2011

 1. 2011-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının inkişafı. B.: 2011.-24 səh.

 2. Abbas Q. Qoruya bilmədim özümdən səni. B.:2007-160 səh.

 3. Abbas Soltan. Dünya duyumları. IV cild. B.: “Azərnəşr”, 2010.-416 səh.

 4. Abbas Soltan. Ömrü yaşadan sözlər. III cild. B.: “MSV”, 2009.-576 səh.

 5. Abbaslı İsrafil. Azərbaycan dastanlarının ayılması və təsiri məsələləri. B.: “Nurlan”, 2007. – 272 səh.

 6. Abbaslı Kifayət. İkinci ünvanım. B.:“Vektor”, 2010.-150 səh.

 7. Abbasov Akif. Milli əxlaq və ailə etikası. B.: “Mütərcim”, 2010.-320 səh.

 8. Abbasov Akif. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Mütərcim”, 2010.-344 səh

 9. Abdulla A.Seçilmiş əsərləri.B.:2010.264-səh.

 10. Abdulla Tukay. Millətim. B.: MBM,2011.-268 səh.

 11. Abdullayev  Əsgər. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü tarixindən bəzi məqamlar. B.: 2011.-447 səh.

 12. Abdullayev  S. Dəfn olunmuş tütək. B.: “Adiloğlu”, 2010.-360 səh.

 13. Abdullayev Cəlal. Əsərləri. I cild. B.:” Çaşıoglu”,2010.- 344 səh.

 14. Abdullayev Çingiz. Etitaflar vadisi. B.: 2010.-48 səh

 15. Abdullayev Çingiz. Mavi mələklər. B.: “Qanun”, 2011.-344 səh.

 16. Abdullayev Fazil. Maliyyə menecmentinin əsasları. B.: “Çaşıoğlu”, 2011.-262 səh.

 17. Adı yaddaşlarda ədəbi qalan insan.B.: “Qanun”, 2006. – 184 səh.

 18. Adıgözəlov A. Həndəsi qurmalar. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-191 səh.

 19. Adilov Məmməd. Azərbaycan dilində abreviasiya və abreviaturlar. B.: “Elm”, 2010.-168 səh.

 20. Afad Qurbanov. B.: “Elm”, 2010.-392 səh.

 21. Ağabəyli Sevil. Biblioqrafiya. B.: 2011.-88 səh.

 22. Ağalar H.Dünya məndən gileyli. B.:2010-210 səh.

 23. Ağaoğlu Mirmehdi. Görüş. B.: “Qanun”, 2011.-168 səh

 24. Ağayar Şərif. Aftafalı antrakt. B.: “E.L”, 2010.-208 səh.

 25. Ağayev Eynulla. Kargüzarlığın təşkili. B.: “Qanun”, 2010 - 628 səh.

 26. Ağayev Ə. Seçilmiş pedaqoji əsərlər 2 cilddə. 1 cild. B.: “Mütərcim”, 2011. – 472 səh.

 27. Ağayev Mehdi. Əsir düşmüş Qarabağım. B.: “Çənlibel”, 2008.-176 səh

 28. Ağayev Məmmədəli. Pedaqoji fikir tarixində tərbiyə və təhsil. B.: 2011.-215 səh.

 29.  Ağayev T. M. Elm yolunda. Həyat necə davam edir. B.: “Elm”, 2011.-604 səh.

 30. Ağayev  Məmmədəli. Kiçik yaşlı məktəblilərin tərbiyəsi. B.: 2006.-211 səh.

 31. Ağdam-Qafqaz Xirosiması. Ruhlar şəhəri. B.: 2011.-56 səh.

 32. Ağsu şəhəri orta əsrlərdə 2011. B.: “Miras”, 2011.-231 səh.

 33. Ailə-kəndli təsərrüfatı üzvüləri və sahibkarlar üçün informasiya və məsləhət xidməti. B.: “Nurlan”, 2011. – 172 səh.

 34. Akademik Bəkir Nəbiyev haqqında soraq kitabı. B.: “Nafta Press”, 2009.-388 səh

 35. Akademik Tofiq Məmməd oğlu Əliyev. B.: “Elm”, 2011.-190 səh

 36. Akçuraoğlu Yusuf. Türkçülüyün tarixi. B.: “Qanun”, 2010.-272 səh.

 37. Alarlı  B. İnsan inciləri. B.: “Sözün işığı”, 2011.-112 səh.

 38. Alarlı Bilal. Çağdaş tariximizin bədii ifadəsi, yaxud gülüş ustası cəmiyyətimizi necə görür.B.: “Sözün işığı”, 2010.- 60 səh.

 39. Alarlı Bilal.  Novatorluğun folklor qaynaqları. B.: “Sözün işığı”, 2011. - 85 səh.

 40. Ali məktəb müəllimlərinin nitq mədəniyyəti haqqında. Metodik vəsait. B.:”RSXM”, 2011. – 55 səh

 41. Ali musiqi məktəblərinin fortepiano fakultələri üçün “”konsertmeyestr ustalığı” fənni üzrə proqram. B.: 2011. – 15 səh.

 42. Alimetov  Sergey. Tənəffüs sistemi xəstəlikləri. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-408 səh.

 43. Alıyev  V. Xocalı göyərçinləri. Bakı.: “ELEFANT POLYGRAPHY”, 2011.-76 səh.

 44. Alıyev  V. Sənsiz. B.: 2011.-100 səh.

 45. Allahverdiyev F. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində eroziya prosesi.  B.: “MBM”,  2010.-208 səh.

 46. Allahverdiyev Səttar. Azərbaycan tarixinin xronologiyası. B.: 2009.-128 səh.

 47. Allahverdiyeva Müslümat. Beynəlxalq marketinq. B.: 2010.-442 səh.

 48. Alməmmədov M. S. Riyazi analiz ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikadan mühazirələr. B.: 2010.-656 səh.

 49. Alpoud Əziz. Həyatımın hekayətləri. B.: “Qanun”, 2011.-652 səh.

 50. Amanova  S.  Xurcun. B.:  “Təhsil”, 2010.-31 səh.

 51. Amanova  S. Əlifba. B.: “Aspoliqraf”, 2011.-36 səh.

 52. Amanova  S. Gəncə xəzinəsi. B.: “Təhsil”, 2010.-20 səh.

 53. Amanova  S. Gül saatı. B.: “Təhsil”, 2009.-36 səh

 54. Amanova  S. İlmənin macəraları. B.: “Aspoliqraf”,  2010.-72 səh.

 55. Amanova  S. İRS. Xurcun. B.:  “Təhsil”, 2011.-32 səh

 56. Anar. Şeir yazmaq bir həvəsdi. B.: “Nurlan”, 2007.-248 səh.

 57. Aranlı Təbriz. Qəzəllər. B.: “Nurlan”, 2011.-70 səh

 58. Araz Paşa. Sarı çiçəkli arzular. B.:”Azərnəşr”, 2011. – 160 sə

 59. Araz Paşa. Sürgün duygular. B. : “Səda”,2007.- 112 səh.

 60. Aristotel . Metofizika. B.: “Mütərcim”, 2008. – 384 səh.

 61. Aslan Knyaz. Dünya kitabxanaları tarixi. B.: “Bakı Universiteti nəşriyyatı”, 2010.-448 səh.

 62. Aslan Knyaz. Qədim və orta əsrlər dünya kitabxanaları. B.: “Bakı Universiteti nəşriyyatı”, 2008.-240 səh.

 63. Aslan Knyaz. Şəxsiyyətin formalaşmasında bədii ədəbiyyatın rolu. B.: “Bakı Universiteti nəşriyyatı”,2008.-324 səh.

 64. Aslan Knyaz. Üzü yaza gedən cığır. B.: “Qartal”, 2011.-368 səh.

 65. Aslan Vahid. Bənövşə ömrü. B.:“Vektor”, 2010.-130 səh.

 66. Aslan Vahid. Daşlar çiçəkləyəndə. B.: “Vektor”, 2011.-150 səh.

 67. Aslanxanlı  Musa. Şuşaya gedən yol. B.: “Təknur”, 2011.-303 səh.

 68. Aslanov B. Qravi-kəşfiyyat kursu. B.: “ADNA”, 2011-132 səh.

 69. Aşıq Ələsgər-190. Biblioqrafiya. B.: “M. F. Axundov adına Milli Kitabxana”, 2011.-149 səh.

 70. Aşırlı Akif. Azərbaycan Mətbuatı tarixi. II hissə. B.: 2010.-227 səh.

 71. Atalı Eluca. Qum üstündə sərçələr. B.: “Təfəkkür”, 2010.-86 səh.

 72. Avdulina A.S. Dərmansız da yaşamaq olar..B.: “Qanun”, 2010.-128 səh.

 73. Avşarova İradə. Qafqaz arxeologiyası. B.: 2010.-248 səh.

 74. Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması qaydaları. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011. – 114 səh

 75. Avtoritar rejimlər və psixoloji portretlər. B.: “Araz”, 2011.-196 səh.

 76. Azayev Əlisəfa. Vahimə. B.: “Təknur”, 2010.-243 səh.

 77. Azər Dadaşovun fortepiano miniaturlərinin ifaçılıq təhlili. B.: “RSXM”, 2011.- 27 səh.

 78. Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı.B.: Çaşıoğlu,2006.-304 səh.

 79. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının foto salnaməsi I-II kitab. B.: “Letterpress”. 2010. -502 səh.

 80. Azərbaycan folkloru antologiyası XVII kitab. Muğan folkloru.B.:”Nurlan”, 2008. – 447 səh.

 81. Azərbaycan folkloru antologiyası II. İraq-Türkman folkloru.B.:”Nurlan”. 2009. – 436 səh.

 82. Azərbaycan folkloru antologiyası III kitab. Göyçə folkloru.: “Nurlan”, 2009. – 683 səh.

 83. Azərbaycan folkloru külliyatı 13 – 19,21  B.” “Nurlan”, 2010. – 391 səh.

 84. Azərbaycan folkloru külliyatı XII  cild. Dastanlar II kitab. Bakı.: “Nurlan”, 2009. – 390 səh.

 85. Azərbaycan folkloru külliyyatı. Bakı.: “Nurlan”, 2007.-400 səh.

 86. Azərbaycan xalçaları. B: 2010. – 20 səh.

 87. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti və Naxçıvan. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2010.-384 səh.

 88. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın materialları 25-26 may. I cild. Təbiət elmləri.B.: 1998.-213 səh.

 89. Azərbaycan incəsənəti. B.: “Letterpress”, 2011.-200 səh.

 90. Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında. V cild. B.: “Adlioğlu”, 2011.-612 səh.

 91. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası . 1 cild. B.:” Azərbaycan Milli Ensiklopediyası elmi mərkəz”, 2009.-608 səh.

 92. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası.  2 cild Argentina-Babilik. B.: “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası elmi mərkəz”, 2010.-604 səh.

 93. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il.  XXII cild. B.: “Dövlət Statistika komitəsi”, 2011. – 603 səh.

 94. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il. XIX cild. B.: 2011.-779 səh.

 95. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il. XVIII cild. B.: 2010.-771 səh.

 96. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il. XII cild. B.: 2010.-697 səh.

 97. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il. XIIII cild. B.: 2010.-725 səh.

 98. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il.XXI cild. B.:2011-631səh.

 99. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyhıyaalınması 2009-cu il. XX cild B.:2011-686səh

 100. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyshıyaalınması 2009 cu il. XXIII cild. B.: “Dövlət Statistika Komitəsi”, 2011. – 555 səh

 101. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2010-cu ilin ikinci yarımili üçün iş planı. B.: 2010.-24 səh.

 102. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları . Dördüncü çağırış. Dördüncü sessiya. Payız. 14-cü cild. 25-28 oktyabr 2011-ci il. B.: “Milli Məclis”, 2011.-206 səh.

 103. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Dördüncü çağırış. Dördüncü sessiya. Payız. 13-cü cild. 18 oktyabr 2011-ci il. B.: “Milli Məclis”, 2011.-103 səh.

 104. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Dördüncü çağırış. Dördüncü sessiya. Payız. 12-ci cild. 30 sentyabr 2011-ci il. B.: “Milli Məclis”, 2011.-135 səh.

 105. Azərbaycan Respublikasında ali təhsilin yeniləşməsi uğrunda: təhsil islahatlarına dəstək" layihəsi çərçivəsində "Avropa ali təhsilinə inteqrasiya: problemlər, perspektivlər" mövzusunda Tətbiqi Tədqiqatlar Fondu və Azərbaycan Turizm İnstitutunun birgə keçirdikləri elmi-praktik konfransın materialları. B.: “Fəxrim-Film”, 2011.-181 səh.

 106. Azərbaycan Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsinə dair milli strategiya və fəaliyyət planı. B.: 2006.-24 səh.

 107. Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının  Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının tətbiqinin üçüncü ilinin nəticələrinə həsr olunmuş Konfransın Materialları. B.: “Oğuz Evi”, 2010. – 320 səh.

 108. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2011.- 208 səh.

 109. Azərbaycan Respublikasının biomüxtəliflik üzrə ölkə tədqiqatı. B.: 2004.-160 səh.

 110. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2011.-172 səh

 111. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011.-280 səh.

 112. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2010 - 332 səh.

 113. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2011.-608 səh.

 114. Azərbaycan Respublikasının diasporla iş üzrə dövlət komitəsi haqqında əsasnamə. B.: “Qanun”, 2009.-12 səh.

 115. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. B.: “Digesta”, 2010.-284 səh.

 116. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2010.-304 səh.

 117. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2010. – 280 səh.

 118. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2011.-604 səh.

 119. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi.B.: “Hüquq ədəbiyyatı.2011.- 98 səh.

 120. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011.-164 səh.

 121. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2010. – 136 səh.

 122. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011.-768 səh.

 123. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2010. – 744 səh.

 124. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2010. – 288 səh.

 125. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökümət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 2010-cu ildə maliyyələşən layihələr. B.: “Avrasiya Press”, 2010.-352 səh.

 126. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2010.-224 səh.

 127. Azərbaycan Respublikasının torpaq su və meşə məcəllələri. B.: “Qanun”, 2011.-272 səh.

 128. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011.-292 səh.

 129. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2010. – 400 səh.

 130. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2010.-400 səh.

 131. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2011.-416 səh.

 132. Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı üzrə dövlət proqramından irəli gələn elmi-əməli fəaliyyət vəzifələrinə dair. B.: “Azərnəşr”, 2011. -131 səh.

 133. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər XXVII -  XXVIII. B.: “Nurlan”, 2009.-168 səh.

 134. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXX – XXXIII.  B.: “Nurlan”, 2009.-158 səh.

 135. Azərbaycan teatrşünaslığında teatrın bədii-estetik problemləri adlı proqram. B.: “AzTU”, 2011.-16 səh.

 136. Azərbaycan turist atlası. B.: “Bakı kartoqrafiya fabriki”, 2008. – 110 səh.

 137. Azərbaycan turist atlası. B.: 2008.-110 səh.

 138. Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının kamança ilə fortepiano üçen işlənmiş əsərləri. B.: “Adiloğlu”,  2010. – 96 səh.

 139. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi-75. B.:2009-264 səh.

 140. Azərbaycanca-ərəbcə lüğət. Təbriz.: 2010.-430 səh.

 141. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2009.  B.: “Xəzər Universiteti”. 2010.-310 səh.

 142. Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq. B.: “ Statistika Komitəsi”, 2010. -186 səh.

 143. Azərbaycanın antropomorf fiqurları. Kataloq. B.: “Elm”, 2010. – 54 səh.

 144. Azərbaycanın antropomorf terrakotları. B.: “Elm”, 2010.-53 səh.

 145. Azərbaycanın mədən sənayesi: ictimaiyyəti maraqlandıran aspektlər. B.: “Yeni nəsil”, 2005.-208 səh.

 146. Azərbaycanın mühüm ornitoloji əraziləri. I cild.  B.:”Viktoriy”, 2010. -137 səh.

 147. Azərbaycanın Paris Sülh konfransındakı elçiləri. B.: “Elm”, 2010. – 208 səh.

 148. Azərbaycanın təhsil nazirləri. B.: “Bakınəşr”, 2010.-240 səh.

 149. Azərbyacan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011.-284 səh.

 150. Azəri Əli bəy. Özününkülərin hədəfində. B.: “ Nurlan”, 2010. -156 səh.

 151. Babaxanlı  C. Azadlığı mənə verin. B.: “Şirvannəşr”, 2011-103 səh.

 152. Babaxanlı  C. Dünyada bir dünya var. B.: “Şirvannəşr”, 2011-139 səh.

 153. Babayev Aşıq M.Budünyadan doya bilmədim. B.:2002-148 səh.

 154. Babayev B.Azərbaycan satirik nəsrinə dair araşdırmalar.B.:2009.-266səh.

 155. Babayev B.Həsən Seyidbəylinin bədii nəsri. B.:2011.-152 səh.

 156. Babayev Baba. Həsən Seyidbəylinin bədii nəsri. B.: ”E, L”, 2010.-152 səh.

 157. Babayev  Baba. Həsən Seyidbəylinin bədii nəsri. B.: “E.L”, 2010.-152 səh.

 158. Babur Zəhirəddin Məhəmməd. Baburnamə. B.: 2011.-432 səh

 159. Babur  Məhəmməd Zəhirəddin. Seçilmiş əsərləri. B.6 “MBM”, 2011.-328 səh.

 160. Bağırov  A. Oronimlərin linqvistik xüsusiyyətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-220 səh.

 161. Bağırov H Ş.Afrikanın geologiyası. B.: “Ziya”, 2011.-326 səh.

 162. Bağırov Mehdi. Sosial-iqtisadi statistika. Naxçıvan.: 2011.-224 səh.

 163. Bağırov SM. Hərəkət tərkibinin avtomatik əyləcləri. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-84 səh.

 164. Bağırov, Hüseyn. Afrikanın bioloji müxtəlifliyi. B.: “Ziya”, 2011.-416 səh.

 165. Baxışoğlu  Ə. Allah özü kömək olsun, mən kiməm. B.: “Şirvannəşr”, 2011-153 səh.

 166. Bakı kitabxanalarına şərq ölkələrinəaid şərq və qərbi Avropa dillərində daxil olan kitablar.-B.:2011.-63səh

 167. Bakıxanov Tofiq. Min bir kəlam. B.: “Mütərcim”, 2010.-20 səh.

 168. Bakıxanov Tofiq. Şərq poeması baletindən skripka ilə fortepiano üçün köçürmələr. B.: 2010.-39 səh.

 169. Balabəyli Faiq. Yaşıl yuxulu dəniz. B.: “Vektor”, 2010.-212 səh.

 170. Bank-maliyyə terminlərinin izahlı lüğəti. B.: “Nurlar”, 2011.-544 səh.

 171. Bayram Rəsul. Axına qarşı. B.: “Qanun”, 2011.-332 səh.

 172. Bayramov  İ. Azərbaycan dilinin dialekt leksikası. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-120 səh.

 173. Bayramov Ə. S. Psixologiya. B.: “Çinar – Çap”, 2009. – 620 səh.

 174. Bayramov Xanlar. Gəncə üsyanı -1920. B.: “Ləman”, 2010. – 290 səh.

 175. Bayramov  Bayram. Ömrün səhifələri. B.: “Adiloğlu”, 2010.-436 səh.

 176. Behbud G.Qarabağın qarabəxtliləri.B.;2011.-84səh

 177. Behrudi  Rüstəm. Daha gülə-gülə ağlamaq olmur. B.: 2005.-44 səh.

 178. Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2010.-12 səh.

 179. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-384 səh

 180. Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları üzrə Milli Diplom. B.: 2010.-665 səh.

 181. Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları üzrə Milli Diplom. B.: 2010.-286 səh.

 182. Bədəlova Əsmər. Azərbaycan xalq pedaqogikasının görkəmli tədqiqatçısı. B.: “Müəllim”, 2003.-48 səh.

 183. Bədəlova Əsmər.Azərbaycan xalq pedaqogikası. B.: “Müəllim”, 2009.-188 səh

 184. Bədən tərbiyəsi və idman. B.: “TQDK-"Abituriyent"”, 2011.-110 səh.

 185. Bəhmən Yusif oğlu Axundov biblioqrafiya. B.: “AMEA”, 2011. – 83 səh.

 186. Bəhmənli Vaqif. Hamı. Şeirlər.- Bakı : “Çağdaş”,2012.-398 səh.

 187. Bəhmənli Z. Könül incilərindən seçmələr. B.:2011.-276 səh.

 188. Bəkirli Miraslan. Povestlər. II cild. B.: “Nurlan”, 2008.-455 səh

 189. Bərdə və bərdəlilər. B.: “Nərgiz”, 2010. – 448 səh.

 190. Bərgüşadlı Hacı Seyid Miriş. Yaxşıları yaxşılara tanıdaq. B.: “E.L”, 2011.-144 səh

 191. Bərgüşadlı Miriş. Ulu öndərin izi ilə. B.: “El”, 2011.-116 səh.

 192. Bəşirov Arif. Azərbaycanın xarici əlaqələrində sosial-siyasi münasibətlər. B.: “Qartal”, 2003.-234 səh.

 193. Bəşirov Sabir. Xanəli Kərimli: bir ömrün nağılı. B.: “Qanun”, 2011.-240 səh.

 194. Bəybalayeva S.Mənim sözüm qocalaradı. B.:2010-246 səh.

 195. Bəydili  C. Dəyişən dəyərlər dünyası. B.: “Mütərcim”, 2011.-134 səh.

 196. Bəyim  Nisə. Qürub rəngləri. B.: “Şirvannəşr”, 2011.-255 səh.

 197. Binnətoğlu  Sabir. Gecənin aydınlığında. B.: 2010.-155 səh.

 198. Binnətoğlu  Sabir. Məndən inciyən çiçək. B.: 2011.-151 səh.

 199. Binnətoğlu  Sabir. Sən olmayanda. B.: 2010.-103 səh.

 200. Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı-1998. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2011.-229 səh.

 201. Bitdi çiçək, oldu yaz. B.: “Təhsil”, 2009.-16 səh.

 202. Biz birlikdə qalib gəldik. Faşizmin üzərində Qələbənin 65 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. B.: “EFS Print”, 2010.  – 262 səh.

 203. Bizim nəşrlər 2006-2010. B.: “Aspoliqraf”, 2011.-135 səh.

 204. BMT –nin İşgəncələrə qarşı Konvensiyaya əsasən dövlətin öhdəlikləri haqqında məlumat kitabçası. B.: “GNS”, - 108 səh.

 205. Borsunlu  F. Yaxşı insan sorağında. B.: “Nərgiz”, 2012.-190 səh.

 206. Borsunlu Firudin Tərtəroğlu. Qarabağnamə. B.: 2011.-167 səh.

 207. Boru kəmərləri dəhlizində keçmiş və gələcək irs. Azərbaycan Gürcüstan Türkiyə. Washington.: 2011.-239 səh.

 208. Böyükçöl Kəramət. Çöl. B.: “Qanun”, 2010.-288 səh.

 209. Braun Den. Da Vinçi şifrəsi. B.: “Qanun”, 2010.-464 səh.

 210. Bünyadzadə Aygün. Üç nağıl. B.: “Təhsil”, 2009. – 12 səh.

 211. Bünyatova Fatma. Konstruktiv təlim: mahiyyət, prinsip, vəzifələr və dərslərdən nümunələr. B.: “Ziya-Nurlan”, 2008 – 217 səh

 212. Bütün sahələri üçün ümumi olan qulluqçu vəzifələrinin vahi tarif-ixtisas sorğu kitabçası. B.: “Qanun”, 2011.-111 səh.

 213. Cabbarov  Fərhad. H. Z.Tağıyevin qız məktəbinin tarixindən.  B.:”Ziya”, 2011.-289 səh.

 214. Cabbarov Fərhad. H.Z.Tağıyevin qız məktəbinin tarixindən. B : “Ziya”, 2011.- 289 səh.

 215. Cahan Gülgəz. Balaca çoban. B.: “ Adiloğlu”, 2009. – 68 səh.

 216. Cahan Gülgəz. Yelləncəkdən düşməyən qız. B.: “Adiloğlu”, 2010.-40 səh

 217. Cahan-Gülgəz Gülnarə. Sən mənim ənülvi məhəbbətimsən.B.: “Adiloğlu”, 2011. – 164 səh.

 218. Camus Albert. Yad. B.: “Qanun”, 2011.-136 səh.

 219. Canəhmədov  Əhəd. Kipləndirici düyünlər. B.: “Elm”, 2011.-306 səh.

 220. Canıyar  Yusif Yəhya. Turan Mübarizi. 1-cild.B.: “Ozan”, 2011.-400 səh.

 221. Cavadlı  C. Sürgün. B.: “Adioğlu”, 2010.-520 səh.

 222. Cavadov  Əlivahab. Avtomobil yük daşımaları. B.: 2009.-354 səh.

 223. Cavadov Ə.Ə. Vahid nəqliyyat sistemi. B.: “Təhsil”, 2010.-331 səh

 224. Cavanşir Cəlil. Undergraund. B.: “Qanun”, 2011.-88 səh.

 225. Cavid Hüseyn. Əsərləri. I cild. B.: “Elm”, 2007.-300 səh.

 226. Cavid  Hüseyn. Məhəbbətdir ən böyük din. B.: 2007.-100 səh.

 227. Cəbiyeva Təranə. Gənc müəllim və özünütəhsil. B.: 2004.-40 səh.

 228. Cəbiyeva Təranə. Güzdəkli Sona xanım. B.: “Borçalı”, 2008.-47 səh.

 229. Cəbiyeva Təranə. İçərişəhərin əbədi sakini. B.: “Boraçlı”, 2010.-108 səh.

 230. Cəbiyeva Təranə. İçərişəhərin əbədi sakini. B.: 2011.-108 səh.

 231. Cəbrayılov Ü.Xəyala çevrilmiş bir alim ömrü. B.:2011.-172 səh.

 232. Cəbrayılov Ü.Qanlı fevral. B.:2010.-160 səh.

 233. Cəfərəv Ələddin. Amerikada beş gün. B.: “Təhsil”,2008.-157 səh.

 234. Cəfərli Bəydadaş. Arzular. B.: “Adiloğlu”. 2010.-176 səh.

 235. Cəfərli Bəydadaş. Səhər şehi. B.: “Adiloğlu”, 2010.-176 səh.

 236. Cəfərli Nazim. Müsəlman hüququnun əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-272 səh.

 237. Cəfərov İlqar. Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının şərhi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2010.-724 səh.

 238. Cəfərov Telman. vrasiyaçılıq ideyaları müasirlik prizmasında. B.: “Mütərcim”, 2010.-196 səh.

 239. Cənub həsrəti. B.: “Təhsil”, 2009. – 88 səh.

 240. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində Qanunvericilik toplusu. B.: 2011.-205 səh.

 241. Coelho Paulo. Kimyagər. B.: “Qanun”, 2011.-172 səh.

 242. Coelho Paulo. Rio-Pyedranın sahilində oturdumvə ağladım. B.: “Qanun”, 2011.-176 səh.

 243. Coleman Drş John. Komitet 300. B.: “Qanun”, 2011.-416 səh.

 244. Çeşməli Dəmir. Hələ ki yaz ümidim var.... B.: “Gənclik”, 2010.-104 səh

 245. Çələbi Teyfur. İllah da sevdim. B.: “Vektor”, 2010.-74 səh.

 246. Çərkəz S.İkimizin kitabı.B.:2008.-376 səh.

 247. Çılğın Alaçarpa. B.: “Qanun”, 2010.-144 səh

 248. Çingizoğlu  Ə. Cəfərqulu xan Sarıcalı-Cavanşir. B.: “Mütərcim”, 2011.-69 səh.

 249. Çingizoğlu  Ə. Hüseynqulu xan Qovanlı-Qacar. B.: “Mütərcim”, 2011.-86 səh.

 250. Çingizoğlu  Ə. İqbalüssəltənə Murtuzaqulu xan Bayat. Bakı.: “Mütərcim”, 2011.-52 səh.

 251. Çıraqlı Qəşəm. Əsərləri. B.: “İdeal-Print”, 2011.-410 səh.

 252. Dadaşova Minarə. Fortepiano tədrisinin metodikası. B.: “ADPU”,  2007. -135 səh.

 253. Dahilərin ömür yolu. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-416 səh.

 254. Daxili İşlər Orqanı əməkdaşlarının fəaliyyətində psixologiya və pedaqogika fənni üzrə sxemlər albomu. B.: 2010.-136 sh.

 255. Daxili işlər orqanlarının əməliyyat-axtarış fəaliyyəti. B.: “Mütərcim”, 2011.-560 səh.

 256. Dalğın Çingiz. Oxşatdım səni. B.: “Nurlan”, 2010.-96 səh.

 257. Daşdəmirov Ə. F. Millət və cəmiyyət tarixin sərt dönəmlərində. B.: “Elm”, 2008. – 344 səh

 258. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2011.-20 səh

 259. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2010.-20səh.

 260. David Kurt. Çingiz xan. Qara Qurdun oğlu Tengeri. B.: “Nurlar”, 2009.-360 səh.

 261. Davudqızı Flora. Kövrək duyğular. B.: “Şəms”, 2011.-128 səh

 262. Defarj Filip Moro. Geopolitikaya giriş. B.: “Qanun”, 2010.-360 səh.

 263. Dessertlər və tortlar. B.: “Qanun”, 2011.-79 səh

 264. Dədə Qorqud. B.: “Təhsil”, 2009. – 68 səh.

 265. Dəlidağlı Adil. Təmənnasız sevgi yoxmuş. B.: “MBM”, 2008. – 59 səh.

 266. Dirili Qurbani Məclisi üzvlərinin nəsr əsərləri. B.: “Təfəkkür”, 2011. – 80 səh

 267. Dirili Y. Məktəbli pyesləri. B.: “Müəllim”, 2011. -76 səh

 268. Dostoyevski Fyodor. Cinayət və cəza. B.: “Qanun”, 2011.-592 səh.

 269. Dostoyevski Fyodor. Qumarbaz. B.: “Qanun”, 2011.-180 səh.

 270. Dostoyevski Fyodor. Yeniyetmə. B.: “Qanun”, 2011.-608 səh.

 271. Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəsisələrdə kargüzarlığın aparılmasına dair sənədlər toplusu.B.: “Qanun”, 2010 – 128 səh.

 272. Dövlət idarəçiliyi. İzahlı lüğət. B.: “Açıq dünya”,2006. – 394 səh

 273. Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu. B.: “Qanun”. 2011.-416 səh

 274. Dövlət qulluğu  haqqında sənədlər toplusu. B.: “Qanun”, 2010. – 372 səh.

 275. Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2011.-11 səh.

 276. Dövlət maliyyəsi haqqında normativ-hüquqi aktlar toplusu. B.: “Qanun”, 2010. – 800 səh.

 277. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2011.-51 səh.

 278. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2010.-32 səh.

 279. Dumanlı D.Döyüşən qələm.B.:2007.-88 səh.

 280. Düma  Aleksandr. Qafqaz. B.: “Qafqaz”, 2010.-496 səh.

 281. Dünya ölkələri. B.: “KM mətbəəsi”, 2011.-480 səh.

 282. Ekologiya. IV nəşr. B.: “Nurlan”, 2010.-319 səh.

 283. Ekoloji atlas. B.: 2009.-156 səh.

 284. Ekoloji problemlərin mühəndis əsasları. B.: “Təhsil”, 2009.-452 səh.

 285. El bilir ki, sən mənimsən. B.: “Təhsil”, 2009. -72 səh.

 286. Elatlı Elxan. Xəyanət. B.: “MBM”, 2008. – 336 səh.

 287. Elektrik sistemlərinin etibarlığı. B.: “ADNA”, 2009.-96 səh.

 288. Elli Məmməd. Həyat yollarında. B.: “Nərgiz”, 2011.-120 səh.

 289. Eloğlu  E. Ümid güvəncim. B.: “Şirvannəşr”, 2011.-139 səh.

 290. Elyanar Nizami.Saflıqdan kamilliyə. B.:”Nurlan”, 2010.-160 səh.

 291. Eyvazlı  K. Mən öz ömrümü yaşamamışam. B.: “Şur”, 2011.-183 səh.

 292. Eyyubov  İ. Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi. B.: 2011.-351 səh.

 293. Əcəmi Səlahəddin. Müqəddəsnamə. Epopeya. B.: “Ağrıdağ”, 2010. -  914 səh.

 294. Ədilli Şirvani. Əruz vəzninin sadələşdirilmiş qəlibləri.B.: “Adiloğlu”, 2011.-52 səh.

 295. Ədilli Şirvani. Mənim odlar diyarım. B.: “Adiloğlu”, 2011.-112 səh.

 296. Ədliyyə fəaliyyəti mətbuat səhifələrində  (2010-cu il). Bakı.: “Ədliyyə nəşriyyat evi”, 2011.-572 səh.

 297. Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2011.-39 səh.

 298. Əfəndiyev Eldar. Azərbaycan Respublikası cinayət məcəlləsinin qısa şərhi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2010.-1016 səh

 299. Əfəndiyev Eldar. Azərbaycan Respublikası cinayət məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2010.-552 səh.

 300. Əfəndiyev Ə. Anar-ömür yolu. Yaradıcılığı. Bakı.: “OSKAR”, 2011.-608 səh.

 301. Əfəndiyev Ə. Çağdaşları Anar haqqında. Bakı.: “OSKAR”, 2011.-528 səh.

 302. Əfəndiyev İlyas. Şeirə sığmayan ömür. B.: “Təhsil”, 2010.-203 səh.

 303. Əfəndiyev Məcid. Politologiya. B.: “Elm”,2011.-492 səh.

 304. Əfəndiyeva Elmira. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı. B.: “UniPrint”, 2011.-503 səh.

 305. Əfəndiyeva Elmira. Qərbi Avropa musiqi ədəbiyyatı. B.: “UniPrint”, 2011.-529 səh.

 306. Əfəndiyeva Elmira. Rus musiqi ədəbiyyatı. B.: “UniPrint”, 2011.-595 səh.

 307. Əhədov Hacı Etibar. Döyüşən illər. B.: 2011.-148 səh

 308. Əhliman İsmayıl. Ayrılığın sonu. B.: “Şur”, 2011.-168 səh.

 309. Əhməd Rəcəbli. B.: “Elm”, 2004.-108 səh.

 310. Əhmədli Əlişir. Allah Rəsulunun müqəddəs kəlamları.I hissə. B.: “Nurlar”, 2010.-304 səh.

 311. Əhmədli Əlişir. Allah Rəsulunun müqəddəs kəlamları.II hissə. B.: “Nurlar”, 2010.-271 səh.

 312. Əhmədli N. Con Milton və onun”Areopagitika”əsəri.B.:2011-120səh.

 313. Əhmədli Salatın. Şərəfli ömür yolu. B.: “ Kitab evi,” 2011.- 457 səh.

 314. Əhmədov Bədirxan. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. B.: 2010.-436 səh.

 315. Əhmədov G.Ə. Azərbaycanın aqrar sahəsində innovasiyanin mənimsənilməsi sisteminin yaradılması. B.: “Nurlar”, 2008. – 125 səh.

 316. Əhmədov Məmməd. Naxçıvan şivələrinin lüğəti. B.: “Atilla”, 2001.-170 səh.

 317. Əhmədzadə Abdulhəlim. Azərbaycanca-niderlandca lüğət. B.: “Nurlan”, 2010.-392 səh.

 318. Əhmədzadə Abdulhəlim. Niderland dili. B.: “Nurlan”, 2010.-324 səh.

 319. Əhmədzadə Hacı Xaliq. Diktatorların bilinməyən sirləri. B.: “R.N”, 2009.-320 səh

 320. Əhmədzadə Mehman. Biznes-plan: praktikum. B.: “Nafta-press”, 2010.-60 səh.

 321. Əkbər E. Mənim sevgim vətəndi. B.:2010-132 səh.

 322. Əkbər Əli. Amneziya. B.: “Qanun”, 2010.-448 səh.

 323. Əkpərov  Z. Bitki genetik ehtiyatlarının mühafizəsinin elmi əsasları. B.: “Təknur”, 2009.-124 səh.

 324. Ələkbərli Musa. Novruz-2010 Gədəbəydə. B.: 2010.-124 səh.

 325. Ələkbərov Ə. H. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. B.: “Çaşıoğlu”, 2010. -652 səh.

 326. Ələkbərov Ə.H. Beynəlxalq marketinq. B.: 2008.-456 səh.

 327. Ələkbərov, Faiq. Milli idealogiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış. I hissə. B.: “Təknur”, 2011.-408 səh.

 328. Ələsgər İslam. Ələsgər o 13cağı ilə bağlı yaradılmış dastan-rəvayətlər haqqında. B.:”Nurlan”, 2007. – 188 səh.

 329. Əli Fəxrəddin. Seyid-Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. B.: “Nurlar”, 2011.-184 səh.

 330. Əlibəyzadə Elməddin. Azərbaycanşünaslığa giriş. B.: “Ozan”, 2010.-856 səh.

 331. Əlihüseyn  Vasif. Ayrılığın rəngi. B.: “MSA”, 2011.-102 səh.

 332. Əliqızı Nargilə. Xatirəyə dönən ömür. B.:“Vektor”, 2010.-158 səh.

 333. Əlimərdanlı A. Düşdüm eşqin sevdasına. B.: “Apostrof çap evi”, 2010.-180 səh.

 334. Əlimirzəyev Xalid. Dahi sənətkar böyük vətəndaş. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-684 səh

 335. Əlioğlu Çingiz. Çərçivə. B.: “Təhsil”, 2010. – 368 səh.

 336. Əlioğlu Y. Şuşa teatrı. B.: “Nasir”,  2001 – 138 səh.

 337. Əlirzayev Ə.Q. Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2011. – 494 səh.

 338. Əliyev  B. Pedaqoji psixologiya. B.: “Təhsil”, 2011.-256 səh.

 339. Əliyev  Bəxtiyar. Hüquq psixologiyası. B.: “Təhsil”, 2011.-88 səh.

 340. Əliyev  C. Bioloji müxtəliflik. B.: “Elm”, 2008.-232 səh.

 341. Əliyev  E. Ə.  Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat hüququ. B.: “UniPrint”, 2011.-676 səh.

 342. Əliyev Abbas. Özün biç özün tik. B.: “Çıraq”, 2011.-440 səh

 343. Əliyev Elçin. Müasir Azərbaycan Memarları . 2010.- 527 səh.

 344. Əliyev Eldar. Mübariz.B.: “Elm və təhsil”, 2011. – 64 səh.

 345. Əliyev Eldar. Sönməz Günəş  I-V cild. B.: “Elm və təhsil”, 2010. – 228 səh.

 346. Əliyev F.Ə.,Ağayev Ş.S.Azərbaycanda elmin problemləri və inkişaf perspektivləri.B.:”Elm”,2011.-151 səh.

 347. Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir. 33-cü kitab. B.: “Azərnəşr”, 2011.-480 səh.

 348. Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir. 34-cü kitab. B.: “Azərnəşr”, 2011.-488 səh.

 349. Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir. Otuz birinci kitab. B.: “Azərnəşr”, 2010.-512 səh.

 350. Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir.Otuz ikinci kitab. B.: “Azərnəşr”, 2010.-512 səh.

 351. Əliyev İlham.İnkişaf-məqsədimizdir. 6- cı kitab. B.: “Azərnəşr”, 2011.-416 səh

 352. Əliyev İlham.İnkişaf-məqsədimizdir. Beşinci kitab. B.: “Azərnəşr”, 2010.-392 səh.

 353. Əliyev M.C. Meliorativ coğrafiya. B.: “Elm”, 2010.-116 səh.

 354. Əliyev S. Qanuni sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə qarşı törədilən cinayətlərin xüsusiyyətləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011. – 216 səh.

 355. Əliyev Teyyub. İnformasiyanın iqtisadiyyatı. B.: 2011.-266 səh.

 356. Əliyev Təbriz. və b. Sahənin aktual iqtisadi problemləri. B.: “Elm və Təhsil”, 2011. – 346 səh.

 357. Əliyev Zaur. Avropa insan hüquqları məhkəməsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2010.-275 səh

 358. Əliyev Zaur. Türkdilli xalqların diasporları. B.: “Adiloğlu”, 2009.-296 səh.

 359. Əliyev  Elçin T. Məkanların astanasında Bakı tarixini yazan qapılar. B.: 2011.-382 səh.

 360. Əliyev  V. İ. Neft-qaz quyularının qazılması və istismarında endirmə-qaldırma avadanlıqları kompleksi. B.: 2011.-403 səh.

 361. Əliyev, Ramil. Orta əsrlər şərq ədəbiyyatı. B.: “Elm və Təhsil”, 2010. – 336 səh.

 362. Əliyev,Ə.B. Ekonometrika. B.: “Təhsil”, 2010.-378 səh

 363. Əliyeva  H. Təhsildə psixoloji xidmət. Məktəb psixoloqunun stolüstü kitabı. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-432 səh.

 364. Əliyeva Afaq. Cəlil Məmmədquluzadə (Molla Nəsrəddin) arxivinin təsviri. B.: “Nurlan”, 2011.-328 səh.

 365. Əliyeva Aygün. Azərbaycan dili. Nəzəriyyə və testlər. B.: “Mütərcim”, 2010. – 232 səh.

 366. Əliyeva-Kəngərli Gülşən Teymur qızı. Bədii düşüncə: tarixi gerçəklik və estetik ideal.- Bakı :Təhsil ;2011.-407 səh.

 367. Əlizadə A. Gözdən çıxan qara tikanlar.B.:1997-136 səh.

 368. Əlizadə Axund Hacı Soltan Hüseynqulu oğlu. Azərbaycanda Həzrət Əli (ə.) qədəmgahları və ziyarətgahları. B.: “Ozan”, 2011.-287 səh.

 369. Əlizadə Axund Hacı Soltan Hüseynqulu oğlu. Bunu hamı bilməlidir. B.: 2011.-150 səh.

 370. Əlizadə Axund Hacı Soltan Hüseynqulu oğlu. Qədir-Xum həqiqətləri. B.: “Ozan”, 2011.-760 səh.

 371. Əlizadə Əsgər. Dünya kuboku. B.: “Zərdabi”, 2010.-248 səh.

 372. Əlizadə Mətləb. 3ds Max 2009. Üçölçülü qrafika və animasiya. B.: 2009.-248 səh.

 373. Əlizadə Mətləb. Adobe PhotoShop CS3. B.: 2010.-496 səh.

 374. Əmək münasibətləri. A-Z. B.: 2010

 375. Əmək pensiyaları haqqında qanun. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2010.-68 səh.

 376. Əmir  H. Kütaxtaranlar. B.: “Sözün işığı”, 2011-106 səh.

 377. Əmirli Əli. Hasarın o üzü. B.: 2010.-500 səh.

 378. Əmrahlı, Limunət. Yeniləşən təhsilin psixoloji problemləri. B.: “Mütərcim”, 2010.-276 səh.

 379. Əndəlib Nurməhəmməd. Şeirlər, Poemalar, dastanlar. B.: “MBM”, 2011. – 292 səh.

 380. Əndəlib Nurmühəmməd. Seçilmiş əsərləri. 1-2 cild. B.: ”Mütərcim”. 2011.-296 səh.

 381. Əndəlib. Oğuznamə B.: “Ulu”, 2010.-76 səh.

 382. Ənvəroğlu Himalay. Sənət və sənətkarlıq məsələləri yeni düşüncə müstəvisində. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-368 səh

 383. Ərəblinski E. B. Xaliq. B.: “Ünsiyyət”, 2011.-444 səh.

 384. Əroğul Əlisahib. Oğullar ər doğulanda. B.: 2010.-328 səh

 385. Əroğul Əlisahib. Tumas ata və tumaslılar. B.: “Təknur”, 2010.-340 səh

 386. Ərzaq məhsulları üzrə balansların işlənməsinin metodoloji əsasları. B.: 2011.-310 səh.

 387. Əsədov Adil. Siyasətin fəlsəfəsi. B.: “Təknur”, 2010.-416 səh.

 388. Əsgərli Zaman. Mirzə Şəfi Bazeh. B.: “Nurlan”, 2010. – 92 səh.

 389. Əsgərov  Ə.T. Ekoloji turizm. B.: “Adiloğlu”, 2011.-276 səh.

 390. Əsgərov Aydın. Azərbaycan florasının konspekti.  B.: “Elm”, 2011.-204 səh.

 391. Əsgərov C.S. Elektrotexnika və elektrik maşınları. B.: 2011.-188 səh

 392. Əsgərov İ. Q. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin Kommentariyası  III kitab. B.: “Qanun”, 2010. - 824 səh.

 393. Əsgərov İ. Q.Azərbaycan Respublikası Mülki məcəlləsinin komentariyası kitab IV kitab.B.: “Qanun”, 2010. – 400 səh.

 394. Əsgərova  Z. Özəl poçtdan məktub var. B.: “Yazıçı”, 2011.-164 səh.

 395. Əski çap kitabları kataloqu. IV cild. B.: “Nurlan”, 2011.-190 səh

 396. Əyyubqızı Tahirə. Hicran çiçəyi.B.: 2011.-120 səh.

 397. Əzimov A. Futbolumuzun futzal salnaməsi. B.:”ARDNŞ”, 2011. – 90 səh

 398. Əzimov A. Xatirələrdə yaşayanlar. B.:”ARDNŞ”, 2011. – 83 səh.

 399. Əzimzadə Ərşad. Möcüzəsiz möcüzə. B.: “İnci”, 2009.-320 səh.

 400. Əziz Musa.Qələbə lap yaxında idi. B.: “Azərnəşr”, 2010. – 204 səh.\Fəğan C. Yaralı dağçiçəyi.Gəncə,2004.-140səh.

 401. Əzizəliyeva Bəsirə. Aida İmanquliyeva və ərəb ədəbiyyatının tədqiqi problemləri.-B.: Elm və təhsil,2010.-304 səh.

 402. Fəhmi İlqar. Bakı tarixindən kollaj. B.: “Qanun”, 2010.-292 səh.

 403. Fərda M.Z. İlhaqil- qəlb. B.: “Təknur”, 2011. – 208 səh.

 404. Fərda M.Z. Qəzəllər. B.: “Təknur”, 2011. – 208 səh.

 405. Fərəcoğlu R. Susmayan qeyrətimiz. B.: “Mütərcim”, 2011.-124 səh.

 406. Fərəcov Sərdar. Üzeyir işığında. B.: “Xatun Plyus”, 2010.-172 səh.

 407. Fərəcov Sərdar. Üzeyir işığında. B.: 2010.-172 səh.

 408. Fərhad Əhməd. Bir damcı göz yaşı. B.: “Nərgiz”, 2011.-256 səh.

 409. Fəridə Ləman. Müasir Azərbaycan dilində epitetlər. B.: “Qanun”, 2007 – 120 səh.

 410. Fəridə Ləman. Onu zaman seçib. B.: “Qanun”, 2008. – 61 səh.

 411. Fərzəliyev M.H. Toxuculuq istehsalatının texnoloji maşınları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010, -530 səh.

 412. Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu.Biblioqrafiyaya əlavə.B.: “Elm”,2010.-252 səh.

 413. Fərzəliyev, M. H. Toxuculuq, yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşınlarının və avadanlıqlarının layihələndirilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2011.-360 səh.

 414. Fətəliyev Məmməd. Türkiyə və Balkan dövlətləri 1929-1938-ci illərdə.B.:”Elm”, 2010. – 207 səh.

 415. Fətəliyev, Məmməd. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. B.: “Adiloğlu”, 2008.-343 səh.

 416. Fikrət Əmirovun əsərlərindən truba ilə fortepiano üçün  köçürmələr. B.: “Mütərcim”, 2011.-15 səh.

 417. Fuad  E. Sözə sevdalılar. B.: “Nərgiz”, 2011.-424 səh.

 418. Fuad Esmira. Söz sərrafı Şəhriyar. B.: “Avrasiya Press”, 2010.- 304 səh.

 419. Gəncalp G. Yağız qarışqalar. B.: “Alatoran”,  2011. -120 səh.

 420. Gəndəbilli Z.Bəxtimizə düşən yurd.B.:2010.-112səh.

 421. Gileyli B. Məktəbdən başlanan yollar.B.:2006.-192 səh

 422. Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2011.-23 səh.

 423. Göyçaylı Şövqi. Coğrafi ekologiyanın əsasları. B.: 2010.-406 səh.

 424. Göyçaylı Şövqi. Ətraf mühiti mühafizə. B.: 2008.-278 səh.

 425. Göyçaylı Şövqi. Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları. B.: 2009.-232 səh.

 426. Gözəlova Rəna. Adobe Photoshop. B.: 2010.-331 səh

 427. Gursel E.Qayıdaydıq keçmişə.B.:2009-80səh.

 428. Gursel Elton. Məhəbbət məktubları. “Mingəçevir Poliqrafiya Müəssisəsi”, 2010. -183 səh

 429. Güney  F. Qara qan.  B.: “Apostrof”, 2009.-456 səh.

 430. Güney  F. Suriya qadın yazıçılarının əsərlərində qadın emansipasiyası. B.: “Ozan”, 2011.-191 səh.

 431. Güney Azərbaycan: tarixi, siyasi və kulturoloji müstəvidə. B.: “Azərnəşr”, 2010.-172 səh.

 432. Hacı Məhəmməd  Nəsir. Söz gülüstanı  (divan) B.: ”Adiloğlu”,2010.-360 səh.

 433. Hacı Zeynal Abdin Tağıyev.  B.: 2010. – 241 səh.

 434. Hacı Züleyxa Gözlərini ver,yadigar saxlayım.B.:2011-248səh.

 435. Hacıbəyli Üzeyir. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B.: “Çap evi”, 2010.-176 səh.

 436. Hacılı Asif. Qurani Kərim rus ədəbiyyatında. B.: 2009.-268 səh.

 437. Hacılı N. Dünya məhəbbətdən asılı qalıb. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2010.-72 səh.

 438. Hacılı N. Fəridin arzusu. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2011.-64 səh.

 439. Hacıyev Aqil. Poeziyadan nəsrə (Mir Cəlal nəsrininpoetik əsasları). B.:”ADPU”, 2011. -37 səh

 440. Hacıyev Qasım. Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyəti.- B.: “Təhsil”, 2010.-151 səh.

 441. Hacıyev, Cahangir. Trikotaj materiallarının texnoloji parametrlərinin layihələndirilməsi.    B.: “Təhsil”, 2010.-240 səh.

 442. Hacıyeva M. Yahya Kamal Bəyatlı. B.: “Nurlar”, 2011-159 səh.

 443. Hacıyeva Maarifə. Folklor və təsəvvüf ədəbiyyatı sözlüyü.B.: “Nurlan”, 2009, - 130 səh

 444. Hacıyeva Məfkurə. İman çələngi. B.: “Mütərcim”, 2010.-204 səh.

 445. Hacıyeva Z. Qarabağ xanlığının tarixçünaslığı. B.:2010-268səh.

 446. Hacıyeva Z.Təkrarlanan tarix-təkrarlananşəhrlər.B.:2011-256səh

 447. Hacızadə Aqşin. Tanrı bizi bağışlamaz. B.: “Elm və təhsil”, 2010. – 204 səh

 448. Hacızalov Yalçın. Ekonometrika: nəzəriyyə və praktikum. B.: 2010.-520 səh.

 449. Herakl. B.: “Aspoliqraf”, 2010. – 32 səh.

 450. Heriknazlı Səyyad. Bizim dağlar. B.: “Nurlan”, 2010. – 232 səh.

 451. Herisçi Həmid. Konspiriloq. B.: “Qanun”, 2010.-488 səh.

 452. Hesse Herman. Siddhartha. B.: “Qanun”, 2011.-148 səh.

 453. Heydərov  Ş. Ə. Turizmdə nəqliyyat xidmətlərinin təşkili. Mingəçevir.: “Mingəçevir Poliqrafiya müəssisəsi”, 2011.-148 səh.

 454. Heydərova R.M.  Kosmosdan yerin tədqiq edilməsi. B.: “Oğuz Eli”, 2011. – 184 səh.

 455. Heyq P. Marketinq tədqiqatı praktikada.  B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-326 səh.

 456. Həbiboğlu A. Əlini qoy ürəyinin üstünə.B.:2011-162səh.

 457. Həbibov İ.Ə. Mühəndis qrafikası. B .: 2011.-188 səh.

 458. Hədis elmi. II nəşr. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-304 səh.

 459. Həmədani Eynülqüzzat. Təmhidat. B.: “Adiloğlu”, 2010.-248 səh.Mənsur Həllacın sirli dünyası. B.: “Adiloğlu”, 2010.-236 səh

 460. Həmidov Habil. Azərbaycan və İpək yolu. B.: “Təknur”, 2009.-160 səh.

 461. Həmidov Habil. Azərbaycanda təhsil siyasəti strategiyası. B.: 2008.-91 səh.

 462. Həmidov Habil. Azərbaycanda təhsil siyasəti: mərhələli inkişaf və konseptual aspektlər. B.: 2010.-159 səh.

 463. Həmidov Habil. Azərbaycanın Asiya ölkələri ilə beynəlxalq münasibətləri. B.: “Qartal”, 2001.-112 səh.

 464. Həmidov Habil. İdman pedaqogikası. B.: 2002.-196 səh.

 465. Həmidova Mehriban. Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi fənni üzrə testlər. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2009.-282 səh.

 466. Həsənqızı Elmira. Məhəbbət əfsanəsi. B.: “MBM”, 2011. – 88 səh

 467. Həsənli  Ə. Qəlbdən doğan ehtiyac. B.: “Nurlan”, 2010.-143 səh.

 468. Həsənli  M. Qarabağın qara bəxti. B.: “Adiloğlu”, 2011.-199 səh.

 469. Həsənli Ağacəfər. Ümidimin adına küçə. B.: “Çinar-çap”, 2010.-278 səh.

 470. Həsənli Bilal. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası. B.: “Müəllim”, 2011. – 326 səh.

 471. Həsənov  R. Georq Vilhelm Fridrix Hegelin ruh fəlsəfəsi. B.: “Təknur”, 2011.-167 səh

 472. Həsənov  Z. Meyvəçilik. B.: “MBM”, 2011.-520 səh.

 473. Həsənov A. R. Rəqəmli kommutasiya sistemləri və elektrik rabitəsi şəbəkələri. B.: 2006.-264 səh.

 474. Həsənov Hacı Niyazi. Beynəlxalq biznes. B.: 2011.-298 səh.

 475. Həsənov Simran. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin Kommentariyası. B.: “Qanun”, 2010. - 464 səh.

 476. Həsənov Zaur. Meyvəçilik. B.: “MBM”, 2010.-343 səh

 477. Həsənova  X. Orta məktəb riyaziyyat kursunda bərabərsizliklər və onların tədrisi metodikası. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-112 səh.

 478. HəsənovR. İqtisadi siyasət : metologiya və praktika. B.: “İqtisad Universiteti”,2009.- 282 səh.

 479. Həsənzadə Nəriman. Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə. 3-cü cild. B.: Prometey,2011.-354 səh.

 480. Həsənzadə Nəriman. Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə. 4-cü cild. B.: Prometey,2010.-260 səh.

 481. Həvilqızı K. XIII əsr farsdilli nəsri və Dəqaiqinin “Bəxtiyarnamə” əsəri. B.: “MBM”, 2009.-176 səh.

 482. Həzrət Əli (ə.) qədəmgahı zəvvarların gğzü ilə. B.: “Ozan”, 2011.-374 səh.

 483. Həzrət Muhəmməd. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-656 səh.

 484. Hilaloğlu Feyruz. İnsan-günəş. B.: “Adiloğlu”. 2011.-152 səh.

 485. Hümmətova X. Yunus Əmrə. B: “Elm”, 2006. – 189 səh.

 486. Hüseyinbəyli Faiq. Gəl, birgə Ölək hərdən. B.: “Adiloğlu”, 2011.- 156 səh.

 487. Hüseyinov Fazil. İqtisadi problemlər: Mülahizələr, düşüncələr və nəticələr. B.: “Elm”, 2006. – 384 səh.

 488. Hüseyinov İlham. Bolnisi və bolnisililər. B.: “Nurlan”, 2011. -192 səh.

 489. Hüseyinov  Ə. Mir Cəlalın Bədii nəsri. B.: “Elm və Təhsil”, 2011. -196 səh.

 490. Hüseyni Xalid. Çərpələng uçuran. B.: “Qanun”, 2011.-448 səh

 491. Hüseynli Asif. Rusiya hökmdarları Romanovlar. B.: “Nərgiz”, 2011.-120 səh.

 492. Hüseynli Asif. Vyetnam hökmdarları. B.: “MBM”, 2011.-96 səh.

 493. Hüseynov  L.H. Beynəlxalq hüquq. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2002.-420 səh.

 494. Hüseynov B.M.  Hüquq terminlər və ifadələr. B.: “ Mütərcim,”2010. – 72 səh.

 495. Hüseynov Əli. 109-cu “Dairə”. B.: 2008.-274 səh.

 496. Hüseynov Ərşad. Yol hərəkəti qaydaları əleyihinə olan inzibati xətaların kommentariyası. B.: 2011.-704 səh

 497. Hüseynov Mirzə. Asəf Zeynallı. Musiqiyə həsr olunmuş ömür.B.: “Nur”,2011.-133 səh.

 498. Hüseynov Nəsir. Təhqiqat və onun bəzi problemləri. B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2011.-202 səh.

 499. Hüseynov Tofiq. Azərbaycanda investisiyalar: gəlirlər, investisiyalar, sənayeləşdirmə, məşğulluq. B.: “Elm”, 2009.-380 səh.

 500. Hüseynova Püstəxanım. Böyük şairlə görüşlərim. B.: “Şuşa”, 2010.-104 səh.

 501. Hüseynzadə  Çingiz. Orta əsrlər ərəbdilli yazılı abidələrdə türk mənşəli antroponimlər. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-152 səh.

 502. Hüseynzadə Xuraman. Ağ atlı Avropa. B.: “Qanun”, 2011.-112 səh.

 503. Hüseynzadə Rüfət. Pedaqogika fənni üzrə proqram.B.: “ADPU”, 2010. – 71 səh.

 504. Xanəhmədoğlu  A. Aşıq Əhməd. B.: “Şirvannəşr”, 2011.-64 səh.

 505. Xanəli Kərimli-60: Sözün Əlincə qalası. B.: “Qanun”, 2011.-319 səh.

 506. Xarici ölkə bəstəkarlarının kamança ilə fortepiano üçün işlənmiş iri həcmli əsərləri. B.: “Adiloğlu”, 2011-128 səh.

 507. Xasiyev, Zirəddin. Tovuzun toponim dünyası. B.: “Nurlan”, 2011.-230 səh.

 508. Xələfov  A. Kitabxana və cəmiyyət.  B.: “Azərnəşr”, 2011.-307 səh.

 509. Xələfov Abuzər. Məqalələr toplusu. B.: “Bakı Universiteti”, 2011.-464 səh.

 510. Xələfzadə C. Mənin nəğməkar ürəyim B.;2010-120səh

 511. Xəlifə Məhəmməd Həsən. Dialoq mədəniyyəti və metodologiyası. B.: “CBS”, 2011.-228

 512. Xəlilli Xəliyəddin. Sovet tarixşünaslığı-milli ölüm elmi. B.:  “MBM”, 2010.-400 səh.

 513. Xəlilov  P. Ədəbiyyat dərslərində milli məfkurə təbliğinin imkan və üsulları I. B: “Maarif”,       1997.-32 səh.

 514. Xəlilov  P. Qədim adlar da tarixdir. B.: “Bakı Universiteti”, 2003.-20 səh.

 515. Xəlilov Buludxan .224 qədim türk sözü. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-350 səh

 516. Xəlilov R. Bir suala on cavab. Niyə məhz İsa.  B.: “Həyat sözü”, 2010. -  84 səh.

 517. Xəlilov Səlahəddin. Elm haqqında elm. B.: “Çaşıoğlu”, 2011.-752 səh.

 518. Xəlilov Səlahəddin. Elmşünaslığa giriş. B.: 2010.-440 səh.

 519. Xəlilzadə Flora. Yazdıqlarım. I cild. B.: “Adiloğlu”, 2010.-632 səh.

 520. Xəstə Qasım. B.: “Nurlan”, 2010. – 232 səh.

 521. XXI əsr Azərbaycan ziyalıları. B.: “Vektor”, 2009.-128 səh.

 522. Xınalı Zəminə. Pəhləvan Kamilin dastanı. B.: “Adiloğlu”, 2010. – 66 səh.

 523. Xrapanyuk  V.N. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi. B.: 2011.-247 səh.

 524. Xudubəyli M. Mənim sazlı sözlü dünyam. III kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2010.- 224səh.

 525. İbişova Ruzə. Əbədiyyət notları. B.: “MBM”, 2011.- 200 səh.

 526. İbrahimli  C. Sabaha yol gedirik. B.: “Şirvannəşr”, 2011.-96 səh.

 527. İbrahimli İbrahim. Kainatın varolma üsulları. B.: “Qanun”, 2010.-456 səh.

 528. İbrahimoğlu  V. Anamı düşünürəm mən. B.: “Şirvannəşr”, 2011-151 səh.

 529. İbrahimov  H.B. Nanoölçülü sistemlər fizikası. B.: “Ləman”, 2010.-242 səh

 530. İbrahimov B. Qarabağ ağsaqqalının ömür yolu. B.:2011-384səh

 531. İbrahimov Hacı Səbuhi. Naxçıvanın milli-mənəvi sərvəti olan əlyazma mətnlərinin araşdırılması. Naxçıvan.: 2011.-201 səh

 532. İbrahimov Sənan. İran Əfqanıstan Tacikistan ədəbiyyatı. B.: “Ağrıdağ”, 2011.-376 səh.

 533. İbrahimova Aygün. Hekayələr. B.: “Azərnəşr”, 2010.-128 səh.

 534. İbrahimova Gülzar. Bir zalım şah vardı. B.: 2011.-175 səh.

 535. İdarəetmənin əsasları. B.: “Nurlar”, 2009.-144 səh.

 536. İdman mərc oyunlarının həyata  keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması və idman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi qaydaları. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2010.- 88 səh.

 537. İldırımoğlu Əli. Daş yağan gün. B.: “Nurlan”, 2011.-240 səh.

 538. İlika Karolina. Qızıl gül sonetləri. B.: “Vektor”, 2010.-90 səh.

 539. İlyas Afaq. Yaxşı yol. B.: “Nurlan”, 2011. – 160 səh

 540. Ilyas Əfəndiyev. Şeirə sığmayan ömür. B.: “Təhsil”, 2010.-203 səh

 541. İmam Əlinin (ə) xatirələri. B.: “Mirasnəşr”, 2010.-360 səh.

 542. İmranoğlu Ayaz. Şikar-məzarsız şəhid. B.: “Nərgiz”, 2009.-116 səh.

 543. İnsan alveri: metodik tövsiyələr və normativ sənədlər. B.: “Qanun”, 2009. – 412 səh.

 544. İntellektual robotlar. B.: “Ərgünəş”, 2011.-332 səh.

 545. İnteraktiv təlim ensiklopediyası. B.: 2010.-162 səh.

 546. İsaak A.Marsa qayıdış.B.:2010-112səh.

 547. İsabəyli  Q. Bu şəhər mənə göz dağı olub. B.: “Şirvannəşr”, 2011.-183 səh.

 548. İsabəyli  Q. Elnur, Əkil və onların başına gələnlər. B.: “Şirvannəşr”,  2011.-74 səh.

 549. İsaq İ.Bir çəmənin çiçəkləri.B.:2009-80səh.

 550. İsaqoğlu V. Kişi ömrü.B.:2011-64 səh.

 551. İsaqoğlu Vaqif. Sözüm-tanrı qılıncı. B.: 2010.-96 səh.

 552. İsgəndər bəy Münşi. Tarix-i aləmara-yi Abbasi 1- cild B.: “Təhsil”, 2009. – 792 səh.

 553. İsgəndər Cümşüd. Birəbitdən niyə gizlənir? B.: 2008.-28 səh.

 554. İsgəndər Cümşüd. Sənin kitabın. B.: “İncə”, 2009.-439 səh.

 555. İslam əxlaqı. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-391 səh.

 556. İsmayıl Süleyman. Ötən ilin buludları. B.: 2010.-194 səh.

 557. Ismayılqızı Vəsimə. Beyləqan. B.: “İsmayıl”, 2010.-680 səh.

 558. İsmayılov  Eldar. Mərkəzi Qafqaz: geosiyasətdən geoiqtisadiyyata doğru. B.: “Qafqaz”, 2006.-220 səh.

 559. İsmayılov Əbdürrəhim. Üzvi kimya. B.: “Maarif”, 2005.-440 səh.

 560. İsmayılov Rafiq. Azərbaycan dili. B.: “Altun kitab”, 2008.-160 səh.

 561. İsmayılov Telman. Azərbaycanda sürüşmələr və onlarla mübarizə prinsipləri. B.: “Ziya”, 2011.-144 səh.

 562. İsmayılova S. Rəsul Rza poeziyası ədəbi tənqiddə.B.:2011-144səh

 563. Ismayılzadə İlqar. Qurani-Kərim olduğu kimi. B.: 2010.-88 səh.

 564. İsmixanov Məcid. Pedaqogikanın əsasları. B.: “Bakı Universiteti”, 2008.-235 səh

 565. İsrafilov H. Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmillləşdirilməsi istiqamətləri. B.: “Elm”, 2010.- 451səh.

 566. İsrafilov Mahir. Məntiq sual və cavablarda. B.: “Adioğlu”, 2008.-218 səh.

 567. İsrafilov T. D. Alüminin alınmasının nəzəri əsasları və texnologiyası. B.: “Zaman-3”, 2011. -256 səh.

 568. İsrafilov  T. D. Alümin. B.: “Maarif”, 1991. – 672 səh.

 569. İzahlı ststistika terminləri lüğəti. B.: “Səda”, 2010. – 720 səh.

 570. Joyse James. Dublinlilər. B.: “Qanun”, 2011.-312 səh

 571. Kamal Nərmin. Aç mənəm. B.: “Qanun”, 2010.-244 səh.

 572. Kamal Rüstəm. Nizami Cəfərov yaxud bir təfəkkürün poetikası. B.: “Təhsil”, 2007.-104 səh

 573. Kapital bazarları və biznes imkanları. Bakı.:  “Nurlar”, 2011.-256 səh.

 574. Kazım Məmməd. Seçilmiş əsərlər I-II cild. B.:”Qanun”, 2009. – 396 səh.

 575. Kazımov Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri. IX cild. B.: “Nurlan”, 2010.-544 səh.

 576. Kazımov Nurəddin. Ali məktəb pedaqogikası. B.: “Çıraq”, 2011.-392 səh.

 577. Kazımov Nurəddin. Məktəb pedqogikası. B.: “Çıraq”, 2011.-440 səh.

 578. Kazımov Tahir. Cəhənnəmə aparan yol və ya mənəviyyatsıza qisas. B.: “Nurlan”, 2010.-484 səh.

 579. Kazımov Tahir. Gecikmiş məktublar. B.: Nurlan”, 2007.-242 səh.

 580. Kazımov Tahir. Müsibət və ya zamanın cəngində. II kitab. B.: 2008.-516 səh.

 581. Kazımov Tahir. Sənsiz səninlə. B.: “Nurlan”, 2008.-12 man.

 582. Kazımov Tahir. Taleyin qisməti beləymiş yəqin..I kitab. B.: “Nurlan”, 2010.-556 səh.

 583. Kazımov Tahir. Taleyin qisməti beləymiş yəqin..II kitab. B.: “Nurlan”, 2010.-556 səh.

 584. Kazımov Tahir. Taleyin qisməti beləymiş yəqin..III kitab. B.: “Nurlan”, 2010.-556 səh

 585. Kazımov Tahir. Taleyin qisməti beləymiş yəqin..IV kitab. B.: “Nurlan”, 2010.-592 səh.

 586. Kazımov, Tahir. Qisas. B.: “Nurlan”, 2011.-348 səh.

 587. Kazımzadə Aydın. Kinooperator Kənan Məmmədov. B.: “Mütərcim”, 2010. – 272 səh.

 588. Keşikçidağ-dövlət mədəniyyət qoruğu. B.: “Mütərcim”, 2010.-19 səh.

 589. Kədərli Həsənağa. Əfsanəvi qəhrəman canlı tarix. B.: 2011. – 40 səh

 590. Kəhrizli Vaqif. Azərbaycan bayrağı. B.: “Yazıçı”, 2011.-192 səh.

 591. Kələntərli Kələntər. Seçilmiş əsərlər. VIII cild. B.: “Azərbaycan”, 2010.-400 səh.

 592. Kələntərli, Kələntər. Seçilmiş əsərlər. I cild. Şeirlər. B.: 2008.-472 səh.

 593. Kənan Aslan. XX  əsrdə  repressiyaya məruz qalanlar.B.: “Azərnəşr”, 2011.- 300 səh.

 594. Kərim Elza. Nə xoşbəxt imişəm. B.: “Qanun”, 2010.-96 səh.

 595. Kərim Məcnun. Azərbaycan musiqi alətləri. B.: “İndigo”, 2010.-196 səh.

 596. Kərimli  X. Duyğularım, düşüncələrim. Urmiyə.: 2010.-344 səh.

 597. Kərimli Teymur. Hicran ömrü. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-252 səh.

 598. Kərimoğlu  S. Vətən, səndən necə doyum. B.: “Nərgiz”, 2011.-99 səh.

 599. Kərimoğlu Allahverdi. Bir qəlbin haray səsi. B.: “Min Bir Mahnı”, 2010. – 351 sə

 600. Kərimov A. M. Elektrik sistemlərinin inkişafının optimal modeli. B.: “ADNA”, 2011.-104 səh.

 601. Kərimov A.M. Elektrik veriliş xəttinin mexaniki hissəsi. B.: “ADNA”, 2010.-104 səh.

 602. Kərimov Aydın. Mühasibat uçotu vergilər. B.: “Ozan”, 2009.-544 səh.

 603. Kərimov Kərəm. Zülmət və işıq dünyası: göz nurunu niyə itirir?. B.: 2010.-156 səh.

 604. Kərimov Kərim. Səmaya aparan yol. Stokholm.: “CA&CC PRESS”, 2009.-344 səh.

 605. Kərimov S.Q. İdarəetmənin informasiya texnologiyaları və korporativ informasiya sistemləri. B.: 2010.-426 səh.

 606. Kərimov S.Q. İnformasiya sistemləri. B.: “Elm”, 2008.-676 səh.

 607. Kərimov S.Q. İnformatika. B.: 2010.-434 səh.

 608. Kərimov Sabit. Kompyuter elminin nəzəri əsasları. B.: 2009.-290 səh.

 609. Kərimov Yəhya. Kiçikyaşlı məktəblinin orfoqrafiya-orfoepiya lüğəti. B.: “Kövsər”, 2010.-96 səh

 610. Kərimov Yəhya. Seçilmiş əsərləri. B.: “Kövsər”, 2010.-384 səh.

 611. Kərimov Yusif. Əbədiyyət yolu. B.: “Vətən”, 2010.- 71 səh.

 612. Kərimova Ayşə. Ayşənin mətbəxi. B.: “Qanun”, 2011.-196 səh.

 613. Kəsəmənli İsmət. Azərbaycan dövri mətbuatında işlənən qısaltma sözlər. B.: “Gənclik”, 2003.-178 səh.

 614. Kəsəmənli İsmət. Bunları bilmək maraqlıdırş B.: 2007.-128 səh.

 615. Kəsəmənli İsmət. XX əsrin ən böyük terror hadisələri. B.: 2003.-164 səh

 616. Kiş çayı hövzəsində sel hadisələri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri. B.: “Nurlan”, 2010.-160 səh.

 617. Kitabxana- informasiya terminlərinin qısa lüğəti. B.: ”Nurlar”, 2010.-144 səh.

 618. Kliniki toksikologiya üzrə testlər. B.: “ATU”,  2010.-33 səh.

 619. Koelyo P. On bir dəqiqə. B.: “Qanun”, 2011.-300 səh.

 620. Kompüter qrafikası. B.: “Səda”, 2010.-544 səh.

 621. Koroğlunun Ərzurum səfəri. B.: “Təhsil”, 2009. – 24 səh.

 622. Kotler F. Marketinq - menecment. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-469 səh.

 623. Koveler Didye Van. Məsihi klonlaşdırmaq? B.: “Nurlan”, 2010.-128 səh.

 624. Kriminalistika. B.: “Qanun”, 2010. – 752 səh.

 625. Kristi Aqata. Baş nazirin oğurlanması. B.: “Yazıçı”, 2011.-132 səh.

 626. Kuçyunas R. Psixoloji məsləhətin əsasları. B.: “Maarif”, 2010.-239 səh.

 627. Kürdoğlu Hüseyn. Aytənin nəğmələri. B.: “Sabah”, 2009.-172 səh

 628. Kürdoğlu Hüseyn. Yurduma qurbandır sözüm. B.: “Elm”, 2005.-516 səh.

 629. Qabıssanlı Şakir. İbrahim peyğəmbər xalq mahnılarında. B.: “Müəllim”, 2010. – 272 səh.

 630. Qabıssanlı Şakir. Muğamat və İbrahim Peyğəmbər  (I hissə) B.: “Müəllim”, 2010. – 312 səh.

 631. Qaçayqızı M. Uğurlu bəy və uğurbəylilər.B.:2011-120 səh

 632. Qafarova, Sahibə. Gender və filologiya. B.: “Mütərcim”, 2009.-144 səh.

 633. Qandi  Mahatma. Bütün insanlar qardaşdır. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-162 səh.

 634. Qanunvericilik testlərdə. B.: “Qanun”,  2010. – 472 səh.

 635. Qaraca Rasim. Əyri evin qadını. B.: “Qanun”, 2010.-352 səh.

 636. Qaradağlı S.İşartıdan işığadək.B.:2006.-308 səh

 637. Qaradərili Azad. Burda yer fırlanmırdı. B.: “Qanun”, 2011.-416 səh.

 638. Qaraqaplan Əsəd. Xilasroman. . B.: “Mütərcim”, 2010.-156 səh.

 639. Qaraqızı Ulduzə. Azərbaycan filmlərinin yaranma tarixindən. II kitab. B.: “E.L”, 2010.-664 səh/

 640. Qasımov A. Cəza-icra hüququ tarixi. 5 cilddə. B.: 2003.-464 səh.

 641. Qasımov A. T. Azərbaycan kütləvi tikinti memarlığı. B.: “Elm”, 2004.- 216 səh.

 642. Qasımov E.M. Göz xəstəliklərinin diaqnostikası. B.: 2009.-271 səh.

 643. Qasımov Elmar. Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının ərazi təşkili və inkişafının coğrafiyası. B.: “Təhsil”, 2011.-192 səh.

 644. Qasımov K. Rəqəmlərin qibləsi.B.:2011-112səh.

 645. Qasımov M.S. 100 il- hədd deyil!. B.: “Qismət”, 2010.-136 səh.

 646. Qasımova Amalya. Azərbaycanda ilk qadın mətbuatı: "İşıq" qəzeti. B.: “Adiloğlu”, 2010.-55 səh.

 647. Qasımova Amalya. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan mətbuatında qadın problemləri. B.: “Adiloğlu”, 2010.-168 səh.

 648. Qazıyev Yusif. Erməni məsələsi. B.: “Nurlar”, 2009.-344 səh.

 649. Qədirov Vaqif. Azərbaycanın kür çökəkliyində neftli-qazlı strukturların axtarışında qravi-maqnit kəşfiyyatının tətbiqi. B.: “Qanun”, 2010.-224 səh.

 650. Qəhraman Kamal. Yaddaşıma köçənlər. B.: “T.knur”, 2009. – 412 səh.

 651. Qələbə  Z. Gözəllik-əbədiyyətin dərk edilməsidir. Bakı.: “ULU”, 2010.-56 səh.

 652. Qələbə  Z. Səpdim ürəklərə məhəbbət dəni. B.: 2011.-213 səh.

 653. Qəmbəroğlu Ənvər. Sevinc mənə borclu qaldı. B.: “Təknur”, 2011.-604 səh.

 654. Qəmər ana. Dünyanın sevgi üzü. B.: “Araz”, 2011.-223 səh.

 655. Qəmli Qəni. Qarabağ həsrəti. B.:”MBM”, 2010. – 152 səh.

 656. Qənbərov D.M. Fiziki kimya. B.: 2010.-301 səh.

 657. Qəzəl. Qarışıq xor ilə fortepiano üçün. Gəncə.: “Elm”, 2011.-15 səh.

 658. Qırzqızlı, Hüsü. Anamın laylası yadıma düşdü. B.: “Mütərcim”, 2010.-184 səh.

 659. Qlobal maliyyə böhranı və dövlət idarəetmə sistemində antiböhran siyasəti: Dünya təcrübəsi və Azərbaycan modeli. B.: “RS Poliqrafiya”, 2010. – 424 səh

 660. Qoca Fikrət. Taleyin ağır taleyi. B.: “Nurlan”, 2009.-374 səh.

 661. Qoçulu Ö. Gözdən sözə.B.:2010-324səh.

 662. Qoçulu Ö.Nənəmin nağılı.B.:2008.-150 səh.

 663. Qoqulan Maya. Qidaların müalicəvi xüsusiyyətləri. B.: “Qanun”, 2009. – 64 səh.

 664. Qolenkova  Z.T. Ümumi sosiologiya. B.: “Diplomat”, 2007.-494 səh.

 665. Qonaq Əntiqə. Vətən səndən keçmək olmaz. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2010.-784 səh

 666. Qöte Yohan Volfqanq fon. Qərb-Şərq divanı. B.: “Şirvannəşr”, 2010.-400 səh

 667. Qövsi  Təbrizi. Divan. B.: “Nurlan”, 2011.-58 səh.

 668. Qrasian Baltasar. Kamillik elmi. B.: 2001.-110 səh.

 669. Quliyev  B. Mütəhərrik və əyləncəli oyunlar. B.: “ADPU”, 2011.-493 səh.

 670. Quliyev Aqşin. Sədi Şirazinin ictimai-siyasi görüşləri. B.: “Qanun”, 2011.-128 səh.

 671. Quliyev Aqşin. Sufiliyin sosial-siyasi ideyaları. B.: “Qanun”, 2011.-76 səh

 672. Quliyev Asəf. Kompleks birləşmələr kimyası. B.: “Elm və təhsil”, 2010. – 448 səh.

 673. Quliyev Elman. Türk xalqları ədəbiyyatı. B.: “Conatant Empary”, 2011. – 568 səh.

 674. Quliyev Fəraməz. Ftiziatriya. B.: 2010.-297 səh.

 675. Quliyev Həsən. Arxetipik azərilər: mentalitetin simaları. B.: “Qanun”, 2010.-344 səh.

 676. Quliyev İ.Vətəndaşların hüquqlqrının təminedilməsində kütləvi informasiya vasitələrinin rolu.-B.:2006.-172 səh.

 677. Quliyev İlkin. Qul Əlinin “Qisseyi-Yusif” poemasının dili. B.: 2011.-30 səh.

 678. Quliyev Q. Eşidib gördüklərimdən göynərtilər. B.: “MMC”, 2009. – 205 səh

 679. Quliyev Mehdi. Ölməzlik nümunəsi xatirələr. B.: “Çaşıoğlu”, 2011.-224 səh.

 680. Quliyev Oruc. Qələbə diplomatiyası. B.: “Nurlan”, 2009.-208 səh.

 681. Quliyev Rafiq. Kino-foto işi və materiallar.B.: “Təhsil”, 2010.-124 səh.

 682. Quliyev Ş.B. Tərəvəz və bostan bitkilərinin toxumşünaslığı. B.: 2010.-245 səh

 683. Quliyev Vasif. 180 yaşlı Şuşa məktəbi. B.: “Şuşa”, 2010.-200 səh.

 684. Quliyeva  S.Y.  Arid və semiarid dağ geosistemlərində səhralaşma. B.: 2011.-182 səh.

 685. Quliyeva Xatirə. Alfons prokuror. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-292 səh.

 686. Quliyeva Nərgiz. XIX-XX əsrlərdə Bakı şəhər əhalisinin ailə və ailə məişəti. B.: “Elm”, 2011.-240 səh

 687. Quluzadə Ziyad. Kəpənək doğan. B.: “Qanun”, 2011.-144 səh.

 688. Qummi, Şeyx Abbas. Məfatihul cinan. B.: 2010.-1424 səh.

 689. Qurban T. Həqiqət olduğu kimi. B.:”Adiloğlu”, 2011. – 140 səh.

 690. Qurban Teyyub. Dönməzlik B.: “Qanun”, 2011.-144 səh.

 691. Qurbanov Afad. Azərbaycan dilçiliyi problemləri I cild. B.: “Elm və Həyat”,2010.-44 səh.

 692. Qurbanov Afad. Müasir Azərbaycan ədəbi dili I cild. B.: “Elm və Təhsil”, 2010.-452 səh

 693. Qurbanov Elşad. Ali bitkilərin sistematikası. B.: 2009.-420 səh.

 694. Qurbanov Elşad. Ali bitkilərin sistematikasından laboratoriya məşğələləri.  B.6 2010.-259 səh.

 695. Qurbanov Elşad. Dərman bitkiləri. B.: “Bakı Dövlət Universiteti”, 2009.-360 səh.

 696. Qurbanov Xanlar. Bədən tərbiyəsi və idmanın ümumi tarixi. B.: 2007.-420 səh

 697. Qurbanov Xanlar. İdman psixologiyasının bəzi aktual problemləri. B.: “Qələm”, 2008.-246 səh.

 698. Qurbanov R. Türk xalqlarının tarixi. I hissə. B.: “İqtisad Universiteti, 2010. – 162 səh.

 699. Qurbanov Rafiq. Dağıstan tarixi. B.: 2007.-248 səh

 700. Qurbanov Rafiq. Qafqaz tarixi. B.: “Zərdabi”, 2008.-583 səh.

 701. Qurbanov Ramin. Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin bəzi məsələləri. B.:”Nurlan”, 2006.-19 səh.

 702. Qurbanzadə Ağazeynal. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı coğafiyası. B.: “Kooperasiya, 2011.-256 səh.

 703. Lələəhmədli Vaqif. Yarımçıq qalmış ömür. B.: “Mütərcim”, 2011.-220 səh.

 704. Magistr dissertasiyasının yerinə yetirilməsi, elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji təcrübələrin təşkilinə dair metodiki göstərişlər toplusu.B.: “İqtisad Universiteti”, 2007. – 122 səh.

 705. Magistrant referatlarının yerinə yetirilməsi üzrə metodiki tövsiyə. B.: “ADİU”, 2009. – 46 səh.

 706. Mahcamal. Bizim bağın çəpəri yox. B.: “Səda”, 2010 – 226 səh.

 707. Mahmud N.  Bağ evinin sirri. B.: “Təfəkkür”, 2011. – 160 səh

 708. Mahmudlu Yaqub Mikayıl oğlu. Seçilmiş əsərləri 5 cilddə. B.: “Təhsil”,2011.-584 səh.

 709. Mahmudov  Y. M. Heydər Əliyev ideyalarının zəfər yürüşü. B.: “Təhsil”, 2011-608 səh.

 710. Maqsud İbrahim oğlu Hacıyev. 75 ilin işığında. B.: “Mütərcim”, 2010.-203 səh.

 711. Mansurzadə  A. Nəsir İmanquliyev məktəbi. B.: “Adiloğlu”, 2007.-292 səh.

 712. Marquez G.G. Gözlənilən bir qətlin tarixçəsi. B.: “Qanun”, 2011.-128 səh.

 713. Marquez Gabriel Garcia. Patriarxın payızı. B.: “Qanun”, 2011.-344 səh

 714. Masallının söz çələngi. B.: “Adiloğlu”, 2011.-514 səh

 715. Masonlar. I kitab. B.: “Qanun”, 2011.-368 səh.

 716. Masonlar. I kitab.  B.: “Qanun”, 2010.-356 səh.

 717. Mehdi Gülbala. Göydən yerə məktub.B.: “Adiloğlu”,2003,-123 səh.

 718. Mehdi Niyazi. Fəlsəfədən diddiklərim. B.: “Qanun”, 2010. – 368 səh.

 719. Mehdiyev A. Coğrafi informasiya sistemləri. B.:  “Müəllim”, 2011. – 232 səh.

 720. Mehdiyev Aqşin. Azərbaycan Avropa şurasında. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-248 səh.

 721. Mehdiyev Aşıq Qardaşxan. Gözləsin dağlar məni.B.: “Nurlan”, 2010.-480 səh.

 722. Mehdiyev Fərhad. Nəzəriyyə və təcrübədə insan hüquqları. B.: 2009.-368 səh.

 723. Mehdiyeva Naibə. Azərbaycanın dərman florasının biomüxtəlifliyi. B.: “Letterpress”, 2011.-188 səh.

 724. Mehdizadə Xasay. Həsrət kurqanı. B.: “Poeziya günü”, 2009. – 239 səh.

 725. Mehdizadə Xasay. Söz Arısı. B.: “UniPrint”, 2008. – 352 səh.

 726. Mehdizadə Şıxlar Xasay. Daş beşiyin laylası. B.: “Sabah”, 2005. 284 səh.

 727. Mehrabov Abdulla. Müasir təhsilin konseptual problemləri. B.: “Mütərcim”, 2010.-516 səh.

 728. Mehrəliyev E. Q. Şirvanilər. 3-cü kitab. B.:” 2011. – 83səh.

 729. Mehrəliyev E.Hər kəs öz taleyini yaşayır. B.:1998-272 səh.

 730. Mehrəliyev E.Müharibə və ədəbiyyat.B.:2000.-228səh

 731. Mehri Xatun. Divan.B.: MBM,2011.- 368 səh.

 732. Memarlıq və dizayn. B.: “TQDK-"Abituriyent", 2011.-44 səh.

 733. Menandr. Münsif məhkəməsi. B.: “Aspoliqraf”, 2010. – 32 səh

 734. Meybullayev Məmməd. Mikroiqtisadiyyata giriş. B.: 2010.-398 səh.

 735. Meydanoğlu Məhəmməd. Nəvəli dünyam. B.: “Qismət”, 2010.-160 səh.

 736. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat 2011 – may. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2011. – 94 səh.

 737. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat Fevral-2011. B.: “M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. 2011-106 səh.

 738. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Apel-2011.-B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2011.-123 səh

 739. Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi. B.: “Sabah”, 2010.- 876 səh.

 740. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Noyabr-2011. B.:  “M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2011.-71 səh.

 741. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat.  2011 Oktyabr. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2011.-67 səh.

 742. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat.B.: “AMK”, 2010. – 75 səh.

 743. Mədətli  E. Azərbaycan həqiqətləri İran tarixişünaslığında. B.: “Təhsil”, 2011.-272 səh.

 744. Mədətoğlu Əbülfət.. Hər görüş bir ümiddi. B.: “Şur”, 2011.-312 səh.

 745. Mədətov Arif. Şeytan. B,: “Çinar-Çap”,2008.- 296 .səh

 746. Məhəmmədoğlu Yusif. Ocaq yeri. B.: “UniPrint”, 2010. – 80 səh.

 747. Məhərrəmov Abel. Üzvi kimya. B.: 2007.-384 səh.

 748. Məhərrəmov Z.T. PASCAL-dan DELPHİyə. B.: “Təhsil”, 2010.-412 səh.

 749. Məhkəmə-hüquq şurası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. . B.: “Qanun”, 2011.-19 səh

 750. Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2011.-57 səh

 751. Məlik Aslan. B.: Elm və təhsil,2011.- 416 səh.

 752. Məlikzadə hikmət. Raqif Namazoğlu yaradıcılığında həyat kodeksi və ictimai düşüncə.B.: “MBM”, 2009. – 109 səh.

 753. Məmmədəliyev H.Ə. Neft emalının dərinləşdirilməsi və neft-kimya məhsulları istehsalının genişləndirilməsi perspektivləri. B.: “Elm”, 2010.-301 səh.

 754. Məmmədquluzadə C. Quzu. B.: “Aspoliqraf”, 2010. -  28 səh.

 755. Məmmədli N.Sevgi xiyabanı.B.:2011-392 səh

 756. Məmmədli O. İqtisadi nəzəriyyə. B.: “MBM”, 2010.-888 səh.

 757. Məmmədli Samirə. Azərbaycan cümhuriyyəti bədii nəsrdə. B.: “Elm və təhsil”, 2009. – 180 səh.

 758. Məmmədli Səyyad. Ağrın alım, “Dilqəmi” ni birdə çal.B.: “E. L”, 2010. – 304 səh.

 759. Məmmədli T.Y. Azərbaycan ərazisinin zəif seyismikliyi və onun müasir geodinamika ilə əlaqəsi. B.: “Elm”, 2010.- 252 səh.

 760. Məmmədov  E. Azərbaycanın ilk hüquq professoru Mustafa ağa Vəkilov. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-144 səh.

 761. Məmmədov  N. Geosiyasətə giriş. I-II cildlər. B.: “Azərbaycan”, 2011.- 573 səh.

 762. Məmmədov  V. Fars dili qrammatikası terminləri. B.: “Bakı Çap Evi”, 2010.-134 səh.

 763. Məmmədov  V. T. Sürtünmə və yeyilmənin hesablanma əsasları. B.: 294 səh.

 764. Məmmədov  V. T. Tribotexniki düyünlərin layihələndirilmə əsasları. B.: “Elm”, 2009.-169 səh.

 765. Məmmədov A. M. Normal fizialogiya. B.: “Təbib”, 2011.-694 səh.

 766. Məmmədov A.C. Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası. B.: 2011.-120 səh.

 767. Məmmədov A.Həyata bir nəzər...B.:2010.-160 səh.

 768. Məmmədov C.A. Azərbycanda gəlmə turizm və onun inkişaf yolları. B.: “Mütərcim”, 2004.-212 səh

 769. Məmmədov Ə. Rasionallıq  və qeyri rasionallıq. B.: “Elm”, 2010.-880 səh.

 770. Məmmədov F. Microsoft Windows XP sistemi. I-II hissə. B.: “OKA Ofset”,2009.-352  səh.

 771. Məmmədov Fərhad. On il zirzəmidə. B.: “Qanun”, 2011.-87 səh.

 772. Məmmədov Kamran. İslam əqaidi. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-264 səh.

 773. Məmmədov Q. S. Aqroekologiya. B.: “Elm nəşriyyatı”, 2010. - 552 səh.

 774. Məmmədov Q.Azərbaycanda aqrar islahatlar:..B.:2011.-352 sə

 775. Məmmədov Məmmədağa. Ürəkdən gələn səslər.B.: 2010.-128 səh.

 776. Məmmədov Nazim Rəhbər oğlu. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi. B. : “Təhsil”,2010.-197 səh.

 777. Məmmədov Nüsrəddin. Azərbaycanda orta təbəqənin formalaşması problemləri. B.: 2010.-736 səh.

 778. Məmmədov S. Ermənistanın işğalına haqq qazandırmaq cəhdi. B.: “Nurlan”, 2011. – 108 səh

 779. Məmmədov Sultan . Masonluq: Dünyanın hörümcək toru. B.: “Qanun”, 2010 – 392 səh.

 780. Məmmədov Tariyel. Azərbaycan psixoloji fikir tarixində şəxsiyyət problemi. B.: “Mütərcim”, 2011.-552 səh.

 781. Məmmədov Zahid. Dünya təcrübəsi kontekstində Azərbaycan iqtisadiyyatı: hadisələr, şərhlər və faktlar. B.: “Azərnəşr”, 2008.-536 səh.

 782. Məmmədov Zahid. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. B.: 2010.-230 səh.

 783. Məmmədova  Rəfiqə. Zər çiçəklər. B.: “Şirvannəşr”, 2011.-44 səh.

 784. Məmmədova  T. Müxtəlif dövrlərdə ingilis dilinə  daxil olan sözlər. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-90 səh.

 785. Məmmədova  L.A. Ekonometrikadan tapşırıq və suallar. B.: “Təhsil”, 2010.-110 səh.

 786. Məmmədova İ. G. Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları. B.: “Elm”, 2011.-216 səh.

 787. Məmmədova T. İngilis və Azərbaycan dillərində beynəlmiləl sözlər. B.: “Elm və təhsil”, 2010. – 192 səh.

 788. Mən kökümlə bu torpağa bağlıyam.B.:2011-115 səh.

 789. Mərdanov  M. Azərbaycan təhsil tarixi. II cild. B.: “Təhsil”, 2011.-708 səh.

 790. Mərdanov Misir Cümayıl oğlu. Azərbaycan təhsil tarixi. 2 cilddə. Bakı : “Təhsil” ;2011.-296 səh.

 791. Mərdanov Misir. Azərbaycan təhsili: islahatların uğurlu nəticələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-244 səh.

 792. Mərkəzi elmi kitabxanaya 2010 cu ildəyeni daxil olan kitablar. Biblioqrafik informasiya göstəricisi 1-2-ci buraxılış B.: “MEK”, 2011. – 173 səh

 793. Məryəm. Mənim gözəl dünyam. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-263 səh.

 794. Mərzili Asif. Mübarizədə keçən ömür. B.: “Qanun”. 2011.-216 səh

 795. Məsimoğlu  Ə. Tanrı payım. B.: “Şirvannəşr”, 2011-255 səh.

 796. Məsimoğlu M. Bir ömür bayatısı. B.:2011-196 səh

 797. Millətoğlu Y.  Bir ömrün nağılı. B.: “Nur”, 2006. – 159 səh.

 798. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi. B : “Elm”, 2010.-286 s.

 799. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi. B.: “Elm”, 2010.-286 s.

 800. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi. B.: 2010.-127 səh.

 801. Milli Azərbaycan Tarixi muzeyi.Daş dövründən XX yüzilədək. B.: “Ziya”, 2010. – 127 səh.

 802. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasının inciləri. B.: “CBS”, 2010.-256 səh.

 803. Milli mühasibat uçotu standartları. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011.-310 səh

 804. Mirbabayev  M. Azərbaycan neftinin qısa tarixi. B.: 2008.-336 səh.

 805. Mirseyid Adil. Ay suvarisi. B.: “Qanun”, 2011.-304 səh.

 806. Mirzəcanzadə Azad. İxtisasa giriş. B.: “Qanun”, 2010. – 432 səh.

 807. Mirzəyev S. Fortepiano texnikasında ifaçılıq effektləri işarələri. B.: “RSXM”, 2010.- 63 səh.

 808. MİS -Azərbaycan. B.: “Regionallar inkişafı ictimai birliyi”, 2010.-255 səh.

 809. Miskinli Telman. Əllərin əlimdə olsa. B.: “Vektor”, 2011.-135 səh.

 810. Mizanul-hikmət. B.: “Nurlar”. 2009.-991 səh.

 811. Mövlud Günel. 5 XL. B.: “Qanun”, 2010.-148 səh.

 812. Mövsümov Mövsüm. Mülki prosessual hüquq. B.: “Qanun”. 2011.-416 səh.

 813. Muxtarlı Orxan. Xaç kölgəsində. B.: 2010.-117 səh.

 814. Muxtarova  Ə. Türk xalqlarının tarixi. B.: “Adiloğlu”, 2010.-446 səh.

 815. Muradverdiyev Akif. Zəngəzur-tariximizin yaddaşı. B.: “Xəzər”, 2007.-1024 səh.

 816. Murovdağlı A.Yuxusuz işıq.B.:2010.-174səh

 817. Musayev  Z. Təqsirin tərəzisi. B.: “Nərgiz”, 2011.-52 səh.

 818. Musayev A.və b. Ekonometrikaya giriş. B.: “Çaşıoğlu”, 2011. – 176 səh

 819. Musayev M. Türk ədəbi dillərində mürəkkəb cümlə sintaksisi. B,: Kitab aləmi”, 2011.-404 səh.

 820. Musayeva M. Azərbaycan dilində mülki aviasiya terminlərinin formalaşmasında tərcümənin rolu. B.:     2011.-140 səh.

 821. Musayeva, İradə. Tənqidin sözü-sözün tənqidi. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-264 səh.

 822. Musiqi sənəti. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar. B.: TQDK-"Abituriyent", 2011.-106 səh.

 823. Mustafaqızı Güləbatın. Hər kim yüz il unutmasa. B.: “Elm”, 2011.-304 səh.

 824. Mustafaoğlu Faiq. Kardiologiya. B.: “Araz”, 2010.-682 səh.

 825. Mustafaoğlu L.İsaoğlu T.Çıraqlı.I-cild.B.:2005.-366 səh.

 826. Mustafayev Arif. Azərbaycanın maddi-mədəni irsi. B.: “Adiloğlu”, 2010.-640 səh.

 827. Mustafayev Rəhman. Arzu. B.: “Nurlan”, 2004.-256 səh.

 828. Mustafayev Şahin. Səlcuqilərdən Osmanlılara.B.: “Elm”, 2010. – 332 səh.

 829. Mustafayeva Qızqayıt. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. B.: “Elm”, 2010.-388 səh.

 830. Mustafayeva Saidə. Nitqin inkişafı. B.: 2011.-269 səh

 831. Mustafayeva Səmayə. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi II hissə1945-2007-ci illər.B.: “ADPU”, 2010. – 506 səh.

 832. Mustafayeva Səmayə. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi I hissə. B.: “ADPU”, 2010. – 390 səh.

 833. Mustafazadə N.Klassiklərimiz müasirlərimiz. B.:2003.-400 səh

 834. Mustafazadə Tofiq. Azərbaycan xanlıqlarının qısa tarixi. B.: 2011.-388 səh.

 835. Muzeylər və mədəni irs. B.: “Ziya” 2010. – 272 səh.

 836. Muzeylərin müasir durumu və inkişaf perspektivləri. Beynəlxalq eimi konfransin materialları. B.:2011.-102 s.

 837. Müasir Azərbaycan dili. B.: “Çıraq”, 2010.-352 səh

 838. Müasir Azərbaycan Memarları 2010. B.: 2010.-510 səh.

 839. Müasir fəlsəfə və Azərbaycan : tarix, nəzəriyyə, tədris. B.: “Elm”,2011.-492 səh.

 840. Müasir fəlsəfə, elm və mədəniyyət: postqeyri-klassik epistemologiya. B.: “Təknur”, 2011.-632 səh.

 841. Müasir Misir ictimai fikrində islam və sosial-mədəni tərəqqi problemi. B.: 2008.-120 səh.

 842. Müasir təlim texnologiyaları fənni üzrə. B.: “ADPU”, 2010. – 21 səh.

 843. Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2011.-68 səh.

 844. Mühasibat uçotu: qanunlar, qaydalar, təlimatlar. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011.-456 səh.

 845. Müller Herta. Nəfəs yelləncəyi.  B.: “Qanun”, 2009. – 335 səh.

 846. Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi qız məktəbinin yaradılmasının 110 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Simpoziumun tezislər.- B.: 2011.-31 s.

 847. Müslüm Fəxri.Mən dağdağan ağacıyam.-B.:Elm və təhsil,2011.-160 səh.

 848. Müslümoğlu Əli Niyaz. Düşüncələrimin quş yuxusu. B.: “Adiloğlu”, 2010. – 116 səh.

 849. Müzəffərli  N. Azərbaycanın post-konflikt ərazilərinin bərpası. B.: “Qafqaz”2010.-270 səh.

 850. N. Paqanininin “24 kapris”inə dair metodik vəsait. B.: “E.L”, 2010. – 27 səh.

 851. Nadirli İ. Tarixə qovuşan illərim. Bakı.: “Zərdabi LTD”, 2011.-324 səh.

 852. Nağı Akif. Qarabağ müharibəsi. B.: 2011.-112 səh.

 853. Nağıllar. B.: “Təhsil”, 2009. – 36 səh.

 854. Nağıoğlu Aliq. Görüş. B.: “Mütərcim”, 2010.-152 səh.

 855. Nağıoğlu Aliq. Hekayələr. B.: “Mütərcim”, 2011.-104 səh.

 856. Nağısoylu M. Z. Ömürdən anlar-yadda qalanlar. Bakı.: “Elm və Təhsil”, 2011.-312 səh.

 857. Nağıyeva Dilarə. Ömrün səhifələri. B.: “Şur”, 2010. – 160 səh.

 858. Naxçıvan folkloru. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2011.-496 səh.

 859. Namazova Çimnaz. Sağlamlığa aparan yol. B.: “Qanun”, 2010. – 128 səh.

 860. Narkabil Koçkar. Seçilmiş şeirlər. B.:“Vektor”, 2010.-50 səh.

 861. Natiq Səfərovun tərcümələri B.: “Qanun”, 2011.-228 səh.

 862. Nəbiyev  A. Folklor yaradıcılığında fasiləsiz transfer və yuxu paradiqmaları. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-336 səh.

 863. Nəcəfova Kəmalə. Azərbaycan-Türkiyə ədəbi əlaqələrinə dair. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-72 səh.

 864. Nəcəfzadə Qəşəm. Ölülər bizə gülür. Tehran.: 2008.-132 səh.

 865. Nəcəfzadə Qəşəm. Şeirin içindəki adam. B.: “Yazıçı”, 2010.-402 səh.

 866. Nəfisi Səid. Babək. B.: “Xatun Plyus”, 2010. – 155 səh.

 867. Nəriman oğlu, Sabir. Yaradana həmd-səna. B.: “Ulu”, 2011.-72 səh.

 868. Nəsibli N. Zirvələrə dönən yollar.B.: “MBM”, 2005. – 372 səh.

 869. Nəsibli Nəsib. Azərbaycan Demokratik Respublıikasının xarici siyasəti. B.: “Qanun”, 2011.-328  səh.

 870. Nəsibli Səməndər. Dur gedək dünyaya tərəf. B.: “MBM”, 2011. – 288 səh

 871. Nəsiboğlu  R. Ömrümü atmışam göyün altına. B.: “MBM”, 2011.-206 səh.

 872. Nəsibov E. Siyasət. II Cild. B.: “Elm və Təhsil”, 2010. – 600 səh.

 873. Nəsibov V. Reklam menecmenti. B.: “Azərnəşr”, 2010.-196səh.

 874. Nəsir H. M. Şəlalə Şehi. B.: 2011. – 376 səh

 875. Nəsirli Məmmədağa. Güllə səsi. B.: “Araz”, 2009.-466 səh.

 876. Nəsirov Elnur. Orta əsrlərdə yaşamış Azərbaycanlı alimlər. B.: “Nurlar”, 2011.-416 səh

 877. Nəvəvi İmam. Riyazus-salehin. B.: “Xəzər”, 2011.-575 səh.

 878. Nəzərov A.M. Müasir dövrün təhsil problemləri. B.: 2011.-150 səh.

 879. Nəzərova Ofelya. Dənizin səsi gəlir. B.: “Adiloğlu”, 2010. – 152 səh.

 880. Nikbin Niyazi. Dünyada hər şeydən bilmək istəsən. B.: 2010.-156 səh.

 881. Nisgil V.Unut məni vəyaxud yaddan çixmaq istəyirəm.B.:2009.-180səh.

 882. Nişi Kasudzo. Damarların və qanın sağlamlaşdırılması.  B.: “Apastrof”, 2011.-132 səh

 883. Nişi Kasudzo. Sağlamlığın qızıl qaydaları. B.: “Apastrof”, 2011.-132 səh

 884. Nişi Kasudzo. Təbii cavanlaşma sistemi. B.: “Apastrof”, 2011.-132 səh.

 885. Niyaz Rasim. Yoqa. B.: “Qanun”, 2011.-244 səh.

 886. Nizami Gəncəvi. Fitnə. B.: Təhsil”, 2009.-16 səh.

 887. Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. B.: “Adiloğlu”, 2011.-388 səh.

 888. Nizami Gəncəvi. İskəndərnamə. B.: “Adiloğlu”, 2011.-662 səh.

 889. Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun. B.: “Adiloğlu”, 2011.-280 səh.

 890. Nizami Gəncəvi. Mahanın nağılı. B.: “Aspoliqraf”, 2010. – 16 səh.

 891. Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi. B.: “Adiloğlu”, 2011.-208 səh.

 892. Nizami Gəncəvinin lirikası vokal miniatürlərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-114 səh.

 893. Notariat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2011.-45 səh.

 894. Novruzoğlu Rövşən. Bəşəriyyətin məhvi qiyamət qopacaqmı, B.: “Çıraq”, 2011.-400 səh.

 895. Nurəddinoğlu Cəmaləddin. Ali riyaziyyat kursu üzrə məsələ və misallar. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-872 səh.

 896. Nuriyev N.Qafqazınaynası Qəbələ.B.:2009.-104səh.

 897. Nuru Vüsal. Eybəcərlər adası. B.: “Qanun”, 2011.-400 səh.

 898. Nuruqızı Sevinc Xortumlu fil. B.: “Aspoliqraf”, 2010. – 24 səh.

 899. Nuruqızı Sevinc. Bozqulaq və fəsillər. B.: “Təhsil”, 2008. – 8 səh.

 900. Nuruqızı Sevinc. Bozqulaq və təmsillər. B.: “Aspoliqraf”, 2008. – 16 səh.

 901. Nuruqızı Sevinc. Ev heyvanları. B.: “Təhsil”, 2008. – 16 səh.

 902. Nuruqızı Sevinc. Fəsillər. B.: “Təhsil”, 2008. – 16 səh.

 903. Nuruqızı Sevinc. Geyimlər. B.: “Təhsil”, 2008. – 12 səh.

 904. Nuruqızı Sevinc. Qəribə kəndin nağılı. B.: “Təhsil, 2008. – 16 səh.

 905. Nuruqızı Sevinc. Muradın yuxusu. B.: “Təhsil”,  2008. – 8 səh.

 906. Nuruqızı Sevinc. Paltar dolabında gizlənqaç. B.: “Təhsil”, 2008. – 12 səh.

 907. Nuruqızı Sevinc. Tap-tapmaca.. B.: “Təhsil”, 2009. – 12 səh.

 908. Nuruqızı Sevinc.Bapbalaca əlifba. B.: “Aspoliqtaf”, 2010. – 196 səh.

 909. Nuruzadə  Ş. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda etnokonfessional şərait. B.:  “Xəzər Universiteti”,  2010.-216 səh.

 910. Nüsrət Hacı İbadulla. İslami dəyərlər və həcc. B.: “Təknur”. 2009.-159 səh.

 911. Nüsrət İbadulla. İnsanların şıltaqlığı. B.: “Təknur”, 2009.-240 səh.

 912. Ocaqov Həbib. Fövqəladə halların idarə olunması. B.: “Təhsil”,2011.-232 səh.

 913. Orucov Əlisaab. Mübarizəmiz Qarabağdadır. B.: “Gənclik”, 2011.- 288 səh

 914. Orucov F. Biologiya dərslərində şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarığının inkişaf etdirilməsi yolları.-B.:2011.-184səh

 915. Orucov Vidadi. Azərbaycanda fizikanın tədrisi metodikasının inkişafı. B.: 2011.-260 səh.

 916. Oruell Corc. 1984. B.: “Qanun”, 2011.-436 səh.

 917. Oruell Corc. Heyvanıstan. B.: “Qanun”, 2011.-144 səh.

 918. Ölkəşünaslıq biblioqrafiyası. Proqram. B.: “Bakı Universiteti”, 2011. – 11 səh.

 919. Pasternak Boris. Misranın sahibi hislər olanda. B.: “Mütərcim”, 2010.-52 səh.

 920. Paşayev Qəzənfər Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri.7 cilddə. B.: Təhsil, 2012.-543 səh.

 921. Paşayev Talıb. Diyarşünaslıq materialları. B.: “Mütərcim”, 2010.-300 səh.

 922. Paşayeva Q. Quzey Kıprıs və Kıprıs türkləri.  B.: “Elm və təhsil”, 2010.-164 səh.

 923. Paşayeva Qənirə. Tarixə adını yazan qadınlar. I-III cild. B.: “Ozan”, 2011. – 440 səh.

 924. Paşayeva Pəri. Həsən Balıyev. B.: “Qismət”, 2009.-208 səh.

 925. Patent haqqında  Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2011.-35 səh.

 926. Paviç Milorad. Xəzər sözlüyü. B.: “Qanun”, 2011.-160 səh.

 927. Pelevin Viktor. Omon Ra. B.: “Qanun”, 2010.-160 səh.

 928. Pənah G.Sənətkar və poeziya.B.2010-321səh

 929. Pəncərdən baxanlar. B.:””Şirvannəşr”, 2011.- 32 səh

 930. Pəncərə mədəniyyətə baxış. B.:2010.- 95 səh.

 931. Pərvanə Sevinc. Qadağan saatları. B.: “Qanun”, 2011.-280 səh.

 932. Pərvanə, Sevinc. Şəhər. B.: “Qanun”, 2010.-287 səh.

 933. Pərviz. Yad dildə. B.: “Qanun”, 2010.-424 səh.

 934. Poeziya günü 2010-3. B.: 2010.-322 səh.

 935. Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2011.-65 səh.

 936. Proqram.  B.: “RXSM”, 2011. – 11 səh

 937. Prometey əsatiri. B.: “Aspoliqraf”, 2009. – 24 səh.

 938. Psixoloji xidmətin triadası. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-264 səh.

 939. Pyeslər məcmuəsi. B. :Ziya, 2011.-71 səh.

 940. Rayi Cəlal. Şərqin incisi Hindistan. B.: “Gənclik”, 2011. – 60 səh.

 941. Razi Hüseyn. Ömür keçdi.  B.: “Elm və təhsil”, 2011. – 304 səh

 942. Regional sosial iqtisadi inkişaf. B.: “İdeal print”, 2010. – 308 səh.

 943. Reyşəhri Məhəmmədi. Əhli-Beyt. B.: “Nurlar”, 2010.-568 səh.

 944. Rəcəbli  Ə. Əsərlər toplusu. B.: “Elm”, 2010.-408 səh.

 945. Rəhimov A. Əsərləri. I-X cild. B.: “BQU” nəşriyyatı, 2008.-567səh.

 946. Rəhimov F. P. Sosial-iqtisadi proseslərin təhlili metodları.B.: “Avropa”, 2010. – 182 səh.

 947. Rəhmanov F.P. İqtisadi və hüquqi göstəricilərin dinamikasının təhlili metodları. B.: “Mars Print”, 2010. – 238 səh.

 948. Rəsuloğlu Vaqif. Ömürdən ayrılan günlər. B.: “Nurlan”, 2010.-144 səh.

 949. Rəsulzadə M.Ə.Azərbaycan şairi Nizami.B.:2011.-520 səh.

 950. Rəsulzadə Məhəmməd Əmin. Bir türk milliyətçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-101 səh.

 951. Rəsulzadə Məmməd Əmin. Bir türk milliyyətçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri. B.: “Qanun”, 2010.-132 səh.

 952. Rıhtım Mehmet. Mövlanə İsmayıl Siracəddin Şirvani. Bakı.: “CBS”, 2011.-165 səh.

 953. Riyazi nəzəriyyələr,onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər" Beynəlxalq konfransının materialları : 23-25 sentyabr 2011-ci il.- Gəncə ;2011.-189 səh

 954. Rolən Olivye. Bakıda son günlər. B.: “Qanun”, 2010.-148 səh.

 955. Roulinq C. Harri Potter və fəlsəfə tarixi. B.: “Qanun”, 2011.-448 səh.

 956. Roulinq C. Harri Potter və sirli otaq. B.: “Qanun”, 2011.-392 səh.

 957. Ruhum da Şuşadan nigaran qalıb.B.: “Elm”,2010.-292 səh.

 958. Rüstəmxanlı  S. Sunami. B.: “Qanun”, 2011.-180 səh.

 959. Rüstəmov  F. Pedaqoji (təlim və tərbiyət) tarixi şərqdə. Təbriz.: 2010.-317 səh.

 960. Rüstəmov Elman. Anama məktub. B.: “Qanun”, 2011.-152 səh.

 961. Rüstəmov Elman. Başkəsənlər. B.: “Qanun”. 2010.-128 səh.

 962. Rüstəmov F. Pedaqoji qeydlər resenziyalar müsahibələr. B.: “Elm və Təhsil”, 2010. – 310 səh.

 963. Rüstəmov Fərrux. Azərbaycanda ümumi pedaqogika pedaqogikanın və təhsilin tarixi ixtisası üzrə elmi-pedaqoji kadr hazırlığı. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-96 səh.

 964. Rüstəmov Fərrux. Pedaqogika tarixi B.: “Elm və Təhsil”, 2010. – 752 səh.

 965. Rüstəmov, Ə.M. İnformatika.B.: “UniPrint”, 2010.-498 səh.

 966. Rza O.  Rübai karvanı, dördlük çələngi. II hissə. B.: “Yazıçı”, 2011. – 154 səh.

 967. Rza R.Ömrün birinci yüz ili.B.: 2011-276səh.

 968. Rza Tahir. Xarıbülbüllə söhbət. B.: “Adiloğlu”, 2011.-116 səh.

 969. Rzasoy Seyfəddin. Folklorşunas alim ömrü. B.:”Nurlan”, 2007. – 197 səh.

 970. Rzayev  Ə. Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları. B.: “Elm”, 2011.-480 səh.

 971. Rzayev  Qəhrəman. Nəzarət və təftiş. B.: “Adiloğlu”, 2011.-264 səh.

 972. Rzayev O.H. Təhsilin idarə olunmasının əsasları. B.: “Mütərcim”, 2010.-476 səh.

 973. Rzayev Zakir. Tarixə qədərki tarix. B.: 2008.-206 səh.

 974. Sadiq B.Hünər simfoniyası. B.:2010-68səh.

 975. Sadıqqızı A.Çiyninə qonmuş mələklər.B.: 2011-128 səh.

 976. Sadıqov  Məmməd. Gürcüstan Respublikasında Azərbaycanlıların sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi vəziyyəti. B.: “Təhsil”, 2010.-168 səh.

 977. Sadıqov Elnur. Bank əməliyyatları. B.: 2010.-212 səh.

 978. Sadıqov Əfsər. Qlobal enerji təhlükəsizliyi və beynəlxalq hüquq. B.: “Bakı Universiteti”, 2008. – 236 səh.

 979. Sadıqov O.Musayev Z. Elektronika. I-hissə. A-L. B.:2011.-284 səh.

 980. Sadıqova  M. Yaşam. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-427 səh.

 981. Sadıqova  S. A. Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı. B.: “Nağıl Evi”, 2011.-340 səh.

 982. Sadıqova Sayalı. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində termin yaradıcılığı prosesi. B.: “Elm”, 2010.-244 səh.

 983. Sahibli Ş.Düşmən əlimi sıxır,dost ürəyimi.B.:2010.-144 səh.

 984. Sahilə. Varlı kişinin portmanatı. B.: “Qanun”, 2010.-268 səh.

 985. Salahov  Salah. Düşüncələr. B.: “MBM”, 2011.-120 səh.

 986. Salahov Zahir. İngiliscə-azərbaycanca-rusca hərbi terminlər lüğəti. B.: “Elm və təhsil”,2010.-371 səh.

 987. Salatlar. B.: “Qanun”, 2011.-68 səh.

 988. Saraçlı Sabir. Ömür yolu. B.: 2011.-104 səh

 989. Sarı Samir. İks günü. B.: “Qanun”, 2010.-400 səh.

 990. Sarıvəlli O. Aşıq ürəkli şair,şair ürəkli Aşıq Şəmşir.B.:2010-112 səh

 991. Sasani  T. Nağıllar. B.: “Şirvannəşr”, 2011-61 səh.

 992. Seçkilərin nəticələri ilə bağlı yerli və beynəlxalq təşkilatların mövqeyi. B.: “Qanun”, 2010.-72 səh.

 993. Sevər İsa. Anamın alqışı. B.: “Nurlan”, 2011. – 264 səh.

 994. Seyid Surə. Naxçıvanda mətbuatın inkişaf tarixi. B.: “Əcəmi”, 2011. – 102 səh.

 995. Seyidbəyli Həsən. Xəzər. B.: “E.L”, 2010.-200 səh.

 996. Seyidov Hacı Tofiq. Məmmədin şeir boxçasında. B.: 2010.-41 səh.

 997. Seyidov Yusif. əsərləri. IX cild. B.: “Bakı  Universiteti”, 2010.- 672 səh.

 998. Seyidova Sura. Mənim dinim İslamdır. B.: “Adiloğlu”, 2011.-68 səh.

 999. Səfərli Elşad. Poemalar. B.: “Gənclik”, 2011. – 206 səh.

 1000. Səfərli  N. Qayalara yaz ki... B.: “Kövsər”, 2011.-264 səh.

 1001. Səfərov  P. Azərbaycan Respublikası Rusiya-İran və Türkiyənin geosiyasi maraqlarında. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-264 səh.

 1002. Səfərov Yusif. Naxçıvan aşıqları və el şairləri. B.: “Əcəmi”, 2011.-152 səh.

 1003. Səfiyeva Fəridə. Azərbaycan dili sxemlərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-260 səh.

 1004. Səhih Muslim və şərhi. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-458 səh.

 1005. Səxavət Seyran. Qaçhaqaç. B.: “Qanun”, 2010.-464 səh.

 1006. Səid Qurban. Əli və Nino. B.: “Qafqaz”, 2006.-252 səh.

 1007. Səid Qurban. Əli və Nino. B.: “Qanun”, 2010. – 384 səh.

 1008. Səmavi Vüsal. Sur günü. B.: 2Qanun”, 2010.-173 səh.

 1009. Səməd Vurğunun ev muzeyi.B.2006.-75 səh.

 1010. Səmədov Ağarəhim. 100 böyük Azərbaycanlı. B.: “Mütərcim”, 2010.-248 səh.

 1011. Səmədov N.H. Azərbaycanın uzunbığ böcəkləri.B.: “Elm”,2010.- 160 səh.

 1012. Səmədova D. A. Azərbaycan və İngilis atalar sözlərinin tipologiyası. B.: 2011.-160 səh.

 1013. Səməroğlu Ramazan. Nə qədər səhərlər sənsiz açacaq. B.: 2010.-288 səh

 1014. Səməroğlu Ramazan. Özüm də itirəm vaxtın içində. B.: 2008.-312 səh.

 1015. Sərdarov Tahir. Bazar münasibətləri şəraitində Azərbaycan Respublikasında əhalinin və məşğulluğun formalaşması. B.: 2009.-240 səh.

 1016. Sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2011.-112 səh.

 1017. Simli A. Sirlər pərdəsinə bürünmüş dünyam. B.: “Nurlan”, 2011.-80 səh.

 1018. Sofu Bilal. Ömür 70-vaxtım dardı. B.: “Nərgiz”, 2010.-180 səh.

 1019. Sosial kulturologiya. B.: “Sabah”, 2010.-260 səh.

 1020. Sosial-iqtisadi statistika. B.: “Koopereasiya”, 2011.-405 səh.

 1021. Sönməz Koroğlu. Dağlar oğluyam. B.: “Sabah”, 2006. – 76 səh.

 1022. Sönməz Koroğlu. Haqqa doğru gedən yollar. “B.: “Elm”, 2010. – 204 səh

 1023. Sual-cavablı müxtəsər elmihal. B.: 2007.-176 səh.

 1024. Sultan T. Mən səni elə sevdim. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-392 səh.

 1025. Sultanova Ağanisə. Göylərə gedən yol. B.: 2002.-148 səh

 1026. Suvorov Viktor. Sonuncu respublika. B.: “Qanun”, 2010.-192 səh.

 1027. Süleymanoğlu Ə. Şöhrətim Bakım. B.: “Azərnəşr”, 2011. – 188 səh.

 1028. Süleymanov Mehman. Nadir şah. B.: 2010.-740 səh.

 1029. Sveyq Stefan. Bəşəriyyətin ulduzlu saatları. B.: “Qanun”, 2010.-406 səh.

 1030. Sveyq Stefan. Jozef Fuşe B.: “Qanun”, 2010.-428 səh.

 1031. Sviridov O.Y. Pul kredit banklar. B.: 2009.-297 səh.

 1032. Şahbala Tahir. Təbiəti dinlərkən. B.: “Nurlan”, 2010.-104 səh

 1033. Şahbuzlu Mərcan. Sevincimi sevinc ilə bölüşdüm. B.: “Nurlan”, 2011.-76 səh.

 1034. Şahbuzlu Mərcan. Yaxşılıq üçün yaranmışam. B.: 2010.-63 səh.

 1035. Şahbuzlu Oruc. Fəsilsiz ada. B.: “Nurlan”, 2011.-128 səh

 1036. Şahi Əsgər. Məhəmməd füzuli qəzəllərinin irfani şərhi. II cild. B.: 2011.-532 səh.

 1037. Şahmar Elbrus. Fazilin Allah dərgahına gedən ömür yolu. B.: 2011.-281 səh.

 1038. Şamil  Əli. Uyğur, Qaqauz, Quzey, Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı. B.: “Nurlan”, 2011.-412 səh.

 1039. Şamilov Bəhram. Rəssam kimi baxarkən. B.: 2011-32 səh.

 1040. ŞD2 infrastruktur layihəsi. Ətraf mühitə və sosial-iqtisadi təsirin qiymətləndirilməsi. 1 cild.

 1041. Şəbüstəri Şeyx Mahmud. Glşəni-raz. B.: “Adiloğlu”, 2010.-408 səh.

 1042. Şəfiyev  Əfqan-Cövhər. Burada bir qərib yatır. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-48 səh.

 1043. Şəfiyev Ə. Qalacalar.B.:2011.-88 səh.

 1044. Şəfiyev Ə-C. Çin təəssüratları. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-113 səh

 1045. Şəhriyar Məmmədhüseyn. Heydərbabaya salam. B.: “Təhsil”, 2009. – 40 səh.

 1046. Şəkərli S-50. Birinci kitab.B.:2010-214səh.

 1047. Şəkuri B.Q. Azərbaycan torpaqlarının geokimyəvi xüsusiyyətləri. B.: 2011.-320 səh.

 1048. Şəmkirli  T. T. 1990-ci il Qanlı Yanvar İzləri. B.: “Yeni Poliqrafist”, 2011.-151 səh.

 1049. Şəriət höklərinin izahı. Qum şəhəri.: 2003.-188 səh.

 1050. Şərq mütəfəkkirlərindən seçmələr B.:”Adiloğlu”, 2010.-326 səh

 1051. Şıxlar  N. Dünyamızın 20 Yanvar Faciəsi. B.: “Müəllim”, 2011.-92 səh

 1052. Şirinzadə Natiq. Neft: həqiqətlər və müəmmalar. B.: “Çaşıoğlu”, 2011.-208 səh.

 1053. Şırlanlı  Ə. Şuşa Zaqafqaziyada müstəsna əhəmiyyət kəsb edən təhsil mərkəzi və ziyalılar şəhəridir. B.: “MBM”, 2010.-72 səh.

 1054. Şiruyə Sərraf. Seçilmiş əsərləri. VI cild.B.:”Nurlan”,2010. – 200 səh.

 1055. Şorbalar. B.: “Qanun”, 2011.-96 səh.

 1056. Tağısoy Nizami. Etnos və epos: keçmişdən bugünə. B.: “Mütərcim”, 2010.-372 səh.

 1057. Tağıyev Mirzəli. Qərbi Azərbaycanda tarixi abidələrimiz. Naxçıvan,”Məktəb” 2010.-64 səh.

 1058. Tağıyev Mirzəli. Tarixi saxtakarlıq və həqiqətlər. Naxçıvan.: “Məktəb”, 2010.-68 səh

 1059. Tağıyev, AH. İnnovasiya menecmenti. B.: “Təknur”, 2010. – 192 səh.

 1060. Tağıyeva Röya. Azərbaycan xalçası. B.: “Elm”, 2007.-150 səh.

 1061. Tağıyeva  Röya.  Lətif Kərimov fonemeni. B.: “Elm”, 2006. – 149 səh.

 1062. Tağızadə V. Məhəbbət yollarında.B.:2009.-175 səh.

 1063. Tahirli Şərif. Ulduzlu göylər. B.: “Sabah”, 2010.-112 səh.

 1064. Talıbov  T. A. Nəqliyyat maşınları. B.: “Təhsil”, 2009.-83 səh.

 1065. Talıbov Mirzə. Kölgə və tanqo. B.:”Ziya”, 2011. -144 səh.

 1066. Talıbova  A. Azərbaycanı tanı. B.: 2011.-386 səh.

 1067. Talvar. B.: “Təhsil”, 2009. – 112 səh.

 1068. Tapdıq İlyas. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Şur”, 2009.-600 səh.

 1069. Tapdıq İlyas. Seçilmiş əsərləri. II cild. B.: “Şur”, 2010.-672 səh.

 1070. Tapdıqoğlu N. Azərbaycan faciələrinin təqvimi. B.: “MBM”, 2010.-315 səh.

 1071. Tapdıqova Münəvvər. Günəş – ananur. B.: “Nurlan”, 2010. – 116 səh.

 1072. Tarixi rəvayətlər. B.: “Təhsil”, 2009.-36 səh.

 1073. Teatr kino və xoreoqrafiya sənəti. B.: TQDK-"Abituriyent", 2011.-154 səh.

 1074. Teatr tənqidinin aktual problemləri adlı proqram. B.: “AzTU”, 2011.-14 səh.

 1075. Tehmir Sahib. Hara gedir bu dünya. B.: “Araz”, 2006. – 212 səh

 1076. Teymurbəyli-Rəhimli, Sona. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayıb-yaradan qadınlarımız. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2011.-480 səh.

 1077. Təbrizi Təsir. Türkcə şeirləri. B.: “Nurlan”, 2011.-80 səh.

 1078. Təhmasib Məmmədhüseyin.  Seçilmiş əsərləri I cild. B.: “Mütərcim”, 2010.-488 səh

 1079. Təhməz B, Əkbər E. Qarabağ sinəmdə açılan şırım.B.:2010-72səh

 1080. Təkləli Minaxanım. Sirrimi bilmədin. B.: “Nurlar”, 2009.-248 səh.

 1081. Təkləli Minaxanım. Türk  əsilli ruslar. B.: “Nurlar”, 2010.-328 səh.

 1082. Təmkin.(Mirzəzadə. B.) Seçilmiş əsərləri. I- c. B.: “ Azərnəşr”, 2011. -320 səh.

 1083. Tərtərli Qədir.Anam-Allahım mənim. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2010.-184 səh.

 1084. Təsviri sənət. B.: “TQDK-"Abituriyent", 2011.-46 səh.

 1085. Tofiqli  V. Ağdam çörək muzeyi: dünəni, bu günü və sabahı. B.: “Adiloğlu”, 2011.-140 səh.

 1086. Toxlucalı Əli. Şikayətim var mənim. B.: “Nərgiz”,2010.-152 səh.

 1087. Topçubaşov Mustafa. Xüsusi cərrahlıq. I-II- III- IV- V cildlər. B.: “NEO Nəşriyyat evi”, 2010.-348 səh.

 1088. Tukay, Abdulla. Seçilmiş əsərləri. B.: 2011.-268 səh.

 1089. Tuncay Bəxtiyar. Qafqaz albanlarının dili və ədəbiyyatı. B.: “Qanun”, 2010.-368 səh.

 1090. Turan Azər. Cavidnamə. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-576 səh.

 1091. Türk ədəbiyyatı tarixi. 2 cilddə. I-II cild. B.: “MBM”, 2010.-602 səh.

 1092. Türkdilli ölkələrin parlament assambleyası. B.: 2010.-161 səh.

 1093. Türkmənşəli erməni soyadları. B.: “Nurlan”,2011. – 254 səh.

 1094. Tven Mark. Tom Soyerin macəraları. B.: “Təhsil”, 2010.-40 səh.

 1095. Uçuşları seyr edənlər. Kataloq-2010. B.: 2010.

 1096. Uğur B. Unudulmayan anlar.B.:2011-150 səh.

 1097. Ulusel R. Heydər Əliyev və Azərbaycan-Dünya münasibətləri. B.: “İdeal-Print”,  2010.-610 səh.

 1098. Ulutürk Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. II cild. B.: “Elm”, 2011.-396 səh.

 1099. Unudulmaqda olan milli-mənəvi dəyərlərimiz və gəncliyimiz. B.:“Vektor”, 2010.-158 səh.

 1100. Üçüncü çağırış AR Milli Məclis iclaslarının protokolları və stenoqramları. 29 -cu cild. B.: “MM”, 2010. – 424 səh.

 1101. Ümbulbanu. Ötən ilin şaxta babası. Gəncə.:2008-159 səh.

 1102. Ümid işığı. B.: 2002-104 səh

 1103. Ünvanımız- Dədə Şəmşir. B.:2011.-224 səh.

 1104. Ürəklərdə doğan günəş-Heydər Əliyev.B.; 2011-112 səh

 1105. Üsuliddin. Tehran.: 2004.-78 səh.

 1106. Vergi Məcəlləsi 2010. B.: 2010.-261 səh.

 1107. Vergilər və qiymətləndirmə. B.: “Biznes xəbərləri”, 2010.-322 səh.

 1108. Veysəlli Fəxrəddin. Diskurs təhlilinə giriş B.: “Təhsil”, 2010.-141 səh.

 1109. Vəcihə Səmədova. B.: 2008.-190 səh.

 1110. Vəfalı Ayaz. Yarım əsrlik yol. B.: “MBM”, 2010.-554 səh.

 1111. Vəkillər və vəkillik haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.  B.: “Qanun”, 2011.-19 səh

 1112. Vəlidi Əhməd Zəki. Azərbaycan tarixi coğrafiyası. B.: “Təhsil”, 2009.-112 səh.

 1113. Vəliməmmədov Həmzə. Elin unudulmaz oğlu. B.: 2011.-176 səh.

 1114. Vəlioğlu  Ə. Mənim mənalı dünyam-ovqat ayələri. B.: “MBM”, 2011.-272 səh.

 1115. Vəliyev Dünyamalı. Yüksəliş yolları. B: “Çaşıoğlu”, 2011.-222 səh.

 1116. Vəliyev Əli. Göyçə mahalının Ardanış kəndi. B.: 2011.-376 səh.

 1117. Vəliyev Fəzail. XIX-XX əsrin əvvələrində Azərbaycanın maddi mədəniyyəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-424 səh.

 1118. Vəliyeva Nigar. İrihəcmli üçdilli (Azərbaycanca-ingiliscə-rusca) frazeoloji lüğət. B.: 2010.-986 səh.

 1119. Vətəndaşlıq və miqrasiya haqqında normativ -hüquqi sənədlər toplusu. B.: “Qanun”, 2008.-404 səh.

 1120. Yağmur Zümrüd. Allah qayıdır?! B.: “Qanun”, 2010.-344 səh.

 1121. Yağmur Zümrüd. Günahkarın ölümü. B.: “Qanun”, 2010.-228 Səmavi, Vüsal səh.

 1122. Yaqub P. Ziyarət yollarında. B.: “Zərdabi LTD”, 2011.-128 səh.

 1123. Yaqub Paşa. Nurlu simalar II nəşr.B.: “Zərdabi LTD”. 2010.-128 səh.

 1124. Yaqub Paşa. Nurlu simalar III nəşr. B.:”Zərdabi LTD”, 2010.-160 səh.

 1125. Yaqub Paşa. Torpağı şərəfləndirənlər. B.: “Zərdabi LTD”, 2011. – 80 səh.

 1126. Yaqub S. Qaranlığın gözləri. B.: “Oğuz Eli”, 2010. – 304 səh.

 1127. Yaqub Zəlimxan . Biz niyə sevməyək bir-birimizi. B.:”Çaşıoğlu”, 2011.- 255 səh.

 1128. Yaqub Zəlimxan. Düşüncələrin simfoniyası.B.: “Vətən”, 2010. – 278 səh

 1129. Yaqublu Nəsiman. Bakının qurtuluşu. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-200 səh.

 1130. Yaqublu Nəsiman. Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski. B.: “Abşeron Nəşr”, 2009.-262 səh.

 1131. Yaqublu Nəsiman. Türkiyənin azərbaycanlılara müstəqillik mücadiləsində dəstəyi. B.: 2009.-264 səh.

 1132. Yaqubov Sakit. Sosial-iqtisadi statistika. B.: 2011.-394 səh.

 1133. Yanan şamın nağılı. B.: 2011.-208 səh.

 1134. Yanq Ronald. Azərbaycanda Müasir Dövlət quruculuğu modeli axtarışı. B.: 2004 – 334 səh

 1135. Yasər qızı  Ü. Ürək tənha qalanda. B.: “Hacıoğlu MMC”, 2011.-120 səh.

 1136. Yavər. Qaranlıqdan işığa. B.: “Nurlan”, 2011.-503 səh.

 1137. Yeni icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamə. B.: “Qanun”, 2010.-111 səh

 1138. Yeni kitablar. 2010- cu ilin birinci rübündə M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitablarin annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi.Buraxılış 1. B.: “AMK”, 2010. – 277 səh.

 1139. Yeni kitablar. 2010-cu ilin ikinci rübündə M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi. B.: “.M.F.Axundov adıan Milli Kitabxana”, 2010.-424 səh

 1140. Yeni kitablar. 2010-cu ilin üçüncü rübündə M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi. B.: QM.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2011.-346 səh.

 1141. Yəhyayev A.B. Meşə təsərrüfatının əsasları. B.: “Təhsil”, 2010.-376 səh.

 1142. Yol hərəkəti haqqınada Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2011.-160 səh.

 1143. Yol hərəkəti haqqında qanun. B.: B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011.-244 səh

 1144. Yusifli Xəlil. Nizami Gəncəvi: Sələflər və xələflər. B.: “Adiloğlu”, 2011.-480 səh.

 1145. Yusifli M .Y. Haqqa doğru. B.: “Adiloğlu”, 2011. – 176 səh

 1146. Yusifli M.Y.  Elçibəy. II hissə. B.: “Adiloğlu”, 2010. -232 səh

 1147. Yusifli Vaqif. Poeziyanın yolları və illəri. B.: “Mütərcim”, 2009.-404 səh

 1148. Yusifli Vaqif. Rəsul Rza və müasir Azərbaycan poeziyası. B.: 2010.-160 səh.

 1149. Yusifli Vaqif. Şeirimizin Nərimanı. B.: “MBM”, 2011.-272 səh.

 1150. Yusifli Vaqif. Teatr-məhəbbətim mənim. B.: 2009.-116 səh.

 1151. Zahidova Həqiqət. Azərbaycan etnoqrafiyası  Cəfər Cabbarlı yaradıcılıgında. B.: “Elm”,2011.- 304 səh.

 1152. Zakir Cabbar bəy oğlu Məmmədov.Biblioqrafik göstərici.B.: “Elm”,2010.-163 səh.

 1153. Zaman-ömürdür keçər. B.: “Adiloğlu”, 2010.-368 səh.

 1154. Zayev Əlisəfa. Aspirantın taleyi. B.: “Təknur”, 2011.-208 səh.

 1155. Zaytsev Sergey. Hamiləlik və doğuş haqqında hər şey. B.: “Qanun”, 2011.-432 səh

 1156. Zeynallı Ağa. Kürdəmir faciəsi və Qafqaz islam ordusunun qurtuluş savaşları. B.: “Şirvannəşr”, 2010.-196 səh.

 1157. Zeynaloğlu Camal. Tanrı cəzası. B.: “Səda”, 2011.-317 səh.

 1158. Zeynalov, Z.V. Beynəlxalq maliyyə. B.: “Azərnəşr”, 2010. – 320 səh.

 1159. Zəfər dastanı. B.: 2010.-81 səh.

 1160. Zəlimxan Yaqub: Biblioqrafiya. B.: “Gənclik”, 2011.-388 səh.

 1161. Zərbalıyev Əlibala. Yada düşən anlarım. B.: “Nafta-Press”, 2010.-164 səh

 1162. Zərbəliyev Fikrət. Salam, Cənub şəhər. B.: “İndigo”, 2007.-197 səh.

 1163. Zərdabi Həsən bəy. Bədəni salamat saxlamaq düsturüləməli. B.: “Adiloğlu”, 2010.-72 səh

 1164. Zöhrablı Nəzirməmməd. Üçrəngli bayrağa bürünmüş şairə. B.: “Adiloğlu”, 2010.-148 səh.

 1165. Zülfüqarlı Məhərrəm. Qaradağlı faciəsi. B.: “Qanun”, 2010.-36 səh

 1166. Züskind Patrik. Ətriyyatçı. B.: “Qanun”, 2011.-296 səh.

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved