2009

 1. 2008-ci il prezident seçkiləri sosioloji təhlil müstəvisində.B.:2009. -100 səh.471 səh.

 2. Abasova Samirə. “Davranış elmləri” fənni üzrə mühazirələr toplusu. B.:”İqtis.Univ.”, 2007.- 170 səh.

 3. Abasova Samirə. Texnalogiyalar və yeniliklərin idarəedilməsi.B.:”Azərnəşr”,2008. - 288 səh.

 4. Abbas ağa Nazir. Millətə xitab. B.: “ Şirvannəşr”, 2007. - 168 səh.

 5. Abbas Aytən. Ceyms Coysun dünya ədəbiyyatında mövqeyi və rolu. B.: “Nurlan”, 2009. – 64 səh.

 6. Abbasbəyli A.N. Müasir beynəlxalq münasibətlər və qloballaşma. B.:

 7. Abbasov A. Atatürk haqqında hekayələr 2 . . B.: “Mütərcim”,   2007 . – 88  səh.

 8. Abbasov A. Atatürk. B.: “Mütərcim”,   2007 . – 72  səh.

 9. Abbasov A. Dədəmə oxşayırsan. B.: “Mütərcim”,   2004 . – 56  səh.

 10. Abbasov A. Milli əxlaq və ailə etikası. B.: “Mütərcim”,   2008 . – 295  səh.

 11. Abbasov Akif. Gəl Məliyin dovğasına… B.: “Mütərcim”,   2006 . – 71  səh.

 12. Abbasov Elçin. Koroğlu :poetik sistemi və strukturu. (Paris nüsxəsi əsasında). B.: “Nurlan”, 2008.- 140 səh.

 13. Abbasov Ə.M. Müasir rabitə şəbəkələri.(NGN) B.: “Adiloğlu” ,2009.-368 səh.

 14. Abbasov F. Mənim ömür qatarım. B.: 2009.-208 səh.

 15. Abbasov F. Vətəndaşlıq qeyrəti ilə... B.: 2009.-159 səh.

 16. Abbasov N. Müasir şəraitdə Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlərin inkişaf amilləri. B.:”Təknur” , 2008 , -239 səh.

 17. Abbasova İ. Bəstəkar Zakir bağırovun hayat və yaradıcılıq yolu.B.: “Letterpress”,2009.-291 səh.

 18. Abbasova N. Mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlər.B.: 2009, - 444 səh.

 19. Abbaszadə Hüseyn. Nurdan yoğrulmuşlar. B.: “Avrasiya press”, 2008.-552 səh.

 20. Abdul Həmid Cuda Əl – Səhhar. Allahın elçiləri. B.: “Qələm”, 2009.-160 səh.

 21. Abdulla Azər. Havalı sular, sevdalı sular. B.: “Vektor”, 2009. - 170 səh.

 22. Abdulla Kamal. Mifdən yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud. B.: “Mütərcim”,  2009.- 376 səh.

 23. Abdullah Meyxoş. B.: “Çinar-çap”, 2009.-216 səh.

 24. Abdullayev Abduləli. İnzibati hüquq. B.: “Qanun”, 2008.-800 səh.

 25. Abdullayev Abduləli.”İnzibati icraat haqqında “Azərbaycan Respublikası        Qanununun kommentariyası.B.: “Qanun”, 2007. – 288 səh.

 26. Abdullayev Ç. Centelmen sövdələşməsi. B.: “Çıraq ”, 2009.- 352 səh.

 27. Abdullayev Ç. Etiraflar vadisi. B.: “Çıraq ”, 2009.- 280 səh.

 28. Abdullayev Ç. Qisasın ölçüsü. B.: “Çıraq ”, 2008.- 320 səh.

 29. Abdullayev Ç. Məhəbbət və nifrətin zirvəsi. B.: “Çıraq ”, 2009.- 240 səh.

 30. Abdullayev Çingiz. Quba kapriççiosu. B.: “Nurlar”, 2008.-224 səh.

 31. Abdullayev Elşad. Azərbaycan demokratik inkişaf yolunda. II kitab. B.: “Təhsil”, 2005.-352 səh. 

 32. Abdullayev Elşad. Dağlıq Qarabağ problemi Avropa şurasının hüquqi sənədlərində. B.: “Təhsil”, 2006.-288 səh.

 33. Abdullayev Ə. Azərbaycanlıların mart soyqırımı unudulmamalıdır. B.: 2008.-102 səh.

 34. Abdullayev Əlövsət. Müasir Azərbaycan dili. IV hissə. Sintaksis. B.: “Şərq – Qərb”, 2007. – 424 səh.

 35. Abdullayev Fətəli. Müasir Azərbaycanda miqrasiya siyasəti və beynəlxalq əməkdaşlıq. B.: 2009.-328 səh.

 36. Abdullayev Mahir. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. B.: “Təhsil”, 2006.-464 səh.

 37. Abdullayev Ş. Biblioterapiyanın əsasları. B.: “Elm”. 2006.-415 səh.

 38. Abdullayeva Zemfira. Musiqi alətləri. B.: “Çinar-Çap”, 2008. – 132 səh.

 39. Abuzərli N. ”Bəşərin beşiyi”. B.: “MBM”, 2009. -  48 səh.

 40. Acalov E. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi. B.: “Müəllim”, 2007. – 196  səh.

 41. Adıgünlü Şahismayıl. Dərd içində. B.: “Şirvannəşr”, 2008 .- 74 səh.

 42. Adıgünlü Şahismayıl. Sən vətəni görəcəksən. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 80 səh.

 43. Adil Cəmil mülahizələr müstəvisində. B.: “Elm” ,2009.-212 səh.

 44. Adilqızı G. Ədalət hakimi zamandı indi. B.: “Adiloğlu”, 2007, - 144 səh.

 45. Adilqızı Gülsüm. Şəhidlər , şahidlər .4-cü  kitab. B .: “Nərgiz”. 2008 – 256 səh .

 46. Aərbaycan  -  Müstəqillikdən  sonra. Beynəlxalq  Konfransın  Materialları . B.: 2003.-309 səh.

 47. Ağabəyli S.S.”Koroğlu” dastanında xalq inciləri. B.: 2008.- 160 səh.

 48. Ağacan Həsən. İmam. B.: 2008.-382 səh. 

 49. Ağamalıyev Kamil. Azərbaycanda müasir peşə təhsili:kadr hazırlığı və idarəetmə.  B.:        “Mütərcim”, 2009. - 244 səh.

 50. Ağamalızadə M.Oqtay Zülfüqarovun fleyta və simfonik orkestr üçün konserti. . B.: 2009.- 36 səh.

 51. Ağamirov Cahan. Fars dili. B.:2008.- 100 səh.

 52. Ağaoğlu Əhməd Bəy.Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2007. -392 səh.

 53. Ağarzaoğlu M. Fədailər. B.: “Kooperasiya”, 2009.-64 səh.

 54. Ağarzaoğlu M. Qəlbimiz yenə də məktəbdədir. B.: 2009.-56 səhş

 55. Ağayev Əjdər. Təməldən əmələ. B.: “Aspoliqraf”, 2009.-328 səh.

 56. Ağayev M.M. Azərbaycan demokratik fikrində insan konsepsiyası. B.: “Nurlan” , 2009.-208 səh.

 57. Ağayev T. Beytlər Rübailər III.B.: “Sabah”, 2009.- 61 səh.

 58. Ağsəs Qulu. Nabran novellası. B.: “ Avarsiya press”, 2009 . - 336 səh.

 59. Axund Hacı Soltan Hüseynqulu oğlu Əlizadə. Qarabağ azad oıan gün. B.: “Ozan”, 2006 .- 128 səh.

 60. Axundlu Yavuz. Ədəbi portretlər. (II nəşri).  B.:  “ADPU ”nəşriyyatı , 2008 .- 380 səh.

 61. Axundov Bəhruz və b. Nəşriyyat – poliqrafiya və jurnalistika terminlərinin izahlı lüğəti B.: “Aspoliqraf”, 2009. – 192 səh.

 62. Axundov İlham. Bağbansayağı. B.:  2009. – 48 səh.

 63. Axundova E. Heydər Əliyev.Şəxsiyyət və zaman. Həyat və fəaliyyətinin xronikası. IV hissə. B.: “Ozan.”, 2008.-328 səh.

 64. Axundova G.Ə. Azərbaycanda xanəndəlik ənənəsinin və vokal mədəniyyətinin yaranması və inkişafı. B.: “ADPU” ,2009.-160 səh.

 65. Axundzadə M.X. Pedoqoji Mülahizə və təcrübələrim. B.: “Adiloğlu”,   2008 . – 264 səh.

 66. Ailə, qadın, uşaq .Azərbaycan Respublikası  Qadınlarının  III Qurultayı.B.:2008.

 67. Akademik Cəlilov Qurban Nizaməddin oğlu. B.: “Elm.”, 2009.-161səh.

 68. Akif Əli Abas oğlu Rzayev.Biblioqrafiya. B.: 2008 ,- 32 səh.

 69. Aksan Akıl. Atatürk deyir ki... B.: “Adiloğlu” , 2009.- 140 səh.

 70. Aqşin. Sizin eradan əvvəl. B.: “Qanun.”, 2005.-130 səh.

 71. Alarlı B. İnsan inciləri. I kitab. B.: “Sözün işığı”, 2009.- 116 səh.

 72. Albalıyev Şakir. Azərbaycan  məişət nağıllarında şah obrazı. B.: 2008.-152 səh.

 73. Albayrak A. Hər zaman sən. B.: “Vektor”, 2009.- 97 səh.

 74. Aleksandr Düma. Qraf Monte Kristo. B.: “Altun kitab”, 2008.-128 səh.

 75. Ali attestasiya komissiyasına dair sənədlər toplusu. B.: “Qanun”, 2008.-64  səh.

 76. Alimetov S. Klinik haşiyələr və laborator meyarlar. B.: “Avropa”,  2006. -232 səh.

 77. Allaha eşqin şövqü. B.: “Nərgiz”, 2008 . – 120 səh.

 78. Allahverdi Emin. Oqtay Rzanın yaradıcılığı. B.: “Qarabağ”, 2009.-304 səh.

 79. Allahverdiyev Ə. Fransız dilinin frazeoloji birləşmələrinin sinonimləri. B.: “Adiloğlu” , 2009.-240 səh.

 80. Allahverdiyev Qərib.Azadlıq. B.: 2008.-361 səh.

 81. Allahverdiyev Sabir. Nəqliyyat müqavilələri. B.: “Digesta”, 2005.-336 səh.

 82. Almanca – Azərbaycanca lüğət. B.: “Şərq – Qərb”, 2007. - 648 səh.

 83. Almas İldırım-100. B.: “Nurlan”, 2009.-292 səh.

 84. Amanova Solmaz. İRS. 1-2 sinif müəllimləri ücün vəsait. B.: “Oskar” NP,.2008.-  116 səh

 85. Amanova Solmaz. İRS. İş dəftəri-2.  B.: “Oskar” NPM, 2008.- 44 səh.

 86. Amanova Solmaz.  Nagıllar.  1- ci sinif  ücün.B.: “Oskar “ NPM , 2009. – 32 səh.

 87. Amanova Solmaz.  Turac. B.: “Oskar” NPM, 2009. -20 səh

 88. Amanova Solmaz.. Nağıllar .2 – ci sinif ücün. B.: “Oskar “ NPM, 2009.- 32 səh. .

 89. Anar. Unudulmaz  görüşlər. B.: “Təhsil”, 2009. – 272 səh.

 90. Anarqızı Günel. Altıncı. B.: “Nurlan”, 2009.-496 səh.

 91. Antuan dö Sent-Ekzüperi. Gecə uçuşu. B.: “Şərq – Qərb”, 2007. – 120 səh.                                                                                                                                         

 92. Apoyev Bayram. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri. B.: ”Adiloğlu”, 2008. - 244 səh.

 93. Aranlı Təbriz. Kam almağa gəlmişəm. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 300 səh.

 94. Araz Elsevər. Əyilməz dağlar. B.: “Adiloğlu”, 2007, - 136 səh.

 95. Arazlı duyğular. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-416 səh.

 96. Arazlı Fikrət. Şair kimi öləcəyəm. B.: “Şirvannəşr”, 2008. - 258 səh.

 97. Arı qanadlarında sağlamlıq. B.: “Şirvannəşr”, 2009. – 128 səh.

 98. Arışlı Mənsurə.Şərəfli əsgər yolu. B.: “Şirvannəşr”, 2009. – 196 səh.

 99. Arslan Aydın. Vəfasızlar oxumasın. B.: “Araz”, 2005. – 200 səh.

 100. Arzumanlı Vaqif. Türk dünyası və “Böyük Ermənistan” xülyası.B.: 2008.-240 səh.

 101. Asədova Adilə. Azərbaycan dilində qrammatik hallar. B.: “Elm və Təhsil”. 2009.- 132 səh.

 102. Asiya və Afrika ölkələrinin müasir tarixi. B.: “Nurlan”, 2008.-248 səh.

 103. Aslan V. Secilmiş əsərləri. I  cild.B.:”UniPrint”,  2009. – 716 səh.

 104. Aslanlı H. Biləv. B.: “E.L.”, 2008.-460 səh.

 105. Aslanov H. Azərbaycanın neftlə çirklənmiş torpaqları, onların rekultivasiyası və mənimsənilməsi. B.: 2008.-191 səh.

 106. Aslanova Ş. İnşa yazılar. B.: “Təhsil”, 2009.- 44 səh.

 107. Astaralı İ. Həyat səxavətli olsaydı... B.: “Mütərcim.”, 2009.-136 səh.

 108. Aşıq şeiri. B.: “Altun kitab”, 2007.-112 səh.

 109. Atakişiyev Bəxtiyar. İnzibati hüquq və terminlər. B.: 2008. – 312 səh

 110. Atalar sözü və məsəllər. B.: “Altun kitab”, 2007.-112 səh.

 111. Atali E. Milli monoloq. B.: “Təfəkkür”, 2009. – 104 səh.

 112. Ataşov B. Müəssisələrin maliyyəsi. B.: “Kooperasiya ”, 2009.- 336 səh.

 113. Atatürkün imzası. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 18 səh.

 114. Atəş  Ü. İki dünya. B.: “Nurlan”, 2009.-384 səh.

 115. Aviasiya haqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2005.- 46səh.

 116. Avropada Boloniya prosesi və onun Azərbaycanda perspektivləri.B.: “Ulu”İKF,2009.- 100 səh.

 117. Avropa-mənşəli sözlərin farsca-azərbaycanca lüğəti. B.: “Adiloğlu”, 2008.-98 səh.

 118. Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “ Qanun”, 2008.- 47 səh .

 119. Avtomobil yollarının istismarı. B.: “Təhsil”, 2003.- 420 səh.

 120. Avtomobil  yollarının nəqliyyat-istismar göstəricilərinin yüksədilməsi. B.: 2009.-360 səh.

 121. Aydın abi Aydın. Türkiyə ədəbiyyatı tarixi. II cild. B.: 2007.-280 səh.

 122. Aydınqızı Nüranə.Behişt reyhanı. B.: 107 səh.

 123. Aydınoğlu K. Ömürdən bir səhifə. B.: “Adiloğlu”, 2007, - 78 səh.

 124. Ayətullah Məhəmməd Fazil. Həzrət Əlinin Malik Əştərə məktubunun şərhi. B.: 2007 . – 128 səh.

 125. Ayətullah Seyyid Əli Hüseyni Sistani. İzahlı şəriət məsələləri. B.:  2005 . – 480 səh.

 126. Azaflı Mikayıl. Qoca Azaflıyam. B.: “Nurlan”, 2008.-760 səh.

 127. Azərbaycan  - İtaliya əlaqələri. Roma. : 2009.- 200 səh.

 128. Azərbaycan – Belarusiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2009. – 15 səh.

 129. Azərbaycan – Çin dillərində şəkilli sözlük. B.: 2004 . -75 səh.

 130. Azərbaycan – Hindistan əlaqələri. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2009. – 13 səh.

 131. Azərbaycan – Koreya əlaqələri.  B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2009. – 10 səh.

 132. Azərbaycan – Qazaxıstan. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2009. – 22 səh.

 133. Azərbaycan – Pakistan əlaqələri. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2009. – 23 səh.

 134. Azərbaycan – Tacikistan. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2009. – 10 səh.

 135. Azərbaycan – Türkmənistan. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2009. – 13 səh.

 136. Azərbaycan- ABŞ əlaqələri.  (Tövsiyyə ədəbiyyat göstəricisi). B.: “M.F.Axundov adına Az. Milli Kitabxanası”,   2008 . – 37 səh.

 137. Azərbaycan arxeologiyası. I-cild. B.: “ Şərq-Qərb” , 2008 . – 448 səh.

 138. Azərbaycan bayrağı. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 18 səh.

 139. Azərbaycan- Belçika (Tövsiyyə ədəbiyyat göstəricisi). B.: “M.F.Axundov adına Az. Milli Kitabxanası”,   2008 . – 9 səh.

 140. Azərbaycan beynəlxalq kommersiya arbitraj məhkəməsi.B.: 2009.-20 səh.

 141. Azərbaycan- Çin.   (Tövsiyyə ədəbiyyat göstəricisi). B.: “M.F.Axundov adına Milli Az. Kitabxanası”,   2008 . – 17 səh.

 142. Azərbaycan dili tarixi. 4-cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2007. – 336 səh.

 143. Azərbaycan dili tarixi.4-cilddə,- II cild. B.: “Şərq-Qərb”,  2007. – 328 səh.

 144. Azərbaycan dilinin Dərbənd dialekti.  B.: “Elm” ,2009.-448 səh.

 145. Azərbaycan dövlət elmi- tədqiqt institutu( AZDETİ). B.: “Elm”, 2009. – 232  səh.

 146. Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası. II-cild. B.: “ Şərq-Qərb”, 2007. – 512 səh.

 147. Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası. III-cild. B.: “ Şərq-Qərb”, 2007. – 544 səh.

 148. Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası. IV-cild. B.: “ Şərq-Qərb”, 2007. – 584 səh.

 149. Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası. V-cild. B.: “ Şərq-Qərb”, 2007. – 304 səh.

 150. Azərbaycan etnoqrafiyası. 3-cilddə,- I-cild. B.: “Şərq-Qərb” , 2007. – 544 səh.

 151. Azərbaycan etnoqrafiyası.. 3-cilddə,-III-cild. B.: “ Şərq-Qərb”, 2007. – 568 səh.

 152. Azərbaycan ədəbi dili tarixi .I, IV cild. B.: “Şərq- Qərb”, 2007.-421 səh.

 153. Azərbaycan fiziklərinin Sankt – Peterburq fiztexi haqqında xatirələri. B.:”Elm”, 2008. –  200 səh.

 154. Azərbaycan folkloru kolleksiyası. B.: “H.Ə.Fondu”, 2009.

 155. Azərbaycan- Fransa.  (Tövsiyyə ədəbiyyat göstəricisi). B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”,   2008 . – 35  səh.

 156. Azərbaycan gəncləri. B.: 2009.-198 səh.

 157. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyatinin xarici siyasəti. B.: “Garisma”, 2009. – 352səh.

 158. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti və Qafqaz İslam ordusu. B.: 2008.-696 səh.

 159. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri. B.: 2008. -576 səh.

 160. Azərbaycan XXIX Olimpiya oyunlarında. B.: 2008.-100 səh.

 161. Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji problemləri” .B. , 2002. – 547 səh.

 162. Azərbaycan kulinariyası ensiklopediyası. B.: “Şərq-Qərb” , 2007. – 168 səh.

 163. Azərbaycan- Qırğızıstan.  (Tövsiyyə ədəbiyyat göstəricisi). B.: “M.F.Axundov adına Az. Milli Kitabxanası”,   2008 . – 11 səh.

 164. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti. 1 kitab.B.:  “Azərbaycan” ,2005 .- 650 səh.

 165. Azərbaycan Milli Kitabxanası. B.: 2008.-57 səh.

 166. Azərbaycan musiqi tarixi” kursuna dair metodik rövsiyyələr. B. : 2009.- 27 səh

 167. Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurultayı. B.: “Çaşıoğlu” , 2009, - 304 səh.

 168. Azərbaycan operasının fədaisi. Zülalov Əli. B.: “Nurlan”, 2008.-148 səh.

 169. Azərbaycan poeziyası əsrlər mərzində XX-XXI əsrlər. B.: 2006.-255 səh.

 170. Azərbaycan- Polşa.  (Tövsiyyə ədəbiyyat göstəricisi). B.: “M.F.Axundov adına Az. Milli Kitabxanası”,   2008 . – 20 səh.

 171. Azərbaycan publisistikası antologiyası. B.: “Şərq – Qərb”, 2007. – 688 səh.

 172. Azərbaycan regionlarında iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı. B.: “Elm” , 2009.-296 səh.

 173. Azərbaycan Respblikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2009.-280 səh.

 174. Azərbaycan Respublıikasının Əmək Məcəlləsi.B.: “Hüquq”, 2009.-296 səh.

 175. Azərbaycan Respublikası ali məhkəməsi plenumunun qərarları. 1962-2008.

 176. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin illik hesabatı 2008. . B.: “Nağıl evi”, 2009.- 90 səh.

 177. Azərbaycan Respublikası Milli məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. 21- cild.9-30 iyun 2009- cu il. B.: “Milli Məclisin nəşri” ,2009.-325 səh.

 178. Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əsasnaməsi. B.: “Qanun”, 2008.-19 səh.

 179. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 2004- cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunan kitabların biblioqrafik təsviri (II hissə). B.: 2009.-102 səh.

 180. Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2008.-7 səh.

 181. Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında  Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2006.-19 səh.

 182. Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquqlarının müdafiəsi üzrə milli    fəaliyyət planının tətbiqinin 1-ci ilinin nəticələrinə həsr olunmuş kon- fransin materialları. B.: 2008.- 272 səh.

 183. Azərbaycan Respublikasında milli sahibkarlığın formalaşması və inkişafının  əsas istiqamətləri” mövzusuna həsr edilmiş elmi – praktiki  konkonfransın materialları. B.: 2002.- 451 səh.

 184. Azərbaycan Respublikasında sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunma vəziyyəti. B.: 2007- 70 səh.

 185. Azərbaycan Respublikasının ailə məcəlləsi. 8 oktyabr 2009 - cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Qanun.”, 2009.-184 səh.

 186. Azərbaycan Respublikasının ailə məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı.”, 2009.-142 səh.

 187. Azərbaycan Respublikasının cəzaların icrası məcəlləsi. B.: “Qanun.”, 2009.-256 səh.

 188. Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2009. – 270 səh

 189. Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsi. B: “Qanun, 2008, - 412 səh.

 190. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi və sərhəd qoşunları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunları. B.: “Qanun”, 2007.-55 səh.

 191. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında əsasnamə. B.: “Qanun”, 2008.-23 səh.

 192. Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı.”, 2009.-300 səh.

 193. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2008.-324 səh.

 194. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2008.-312 səh.

 195. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar məcəlləsi. B.: “Qanun.”, 2009.-560 səh.

 196. Azərbaycan Respublikasının inzibati- prosessual məcəlləsi. B.: “Qanun.”, 2009.-96 səh.

 197. Azərbaycan Respublikasının KİV qanunvericiliyi. Beynəlxalq təcrübə. B.:”Adiloğlu”,2005, 238 səh.

 198. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2009 . – 96 səh.

 199. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. B.: “Qanun”, 2008.-60 səh.

 200. Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində kargüzarlığın aparılmasına dair təlimat. B.: “Qanun”, 2008.-172 səh.

 201. Azərbaycan Respublikasının mənzil məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı.”, 2009.-164 səh.

 202. Azərbaycan Respublikasının mənzil məcəlləsi. B.: “Qanun.”, 2009.-136 səh.

 203. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2009.-160 səh.

 204. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi. Üçüncü çağırış. B.: “Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin nəşri”,  2009 . –154 səh.

 205. Azərbaycan Respublikasının Mülki məcəlləsi. B.: “Hüquq”, 2008.-768 səh.

 206. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2009.-640 səh.

 207. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. B.: 2009.-304 səh. 

 208. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi.B.: “Qanun”, 2008.-324 səh.

 209. Azərbaycan Respublikasının social-iqtisadi inkişaf istiqamətləri. B.: “AMEA-İqtis,İnsti”, 2008. - 278 səh.

 210. Azərbaycan Respublikasının torpaq məcəlləsi. B.: “Qanun.”, 2009.-224 səh.

 211. Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsi. B.: “Adiloğlu”, 2009.-240 səh.

 212. Azərbaycan rəqəmlərdə 2009. B.: 2009.-269 səh.

 213. Azərbaycan tarixi .I, II,III,IV,V,VI ,VII cild. B.: “Elm”, 2007.-520 səh.

 214. Azərbaycan tarixi. B.: “Çıraq”, 2009.-872 səh.

 215. Azərbaycan və Avropa şurası. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2008.-90 səh.

 216. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. I cild. B.: «Elm”, 2008. –  812 səh.

 217. Azərbaycan  Respublikası  Xatirə  Kitabı . İyirmi  cilddə.8 –ci cild.B.: 2008. – 560 səh.

 218. Azərbaycan  toponimləri. Ensiklopedik lüğət. I-cild. B.: “Şərq- Qərb” , 2007. – 304 səh.

 219. Azərbaycan  toponimləri. Ensiklopedik lüğət. II-cild. B.: “Şərq- Qərb” , 2007. – 304 səh..

 220. Azərbaycan. Demoqrafiya və sağlamliq sorğusu 2006. B.: “Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi” ,2008 -269 səh.

 221. Azərbaycan-90. B.: 2008.-276 səh.

 222. Azərbaycan-Almaniya. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2008.-21 səh.

 223. Azərbaycan-Avstriya. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2008.-19 səh.

 224. Azərbaycanca – Fransızca lüğət. B.: “Şərq-Qərb” , 2007. – 624 səh.

 225. Azərbaycanca- İngiliscə- Rusca- Ərəbcə tibbi danışıq kitabı. B.: 2009. – 249 səh

 226. Azərbaycanda ailələr. B.: 2008. – 381 səh.

 227. Azərbaycanda ailələr. B.: 2009.-388 səh

 228. Azərbaycanda cinayət və hüquqpozmalar. B.: 2009.-97 səh.

 229. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar. B.: 2008. – 94 səh.

 230. Azərbaycanda ətraf mühit. B.: 2008. – 262 səh.

 231. Azərbaycanda ətraf mühit. B.:  2009.-271 səh.

 232. Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları. 2009. B.: 2009. – 147 səh.

 233. Azərbaycanda informasuya cəmiyyəti. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları.2007. B.: 2007.-134 səh.

 234. Azərbaycanda İnsan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və Azərbaycanın neftçi alimləri. B.: “Nafta-press”, 2007.-252 səh.

 235. Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq-2009.B.:”Statostoka məcmuə,2009. -342 səh.

 236. Azərbaycanda qadınlar və kişilər. 2008. B.: 2008. – 309 səh.

 237. Azərbaycanda səhiyyə. B.: 2008. – 354 səh.

 238. Azərbaycanda səhiyyə. B.: 2009. – 403 səh.

 239. Azərbaycanda sosial-təminat. B.: 2009.-223 səh.

 240. Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt. B.: 2009.-350 səh.

 241. Azərbaycanda təhsil elm və mədəniyyət. B.: 2009.-585 səh

 242. Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət. B.: 2008. – 517 səh.

 243. Azərbaycanda uşaqlar. B.: 2008. – 152 səh.

 244. Azərbaycanda uşaqlar. B.: 2009.-190 səh.

 245. Azərbaycan-GUAM. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2008.- 59 səh.

 246. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri. B.: 2008. – 431 səh.

 247. Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiya:mədəniyyətlərin ipək yolu. B.: “Sabah”, 2009. - 160 səh.

 248. Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri. Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu. Biblioqrafiya. B.: 2Çaşıoğlu”, 2009. 148 səh.

 249. Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri. Yusuf Heydər oğlu Məmmədəliyev. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2009 . – 307 səh.

 250. Azərbaycanın ərzaq balansları-2009.B.: 2009. - 488 səh.

 251. Azərbaycanın xarici siyasəti. Sənədlər məcmuəsi 2005.-I-II hissə. B.: 2009.-648 səh.

 252. Azərbaycanın xarici siyasəti. Sənədlər məcmuəsi 2006. II hissə. B.: “Garisma” MMC, 2009. – 440 səh.

 253. Azərbaycanın xarici siyasəti. Sənədlər məcmuəsi 2007. II hissə. B.: “Garisma” MMC, 2009. – 1040 səh

 254. Azərbaycanın xarici siyasəti. Sənədlər məcmuəsi. 2008. I-II hissə. B.: 2009.

 255. Azərbaycanın xarici siyasəti: Sənədlər məcmuəsi.2004 Birinci hissə, İkinci hissə. B.: “ Garisma” MMC, 2009. – 816 səh.

 256. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri. B.: 2008.-760 səh.

 257. Azərbaycanın quşlar aləmi. B.: “Letter press”, 2009. – 504 səh.

 258. Azərbaycanın milli dövlətçilik  tarixində görkəmli qadınlar. B. :2008 . – 211 səh.

 259. Azərbaycanın milli iqtisadiyyatına maliyyə yardımı göstərilməsi və onun istehlak üçün səmərəliliyinin müəyyən edilməsi qaydaları. B.: 2009.-61 səh.

 260. Azərbaycanın Milli qəhrəmanları. B.: “M.F.Axundov adına Az.Milli Kitabxanası”, 2008.-233 səh.

 261. Azərbaycanın regionları. B.: 2008. – 711 səh.

 262. Azərbaycanın regionları.2009. B.: “Səda”,  2009.- 659 səh.

 263. Azərbaycanın sənayesi-2009.B.: “Statistik məcmuə,.2009. - 579 səh.

 264. Azərbaycan-İngiltərə. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2008.-32səh.

 265. Azərbaycan-İran. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2008.-67  səh.

 266. Azərbaycan-latın-rus-ərəb tibb terminləri lüğəti. B.: “Əli nəşriyyat evi”, 2008.-600 səh. 

 267. Azərbaycan-Nato əlaqələri.. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2008.-58 səh.

 268. Azərbaycan-Nato: Tərəfdaşlıqdan başlanan yol (1994-2009).B.: “Apastrof.”,2009. – 342 səh.

 269. Azərbaycan-Rusiya. (Tövsiyyə ədəbiyyat göstəricisi). B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2008.-42 səh.

 270. Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əlaqələri: mövcud vəziyyət və   inkişaf perspektivləri.B.: 2008. -107 səh.

 271. Azərbaycan-Türkiyə. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2008.-90 səh.

 272. Azərbaycan-yaponiya. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2008.-18 səh.

 273. Azərtürk Şikar. Seçilmiş hekayələr. Gəncə.: 2008.-219 səh.

 274. Azərtürk Şikar. Ürəyim. Gəncə.:  2008.-209 səh.

 275. Babanlı Vidadi. Qəribə eşq. B.: “Çinar - çap”, 2007. – 221 səh.

 276. Babanlı Vidadi. Vicdan susanda. B.:”Çaşıoğlu”, 2009. -632 səh.

 277. Babayev Baba. Azərbaycan realist nəsrində satira. B.:”Elm”,2008. - 324 səh.

 278. Babayev Məlik-Baxış. Orta məktəb riyaziyyatında klassiklər. B.: 2009.-262 səh.

 279. Babayev Yaqub. XIII-XIV əsrlər ana dilli lirik şeirimizin inkişaf yolu. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-256 səh.

 280. Babayeva Hənifə. Ekoligiya və müasir hidrosfer. B.: “Çaşıoğlu”, 2007.-492 səh.

 281. Babayeva- Vəkilova N. Cənubi Azərbaycan maarifçiləri. B.: “Azərnəşr”, 2009.-109 səh.

 282. Babazadə V.M. Faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatının texnikası.B.: 2007.-236 səh.

 283. Babullaoğlu Səlim. Küləyə qarşı gedən qadın. 2009. – 93 səh.

 284. Babullaoğlu  Səlim. İlyas Göçmənin şəkil dəftəri. B.: “Mütərcim”,  2009 . – 107 səh.

 285. Bağırov Adil. Naxçıvanın oykonimləri. B.: “Nurlan”, 2008.-336 səh.

 286. Bağırov E. Nuh yurduna ziyarət. Naxçıvan. :  2008. – 220 səh.

 287. Bağırov Feyruz. Naxçıvanın təbii sərvətləri. Naxçıvan: 2008.-197 səh.

 288. Bağırov K.Durnalar.  B.: “Adiloğlu” , 2009.-32 səh.

 289. Bahadurqızı Y. Aşıq Əhmədin yaradıcılığı. B.: “Çaşıoğlu”, 2009. – 200 səh.

 290. Baxəliyev Adil. Səfəvi dövlətinin sosial-iqtisadi həyatı və beynəlxalq əlaqələri. B.: 2009.-275 səh.

 291. Baxışoğlu C. Oğullar böyüyür papaqlar altda. B.: “E.L.”, 2008.-236 səh.

 292. Baxışov Məmmədağa. Almaniyanın yeni tarixi. B.: “Şirvannəşr”,2008. - 104 səh.

 293. Baxışov Məmmədağa. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. B.: “ Şirvannəşr”, 2078. - 408 səh.

 294. Baxşəliyev A.B.  Ürək –qan damar sistemi xəstəlikləri. B.: “ Elm və Təhsil”, 2009.- 416 səh.

 295. Baxşəliyev V.İ. Nəzəri mexanikadan məsələ  həlli statika, kinematika. B.: “Nurlan”, 2009.-222 səh.

 296. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Humanitar elmlər. 30- 31 oktyabr 2009- cu il. B.: “Bakı Universiteti”nəşriyyatı, 2009.-527 səh.

 297. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Təbiət elmləri. 30- 31 oktyabr 2009- cu il. B.: “Bakı Universiteti”nəşriyyatı, 2009.-591 səh.

 298. Bakı Futbol Fedarasiyası. Məlumat kitabı. B .: 2005. -  80 səh.

 299. Bakı neftinin və yerli icmalarının tarixi. B.: “Qanun”, 2009.- 264 səh.

 300. Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial – iqtisadi inkişafı.(2006 – 2007 – ci illər).B.: 2008. – 184 səh.

 301. Baqriana A.İki qum dənəsi... B.: “Vektor”, 2009.- 72 səh.

 302. Balayeva Altuntac. İngilis maarifçi realizminin xüsusiyyətləri. B.: “Nurlan”, 2008.- 112 səh.

 303. Barto.A.L. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq – Qərb”, 2007. – 184 səh.

 304. Başlıbelli Ə. Vətən faciəsi. Gəncə.: “Əsgəroğlu”, 2008, - 275 səh.

 305. Bayatılar. B.: “Altun kitab”, 2008.-112 səh.

 306. Bayram Akif. Sevdim haç kəsi,səndən savayı.B.: ”Nurlan”, 2009.- 158 səh.

 307. Bayrami A. Könül harayları. B.: “MBM”,  2008.-136 səh.

 308. Bayramlı A. Payız dumanı. B.: “Mütərcim”,  2009.- 92 səh.

 309. Bayramoğlu N. Arı və demokratiya. B.: “Çinar- çap.”, 2008.-118 səh.

 310. Bayramova Amalya. Leksik alınmaların dilin zənginləşməsində rolu. B.:  “Nurlan” , 2009 .- 156 səh.

 311. Behbudov Elçin. Məhkəmə prosesi zamanı işgəncə faktlarının monitorinqi. B.:2007.- 20 səh.

 312. Bernulli Yakob. Böyük ədədlər qanunu haqqında. B.: 2009.-192 səh.

 313. Beynəlxalq mədəni əlaqələr. B.: “Sabah”, 2008.-660 səh.

 314. Beynəlxalq sənədlər toplusu. I – II – III. Cildlər. B.: “Qanun”, 2008. – 1052 səh

 315. Beynəlxalq terrorizm və onun Azərbaycana mənfi təsiri. B.: 2009.-51 səh.

 316. Bədiroğlu Vaqif. Ömür payı. B.: “Nərgiz”, 2007. – 88 səh.

 317. Bəhmənli Vaqif. Can dəftəri.B.: “Çinar-Çap”, 2008.- 189 səh.

 318. Bəhruzər. Qarğınsız. B.: “Yeni poliqrafist.”, 2009.-232 səh.

 319. Bəkirli A. OHSAS / TS 18001: 2008 əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemi. B.: “Adiloğlu.”, 2009.-140 səh.

 320. Bələdiyyələr haqqında sənətlər toplusu. B.: “Qanun” , 2008. - 676 səh.

 321. Bəşirli R.Duyğumun çiçəkləri.B.: “Araz”, 2006. – 90 səh.

 322. Bəylərova Aytən. Bədii dildə üslubi fiqurlar. B.: “Nurlan”, 2008.-212 səh.

 323. Bəzrəfşan Mürtəza. Tövhid. B.:  “Nurlar”, 2009 . – 127 səh.

 324. Bibiheybət ziyarətgahı. B.: 2008.-142 səh.

 325. Biblioqrafiya. B.: “Ozan” , 2007 . – 435 səh.

 326. Bilalov Bahadur. Turizmin tarixi. B.: “Mütərcim”, 2008. – 328 səh.

 327. Bimar Yanar. Yaşadar bu ellər məni. Mingəçevir.: “Mingəçevir işıqları”, 2009. – 196 səh.

 328. Binatlı İ.B. Sonbahar rüzgarı. B.: “Vektor”, 2009.- 110 səh.

 329. Bioloji kimyadan laboratoriya məşğələləri. B.: “Müəllim”, 2004. – 372 səh.

 330. Bioloji terminlər lüğəti.B.: “MBM”,2005.- 260 səh.

 331. Bir xalçanın ilmələri. B.: “MBM””, 2008.-288 səh.

 332. birdəfəlik müşahidənin yekunları. B.: 2008.-452 səh.

 333. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı.2007. B.: 2009.-280 səh.

 334. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qaçqınlar üzrə ali komissarlığının vəzifələrinə ümumi baxış. B.: 2008.- 54 səh.

 335. Biz və dünya.B.: “Sabah,. 2009..- 160 səh.

 336. Bizdən sizə qalan sözdü – 3 almanax. B: “Adiloğlu”, 2007 , - 320 səh.

 337. Bizdən sizə qalan sözdü.  B.:”Adiloğlu”, 2006. - 292 səh.

 338. BMT Baş katibinin nümayəndəsi c-b Frensis M. Denqin 1998-ci il mayın 21-dən iyunun 1-dək Azərbaycana səfəri barədə Hesabatda əks etdirilmiş nəticələri və tövsiyələri. B.: “GNS Poliqraf”.- 28 səh.

 339. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının fikir və söz azadlıqları hüququ üzrə xüsusi məruzəçisi Ambeyi Liqabonun 2007-ci il aprelin 24-dən 27-dək Azərbaycana səfəri barədə Hesabatda əks etdirilmiş nəticələri və tövsiyələri. B.: “GNS Poliqraf”,- 12 səh.

 340. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasınındin və etiqad azadlığı üzrə xüsusi məruzəçisi Asma Cahangirin 2006-cı il fevralın 26 – dan martın 5-dək Azərbaycana səfəri barədə Hesabatda əks etdirilmiş nəticələri və tövsiyələri. B.: “GNS Poliqraf”.- 16 səh.

 341. Borçalı Y.Qərib eldə. B.: “Borçalı”. 2004.- 100 səh.

 342. Borçalı Yəhya. Gəlin Darbaza , Darbaza!.. . B.:”Borçalı”, 2008.- 92 səh.

 343. Borçalı Yəhya.Seçilmiş əsərləri. B.:”Borçalı”, 2009.- 289 səh.

 344. Boyalarda yaşayan ömür. (Səttar Bəhlulzadə - 100). B.:  2009. – 27 səh.

 345. Boyarinov  Vladimir.Həyat qapıları. M.:”Hərbi” ,2008. – 72 səh.

 346. Böhtandan da dəhşətli silah. B.: 2009.-415 səh.

 347. Böyük maarif fədaisi  Müzəffər Quliyev haqqında xatirələr. B.:”Adiloğlu”, 2007, - 100 səh.

 348. Buzovnalı Hacı Arif. Xəzərim. B.: “Qanun”, 2009.-290 səh.

 349. Bünyadzadə Ü. Ömür yolu. B.: “Qafqaz evi ”, 2009.- 67 səh.

 350. Büyadzadə Könül. Gəncliyin fəlsəfəsi. B.: “Nurlar”, 2009.- 256 səh.

 351. Cahangir Tariyel. Ağıl dərmanı. “Nurlan”,2009. - 452 səh.

 352. Camalzadə Qəni. Qızıl xotuğ. B.: 2007.-375 səh.

 353. Cavad Ağamir. İşıq adam. B.: “Vektor”, 2009.- 143 səh.

 354. Cavadlı Q. İslam və KİV. B.: 2009 . – 176 səh.

 355. Cavadova E. O həm də görkəmli etnoqraf idi. B.: “Nurlan” ,2009.-204 səh.

 356. Cavadzadə M.C. Xroniki böyrək çatışmamazlığı. B.: “Çaşıoğlu”, 2007.- 

 357. Cavidşünaslıq. Araşdırmalar toplusu.IV cild. B.: “Elm”, 2009 . – 180 səh.

 358. Cəbiyev Rizvan. Şumer kilidi. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. – 504 səh.

 359. Cəbr və analizin başlanğıcı. B.: “Çaşıoğlu”, 2007. - 208 səh.

 360. Cəbr-9. B.: “ Çaşıoğlu”, 2007. - 256 səh

 361. Cəfəri Məhəmmədhüseyn. Surələr gülüstanı. B.:  2006 . – 272 səh.

 362. Cəfərli B.Qarabağım – Yara bağrım. B.:”Adiloğlu”, 2007, - 200 səh.

 363. Cəfərli Elman. Naxçıvanda Erməni-Azəbaycan münaqişəsi.B.: “Nurlan”,2008.-150 səh.

 364. Cəfərov C.Azərbaycan kəndi kollektivləşmə illərində.(1920- ci illərin sonu- 30- cu illər). . B.:”Elm”, 2008. – 300 səh.

 365. Cəfərov Ə. Bənzərsiz şəxsiyyət ömrü. B.: “Təknur.”, 2009.-376 səh.

 366. Cəfərov F.İ. İnsan fiziologiyası. B.: 2001.-479 səh.

 367. Cəfərov H. . Azərbaycanda gənclər hərəkatı.(XX əsr). B.: “Nurlan”, 2009. -458 səh.

 368. Cəfərov İ. H. Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları. B.: “Nurlar”, 2009. – 288  səh.

 369. Cəfərov M. Ağıla və Qəlbə işıq saçan sözlər. B.: “Nurlar” ,2009.-568 səh

 370. Cəfərov Məmmədtağı. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası 75 ildə. B.:  “Adiloğlu” ,2004 .-211 səh.

 371. Cəfərov Nizami və b. Türk dünyasının yeni lideri. B.: “Çaşıoğlu”, 2009.-760 səh.

 372. Cəfərov R.X. Biofizika kursu. B.: 2008.-200 səh.

 373. Cəfərov Ramiz.İctimai-siyasi mühitə təsirin Heydər Əliyev taktikası. B.: ”Qismət”,2008. - 216 səh.

 374. Cəfərov Səlim. Müasir Azərbaycan dili. II hissə. Leksika. B.: “Şərq – Qərb”, 2007. – 192 səh.

 375. Cəfərov Yasin. Fiziki və kolloid kimya. B.: 2009. -180 səh.

 376. Cəlaloğlu Elbəyi. Dan üzünün rəngi. B.: “Nurlan”, 2009.-136 səh.

 377. Cəliloğlu R. Ömrün Qarabağ səhifələri. B.: 2009.-142 səh.

 378. Cəlilov Mərdan. Alternativ regenerativ enerji sistemləri. B.: “Təhsil”,2009. -406 səh.

 379. Coculu Seyraqif. Haqqa divan qurulmayıb. B.: “Nərgiz”, 2009. – 112 səh.

 380. Cöyçə Pənah. Əsərləri. (5çilddə) III cild. Yaradanın eşqi ilə. B.:”Borçalı”,2005. - 432səh.

 381. Cöyçə Pənah. Əsərləri.(5cilddə). II cild. Gərək sevəsən məni. B.:”Borçalı”,2005. - 428 səh.

 382. Cöyçə Pənah. Əsərləri.Məhəbbət. (5cilddə).V cild. B.: “Borçalı”, 2006. - 368 səh.

 383. Cübran X.C. Sükutun poeziyası. B.: “Şərq – Qərb” ,2009.-244 səh.

 384. Çaxmaqlı Qafar. Erməni məsələsi tarixin izi ilə. B.: 2008.-176 səh.

 385. Çarıqdaş. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 14 səh.

 386. Çelik Ömer. Qulluqda-Əxlaqda-Ədəbdə Ən gözəl insan-1 Üsveyi-Həsənə. B.: “İpək Yolu” ,2008 .– 512 səh.

 387. Çelik Ömer. Təbliğdə-Tərbiyədə-Davranışda Ən gözəl insan-2 Üsveyi-Həsənə. B.: “İpək Yolu”, 2009. – 576 səh.

 388. Çələbiyev N.Z. Təhsil sistemində psixoloji xidmət. B.: 2009.-329 səh.

 389. Çəmənli Mustafa. “Leyli və Məcnun”” 100 il səhnədə. B.: 2008.-432 səh.

 390. Çərkəsov Şahin. İnşaat mexanikası və kranların metalkonstruksiyası. B.: 2008.-124 səh.

 391. Çinar. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 19 səh.

 392. Çingiz Aytmatov : Mən Manas oğluyam. B.: “Nurlan”, 2009. – 280 səh.

 393. Çingizoğlu C. Tiranların cənnəti. B.: “Adiloğlu” , 2009.-194 səh.

 394. Çingizoğlu ənvər. Qəlbin harayı. Şuşa.: 2009.-207 səh.

 395. Çingizoğlu, Ənvər. Avşarlar. B.: “Şuşa”, 2008.-336 səh.

 396. Çıraq Neft Layihəsi.Ətraf Mühitə və Sosial- iqtisadi Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi. Hissə I.B.: 2009.

 397. Çıraq Neft Layihəsi.Ətraf Mühitə və Sosial- iqtisadi Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi. Hissə II- əlavələr. B.: 2009.

 398. Çıraqqala. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 88 səh.

 399. Çıraqqala. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 14 səh.

 400. Çirkin V.Y. Xarici ölkələrin konstitusiya hüququ. B.: “Digesta”, 2007.-720 səh. 

 401. Çobanzadə Bəkir. Seçilmiş əsərləri. I-cild. B.: “Şərq-Qərb” , 2007. – 336 səh.

 402. Çobanzadə Bəkir. Seçilmiş əsərləri. II-cild. B.: “Şərq-Qərb” , 2007. – 368 səh.

 403. Çobanzadə Bəkir. Seçilmiş əsərləri. III-cild. B.: “Şərq-Qərb” , 2007. – 344 səh.

 404. Çobanzadə Bəkir. Seçilmiş əsərləri. IV-cild. B.: “Şərq-Qərb” , 2007. – 200 səh.

 405. Çörəkçi Vasif. Əsirin dedikləri. B.: “Şirvannəşr”, 2009. – 84 səh.

 406. Çukoviski Korney.İ. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2007.- 160 səh.

 407. Dadaşov Ə. Azərbaycan ərazisində paleometal dövrü cəmiyyətlərinin əkinçilik  - maldarlıq iqtisadiyyatı. B.: “Bakı Universiteti”,  2009. – 334 səh.

 408. Dadaşov İ.Məşuqə məktəbi.B.: “Ülvi-həyat”,2009.- 206 səh.

 409. Dadaşov İ.Okeandan-okeana.B.:  “Səda”,2007. - 180 səh.

 410. Dadaşov İ.Soçi macəraları.B.: “Zərdabi LTD”MMC,2006.- 140 səh.

 411. Daxili xəstəliklər. B.: “Qismət”, 2008.-464 səh.

 412. Daşdılı B.Səndən aralı. B.: “Araz” ,2008.-128 səh.

 413. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2008.- 20 səh.

 414. Davudxan Viləş. Vətən həsrət olanda.B.:”Adiloğlu”, 2008, -176 səh.

 415. Davudxan Viləş. Vətənə qayıdıram.B.: “Adiloğlu”, 2008, - 248 səh.

 416. Davudqızı Rəsmiyyə. Yenə də qar yagır sənsiz şəhərə. B.: “Araz”, 2006. 202 səh.

 417. Dehqan Əhməd. Qırx məclis, min hədis. B.:  2008 . – 352 səh.

 418. Demokratik seçkilər və vətəndaş fəallığı. B.: 2008.-24 səh.

 419. Demokratiya haqqında Robert Dahl. B.: 248 səh.

 420. Dədə Günəş əfsanəsi. B.:  2009.-64 səh.

 421. Dədəyev Şükran. Psixologiya və fəlsəfə. B.: “Qanun”, 2008.-492 səh.

 422. Dəmir K. Ömür səhifələrimdən.II kitab. B.: “Nasir.”, 2009.-215 səh.

 423. Dəmirçi Zərəngiz. Qayalı. B.: “Uniprint”, 2008.-360 səh.

 424. Dəmirçizadə Əbdüləzəl. Müasir Azərbaycan dili. I hissə. Fonetika, orfoepiya, orfoqrafiya. B.: “Şərq – Qərb”, 2007. – 256 səh.

 425. Dərələyəzli H.V. İbrət. B.: “Adiloğlu” , 2009.-104 səh.

 426. Dəyirmanın alt daşı. B.: “Vektor”, 2009. – 136 səh.

 427. Didərginlər,doğma yurdda çevrilməyək qonağa.B.: “Nərgiz”, 2009. - 252 səh.

 428. Dini etiqad azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2007.-11 səh.

 429. Dogel V.A. Onurğasızlar zoologiyası. B.: “MBM”, 2007.- 528 səh.

 430. Doktor Li Salk. Kaş valideynlərim biləydi! B.:  2005 . – 118 səh.

 431. Dostoyevski F.M. Cinayət və cəza. B.: “Öndər ”, 2004.-560 səh.

 432. Dostoyevski.F.M. Alçaldılmış və təhqir olunmuş insanlar. B.: “Şərq – Qərb”, 2007. – 376 səh.

 433. Dövlət idarəçiliyində varislik,  novatorluq, və dinamizm. İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyətinin xronikası: rəsmi qəbul və səfərlərinin icmalı. (2007-2008) II kitab. B.: “Azərbaycan”, 2008. -754 səh.

 434. Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu. B.: “Qanun”, 2009.-348 səh.

 435. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2008.-43 səh.

 436. Durbilmez B. Sürməli yarım. B.: “Vektor”, 2008.- 112 səh.

 437. Duz dağı. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 18 səh.

 438. Düma A. Üç müşketyor. B.: “Altun kitab”, 2009.-128 səh.

 439. Dünya fantastika antologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2007. – 464 səh.

 440. Dünya Güloğlan. Azadlıq millətin səadətidir. Sumqayıt.:”Dərələyəz- M”, 2009.- 120 səh.

 441. Dünya naxışı sözlər. B.: “Mütərcim”, 2008. – 168 səh.

 442. Dünyamalı K. Əsrlərdən gələn nəsillərdən qalan izlər. B.: “Mütərcim”,  2009.- 164 səh.

 443. Dünyamalıyev H.Q. Ölümündən sonra yaşayan insan. B.: “Adiloğlu” , 2008.-120 səh.

 444. Dünyaya meydan oxuyan şair. B.: 2008.-233 səh.

 445. Düz və yoğun bağırsaq operasiyalarının atlası. B.: 2005.-300 səh.

 446. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müntəxabatı. B.: “Şərq-Qərb”, 2009.-496 səh.

 447. Ekologiya və kitabxanaların qarşısında duran vəzifələr. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2009. – 55 səh.

 448. Elcan Şıxbala. Qoşa nur. B.: “ Elm və Təhsil”, 2009. - 234 səh.

 449. Elçin Muxtar Elxan. Peyğəmbərlər peyğəmbəri Zərdüşt. B.: 2009.- 82 səh

 450. Elçin Muxtar Elxan. Rəssam və kompüter. B.: 2009.-71 səh.

 451. Elçin Muxtar Elxan. Şıpıxturun qətli. B.: “Sada”, 2009.-94 səh.

 452. Elçin R. Səndən sonra IV cild. B.: “Nurlan”, 2009. – 608 səh.

 453. Eldarov Nəzər. Coğrafiyanın tədrisi metodikası. B.: 2008.-192 səh.

 454. Elektrikləşdirilmiş dəmir yollarında kontakt şəbəkəsinin qurulması  və texniki istismarı qaydaları. B.: 2004 ,- 143 səh.

 455. Elementar musiqi nəzəriyyəsi. B.: “Çıraq”, 2007.-372 səh.

 456. Elxan M.E Gün çıx,çıx, çıx. B.: “Nurlan”,2009.-72 səh.

 457. Elxan M.E. Nuhun dabanı. B.: “Nurlan”,2008.-200 səh.

 458. Elxan M.E.Zorxana mədəniyyəti. B.: “Nurlan”,2008.-69 səh.

 459. Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi.-II beynəlxalq konfarns.məqalələr.(II-kitab)Bakı,01-03noyabar,2007. B.:”Qafqaz Universiteti”,2007. -332 dən - 836 qədər səh.

 460. Elman Həbib. Mənəmliyin süqutu. B.: “ Şirvannəşr”, 2007. – 240 səh.

 461. Elman Həbib. Yerlə göy arasında. B.: “ Şirvannəşr”, 2007. - 474 səh.

 462. Elnarə Mirzə. Qarabağda şirin yuxu. B.: “Azərnəşr”, 2008.-176 səh.

 463. Elruh Z. Payızda açan güllər. B.: “Şur”,2008.-232 səh.

 464. Eriş Mustafa. Qırx Səhabə, Səadət çağından simalar-1. B.: “İpək Yolu”, 2008. - 223 səh.

 465. Erməni iddialarının “Sovet dövrü”. B.: 2009.-50 səh.

 466. Erməni işğalının nəticələri. B.: 2009.- 54 səh.

 467. Erməni vəhşilikləri. B.: 2009.-46 səh.

 468. Ersan Osman . Gözümün Nuru NAMAZ. B.: “ İpək Yolu”, 2008.- 317 səh.

 469. Etnomusiqişünaslıq fənni üzrə proqram. B.:  2009.- 54 səh.

 470. Evdarlıq. B.: “Çaşıoğlu”, 2008.-272 səh.

 471. Eyvazlı Həsənli. Araz sahilində doğan günəş. Naxçıvan.: “Məktəb”, 2008.-59 səh.

 472. Eyvazov Anar. Misli bərabəri olmayan ibadət-oruc. B.: “Xəzər”, 2008.-77 səh.

 473. Eyvazov Seyfəddin. Xalq yazıçısı  Elçinin dramaturgiyası. B.:”ADPU”, 2008.- 207 səh.

 474. Əbdül Mühsin əl-Ubeykan.Xəvariclər və  müasir ideologiyaları. . B.: “Adiloğlu”, 2007, - 44 səh.

 475. Əbülfəzqızı Şərqiyyə. Türkiyə - Azərbaycan – bir ürəkdə iki can. (Publisistik məqalələr). B.:” Araz” , 2006. -294 səh.

 476. Əfəndiyev A.M və b.İnsan biokimyasının əsasları.(Icild).B.: “Şirvannəşr”,2006. – 324 səh.

 477. Əfəndiyev A.M. və b. Patoloji və klinik biokimya. B.: “Müəllim”, 2007.-382 səh.

 478. Əfəndiyev Eldar. Azərbaycan Republikasının cinayət məcəlləsi : mənbəyi, şərhi, tətbiqi.V cild. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2006 . – 856 səh.

 479. Əfəndiyev Eldar. Azərbaycan Republikasının cinayət məcəlləsi : mənbəyi, şərhi, tətbiqi. Beş cilddə.I cild.B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2005 . – 854 səh.

 480. Əfəndiyev Eldar. Azərbaycan Republikasının cinayət məcəlləsi : mənbəyi, şərhi, tətbiqi. Beş cilddə.II cild.B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2006 . – 855 səh.

 481. Əfəndiyev Eldar. Azərbaycan Republikasının cinayət məcəlləsi : mənbəyi, şərhi, tətbiqi. Beş cilddə.III cild.B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2006 . – 856 səh.

 482. Əfəndiyev Eldar. Azərbaycan Republikasının cinayət məcəlləsi : mənbəyi, şərhi, tətbiqi. Beş cilddə.IV cild.B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2006 . – 855 səh.

 483. Əfəndiyev Məcid. Sosiologiya. B.: “Bakı Universiteti”, 2009. – 520 səh.

 484. Əfəndiyev P. 63 il institut divarları arasında. B.: 2009.-285 səh.

 485. Əfəndiyeva Elmira. Musiqi əsərlərinin təhlili. B.: 2009.-393 səh.

 486. Əfəndiyeva Tinatin. Tale çırağı. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. – 228 səh.

 487. Əfəndizadə Əziz. Azərbaycan dilindən düşündürücü suallar və onların izahlı şərhi. B.: 2008.-237 səh.

 488. Əhali və inkişaf terminlərinin qısa izahlı lüğəti. B.: 2008 . – 62 səh.

 489. Əhədov  Hacı Etibar. Silinməz izlər. B.: “ Adiloğlu2, 2007, - 144 səh.

 490. Əhməd Fəxri. Qəlbimin kövrək səsi. B.: “Borçalı”, 2008.- 160 səh

 491. Əhməd Fərhad. Oyadar   xəlqi əfğanım. B.:”Avropa”, 2008. - 336 səh.

 492. Əhmədli Nəsir. Korifeylərin portretləri. B.: “Nurlan”, 2008.-289 səh.

 493. Əhmədli S. Həcc ziyarəti. B.: “Şirvannəşr” ,2009.-64 səh

 494. Əhmədli S. Hüseyn Cavidin ev muzeyi. B.: “Şirvannəşr” ,2009.-168 səh.

 495. Əhmədli salatın. Ömrünü Qazaxda yaşayan şair.B.: “Qanun”, 2008.-405 səh. 

 496. Əhmədli Salatın. Səfərnamə.B.: “MBM” ,2008. – 256 səh.

 497. Əhmədoğlu M. İtirilmiş ömür. B.: “Müəllim”, 2009. – 104 səh

 498. Əhmədov C.Soyuq silahın kriminalistik ekspertizası.B.: “Sabah”, 2008.- 202 səh.

 499. Əhmədov Ə.İ.Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı. B.: 2009.-442 səh.

 500. Əhmədov Ə-C.İ.  Ədviyyələr və tamlı qatmalar. B.: “Azərnəşr” ,2009.-412 səh

 501. Əhmədov Ə-C.İ. Azərbaycan üzümündən qidalı ərzaq məhsulları. B.: “Azərnəşr” ,2009.-266 səh.

 502. Əhmədov Əhmədağa. Ərəb əlifbası. B.:  2006 . – 112 səh.

 503. Əhmədov Əhmədağa. Ərüzətül – Üruz. B.:  2007 . – 253 səh.

 504. Əhmədov Əhmədağa. İslamın əsasları. B.:  2006 . – 102 səh.

 505. Əhmədov Əhmədağa. Kərimiyyə. B.: 38 səh.

 506. Əhmədov Əhmədağa. Qafiyətül – kafiyə. B.:  2007 . – 109 səh.

 507. Əhmədov H. Pedaqogika. B.: “ABU”, 2006, - 296 səh.

 508. Əhmədov İsmət.Biologiya. Kəşflər və araşdırmalar.B.:”Müəllim”, 2005.- 216 səh.

 509. Əhmədov Ramin. Sənət və həyat. B.: “Araz”, 2005. – 500 səh.

 510. Əhmədov V. Bakılı Keşəlilər. B.: “Təhsil.”, 2009.-106 səh.

 511. Əhmədov.T.M və b. Nəqliyyat yollərında körpülər və qurğular.B.:Çaşıoğlu”,

 512. Əhmədov.T.M. və b. Tunellər və metropolitenlər- II hissə. B.: “Çaşıoğlu”,

 513. Əhmədova E.Y. Dünya milli kitabxanaları. B.: “BU”, 2008, - 135 səh.

 514. Əhmədova Salatın. Heydər Əliyevin din siyasəti. B.: 2008.-96 səh.

 515. Əjdər Ol.Qrafoman.B.: “Mütərcim”, 2009.- 52 səh.

 516. Əkbərov Yusif. Etiraf. B.:  “MBM” , 2008 .- 232 səh.

 517. Əkinçi Nizami. Haqqa həsr edimiş ömür – I. B.: “Adioğlu”, 2006.- 384 s.

 518. Əl- Buxari Məhəmməd ibn İsmail. Peyğəmbərin əxlaqı. B.:  2009.-511 səh.

 519. Əlamətdar və tarixi günləri.Təqvim- 2009. B.: “M.F.Axundov”, 2008. -239 səh.

 520. Ələsgərov B. Nizami Cəfərov 50. B.: “Nurlan”, 2009. – 128 səh

 521. Ələsgərov F. Riyazi analiz. II. B.: “Elm” ,2009.-280 səh

 522. Əl-Əvəcuği Dağıstani Məhəmməd Seyid Əfəndi.Əsərləri. B.: “Elm və Təhsil” , 2009.-200 səh.

 523. Əl-Fəlah A.A.Şeyxülislam ənənə və müasirliyin vəhdəti. B.: “Qismət”, 2009.-144 səh.

 524. Əli bəy Əzimli. Alın yazım. B.: “Adiloğlu”, 2006, - 86 səh.

 525. Əli Əsğər Rizvani. O gələcək! B.:  2005 . – 64 səh.

 526. Əliquliyev Rasim və b. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər. B.:”İnformasiya  Texnalogiyaları”,  2009.- 201səh.

 527. Əlilliyi olan insanların hüquqları.B.: 2008.- 150 səh.                    

 528. Əlioğlu Məsud. Darıxan adamlar. I -II cild. B.: “Təhsil”, 2009.-288 səh

 529. Əlişoğlu Qardaş. Güllə yarası. B.: 2009.-175 səh.

 530. Əliyarlı İ. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə  rabitənin inkişafı. B.: “Mütərcim” ,2009.-124 səh.

 531. Əliyev A.H. Torpaq coğrafiyası torpaq ehtiyatları və onun mühafizəsi. B.: 2009.-255 səh

 532. Əliyev Azər.Sönməyən üfüqlər. . B.:”Elm”, 2008. – 388  səh.

 533. Əliyev B.H. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının bəzi problemləri və onların həlli yolları. B.: 2004.-572 səh.

 534. Əliyev B.H.Hüquq psixologiyasının tədqiqat metodları. B.:  “Təhsil” , 2008 .- 156 səh.

 535. Əliyev Etibar. Beynəlxalq nəqliyyat hüququ. B.: “SeNa”, 2009.-868 səh.

 536. Əliyev Ə.H. İnsan və heyvan fiziologiyası. II hissə. B.: “Bakı Universiteti”, 2008. – 600 səh.

 537. Əliyev Əmir .Beynəlxalq turizm hüqüqu .B.: “Çaşıoğlu” ,2007. -440 səh.

 538. Əliyev Fuad. Irəvan xanlığı. B.: “ Şərq-Qərb”,  2007 .- 144 səh.

 539. Əliyev Fuad. Naxçıvan xanlığı. B.: Şərq- Qərb”, 2007. – 120 səh.

 540. Əliyev Heydər.Müdrik fikirlər..I , II kitab. B.: 2009.- 415 səh.

 541. Əliyev İ.Z. Avropada Boloniya prosesi və onun. Azərbaycanda perspektivləri. B.: “Ulu”,   2009 . – 100 səh.

 542. Əliyev İqrar. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri. B.: 2008.-56 səh.

 543. Əliyev İlham. İnkişaf məqədimizdir. B.: “Azərnəşr”, 2008.-424 səh.

 544. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir. II kitab. B.: “Azərnəşr”, 2009.-432 səh.

 545. Əliyev Kazım. İdmançının qələbə psixologiyası. B.: 2008.- 200 səh.

 546. Əliyev N.A Azərbaycan hərbi dənizçilik tarixi. B.: 2008.-98 səh.

 547. Əliyev N.A. Azərbaycan ali hərbi dənizçilik məktəbi – donanmanın xidmətində 70. B.: 2009.-430 səh.

 548. Əliyev N.A. Azərbaycan ali hərbi dənizçilik məktəbinin tarixi xronologiyası. B.:  2009. – 93 səh.

 549. Əliyev N.A. Əsas psixiatrik reytinq cədvəllərinin toplumu. B.: 2009.-158 səh.

 550. Əliyev Özbək. Qeyri-üzvi kimya kursu.-Ihissə B.”MBM”, 2009. - 428 səh.

 551. Əliyev Piralı və b. Təhsil müəssələrində tərbiyyə işinin təşkili. B.: 2008.-496 səh.

 552. Əliyev Rafiq., Əliyev Rəşad. Avtomatik idarəetmənin nəzəriyyəsi. B.: “Çaşıoğlu”, 2007.-640 səh.

 553. Əliyev Ramiz. Riyazi mofologiya. B.: “Nurlar”, 2008.-182 səh.

 554. Əliyev S. Violonçel məktəbi. B.: “Adiloğlu” , 2009.- 122 səh.

 555. Əliyev Telman. Ömrünü canlanmanın və aləmdə müxtəlifliyin sirrinin açılması. B.: “Elm,. 2009. - 276 səh.

 556. Əliyev V. Muğam aşiqi. B.: “Nurlan ”, 2009.-116 səh.

 557. Əliyev Y.Azərbaycanın Qədim Türk runik yazılı abidələri. .B.: 2008.- 120 səh.

 558. Əliyev Y.Qədim Türk əlifbası.B.: 2008.- 234 səh.

 559. Əliyeva D.H. Elnarə Dadaşovanın “6 prelüd” silsiləsində ifaçılıq təhlili. B.:  2009. – 19 səh.

 560. Əliyeva Hafizə. Naxçıvan necə döyüşdü,müdafiə olundu.B.: “Şirvannəşr”, 2009. - 168 s

 561. Əliyeva Nərmin. “German filologiyasına giriş” kursundan mühazirə mətnləri.  B.:  “Nurlan” , 2009 .- 105 səh.

 562. Əlizadə Ə. Ana məhəbbəti, vətən sevgisi. B.:”Adiloğlu”, 2007, - 128 səh.

 563. Əlizadə Ə.Ə. Uşaqlar və yeniyetmələr: seksual inkişafın psixopedaqogikası. B.: 2009.-576 səh.

 564. Əli-zadə Ələsgər. XX əsr Gəncənin görkəmli elm, mədəniyyət, partiya və dövlət xadimləri. B.: “Oskar”, 2008. – 291 səh.

 565. Əlizadə Hacı Soltan. Həzrət Əli (Ə) və Azərbaycan. B.: “Ozan”, 2008, -

 566. Əlizadə Hacı Soltan. Mən Əli(ə) şairiyəm. B.: “Qarabağ”, 2008,196 səh.

 567. Əlizadə Hacı Soltan. Söz mülkünün soltanı. B.: “ Qarabağ”, 2008,424 səh.

 568. Əlizadə M. 3 ds Max 2009.üçölçülü qrafika və animasiya. B.: “Adiloğlu” , 2009.-228 səh.

 569. Əlizadə M.və b.”AutoCad2007”. B.: “MSV Nəşr”,2008.- 541 səh.

 570. Əlizadə Məryəm. Dördüncü ölçünün rəngləri B.: 2008.-445 səh.

 571. Əlizadə R. Pyeslər II.  B.: “Adiloğlu” , 2009.- 440 səh.

 572. Əlizadə Zəkəriyyə. Şəki ipəyi uzaq karvan yollarında. B.: “Nafta-Press” ,2008. -254 səh.

 573. Əl-Maraği Əbülhəsən. Müalicati – münfəridə. B.: “Nurlan” ,2009.-246 səh.

 574. Əlövsət Abbas Alarlı. Könlümə bir durna harayı düşüb. . B.:”Adiloğlu”, 2007, - 40 səh.

 575. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Qanun.”, 2009.-76 səh.

 576. Əməkdar elm xadimi, professor Abbas Əhməd oğlu Axunbəylinin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. B.:”Nurlan” ,2008.- 345 səh.

 577. Əmirov M. Orta məktəbdə tarixin tədrisinin aktual problemləri. B.: 2009.-160 səh.

 578. Əmirov Z. Microsoft Office Word 2003. B.: “Elm”, 2007. – 664 səh.

 579. Əmrah bir gəldi, bir getdi.  Tiflis.: “Universal”, 2008.- 150 səh.

 580. Ənvərqızı Kəmalə. Kitabxanalarda marketinq və fandreyzinq fəaliyyəti. B.: “Nafta - press”, 2009. – 140 səh.

 581. Ənvəroğlu H Azərbaycan dramaturgiyası : tarixilik və müasirlik. B.: “Nurlan”,2008. – 248 səh.

 582. Ənvəroğlu H. Azərbaycan şerinin poetikası. B.: “Nurlan”,2008.-388 səh.

 583. Ənvəroğlu H.Azərbaycan romanının inkişaf problemləri.B.: “Nurlan”,2008.- 336 səh.

 584. Ərgənəkon bayramı. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 14 səh.

 585. Əroğul Əlosahib. Cəbrayıl ziyarətgahları. B.: “Təknur”, 2009. – 100 səh.

 586. Əroğul Əlosahib. Qazanxan yurdu - Qazanzəmi. B.: “Təknur”, 2009. – 262 səh.

 587. Ərzaq məhsulları üzrə balansların işlənməsinin metodoloji əsasları-2009.B.: 2009. - 278 səh.

 588. Əsədli Gülnar. Ilahi nurunda.  B.: “Mütərcim”,  2009.- 76 səh.

 589. Əsədova A. Dağ bozumtul. B.: “Şur”, 2008, - 120 səh.

 590. Əsədova M.İngilis və Azərbaycan dillərində tamamlıq budaq cümlələri. B.: “Nurlan”, 2007. – 146 səh.

 591. əsərlərinin toplusu. B.: 2008.-97səh.

 592. Əsgərli Əbülfəz. Nur. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 180 səh.

 593. Əsgərli Əbülfəz. Yarımçıq şəkil. B.: “ Şirvannəşr”, 200. - 64 səh.

 594. Əsgərli Əlizadə. Xəlil Rza Ulutürkün poetikası. B.: 2009.-421 səh.

 595. Əsgərli F. . Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının mərhələli inkişafı. B.: “ADPU”, 2009. -435 səh.

 596. Əsgərli F. Ömrün sözü , sözün ömrü. B.: “ADPU”,  2008 . – 392 səh.

 597. Əsgərov A. Azərbaycanın ali bitkiləri. B.: “Elm” ,2008.-244 səh.

 598. Əsgərov Ə. Davamlı insan inkişafı. B.: 2009.-494 səh.

 599. Əsgərov İ.Q. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin Kommentariyası. III kitab. B.: “Qanun”, 2008.-824 səh.

 600. Əsgərov Nəbi. Azərbaycanın  makrotoponimləri. B.: “Elm və Təhsil”, 2009. – 488 səh.

 601. Əsgərova G.R. İki zirvə, iki and yeri . B.: “Qanun” , 2006.-352 səh.

 602. Əsgərova R. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda rabitəli nitqin inkişafı. B.: “ Hərbi Nəşriyyat “ , 2006.-160 səh.

 603. Əsgərova R. Tarix: illər, hadisələr, görüşlər, xatirələr. B.: 2006 .-252 səh.

 604. Əsgərova S.H. Rəhilə Teymur Həsənovanın yaradıcılıq çeşməsi.  B.: “Ləman  ”, 2009.-292 səh.

 605. Əsir dağlar.2009. – 108 səh.

 606. Ətraf mühit haqqında beynəlxalq hüquq və siyasət. B.: “Adiloğlu”, 2008.-1720 səh.

 607. Əyyub N. Kor oldu zəmanə görmədi məni. B.: “Adiloğlu.”, 2009.-172 səh.

 608. Əyyuboğlu Mədət. Tanrıma üz tutmuşam. B.: “İsmayıl”, 2009. - 386 səh.

 609. Əzimli T. Şah və Şahzadənin taleyi. B.: “Sözün işığı”, 2009.- 150 səh.

 610. Əziz Fəxrəddin. Payız leysanı. B.: 2009.-304 səh.

 611. Əzizov V.Ə və b.Kəskin zəhərlənmələr.B.: “Ünsiyyət”,2001. – 194 səh.

 612. Əzizov V.Ə və b.Kliniki toksikologiya.B.: “Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı”, 2004.- 282 səh.

 613. Əzizova Zemfira. Gözəllik aləmində. B.: “AzTU”, 2009. - 138 səh.  

 614. Farsca – azərbaycanca lüğət. B.: “Şərq – Qərb”, 2007. – 640 səh.

 615. Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı. B.: 2007.-396 səh.

 616. Felthem. R.C. Diplomatın stolüstü kitabı. B.: “Çıraq”, 2008.-285 səh.

 617. Fəxri Zakir. Qalmaz bele,qalmaz dünya. B.: “Adiloğlu”, 2008 – 496 s.

 618. Fəna H.M,Ə.Cənnətül- Məva. B.: 2009.-200 səh.

 619. Fəna Mirzə Rəhim. 1905 –ci il hadisəsi. B.:  “Nurlan” , 2009 .- 252 səh.

 620. Fərqanə. Payızın yanında gözlərsən məni. B.:”Adiloğlu”, 2006, -132 səh.

 621. Fərzəliyeva A.Pirşağıda qalan izlər. B.: 2008.- 27 səh.

 622. Fətiyev M. Salman Savəcinin həyat və yaradıcılığı. B.: “Elm”, 2009.-228 səh.

 623. Fikrət Əmirov. Biblioqrafiya. B.: “Çinar - Çap”, 2009.- 271 səh.

 624. Firədun İbrahimov. Pedaqogikaya giriş.B.: “Mütərcim”, 2008. – 396 səh.

 625. Fransız ədəbiyyatı antologiyası. I-cild.B.: “Şərq-Qərb” , 2008 . – 432 səh.

 626. Fransız ədəbiyyatı antologiyası. II-cild.B.: “Şərq-Qərb” , 2007 . – 400 səh.

 627. Fransız ədəbiyyatı antologiyası. III-cild.B.: “Şərq-Qərb” , 2007 . – 408 səh/

 628. Fuad E.Dünyaya naxış insanlar. B.: “Təhsil”, 2009.- 264 səh.

 629. Gavur quyusu. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 14 səh.

 630. Gəldim,gördüm, mənimsədim. B.:  2009.- 38 səh.

 631. Gənc xanəndələr.CD. B.: “Heydər Əliyev Fondu”, 2008.

 632. Gənc sahibkarlar üçün elektron biznes imkanları. B.: “Müəllim”, 2009.-39 səh.

 633. Gəncəbasarın yabanı tərəvəz bitkiləri. Gəncə.: 2007.-204 səh.

 634. Gəncəli Sabir. 777 sual...düşündürücü, əyləncəli ensiklopedik toplu. B.: “Azərbaycan”, 2008. – 232 səh.

 635. Gəncəli sabir. Hər şey olduğu kimi. B.:  “Azərnəşr”, 2009.-560 səh.

 636. Gəncənin müasir memarlığı. Gəncə 2003- 2008.- 59 səh.

 637. Gəncəvi N. Sirlər xəzinəsi. B.: “Azərbaycan Mədəniyyəti Dostları fondu” , 2004.- 192 səh.

 638. Gəncəvi N.Xosrov və Şirin. B.: “Azərbaycan Mədəniyyəti Dostları fondu” , 2004.- 409 səh.

 639. Gəncəvi N.İskəndərnamə. İqbalnamə. B.: “Azərbaycan Mədəniyyəti Dostları fondu” , 2004.- 244 səh.

 640. Gəncəvi N.İskəndərnamə. Şərəfnamə. B.: “Azərbaycan Mədəniyyəti Dostları fondu” , 2004.- 434 səh.

 641. Gəncəvi N.Leyli və Məcnun. B.: “Azərbaycan Mədəniyyəti Dostları fondu” , 2004.- 297 səh.

 642. Gəncəvi N.Yeddi gözəl. B.: “Azərbaycan Mədəniyyəti Dostları fondu” , 2004.- 361 səh.

 643. Gəncəvi Nizami. Məxzənül - əsrar. B.:  2007 . – 327 səh.

 644. Gənclərdə milli – mənəvi dəyərlərin formalaşdırılması imkanları və yolları. B.: “Mütərcim”, 2009.- 48 səh.

 645. Gəncliyin yeddi səması. B.: 2005 . – 63 səh.

 646. Gilar Bəg Firudin. Batini-Quran. B.: “Qanun”, 2008.-796 səh.

 647. Giya Paçxataşvili. Sükutun rəngləri. B.:”Adiloğlu”, 2007. - 128 səh.

 648. Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2007.-23 səh.

 649. Gömrük tarifi. B.: “Qanun.”, 2009.-1144 səh.

 650. Görədilli Hacı Zülfira. Bir görüşün həsrətiylə. B.: “Nərgiz”,   2009 . – 168 səh.

 651. Görədilli  Zülfira. İki yol ayrıcında. B.: “Nərgiz”,   2008 . – 168 səh.

 652. Görüryılmaz Dr.Mustafa. Türk qafqaz islam ordusu və ermənilər.(1918). B.: “Qismət”, 2009.-408 səh.

 653. Göyçə Pənah. Əsərləri. ( 5 cilddə ). I cild. Necə unudum səni. B.: “Borçalı”, 2005. -460 səh.

 654. Göyçə Pənah. Əsərləri. Dönər sənə elim, Cöyçə. B.: “Borçalı”,2006. – 436 səh.

 655. Göyçəli Həsən. Qərib durnalar. Gəncə: 2009.-200 səh.

 656. Göyçəli M. Ocaqyalı. B.: “Nurlan”, 2009. – 456 səh.

 657. Göz xəstəlikləri. B.: “Təhsil”, 2008.-536 səh.

 658. Gülafət. Tut ağacı. B.: “Vektor”, 2009.- 118 səh.

 659. Güləliyev Mayis. Yaxşı idarəetmə nədir?. B.: 2005. - 70 səh.

 660. Gülgaz-Cahan Gülnarə. Sən bu axşam pişiyə bax. B.: “Xəzər Universiteti”, 2007. – 64 səh.

 661. Gülgaz-Cahan Gülnarə. Yol gedirəm. B.: “ŞAT print”, 2009. – 79 səh.

 662. Gülgaz-Cahan Gülnarə.Ağ çiçək. B.: “Adiloğlu”, 2006. – 48 səh.

 663. Gülgün Rəhilə. Xəbərin rəngi. B.: 2009.-224 səh.

 664. Gülüşlərdə radiasiya kimyası. B.: “Adiloğlu” , 2009.-80 səh.

 665. Gündüz Osman. İnternet. Azərbaycan internet resursları. B.:  2008 . – 336  səh.

 666. Hacı Ələmdar Mahir. Mənim tanıdığım Füzuli. B.: “Nurlan ”, 2009.-284 səh.

 667. Hacı Ələmdar Mahir. Söz və musiqi beşiyi  - Nardaran. B.: “Nurlan ”, 2009.-536 səh.

 668. Hacı Hafiz Mirzə. “Həcc ziyarətində”- məqalə və ocerklər.B.: “Apastrof”, 2009. -176 səh.

 669. Hacı Kənan. Özündən qaçmaq olmur. B.: “Qanun”, 2009. – 120 səh.

 670. Hacıəli Şirinbəy. Şimal – Qərbi Azərbaycan: İngiloylar. B.: “Təhsil”, 2007. -280 səh.

 671. Hacılar V. Azərbaycan – gürcü folklor əlaqələri. Tiflis.: “Universal”, 2007.- 110 səh.

 672. Hacıoğlu Mülkədar. Oruzmanda kim nə dedi. B.: “Nurlan”, 2009. - 272 səh.

 673. Hacıyev Abbas. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. B.: 2009. -370 səh.

 674. Hacıyev Abbas. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. B.:ADPU,2005. - 367 səh.

 675. Hacıyev Abbas. Həyat və ədəbi tale. B.:”Səda”, 2008. - 256 səh.

 676. Hacıyev Abbas. Tiflis Azərbaycan  və Adıgün Türk teatrı. B. : “Borçalı”,2006.-32 səh.

 677. Hacıyev Asif. Linqvistik və metodik araşdırmalar. B.: “Nurlan”, 2009.- 192 səh.

 678. Hacıyev Aydın. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı tarixi. B.: “Təhsil”, 2004.-248 səh.  

 679. Hacıyev Hacı. Gənc jurnalistlərə xitab. B.: 2005. - 135 səh.

 680. Hacıyev Kamal.(Kamal Bayram).Biblioqrafiya.B.: “Elm”, 2008.- 124 səh.

 681. Hacıyev Qasım. Bərdə şəhəri, B.: “UniPrint”, 2008- 250 səh.

 682. Hacıyev Məmmədşah . Eşq  bir  sultandır . B.: “Araz”, 2007. -128 səh.

 683. Hacıyev Y.Z.İnşaat istilik fizikası. B.: NPM “Təhsil” , 2009 .- 442 səh.

 684. Hacıyeva Asya. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. B.: “Nurlan”, 2008.-664 səh.

 685. Hacıyeva Aytən. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirlərin rolu. B.:  “Nurlan” , 2008 .- 80 səh.

 686. Hacıyeva Aytən. Linqvistik tipologiyada tipoloji modifikasiya problemi. B.: ”Nurlan”,2008. -  282 səh.

 687. Hacıyeva əzizə. İnglilis və Azərbaycan dillərində somatik frazeologiyanın əsasları.

 688. Hacıyeva H.M. Həyat bilgisinin tədrisində əyləncəli oyunlar vasitəsilə fənlərarası əlaqənin yaradılması. B.:  2009.-103 səh.

 689. Hacıyeva M. Bu da belə bir ömürdü. B.: “Azərnəşr”,   2008 . – 348 səh.

 690. Hacıyeva M. İman dünyasına açılan pəncərə. B.: “Mütərcim”,  2009.- 148 səh.

 691. Hacızadə Nahid. Yada düşdü. B.: “Araz”, 2008.-652 səh.

 692. Hadıyeva Kəmalə. XIX - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ənənəvi qadın bəzəkləri. B.: “Xəzər Universiteti”, 2009. - 198 səh.

 693. Hakimin stolüstü kitabı. B.:  2009.- 587 səh.

 694. Haqqı qızı Səmayə. Vətən darıxdı, o darıxmadı. B.:  “Adiloğlu” ,2009 .-332 səh.

 695. Haqverdiyev Bayram. İdarəetmə psixologiyası. B.: “Elm”, 2008.-304 səh.

 696. Hans Selye. Stress. Ümumi adaptasiya sindromu. B.: “Parni iz Baku”, 2009.- 16 səh.

 697. Haşımi Abdulla Əmir. Bir neçə söz. 2009.- 134 səh.

 698. Heraklın on iki qoçaqlığı. B.: “Altun kitab”, 2008.-112 səh.

 699. Heydər Əfəndiyev haqqında xatirələr. B.: “Elm”, 2008 . – 308 səh.

 700. Heydər Əliyev – Azərbaycan , Gəncə . B.:  “Nurlar” , 2009 .- 200 səh.

 701. Heydər Əliyev Fondu. B.: 2009.-103 səh.

 702. Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə. III kitab. B.: “Təhsil”, 2009.-352 səh. 

 703. Heydər Əliyev və Azərbaycanda dövlət qadın siyasəti. Ümumrespublika Konfransı Materiallar. B.: 2008.- 208 səh.

 704. Heydər Əliyev və dövlət qadın siyasəti. B.: “Nurlar”, 2008.-440 səh.

 705. Heydər Əliyev, Şəxsiyyət və zaman. III hissə. B.: “Ozan”, 2009.-804 səh.

 706. Heydər Əliyev. Deyilən söz yadigardır. B.: “Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi”,2008.-31 səh

 707. Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir.27 və 28 – ci kitab. B.: “Azərnəşr” ,2009.-496 səh.

 708. Heydər  Əliyev : “Biz  Azəbaycan  ərazisində  ikinci  bir  erməni  dövlətinin  yaranmasına  yol  verə  bilmərik ” .B.:”Əbilov , Zeynalov və ogulları”, 2006.-472 səh.

 709. Heydərli Ənvər. Qalx ayağa, Azərbaycan. B.: “Günəş”, 2007. – 193 səh.

 710. Heydərov Heydər. Saatlılar. B.: “ Şirvannəşr” 2008. - 180 səh.

 711. Heyət Cavad. Kamillik zirvəsi. B.: “Azərnəşr”, 2009.-376 səh.

 712. Həbib E. Dilimizdə danışmağa utanmayaq. B.: “E.L.”, 2009.-108 səh.

 713. Həbibova Könül.Müasir Azərbaycan dilində elliptik cümlə.B.: “Elm və Təhsil”,2009. – 192 səh.

 714. Həkim Qəni. Seçilmiş əsərləri I cild.B.: “Adiloğlu”, 2008.- 544 səh.

 715. Həmid Araslı.Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2009. – 304  səh.

 716. Həmid Dağlı. Bəşəri duyğuların yeni fəlsəfəsi. B.:”Adiloğlu”. 2007, - 80səh.

 717. Həmidov İlyas. Azərbaycanca-rusca, rusca-azərbaycanca atalar sözləri və zərbi- məsəllər lüğəti. B.: “Təhsil”, 2009.-560 səh.

 718. Həmidov İlyas. Rus dili. B.: “Təhsil”, 2009.-192 səh.

 719. Həmişəçallı A. Elə arxalanıram. B.: “Azərnəşr”, 2005.- 108 səh.

 720. Həmkarlar ittifaqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2008.-11 səh.

 721. Həmzəyev G.Ə. Təbiət elmlərinin tədrisinin tərbiyə funksiyası. B.: 2009.-82 səh.

 722. Həndəsə - 8. B.: “ Çaşıoğlu, 2007. - 160 səh.

 723. Hərbi-həkim ekspertizası haqqında əsasnamə. B.: “Qanun”, 2009.-75 səh.

 724. Həsənqızı Fatma.Acılı – Şirinli günlər.B.: “Gənclik”, 2008.- 368 səh.

 725. Həsənli Səfiyar. Dünyanın dərkinə doğru.B.: “Nərgiz”, 2008. – 236 səh.

 726. Həsənov A. Pedaqoji məntiq. B.: “Təhsil.”, 2009.-168 səh.

 727. Həsənov Gülxan. Turbo Pascal və Delphidə proqramlaşdırma. B.: “ADNA”, 2008 . – 222 səh.

 728. Həsənov Q.Ə. Yüksək gərginliklər və elektrik izoliyasiya texnikası. B.: 2009.-337 səh.

 729. Həsənov Q.T. Ümumi fizika kursu. B.: “UniPrint”, 2009.-505 səh.

 730. Həsənov S.T. Drenaj , hesabatı, layihələndirilməsi və istismarı. B.: “Elm”,  2009 . – 234səh.

 731. Həsənova Şəhla. Musa Mirzəyev. B.: “Apostrof”, 2008. – 177 səh.

 732. Həsənova  Ş. Musiqi tarixindən mühazirələr 1-ci hissə. B.: 2008. - 93 səh.

 733. Həsənzadə Kəmalə. Apar məni özünlə. B.:2008.-132 səh.

 734. Həsənzadə S. Vətən həsrətli , barıt qoxulu sətirlər. B.: “Mütərcim”,  2009.- 76 səh.

 735. Həşimli Hüseyn. Azərbaycan ədəbi mühiti və türk dünyası.B.:”Mütərcim”, 2009. - 200 səh.

 736. Həşimli Hüseyn. Əli Məhzun və “ədəbiyyata dair”əsəri. B.: “Nurlan”, 2009.-80 səh.

 737. Hicran Fəridə. Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığı. B.: “Qartal”, 2009.- 176 səh.

 738. Hicrani Əli. Həcc səfərində dualarınız. B.: 2006. – 39 səh.

 739. Hicrani Əli. Həccin tarixi , əhkamı və mənəvi dəyərləri. B.:  2006 . – 175 səh.

 740. Hicrani Əli. Orucun tarixi və mənəvi dəyərləri. B.:  2005 . – 141 səh.

 741. Hicrani Ustad Əli. İmam Əli əleyhissəlamın təcavüzkarlar, müharibədən qaçanlar və beytül – malı nahaq yeyənlər ilə rəftarı. B.:  2006 . – 144 səh

 742. Hidrotexniki qurğular. B.: “Təhsil”, 2009.-686 səh.

 743. Horovlu Şövkət Zərin. Babam əyri yeriyir. B.: “Şirvannəşr”, 2008, - 64 səh.

 744. Hörmət H.  Dağlarda talam qaldı. B.:”Adiloğlu”, 2006, - 248 səh.

 745. Hüquq mühafizə orqanı əməkdaşının insan hüquqlarına dair məlumat kitabı. B.:  2009.-564 səh.

 746. Hüseyinqulu xan. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 14 səh.

 747. Hüseyn İsgəndər. “Qağa Söyün” dastanı. . B.: “Nurlan”, 2007.- 196  səh.

 748. Hüseyn İsgəndər. Şikəst qızın taleyi. . B.: “Nurlan”, 2008.- 268 səh.

 749. Hüseynbəyli E. Metro vadisi. B.: “Vektor”, 2009.- 390 səh

 750. Hüseynbəyli E.Tut ağacı boyunca.. B.: “Adiloğlu”, 2006, - 194 səh.

 751. Hüseynbəyli Elçin və b.Kapellhausda bir axşam. B.:  2009 .- 51 səh.

 752. Hüseynbəyli Elçin. Şah Abbas. B.: “Adiloğlu”, 2008. – 368 səh.

 753. Hüseyni Seyyid Məhəmməd. Orucun hökmləri (200 sual – cavab). B.:  2006 . – 96 səh.

 754. Hüseynqızı R. Həsrət yağışı. B.:”Adiloğlu”, 2007, - 112 səh.

 755. Hüseynli Asif. Çin hökmdarları. B.: 2008.-120 səh.

 756. Hüseynov A. Yusif Hüseynov. B.: “Letter press”, 2008.

 757. Hüseynov B. İnsan təbiətlə nəfəs alır. B.: “Adiloğlu” , 2009.-256 səh.

 758. Hüseynov Ə. Tanış mövzuda variasiyalar. B.: 2009.-128 səh.

 759. Hüseynov Ə.H. Yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların kommentariyası. B.: “Digesta”, 2008.-620 səh.

 760. Hüseynov H. Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının əsərlərinin mis nəfəsli alətləri ansamblı üçün işlənməsi və köçürülməsi. B.: 2009.-134 səh.

 761. Hüseynov H. Əyləncəli qrammatik oyunlar.B.: 2009.-150 səh.

 762. Hüseynov Heydər. Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən. B.: “Şərq – Qərb”, 2007. – 400 səh.

 763. Hüseynov Mirzə, Hacı Xanməmmədov. B.: “ Şərq”, 2009. -  204 səh.

 764. Hüseynov Ramazan. B.: “ Şirvannəşr”, 2078. - 148 səh.

 765. Hüseynov Süleyman. İzahlı idman terminləri. B.: “Yazıçı”, 2009.-216 səh.

 766. Hüseynov Şirməmməd. Müstəqilliyin çətin yolu. B.: “Elm”, 2009.- 540 səh.

 767. Hüseynov T.Yanıq Abdullanin yuxuları. B.: “MBM-R ”, 2009.- 320 səh.

 768. Hüseynov, İlqar. Xarici ölkələrdə mədəni fəaliyyətin təşkili. B.: 2008.-377 səh.  

 769. Hüseynova Ellada. Azərbaycan xalq musiqisi rus musiqi xadimləriinin tədqiqiatlarında. B.: “Elm”, 2009.-132 səh. 

 770. Hüseynova İradə. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi+ CD. B.:  “Çaşıoğlu” ,2008 .-672 səh.

 771. Hüseynova Könül. Musiqimizin fərhadı. B.: “Adiloğlu”, 2007.-352 səh.

 772. Hüseynova N. Dövlət qulluğu : Müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri. B.: “Maarif”, 2008.- 480 səh.

 773. Hüseynova Nəzakət. Qədim türk qəhrəmanlıq dastanların tipologiyası B.:”Apostrof “, 2009. - 154 səh.

 774. Hüseynova Z. Dəryadan damlalar. B.: “Səda”, 2009.- 304 səh.

 775. Hüseynzadə Əli bəy. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq – Qərb”, 2007. – 480 səh.

 776. Hüseynzadə Muxtar. Müasir Azərbaycan dili. III hissə. Morfologiya. B.: “Şərq – Qərb”, 2007. – 280 səh.

 777. Hüseynzadə Rüfət. Magistr dissertasiyası. B.: 2009.-104 səh.

 778. Xaliq. B.: “Nasir”, 2009.- 435 səh.

 779. Xaliqova R.Azərbaycan antoponimiyasının inkişaf yolları. B.: “Elm və Təhsil”, 2009, - 152 səh.

 780. Xalq mahnıları. B.: “Altun kitab”, 2007.-112 səh.

 781. Xankişiyev Aslan. Diplomatiya və iqtisadiyyat. B.: 2003.-260 səh.

 782. Xankişiyev H.Ə.Eldən soruşun məni. B.: 2009.-224 səh.

 783. Xanməmmədli Əmrah. İlahi sevgi. B.: “Nərgiz”, 2009.-71 səh.

 784. Xələfli Əli Rza. Dilimiz varlığımız. B.: 2009.-160 səh.

 785. Xələfov A. Azərbaycan kitabxana işinə dair Heydər Əliyev doktrinası uğurla davam edir. B.:  2009.- 185 səh.

 786. Xəlilov Buludxan. Ömrün ləpirləri. B.: “Azərnəşr”, 2008.-464 səh.

 787. Xəlilov Əziz. Tətbiqi mexanika. B.: “Çaşıoğlu”, 2008.-578 səh.

 788. Xəlilov İ.Ə. Maşınların yaradılmasının texniki əsasları. B.: “Çaşıoğlu”, 2002.-176 səh.

 789. Xəlilov M. Albaniyanın qəbir abidələri. (IV – X əsrlər) . B.: “Nafta - Press”, 2009.-180 səh.

 790. Xəlilov S. Şərq ruhunun Qərb həyatı. B.: “Şərq – Qərb” ,2009.-380 səh.

 791. Xəlilov Səlahəddin. Cavid fəlsəfəsi.(2 – ci kitab: klassik Şərq və müasirlik). B.:  “Nurlar” , 2009 .-122 səh.

 792. Xəlilov yunis. Azər Res-si konstitusiyasına dair suallar,test nümunələri,məsələlər və kazuslar. B.: “Qanun”, 2009. - 144 səh.

 793. Xəlilov.T.A.Ekologiya və ətraf mühiti mühafizənin əsasları.B.: “MBM-R,.2009. -232 səh.

 794. Xəlilzadə Flora. Yazıçılar təşkilatının rəhbərləri. B.: “Nurlan”, 2009.-92 səh.

 795. Xəstə Hasan. Tiflis.: “Universal”, 2009.- 86 səh.

 796. Xəzərgeysun və Qırxsaçlı qız. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 18 səh.

 797. XX əsr Azərbaycan poeziyası antologiyası. I kitab. B.: “Elm” ,2009.-408 səh.

 798. XX əsr Azərbaycan tarixi. B.: “Təhsil”, 2009.-560 səh.

 799. XXI əsr Azərbaycan ziyalıları. (Ensiklopedik nəşr). B.: “Vektor”, 2006. -188 səh.

 800. XXI əsr Azərbaycan ziyalıları. (Ensiklopedik nəşr).B.: “Vektor”, 2005 .- 227 səh

 801. XXI əsr Azərbaycan ziyalıları.B.: “Vektor”, 2003 .-  330 səh.

 802. Xınalı Z. Ağ atlı oğlan. B.: “Adiloğlu”, 2009.-16 səh.

 803. Xınalı Z. Ali baş komandanım. B.: “Adiloğlu”, 2009.-52 səh.

 804. Xınalı Z. Əmirxan əsgər gedir. B.: “MBM”, 2009.-20 səh.

 805. Xınalı Z. Vətən bizim anamız. B.: “Adiloğlu”, 2009.-12 səh.

 806. Xocalı soyqırımı rabitəçilərin yaddaşında. B.: 2009.-143 səh.

 807. Xocalı soyqırımı. B.: 2009.-54 səh.

 808. Xürrəmilər. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 14 səh.

 809. İataşvili Şota.Veriya bağçasındakı kafe. B.: “Mütərcim”,  2009 . – 68 səh.

 810. İbrahim Ə.S. Rəqqasə Əminə Dilbazi. B.: 2009.-69 səh.

 811. İbrahim Nurlu. Ümid çıraqları. B.:”Adiloğlu”, 2008, - 232 səh.

 812. İbrahim Vaqif. Bir gün varsn bir gün yox. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 64 səh.

 813. İbrahim Vaqif. Düşüncələr. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 64 səh.

 814. İbrahimli Arifə. Kaş ki ömrün solmazdı. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 72 səh.

 815. İbrahimli Əli. Yusif Vəzir Çəmənzəminli və milli məsələ. B.: “Qartal”, 2002. – 151 səh.

 816. İbrahimov Bəhram. Ömrün üfüqləri. B.: “Nurlan”, 2008.-208 səh.

 817. İbrahimov Əli. Y.V.Çəmənzəminlinin fəlsəfi və sosial –siyasi görüşləri.B.: “Elm və  Təhsil”, 2009. – 252 səh.

 818. İbrahimov H.S. Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd - Dümu” əsərində fəlsəfi düşüncələr. Naxçıvan.: 2009. – 146 səh.

 819. İbrahimov İ. Vətəndaş və tarix. ( tarixin olaylarında ). B.:  “Qanun” , 2009 .- 720 səh.

 820. İbrahimov M.X. Terapevtik stomotologiyanın propedevdikası. B.: 2000.-288 səh.

 821. İbrahimov S. Sən və mən. B.: “Azərb. Dövlət Nəşriyyatı.”, 2009.-192 səh.

 822. İbrahimov S.Mirzə Ələkbər Xan Dehxuda. B.: “Bakı Universiteti.”, 2009.-77 səh.

 823. İbrahimov Sənan. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı. (XIII əsrədək). B.: “MBM”,   2009 . – 400 səh.

 824. İbrahimov, Sənan. Divan ədəbiyyatının poetikası. B.: 2009.-90 səh.

 825. İbrahimova Gülzar. Azərbaycan qadını : tarix və gerçəklik. B.: “Elm”, 2009. - 500 səh.

 826. İbrahimova İradə. Qadir allah nəqş eyləyib. Sumq.:”AMMA”MMC, 2009. - 96 səh.

 827. İbramoğlu Vaqif İbrahim. Ürəkdən gələn. B.: “ Şirvannəşr” , 2008. - 76 səh.

 828. İdris E. Sənə doğru gəlirik. B.: “Vektor”, 2009.- 90 səh.

 829. İdrisoğlu A. Vicdan mühakiməsi. B.: “Adiloğlu” , 2009.-400 səh.

 830. Idrisoğlu Ağalar.Bir alim ömrünün salnaməsi. . B.: “Adiloğlu”, 2007. – 464 səh.

 831. İxtiyar İsmayılov. Həndəsə məntiqi düşünmədə. B.: 2008. - 63 səh.

 832. İqdisadi, sosial və mədəni hüquqlar. B.: ”GNS Poliqraf”, 2005.- 143 səh.

 833. İlayzoğlu İ.Əmanət.B.: “Nərgiz”, 2009. - 92 səh.

 834. İlham Əliyev.İnkişaf – məqsədimizdir. B.: “Azərnəşr” ,2009.-416 səh.

 835. İlk 50 ən yaxşı məktəb 100 ən yaxşı müəllim. B.: “Təhsil”, 2009.-288 səh.

 836. İlyasoğlu.İ. Ölmələr. B.: “Azərbaycan”, 2009.- 456 səh.

 837. İmam Hüseyn. B.:  2009.-207 səh.

 838. İmamverdiyev N.Ə. Maqmatik proselərin geokimyası. B.: 2008.-192 səh.

 839. İman Hacı Ramiz. Gözü yolda qalan var. B.: “Şirvannəşr”, 2008. - 168 səh.

 840. İmanov K. Rəqəmli şəbəkələrdə əqli mülkiyyət hüquqlarının idarə edilməsi. B.:  2009.-151 səh.

 841. İmanov T.İ. İstehsal vasitələri bazarı: problemlər və perspektivlər. B.: 2008.-340 səh.

 842. İmanov Vahid. İçimdə yaşatdığım dərd. B.: 2007.-166 səh.

 843. İmanova Gülbacı. Xəyyam Mirzəzadənin xor əsərləri .B.: 2008.- 16 səh.

 844. İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2008.-39 səh.

 845. İngiliscə - azərbaycanca mədəniyyət və incəsənət terminlərinin izahlı lüğəti.B.:2009.-145 səh.

 846. İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2007.-39 səh.

 847. İnsan fiziologiyası. B.: “Adiloğlu” , 2009.- 263 səh.

 848. İnsan hüquqları :Beynəlxalq və milli müdafiə mexanizmləri. B.: “Açıq dünya” , 2008.-487 səh.

 849. İnsan Hüquqları Komissiyasının xüsusi məruzəçisi Ser Naycel Rodlinin 2000- ci il mayın 7-dən 15- dək Azərbaycana səfəri barədə Hesabatda əks etdirilmiş nəticələri və tövsiyələri.B.: “GNS Poliqraf”,- 11səh.

 850. İnsan hüquqları üçün yeni mərhələ. B.:  “GNS Poliqraf MMC”, 2006.- 147 səh.

 851. İnsan Hüquqları üzrə Avropa məhkəməsinin qərarlar toplusu. B.: 2008.- 500 səh.

 852. İnsan hüquqları və layiqli idarəetmə. B.: “GBS Poliqraf” , 2007. 268 səh.

 853. İnsan Hüquqları. İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar üzrə beynəlxalq pakt və müvafiq komitə.  B.: “GNS Poliqraf”,- 28 səh.

 854. İnsan Hüquqları. İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq konvensiya və müvafiq komitə. B.: “GNS Poliqraf”,- 16 səh.

 855. İnsan Hüquqları. İşgəncələrə və digər qəddar, insanlıqdan kənar, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növləri əleyhinə dair konvensiya və müvafiq komitə. B.: “GNS Poliqraf”.- 16 səh.

 856. İnsan Hüquqları. Qadınlara qarşı ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında konvensiya və müvafiq komitə. B.: “GNS Poliqraf”,- 28 səh.

 857. İnsan Hüquqları. Mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt və insan hüquqları komitəsi. .B.: “GNS Poliqraf”,- 16 səh.

 858. İnsan Hüquqları.Uşaq Hüquqları haqqında konvensiya və müvafiq komitə. B.: “GNS Poliqraf”,- 44 səh.

 859. İnsan hüquqları: parlament üzvləri üçün vəsait. B.: 232 səh.

 860. İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası. B.: “Qanun”, 2008.-55 səh.

 861. İnsan və heyvan fiziologiyası. I hissə. B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı”, 2007.-416 səh.

 862. İntiqamqızı Günay. Ötüb keçdin nağıl dünyam. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 120 səh.

 863. İracoğlu M. Azərbaycan şeirinin vəzn və evfoniya problemləri. B.: “Nurlan”, 2008. -296səh

 864. İradə Xəyal. Könül dəftəri. B.: “Sabah”, 2004.- 116 səh.

 865. İradə Xəyal.Tanrı eşqi.B.: “Ünsiyyət”, 2008.- 96 səh.

 866. İrəvanlı E. Səni sevməyimdir günahım mənim. B.: “ Nurlan”, 2007. - 112 səh.

 867. İrəvanlı Elnur. Doğmalar, müdriklər.(Şeirlər).B.: “Azərnəşr”, 2008. – 184 səh.

 868. İsabəyli Qəşəm. Ölü bilər,mən bilərəm. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 232 səh .

 869. İsayev A.S. Maddi istehsalatda fəaliyyət göstərən təsirlər yaxud texniki – iqtisadi inkişafın yeni tələbləri. B.: “Azərnəşr.”, 2010.-152 səh.

 870. İsayev A.S.İstehsalın təşkili. əsasları. B.: “Azərnəşr.”, 2010.-164 səh.

 871. İsayev Hidayət. Kliniki və operativ septiki cərrahiyyə. B.: 2007.-320 səh.

 872. İsayev M. Ailə konstitusiyası. Ağcabədi.: “Faziloğulları”,2009.- 112 səh.

 873. İsayev M. Düşünməyə dəyər. B.: “Təknur.”, 2009.-240 səh.

 874. İsgəndər Etibar. Gecikən kitab. B.: “Kooperasiya”, 2009. - 260 səh.

 875. İsgəndər Etibar. Gənc ailə üçün yaddaş. B.: “MBM”, 2009. -76 səh.

 876. İsgəndərli Cabir. Azərbaycanda qeyri-ənənəvi dinlər və təriqətlər. B.: 2008.-96 səh.

 877. İsgəndərli Habil. Əhli-Beyt ( ə ) Əhli sünnət güzgüsündə. I-II-III-IV cildləri.B.:         “Şirvannəşr”, 2007.- 770  səh.

 878. İsgəndərov R.Ə. Müəssisənin maliyyəsi. B.: “Azərbaycan Texniki Universitetinin nəşriyyatı”, 2007. – 458 səh.

 879. İsgəndərov. X.Ə.Azərbaycanın Arazboyu dağətəyi düzən hissəsində payızlıq buğda əkinlərinin alaqları və onlara qarşı kimyəvi mübarizə. B.: “Elm”, 2009. – 152 səh.

 880. İslam Ağayevin elmi və bədii yaradıcılığı. B.: 2009.-323 səh.

 881. İslam tarixi-I. B.6 2009.-238 c.

 882. İslamzadə F.İ və b.İnsan biokimyasının əsasları.(III cild).Təbii bioloji aktiv maddələr. B.: “Müəllim”, 2008.-324 səh.

 883. İslamzadə F.Q və b. İnsan biokimyasının əsasları.(IIcild). B.: “Müəllim”,2008.- 360 səh.

 884. İsmayıl Nəriman. Arzular sorağında. B.: “Şur”, 2009.-292 səh.

 885. İsmayıl Nəriman. Canavrla əlbəyaxa. B.: “Şur”, 2008.-216 səh.

 886. İsmayıl Nəriman. Ürəyimlə söhbət. B.: “Şur”, 2008.-232 səh.

 887. İsmayıl Nəriman. Yaralı qartal.  B.: 2009.-240 səh.

 888. İsmayılqızı K. Uzaqlıq. B.: “Avrasiya Press”,  2009. – 160 səh.

 889. İsmayılov .İ. Məhkəmə etikası. B.: 2009.-267 səh.

 890. İsmayılov C.  Azərbaycanın mineral xammal yataqlarının sənaye genetic tipləri, iqtisadi və ekoloji qiymətləndirilməsi. B.: “Elm”,   2009 . – 159 səh.

 891. İsmayılov F. Məcburən erməniləşdirilmə. B.: “Nurlar”, 2009.-183 səh.

 892. İsmayılov F.C. Ermənistan – Azərbaycan  münaqişəsinin tarixi kökləri və müasir dövr.  B.: “İnformasiya texnologiyaları”, 2009. - 268 səh.

 893. İsmayılov İ. Türk dünyası XX əsrdə. B.: 2009.-216 səh.

 894. İsmayılov İ., İsmayılov Ş. Mülki Aviasiya müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili. B.: 2008.-490 səh.

 895. İsmayılov İ.H. Mülki aviasiya müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili.B.: 2007.- 490 səh.

 896. İsmayılov Malik. Hadisə yerinə baxış zamanı audio-videoyazı,foto və kino çəkilişlərinin tətbiqi prosesində insan hüquqlarının qorunması. B.: “Adiloğlu” , 2009 . – 212 səh.

 897. İsmayılov Tofiq. Türk xalqlarının kino sənəti. B.: “Çaşıoğlu”, 2008.-160 səh.

 898. İsmayılova C. Atam Aslan İsmayılov. B.: “Çaşıoğlu”, 2008.-212 səh.

 899. İsmayılova  Arzu.Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin formalaşmasının sosial – iqtisadi problemləri.B.: “Elm”, 2008. -250 səh.

 900. İsmayılzadə İlqar. İslam ümmətinin məsumları. B.:  2005 . – 157 səh.

 901. İsmayılzadə Pirağa. Muğanın təsərrüfat həyatı. B.: “Xəzər Universiteti”, 2009. – 240 səh.

 902. İsmayılzadə Şükufə. Genosid qurbani. B.: “Nurlan”, 2008. – 140 səh.

 903. İsrafilov Mahir. Məntiq. B.: “Turan evi”, 2005.-384 səh.

 904. İstambul Protokolu. B.: “ BMT”, ilsiz. 63 səh.

 905. İstanbulun fəthi. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 14 səh.

 906. İstehlakçı biliklərinin əsasları. B.: “Yeganə”, 2009. - 284 səh.

 907. İştihardi Məhəmməd. İbrahim və Lut (əleyhiməssalam) – ın həyatı. B.:  2006 . – 165 səh.

 908. İtən karandaşların nağılı. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 34 səh.

 909. Junior Jan. Unudulmuş qəhrəmanlar. B: 2004. – 440 səh.

 910. Kamal S. Dağlar qızı. B.: “Vektor”, 2009.- 220 səh.

 911. Kandemir Yaşar. Uşaqlar üçün Dini Hekayəıər. B.: “İpək Yolu” ,2009. – 260 səh.

 912. Kar Ünal. Ümid çiçəkləri. B.: “Vektor”, 2009.- 99 səh.

 913. Karakus H. İsti ağrı. B.: “Vektor”, 2009.- 60 səh.

 914. Kazım ağa. Dünya bir dəli sevgi. B.: “Təknur” ,2009.-168 səh.

 915. Kazımlı X. Böyük siyasətin davamı. IV, V cild. B.: “Nurlar ”, 2008.-720 səh.

 916. Kazımlı Xanhüseyn. Quymətləndirmənin əsasları. B.: 2008.-430 səh.

 917. Kazımoğlu S. C.X.Cübranın mənsur şeirləri. B.: “Elm ”, 2008.- 112 səh.

 918. Kazımoğlu S. Türkcə şəxs adlarımiz. B.: “Elm ”, 2009.- 86 səh.

 919. Kazımoğlu Seyran. Türk (Azərbaycan) dili. B.: “Elm”, 2008.-240 səh.

 920. Kazımov A. Durğu işarələrinin işlənilməsi qaydaları. B.: “ADPU”, 2009.-67 səh.

 921. Kazımov Ağakişi. Teatr və onun yaradıcılıarı. B.: 2008.-502 səh.

 922. Kazımov Q. Seçilmiş əsərləri VII cild. B.: “Nurlan”, 2009.-576 səh.

 923. Kazımov Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri. B.: “Nurlan”, 2009.-528 səh.

 924. Kazımov Nurəddin. Məktəb pedaqogikası. B.: “Oka Ofset”, 2008. – 436 səh.

 925. Kazımov Nurəddin. Seçilmiş əsərləri. I cild. Müqayisə nəzəriyyəsinin formalaşması. B.:  2008 .- 360 səh.

 926. Kazımov Nurəddin. Seçilmiş əsərləri. II cild. Pedoqoji prosesdə müqayisədən istifadənin zəruriliyi. B.: 2008 .- 430 səh.

 927. Kazımov Nurəddin. Seçilmiş əsərləri.X cild. Elmi – pedoqoji  məsələlər milli pedaqogika  işığında. B.: 2009 .- 395 səh.

 928. Kazımov Nurəddin. Seçilmiş əsərləri.XI cild. Pedoqoji prosesin bəzi ümumi məsələləri. B.: 2009 .- 421 səh.

 929. Kazımov Nurəddin. Seçilmiş əsərləri.XII cild. Milli pedaqogikadan qidalanan orta təhsil pedaqogikasının məzmunu. B.: 2009 .- 591 səh.

 930. Kazımov Nurəddin. Seçilmiş əsərləri.XIII cild. Milli pedaqogikadan qidalanan ali təhsil pedaqogikasının məzmunu. B.: 2009 .- 466 səh.

 931. Kazımov Nurəddin. Seçilmiş əsərləri.XIV cild. Nurəddin Kazımov haqqında biblioqrafik məlumat. B.: 2009 .- 422 səh.

 932. Kazımov Nurəddin. Seçilmiş əsərləri.IX cild. Pedoqoji fikir tarixindən səhifələr. B.: 2009 .- 438 səh.

 933. Kazımov Nurəddin. Seçilmiş əsərləri.III cild. 3- cü siniflərdə “Ana dili” dərsliyinin məzmunu və tədrisinə dair . B.: 2008 .- 426 səh.

 934. Kazımov Nurəddin. Seçilmiş əsərləri.IV cild. 4- cü siniflər üçün “Oxu” dərsliklərinin məzmunu. B.: 2008 .- 430 səh.

 935. Kazımov Nurəddin. Seçilmiş əsərləri.V cild. Milli pedaqogikanın həyatdan şüurlara, oradan auditoriyalara və məktəblərə süzülməsi. B.: 2008 .- 398 səh.

 936. Kazımov Nurəddin. Seçilmiş əsərləri.VI cild. İctimai – siyasi problemlərə pedoqoji müdaxilə. B.: 2008 .- 339 səh.

 937. Kazımov Nurəddin. Seçilmiş əsərləri.VII cild. Milli pedaqogikada tərbiyə məsələləri. B.: 2008 .- 492 səh.

 938. Kazımov Nurəddin. Seçilmiş əsərləri.VIII cild. Psixoloji  inkişaf pedoqoji prosesin tərkib hissəsi kimi. B.: 2008 .- 353 səh.

 939. Kəmərli A. Seçilmiş əsərləri.I,II cild. B.: 2009.-416 səh.

 940. Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına xidmətlər göstərilməsinin vəziyyəti barədə birdəfəlik müşahidənin yekunları. B.: “Səda” 2008. -339 səh.

 941. Kərim Əziz. Pardaqlanın göyçəklərim. B.: 2009.-384 səh.

 942. Kərimov A.R. Hal münasibətlərinin fars dilinin tarixi inkişaf  mərhələlərində ifadə vasitələri. B.: “Adiloğlu” , 2009.- 186 səh.

 943. Kərimov Anar. Qədim hind mədəniyyəti. B.: “Adiloğlu”,2008. – 174 səh.

 944. Kərimov Aydın. Mühasibat uçotu vergilər. B.: 2008.-516 səh.

 945. Kərimov M.T. Müasir elektron musiqi texnikasının və kompüter  texnologiyalarının əsasları. B.: 2009.-360 səh.

 946. Kərimov R. Abdulla bəy Asinin həyat və yaradıcılığı. B.: “Nurlan” ,2009.-210 səh.

 947. Kərimov S.Q. İnformatika. B.: “Təhsil”, 2009. – 436 səh.

 948. Kərimov Səyyad.Geriyə yol yoxdur.B.:”Səda”, 2009. - 422 səh.

 949. Kərimov Y.Ş,Pedaqoji tədqiqat metodları. B.: “Azərnəşr”, 2009.- 280 səh.

 950. Kərimov Y.Ş. Uşaq məktəbə gedir. B.:  2009.- 151 səh.

 951. Kərimov Y.Ş.Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafının metodikası. B.:  2009.- 319 səh.

 952. Kərimov Y.Ş.Təlim metodları. B.:  2009.- 279 səh.

 953. Kərimov, Z.H. Maşın hissələrinin uzunömürlüyü. B.: “Elm”, 2009.-113 səh.

 954. Kərimova Leyla. Cərrahi – qinekologiya. B.: “Təhsil”, 2009. -510 səh.

 955. Kəşfiyyat və əks kəşfiyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2008.-27 səh.

 956. Kimya. B.: “Təhsil”, 2009.-160 səh.

 957. Kimyəvi xarakterli kütləvi zəhərlənmələr zamanı və digər fövqəladə hallarda toksikoloji yardım.B.: 2008. – 61 səh.

 958. Kitabxanaçılıq- informasiya fakültəsi -60. B.: “BDU”, 2008.-273 səh.

 959. Kitabi – Battal Qazi. B.: “Nurlan” ,2009.-646 səh.

 960. Kocamaz B. Könül duyğularım. B.: “Vektor”, 2009.- 114 səh.

 961. Köçərli Qaçay. Səsim tanrı harayıdı. B.: 2008.-776 səh.

 962. Köçkün İ. Qalan göyçə. B.: “Təknur” ,2009.-160 səh.

 963. Krayon. Axır zaman. B.: “Avropa.”, 2009.-176 səh.

 964. Kun. N. A. Qədim Yunanıstanın mifləri və əfsanələri. B.: “Kitab aləmi”, 2008. – 544 səh.

 965. Küçə tinində hadisə. B.: “Mütərcim”,  2006 . – 40 səh.

 966. Kürdəxanı. B.: “Qarabağ”, 2009.-480 səh.

 967. Kürqıraxlı Kərəm. Bəşərə rəhm eylə ey qadir Allah! B.: “Maarif”,2009. - 864 səh.

 968. Qabil. Ömrün gecə qatarı. B.: “ Şirvannəşr”, 2007. - 304 səh.

 969. Qacar M. Dünya, səndə izim qaldı... B.: “Adiloğlu”, 2009.- 640 səh.

 970. Qaçqınlar, sığınacaq axtaran şəxslər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə bağlı qanunvericilik. .B.: 2008.- 128 səh.

 971. Qadınların iştirakı.( 1941-1945 ), B.: “Elm”, 2008 . – 152 səh.

 972. Qadınlıq aləminin sultanı həzrəti Xədicə . B.: 2008 . – 92 səh.

 973. Qafqaz Türk islam ordusu Bakı yollarında.B.: “Nurlar”,2008.-216 səh

 974. Qafqaz Universiteti.Elm – dövlət xadimləri və iş adamlarının çıxışlarından.2007. B.: 2008 .- 148 səh.

 975. Qafqazin geodinamika, petrologiya və metallogeniyasinin problem məsələləri.B.: “Nafta-Press”, 2006. – 364 səh.

 976. Qarabağ – irsimizin əbədi yaddaşı.B.: 2008. – 379 səh.

 977. Qarabağ abidələri. B.: 2009.-184 səh.

 978. Qarabağ haqqında tarixi faktlar. B.: 2009.- 56 səh.

 979. Qarabağ xanəndələri. B.: “Heydər Əliyev Fondu”, 2008.

 980. Qarabağ müharibəsi necə başlandı. B.: 2009.-64 səh.

 981. Qarabağlı Aydın. Qarabağ onun qədim tayfaları və topnimləri. B.: “Mütərcim”, 2008.-480 səh.

 982. Qarabağlı R. Tovuz memarlığı. B.: “Nurlan”, 2009.-96 səh.

 983. Qarabağlı Saleh bəy.Biz kimik?Azərlər- 2.B.: “Elm”,2007.- 240 səh.

 984. Qaradağlı İslaməli. İnsanlıgın dastanı.B.: “Nərgiz”, 2009. - 428 səh.

 985. Qaraismayılov.N.M. Yola məhəbbətlə. B.: “ Təhsil”,2009. - 404 səh.

 986. Qaralov Z. Azərbaycanda yerli və regional özünüidarəetmənin perspektivləri. B.:”Pedaqogika” , 2002, - 128 səh.

 987. Qaraməmmədli Nazim Lökman Helvacı.Quran və astronomiya işığında Səmavi təfəkkür. B.:  “İpək yolu ”, 2008 .- 128 səh.

 988. Qaraoğlu Fazil. Ermənilər və həqiqətlər. II cild. B.: “Nurlar”, 2008.-439 səh.

 989. Qaratorpaq S. Şamın kölgəsi. B.:”Adiloğlu”. 2006, - 122 səh.

 990. Qarayev P. Rusca-azərbaycanca hüquq lüğəti. B.: “Qanun”, 2007.-347 səh. 

 991. Qarayev R.M. İngiliscə- azərbaycanca böyük hüquq lüğəti. B.: “Qanun.”, 2009.-648 səh.

 992. Qarı dağı. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 14 səh.

 993. Qarı körpüsü. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 14 səh.

 994. Qasımov A.E. Azərbaycan Respublikasının cəzaların icrası məcəlləsinin kommentariyası. B.: “Qanun”, 2008.-736 səh.

 995. Qasımov E.K. Sitologiya. B.: “Oskar”, 2008.-244 səh

 996. Qasımov Ədalət. Heydər Əliyev inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası. B.: “Təhsil”, 2009.-320 səh.

 997. Qasımov F.H. İnnovasiyalar: yaranması, yayılması və inkişaf perspektivləri. B.: “Elm” , 2009.-416 səh.

 998. Qasımov İ. Ölkələr və insanlar. B.: “Azərnəşr”, 2009.-240 səh.

 999. Qasımov İkram. Azərbaycan termonologiyası.B.: “Mütərcim”, 2007.- 408 səh.

 1000. Qasımov M. Azərbaycanın faydalı bitki sərvətləri. B.: “Maarif” ,2009.-370 səh.

 1001. Qasımov Nüsrət. Payızda açan çiçək. B.: “Araz”, 2007.-288 səh.

 1002. Qasımov V. İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları. B.:  2009.-340 səh.

 1003. Qasımova Xanım. Müstəqillik illərində Azərbaycan dilində termin yaradıcılığının əsas istiqamətləri. B.: “Elm”, 2009.-128 səh.

 1004. Qavaldaş. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 18 səh.

 1005. Qayalı E.Ömür hara tələsi.  B.: “Dərələyəz - M”,   2009 . – 200 səh.

 1006. Qazılıq oğlu Yeynəyin əhvalatı. B.:  “Beşik ”, 2009 .- 22 səh.

 1007. Qədimli Ə. Dünyamın dünyası. B.: “Uniprint”, 2009.-120 səh.

 1008. Qədimov Ə. Əli Məhbus və əsərləri. B.: “Nurlan”, 2009. – 120 səh.

 1009. Qəhrəman Əliyev. Gəl dağlarla görüşə. B.:”Adiloğlu”, 2007, - 120 səh.

 1010. Qəhrəman İ. Ey dil. B.:”Adiloğlu”, 2006. - 206 səh.

 1011. Qəhrəman İ. Laçın folkloru. B.: “Adiloğlu”, 2009.-256 səh.

 1012. Qəhrəmanlı N. Ədəbiyyat və əbədiyyət. B.: “Nurlan” ,2009.-384 səh.

 1013. Qəhrəmanov Nazim. I dünya müharibəsində qafqaz cəbhəsində erməni amili. B.: 2008.-96 səh.

 1014. Qəmbərova Q. Nəsimi şeirində sözün hikmətləri. B.: “Elm və Təhsil”, 2009.-104səh.

 1015. Qəmgin E. Xoşbəxt günlərimin acı göz yaşları.(Zaurun yuxuları). B.: “Qanun”, 2009.- 288 səh

 1016. Qənbər Nurəddin. Yazdıqlarım həyatımdır. B.: “Şirvannəşr” , 2008. - 192 səh.

 1017. Qənbərov Aydın. Müasir Azərbaycan dilində metafora. B.: ”Ozan”, 2008. - 207 səh.

 1018. Qəni Elsevər. Küsmək ayrılıq deyil. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 200 səh.

 1019. Qəniyev Seyfəddin. Şirvannamə-mən Aşıq Balabani. B.: “Nurlan”, 2009.-160 səh.

 1020. Qəşəm İlqar Ruhdaş. Sevgi vadisi. B.: “Nərgiz”, 2009.-304 səh.

 1021. Qəzali İmam. Ey oğul. (Risalə). B.: “İpək yolu” , 2007. – 46 səh.

 1022. Qəzvini Kazım Seyyid Muhəmməd. Əhli – Beyt. (Ə). (Nicat gəmisi). B.: 2007 . – 48 səh.

 1023. Qəzvini V. Divan. B.: “Nurlan” ,2009.-224 səh.

 1024. Qloballaşan dünyada informasiya hamı üçün. B.: “Şərq-Qərb” , 2009. – 480 səh.

 1025. Qloballaşan dünyada insan hüquqları.Ombudsmanlrın VI Bakı Beynəlxalq konfransının        materialları. B.: “Oğuz eli”, 2008.- 120 səh.

 1026. Qobustan pirləri. B.: 2009. - 11 səh.

 1027. Qobustanlı Əzizxan. Ömür yollarının dolaylarında. B.: “Araz”, 2008.-370 səh.

 1028. Qoca Fikrət. Dayanacaqda görüş. B.: “Nurlan”, 2009.-140 səh.

 1029. Qocayev. Ə. Tarixi şəxsiyyətlər. B.: 2008.-179 səh.

 1030. Qolubniçiy İvan. Nisgilli mələk. M.:”Hərbi”, 2009. – 80 səh.

 1031. Qoşqarlı F. Qoşqar nəğmələri. B.:”Adiloğlu”, 2007. - 476 səh.

 1032. Qrabar S. Xəzri. B.: “Vektor”, 2009.- 139 səh.

 1033. Quba əyalətinin kameral təsviri (1831-ci ildə kollec reqistratoru Xotyanovski tərəfindən tərtib edilmişdir). B.:”Sabah”,2008. - 752 səh.

 1034. Quliyev Aqşin. Azərbaycanın ictimai-siyasi fikrində sosial ədalət ideyası. B.: 2008.-350 səh.

 1035. Quliyev Elman. Türk xalqları ədəbiyyatı. B.: “Qismət”, 2009.-400 səh.

 1036. Quliyev Ə.A. Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə. B.: “Elm”, 2009.- 456 səh.

 1037. Quliyev Əlövsət. Naxçıvan kəhrizləri.B.: “Nurlan”, 2008.- 164 səh.

 1038. Quliyev F. Azərbaycanın kurqan qəbirlərində at dəfni. B.: “Elm”, 2008.-300 səh.

 1039. Quliyev F.M. İdarəetmənin informasiya texnologiyaları. B.:  2009.- 301 səh.

 1040. Quliyev Fərail. Milli qürur milli ideologiyanın təkanverici qüvvəsidir. B.: 2009.-120 səh.

 1041. Quliyev M. Ruhumu tuta bilmirəm. B.: “Adiloğlu”, 2007, - 48 səh.

 1042. Quliyev Məmməd. Avropa hüququ. B.: 2009.-420 səh.

 1043. Quliyev Natiq. Elektron imza elektron kommersiya. B.: 2008.-344 səh.

 1044. Quliyev R.M. Yerquruluşu. I-II cild. B.: 2007.

 1045. Quliyev Rafiq. Azərbaycan səssiz kinosunun təsviri irsi. B.: “Təhsil”, 2009.-184 səh.

 1046. Quliyev T. Musiqili incəsənətdə böhran. B.: “Nağıl evi”,  2009.- 94 səh.

 1047. Quliyev Tofiq. Musiqili incəsənətdə böhran. B.: 2009.-94 səh.

 1048. Quliyeva A., Soltanov M. Sərbəst və ədəbi əsərlər üzrə inşa. B.: 2009.-192 səh.

 1049. Quliyeva Aida. Azərbaycan dili. I hissə. B.: 2009 . – 176 səh.

 1050. Quliyeva Aida. Ifadə mətnləri. B.: 2009.-131 səh.

 1051. Quliyeva Aida., Soltanov Məmmədxan. Məktəblinin izahlı lüğəti.  B.:2009.-307 səh.

 1052. Quliyeva N. Etnoqrafiya və etnologiya . B.:  2009.-156 səh.

 1053. Qumi Şeyx Abbas. Əmirəlmöminin. B.:  2005 . – 188 səh.

 1054. Qummi Şeyx Abbas. Sahibəzzaman (on ikinci İmam – Həzrət Mehdi (Ə) ın həyatı). B.:  2007 . – 239 səh

 1055. Quran aynasında cənnət və cəhənnəm əhli. B.:  2008 . – 431 səh.

 1056. Qurban qızı Gülnigar. Mənim yurdum məkanım. B.: “Adiloğlu”, 2009.-116 səh.

 1057. Qurban Səid. Əli və Nino. B.: “Altun kitab”, 2008.-240 səh.

 1058. Qurbanov Cavid. Körpü-sənət abidəsi. B.: “Nurlan”, 2006.-298 səh.

 1059. Qurbanov Elşən. Məntiqlə düşün. B.: 2008.-99 səh.

 1060. Qurbanov F.İ. Azərbaycanda turizmin inkişaf problemləri. B.: “Adiloğlu”, 2007.-344 səh.

 1061. Qurbanov H.R. Qeyri – üzvi kimya. I hissə. B.: 2008. – 320 səh.

 1062. Qurbanov Y. İslam dini terrorun əleyhinədir.B.: 2006,- 119səh.

 1063. Qurbanova Lamiyə. Psixodiaqnostikanın əsasları. B.: 2009.-88 səh.

 1064. Qurbanzadə A. İnsanşünaslıq. B.: “Elm”,   2009 . – 160 səh.

 1065. Qurbanzadə Ağazeynal. Ölkəşünaslıq. B.: “Kooperasiya”, 2008.-308 səh

 1066. Qüdrət V. Dünya- o dünya deyil. B.: “Adiloğlu” , 2009.-260 səh.

 1067. Laborator müayinələrin normal və patoloci gostəriciləri. Qan və sidik mikroskopiyasının atlası. B.: “Avropa” , 2005.-216 səh.

 1068. Laçın Tahir. Vətən ogul istəyir. B.: “ Araz”, 2006 .-146 səh.

 1069. Laçınsız (Əhmədov) Bəhmən.Biganəlik və unutqanlığımızın acı həqiqətləri.B.: “Nərgiz”, 2008.- 276 səh.

 1070. Lalayev Əliqismət. Azərbaycan – Orta Asiya teatr əlaqələri. B.: “Nağıl evi”, 2009. – 196 səh.

 1071. Lange Yaşa. Media və seçkilər. B.: “İnformasiya ofisi”, 2005. – 63 səh.                     

 1072. Lələəhmədli V. Eşq kəpənəkləri. B.: “Mütərcim”, 2009. – 296 səh.

 1073. Ləman Fəridə. Məhsəti ensiklopediyası. B.: MBM”, 2008.-298  səh.

 1074. Lətif Kərimov adına Azərbaycan xalçası və xalq tətbiqi sənəti dövlət muzeyinin elmi

 1075. Lətifə Nuran. Sinsizliyin rəsmi. B.: 2008.-288 səh.

 1076. Lətifələr. B.: “Araz”,   2001 . – 68 səh.

 1077. M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2009. - 81 səh.

 1078. Maestro Oqtay Zülfüqarov-80 il. B.: 2009. - 43 səh.

 1079. Mahir H.Ə. Külliyat. B.: “Adiloğlu” , 2009.- 452 səh.

 1080. Mahmud X. Bu mənim dünyamdı.B.: “Açıq dünya” , 2008. - 104 səh.

 1081. Mahmudov Müdafiə. Bolonya prosesi və Azərbaycan. B.: “ADPU-nun mətbəəsi”, 2008.-340 səh.

 1082. Mahmudov Yaqub. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri. Ağqoyunlu dövrü. ( XV əsrin II yarısı). B.: “Təhsil”, 2007. -116 səh.

 1083. Maşınların etibarlığı.B.: 2009.-189 səh.  

 1084. Matsuura K. Quruculuq salnaməsi. B.: 2005.-392 səh.

 1085. Mazandarani Həsən Sədri. Böyük dini rəhbərin həyat və fəaliyyəti. B.: “Nurlan”, 2009 . – 220 səh

 1086. Mehdi Tofiq. Rasional cəmiyyətə doğru. B. :2009 . – 248 səh.

 1087. Mehdiyev R. Azərbaycan 2003- 2008. Zaman haqqında düşünərkən. B.:”Şərq-Qərb”,  2009. – 240 səh.

 1088. Mehdiyev R. Biblioqrafiya. B.: 2009.-371 səh.

 1089. Mehdiyev Ramiz. Yeni siyasət: inkişafa dogru . I cild. B.:  “Oskar “ NPM,  2008 .-581 səh.

 1090. Mehdiyev Ramiz. Yeni siyasət: inkişafa doğru. II cild. B.: 2008.-342 səh.

 1091. Mehdiyev S. Mən dünyadan doymaram. B.: “Araz” , 2009.-88 səh.

 1092. Mehdiyev Ü.Ş.Abşeron neftli – qazlı rayonu qırmaki və qırmakiüstü lay dəstələri süxurlarının litoloji – petroqrafik xüsusiyyətləri və kollektor xassələri. II cild. B.:  ARDNŞ-nin “ETİ” , 2008 .- 376 səh.

 1093. Mehdiyev Y. Ümumi geologiya. B.: “Mars Print” ,2008 .-404 səh.

 1094. Mehdizadə İntiqam.Karvanin sarvanı. B.: “Qarabağ”, 2009. - 664 səh.

 1095. Mehman Vaqif. Vicdan əzabı. B.: 2008.-98 səh.

 1096. Mehrabov A.Təhsil sahəsində tədqiqatların əsas istiqamətləri. (2009- 2013- cü illər). . B.:   2009 . – 54  səh.

 1097. Mehri Elçin. Çex ədəbiyyatında Şərq motivləri. B.: “Kitab aləmi”, 2008.- 268 səh.

 1098. Menecment. B.: “Təhsil”, 2007.-1035 səh.

 1099. Menecmentdə komputer musiqisi fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alan tələbələr üçün tədris proqramı. B.:  2009. – 36 səh.

 1100. Məchul Müzəffər Şükür. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Azərnəşr”, 2009.-680 səh.

 1101. Məcid Rəşad. Əlvida və salam. B.: 2009.-184 səh.

 1102. Məcidzadə Anar. Heydər zirvəsindən başlanan yol. B.: “Şirvannəşr”, 2009. – 188 səh.

 1103. Mədəniyyət , incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. 2009- avqust. B.: 2009.-46 səh.

 1104. Mədəniyyət , incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. 2009- iyul. B.: 2009.-75 səh.

 1105. Mədəniyyət , incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. 2009- sentyabr. B.: 2009.-54 səh.

 1106. Mədəniyyət , incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.2009 – aprel.B.: 2009.- 68 səh.

 1107. Mədəniyyət və turizm fəaliyyətinə aid qanunlar toplusu. B.: 2007.-197 səh.

 1108. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında əsasnamə. B.: “Qanun”, 2006.-15 səh.

 1109. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında ədəbiyyat.fevral- 2009.B.: 2009.- 46 səh.

 1110. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”,   2009 . – 43 səh.

 1111. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat.Noyabr – 2009. B.: 2009.-54 səh.

 1112. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat.Oktyabr- 2009. B.:  2009.-67 səh.

 1113. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. May – 2009. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2009. – 77 səh.

 1114. Mədəniyyət,incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat.2009-yanvar.B.:

 1115. Məğrur Ağababa. Cinas bayatılar. B.: “Şur”,   2009 . – 88 səh.

 1116. Məğrur Ağababa. Həyat həqiqətləri. B.: “Şur”,   2008 . – 68 səh.

 1117. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Azərbaycanda milli hərəkat. B.: “Elm” , 2009. – 128 səh.

 1118. Məhəmməd məhəmmədi İştihardi. İslamda Qəhrəman qadınlar. B.:  2006 . – 160 səh.

 1119. Məhəmmədoğlu Y. Dəniz də dağlar kimidir. B.: “Ünsiyyət”, 2009.-280 səh.

 1120. Məhəmmədoğlu. Yusif. Qocalmışam demə ata. B.: 2009.-128 c.

 1121. Məhərrəmli Qulu. Mediada işlənən alınma sözlər. B.: “ELM”, 2008. - 256 səh.

 1122. Məhərrəmli Rafiq. Mərsiyyələr Qəsidələr Qəzəllər. B. : “Sözün işığı”,2007.- 120 səh.

 1123. Məhərrəmov V. Erməni əsirliyindən dönənlər. B.: “Hərbi nəşriyyat” , 2009. – 136 səh.

 1124. Məişət nağılları. B.: “Altun kitab”, 2007.-səh.

 1125. Məktəbə hazırlıq qrupunda təsviri fəaliyyətin tədrisi metodikası. B.: “Beynəlxalq Univ.”, 2006. - 50 səh.

 1126. Məktəblinin orfoqrafiya – orfoepiya – qrammatika lüğəti. . B. :2009 . – 131 səh.

 1127. Məlikli T. Türkoloji problemlər. B.: “Azərnəşr.”, 2008.-180 səh.

 1128. Məlikov Arif. Şərq muğamları. B.: 2008.-192 səh.

 1129. Məlumat kitabı.Bədbəxt hadisələr və fövqəladə vəziyyətlər zamanı ilk tibbi yardım. B.: “Zərdabi LTD.”, 2008.-152 səh.

 1130. Məmmədağa Ağarzaoğlu. Bu adları unutmayın. B.:”Kooperasiya”,2009. - 48 səh.

 1131. Məmmədhəsənov R.M. Endokrinologiya. B.: “Qismət”, 2008.-246 səh.

 1132. Məmmədquluzadə C. Ensiklopediyası. B.: “Şərq- Qərb”, 2008.-318 səh

 1133. Məmmədquluzadə C. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I,II cild. Naxçıvan .: “Əcəmi”, 2009.- 608 səh.

 1134. Məmmədli Firuzə. Seçilmiş əsərləri IV cild. B.: “Nurlan”, 2008. – 432 səh.

 1135. Məmmədli Firuzə. Seçilmiş əsərləri. V cild. B.: “Nurlan”, 2009.-416 səh.

 1136. Məmmədli Q. Molla Nəsrəddin. Naxçşvan.: 2009.- 518 səh.

 1137. Məmmədli M. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti. B.: 2008.-240 səh.

 1138. Məmmədli O.və b. Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi. B.: “MBM”, 2008.-560 səh.

 1139. Məmmədli Pərvanə. Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi. B.: “Elm”, 2009 . – 200 səh.

 1140. Məmmədov Asəf. Texniki nəzarət vasitələri və onlardan istifadə qaydaları. B.: “Azərbaycan”, 2009.-304 səh.

 1141. Məmmədov Bahar. Balaş Azəroğlunun yaradıcılıq yolu. B.: “Nurlan”, 2007.-176 səh.

 1142. Məmmədov C. T.   Daxili xəstəliklərin propedevtikası. ( xüsusi hissə). B.: “Nurlan”,. 2007. -344 səh.

 1143. Məmmədov Ə.Şamaxı-Təhsil tarixi. B.: “Zərdabi LTD”, 2009. - 528 səh.

 1144. Məmmədov Əli. Azərbaycan milli-azadlıq hərəkatı. B: “ADPU” , 2009.- 207 səh.

 1145. Məmmədov Fazil. Mir Cəfər Bağırov: Xruşşovun qərəzli və sifarişli Bakı divanxanası. B.: “Şəms”, 2008.-504 səh.

 1146. Məmmədov İ. Azərbaycan tarixi. (XX əsr – XXI əsrin əvvəlləri). B.: “UniPrint”,  2009.-326 səh.

 1147. Məmmədov İ. Böyük şəxsiyyətin tarixi izləri. Gəncə.: 2009.- 432 səh.

 1148. Məmmədov İsmayıl. Axtarışlar , yozumlar, anımlar. B.: “Elm”, 2006. – 204 səh.

 1149. Məmmədov İsmayıl. Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası. B.: “Elm və Təhsil”,  2009 . – 272 səh.

 1150. Məmmədov Məmməd. Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevin həyat və yaradıcılığı. B.: 2008.-184 səh.

 1151. Məmmədov Nazim. Dağlıq Qarabağ gerçəklikləri: soyqırımı, terror, deportasiya işğal. B.: “Təhsil”, 2009.-272 səh

 1152. Məmmədov P.A.Maşınqayırmada texnoloji proseslərin layihələndirilməsi. B.:   2008 . – 249 səh.

 1153. Məmmədov Sultan. Masonluq: dünyanı idarə edən qüvvə. M.: “Qanun”, 2009.-250 səh.

 1154. Məmmədov Şamxəlil. Azərbaycan folkloru. B.: “Ziya- Nurlan”, 2008. – 326 səh.

 1155. Məmmədov T.T. Demokratiya – müasir Azərbaycan dövlətinin siyasi simasıdır.B.: “Elm və təhsil”, 2009. – 176 səh.

 1156. Məmmədov V. Zirvədən baxanda. Naxçıvan.: “Qeyrət” , 2007.

 1157. Məmmədov Y. Zaman və həyatla üzbəüz. B.: “Nurlan”, 2009.- 764 səh

 1158. Məmmədov Zaur. Mənəvi zərərin kompensasiyası. B.: 2009.-198 səh.

 1159. Məmmədova E.A. Hidrogeoloji tədqiqat üsulları. B.: “Bakı universiteti”,   2008 . – 256 səh.

 1160. Məmmədova M. İntellektual demoqrafik proqnoz sistemi. B.: 2009.-55 səh.

 1161. Məmmədova M.H. İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinə tələbatın monitorinqi. B.: 2009.-199 səh.

 1162. Məmmədova Səadət. Sosial proqnozlaşdırma və layihələşdirmə (dərs vəsaiti). B.: “Elm”, 2009. - 292 səh.

 1163. Məmmədova,Rəfiqə. Nəciblik duyğusu. B.: “Şirvannəşr”, 2008. - 64 səh.

 1164. Məmmədzadə Mirzəbala.Köylü hərəkatı. Lenin milli siyasəti.B.: 2007.- 144 səh.

 1165. Məmurun büdcə yaddaşı. Ekspert- 2009. B.: “GNS Poliqraf”, 2009. – 97 səh.

 1166. Mən Məhəmməd  Füzuli. B.: “Qanun”,2008.-77 səh.

 1167. Mənim ulu dilim, nəğməkar dilim. B.: “Araz”, 2009. – 264 səh.

 1168. Mərzili A. Yerin görünəcək.  B.: “Adiloğlu” , 2008.- 320 səh.

 1169. Məsimov A.Ə. Hidrogeoloji və mühəndis – geoloji tədqiqatlarda geofiziki və aerokosmik üsulları. B.: 2008 . – 102 səh.

 1170. Məsimov E.Ə. Aşağı temperaturlar. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 144 səh.

 1171. Məsumların nurlu kəlamlarından 500 hədis. B.: 2006 . – 78 səh.

 1172. Məşədi Manaf. İslam dünyasından incilər. B.: “ Şirvannəşr”, 2007. - 180 səh.

 1173. Mətə xan. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 18 səh.

 1174. Məzahiri Ayətullah Hüseyn. On dörd məsum. B.:  2007 . – 204 səh.

 1175. Mixaylovski-Qarin.N. Seçilmiş əsələri. B.: “ Şərq-Qərb”, 2007.- 192 səh.

 1176. Mikayılov Şəmistan. Elmi-metodik əsərlərdən seçmələr. B.: “Araz”, 2009.-520 səh.

 1177. Mikayılova Əzizə.Onomastik vahidlərin üslubi imkanları. (XIX əsrin ikinci yarısında yaranmış nəsr əsərlərinin materialları əsasında linqvistik tədqiqat).B.:”Memar Nəşriyyat - Poliqrafiya”MMC, 2008.- 302 səh.

 1178. Mikayılzadə N. İdrak poeziyası. B.: “Vektor”, 2009.- 92 səh.

 1179. Milli Azərbaycan trixi muzeyi. B.: 2008.-458 səh.

 1180. Milli azlıqların hüquqları: beynəlxalq aktlar və Gürcüstan qanunvericiliyi. B.: 2008.-368 səh.

 1181. Milli əxlaq və ailə etikası. B.:   2008 . – 40  səh.

 1182. Milli Kitabxana -85. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı - 2006. B.: “M.F.Axundov adına Az.Milli Kitabxanası”, 2008.-362 səh.

 1183. Milli Kitabxana-85. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı  – 1992. B.: .: “M.F.Axundov adına Az.Milli Kitabxanası”, 2009.-144 səh.

 1184. Milli təhlükəszlik haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2008.-27 səh.

 1185. Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. I-II-III cild. B.: “Çaşıoğlu”, 2008.

 1186. Mir-Babayev M.F. Neft sənayesinin ekologiyası. B.: “Təhsil”, 2009.-118 səh.

 1187. Mirələkbəroğlu Hacıağacavad. Savab. B.: “ Şirvannəşr”, 2008, -92 səh.

 1188. Mirələmov H. Gəlinlik paltarı. B.: “Nurlar”, 2009.-368 səh.

 1189. Mirələmov H.F. Nanotexnologiyanın və nanokimyanın əsasları. B.: 2008.-294

 1190. Mirxəliloğlu M. Divan. B.: “Mütərcim”, 2009.-424 səh.

 1191. Mirzə İbrahimov  müasirlərinin xatirələrində. B.: “Elm”, 2008. – 560 səh.

 1192. Mirzəyev Həsən. Elmi pedaqoji fəaliyyətim və ömür yolumdan sətirlər. B.: “Elm”, 2008.-888 səh.

 1193. Mirzəyev Həsən. Hanı o səndəki el Dərələyəz. XI cild B.: “Elm”, 2007.-800 səh.

 1194. Mirzəyev Musa.Biblioqrafiya.B.: 2008.- 128 səh.

 1195. Mirzəyev Nurəddin. Kaş o günlər olaydı. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 80 səh.

 1196. Mirzəyev Zakir. Qarmon məktəbi. B.: “Adlioğlu”, 2008.-144 səh.

 1197. Miskinli Knyaz. Ot kökü üstə bitər. B.: “Ozan”, 2009.-216 səh.

 1198. Modernləşmə və sosial-iqtidsadi inkişafın regional problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi praktiki konfransın materialları. B.: 2009. - 492 səh.

 1199. Molla Nəsrəddin jurnalının nəşri tarixindən. B.: “Çaşıoğlu”, 2009.-356 səh

 1200. Molla Nəsrəddin. Səkkiz cilddə. (1906 - 1931). IV cild. 1911 – 1914 – cü illər. B.: “Çinar - çap”, 2008. – 884 səh.

 1201. Mollayeva Elza. Arxadan açılan atəş. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 192 səh.

 1202. Mövsümov E. Ətraf mühitin kimyası. B.: “Mütərcim”,  2009.- 192 səh.

 1203. Muğam aləmi. B.: 2009.

 1204. Muğam dəstgahları. CD. B.: “Heydər Əliyev Fondu”, 2008. 

 1205. Muğam ensiklopediyası. B.: “Heydər Əliyev Fondu”, 2008.

 1206. Muğanlı M. Məndən sonra. B.: “Nurlan”, 2009.-180 səh.

 1207. Muğanna İsa. Seçilmiş əsərləri. I-II-III cildlər. B.: “Avrasiya press”, 2009.-304 səh.

 1208. Muxtarov Xəzail. Müharibə sənəti. B.:”Nurlan”, 2009.- 320 səh.

 1209. Muxtarov Xəzail.Günəşin qürubu. B.:”Nurlan”,2009. -114 səh.

 1210. Muxtarova Əsməd. Türk xalqlarının tarixi. B.: “Adiloğlu”, 2008.-448 səh.

 1211. Muradxan İsmiyev. Sabahıma yol gedirem. B.:”Adiloğlu”, 2007. - 146 səh.

 1212. Muradxanlı E. Siz mühasirədəsiniz Leytenant. B.: “Avrasiya Press”, 2009. – 152 səh.

 1213. Muradov Sövdəyər. Azərbaycanda 700 illik təhsil ocağı. B.: “Çaşıoğlu”, 2008.-416 səh.

 1214. Muradov Ş. Azərbaycan Respublikası əhalisinin dinamikası və quruluşu: əsas demoqrafik və etno- demoqrafik dəyişikliklər.(1897- 2007-ci illər). B.: “Elm.”, 2008.-235səh.

 1215. Musa Abbas. Elm insanların yeganə ümid yeridir. B.: “Mütərcim”,  2009.- 316 səh.

 1216. Musabəyli H. Laylalı bulaq. B.: “Nərgiz”, 2007, - 124 səh.

 1217. Musayev C. Qeyri- üzvi sintez. B.: “Nurlan.”, 2009.-432 səh.

 1218. Musayev Elxan. Anam və mən. B.: “Şirvannəşr”, 2008. - 96 səh.

 1219. Musayev Eynulla. Kargüzarlığın təşkili. B.: “Qanun”, 2008.-628 səh.

 1220. Musayev Maksim.parlamentlər və kəndlilər. B.: “Nurlar”, 2008.-272 səh.

 1221. Musayev Z.S. Su ehtiyatlarının interqrasiyalı idarə olunması. B.: “Təhsil”, 2009. – 376 səh.

 1222. Mustafa Firuz.Qapı.B.: “MBM”, 2008. – 378 səh.

 1223. Mustafayeva N. Rəfiq Zəka yaradıcılığında türkçülük və Türkiyə.B.: “Avropa”,2009.-180 səh.

 1224. Mustafayeva Səmayə. ABŞ və Böyük Britaniyanın ən yeni tarixi. 1918 – 2007 – ci illər. B.:” ADPU-nun nəşr-tı”, 2009. -  350 səh.

 1225. Mustafayeva Səmayə. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi,-I hissə,(1918-1945),B.:”ADPU”2007. - 364 səh.

 1226. Mustafayeva Səmayə. Franklin ruzveltin “Yeni xətt” siyasəti mmühazirə mətni. B.: “ADPU”,  2002. – 62 səh.

 1227. Mustafayeva Səmayə. Nə götürdüm bu dünyada?  B.:” ADPU-nun nəşr-tı”, 2008.- 239 səh.

 1228. Mustafayeva Səmayə. SSSRİ-də totalitar rejimin formalaşması. B.: “ADPU” , 2004. – 37 səh.

 1229. Mustafayeva Səmayə. Vaşinqton konfransı (noy.1921-fevr.1922). B.: “ADPU”, 2003. – 42 səh.

 1230. Müasir Azərbaycan mədəniyyəti:problemlər və perspektivlər.B.: “E.L”,2007. - 256 səh.

 1231. Müasir ekonomiks. B.: 2008.-648 səh.

 1232. Mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2006.-15 səh.

 1233. Mühəddisi Cəvad. Əmmar Yasir.(ideallarla tanışliq). B.: 2005 . – 55 səh.

 1234. Mühəddisi Cəvad. Hücr ibn Ədi. .(ideallarla tanışliq). B.: 2005 . – 61 səh.

 1235. Mühəddisi Cəvad. Meysəm Təmmar .(ideallarla tanışliq). B.: 2005 . – 39 səh.

 1236. Mühəddisi Cəvad. Müslim ibn Əqil .(ideallarla tanışliq). B.: 2005 . – 62 səh.

 1237. Mühəddisi Cəvad. Seyyidüş – Şühəda həmzə .(ideallarla tanışliq). B.: 2005 . – 56 səh.

 1238. Müstəqillik dövründə gənclik. B.: 2005. -313 səh.

 1239. Müşfiq Əşrəf.Muğam dəstgahı.B.:”Ünsiyyət”,2009.- 80 səh.

 1240. Müzahim İsmayılzadə.  Ömrün ekvator xətti .B.: “Təhsil” , 2008. -199 səh.

 1241. Nadir Mülkədar. Qaranlıqda işıqlar. B.: “Nurlan”, 2009. – 320 səh.

 1242. Nadirli İ. Muğamlı dünyam. B.: “Adiloğlu” , 2009.-112 səh.

 1243. Nağı A. Qarabağ müharibəsi. B.: “MBM-R”, 2009,- 112  səh.

 1244. Nağısoylu M. Quran hekayələri. B.: “Nurlan” ,2009.-144 səh.

 1245. Nağıyev F. Konstitusiya hüququ. B.: “Qanun.”, 2009.-240 səh.

 1246. Nağıyev Vəli. Həyat haqqında düşüncələr. B.: “Mütərcim”,  2009.- 180 səh.

 1247. Nağıyev Z. Ağdamın bir kəndi Zəngişalı və onun yetirmələri. B.: “Avropa”, 2009.- 216 səh.

 1248. Nağıyeva C. Əbdürrəhman Cami əsərlərinin Bakı əlyazmaları.I cild. B.: “Nurlan” ,2009.-327 səh.

 1249. Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. Naxçıvan.: 2008.-515 səh.

 1250. Naxçıvan. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 14 səh.

 1251. Nailə İmanlı.Qərib axşamlar. B.: “Adiloğlu”, 2007, - 140 səh.

 1252. Nakim Əlili. Ölməzlik. B.:”Adiloğlu”, 2006, - 176 səh.

 1253. Namaz. B. : “Mübahilə” , 2008. – 48 səh.

 1254. Namazı belə qılaq. B.:  2007 . – 46 səh

 1255. Namiq Hadi.Gördüm vəfasını 50 il ömrün. B.:”Adiloğlu”, 2007, - 128 səh.

 1256. Narkomaniya İİV/QİÇS.B.: 2009. – 39 səh.

 1257. Nasir V. Əsrin loğmanı. B.: “Borçalı ”, 2009.-152 səh.

 1258. Natiq Abdullayev.Vərəsəlik. Normativ aktlar, qərarlar və şərhlər (1923 – 2000-ci illər). B.: 2008. – 135 səh.

 1259. Natiq Ələkbərli. Cərimələr.Sürücülər üçün yaddaş. B.:”Adiloğlu”, 2007, - 20 səh.

 1260. Nazimoğlu raqif. Ürəyim dünyanın məzar yeridir. B.: 2009.-124 səh.

 1261. Nazir Şərəfxanəının türkcə şerləri. 2005.

 1262. Neftyığılan , nəql edən mühəndis qurğuları və avadanlıqları. B.: “Təhsil”, 2009. – 214 səh.

 1263. Nehrəmli Ə. Qızıl üzən. Naxçıvan.: “Qızıl Dağ” , 2007. -188 səh.

 1264. Nehrəmli Ə. Od oğulları. Naxçıvan.: “Qızıl Dağ” , 2007. -160 səh.

 1265. Nehrəmli Ə. Sevgi yağışları. Naxçıvan.: “Qızıl Dağ” , 2008. -136 səh.

 1266. Nehrəmli Hacı Novruz. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 576 səh.

 1267. Nemət Kamal. Həyatdan səhnəyə. B.: “MBM”, 2008. – 480 səh.

 1268. Nesim Ali. Dənizdən gələn oğlan. B.: “Vektor”, 2009.- 83 səh.

 1269. Nəbibəyli Z. Türkəm, Tanrıçıyam və ya dön geriyə bax. B.: “Araz”, 2009.- 138 səh.

 1270. Nəbibəyli Z.Laçın 85. B. “Araz”, 2009.- 150 səh.

 1271. Nəbibəyli Ziyadxan. Zəngəzurun altun tacı Laçın. B.: “UniPrint”, 2008.-270      

 1272. Nəbioğlu M.Ömrümüzdən keçən qatar. B.: “Nurlan”,   2008 . – 288 səh.

 1273. Nəbioğlu Musa. Alışmaqdı Səməndərin peşəsi.55. B.: “Elm və Təhsil”,   2009 . – 188 səh.

 1274. Nəbioğlu R. Hüseyn Cavidin estetik idealı. B.: “Nurlan ”, 2009.-159 səh.

 1275. Nəbiyev B. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə.I,II,III,IV,V cild. B.: “Çinar- Çap.”, 2009.-492 səh.

 1276. Nəcəfli Güntəkin.Azərbaycan xanlıqlarının Osmanlı dövləti ilə siyasi əlaqələri (XVIII əsrin II yarısı).B.: “Nurlan”, 2002.- 132 səh.

 1277. Nəcəfov C.Ə və b. Tibbi biologiya və genetikanın əsasları.B.: “Müəllim”,   2008.- 839 səh.

 1278. Nəcəfzadə Abbasqulu. Xalq çalğı alətlərinin tədrisi metodikası. B.: 2007.-64 səh.

 1279. Nəqliyyat problemləri , yeni texnologiyalar mövzusunda Respublika konfransının materialları. B.:  2009 . – 226 səh.

 1280. Nərimanoğlu.K.Azərbaycan eposunun poetik sintaksisi. B.: “Oskar”,2009.-316 səh.

 1281. Nərimanov V.Ə.Cihaz elementlərinin hazırlanma texnologiyası. B.: “Müəllim”, 2008. –402 səh.

 1282. Nəsiboğlu Bəylər. Vətən harayı. B.: “Nur-MMC”, 2009. - 167 səh.

 1283. Nəsirov M.Y. Klinik cərrahiyyə. B.: “Nurlan ”, 2009.- 730 səh.

 1284. Nəsirov V. Elektrik və maqnetizm. B.: “Adiloğlu”, 2008.-392 səh.

 1285. Nəsirov V. Kristallar aləmi. B.: “Adiloğlu”, 2008.-136 səh.

 1286. Nəzakət. Ömrüm. B.: “Araz”, 2009.-104 səh.

 1287. Nəzərli Ə.Bu dünyanı belə gördüm. B.: “Səda”, 2009. – 368 səh.

 1288. Nəzərli Ənvər. Məhəbbət təranələri. B.: 2006.-626 səh.

 1289. Nəzərov Akif. Heydər Əliyev və gəncliyin mənəvi tərbiyəsi. B.: 2009.-35 səh.

 1290. Nəzərov Müslüm. Məktəblərin iqdisadi tərbiyyəsi.B.: “Təhsil”, 2006.- 234 səh.               

 1291. Nəzirli Şəmistan. 1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri. B.: 2009.-480 səh.

 1292. Nigar Duyğu. Əlvida söyləmə. . B.:”Adiloğlu”, 2007. - 100 səh.

 1293. Nijad. Rənglərin oyanışı. B.: “Vektor”, 2009.- 115 səh.

 1294. Niyazlı Babaxan .Xançobanda bir kənd var. B.: “Araz”, 2002- 188 səh.

 1295. Niyazov Əhməd. Müxtəsər elmihal. B.: “İpək Yolu”, 2008. - 204 səh.

 1296. Normal fiziologiya. B.: “Təbib”, 2008.-640 səh.

 1297. Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2008.-15 səh.

 1298. Notariat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2008.-39 səh.

 1299. Novruz bayramı  ensiklopediyası. B.: “Şərq-Qərb” , 2008 . – 208 səh.

 1300. Novruzov Nurpaşa. Maliyyə. B.: 2007.-464 səh.

 1301. Novruzov Tərlan. Şərq və Qərb ədəvbi əlaqələrimiz. B.: “Elm”, 2008.-230 səh.

 1302. Nurəliyeva T. Vəqf olunmuş əlyazmalar kataloqu. I cild. B.: “Nurlan” ,2009.-306 səh.

 1303. Nuriyev C. Gömrük etikası .B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2007.- 348 səh.

 1304. Nuriyev C.Q. Torpaq hüququ. B.: “Apostrof”, 2009.-284 səh.

 1305. Nuriyev C.Q. və b. Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi .B.: “Şərq-Qərb”,. 2009.- 452 səh.

 1306. Nuriyev Cümşüd. Azərbaycan Respublikasında aqrar islahatların siyasi, hüquqi və elmi əsasları. B.: “ELM”, 2007. – 72 səh.

 1307. Nuriyev Nuru. Qazlift üsulu ilə neftqazçıxarmada baş verən mürəkkəbləşmələrlə mübarizə. B.:  2006. – 192 səh.

 1308. Nurlu yolun müdrik səyyahı. B.: “Qismət”, 2009.-168 səh.

 1309. Nuruqızı Sevinc. Yeməklər. B.:  “Təhsil ”, 2008 .- 16 səh.

 1310. Oğuz Y. Təhmasib Şah. B.: “Apostrof”, 2009.-504 səh.

 1311. Oxu -3. Zəif eşidən uşaqlar üçün dərslik. . B.: “Təhsil”,  2008 . – 158  səh.

 1312. Oxu -4. Zəif eşidən uşaqlar üçün dərslik. . B.: “Təhsil”,  2008 . – 159  səh.

 1313. Oxu -5. Zəif eşidən uşaqlar üçün dərslik. . B.: “Təhsil”,  2008 . – 167 səh.

 1314. Ombudsmanların V Bakı beynəlxalq konfransının materialları.B.: 2007.-124 səh.

 1315. Orxan Nadiroğlu. Hüquq və beynəlxalq hüquq (Magistr hazırlığı testləri). B.:”Mütərcim” ,2008. – 96 səh.

 1316. Orqan və toxumaların biokimyası. B.: “müəllim”, 2008.-146 səh.

 1317. Oruc İbadlı Vəli oğlu. Biblioqrafiya. B.: “Elm” ,2009.-140 səh.

 1318. Orucov A. O. və b. Elektrotexniki materiallar. B.: AMEA, fizika institutu, 2009.407səh.

 1319. Orucov A.O. Kabel texnikası. B.: 2008. – 261 səh

 1320. Orucov A.O. və b.Kabel texnikası fənnindən kurs layihəsi (işi) və buraxılış işlərinə aid dərs vəsaiti. B.: 2007. – 223 səh.

 1321. Orucov Elçin. İngilis və Azərbaycan dillərində sadə geniş cümlələrin intonasiya strukturu. B.: “ Şirvannəşr”, 2007. - 100 səh.

 1322. Orucov F.M. Biologiyanın fizika ilə inteqrasiyasının imkan və yolları.B.: 2009.-150 səh.

 1323. Orucov Tahir. Qaravəlli janrının poetikası. B.: 2009.-200 səh.

 1324. Orucov Telman. ABŞ :beşikdən zirvəyə geden yol. B.: “Adiloğlu”, 2008. - 528 səh.

 1325. Orucov Telman. Qədim Roma:qüdrətin qabarması və çiçəklənməsi. B.: “Adiloğlu”, 2009. - 368 səh.

 1326. Orucova N. Suvarılan tərəvəzaltı torpaqların bioloji fəallığa görə qiyməyləndirilməsi. B.: “Elm” ,2009.-236 səh.

 1327. Osman Gündüz. Jurnalistlər üçün informasiya texnologiyaları. B.: 2009.-100 səh.

 1328. Osmanlı sultanları. B.: “Çaşıoğlu”, 2008.-208 səh.

 1329. Osmanlı təpələri. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 14 səh.

 1330. Osmanov Ə. Alın yazısı. B.:”Adiloğlu”, 2005, -106 səh.

 1331. Öğüt Cemal. Fatimeyi-Zəhra, Gülün gülü. B.: “İpək Yolu”, 2007. - 236 səh.

 1332. Özdemir G. Gözlərindəki şeir. B.: “Vektor”, 2009.- 100 səh.

 1333. Pamuk O. Mənim adım qırmızı. B.: “Qanun.”, 2009.-472 səh.

 1334. Pamuk Orxan. Gizli üz. B.: “Mütərcim”, 2009. – 68 səh.

 1335. Parenti Maykl. Seçilmişlər üçün demokratiya. B.: “Çaşıoğlu”, 2008.-512 səh.

 1336. Paşa Tahir. Savaş. B.: “MBM”, 2009. – 224 səh.

 1337. Paşayev A. İnteraktiv təlim Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində. B.: “Mütərcim”, 2008. - 379 səh.

 1338. Paşayev Arif. Atmosfer proseslərinin fiziki əsasları. B.: 2007.-416 səh.

 1339. Paşayev Kərim. Ticarətin idarə edilməsi. (menecmenti). B.: “İqtisad Universiteti”, 2009. – 329 səh.

 1340. Paşayev T. Azərbaycan tarixinin tədrisində tələbələrə iqtisadi biliklərin verilməsi yollalı. B.: “Mütərcim”,  2008 . – 248  səh.

 1341. Paşayev T. Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik. B.: “Nurlan”,   2006 . – 280 səh.

 1342. Paşayev T.Tarix- Diyarşünaslıq materialları əsasında gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsi. B.: “Nərgiz”,   2005 . – 215  səh.

 1343. Paşayeva M. Azərbaycanlıların ailə mərasimlərində etnik ənənələr. B.: “Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı”, 2008.-308 səh.

 1344. Paşayeva Ş. Əşya anlayışı. B.: “Təhsil”EİM,  2009.-292 səh.

 1345. Patoloji fiziologiyadan təcrübi dərs vəsaiti. B.: 2004.-286 səh.

 1346. Pedaqogika fənninin proqramı. B.: “BDU”, 2007. - 37 səh.

 1347. Pedaqoji elmlər təhsilin xidmətində. B.: “Mütərcim”,  2009.- 336 səh

 1348. Pənah Azəri. Günahsız qadın B.: 2008.-368 səh.

 1349. Pənah Gülxani. Qarabağ dərdi. B.: “Çinar- Çap”, 2005. -400 səh

 1350. Pənahi Ş.A. Ümumi geologiyanın qısa nəzəri və təcrübi kursu. B.: “Adiloğlu” , 2009.-344 səh.

 1351. Pənahov T.M. Azərbaycanın aborigen və introduksiya olunmuş üzüm sortları. B.: “MBM”, 2008.-256 səh.

 1352. Pərpənci Seyyid Kazım. Üsulid – Din. B.:  2008 . – 199 səh.

 1353. Pərviz Hüseynov. Həyat və yaradıcılığı. B.: 2009.-161 səh.

 1354. Pilavoğlu  Kamal M. Böyük insan Həzrət Əli.B.: “Günəş”, 2008. -224 səh.

 1355. Piləçaylı Tağı .Mənim dünyam. B.: “Nurlan” , 2008.-344 səh.

 1356. PiləçaylıTağı. Əzablı yollar.B.: “Nurlan”, 2009. - 392 səh.

 1357. Pişvayi Mehdi. İmam Riza , İmam Məhdi və Həzrət Məsumə. B.:  2005 . – 96 səh.

 1358. Pişvayi Mehdi. İmam Riza Əleyhissalamın həyatı. B.: 2005 . – 79 səh.

 1359. Polad Əli. Əzab yüklü eşşək. B.: “Oskar”, 2008.-372 səh.

 1360. Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2008.-64 səh.

 1361. Polis və insan hüquqları. B.: 2008 .- 32 səh.

 1362. Polis və insan hüquqları. B.: 2008.-16 səh.

 1363. Pot Con Dyon. Məhəmməd və Quran.B.: 2009.- 149 səh.

 1364. Prişvin Mixail Mixayloviç. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq – Qərb”, 2007. – 160 səh.

 1365. Professor A.Ə.Verdizadənin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “Üzvi reagentlər analitik kimyada” respublika konfransının materialları. B.: 2009.-215 səh.

 1366. Prokurorluq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2008.-43 səh.

 1367. Promotey. Arqonavtlar. B.: “Altun kitab”, 2007.-112 səh. 

 1368. Pur seyyid Ağayi. Qeyb dövrünün tarixi. B.: 2005 . – 208 səh.

 1369. Rafiq Ələkbər. Seçilmiş əsərləri. . B.:”Adiloğlu”, 2008, -228 səh.

 1370. Rafiq Manafoğlu. İslami dəyərlər L.N.Tolstoyun  baxışlarında. B.: “ABU” , 2007.- 100 səh.

 1371. Rafiqoğlu R. Öl və diril. B.: “Mütərcim”, 2009. – 232 səh.

 1372. Ralf  Kroşo.Polis və insan hüquqları. 2007. – 295 səh.

 1373. Ramiz Əskər. Mahmud Kaşğarinin “Divanü Lüğat – it - Türk” əsəri üzrə biblioqrafik və qrammatik göstərici. B.: 2008.-192 səh.

 1374. Ramiz Əskər.  Mahmud Kaşğari və onun “Divanü Lüğat – it - Türk” əsəri. B.:”MBM”  ,2008.- 432 səh.

 1375. Ramiz qızı Aypara. İmadəddin Nəsiminin “Bəhrul –Əsrar” (“Sirlər dənizi”)qəsidəsi.B.: 2009.-12 səh.

 1376. Ramizqızı Sənəm. Qarabağ geri dönəcək. B.: “Bayramoğlu”, 2009. – 55 səh.

 1377. Regionların sosial – iqtisadi inkişafı. (2004 – 2008 – ci illər). B.: 2008. – 634 səh.

 1378. Reyhan Qəmli. Qəmlər əsiri olma. B.:”Adiloğlu”, 2007, - 76 səh.

 1379. Reyhanlı F. Çağır məni. B.: “Kitab klubu.”, 2009.-208 səh.

 1380. Rəcəbli Əbülfəz. Qədim türk yazısı abidələri. I cild. B.: “Nurlan”, 2009.-568 səh.

 1381. Rəcəbli Əbülfəz. Talış dilinin fonetikası.B.:”Nurlan.” ,2009. -188 səh.

 1382. Rəcəbova B. Azərbaycanın ənənəvi sənətkarlıq məmulatı və istehsalı tarixindən (IV-XVII əsrlər). B.: “Elm” ,2009.-303 səh.

 1383. Rəhilə Elçin. Səndən sonra...(Əsərləri altı cilddə ,III cild) .B.: “Nurlan” , 2008. – 616 səh.

 1384. Rəhimli Əkrəm. Mübarizə burulğanında keçən ömür. Seyid Cəfər Pişəvəri. B.: “Nurlar”, 2009. - 400 səh.

 1385. Rəhimli İ. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı. B.: “Nağıl evi”, 2008.-376 səh.

 1386. Rəhimli İ. Məram. Məbədə doğru gedən yol. B.: 2009.

 1387. Rəhimli İlham və b. Naxçıvan teatrı. B.: “Aspoliqraf”, 2008. – 352 səh.

 1388. Rəhimli İlham. Xalq oyun tamaşaları.B.: “Qapp- Poliqraf”, 2002. – 240 səh.

 1389. Rəhimli R. Azərbaycan – Rusiya münasibətlərində Şimali Qafqaz faktoru. B.: “Elm”, 2009.-199 səh.

 1390. Rəhimli Rafiq. Səhnə səadətimdir. B.: 2008.-284 səh.

 1391. Rəhimli Rəcəb. Azərbaycan Respublikasının idarəetmə sistemində yerli özünüidarələr. B.: “Elm”, 2009.-172 səh.

 1392. Rəhimli Təranə. Ədəbiyyat və tənqidin yaradıcılıq problemləri. B.: 2009.- 252 səh.

 1393. Rəhimoğlu Arif. Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində bütövləşmə və düzgün yazı qaydaları. B.: 2008.- 216 səh.

 1394. Rəhimoğlu.Alı. Qəlbimdən gələn səslər. B.: “MBM-R”., 2009. - 216 səh.

 1395. Rəhimov Natiq. Quran əhvalatları. B.: “Darul- Huda”, 2005 . – 144 səh.

 1396. Rəhimova Elmira.”Kitabi – Dədə Qorqud” Azərbaycanca – rusca izahlı lüğət. B.: “Qarabağ”, 2009.- 432 səh.

 1397. Rəhmanlı Əhsən. Zakir Mirzə zirvəsi  B.: “Min bir mahnı” 2008.-295 səh.

 1398. Rəhmanlı  Nizami . Həqiqət  yolu .B.: “MBM” ,  2007 – 272 səh .

 1399. Rəhmanzadə Fazil. “Lütfiyar İmanov “.B.:”Zərdabi LTD”MMC, 2008.-224 səh.

 1400. Rəhmanzadə Fazil. Böyük yaşantının  naxışları. B.: 2008.-134 səh.

 1401. Rəsuloğlu Qurban. Yurd həsrətləri, vətən sevgisi. B.: “Araz”, 2009. – 258 səh.

 1402. Rəsuloğlu V. Ay, həkərim, həkərim. B.:”Adiloğlu”, 2005, - 92 səh.

 1403. Rəsulzadə M.Ə. Milli birlik. B.: “Çıraq”, 2009.-176 səh.

 1404. Rəşidi Hüseyn.Quran və hədislərdə hicab. B.:  2007 . – 127 səh

 1405. Rizvani Cabir. “Ayətül – Kürsü” nün təsir və bərəkətləri. B.:  2007 . – 80 səh.

 1406. Roma hüququ. B.: “Qanun”, 2008.-288 səh.

 1407. Ruintən Kəmalə. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və dünya siyasəti. B.: “Adiloğlu”,  2008.-260 səh.

 1408. Rusca – Azərbaycanca hüquq lüğəti. B.: “Nafta – press”, 2008. -223 səh.

 1409. Rusca – İngiliscə - Azərbaycanca heyvandarlıq terminləri lüğəti. B.: “Elm”, 2009.- 227 səh.

 1410. Rüstəmxanlı Sabir . B.: 2008 – 19 səh.

 1411. Rüstəmli İ. Şərəfli ömrün səhifələri. B.: “Araz”, 2008.-120 səh.

 1412. Rüstəmov Cahid. İslamın nuru. B.: “ Şirvannəşr”, 2006. - 220 səh.

 1413. Rüstəmov Hacı Əkbər. Qapımı vətən döydü... B.: “Şuşa”, 2009. – 200 səh.

 1414. Rüstəmov R.Ş. Qanaxmalar və trombozlar. B.:  “Kövsər” , 2007 .- 360 səh.

 1415. Rüstəmova Təhminə. Fars dili. B.: 2008.-396 səh.

 1416. Rza Bərahəni : şeirlər, müsahibələr, araşdırma. B.: “Qanun.”, 2009.-76 səh.

 1417. Rzasoy Seyfəddin. Azərbaycan folklorşünaslıq tarixi və Sədnik Paşa Pirsultanlı. B.: “Nurlan”, 2008. – 212 səh.

 1418. Rzasoy Seyfəddin. Mifologiya və folklor: nəzəri-metodoloji kontekst. B.: 2008.-188 səh.

 1419. Rzayev Alik. Xatirələrdə yaşayan sənətlər. B.: “Şirvannəşr”, 2008, - 24 səh.

 1420. Rzayev F. L.N.Tolstoyun əsərləri Azərbaycan dilində. B.: “Nurlan.”, 2009.-184 səh.

 1421. Rzayev Qəhrəman. Mühasibat uçotu və audit. B.: “Adiloğlu”, 2008.- 484 səh.

 1422. Rzayev Məmməd. Fəlsəfədə dəyər kateqoriyası. B.: 2009. – 60 səh.

 1423. Rzayev Məmməd. Fəlsəfənin tədrisində  şəxsiyyət probleminin təhlili metodikası. B.: “Az TU- nun mətbəəsi”,  2009.- 119 səh.

 1424. Rzayev Məmməd. Şəxsiyyət: azadlıq və milli şüur. B.: 2009. – 117 səh.

 1425. Rzayev Z.H. Vergi menecmenti.B.: 2007.-324 səh.

 1426. Sabir Rəsmiyyə. Həbs olunmuş sükut. B.: “Vektor”, 2009. - 128 səh.

 1427. Sabir Rəsmiyyə. Unutdun məni. B.: “Avropa”, 2009. - 264 səh.

 1428. Sabitova A. Amerika romantizmi: təşəkkülü,inkişafı və özəllikləri. B.: “Adiloğlu” , 2009.-136 səh.

 1429. Sadiq Balayar. Müdrikliyin zirvəsi.(poema). B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2007. – 95 səh.

 1430. Sadiq bəy Əfşar. Məcməül-Xəvas. B.: “Elm”, 2008.-412 səh.

 1431. Sadıq İslam. Bir gözüm Bakıdı , bir gözüm Təbriz. B.: “Azərbaycan”, 2009. – 112 səh.

 1432. Sadıq İslam. Elmdə erməni virusu. B.: “Azərnəşr”, 2009.-36 səh.

 1433. Sadıqoğlu A. Azərbaycan- Hindistan əlaqələri. B.: “Nurlan.”, 2009.-140 səh.

 1434. Sadıqov A.S, Xəlilov İ.B. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi.B.: 2009.- 268 səh.

 1435. Sadıqov Bəxtiyar. Ömrün söz yadigarı. “Oskar”, 2008. -  469 səh.

 1436. Sadıqov Ə.N .Azərbaycanda alma bitkisi. B.:”Səda”,  2005. – 174 səh.

 1437. Sadıqov F və b. Ekoloji tərbiyənin etnopedoqoji əsasları.B.: “Nurlan”, 2007. – 184 səh.

 1438. Sadıqov F. Gülməcələr- lətifələr. B.: “Adiloğlu” , 2009.-130 səh.

 1439. Sadıqov Fərahim. Pedaqogika. B.: “Adiloğlu”, 2009.-600 səh.

 1440. Sadıqov M və b. Korporativ maliyyə. B.: “İqtisad Universiteti”, 2007. – 504 səh.

 1441. Sadıqova T. Uşaq bağçasının böyük qrupunda fiziki mədəniyyət məşğələləri. B.: “Nərgiz”,   2009 . – 160 səh.

 1442. Sahəvi auditlərin aparılmasına dair proqramlar. B.: “İqtisadiyyat və audit jurnalının nəşri”,  2009.- 284 səh.

 1443. Sahəvi auditlərin aparılmasına dair proqramlar. B.: 2009.-284 səh.

 1444. Sailov Sahib. Zaman,insan,mən və xatirələrim.B.: “Araz”, 2009.  - 388 səh.

 1445. Salahov Tahir həyat və yaradıcılığı.B.: 2008. -470 səh.

 1446. Salahov Z.Ə. Hərbi cərrahlıq. B.: “Nurlan ”, 2009.- 361 səh.

 1447. Salahov Zahir.Azərbaycanca-ingiliscə-ərəbcə praktik tibbi danışıq kitabı. B.: 2008.-175 səh.

 1448. Salahzadə Ə. M.Müşfiqin monoloqu. B.: “Nərgiz ”, 2008.- 56 səh.

 1449. Salamoğlu T. Tarixi və çağdaş ədəbi prosesə dair araşdırmalar. B.: “E.L.”, 2009.-216 səh

 1450. Salamoğlu T.Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. B.: “E.L.”, 2009.-480 səh.

 1451. Saleh Bəhmən. Burulğanlar içində. B.: “MBM”,  2009.-144 səh.

 1452. Saleh Tofiq. Əsrin havası. B.: “Araz”, 2005. – 254 səh.

 1453. Saleh. Həyat dastanı. B.: 2007.-340 səh.

 1454. Sarıkahya A. Damla damla göl olur. B.: “Vektor”, 2009.- 90 səh.

 1455. Sayılov Qalib. XX əsr Şirvan aşıqları.I kitab. B.: “Araz”, 2007. – 180 səh.

 1456. Sehrli nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2008.-128 səh.

 1457. Sehrli nağıllar. B.: “Tutu”, 2004. – 247 səh.

 1458. Sevil Xəyalə.Daş. B.: “ Araz”,2009.-50 səh.

 1459. Seyid Əli.Görmürsənmi xəyaldayam. B.:”Adiloğlu”, 2008, - 103 səh.

 1460. Seyidov A. Orta əsrlər Azərbaycan – Müsəlman riyaziyyatçıları və astronomları.  B.: “Nurlan”, 2009. – 148 səh.

 1461. Seyidov Ənvər. Gürzə. B.: “UniPrint”, 2009.-427 səh.

 1462. Seyidov Ənvər. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası. B.: “UniPrint”, 2009.-254 səh.

 1463. Seyidov M. Aydınlığın gül nişanı. B.: “Elm və Təhsil” , 2009.-554 səh.

 1464. Seyidov M. Zamanın nəbzi. Novosibirsk .: 2008.- 344 səh.

 1465. Seyidov Ì. XV yüzillikdə Azərbaycanda dövlət və hüquq. B.: “Nurlan” , 2004.- 152 səh.

 1466. Seyyid Əliəkbər Ocaq Nejad. Qurani – Kərimdə xitablar. B.: “Qələm”,  2008. – 272 səh.

 1467. Seyyid Əliəkbər Ocaq Nejad. Qurani- Kərimdə xitablar.  B.: “Qələm”,  2008 . – 256 səh.

 1468. Sədraqızı Z. Uşaq bağçalarında musiqi məşğələlərinin müntəxabatı. B.: “Şirvannəşr”, 2005.-274 səh.

 1469. Səfa. Qəzəllər. B.: “Təknur” 2008 . – 94  səh.

 1470. Səfa. Qəzəllər. B.:2003 . – 109 səh.

 1471. Səfərli M. Ana fəryadı. B.: “Mütərcim”,  2009.- 116 səh

 1472. Səfərov M. Vətəndaş olmağa borcluyuq. B.: 2009. – 47 səh.

 1473. Səfurə Sara. Əsrin böyük uşaqları. B.: “Araz”, 2006 .– 76 səh.

 1474. Səfurə Sara.  Biz incilərik. B.: “ Araz” ,  2004.- 42 səh.

 1475. Səhih əl- Buxari. B.:  2009.-973 səh.

 1476. Səlimov A. Ora vətəndir. B.: “Sabah” , 2009.-188 səh.

 1477. Səlimov A.Cığırlar birləşsələr... B.: “Elm” , 2008.-212 səh.

 1478. Səlimov Malik. İnasan hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdıran bəzi cəzalar. B.: “Adiloğlu”, 2009.- 212 səh.

 1479. Səlimov-Şağani Təvəkkül. Qədim yurd yeri Kürdəxanı. B.: 2009. - 50 səh.

 1480. Səlimov-Şağani  Təvəkkül. Azərbaycan toyu. B.: 2008. - 153 səh.

 1481. Səlimzadə Səidə. Nağıl ilmələr. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 200 səh.

 1482. Səmədov Elsevər. Azərbaycanda din-dövlət münasibətləri və dini təhsilin formalaşması. B.: 2009.-169 səh.

 1483. Səmədov Niyazi. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2008. – 66  səh.

 1484. Səmədzadə Y. Çin qlobal dünya iqtisadiyyatında. B.: “Elm və təhsil.”, 2009.-608 səh.

 1485. Səməndərov F.Y. Cinayət hüququ. Ümumi hissə. B.:  “Digesta” , 2009 .- 700 səh.

 1486. Sənətin Firuzəsi. B.: 2008.-223 səh.

 1487. Səyyad Sərraf. Nə yaxşı ki sən varsan.B.: “Sabah”, 2008.- 116 səh.

 1488. Sizə məktub var. B.: “Nərgiz.”, 2009.-160 səh.

 1489. Skirbekk, Qunnar. Fəlsəfə tarixi. V kitab. B.: “Zəkioğlu”, 2008.-584 səh.

 1490. Solğun Dədəkişi. Leyli və Məcnun. B.: “Ünsiyyət”, 2009. – 184 səh.

 1491. Solğun Dədəkişi. Oyan, ey Türk!.B.:”Planet- Press”,  2006. – 152 səh.

 1492. Soltanoğlu Qalib. Asta çal balabanı... B.:  “Qərənfil” , 2008 .- 74 səh.

 1493. Sona Xəyal. Kimsəsiz bəndəyəm. B.: 2008.-136 səh.

 1494. Sona Xəyal. Samat Əlizadə. B.: 2008.-80 səh.

 1495. Sona Xəyal. Təbiət təbabət və insan. B.: 2008.-104 səh.

 1496. Sosial pedaqogika. B.: 2008.-177 səh.

 1497. Sosial problemlərin həllində hökumət – QHT əməkdaşlığının rolu. B.: “Qanun”, 2009.-32 səh.

 1498. Sosial, iqtisadi inkişaf. Yanvar – oktyabr. B.: 2008. – 220 səh.

 1499. Sosial-ictimai sahələr, fəlsəfə, hüquq və iqdisadiyyat. B. 2004.- 283 səh.

 1500. Soyuq silahın kriminalistik ekspertizası üzrə Azərbaycan- Rusca sözlük. . B.:”Sabah”, 2008.- 40 səh.

 1501. Soyuq silahın kriminalistik ekspertizası üzrə xüsusi terminlərin izahlı sözlüyü. B.: “Sabah”,2008.-83 səh.

 1502. Suleymanzadə M. İzim qalmasa da sözum qalacaq. B.: “Nurlan”,  2009 . -  560 səh.

 1503. Suleymanzadə M.“Ocaq başında”. B.: “Nurlan”,2009. -  224 səh.

 1504. Sultan T. Səndən uzaq şəhərlərdə. B.: “Nurlan ”, 2009.- 138 səh.

 1505. Sultanlı V. Azərbaycan ədəbi tənqidi. B.: “Azərnəşr”, 2009. – 204 səh.

 1506. Sultanov Ç. İblis damğalı...B.: “Şəms”,2008. – 220 səh.

 1507. Surxay qalası. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 14 səh.

 1508. Süleyman Əvəz. Döy məni, ana ,döy! B.: “ Şuşa”, 2009, - 24 səh.

 1509. Süleymanov M. Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən.B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2008. – 398 səh.

 1510. Süleymanov Nizami. Səfəvi dövlətinin təsərrüfat həyatı. B.: “Elm”, 2006.-400 səh.

 1511. Süleymenov Oljas. Az.Ya. B.: “Şərq-Qərb” , 2007. – 272 səh.Şeyx Razi Ali – Yasin

 1512. Sülüymanoğlu Ə.Hicran dərdi.B.: “ Azərnəşr”, 2009.-220 əsh.\Almanax B.: “ Nərgiz”, 2009.- 356 səh.

 1513. Sürücünün yaddaş kitabı. B.: “Qanun.”, 2009.-56 səh.

 1514. Sürünün yaddaş kitabı. B.: “Qanun” , 2005. – 32 səh .

 1515. Şabran nəğmələri. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 88 səh.

 1516. Şabran. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 72 səh.

 1517. Şadlinski V. və b. İnsan anatomiyasının atlası.B.: “Müəllim”, 2007.-524 səh.

 1518. Şahbazov Tahir. Azərbaycanda islamaqədərki inamlar. B.: 2008.-164 səh. 

 1519. Şahmar E. Ata izi ilə. B.: 2009.-160 səh.

 1520. Şahməmməd. O sevgini unutmaq olmur.B.: 2007.- 442 səh.

 1521. Şahməmməd. Seçilmiş əsərləri. I-II-III-IV-V cildlər. B.: 2009.-400 səh.

 1522. Şahsuvarlı Saleh.Canlanma. B.:”Yek produktion”,2009. - 222 səh.

 1523. Şahtaxtinskaya F.İntellekt. . B.: “Təhsil”,  2008 . – 86 səh.

 1524. Şahzadə. Kaş müharibə olmayaydı.B.: 2009.- 151 səh.

 1525. Şamilov B. Reanimasion tədbirlər kompleksi. Təcili cərrahiyyədə həkim texnikası. B.: 2009.- 35 səh.

 1526. Şamilov B. Stress relyativizm  psixoanaliz. B.: 2009.- 24 səh.

 1527. Şamıoğlu Ş. “Qızıl dövr”dən sonrakı ədəbiyyat B.: “Elm və Təhsil”, 2009.- 112 səh.

 1528. Şeydayev Çingiz. Bakı və bakılılar. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 280 səh.

 1529. Şeyx Məsud Əxtar. Yalanlar, yalanlar, bir daha yalanlar. ( Türklərə qarşı erməni uydurmaları və iddiaları ).B.: “Təhsil”, 2008. -252 səh.

 1530. Şeyx Şamil və anası. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 18 səh.

 1531. Şeyx Şamil. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 14 səh.

 1532. Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2007.-40 səh.

 1533. Şəkərəliyev Arif. Dövlətin iqtisadi siyasəti: Reallıqlar və perspektivlər. B.:”İqtis. Univ.”,2009. - 415 səh.

 1534. Şəki Xan sarayı. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 10 səh.

 1535. Şəkuri B. Biblioqrafiya, xatirə və sənədlər. B.: “İndigo.”, 2010.-348 səh.

 1536. Şəkuri B. Naxşıvan Muxtar Respublikasının torpaq bitki örtüyü, ekoloji vəziyyəti və təbii ehtiyatları. B.: 2010.- 83 səh.

 1537. Şəkuri Behruz.Azərbaycan Respublikasında son 60 ildə eroziya prosesinin tədqiqi tarixinin bəzi səhifələri.B.: “MBM”,2009.- 159 səh.

 1538. Şəmi Həyat. Gecə gözlü həyat. B.: “E.L”,   2009 . – 136 səh.

 1539. Şəmsizadə N. Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə. B.: “Elm”, 2008. – 560  səh.

 1540. Şərəfli xidmət, ləyaqətli ömür. B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2009.- 128 səh.

 1541. Şərif Ə. Molla Nəsrəddin necə yarandı. Naxçıvan. : “Əcəmi”, 2009. – 384 səh.

 1542. Şərq və Qərb: ortaq mənəvi dəyərlər elmi-mədəni əlaqələr. B.: 2009.-144 səh.

 1543. Şərqin qapısında möcüzələr. B.: “Letter press”, 2009. – 60 səh.

 1544. Şıxlı İsmayıl. Dostum Qabilin qəribə əhvalatları. B.: “Şirvannəşr”, 2008. – 78 səh.

 1545. Şıxlı İsmayıl. Ölən dünyam. B., 2009. - 498səh.

 1546. Şirəliyev Məmmədağa. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. B.: “ Şərq-Qərb” , 2008.-   416 səh.

 1547. Şirinov Bayram. Sirab suyu. B.: “Araz”, 2007. – 64 səh.

 1548. Şirinov N.T. Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsi. B.: Çaşıoğlu”, 2008.-384 səh.

 1549. Şirinov Rüfət. Gülüstandan gül dəstasi. B.: “ İpək Yolu”, 2008. – 221 səh. 

 1550. Şirinov S. Səməd Vurğunun müdrik kəlamları. B.: “Ünsiyyət” ,2009.-108 səh.

 1551. Şırlanlı Ə. Qarabağın harayları... B.: 2009.-216 səh.

 1552. Şırlanlı Ə. Necə baxım gözlərinə dağların?! B.: 2009.-140 səh.

 1553. Şırlanlı Ə. Ömrün yaddaqalan illəri. B.: 2009.-256 səh.

 1554. Şirvani Fətullah. Musiqi məcəlləsi. B.: “Şərq-Qərb”, 2006.-216 səh.

 1555. Şoloxov Mixail Aleksandroviç. Povest və hekayələr. B.: “Şərq – Qərb”, 2007. – 360 səh.

 1556. Şuşa. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 14 səh.

 1557. Şuşa-qədim Azərbaycan diyarı. B.: 2009.-70 səh.

 1558. Şuşalı İsa. Unudulmaz abidədir bu kitab. B.: “Nurlan”, 2009.-128 səh.

 1559. Şükürlü Qəhrəman. Vətənə gedən yol. B.: “ Şirvannəşr” , 2008. - 200 səh.

 1560. Şükürov Ağayar. Fəlsəfə. B.: “Çıraq”, 2008.-490 səh.

 1561. Şükürov Vəkil. Qara kəmər əməliyyatı.B.:  “ Nurlar”, 2009. - 288 səh.

 1562. Şükürzadə İ. Havzava məktəbi. B.: “Adiloğlu” , 2009.- 124 səh.

 1563. Tağı Əhmədov. O bu cahana sığmadı. B.:”Adiloğlu”, 2008, -176 səh.

 1564. Tağıyev C. Yaddaşlarda yığılan kitab. B.: 2009.-101 səh.

 1565. Tağıyev Cəmil.Təlimi rus dilində olan ümumtəhsil məktəblərində  Azərbaycan dilinin tədrisi məsələləri. B.: “Mütərcim”,  2009.- 224 səh.

 1566. Tağıyev Ə. İlk həqiqi liberal və müasir siyasi fəlsəfənin atası: Con Lokk. B.: 2009.-144 səh.

 1567. Tahir Salahov. 80 il. B.: “İndigo”, 2008.-110 səh. 

 1568. Tahirə Kədərli. Günahımı gözlərimə bağışla. B.:”Adiloğlu”, 2006, - 200 səh.

 1569. Tahirli Şərif. Seçilmiş əsərləri. B.: 2009.-328 səh.

 1570. Tahiroğlu Ə.Ə. Folklor cilası : poetik hərəkət. Naxşıvan .: “Məktəb”, 2008.- 213 səh.

 1571. Tahirov Saleh. Yollar mənzərələr. B.: “Aspoliqraf”, 2009.-136 səh.

 1572. Taisoğlu T. Yol ağardıram. B.: “Azərnəşr.”, 2009.-256 səh.

 1573. Taladakı tənha ağacın nağılı. B.:  “Beşik ”, 2009 .- 34 səh.

 1574. Talıbzadə Aydın. Mehdi müəmması və ya sənətdə konseptual hamletizm. B.: “Elm və  təhsil”, 2009.-384 səh.

 1575. Talıstanlı Oktay. Ucuz ölüm. B.: “Adiloğlu”, 2008. – 300 səh.

 1576. Tapdıqova Münəvvər. Bayatılar. B.: 2008.-76 səh.

 1577. Tapmacalar. B.: “Altun kitab”, 2007.-112 səh.

 1578. Tard Qabriel. Təqlid qanunları. B.: “Turan evi”,2009. - 412 səh.

 1579. Teymurlu Məhəmməd. Politologiya. B.: “Səda”, 2008.-286 səh.

 1580. Təbib M. Rübailər. B.: “Mütərcim”, 2008.-336 səh.

 1581. Təbib Mirəfsəl. Uşaqlar, ay uşaqlar həmsöhbətim sizsiniz. B.: “Mütərcim”,  2009.- 224 səh.

 1582. Təbiət guşəsində otaq bitkiləri. B.: 2007. -85 səh.

 1583. Təbrizi Əli Hicrani. İslamda müvəqqəti nigah.(Siğə). B.: 2008 . – 196 səh.

 1584. Təbrizi Əli Hicrani. İslamın gizli qalmış həqiqətləri. B.:  2008 . – 184 səh.

 1585. Təbrizi Əli Hicrani. İslamın gizli qalmış həqiqətləri. B.:  2008 . – 216 səh.

 1586. Təbrizi Qulamrza Səbri. Səssiz haray. B.: “Turan evi”, 2009. – 208 səh.

 1587. Təbrizi Mirzə Cavad Mələki. Namazın sirləri. B.:  2008 . – 144 səh.

 1588. Tədqiqlər. I-II hissə. B.: 2008.-305 səh.

 1589. Təhlükəsiz əmək şəraiti. B.:  2008.-119 səh.

 1590. Təhməzli Həsən. Dağlar yaman təklənibdir. B.: “Nasir”, 2004.-130 səh.

 1591. Təhmzəli Həsən. Cəbrayıl. B.: “Nurlan”, 2007.-61 səh.

 1592. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Qanun.”, 2009.-108 səh.

 1593. Təhsil hüququ fənninin proqramı. B.: “ ABU”, 2007, - 16 səh.

 1594. Təhsildə kompüter savadlılığını qiymətləndirmə standartları. B.: “Müəllim”, 2009.-43 səh.

 1595. Təhsilin idarə edilməsinin bəzi probıemləri. B.: 2008.-238 səh. 

 1596. Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu. B.: “Nurlar”, 2007.-189 səh.

 1597. Təmkin Ramiz. Xalid Qurbanov- Kamillik zirvəsində. B.: “Gəncə Poliqraf”,2008.- 400 səh.                          

 1598. Təsəlli Ə.Şəhadətim tək Allah , Muhəmmədin Rəsullullah. B.:  2006 . – 244 səh.

 1599. Tibb bacısının məlumat kitabı.B.: “Çıraq”, 2008.-528 səh.

 1600. Tibbi biologiya və genetika. Laboratoriya məşğələləri.B.: 2008.- 346 səh.

 1601. Tibbi mikrologiya. B.: “Təbib”, 2007.-410 səh.

 1602. Tibbi telefon kitabı. B.: “Nağıl evi”,  2009.- 160 səh.

 1603. Tibbi telefon kitabı. B.: 2010.-160 səh.

 1604. Tiflissayağı boşanma. B.: “Mütərcim”,  2005 . – 52 səh.

 1605. Tofiq Abdin. Poeziya. B.: “Vektor”, 2009.- 335 səh.

 1606. Toxlucalı Əli. Göyçəsiz Göyçəm. B.: “Nərgiz”, 2009. -236 səh.

 1607. Tolstoy Lev Nuikolayeviç. Dirilmə. B.: “Şərq-Qərb”, 2007. – 480 səh.

 1608. Tomas de Vaal. Qarabağ: Ermənistan və Azərbaycan sülh və savaş yollarında. B.: 2008.-344 səh.

 1609. Tomris ana. B.:  “Beşik ”, 2008 .- 14 səh.

 1610. Topbaş Osman Nuri. Həzrət Məhəmməd Mustafa – 2. B.: “ İpək Yolu”, 2007 .– 591 səh.

 1611. Topbaş Osman Nuri. İmandan Ehsana Təsəvvüf. B.: “İpək Yolu” ,2009.  – 576 səh.

 1612. Topbaş Osman Nuri. Könül Bağçasından Səadət damlaları. B.: “ İpək Yolu”, 2007.  – 421 səh.

 1613. Topbaş Osman Nuri. Mövlanə Dərgahından Əsintilər. B.: “ İpək Yolu”, 2008. – 432 səh.

 1614. Topbaş Osman Nuri. Vəqf infaq xidmət. B.: “İpək Yolu”, 2007. - 304 səh.

 1615. Turan Fariz. Doğma evdən başlanır Vətən. B.: “Çaşıoğlu”, 2007.-568 səh.

 1616. Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2007.-11 səh.

 1617. Tusi N. Əxlaqi- Nasiri. B.: 2009.- 400 səh.

 1618. Türk  xalqları   ədəbiyyatı  (II)  Beynəlxalq  Uşaq  Ədəbiyyatı   Konqresi .Materiallar  I, .II Kitab.B.: 2008 . – 1022 səh.

 1619. Türkdilli agentliklərin Bakı görüşü. B.:2009. – 168  səh.

 1620. Türkel, Yadigar. Politologiya. B.: 2008.-478 səh.

 1621. Türk-İslam Dünyası. II cild. B.: “Nurlar”, 2007.-1000 səh.

 1622. Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış. B.: “Azərnəşr”, 2009.-184 səh.

 1623. Türkoğlu Fuad. Vətən sənə oğul dedi. B.: “Minçəçevir poliqrafiya”, 2009.- 52 səh.

 1624. Uells H. Görünməz adam. B.: “Altun kitab”, 2008.-128 səh.

 1625. Uqay Ya,A. Ümumi kimya. B.: “Şirvannəşr”, 2008. - 300 səh.

 1626. Ulduzlar sönmür, Şəhidlər ölmür. B.: “Nurlan”, 2009. – 200 səh.

 1627. Uluxanlı İ.C. Dərd məni gəzdirir, mən də ki...dərdi. B.: “Adiloğlu”, 2009.- 72 səh.

 1628. Ulutürk Xəlil Rza. Daşdan çıxan bulaq. B.: “Beşik”, 2009. – 216 səh.

 1629. Ulutürk Xəlil Rza. Həyat həyat deyə çırpınan könül. B.: Çinar-çap”, 2009.-292 səh.

 1630. Ulutürk Xəlil Rza. Marallar da duz yeyərmiş. B.: “Beşik”, 2009. – 176 səh.

 1631. Urməvi Səfiyəddin. Kitabül-ədvar. B.: “Şərq-Qərb2, 2006.-208 səh.

 1632. Ustad xanəndələr. (Kişi xanəndələr) B.: “Heydər Əliyev Fondu”, 2008.

 1633. Ustad xanəndələr. (Qadın xanəndələr) B.: “Heydər Əliev Fondu”, 2008.

 1634. Ustad Mürtəza Mütəhhəri. İlahi ədalət. B.:  2005 . – 286 səh.

 1635. Ustad Şəhid. İmam Hüseynin qiyamına analitik bir baxış. B.:  2006 . – 123 səh.

 1636. Uşağınızın dünyasına bələdsinzmi. B.: 2008.-48 səh.

 1637. Uşaq xəstəlikləri.B.: “Şərq-Qərb”,2008.- 432 səh.

 1638. Uşaqlar üçün ensiklopediya. B.: “Şərq-Qərb”, 2008.-616 səh.

 1639. Uşaqlar üçün ensiklopediya. Geologiya. B.: “Şərq-Qərb” , 2008 . – 712 səh.

 1640. Uşaqlar üçün ensiklopediya. Kimya. B.: “Şərq- Qərb”, 2008.-640 səh.

 1641. Uşun oğlu Səyrəyin əhvalatı. B.:  “Beşik ”, 2009 .- 18 səh.

 1642. Üçüncü çağırış : Azərbaycan Respublikası Milli məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları.Onuncu  sessiya.17- ci cild. . B.:   2008 . – 757 səh.

 1643. Üçüncü çağırış.Azərbaycan respublikası Milli Məclisi  iclaslarının protokolları və stenoqramları.20- ci cild. 3 aprel – 29 may 2009 – cu il. B.: 2009.- 680 səh.

 1644. Üçüncü çağırış: AR M Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları 11-ci sessiya,yaz- 2009,19-cu cild. B.: “MM”nəşri,2009. - 585 səh.

 1645. Üçüncü çağırış: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları.Onuncu sessiya.Payız.18 – ci cild.2 – 30 dekabr 2008 – ci il. B.: “ Milli Məclisin nəşri“,2008 .-521 səh.

 1646. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 86 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ətraf mühitin indiki və gələcək nəsillər naminə mühafizəsi ” adlı elmi konfransın materialları. B.:  “Mütərcim” , 2009 .- 430 səh.

 1647. Ünbay Cem Seyhun. B/əlli iz. B.: “Vektor”, 2008. - 53 səh.

 1648. Üsuliddin haqqınada  əlli dərs. B.:  2008 . – 223 səh.

 1649. Üzeyir dünyası. Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası. Arşın mal alan. B.: 2008.-125 səh.

 1650. Üzeyir dünyası. Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası. B.: “Heydər Əliyev Fondu”, 120 səh.

 1651. Üzeyir dünyası. Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası. O olmasın bu olsun. B.:

 1652. Üzeyir dünyası. Üzeyir Hacıbəyli. Bədii publisistik əsərlər. B.: 2008.

 1653. Üzeyir dünyası. Üzeyir Hacıbəyli. Koroğlu. B.: “Heydər Əliyev Fondu”,  2008-80səh

 1654. Üzeyir dünyası. Üzeyir Hacıbəyli. Leyli və Məcnun. B.: “Heydər Əliyev” 200.-100 səh.

 1655. Üzeyir Hacıbəyli. B.: 2009.-380 səh.

 1656. Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediaysı. B.: “Şərq-Qərb”, 2007.-262 səh.

 1657. Üzvi kimya praktikum. B.: 2008.-312 səh.

 1658. Vahidd Məcnun. Mənsubələr karvanı Böyük İpək yolunda.B.: “Azərnəşr”, 2009.-324 səh.

 1659. Vahidov M.A.və b.Neft – qaz  istehsalı texnikası. B.: “Azərnəşr”, 2008.-440 səh.

 1660. Vaqif Xatirə. Mən payıza oxşayıram, ay ana. B.: “Mütərcım”, 2008. – 160 səh.

 1661. Vedibasa”. Müstəqil qəzet.II  cild .2004 – cü il (21-43- cü saylar). . B.: “Araz”,   2008 . – 704 səh.

 1662. Vedibasar. Müstəqil qəzet. I cild.2003 – cü il (1-20- ci saylar). . B.: “Araz”,   2008 . – 603 səh.

 1663. Veqa Lope de. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb” , 2007. – 384 səh.

 1664. Verdizadə N.A. Ekologiyanın əsasları və təbiətin mühafizəsi. B.: 2008.-232 səh.

 1665. Vern Jül. Sirli Ada. B.: “Şərq-Qərb”, 2007. -528 səh.

 1666. Veysəlli F.Y. Struktur dilçiliyin əsasları.Studia philologica. II. – B: “Mütərcim”, 2008.-308 səh.

 1667. Veysəlli F.Y. Struktur dilçiliyin əsasları.Studia philologica.III. – B: “Mütərcim”, 2009.-272 səh.

 1668. Vəli Rəşid. İrəvanda türk qalmadı. B.: “Poeziya günü”, 2009. – 192 səh.

 1669. Vəliyev Ə. Əqidə, Ruh və Teatr. B.: 2009.-240 səh.

 1670. Vəliyev İ.Redaktənin əsasları. B.: “Günəş”, 2009.-404 səh.

 1671. Vəliyeva Elmira. English verbs. B.: “Qanun”, 2007.-296 səh.

 1672. Vəliyyullah Kəlamipur.Qəlbin həzin naləsi. B.: 2008. – 128 səh.

 1673. Vəlizadə İnqilab Xan Rəvan. Xoş amallar qurbanı. B.: “Çıraq”, 2002. – 268 səh.

 1674. Vətəndaşın büdcə bələdçisi. B.: 2009. - 79 səh.

 1675. Vətəndaşlıq və Vətəndaşsızlıq : Parlamentarilər üşün Təlimat. B.: 2008.- 88 səh.

 1676. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı qaydası.B.: “Qanun”, 2007.-43 səh.

 1677. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı və notariat haqqında sənədlər toplusu. B.: “Qanun”, 2008.-588 səh.

 1678. Vistəli Ə. Dağların payız nəğməsi. B.: “Nurlan”, 2009, 160 səh.

 1679. Y.M. Piriyev. Avtomobil yolları. B.: “Azərbaycan” , 1999. - 556 səh.

 1680. Y.M. Piriyev. Avtomobil yollarının nəqliyyat – istismar göstəricilərinin yüksəldilməsi. B.: “Azərbaycan” , 2000. - 240 səh.

 1681. Yaqub Zəlimxan. Mən öz dastanımı yazıb gəlmişəm. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-287 səh.

 1682. Yaqub Zəlimxan. Millətdə dövlətdə sənətdə. B.: 2009.-388 səh. 

 1683. Yaqublu N.Bakının qurtuluşu. B.: “Adiloğlu”, 2008.-256 səh

 1684. Yaqublu Nəsiman. Azərbaycan-Polşa əlaqələrində M.Ə.Rəsulzadənin rolu. B.: “Adiloğlu”, 2007.-212 səh.

 1685. Yaqublu Nəsiman. Əbdürrəhaman Fətəlibəyli-Düdənginski. B.: “Adiloğlu”, 2008.-262 səh.

 1686. Yaqublu Nəsiman.Xarici ölkələrin jurnalistikası.B.: “Adiloğlu”, 2007.- 212səh.

 1687. Yaquboğlu Araz. Daşkənd aşıqları və şairləri. B.: “Nurlan”, 2008.-416 səh.

 1688. Yaqubzadə M. Cənub Atlantı. B.:”Adiloğlu”, 2006. - 166 səh.

 1689. Yanardağ S.Yanvar qırğınının intiqamı. B.: “Şəms” ,2009.-122 səh.

 1690. Yasin.Mucir duası.Mövludnamə.B.: 64 səh.

 1691. Yaş anatomiyası gigiyenası və fiziologiyası. B.: “Təknur”, 2008.-444 səh.

 1692. Yaşar Qaya. Bir od yanır ürəyimdə. B.: 2008.-180 səh.

 1693. Yazıcı Halim. Dəlicələr eşqinə. B.: “Vektor”, 2008. - 63 səh.

 1694. Yeddi gəlin dağı. B.: “Beşik ”, 2008 .- 10 səh.

 1695. Yekəəhmədli A. Ürəyim dağları yaman istəyir. B.: “Nərgiz”, 2009.-316 səh.

 1696. Yeni iş yerləri. Statistik məcmuə. Oktyabr 2008. – 313 səh.

 1697. Yeni kitablar. 2008- ci ilin dördüncü M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi. Buraxılış IV.  B.: 2009.-244 səh.

 1698. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik gösətrici 2008. II buraxılış. B.: “M.F.Axundov adına Az.Milli Kitabxanası”, 2008.- 175 səh.

 1699. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik gösətrici 2008. III buraxılış. B.: “M.F.Axundov adına Az.Milli Kitabxanası”, 2009.-243 səh.

 1700. Yeni kitablar. B.: “M.F.Axundov adına Az.Milli Kitabxanası”, 2009.-247 səh.

 1701. Yeni kitablar.: Biblioqrafik gpstərici. B.:   2008 . – 257 səh.

 1702. Yerfi Rövşən. Residivist. B.: “Kitab klubu”,   2009 . – 224  səh.

 1703. Yəhya Harun. “Müsəlmanın 24 saatı”, İstanbul.: 2007.-144 səh.

 1704. Yəqubi Əsəd Rza.Həyatı düşünərkən.B.: “Oskar” ,2009.- 262 səh.

 1705. Yılmaz, Reha. Tariximizdə iz qoyanlar. B.: “Xəzər”, 2008.-201 səh.

 1706. Yol hərəkəti haqqında qanun. B.: “Hüquq ədəbiyyatı.”, 2009.-236 səh.

 1707. Yoloğlu Güllü. Mövsüm mərasimləri. B. : “Xəzər Universiteti”, 2009. - 218 səh.

 1708. Yunus Oğuz. Türkün gizli tarixi. B.: 2009.-496 səh.

 1709. Yurdsevən C.Öz ruhunun işığında. B.: 2008.-115 səh.

 1710. Yusifqızı Reyhan. Bir gün dərsdən sonra. B.: “Araz”, 2004. - 31 səh.

 1711. Yusifqızı Z. Şərq musiqinin peyğəmbəri. B.: “ Şərq-Qərb”, 2008, 160 səh.

 1712. Yusifqızı Z. Şərq musiqisinin peyğəmbəri. . B.: “Şərq- Qərb” , 2008.- 160 səh.

 1713. Yusifli A. Çağdaş poeziya və Füzuli irsi. B.:Gəncə.“Elm”, 2008,-182 səh.

 1714. Yusifli Mir Yəhya. İran və fars şovinizmi. B.: “Adiloğlu” ,2009.-52 səh.

 1715. Yusifoğlu İbrahim. Vətən nəğməsi. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 96 səh.

 1716. Yusifov D.H. Endokrin sistemi xəstəliklərinin diferensial diaqnostikası. B.: “Şuşa”, 2008. – 192 səh.

 1717. Zabil Təcnis. Bu gördüyün mən deyiləm. B.: 2008.-132 səh.

 1718. Zahid Xəlil. Seçilmiş əsərləri I III-IV-V-VI B.: 2008 . – 411 səh.

 1719. Zaman M. Axirətdən dönmüş məhəbbət. B.: “Yeni poliqrafist.”, 2009.-314 səh.

 1720. Zaman Məhərrəm. Manyak. B.: “Yeni Poliqraf”, 2009.- 193 səh.

 1721. Zamanlı M. Gözəllik dünyanı xilas eləmir. B.: “Adiloğlu” , 2009.-184 səh.

 1722. Zamanoğlu İlham.Gedəcəyəm üzü haqqa. . B.: “Vektor nəşrlər evi”,   2009 . – 101 səh.

 1723. Zamşev M. Sevgi tanrıdan gəlir insana. B.: “Vektor”, 2009.- 87 səh.

 1724. Zeydan Curci. Kərbəla dilbəri. B.: 2008.-336 səh.

 1725. Zeynalov M .B. Xarici ölkələrin fəlsəfə tarixi. B.:  “Şərq –Qərb” ,2009 .-648 səh.

 1726. Zeynalov M.A. Bir insan ömrünə sığmayan ömür B.: “Adiloğlu” , 2009.-240 səh.

 1727. Zeynalov Mayıl.Azərbaycanda qoyunçuluq. B.: “MBM”, 2008.- 397 səh.

 1728. Zeynalova Səidə və b.Tibbi mikrobiologiya və immunologiyadan təcrübə məşğələlərinə rəhbərlik.B.: “Təbib” ,2007, - 357 səh.

 1729. Zəkiyev İmaməddin. Heyrət doğuran qeyrət. B.: “Nurlan”, 2008. – 130 səh.

 1730. Zəlimxan Yaqub. Əbədiyyət dastanı. B.: “Pedaqogika”, 2008.-264 səh.

 1731. Zərdabi Həsən bəy, Ağazadə Fərhad. Əkinçi. B.: “Garisma”, 2008. – 54 səh.

 1732. Zərdüşt. B.: “Beşik ”, 2008 .- 18 səh.

 1733. Zərxanım Ülvi. Ömrüm həzin bir bayatı.B.: “Ziya-Nurlan”, 2003. - 284 səh.

 1734. Zərxanım Ülvi. Sevgim-həsrət butası. B.: 2009. - 226 səh.

 1735. Zərxanım Ülvi. Sənsiz yaman darıxmışam. B.: “Dünya”, 1997. - 48 səh.

 1736. Zərifə xanım Əliyeva. B.: “H.Ə.Fondu”, 2009.

 1737. Ziyalı S. Sona bulağı. B.: “Mütərcim”,  2009.- 220 səh.

 1738. Ziyarətnamələr. B. : “Lisanus - sidq” , 2005. – 317 səh.

 1739. Zodlu Əli. Göyçə həsrəti. B.: “ Şirvannəşr”, 2008. - 160 səh.

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved