn] /T.T.Eyniyev; [elmi red. A.Abbasov]; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [s. n.], 1976.- 42, [2] s.

Ədəbiyyat və dilçilik sözlüyü [Mətn] AzSSR Ensiklopediyası, Baş Redaksiya.- B.:[s.n.];1967.- 27, [1] s.

Əfəndi Rasim Səməd oğlu. Azərbaycanın daş plastikası [İzomaterial] /R.Əfəndi; [tərt. ed. T.Əfəndiyev; red. A.Sadıxova, S.Quliyev].- Bakı: İşıq, 1986.- 28, s.

Əfəndiyev Ə. Azərbaycan ədəbiyyatı SSRİ xalqları dillərində [Mətn]: biblioqrafiya Ə.Əfəndiyev; red. P.Xəlilov; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Döv. Kitabxanası, Elmi - metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi.- B.: [s. n.] 1960.- 86, [2] s.

Əfəndiyev Ə.T. 26 Bakı Komissarı bədii ədəbiyyatda [Mətn]: biblioqrafiya tərt. ed. Ə.T.Əfəndiyev; red. Ə.Y.Əliyev; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası.-B.: [s.n.] 1964.- 40, [3] s.

Əfəndiyev Əmin Tahir oğlu. İmadəddin Nəsimi [Mətn]: biblioqrafiya tərt. ed., red. Ə.Əfəndiyev; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1973.- 42, [1] s.

Əfəndiyev Əmin Tahir oğlu. Qafqaz əraziləri və xalqlarının təsvirinə dair materiallar toplusu. QƏXTMT (SMOMPK) [Mətn]: İzahlı biblioqrafiya /Ə.Əfəndiyev; Elmi red. və ön söz müəllifi: V. Arzumanlı; Azərb.Elmlər Akademiyası Milli Münasibətlər İnstitutu; M. F. Axundov adına Dövlət Kitabxanası.- B.: Qartal, 1998.- 219 s.

Əfəndiyev Əmin Tahir oğlu. SSRİ xalqları ədəbiyyatı Azərbaycandilində [Mətn] :biblioqrafiya /Ə.Əfəndiyev; [red. İ.Gözəlov]Bakı: Azərnəşr, 1973.- 113, [2] s.

Əfəndiyev S.M. Azərbaycan yoxsulları mənafei uğrunda mübarizəçi Məşədi Əzizbəyovun tərcümeyi-halına dair materiallar /S.M.Əfəndiyev; AK(b)F MK yanında Şaumyan ad. Firqə Tarixi İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 32 s.

Əfəndiyev Ş.M. Abdulla Şaiq Talıbzadə [Mətn]: anadan olmasının 75 illiyi münasibətilə: yaddaş [tərt. ed. Ş.M.Əfəndiyev, M.N.Meylman; red. Ə.Xələfov, N.V.Pereqoneç]; M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Ümumi Kitabxanası Məlumat biblioqrafiya şöbəsi.- B.: [s. n.] 1956.- 9, [1] s. portr. 19 sm.

Əfəndiyeva Ş.M. Heyvandarlıq [Mətn]: qısa mülahizəli tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. Ş.M.Əfəndiyeva; [red. Z.H.Əfəndiyev]; M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Ümumi Kitabxanası, Məlumat-Biblioqrafiya şöbəsi.- Bakı [s. n.] 1955.- 35, [5] s.

Əfəndiyeva Ş.M. Səməd Vurğun [Mətn]: anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə: yaddaş [tərt. ed. Ş.M.Əfəndiyeva, V.A.Tsitovin; red. H.Həsənov, M.N.Meylman]; M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Ümumi Kitabxanası, Məlumat-Biblioqrafiya şöbəsi.- B.: [s.n.] 1956.- 11, [1] s.

Əfəndizadə Ş.M. Kitab xalqlar arasında ünsiyyət vasitəsidir [Mətn]: beynəlxalq kitab ili münasibətilə oxucuya yaddaş Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Dövlət Kitabxanası; tərt. ed. Ş.M.Əfəndizadə; red. Q.R.Süleymanzadə.- B.: [s. n.] 1972.- 42, [1] s.

Əfəndiyeva Şəfiqə Məcid qızı. Qarğıdalı və onun Azərbaycanda becərilməsi [Mətn]: izahatlı ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. Ş.M.Əfəndiyeva; red. Z.H.Əfəndiyev; M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Ümumi Kitabxanası, Məlumat-Biblioqrafiya şöbəsi.- B.: Qızıl Şərq, 1957.- 23, [1] s.

Əhməd Seyidov [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed.H. A. Musayev; red. T.Ə.İsmixanova; Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Respublika Elmi-Pedaqoji Kitabxanası.- B.: [s.n.], 1990. 52, [2] s.

Əkinçi 1875-1925 [Mətn].-Bakı: Kommunist, 1926. 48 s.

"Əkinçi" qəzetinin biblioqrafiyası [Mətn] /tərt. M.Aslanov.- Bakı: Şirvannəşr, 2005.- 40 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi: 2005-ci il: Metodik materiallar toplusu Baş red.: ..ahirov; İxtisas red.: L.Y.Qafurova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: 2004.- 92 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi (2006-cı il) /baş red. K.Tahirov.- Bakı, 2005.- 155 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi: 2007-ci il /Metodik tövsiyələr toplusu: Baş redaktor: K.Tahirov.- B., 2006.- 198 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi: 2008-cı il /baş red. K.Tahirov.- B., 2007.- 183 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2009 /baş red. K.M.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 389 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2010 /[Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; red. D. Bayramov.- B.: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2009. -434 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2011[Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; red. D. Bayramov.-B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.- 436 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi-2012 [Mətn]: Bakı, 2011.-319 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2013/baş red. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; məsul katib N.Alışova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 440 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2014/ baş red. K.Tahirov; red. M.Cəfərova; məsul katib N.Alışova; Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 424 s.

Ələsgərov Bəybala. Elçin (Əfəndiyev Elçin İlyasoğlu) [Mətn]: Biblioqrafik göstərici Tərtibçi müəllif: B.A.Ələsgərov; Elmi red.: L.Y.Qafurova; Red.: M.Ə.Vəliyev, Ş.İ.Nağıyeva, R.M.Əliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: AAMM, 1997.- 188 s.

Əliağa Vahid (Əliağa Məmmədqulu oğlu İsgəndərov) [Mətn]: Biblioqrafiya /Tərtibçi-müəllif: İ.R.İsrafilov; Red.: M.İ.Mehdiyeva; AEA Nizami Gəncəvi Adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.- Bı: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1997,60 s.

Əliyev Ə.Y. Sənaye qabaqcıllarının iş təcrübəsi [Mətn]: qısa mülahizəli ədəbiyyat göstəricisi M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Ümumi Kitabxanası; [tərt. ed. Ə.Y.Əliyev; red. İ.Quliyev].- B.: [s.n.] 1957.- 20, [2] s.

Əliyev Ələddin Həsən oğlu. Azərbaycan neft sənayesi [Mətn]: biblioqrafiya Ə.H.Əliyev; [ red. İ.Hümmətov] Bakı.- Azərnəşr, 1977.- 52, [4]s.

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir qeydlər, [çoxcildliyində ad və coğrafi göstəricilərlə bağlı məlumatlar] /burax. məs. R. Mehdiyev; [kitabı çapa haz. S. Əliyeva].- K. 46.- Bakı: Azərnəşr, 2013.- 495, [1] s.

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çoxcildliyin I-IX cildlərinin köməkçi aparatı)/M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 339 s.

Əliyev Zöhrab Hüseyn oğlu. Çayçılıq [Mətn]: qısa mülahizəli ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. Z.H.Əliyev; [red.Z.H.Əfəndiyev]; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Respublika Ümumi Kitabxanası Məlumat-biblioqrafiya şöbəsi.- B.: [s.n.] 1955.- 6, [2] s.

Əliyeva Ş.S. Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi [Mətn]: qısa mülahizəli ədəbiyyat göstəricisi Ş.S.Əliyeva; M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi kitabxanası, məlumat-biblioqr. şöbəsi.- B.: [s. n.] 1955.- 10, [2] s.

Əliyev Ə. Kolxoz kitabxanaçısına yaddaş [Mətn]: kolxoz kitabxanaçıları üçün müxtəsər vəsait tərt. Ə.Əliyev, M.Nəcəfova; [red. H.Tağıyev]; M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1950.- 35, [1] s.

Əliyev Ə.Y. Tərəvəzçilik [Mətn]: mülahizəli qısa tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi [tərt. ed. Ə.Y.Əliyev; [red. Z.H.Əfəndiyev]; M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Ümumi Kitabxanası Məlumat-Biblioqrafiya şöbəsi.- B.: [s.n.] 1955.- 22, [2] s.

Əliyev Faiq. Xarici ölkələr ədəbiyyatı [Mətn]: tövsiyyə ədəbiyyat göstəricisi F.Əliyev; [red. H.B.Həsənov]; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət KitabxanasışBakı [s.n.] 1959.64, [2] s.

Əliyev Zöhrab Hüseyn oğlu. Kitabxanalarda məlumat-biblioqrafiyaişinin təşkili qiyabiçi tələbələr üçün metodik göstəriş /AzSSR Ali və Orta İxtisasTəhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərb. DövlətUniversiteti (Qiyabi şöbə); [red. A.Xələfov].- Bakı: [s. n.], 1966.- 32, [2] s.

Əlizadə. Periodik mətbuata abunə işləri haqqında təlimatnamə /Əlizadə, Mirkin.- Bakı: Soyuzpeçatın Azərbaycan şöbəsi., 1933.- 29, [1] s. , forma. ; 15 sm

Əlizadə Ağacavad Abdulhəsən oğlu. Qüdrət Səmədov /A.A.Əlizadə; red. Ə.Kürçaylı; rəssam İ.Sərfərli.- Bakı: İşıq, 1977.- 38, [2] s , fotoşək. ; 20 sm.

Əlizadə Akif Ağamehdi oğlu [Mətn]: Bibloqrafiya /Tərtibçi. V.C.İbrahimov; Red. R.Zeynalov; AEAGeologiya İnstitutu.- Bakı: Siyasət, 1994.- 88 s.

Əmirəlmöminin Əleyhissəlamın Misir hakimi Malik Əştərə yazdığı əhdnamənin tərcüməsi [Mətn] /Mütərcimi. Axund Hacı Məhəmmədhəsən Movlazadə Şəkuyi; naşiri. Kərbəlayi Məhəmmədcəfər Hacı Həsənzadə Xoyi.- Tiflis: [s. n. ], 1910 (1328 h.).- 48 s.

Fikrət Əmirov - 90 [Mətn]: Biblioqrafiya (Əlavələrlə və düzəlişlərlə elektron resurs) / M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.-Bakı, 2012.

Fitrət Səlim. Hansı çevikdir? [Mətn] /S. Fitrət Mahaç-Qala: Dağıstan hökumət nəşriyyatı, 1927.-17 s.

Firqə və gənc pionerlər [Mətn] /mütərcimi. Y.İsmailov.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 35, [1] s.

Fridman. Cinq-cinq-cinq /Fridman; çevirəni. Mahmudova; red. A.Əfəndiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 15 s. , şək.; 18 sm.

Füyuzat (1906-1907) /Transliterasiya edəni, çapa hazırlayanı və ön sözün müəllifi: O.Bayramlı; Red.: B.Nəbiyev, T.Kərimli; ARMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Çaşıoğlu, 2006.- 672 s.

 "Füyuzat" jurnalı [Mətn] : Biblioqrafiya /Tərt. ed.: A. Xəlilov; Elmi red.: N. Q. Cəfərov, M. M. Adilov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. B.: AzAtaM, 2002. 34 s

Gənc elekto-texnik.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 30 s.

Gənclər sülh uğrunda mübarizədə [Mətn]: qısa izahatlı tövsiyyə ədəbiyyat göstəricisi M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi Kitabxanası; [tərt. ed. Ş.M.Əfəndiyeva; red. R.Şahvəli]B.: [s.n.] 1953.- 69, [2] s.

Gənclərin kommunist tərbiyəsinə dairnə oxumalı [Mətn]: qısa ədəbiyyat göstəricisi M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1956.- 15, [1] s.

Gənclik nəşriyyatının 1973-cü il ədəbiyyat buraxılışının tematik planı [Mətn] /Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Döv. Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab Ticarəti İşləri Komitəsi, Azərb. Kitab Ticarəti Birliyi "Azərkitab"; [nəşrə məs. D.Avakimova, H.Həsənzadə]Bakı: Gənclik, 1973.- 87, [1], 87, [1] s. ; 17 sm. "Gənclik" nəşriyyatının ədəbiyyat buraxılışının tematik planı 1975 [Mətn] /AzSSR Nazirlər Sovetinin Döv. Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab Ticarəti İşləri Komitəsi, Azərb. Kitab Ticarəti Birliyi "Azərkitab"; red. M.Ələkbərov, D.Avakimova.- Bakı: Gənclik, 1975.- 119, [1] s. ; 20 sm.

"Gənclik" nəşriyyatının ədəbiyyat buraxılışının tematik planı 1976 [Mətn] /AzSSR Nazirlər Sovetinin Döv. Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab Ticarəti İşləri Komitəsi, Azərb. Kitab Ticarəti Birliyi "Azərkitab"; red. M.Ələkbərov, D. Avakimova.- Bakı: Gənclik, 1976.- 110, [2] s.

Gözlük [Mətn] /çevirən. Əli Qasımi.- Bakı: Azərnəşr, 1926.- 23 s.

 Hacıyeva Nərgiz. Nitq mədəniyyəti [Mətn]: biblioqrafiya /N.Hacıyeva; red. M.Mirzəliyeva. B.: Elm vətəhsil, 2015.- 434 s.

Heydər Əliyev [Mətn]: Biblioqrafik məlumat kitabı /Tərtib edənlər: A. Xələfov, S. Sadıqova; Red.:A. Məhərrəmov .- Bakı: Bakı Universiteti, 2003.- 434 s.

Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: çoxcildliyin X-XXVIII cildlərinin köməkçi göstəricisi: (qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəriciləri) /layihənin rəhbəri. Ə. Qarayev; elmi məsləhətçi. S. Məmmədəliyeva; ixtisas red. və burax. məsul. K. Tahirov; red. G. Səfərələyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası [2].-B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.-509 s.

Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Çoxcildliyin XXIX-XXXXII cildlərinin köməkçi göstəricisi: (Qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəricisi) //layihənin rəhbəri. Ə. Qarayev; ixtisas red. və burax. məsul. K. Tahirov; red. G. Səfərələyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.-B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2013.- 448 s.

Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri [Mətn]: ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunur: biblioqrafik göstərici /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; burax. məs. K. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva; tərt. G. Hüseynova, G. Misirova.- B.: [M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2009.- 238 s.

Heydərli Ələkbər. Qəzetə və müxbirlik [Mətn] /Ə.Heydərli; müqqəddimə. H.Cəbiyev.- Bakı: Kommunist, 1923.- 36 s.

Həmidova H. Üzümçülük [Mətn]: izahlı biblioqrafik yaddaş: kənd təsərrüfatı haqqında nə oxumalı [tərt. ed. H.Həmidova; red. Ə.Xələfov]; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası IV buraxılış.- B.: [s.n.] 1963.- 6, [1] s.

Həmidova H. Azərbaycan inqilab mübarizələri [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. H.Həmidova; red. H.Zeynalova; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1973.- 57, [1] s.

Həmidova H.M. Azərbaycan tarixi [Mətn]: izahlı biblioqrafik yaddaş [tərt. ed. H.M.Həmidova; red. Ə.T.Xələfov]; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1963.- 19, [1] s.

Həmidova Hərifət. 26 Bakı komissarı [Mətn]: biblioqrafiya [tərt. ed. H.M.Həmidova; red. N.H.Tağıyev]; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1968.- 33, [4] s.

Hərbi müxbir işləri və aşağı mətbuatın növbəti vəzifələri Hacı kənd : [s. n.] , 1931. 15 s. ; 15 sm.

Həsənov H.B. Gənclər texnika haqqında nə oxumalıdırlar [Mətn]: ixtisaslar haqqında mülahizəli qısa tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi H.B.Həsənov; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Ümumi Kitabxanası, Məlumat-biblioqrafiya şöbəsi.- B.: [s.n.] 1957.- 30, [3] s.

Həsənov H.B. Pambıqçılıq [Mətn]: mülahizəli qısa tövsiyyə ədəbiyyat göstəricisi H.B.Həsənov; [red. Z.H.Əfəndiyev]; M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Ümumi Kİtabxanası (Məlumat-biblioqrafiya şöbəsi).- B.: [s.n.] 1955.- 31, [1] s.

Həsənova T. Kənd təsərrüfatına dair yeni kitablar [Mətn]: məlumat göstəricisi: Yanvar - iyun Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. T.Həsənova, T.Yefimova; red. B.E.Hüseynova, İ.V.Şibayeva.- B.: [s.n] 1981.- 22, [2] s.

Həsənva Sədaqət. "Füyuzat" jurnalı və dil prblmləri.- B.: 2006.- 298 s.

Həsənova T.B. Abbasqulu Ağa Bakıxanov 1794-1847 [Mətn]: biblioqrafik ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. T.B.Həsənova; red. H.M.Həmidova; Azərb. SSR Mədəniyyət nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi Bakı [s.n.] 1977.- 32, [2] s.

Həsənova T.B. Azərbaycanın təbii sərvətləri [Mətn]: qısa tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. T.B.Həsənova; red. Ə.T.Xələfov; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1963.- 16, [2] s.

Həsənova T.B. Heyvandarlıq [Mətn]: annotasiyalı biblioqrafik yaddaş AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası; tərt. ed. T.B.Həsənova; red. M.Y.Nəcəfova III buraxılış.- B.: [s.n.]1963.- 23, [1] s.

Həsənova T.B. Xarici ölkələr ədəbiyyatı [Mətn]: ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. T.B.Həsənova, H.A.Zeynalova; red. L.Y.Qafurova; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi.- B.: [s.n.] 1979.-73, [1] s.

Həsənova T.B. Kənd təsərrüfatına dair yeni kitablar [Mətn] M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. T.B.Həsənova; red. B.E.Hüseynova 1.Bakı [s. n.] 1974.-11, [1] s.

Həsənova T.B. Qasım bəy Zakir (1784-1857) [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. T.B Həsənova; red. H.A. Zeynalova; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1970.- 23, [1] s. portr. 17 sm.

Həsənzadə Turan Vahab oğlu. "Əkinçi" qəzeti: 1875-1877 [Mətn]: tam mətni /tərt. ed. T.Həsənzadə; müqəddimənin müəl. və red. Ə.Mirəhmədov.- B.: Azərnəşr, 1979.- 463, [1] s.

Hidayət (Orucov Hidayət Xuduş oğlu) [Mətn]: Biblioqrafik göstərici /Tərtibçi-müəllif. B.A.Ələsgərov; Elmi red. L.Y. Qafurova; M.F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- Bakı : Nağıl evi , 2001.-404 s.

Hümmət qəzetinin izahlı biblioqrafiyası [Mətn]B.: M.F.Axundov ad. Azərb. Dövlət Kitabxanası, 1987.- 124 s.

Hüseyn qızı Suğra. Marksist fəlsəfəsinə dair nə oxumalı [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası; tərt. ed. S.Hüseyin qızı; red. H.Həmidov.- B.: [s.n.] 1971.- 30, [1] s.

Hüseynov Sadıq Mehdi oğlu. "Əkinçi" qəzetinin izahlı biblioqrafiyası [Mətn] S.M.Hüseynov; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası; red. N.S.Nəzərov, C.İ.Məmmədbəyov.- Bakı 1963.- 94, [1] s.

Hüseynov Sadıq Mehdi oğlu. Əkinçi qəzetinin izahlı biblioqrafiyası [Mətn]/S.Hüseynov.- Bakı: Azərnəşr, 1977.-93, [3] s.

Hüseynova B. Fəhlələrə elmi-texniki tərəqqi haqqında [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi M.F.Axundov ad. Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. B.Hüseynova; red. S.Allahverənov.- B.: [s.n.] 1978.- 17, [3] s.

Hüseynova B. Fəzaya uçuş [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat icmalı Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərb. Respublika Kitabxanası; tərt. ed. B.Hüseynova; red. Ə.Əfəndiyev.- B.: [s. n.] 1962.- 18, [1] s.

Hüseynova B. Kənd təsərrüfatı haqqında nə oxumalı [Mətn]: pambıqçılıq: annotasiyalı qısa biblioqrafik yaddaş B.Hüseynova; [red. Ə.Xələfov]. I bur.- B.: [s.n.] 1962.- 10, [1] s.

Hüseynova B.E. Azərbaycan sənayesi [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. B.E.Hüseynova; red. Ə.T.Xələfov; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası.Bakı [M.F.Axundov ad. Azər. Resp. Kitabxanası]1964.- 19, [1] s.

Hüseynova B.E. Siyasi iqtisad haqqında nə oxumalı [Mətn]: ədəbiyyat göstəricisi Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası; tərt. ed. B.E.Hüseynova; red. H.M.Həmidova.- B.: [s. n.] 1977.- 41, [2] s.

Hüseynzadə Sadıq. Yeni türk kimya terminolojisinin əsasları /S.Hüseynzadə; red. C.Zülfüqarlı; AXMK Tədris-Metod Sektoru.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 31, [1] s. ; 23 sm.

Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu. Sığorta fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).- B.: İqtisad Universiteti, 2006. - 274 s.

Xəqani Məmmədov [Mətn]: Biblioqrafiya.-B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.- 132 s.

Xələfov A.A. [Mətn]: biblioqrafiya AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Döv. Kitabxanası; tərt.ed. R.Ə.Kazımov, E.M.Bədəlov; red. L.Y.Qafurova.- Bakı: [s.n.] 1987.- 94, [4] s.

Xələfov Abuzər [Mətn]: Biblioqrafik məlumat kitabı /Tərtibçil-: S.Sadıqova; Red.: K.M. Tahirov; Rəyçilər: Z.H. Əliyev, E.Y. Əhmədov M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.-II Hissə.- Bakı, 2006.-144 s.

Xələfov Abuzər [Mətn]: Biblioqrafik mə'lumat kitabı /Tərtibçilər: S.Sadıqova, Ş.Tahirqızı; Red.: K.Aslan; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: Bakı Universiteti, 2001.-226 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinə dair Heydər Əliyev doktrinası uğurla davam edir [Mətn] /A. A. Xələfov; lay. rəhb. Ə. Qarayev; elmi məsləhətçi. S. Məmmədəliyeva; elmi red. L. Məmmədova; red. K. Tahirov.-B.: [M.F.Axundov adına Az.Milli Kitabxanası], 2009. -185, [1] s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi [Mətn]: (1933-1958) /A.A. Xələfov .-Bakı: Azərnəşr, 1974. .-244 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi [Mətn]: üç hissədə.- XX əsrin ikinci yarısında və XXI əsrin əvvələrində Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: dərslik /A. Xələfov; red. K. Aslan; rəyçilər. E. Əhmədov, M. Məmmədov III hissə.- B.: Bakı Universiteti, 2010.- 431, [1], 1 portr.; 21 sm.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: Qısa icmal /Abuzər Xələfov; Rəyçilər: R. Ə. Kazımov, A. Ə. Cəfərov; Red.: K. Aslan.-Bakı: Bakı Universiteti, 2001.-52 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən [Mətn] /A. A. Xələfov; elmi red. S. M.Onullahi; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 1986. 51, [2] s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən (1870-1920) [Mətn]: / A. Xələfov.- B.: ADU nəşriyyatı.-1960.-83 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsilin inkişafı [Mətn]: /A. Xələfov.- B.: Maarif nəşriyyatı.-1987.-130 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası 90 il elm və təhsilin xidmətində [Mətn]: [monoqrafiya] /A. Xələfov; red. K. Aslan, N. Məmmədov.-B.: Bakı Universiteti, 2009.-208, [1] s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Ən qədim dövrdən XX əsrə qədər [Mətn]: Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: iki hissədə: dərslik /Red: T.F.Quliyev; K.Aslan.-I hissə.-B.: BDU, 2004.-328 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi [Mətn]: Elmi məsləhətçi: S.Y.Məmmədəliyeva; Elmi red.: T.X.Musayeva; Red.: K.İ.Aslan, L.A.Məmmədova.- B.: Azərnəşr, 2006.- 312 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. XX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi [Mətn]: Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: üç hissədə: dərslik /A. Xələfov; Red: K.Aslan; Rəyçilər. R.kazımov, E. Əhmədov.- II hissə.-B.: [BDU], 2007. -552 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. XXI əsrin əvvələrində Azərbaycanda kitabxana işinin əsas inkişaf istiqamətləri [Mətn]: mülahizələr, təkliflər və proqnozlar /A. Xələfov; Red.: K. İ. Aslan; Elmi məsləhətçi: A. İ. Əliyeva-Kəngərli; AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana.-Bakı, 2006.-106 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxana fondu təşkilinin bəzi məsələləri [Mətn]: / A. Xələfov.- B.: ADU nəşriyyatı.-1958.-64 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxana işçisinin məlumat kitabı [Mətn]: /A. A. Xələfov, R. Ə. Kazımov, E. M. Bədəlov; rəy ver. F. Əliyev .-Bakı: Azərnəşr, 1986.-286 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş [Mətn] /A.A.Xələfov; Red.: K.Aslan Bakı:Bakı Universiteti,1996 36 s., 20 sm.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş /A.A.Xələfov; Red.: K.Aslan.-Bakı: Bakı Universiteti, 2002 .-38 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları [Mətn]: dərslik /A. Xələfov, A. Qurbanov; Elmi red. R. Ə. Kazımov; Rəyçi. M.S. Xəlilov, E.Y. Əhmədov.-B.: [Bakı Universiteti], 2007. -200 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaşünaslıq: Kitabxana kataloqları [Mətn]: "Kitabxanaşünaslıq" ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /A. A. Xələfov, E. M. Bədəlov, A. N. Abbasova və b.; Red.: A. A. Xələfov; Rəyçilər: Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası və b. .-Bakı: Bakı Universiteti, 1996.-212 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaşünaslığa giriş [Mətn]: dərs vəsaiti /A. A. Xələfov; Red. R. Kazımov, K. Aslan .-Bakı, 1996.-58 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaşünaslığa giriş: 3 hissədə. Kitabxanaşünaslığın nəzəri əsasları [Mətn]: dərslik /A. A. Xələfov; elmi red. R. Kazımov; red. . Aslan; BDU.- I hissə.- Bakı: BDU, 2001.-400 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaşünaslığa giriş: 3 hissədə.-Kitabxana işi haqqında təlim [Mətn]: dərslik /A. A. Xələfov; elmi red. R.Kazımov; red. .Aslan; BDU.- III hissə.-Bakı: BDU, 2003. -314 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Lenin və kitabxana işi [Mətn]: /A. Xələfov.- B.: Azərnəşr, 1974.- 102 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Respublika Elmi-Texniki kitabxanası (1930-2000): Kitabxananın 70 illiyinə həsr edilmiş qısa tarixi oçerk /A. Xələfov; Red.: R. Kazımov.-Bakı: Bakı Universiteti, 2001.-38 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Sovet Azərbaycanında kitabxana işinin tarixi [Mətn] A. A. Xələfov; Respublika Metod Kabinəsi.-Bakı, 1960 .-188 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Sovet İttifaqı Kommunist partiyası kitabxana işi haqqında dərs vəsaiti /A.Ə.Xələfov; [red. A.Məmmədov]; S.M.Kirovad. Azərb. Döv. Un-ti (Qiyabi Şöbə).- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1959.- 37, [2] s.

Xələfov Ə. Cəfər Cabbarlı [Mətn]: vəfatının 20 illiyi 1934-1954: oxucuya yaddaş [tərt. ed. Ə.Xələfov, M.N.Meylman; red. H.Tağıyev]; M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Ümumi Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1954.- 10, [2] s.

Xələfov Ə. Elm və din [Mətn]: mülahizəli qısa tövsiyyə ədəbiyyat göstəricisi [tərt. ed. Ə.Xələfov; red. Q.Məmmədli]; M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Ümumi kitabxanası.- B.: [s. n.] 1954.- 38, [2] s.

Xələfov Ə. Məhəmməd Füzuli (1494-1556) [Mətn]: vəfatının 400 illiyi münasibətilə : izahlı biblioqrafiya göstəricisi tərt. ed. Ə.Xələfov; [red. H.Araslı]; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1958.- 29, [2] s.

Xələfov Ə. Taxılçılıq [Mətn]: mülahizəli qısa tövsiyə biblioqrafiya göstəricisi tərt. ed. Ə.Xələfov; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1955.- 22, [2] s.

Xələfov Ə.T. N.K.Krupskayanın əsərləri Azərbaycan dilində [Mətn]: biblioqrafiya: anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə Ə.T.Xələfov; red. F.H.Məmmədov; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1968.- 48, [2] s.

Xələfov Əşrəf. Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı [Mətn]: mülahizəli qısa biblioqrafik tövsiyə göstəricisi tərt. ed. Ə.Xələfov; [red. H.Orucəli]; M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi Kitabxanası. Bakı M.F.Axundov adına Respublika Dövlət Kitabxanası.- 1954.- 65, [2] s.

Xələfov Əşrəf. Azərbaycan sovet ədəbiyyatında kolxoz kəndi [Mətn]: mülahizəli qısa biblioqrafik-tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi Ə.T.Xələfov; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərbaycan Resp. Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1958.- 42, [2] s.

Xələfov Əşrəf. Birinci rus inqilabı 1905-1907 illər: qısa biblioqrafik tövsiyə göstəricisi /Ə.Xələfov; elmi red. M.Qazıyev.- B.:[s. n.];1955.- 26, [2] s. 20 sm.

Xələfov Əşrəf. Hüseyn Mehdi [Mətn]: Anadan olmasının 50 illiyi: biblioqrafiya Ə.T.Xələfov; red. H.Babayev; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1959.- 62, [1] s.

Xələfov Əşrəf. K.Marks və F.Engels əsərlərinin biblioqrafik göstəricisi [Mətn] Ə.T.Xələfov; [red. H.B.Həsənov]; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1965.- 54, [1] s.

İbtidai məktəb şagirdləri üçün kitab kataloqu [Mətn]: "Azərkitab"ın mağazalarında satışda olan kitablar Azərb. SSR Nazirlər Sovetiyanında Poliqrafiya Sənaye, Nəşriyyat və Kitab Ticarəti İşləri İdarəsi, Azərb. Kitab Ticarəti Birliyi "Azərkitab"; [tərt. ed. H.A.Rzaquliyev; red. Ə.Musayev].- B.: Azərkitab, 1951.- 37, [3] s.

İ.Q.Yesman 1868-1955: biblioqrafiya /tərt. N.M.Teymurova; red. T.D.Hacıyeva; Azərb. SSR EA Əsaslı Kitabxana.- B.: Elm; 1969.- 79, [1] s.

İqtisadi xəbərlər məcmuəsində dərc olunmuş məqalələrin siyahısı [Mətn]: 1921-22-23-24-25-ci illərdə.- B.: [s.n.], 1926.- 24 s.

İlin M. Böyük plan /M.İlin; çevirəni. M.Hüseyn; red. M.Rəfili.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 189, [3] s.

İlin M. Hər yerdə gəzən /M.İlin.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 59 s..

İlinski N. Kitab üzərində nə cür işləməli /N.İlinski; türkcəyə çevirəni. A.Safrastyan.- Tiflis: [ZKD nəzdində Qiyabi Kommunist Darülfün], 1929.- 19 s.

İlyas Əfəndiyev [Mətn]: biblioqrafik göstərici tərt. ed. Ə.Əfəndiyev.- B.: Azərnəşr, 1985.- 120, [4] s. portr. 17 sm.

İlyas Əfəndiyev (İlyas Məhəmməd oğlu Əfəndiyev) [Mətn]: biblioqrafik göstərici /Ə.Əfəndiyev; red. Z.Əliyeva.- Bakı: Çinar-Çap, 2002.- 240 s. , fotoşək. ; 17 sm.

İlyas Əfəndiyev - 80 [Mətn]: Metodik tövsiyələr /Tərtib edəni. Y.Qarayeva; Red. T.Məmmədov; C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası.- B.: 1994.- 23 s.

İmanquliyev Nəsir Əsəd oğlu. Zəhmətkeşlərin əmək qəhrəmanlığı uğrunda [Mətn]: Böyük Vətən müharibəsi illərində sənaye və nəqliyyat işçilərinin əmək fəallığını yüksəltməkdə mətbuatın rolu haqqında /N.İmanquliyev.- B.: Azərnəşr, 1967.- 240 s.

İnsan amilinin formalaşması 1979-1986 [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- Bakı [s.n.] 1987.- [12] s.

İpəkçilik [Mətn]: qısa mülahizəli ədəbiyyat göstəricisi M F.Axundov adına Azərb. Resp. Ümumi Kitabxanası, Məlumat-biblioqrafiya şöbəsi; [tərt. ed. Z.H.Əliyev; red. Z.H.Əfəndiyev].- B.: [s. n.] 1955.- 5, [3] s.

İrinaus. Tüklücə bal arısı [Mətn] /İrinaus; tərc. ed. A. İsrafilbəyli; [müqəddimə. Çocuq ədəbiyyat komissiyası] Bakı: [s.n.], 1924. 31 s.

İsmayıl Şıxlı [Mətn]: elmi-köməkçi biblioqrafik göstərici /M.F.Axundov adına Azərb.Respub.Dövlət Kitabxanası; tərt.ed. R. Əhmədov; red. M.Müsəddiq.Bakı: [s.n.], 1982.- 52 s.

İsmayılov Nadir İslam oğlu. Azərbaycan biblioqrafiyasının biblioqrafiyası [Mətn]: Biblioqrafik vəsaitlərin göstəricisi /Tərtib edən: İsmayılov N.İ; Elmi red.: Əliyev Z.H; Bakı Dövlət Universiteti, Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası.- Bakı: Mütərcim, 2003.- 112 s.

İsmayılova Xuraman İsbi qızı. Hüseynbala Mirələmov [Mətn]: Biblioqrafiya (1961-2007) /X.İsmayılova; Elmi red. K.Tahirov; Red. N.Nağıyeva; Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı: Çinar-çap, 2008.-240 s.

İstatistik-zəhmətkeşlərin dostudur [Mətn] /Azərbaycan mərkəzi istatistik müdriyyəti.- Tiflis: Azərbaycan mərkəzi istatistik müdriyyəti, 1925.- 23 s.

İşçi müxbirinə rəhbər [Mətn] B.: [s. n.], 1926.- 63 s.

İşçi müxbirləri və heyəti-təhriyyələrin işi haqqında [Mətn]: işçi-kəndli müxbirlərinin IV Ümumittifaq müşavirəsində təsdiq edilmiş əsas qaydalar.- B.: Azərnəşr, 1929.- 96 s.

İzzət Əhməd oğlu Nəbiyev [Mətn] : Bibloqrafiya /Tərt. ed.: İ. M. Abdullayev, S. İ. Yusifov; Red.: R. T. Hümmətov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. 88 s.: 1 portr

Jitkov Boris Stepanoviç. Parovoz /B.S.Jitkov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 40 s., şək.; 18 sm.

Karintsev N. Bir şəxsin tarixçeyi-həyatı: Tomas Alva Edison [Mətn]: [həyat və fəaliyyəti] /N.Karintsev; mütərcimi: S.Xülusi.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 151 s.

Karrik V. Dəyiş-düyüş [Mətn]: mini-mini misallar /V.Karrik; çevirən. Z.Abdullazadə; müqəddimə. Çocuq ədəbiyyatı komissiyası.- B.: Azərnəşr, 1924.- 16 s.

Kataloq: Cəfər Cabbarlı (1899-1934); Abdulla Şaiq (1881-1959): Xatirə fondları Tərtibedən: F.M.Axundovavə b.; Elmired.: İ.R.İsrafilov; Red.: X.B.Bəşirova, S.N.Hüseynova; ARMEA Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.- B.: MarsPrint, 2001.- 144 səh.

Kataloq - 1: [Azərbaycan, Rusiya və başqa MDB ölkələrində nəşr olunan kitabların kataloqu] "Yayım" Assosiasiyası; "Avrasiya" Fondu; Layihənin direktoru: Yaşar Zeynalov.- B.: Yayım, 2001.- 32 səh.

Kataloq - 10: [Azərbaycan, Rusiya və başqa MDB ölkələrində nəşr olunan kitabların kataloqu] "Yayım" Assosiasiyası; "Avrasiya" Fondu.- B.: Yayım, 2001.- 32 səh.

Kautski Karl. Karl Marks və onun tarixi əhəmiyyəti [Mətn]: Marksın vəfatının 25 illiyi münasibətilə: 14 mart-1883 14 mart 1908 /K.Kautski; mütərcimi. Xəlil İbrahim.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 72 s.

Kazımova M. Ailədə və məktəbdə tərbiyə [Mətn]: qısa biblioqrafik yaddaş M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi Kitabxanası; tərt. ed. M.Kazımov; red. M.Səmədova.- B.: [s. n.] 1954.- 6, [2] s.

Kelina A. Ərəb Həsən /A.Kelina; çevirəni. A.Safrasyan; red. Ə.Ucarlı.- [Tiflis]: [s. n.], 1933.- 15 s. , şək. ; 23 sm.

Kənd təsərrüfatı müəsisələrindəki iqtisadi təhsil məktəblərində məşğələlərin təşkilinə dair tövsiyələr [Mətn] Az SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Elmi və Təbliğatı Baş İdarəsi.- Bakı [s.n.] 1985.- 20, [1] s.

Kənd təsərrüfatına dair yeni kitablar [Mətn]: [məlumat göstəricisi] Yanvar - Mart Azərb. SSR Mədəniyyət nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərb. Resp. Dövlət kitabxanası; Azərb. SSR Kənd təsərrüfatı nazirliyi, Respublika Elmi Kənd Təsərrüfatı kitabxanası; tərt. ed. B. Abdullazadə, T.Yefimova; red. B. Hüseynova, İ.B.Şibayeva.- B.: [s. n.] 1978.- 91, [1] s. 20 sm.

Kənd təsərrüfatına dair yeni kitablar [Mətn]: yanvar- mart /AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi M.F.Axundov adına Azərb. Dövlət Resp. kitabxanası AzSSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Resp. Elmi Kənd Təsərrüfatı kitabxanası red. B.Hüseynova; İ.V.Şibayeva; O.H.Məmmədova; tərt. et. T.Həsənova; T.Yefimova; S.N.Mixaylova; tərt. et. T.Həsənova; T.Yefimova; S.N.Mixaylova.- Bakı: [s. n.], 1979.97, [4] s.

Kənd təsərrüfatına dair yeni kitablar [Mətn]: M.F.Axundov ad. Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. T.B.Həsənova; red. B.E.Hüseynova; 2.Bakı [s.n.] 1974.-15, [1] s.

Kənd təsərrüfatına dair yeni kitablar 1984 [Mətn]: məlumat göstəricisi AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respub. Dövlət Kitabxanası; tərt. ed. T.B.Həsənova, T.S.Yefimova; red. B.E.Hüseynova, D.Y.Kərimova.- B.: [s. n.] 1985.- 30, [2] s.

Kəndli, ayı və tülkü [Mətn] /çevirəni. Ə. C. 38.- B.: Azərnəşr, 1926.- 18 s.

Kəndli qəzetəsi yanında nəşr edilən Muzdur yaşayışı vərəqəsi haqqında 4-cü direktiv məktubu /İŞCİ Kənd təsərrüfat və meşə işçiləri İttifaqının Azərbaycan Mərkəzi idarəsi.- B.: [s.n.], 1928.- 8 s.

Kərimov Ağa Kərim. İstehsalata aid elmi tədqiqat işləri konspekt üsulu ilə /A.K.Kərimov.- B.: Dağıstan Dövlət, 1929.- 64 s.

Kərimov Hüseyn. Azərbaycan xarici mətbuatda [Mətn]: incəsənət (1960-1970) H.Kərimov; Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1974.- 49, [2] s.

Kirovabad bədii ədəbiyyatda [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Dövlət Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1986.- [8] s. 20 sm

Kirovabad şəhərinin tarixi [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Dövlət Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1986.- [4] s.

Kitab kataloqu [Mətn]: bədii ədəbiyyat, ədəbiyyatşünaslıq və tənqid Azərb. SSR Nazirlər Soveti yanında Mədəni-Maarif Müəssisələri Komitəsi, Mədəni-Maarif İşləri Metod kabinəsi; tərt. ed. A.K.Quliyev; red. H.A.Rzaquliyev II-ci buraxılış.- B.: [s.n.] 1948.- 47, [1] s.

"Kitabi-Dədə Qorqud"un biblioqrafiyası [Mətn] /Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu; tərt. ed. və ön sözün müəl. A. C. Xəlilov; elmi red. M. M. Adilov; rəyçi. Ş. A. Cəmşidov. B.: Örnək, 2000. 260 s

Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /Drezden və Vatikan əlyazma nüsxələri və M.Erginin nəşri əsasında tərt. edib çapa haz. S.Əlizadə; Red.şurası: Anar (sədr), A.Axundov, B.Vahabzadə, B.Nəbiyev və b.; AMEA; Azərbaycan Yazıçılar Birliyi; TÜRKSOY; Azərb. Respub-sı "Kitabi - Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası; Layihənin rəhbəri: O. Ələkbərli, T.Həsənov I cild.- Bakı: Yeni Nəşrlər Evi, 2000.-623 s.

Kitabi - Dədə Qorqud ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /red. şurası. Anar (sədr), A.Axundov, B.Vahabzadə, B.Nəbiyev və b.; AMEA; Azərbaycan Yazıçılar Birliyi; TÜRKSOY; Azərb. Respub-sı "Kitabi - Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası; Layihənin rəhbəri. O.Ələkbərli, T.Həsənov II cild.- Bakı: Yeni Nəşrlər Evi, 2000.-567 s.

Kitabxanaların yoxlama briqadalarının xatirəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 23, [1] s. ; 18 sm.

Kitabxanaya 1 mays [Mətn].- B.: [s.n.], 1925.- 16 s.

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi - 60 [Mətn]: biblioqrafik məlumat kitabı /Azərb. Respub.-sı Təhsil Nazirliyi, BDU; tərt. N.İ.İsmayılov, S.A.Sadıqova; red. X.İsmayılov.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2008.- 271, [1] s.

Kitabxanaşünaslıq mədəniyyət institutları və kitabxanaçılıq fakultələri üçün proqram /red. K.İ.Abramov, Z.N.Ambarsumyan, Y.V.Qriqoryev; burax. məsul. D.A.Kuvardina; tərc. red. A.A.Xələfov.- Bakı: [s.n.], 1971.- 65, [2] s.

"Kitabi-Dədə Qorqud"un biblioqrafiyası [Mətn] /hazırlayan. K. V. Nərimanoğlu, H. M. Məmmədov, F. N.Vəliyev və b. B.: Maarif, 1999. 56 s

Klyonov Aleksandr Vladimiroviç. Kitabxana texnikası /A.V.Klyonov; [tərc. ed. U.Hacıyev, Ş.Axundov; red. A.Xələfov, Ə.Rəcəbov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1963.- 370, [2] s.

Kononenko Y. Kənddə qəzet ilə necə işləməli "Qəzet dostları" dərnəkləri və kənd müxbirləri üçün /Y.Kononenko; çevirəni. S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1929.- 44 s.

Korrektorun yaddaş kitabçası /AzərbaycanSovet Ensiklopediyası Baş Redaksiya; [red. R.Ə.İmaməliyev].- Bakı: [s. n.], 1966.- 17, [2] s.

Krasnoqorskaya L. Ətrafda olan nümunələrin uşaq üçün nə kimi əhəmiyyəti vardır [Mətn] /L.Krosnoqorskaya; tərc. M.İ.Əfəndiyev.- B.: Azərnəşr, 1928.- 16 s.

Krupskaya Nadejda Konstantinovna. Pioner kitabxana haqqında nə bilməlidir /N.K.Krupskaya.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 17, [2] s.

Krupskaya Nadejda Konstantinovna. Kitabxana uğrunda hücuma keçəlim /N.K.Krupskaya.- Bakı: [s.n.], 1930.- 18 s.

Kutateladze David. Qırmızı əskər və flot /D.Kutateladze.- Saxelkami: [s.n.], 1931.- 7 s., şək.; 29 sm.

Kuzmin V. İliç [Mətn] /V. Kuzmin; çevirəni. Əli Qasımi Bakı: [s.n.], 1926. 68 s.

Kuzmin V. İliç [Mətn] /V.Kuzmin; çevirəni. Əli Qasımi.- B.: Azərnəşr, 1926.- 92 s.

Kütləvi kitabxanalar üçün kitab kataloqu [Mətn]: 333 SSRİ-də sosialist kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı və 63 Kənd təsərrüfatı Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası; tərt. ed. A.K.Quliyev; red. H.A.Rzaquliyev.- B.: [s.n.] 1967.- 89, [3] s.

Kütləvi kitabxanalar üçün kitab kataloqu [Mətn]: ədəbiyyatşünaslıq və bədii ədəbiyyat [tərt. ed. H.A.Rzaquliyev; red. H.Tağıyev, A.K.Quliyev].- B.: [s. n.] 1955.- 190, [2] s.

Kütləvi kitabxanalar üçün kitabxana təsnifatı cədvəlləri /Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, Respublika Mədəni-Maarif İşləri Elmi Metodik Kabinəsi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respub. Kitabxanasının Elmi-Metodik Kitabxanaşünaslıq Şöbəsi; [tərc. ed. A.Məmmədov; red. B.A.Abdullayev].- Bakı: [s. n.], 1965.- 204, [2] s.

Qalınker İ. Avtomobil, mikroskop, telefon və saatı necə qayırmalı /İ.Qalınker, V.Şervinski.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 31, [1] s.

Qalib gəlmiş kolxoz quruluşu [Mətn]: tövsiyyə ədəbiyyat göstəricisi M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Ümumi Kitabxanası; [red. H.Əfəndiyev].- B.: [s. n.] 1951.- 31, [3] s.

Qara Qarayev [Mətn]: Biblioqrafiya (Əlavələrlə və düzəlişlərlə elektron resurs).- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.

Qara Qarayev [Mətn]: Biblioqrafiya.- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2008.- 332 s.

Qaradəniz diblərində parçalanan Mustafa Sübhi yoldaş [Mətn]: [həyatı və ictimai fəaliyyəti haqqında] /M.Sübhi.- B.: [s. n.], 1923.Qızıl Şərq .- 83 s.

Qasımova Amalya Nəbi qızı. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan mətbuatında qadın mövzusu (1901-1917) [Mətn]: biblioqrafiya /A.Qasımova.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 24 s.

Qasımova Elmira. İmzalar. "Molla Nəsrəddin", 1906-1931 [Mətn] : Milli Mətbuat - 140 : [biblioqrafik göstərici] /E. Qasımova, A. Əliyeva ; red. A. Salmansoy; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. B.: [Avropa], 2015. 197, [1] s.: cədv

Qəhrəmanov Ə. H. Sovet xalqları ədəbiyyatı biblioqrafiyası /Ə.H.Qəhrəmanov; red. Ə.Musayev; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, Azərb. Dövlət Kitab Palatası, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi Kitabxanası.- B.: Azərb. Döv. Kitab Palatası; 1956.- 131, [1] s.

Qızıl döşlü quş almancadan iqtibas edilmişdir.- Tiflis: Gürcüstan SŞC Dövlət nəşriyyatı, 1931.- 16 s.

Qızıl gənc qələmlər [Mətn].- B.: Kommunist, 1926.- 159, [1] s.

Qızıl təqvim [Mətn].- [S. L.]: Sivyaz, 1925.- 122 s.

Qiyabi şöbələrin fəaliyyətinə dair metodik tövsiyə [Mətn] Az SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Orta ixtisas təhsili üzrə Tədris-Metodika kabineti; tərt. ed. F.Abbasquliyev; red. N.Nağıyev.- Bakı [s. n.] [V.İ.Lenin ad. APİ] 1985.- 26, [1] s.

Qonyar S. Müəllimin xatirəsi [Mətn] /S. Qonyar; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 36 s.

Qorki Maksim. V. İ. Lenin /M. Qorki;[çevirəni. A.Əfəndizadə; red. M.Rəfili].- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 62 s.

Quliyev A.K. Xalq şairi Səməd Vurğun [Mətn]: 1906-1956: qısa ədəbiyyat göstəricisi /A.K.Quliyev, H.A.Rzaquliyev; [red. Q.Məmmədov, B.A.Abdullayev]; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi Mədəni-Maarif Müəssisələri İdarəsi Resp. Mədəni-Maarif işləri Metod Kabinəsi.- B.: [s. n.], 1956.- 70, [4] s.: portr., 21 sm.

Quliyev A.K. Xalq yazıçısı Süleyman Rəhimov [Mətn]:qısa ədəbiyyat göstəricisi A.K.Quliyev, Ə.T.Xələfov; red. H.A.Rzaquliyev; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası, Elmi-Metodik Kitabxanaşünaslıq şöbəsi.- B.: [s.n.] 1963.- 54, [2] s.

Quliyev A.K. Kənd təsərrüfatının daha da inkişaf etdirilməsi uğrunda [Mətn]: tövsiyyə və ədəbiyyat kataloqu A.K.Quliyev; [red. Ə.Y.Əliyev]; M.F.Axundovd. Azərb. Resp. Ümumi kitabxanası.- B.: [s.n.] 1954.- 28, [2] s.

Quliyev A.K. Məmməd Rahim [Mətn] anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə: bibloqrafiya A.K.Quliyev, H.A.Rzaquliyev: Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəni-Maarif İşləri Respublika Elmi-Metodika Kabinəsi.- B.: [s. n.] 1958.- 95, [1] s.

Quliyev A.K. Rayon və kənd kitabxanaları üçün kitab kataloqu [Mətn]: 63 şöbə kənd təsərrüfatı [tərt. ed. A.K.Quliyev; red. Q.Məmmədov]; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəni-Maarif Müəssisələri İdarəsinin Respublika Mədəni-Maarif İşləri Metod kabinəsi.- B.: [s. n.] 1957.- 48, [3] s.

Quliyev A.K. Süleyman Rüstəm [Mətn]: biblioqrafiya A.K.Quliyev; [red. N.Axundov]; Azərb. SSR Nazirlər Soveti yanında Mədəni-Maarif Müəssisələri Komitəsi; Resp. Mədəni-Maarif İşləri Metod kabinəsi.- B.: [s.n.] 1950.- 94, [2] s.

Qurbanov N.Ş. Ə.Əzizbəyov biblioqrafiya /tərt. ed. N.A.Qurbanov, N.B.Listenqarten; red. İ.H.Səfərov; Azərb. SSR EA., Əsaslı kitabxana.- B.: AzSSR EA; 1966.- 82, [2] s.,portr.; 16 sm.

Latın əsaslı yeni türk əlifbası və I Bakı türkoloji qurultayı: Biblioqrafiya/Tərtibçilər: K.V. Nərimanoğlu, Ə.Ağakişiyev, S. Abdullayeva, red.: M. Vəliyeva.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 40 s.

Lepeşinski P.N. Vladimir İliç ilə qonşuluqda [Mətn] /N.P.Lepeşinski; türkcə çevirən. H.Seyidzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 15 s.

Lenin [Mətn]: [həyat və fəaliyyəti] I hissə.- B.: AKF M və BK təbliğat və təşviqat, 1924.- 103 s.

Lev Nikolayeviç Tolstoy [Mətn]: 1828-1953 [tərt. ed. A.Y.Əliyev, M.N.Meylman]; M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi kitabxanası.- B.: [s. n.] 1953.- 8, [2] s.

Lev Tolstoy Azərbaycan mətbuatında [Mətn] : ədəbiyyatın biblioqrafik göstəricisi /AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi ; tərt. ed. H. A. Zeynalova, O. A. Məmmədova ; red. B. Səfiyev.- B.: 1979.- 68 s.

Levin A. Hərbi müxbirlik işi [Mətn] /A.Levin.- B.: [s. n.], 1927.- 80 s.

Lilina Z. Şagirdlərin tətili və dustaqxanada ölüm [Mətn] /Z.Lilina; tərc. Ə.Qasimi.- B.: Azərnəşr, 1927.- 16 s.

Lunaçarski. Şekspir [Mətn] /Lunaçarski.- B.: Azərnəşr, 1925.- 80 s.

M.Ə.Hüseynov [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed. N.A.Bağırbəyova; red. M.M.Həsənova, N.M.Teymurova; Azərb. SSR EA, Əsaslı kitabxana, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- B.: Elm, 1979.- 119, [7]

M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Qızıl Əmək Bayrağı Ordenli Sənaye İnstitutu [Mətn]: yubleyə həsr olunur [məsul red. Ş.R.Əliyev].- B.: [s. n.] 1945.- 126, [3] s. portr., fotoşək. 27 sm.

Mahmudov H.Z. Heydər Hüseynov 1908-1950: biblioqrafiya /Azərb. SSR EA, Əsaslı Kitabxana; tərt. ed. H.Z.Mahmudov; red. M.A.Dadaşzadə, İ. Səfərov.- B.: AzSSR EA; 1965.- 46, [2] s.

Mamin-Sibiryak D. N. Sərçə və at [Mətn] /D.N.Mamin- Sibiryak; çevirəni. Ə.İ.Cəfərzadə, S.Axundov, C.Cəbrayılbəyli [və b.].- B.: Azərnəşr, 1926.- 232 s.

Mandeliştam O. Mətbəx [Mətn] /O.Mandeliştam; tərcümə H.Turanlı.- B.: Azərnəşr, 1927.- 6 s.

Maraqlı məlumatlar [Mətn] [red. R.Hacıyeva].- B.: Azərnəşr, 1965.- 128, [4] s.

Mayakovskiy Vladimir Valdimiroviç. Oxuyub nə olmalı Mayakovskiyə bənzətmə /V.V.Mayakovski, M.Rəfili, M.Rahim.- B.: Azərnəşr, 1932.- 20, [2] s.

Meşə, dağ, göl-səhra, dəniz-,çay və ev heyvanları II kitab /Red.: Gülər Ələkbər qızı; Rəssam: A.Matonini, İ.KərimovHeyvanlar aləminin ensiklopediyası: [ Məktəb yaşı çatmayan uşaqlar üçün].- Bı: Maarif, 2006.- 64 s.

Məhəmməd Füzuli əsərlərinin nəşri [Mətn]: biblioqrafik göstərici Tərtib edəni və xüsusi red.: F.Məmmədov; Elmi red.: M.Müsəddiq; M.F.Axundov Adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- Bakı: Maarif, 1996.- 261 s.

Məhəmmədəlizadə Mirzə Hüseynqulu. Gülşəni-məcalis[Mətn]: Bu gülşəni-gülzari-Hüseyniyyədir. Həzrət-şühəda əleyhissəlamın əhvalından mənzumeyi-mənsurədir. /M. H. Məhəmmədəlizadə.- Gəncə: [ s. n.], 1912 (1330 h.).- 96 s.

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat [Mətn]: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: qəzet materialları əsasında /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi; burax. məs. D.Sadıxova və b.; red. G.Səfərəliyeva İyun 2006 B.: M.F.Axundov adına Millikitabxana, 2006.- 59 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Dekabr - 2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 87 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Yanvar - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi;red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.-64 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Fevral - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 63 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Mart - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 75 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Aprel - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 89 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: May - 2013 / /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 93 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: İyun - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 96 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: İyul - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 79 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Avqust - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 51 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Sentyabr - 2013/baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 76s

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Oktyabr - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 86s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Noyabr - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 90s.

Məmməd Əmin Adil oğlu Qazıyev biblioqrafiya /S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti, Əsaslı Kitabxanası; tərt. ed. K.H.Həsənov, A.Əliyev; red. A.A.Xələfov.- B.: Azərb. Dövlət Un-ti, 1969.- 60, [3] s.

Məmməd Rahim [Mətn]: biblioqrafik göstərici Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası, Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi ;tərt. ed. S.İ.Allahverənov, İ.İ.Qaracayev; red. M.Y.Nəcəfova, E.Ş.Bəşirova.- B.: [s. n.] 1980.- 156, [2] s.

Məmmədov F. Qadınlar kommunizmin fəal qurucularıdır [Mətn]: metodik vəsait və ədəbiyyat siyahısı F.Məmmədov; [red. H.A.Rzaquliyev]; Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi.- B.: [s.n.] 1961.- 29, [1] s.

Məmmədli Qulam Məmməd oğlu. İmzalar [Mətn] : Milli Mətbuat -140 : [biblioqrafik göstərici] /Q. M. Məmmədli, A. Əliyeva (ön söz) ; red. E. Qasımova ; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. B,: [Letterpress], 2015.311, [1] s

Məmmədli Qulam Məmməd oğlu. Sizə kim lazımdır? [Mətn]: biblioqrafik məlumat kitabı /Q.Məmmədli; elmi red. Ə.Mirəhmədov, X.Məmmədov.- B.: Maarif, 1990.- 192 s.

Məmmədov Arif Ümid oğlu. İnsan beynini möcüzələri /A.Ü.Məmmədov; red. İ.Əsgərov.- B.: Azərnəşr; 1970.- 70, [2] s.

Məmmədov C. Zərdabi Həsənbəy. [Mətn] Bakı: 1949.- 110 s.

Məmmədov Cabir Ağəli oğlu. Turizm və onunla əlaqəli sahələrdə işlədilən termin və anlayışların izahlı lüğəti C.Məmmədov, S.Rəhimov; Elmi red.: M.M.Fərzəliyev.- B.: Qanun, 2000.- 272 səh.

Məmmədov Vəli. "Əkinçi" qəzetinin göstəricisi. (S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti yurnalistika şöbəsinin tələbələri üçün vəsait).- Bakı:1963.- 40 s.

Məmmədova T. Qrammofon yazılarının təsviri və kataloqun təşkili [Mətn]: təlimati-metodik məktub /Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası, Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi; [tərt. ed. T.Məmmədova; red. M.Nəcəfova]Bakı: [s. n.], 1976.- 8, [2] s. , cədv. ; 20 sm.

Mənalı ömür yolu: Abuzər Alı oğlu Xələfov [Mətn] /Bakı Dövlət Universiteti; Tərtib ed. K.Aslan (red.), M.Bağırov.-Bakı: Bakı Universiteti, 2001.- 229 s.

Mərkəzi Elmi Kitabxanaya 2008-ci ildə yeni daxil olan kitablar [Mətn]: informasiya bülleteni /AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana; elmi red. A.İ.Əliyeva-Kəngərli; tərt. X.Səfərova və b.; red. T.Əsgərova və b.; buraxılışa məsul. F.Hüseynova.Buraxılış 3-4.B.: [Mərkəzi Elmi Kitabxana], 2009.- 142 s.

Mərkəzi Elmi Kitabxanaya 2009-cı ildə daxil olan dövri və nəşri davam edən ədəbiyyat [Mətn]: biblioqrafik göstərici /elmi red. A.İ.Əliyeva-Kəngərli; tərt. T.Əsgərova, S.Rzayeva, G.Əmiraslanova, G.Qəniyeeva; red. F.Hüseynova (burax. məs.), A.Hüseynova, F.Süleymanova; AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana. 1-ci buraxılış.- B.: [Mərkəzi Elmi Kitabxana], 2009.- 67 s.

Mərkəzləşmiş kitabxana sistemi bölmələrinin nümunəvi əsasnamələri, kitabxana işçilərinin vəzifə təlimatları və uçot formaları(Red. Q.H.Məmmədov).- Bakı: 1979.- 131 s.

Mətbəəyi-İctihadın fehrist nəşriyyatı [Mətn]: [biblioqrafiya] /"İctihad" mətbəəsi.- Misir: [s.n.], 1908.- 47 s.

Mətbuat günü məruzə üçün material /AK(b)F BK Təbliğat-Təşviqat Şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 40 s.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin "Nadir kitablar fondu"nun biblioqrafik göstəricisi [Mətn]: (1728-1860) AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; tərt.: F.Abdullayeva, M.Məmmədov, M.Əliyeva [və b.]; elmi red. N.Vəlixanlı; red. N.Əliyeva; biblioqrafik göst. haz.: A.Dadaşova, L.Məmmədova, F.Qəniyeva Cild 1.- B.: [Ziya] 2013.-163, [1] s.

Milli Kitabxananın nəşrləri (2000-2012): Metodik tövsiyələr /tərt.ed. A.Abdullayeva; ixtisas red. və bur.məs. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 21 s.

Mir Cəlal Paşayev: 1908-1978 [Mətn]: Biblioqrafiya Tərt.: R.Q.Muradova; Red.: N.P.Nağıyeva; Azərbaycan Respublikası M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanası Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi.- Bakı: 1998.- 70 s.

Mirəli Qaşqay biblioqrafiya /AzSSR Əsaaslı Kitabxana; tərt. ed. İ.Səfərov; red. R.Kazımov.- B.: AzSSR EA, 1967.- 159, [4] s.,portr. ;16 sm.

Mirvarid Dilbazi [Mətn]: Biblioqrafik göstərici Tərtibçi H.M.Həmidova; Red. Ə.Əfəndiyev; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: 1990.- 171 s.

Mirzə Fətəli Axundov [Mətn]: müxtəsər ədəbiyyat göstəricisi Azərb. SSR Nazirlər Soveti yanında Mədəni-Maarif Müəssisələri Komitəsi, M.F.Axundov ad. Azərb. Res. Ümumi Kitabxanası; [tərt. ed. N.F.Axundov; red. A.N.Lerman].- B.: [s. n.] 1948.- 15, [1] s.

Mirzə Fətəli Axundov 1812-1878 [Mətn]: anadan olmasının 150 illiyi M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1962.-[1] qat. v. portr.

Mirzə İbrahimov [Mətn]: biblioqrafiya /Azərb. Milli Elmlər Akademiyası, Mərkəzi Elmi Kitabxana; tərt.-müəllif. A.Əliyeva-Kəngərli, İ.Səfərov; red. T.Əhmədov, F.Hüseynova.- B.: Elm, 2013.- 460 s. portr

Molla Nəsrəddin [Mətn]: 10 cilddə (1906-1931) 1906-1907 /tərt. ed. T. Həsənzadə; cildin red. və ön sözün müəl. Ə.Mirəhmədov; cildin bədii tərt. F.Fərəcov; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- I cild.-B.: Azərnəşr, 1996.- 712 s.

Molla Nəsrəddin [Mətn]: 10 cilddə (1906-1931) 1908-1909 /transliterasiya və tərt. ed. T. Həsənzadə; red. Ə. Mirəhmədov; cildin bədii tərt. F.Fərəcov.- II cild.- B.: Azərnəşr, 2002.- 720 s.

Molla Nəsrəddin [Mətn]: 10 cilddə /1909-cu ilin saylarının transliterasiya ed. və çapa haz. T.Həsənzadə; 1910-cu ilin saylarının transliterasiya ed. və çapa haz. E. Qasımova; ön sözün müəl. İ.Həbibbəyli; red. T.Kərimli; naşir. Q.İsmayıloğlu.- III cild.- B.: Çinar-Çap, 2005.- 700 s.

Molla Nəsrəddin [Mətn]: 8 cilddə(1906-1931) /1911-cu ilin saylarının transliterasiya ed. və çapa haz. Əliheydər Hüseynov; 1912-1913-cu ilin saylarının transliterasiya ed. və çapa haz. Turan Həsənzadə; naşir. Q.İsmayıloğlu.- IV cild(1911-1914-cü illər).- B.: Çinar-Çap, 2008.- 884 s.

Molla Pənah Vaqif [Mətn]: anadan olmasının 250 illiyi Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası; [tərt. ed. F.A.Bayramov, N.İ.Əlizadə; red. S.M.Rzayev]B.: [s. n.] 1967.-[9] s.

Molla Nəsrəddin: Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki, görkəmli yazıçı, ictimai xadim, Cəlil Hüseyn oğlu Məmmədquluzadənin böyük şah əsəri: Təqvim 2002.- B.: Qismət NP, 2002.- 25 səh.

Musa Mirzə oğlu Əliyev [Mətn] : biblioqrfaiya / tərt. Q. Ə. Əliyev ; A. R. Əzizbəyova ; red. A. Əlizadə ; AMEA, Geologiya İn-tu B.: Nafta-Press; 2008.- 121, [1] s.

Müdriklik və alimlik zirvəsində [Mətn]: Abuzər Alı oğlu Xələfov: Anadan olmasının 75, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 50 illiyinə həsr edilir /Tərtib edənlər. R. Kazımov, K. Aslan; Red. K.Aslan; BDU.-Bakı: [Bakı Universiteti], 2006.- 160 s.

Mülahizəli kataloq /red. M.Şahbazo; ASM Komitəs; AHİŞ Mədəni-Maarif Şöbəsi [1]. Bakı: AHİŞ RNŞ, 1929.- 80 s.

Müslüm Maqomayev: Biblioqrafiya /tərt. ed. L.Şirinova; burax. məs. və ixtis. red. K.Tahirov; red. M.Vəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. - Bakı, 2011. - 168 s.

Mütəllimov Şəmsəddin Mütəllim oğlu: Biblioqrafiya Tərtib edəni: U.İ.Həsənov, Azərbaycan Texnologiya Universiteti. Elmi kitabxana.- Gəncə: 2001.- 43 səh.

Müvəqqəti təsnifat sxeması /RSFŞC Dövlət Mərkəzi Kitab Palatası; çevirəni. Q.Əlizadə; red. R.Müzəffər; [müq. H.H.Terequlov.]Bakı: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası nəşriyyatı, 1933.- 32 s. ; 22 sm.

Naxçıvan abidələri ensiklopediyası.-Bakı: [s.l.] , 2008.

Naxçıvan Ensiklopediyası /red. hey. C.Ə.Əliyev, A.A.Əlizadə, İ.Ə.Həbibbəyli [və b.]; AMEA.- Bakı: AMEA, 2002.-598 s.

Naxçıvan ensiklopediyası: NE 2 cilddə. Cild 1. Naxçıvan , 2005.

Naxçıvan ensiklopediyası: NE 2 cilddə. Cild 2. Naxçıvan , 2005.

Neftçiyə kömək [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası; tərt. ed. B.E.Hüseynova; red. S.Ə.Nəcəfova.- Bakı [s. n.] 1966.- 24, [2] s.

Nəcəfova M. Kommunizmin böyük tikintiləri [Mətn]: qısa tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi Kitabxanası; tərt. ed. M.Nəcəfova; [red. C.Şirinov].- B.: [s.n.] 1953.- 57, [3] s.

Nəcəfova M. Neft [Mətn]: ədəbiyyat göstəricisi M.Nəcəfova, R.Kazımov; red. İ.Rzayev; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Kitabxanası, Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi.- B.: [s. n.] 1960.- 56 s.

Nəcəfova M.Y. Xalq yazıçısı Süleyman Rəhimov [Mətn]: biblioqrafiya M.Y.Nəcəfova, A.K.Quliyev; Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası.- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası, 1975.- 145, [3] s.

Nəcəfova M.Y. Kimya xalqın xidmətində [Mətn]: mülahizəli tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi M.Y.Nəcəfova, [M.N.Meylman]; elmi red. Ş.T.Əhmədov; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası.- Bakı [s. n.] 1960.- 41, [3] s.

Nəcəfova M.Y. Molla Pənah Vaqif [Mətn]: qısa tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası; tərt.ed.M.Y.Nəcəfova; red. H.A.Zeynalova.- B.: [s. n.] 1970.- 30, [2] s.

Nəcəfova M.Y. Oxucuya yaddaş /tərt. ed. M.Y.Nəcəfova; burax. məs. R.A.Haşımova; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 1962.- 31, [1] s., fotoşək.; 20 sm.

Nəcəfova M.Y. Respublika, ümumittifaq və VI Ümumdünya festivalları qarşısında [Mətn]: bədii özfəaliyyət iştirakçılarına kömək üçün qısa tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi Azərb. LKGİ Mərkəzi Komitəsi, M.F.Axundovad. Azərb. Resp. Ümumi kitabxanası; tərt. ed. M.Y.Nəcəfova, İ.V.Pereqonets; red. Y.H.Qasımov.- B.: Azərnəşr, 1957.- 31, [1] s.

Nəcəfova M.Y. Sovet ordusu və hərbi dəniz donanmasının 40 illiyi [Mətn]: 1918-1958: oxucuya yaddaş [tərt. ed. M.Y.Nəcəfova; red. H.B.Həsənov]; M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1958.- 7, [2] s.

Nəcəfova M.Y. Süleyman Rüstəm [Mətn]: anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə: 1906: yaddaş [tərt. ed. M.Y.Nəcəfova, M.N.Meylman; red. Ə.T.Xələfov, İ.V.Pereqones]; M.F.Axundov adına Azərb. Resp. Ümumi kitabxanası (Məlumat biblioqrafiya şöbəsi).- B.: [s. n.] 1956.- 12, [2] s.

Nəcəfova Məryəm. Taxılçılıq [Mətn]: mülahizəli biblioqrafik yaddaş tərt. ed. M.Nəcəfova; red. F.H.Məmmədov; Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundovad. Azərb. Resp. Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1963.- 21, [3] s.

Nəcəfova S. İncəsənət [Mətn]: qısa tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Kitabxanası; tərt. ed. S.Nəcəfova; red. M.Nəcəfova.- B.: [s.n.] 1963.- 41, [1] s.

Nəğmə kitabçası /[müqqəddimə. Ş.Abbasov]Bakı: ALKGİ M. və BKTT şöbələri, 1928.- 39 s.

Nəriman Nərimanovun qısa bioqrafiyası ilə məqalə və məktubları [Mətn]: ruscadan tərcümə /Yeni türk əlifba komitəsi.- B.: Yeni türk əlifba komitəsi, 1925.- 67 s.

Nəvai Əlişir. Vəqfiyyə [Mətn] /Ə.Nəvai.- B.: Azərnəşr, 1926.- 55 s.

Nəvai Əlişir. Münşaat [Mətn] /Ə.Nəvai.- B.: Azərnəşr, 1926.- 88 s.

Nicat'ın ikinci sənə dəvamiyyəsi (1907-1908 sənə)nin hesabı [Mətn].- B.: [s.n.], 1908 16 s.

Nikolay Vasilyeviç Qoqol [Mətn]: 1809-1852: vəfatının 100 illiyi münasibətilə biblioqrafik yaddaş M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi kitabxanası.- B.: [1] 1952.- [1] qat. v. portr.

Niyazi (Niyazi Zülfüqar oğlu Hacıbəyov-Tağızadə) [Mətn]: biblioqrafiya Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. P.Qurbanova, H.Həşimova, Ş.Məmmədli; ixt. red. və burax. məs. K.M.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva.- B.: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası] 2012.- 198, [2] s.

Nizami Gəncəvi (vəfatının 750 illiyi) [Mətn]: 1141-1203: oxucuya yaddaş M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi kitabxanası.- B.: [s. n.] 1953.- 7, [1] s.

Nizami Mənaf oğlu Xudiyev [Mətn]: Biblioqrafiya Tərt. ed.: A.Əhmədova, M.Çobanlı; Red.: R.Yusifoğlu.- B.: Elm, 2002.- 316 s. portr.

Oktyabr Azərbaycan poeziyasında 1980-1986 [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1987.- [12] s.

On iki tərcümeyi - hal [Mətn] /Azərbaycan nişancı firqəsi siyasi şöbəsi.- B.: Azərbaycan nişancı firqəsi siyasi şöbəsi, 1925.- 27 s.

Onluq kitabxana sistemi və müxtəlif tipli kitabxanalarda tətbiqi [Mətn] /ruscadan çevirəni. M.M.İbrahimi.- B.: Ali Siyasi Maarif, 1926.- 102 s.

Onluq kitabxana sistemi və onun müxtəlif tipli kitabxanalarda tətbiqi [Mətn] /ruscadan çevirəni. M.M.İbrahimi.- B.: Ali Siyasi Maarif İdarəsi, 1926.- 56, [4] s.

Orta məktəbin VIII-X sinif şagirdləri üçün kitab kataloqu [Mətn]: Azərkitabın mağazalarında satışda olan kitablar /[M.F. Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası], Azərb. SSR Nazirlər Soveti Yanında Poliqrafiya Sənayesi, Nəşriyyat və Kitab Ticarəti İşləri İdarəsi, Azərbaycan Kitab Ticarəti Birliyi Azərkitab ; [ tərt. ed. H. A. Rzaquliyev. ; red. Ə.Musayev].- B.: Azərkitab, 1951.- 67, [3] s.

Qəzənfər Məhəmməd oğlu Paşayev biblioqrafiya /AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana; tərt. İ. Səfərov; red. A. Əliyeva-Kəngərli.-Bakı: Təhsil, 2013.- 247, [1] s.

Pavlenko P. Baloğlan Abbasov. [Mətn] Azərnəşr, Bakı:1943.- 24 s.

Rayon və kənd kitabxanaları üçün kitab kataloqu [Mətn]: 5. təbiət 61. təbabət 63. kənd təsərrüfatı şöbəsi Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası; [tərt. ed. A.K.Quliyev; red. Ə.Y.Əliyev].- B.: [s.n.] 1959.- 94, [2] s.

Poeziya dünyasının dahisi: metodik vəsait /tərt. ed. M.Məmmədov; ixtis. red. və bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 64 s.

Pokrovski A. Kitabxana işləri [Mətn]: xalq kitabxanasında mədəni və ictimai işlər xüsusunda /A. Pokrovski; Q. Qasımbəyli.- B.: AXMK Ali Siyasi Maarif İdarəsi, 1924.- 107 s.

Polevaya L. Klub kitabxanalarında syasi maarif işini nasıl aparmalı [Mətn] /Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: 49 s.

Professor Vidadi Xəlilov [Mətn] : biblioqrafik göstərici /tərtibçi: H. Musayev, V. Xəlilov. B.: Nərgiz, 1999. 136 s.: portr., ill

Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyev. Biblioqrafiya.-Bakı: AzərTac , 2009. 371, [5] s.

Rebelski İ. Zehin işlərində necə çalışmalı [Mətn]: nə cür oxumalı, nə cür dinləməli, məruzəyə nə cür hazırlaşmalı və necə məruzə etməli /İ.Rebelski; çevirəni. Ə.H.Orucov; red. Ə.Qərib, A.Əfəndizadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 183 s.

Roman-german və Azərbaycan dillərinin müqayisəli təliminə dair elmi-metodik ədəbiyyatın biblioqrafiyası [Mətn]: 1809-1980-ci illər tərtib ed. F.Ə.Hüseynova; red. L.Y.Qafurova; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası, SSRİ-nin 50 İlliyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər institutu.Bakı [s.n.] 1989.- 88 s.

Rus ədəbiyyatı Azərbaycan dilində [Mətn]: biblioqrafik göstərici AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası; tərt. B.Hüseynova, S.Şəmsizadə; red. Ə.Əliyev.- B.: [s.n.] 1984.- 104, [3] s.

Rzaquluzadə Mirzə Həsən. Qetter üsulu üzrə iki rəqəmli cədvəl [Mətn] /M.H.Rzaquluzadə; Azərbaycan Ali Siyasi maarif komitəsi.- B.: Azərbaycan Ali Siyasi maarif komitəsi, 1927.- 33 s.

Rızaquluzadə Mirzə Həsən. İki rəqəmli cədvəl [Mətn]: ketter üsulu üzrə M.H.Rızaquluzadə.- B.: Azərbaycan Döv. kitab palatası nəşriyyatı, 1932.- 20 s. cədv. 20 sm.

Rzayev S. Uşaqları beynəlxalq müdafiə günü [Mətn]: metodik və biblioqrafik vəsait Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası, Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi; [red. H.A.Rzaquliyev].- B.: [s.n.] 1962.- 9, [1] s.

S.M.Kirov [Mətn]: (1886-1934): qısa ədəbiyyat göstəricisi M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Ümumi Kitabxanası; [red. H.Əfəndiyev].- 35, [4] s.

Sadze. Proletar mətbuatı [Mətn]: 5 may mətbuat günü münasibətiylə /Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 52 s.

Sent-İler K. Bayquş [Mətn] /K.Sent-İler; tərc. ed. F.N.; Çocuq ədəbiyyatı komissiyası.- B.: [s.n.], 1924.- 30 s.

Sabir kitabxanasının on illiyi [Mətn]: Bakı: Azərnəşr, 1929.- 30, [1] s.

Sadıqova S.A. Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı.- B: Nagıl Evi nəsriyyatı, 2011.- 342 s.

Sent-İler K. Bayquş nağılı /K.Sent-İler.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 20 s.

Seyidzadə Əli Əjdər. Kitabxana nədir və ümumən necə kitabxanalar olur [Mətn] /Ə.Ə.Seyidzadə; Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti; Xalq Maarif Komissarlığı məktəbdən xaricdə təhsil və tərbiyə dairəsi.- B.: Xalq maarif komissarlığı, 1922.- 46 s.

Səbri Həsən. Divar qəzetləri [Mətn]: əhəmiyyəti, tipləri, quruluşu və müxbirlər dərnəyi /H.Səbri.- Tiflis: Yeni fikir, 1926.- 40 s.

Səidova T. Kitabxana kataloqları üçün vahid kitab təsviri qaydaları [Mətn]: İkirəqəmli cədvəl /T.Səidova (tərt.), M.Rzaquluzadə; red. H.A.Rzaquliyev; Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası.- Bakı: [s.n.], 1974.- 148, [3] s.

Səidzadə Əli Əjdər. El kitabxanalarında kitablar necə yazılmalı və təsnif edilməlidir [Mətn]: beynəlmiləl ünlü kitabiyyat təsnifi üsulu, tarix və tətbiqi və əsası lövhə, ılifba föhristnaməsi ilə beynəlmiləl kataloqrafi qanunları /Ə.Ə.Səidzadə.- B.: Hökumət, 1922.- 48 s.

Səksən min at gücü [Mətn] Bakı: Bakı işçisi, 1924.- 12 s.

Sənədlərin biblioqrafik təsvir qaydaları haqqında (7.1-2003 Dövlət standartı əsasında): metodik vəsait /tərt. S.Quliyeva; ixtisas red. və bur. məs. K.Tahirov; red.A.Abdullayeva; rəyçi G. Vəkilova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitab-xanası.- Bakı, 2011.- 45 s.

Sitoviç V. Ailədə və məktəbdə kommunist tərbiyəsi [Mətn]: müxtəsər biblioqrafik yaddaş M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi Kitabxanası; tərt. ed. V.Citoviç.- B.: [s. n.]1953.- 10, [2] s.

Sluxovskiy M. İ. Qiraət komasında qəzetə işləri [Mətn] /M.İ.Sluxovskiy; mütərcimi. M.H.Movsumov.- B.: Ali Siyasi Maarif İdarəsi, 1926.- 71 s.

Sov. İKP XXVII qurultayı sürətləndirmə strategiyası [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərb. Döv. Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1986.- [12] s.

Sovet Azərbaycanının incəsənəti [Mətn]: təsviri incəsənət (1959-1980). biblioqrafik göstərici Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Kitabxanası; tərt. ed. S.İ.Allahverənov, İ.İ.Qaracayev; red. L.Y.Qafurova.- Bakı: [s.n.] 1986.- 114, [1] s.

Sovet Ermənistanında Azərbaycan kitabı [Mətn]: biblioqrafiya (1925-1985) /Ermənistan SSR Döv. Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab Ticarəti Komitəsi, Ermənistan SSR Döv. Kitab Palatası; tərt. ed. S.İ.Məmmədov; red. İ.S.Məmmədov, E.S.Saxinov.- Yerevan: [s. n.], 1985.- 161, [3] s.

Sovet quruluşu haqqında nə oxumalı [Mətn] red. H.Əfəndiyev.- B.: [s. n.] 1947.- 85, [1] s.

Spreq-Mitçel L. Neboskreb kiçik yaşlı uşaqlar üçün hekayə /L.Spreq-Mitçel.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 12 s., şək.; 18 sm.

SSRi Ali Sovetinə seçkilərə dair [Mətn]: oxucuya yaddaş [tərt. ed. Ə.Xələfov; red. M.Nəcəfova].- B.: M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi kitabxanası, 1954.- 6, [2] s.

SSRİ xalqları ədəbiyyatından nümunələr [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1987.- [44] s.

SSRİ xalqlarının dostluğu haqqında nə oxumalı [Mətn] [tərt. ed. H.Teymurov, M.Mirzəyev; red. H.Əfəndiyev]; M.F.Axundov adına Azərb. Resp. Ümumi Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1948.- 86, [2] s.

Sülh uğrunda mübarizəyə Sovet İttifaqı başçılıq edir [Mətn]: izahatlı qısa ədəbiyyat göstəricisi M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi Kitabxanası; [red. H.Əfəndiyev].- B.: [s. n.] 1951.- 31, [3] s.

Şahverdiyev Akif. Biblioqrafik göstərici: Göstərici Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin tövsiyyəsi ilə nəşr olunur Tərtibçi red.: Akif Abbasov; Elmi red.: Həqiqət Kərimova.- B.: Araz, 2002.- 44 səh.

Şaiq Abdulla. Pedaqoji və ədəbi fəaliyyətinin yigirmi illik yovmiyyəsi münasibətilə Azərbaycan Ali Pedaqoji İnstitutu nəzdində iki dərəcəli nümunə məktəbi təşəbbüsilə edilmiş "Şaiq gecəsi"ndən bir xatirə [Mətn]: birinci dərəcəli məktəblərin 4-cü və 5-ci siniflərinə məxsusdur.- B.: [s. n.], 1923.- 45 s.

Şakalad adam [Mətn]: 1-ci hekayə /tərcümə. M.H.Münşüzadə.-B.: Azərnəşr, 1925.- 15 s.

Şəddat Cəfərov biblioqrafiya /tərt. ed. A. Abdullayev; red. R. Qurbanov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi "Gənclik" nəşriyyatı.-Bakı: Gənclik, 2011. - 104 s.

Şəmistan Nəzirli [Mətn]: biblioqrafiya Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. A.Əliyeva; ixtisas red. və burax. məs. K.Tahirov; red. M.Cəfərova.- B.: ["Zərbabi LTD" MMC NPM] 2014.- 191, [1] s.

Şəmsizadə Solmaz. Sosializm yarışı müasir dövrün hərəkətverici qüvvəsidir [Mətn] S.Şəmsizadə; red. B.Səfiyev; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və Milli biblioqrafiya şöbəsi.- B.: [s.n.] 1978.- 17, [1] s.

Staxanov hərəkatının 50 illiyi [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Dövlət Kitabxanası; tərt. ed. S.Şəmsizadə; red. T. Ağamirova.- Bakı [s. n.] 1985.- 6, [1] s.

Ştamm V. Tırtıl da uçarmı /V. Ştamm; çevirəni. İ.Şıxzamanov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 42, [1] s.

Şükürov Kərim Kərəm oğlu. Azərbaycan əhalisi haqqında (əhali poblemlərinə dair ən mühüm əsərlərlə birgə) ədəbiyyat [Mətn]: Biblioqrafik göstərici (Qədim zamanlardan müasir dövrədək). Tarixi dövlər və illər üzrə təsnifat /Kərim Şükürov.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1997.- 368 s. ; 20 sm.

Tağıyev H. M.F.Axundov haqqında biblioqrafiya [Mətn]: 1837-1947-ci illər H.Tağıyev; red. M.C.Cəfərov; M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1948.- 109, [3] s.

Tağıyev H. M.F.Axundov [Mətn]: biblioqrafiya: 1837-1957-ci illər H.Tağıyev; red. Ə.Mir Əhmədov; M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası.Bakı [s.n.] 1960.- 100, [4] s.

Tağıyev Hüseyn Novruz oğlu. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafı 1920-1955 /H.N.Tağıyev; [red. Ə.Salahov].- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 133, [3] s.

Tahir Salahov: biblioqrafiya /tərt. ed.: S.Əsədova, L.Şirinova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. M.Vəliyeva; Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 320 səh.

 Tapdıqoğlu Nazim. (Vəlişov) Xocavənd ensiklopediyası [Mətn] /N.Tapdıqoğlu.- B.: [ Zərdabi LTD], 2009.- 543, [1] s.: cədv., fotoşək., portr., xaritə, 22 sm.

Tapdıqoğlu Nazim. Zərdab ensiklopediyası [Mətn]: /N.Tapdıqoğlu (Vəlişov); red. hey. B.Budaqov və b.- Bakı: Gənclik, 2009.- 287, [1] s.

Tarasov. Kənd müxbiri iş başında [Mətn] /Tarasov; tərcümə. M.Zadə; Ali siyasi mmarif idarəsi.-B.: Ali siyasi mmarif idarəsi, 1925.- 27 s.

Teymur Elçin [Mətn]: (Teymur Süleyman oğlu Əliyev): biblioqrafiya Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. M.Vəliyeva, M.İbrahimova, S.Əsədova; ön söz. müəl. Elçin; red. və burax. məsul K.Tahirov.- B.: [Azərbaycan Milli Kitabxanası] 2014.- 246, [2] s.

Təbiət elminə dair nə oxunmalı [Mətn]: müxtəsər ədəbiyyat siyahısı M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Ümumi Kitabxanası; [red. S.A.Ələkbərov].- B.: [s. n.] 1950.- 13, [2] s.

Təqvim (1409-1410), (1989-1990) [Mətn] Bakı: [s.n.], 1989.- 14 s.

Təqvim (1409-1410), (1989-1990) [Mətn] Bakı: [s.n.], 1989.-28 s.

Tikan [Mətn]: "Kəndçi" qəzetəsi tərəfindən məhərrəmlik münasibətilə nəşr edilən gülgü məcmuəsidir.- B.: [s. n.]., 1924.-16 s.

Trizna O. Ağaclar haqqında söhbətlər /O.Trizna, M.Kavrayskaya.- B.: Azərnəşr, 1931.- 13 s., şək.; 26 sm.

Turanlı H. Əhməd kişinin zontiki [Mətn]: [az yaşlı uşaqlar üçün] /H.Turanlı[Bakı]: Bakı işçisi, 1924.- [9] s.

Turanlı Hilal. Əhməd kişinin zontiki [Mətn] /H.Turanlı; rəs. L.Sabsay.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 9 s.

Turanlı Hilal. Pinti olma! [Mətn] /H.Turanlı.- B.: Bakı İşçisi, 1928.- 23 s.

Turanlı Hilal. Yumşaq təkərlilər [Mətn] /H.Turanlı; rəs. L.Sabsay.- B.: Bakı işçisi, 1926.- [9] s.

Tuzanlı Hilal. Yumşaq təkərlilər [Mətn] /H.Tuzanlı.- B.: [s. n.], 1927.- 10 s.

Tülkü almancadan iqtibas edilmişdir.- Tiflis: Gürcüstan SŞC Dövlət nəşriyyatı, 1931.- 16 s., şək.; 20 sm.

Tülkü və durna [Mətn]: 10-cu hekayə /tərcümə. Ə.Təğizadə.- B.: Azərnəşr, 1925.- 4 s.

Tülkü və qurd [Mətn]: çocuq nağılı.- B.: Bakı kooperasiya, 1926.- 16 s.

Türkoloji dilçiliyə dairbiblioqrafiya [Mətn] 1 /Tərtibçilər: Red.: A.M.Qurbanov; İ.Hüseynov, S.Sadıqova.- Bakı: 2001.- 52 s.

Türkoloji dilçiliyə dair biblioqrafiya [Mətn] /N.S.Novruzova, D.T.Əliyeva; Red.: T.İ.Hacıyev; Bakı Slavyan Universiteti; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: Təhsil, 2005.- 212 s.

Ukraynanın Rusiya ilə birləşməsinin 300 illiyi [Mətn]: 1654-1954: oxucuyayaddaş [tərt. ed. Ə.Xələfov; red. M.Nəcəfova].- B.: M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. ümumi kitabxanası 1954.- 7, [1] s.

Ulyanova. M. İ. İşçi-kəndli müxbirinin rolu və vəzifəsi [Mətn]: Ümum İttifaq işçi-kəndli müxbirlərinin IV müşavirəsində edilmiş məruzələr /M.İ.Ulyanova, Yaroslavski.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 41 s.

Ən... ilk... ensiklopediyası [Mətn]: [10 cilddə] /baş red. hey. A. Məhərrəmov, B. Babayev, R. Əliyeva və b.; burax. məs. B. Babayev. II cild. B.: Azərnəşr, 1999. 174 s

Uşaq kitabxanasında kataloq və kartotekaların tərtibi [Mətn]: metodiki göstərici /Azərb SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Döv. Kitabxanası; F.Köçərli ad. Respublika Uşaq Kitabxanası; tərt. ed. S.Nəcəfova; red. M.Abidov.- Bakı: [s. n.], 1976.- 20 s.

Uşaq və məktəb kitabxanaları üçün kitab kataloqu [Mətn] Azərb. SSR Nazirlər Soveti yanında Mədəni-maarif müəssisələri Komitəsi, Resp. Mədəni-maarif işləri Metod kabinəsi; [tərt. ed. A.K.Quliyev; red. H.A.Rzaquliyev] 3 bur. Uşaq ədəbiyyatı.- B.: [s. n.] 1949.- 59, [1] s.

Uşaqlar beyn-əl-miləli çağırışı [Mətn] /tərcümə. Y.Qralitsan; şəkil. K.Yeçejistov, M.Aritçyan.- Ermənistan: E. S. Ş. C. dövlət nəşriyyatı, 1927.- 36 s.

 Üçüncü dalğanın meridianlarında [Mətn] : Nazim Rza İsrafiloğlu : biblioqraf, filmoqrafiya /red. E. Muradəliyeva ; ixtisas red.: F. Cabbarov, A. Kazımzadə ; biblioqraf : G. Səfərəliyeva ; üzün dizaynı A. Mirzə-zadə. Bakı: [Zərdabi LTD ], 2017.- 367, [1] s.: portr., 22 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD-ROM) ; 12 sm.

Ümumittifaq işçi-kəndli müxbirləri IV müşavirəsinin qərarları [Mətn] /çevirəni. Ə.Ağakişizadə .- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 178 s.

Üzeyir Hacıbəyli [Elektron resurs ]: biblioqrafiya: 1905-2015 /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. H. Haşımova [və b.]; elmi red. və ön söz. müəl. Z. Səfərova; ixt. red. və burax. məs. K. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva.- B.: [M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası], 2015.- 540 s.

V.İ.Leninin əsərlərinin Azərbaycanda nəşri (1980-1990-cı illər) [Mətn]: Biblioqrafik göstərici Tərtib edən. F.H.Məmmədov; Red. L.Y.Qafurov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- Bakı Universiteti 1990.- 46 s.

Vedibasar [Mətn]: müstəqil qəzet, IV cild /təsisçi və baş red. S. İslamoğlu; məsləhətçi. A. Şadlinski; red. N. İsrafilqızı; xüsusi müxbirlər. T. Səmimi və b.- B.: Araz, 2009. 710, [1] s., portr., fotoşək., şək.

Veber M. İşıqlanırkən [Mətn]: XIX əsrin əmək yaşayışı rəsmlərindən /M.Veber; tərcümə. Teseyner R.Hacızadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 131 s.

Venskiy B. Qurda hücum [Mətn] /B.Venskiy; tərc. H.Turanlı.- B.: Azərnəşr, 1928.- 10 s.

Vvedenskiy A. İşçi bayramı/A.Vvedenskiy, O.Pçelnikov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 7 s.

Yaddaş dəftərçəsi və məlumat təqvimi [Mətn]: 1927 senə üçün Z. S. F. Ş.C. rayon statiskləri və könüllü müxbirlər üçün /Z. S. F. Ş. C. mərkəzi statistik idarəsi.- B.: Z. S. F. Ş. C. mərkəzi statistik idarəsi, 1927.- 108 s.

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici. 2006-cı ilin birinci yarısında M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi [Mətn] /Baş red.: K.Tahirov; Tərtib ed.: L.Talıbova, P.Bünyətov, S.Şabanova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, 2007.- 234 s.

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici. 2006-cı ilin ikinci yarısında M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi [Mətn] /Baş red.: K.Tahirov; Tərtib ed.: L.Talıbova, S.Şabanova; M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxana ], 2007.- 310 s.

Yeni Kitablar: Biblioqrafik göstərici 2007. 1-ci buraxılış /tərtib edənlər L.Talıbova və b.; Bas red. K.Tahirov. M.F.Axundov adına Azərbycan Milli Kitabxanası. - B., 2007. - I buraxılış.-307 s.

Yeni Kitablar: Biblioqrafik göstərici 2007. 2-ci buraxılış/Tərtib edənlər L.Talıbova və b.; Baş red. K.Tahirov. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. - B., 2007. - II buraxılış.-275 s.

Yeni Kitablar: Biblioqrafik göstərici 2007. 3-cü buraxılış/Tərtib edənlər L.Talıbova və b.; Baş red. K.Tahirov. M.F.Axundov adına Azərbycan Milli Kitabxanası. - B., 2008. - III buraxılış.-406 s.

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici 2007, 4-cü buraxılış /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov. M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- B., 2008.- IV buraxılış.- 262s

Yeni kitablar: Biblioqrafik göstərici, 2008.- I buraxılış / Tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov. M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- B., 2008.- I buraxılış.- 257 s.

Yeni kitablar: Biblioqrafik göstərici, 2008.- II buraxılış /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- B., 2008.- II buraxılış.- 175 s.

Yeni kitablar: Biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red T.Ağamirova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- Buraxılış III.- 243 s. Yeni kitablar: Biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red. T.Ağamirova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- Buraxılış IV - 244 s.

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red. T.Ağamirova; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- B., 2010.- Buraxılış I. - 277 s.

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red. T.Ağamirova; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- B., 2010.- Buraxılış II. - 424 s.

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici [Mətn] 2010-cu ilin üçüncü rübündə M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. L. Talıbova, N. Rzaquliyeva; baş red. K. Tahirov; red. T. Ağamirova.- Buraxılış III.- B.: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxana], 2011.-345, [1] s.; 20 sm.

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- Buraxılış I. - 337 s.

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- Buraxılış II. - 387 s.

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- Buraxılış III. - 334 s.

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərt. ed. L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- Buraxılış IV. - 322 s.

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərt. ed. L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- Buraxılış I. - 457 s.

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /baş red. K.Tahirov; tərt. ed.: L.Talıbova [və b.]; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- Buraxılış II. - 290 s

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /baş red. K.Tahirov; tərt. ed.: L.Talıbova [və b.]; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- Buraxılış III. - 296 s.

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici. 2014, IV buraxılış /baş red. K.Tahirov; tərt. ed.: L.Talıbova [və b.]; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2015.- 4.- 387 s.

Yeni yol [Mətn]: Oktyabr inqlabının on illik bayramı münasibətilə Azərbaycan Yeni Türk əlifba komitəsi orqanı olan "Yeni yol" qəzetinə əlavə.- B.: [s. n.], 1927.- 43 s.

Zeynalov Nəriman Nəsrulla oğlu. Azərbaycan mətbuatı tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /N.N.Zeynalov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- II hissə.- B.: ADU, 1974.- 104, [3] s.

Zeynalova H.A. Lev Tolstoy Azərbaycan mətbuatında [Mətn]: biblioqrafik göstərici AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası,Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. H.A.Zeynalova, O.A.Məmmədova; red. B.Səfiyev.- B.: [s. n.] 1979.67, [1] s.

Zeynalova H.A. N.B.Vəzirov (1854-1926) [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. H.A.Zeynalova; red. S.Hüseyn qızı; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1970.- 23, [1] s.

Zeynalova Ş.S. Tağı Şahbazi (Simurğ) [Mətn]: biblioqrafik göstərici /Ş.S.Zeynalova; red. Ş.M.Əfəndizadə; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi.- Bakı: [s.n.], 1975.- 36 s. portr

Zərifə Əziz qızı Əliyeva: biobiblioqrafiya. Bakı: Elm, 2013. 185 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved