2012

 

Azərbaycan dilində

 1. Abadov Məsim. Turizm məhsulunun tərtibi texnologiyası B.: “Elm”, 2011.-136 səh.

 2. Abbas Aqil. Batmanqılınc. B.: “Qanun”, 2011.-280 səh.

 3. Abbas Mirhüseyn. Ürəyin kölgəsi. B.: “Kooperasiya”, 2007.-344 səh.

 4. Abbasbəyli A.N. Dünya siyasəti. B.: “Nurlar”, 2011.-582 s.

 5. Abbasbəyli Ağalar. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi. B.: “Mütərcim”, 2007.-212 səh.

 6. Abbaslı  Sönməz. Azərbaycan lətifələrinin regional xüsusiyyətləri. B.: “Nurlan”, 2011.-160 səh.

 7. Abbaslı İ. Folklorşünaslıq axtarışları.B.: “Nurlan”, 2010.-343 səh.

 8. Abbasov  Namiq. Mədəniyyət siyasəti və mədəni irs kulturoloji təhlil. B.: 2011.-220 səh.

 9. Abbasov Nail İbad oğlu . Cinayət işlərinin birləşdirilməsi və ayrılması icraatı üzrə prosessual fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi. B.: 2011.- 165 səh.

 10. Abbasov  Q. İnformasiya texnologiyalarının işdə tətbiqi. B.: “Nağıl evi”, 2011.-41 səh.

 11. Abbasov  N. Nəsirəddin Tusinin müdriklik fəlsəfəsi. B.: 2011.-219 səh.

 12. Abdulla Kamal. Labirint. B.: “Qanun”, 2012.-280 səh.

 13. Abdulla Şaiqin Mənzil Muzeyi. B.: “Aspoliqraf”, 2011.-160 səh.

 14. Abdulla Şaiqin sözlərinə bəstələnmiş musiqi əsərləri.  B.: “Aspoliqraf “, 2011.-271 sən.

 15. Abdullayev  Çingiz. Prezident ovu. B.: “Qanun”, 2012.-264 səh.

 16. Abdullayev  Çingiz Akif oğlu. Aşkar metamorfoza. B.: 2010.-117 səh.

 17. Abdullayev  Çingiz Akif oğlu. Manipulyator plutokratlar. B.: 2011.-173 səh.

 18. Abdullayev  Çingiz Akif oğlu. Milad bayramında açılan atəş.  B.: 2011.-184 səh.

 19. Abdullayev Cavanşir. Hikmət xəzinəsi. B.: 2011.-1231 səh.

 20. Abdullayev Çingiz . İnsan ovu. B.: 2011.-168 səh.

 21. Abdullayev Çingiz. Məntiq qaydaları. B.: “Qanun”, 2012.-176 səh.

 22. Abdullayev Səbuhi. Sirli dünyam. B.: 2011.-120 səh.

 23. Abdullayev Tofiq. Ata və oğullar. B.: “Nurlan”, 2002.-144 səh.

 24. Abdullayev Tofiq. Torpaqdan yoğrulmuş insan. B.: “CBS”, 2012.-152 səh.

 25. Abdullayev Vüqar. Xəyali rənglər işığında. B.: “Aspoliqraf”   2011.-137 səh.

 26. Abdullayev  A. Maşın detalları və konsruksiyaetmənin əsaları. B.: “Elm”, 2003.-461 səh.

 27. Abdullayev  Ç. Aşkar metamorfoza. B.: 2010.-117 səh.

 28. Abdullayev  Ç. Xammurapi məcəlləsi. B.: “UniPrint”, 2009.-203 səh.

 29. Abdullayev  Ç. Manipulyator. B.: “UniPrint”, 2009.-179 səh.

 30. Abdullayev  Ç. Meymun ili. B.: 2011.-180 səh.

 31. Abdullayev  s. Sirli dünyam. B.: “Sada”, 2011.-120 səh.

 32. Abdullayeva  M. Ə. Anama hədiyyə. B.:2011.-167 səh.

 33. Abdullayeva Həvva. Azərbaycan dili. B.: “Kövsər”, 2012.-160 səh.

 34. Abdurazaqov R.R. Fizika : I-II hissə. Mexanika. Molekulyar fizika. B.: 2011.-132 səh.

 35. Abuşov R.A. Azərbaycanın bəzi ərazilərinin epifit maya göbələkləri. B.: 2011.-146 səh.

 36. Abuzərli N. Eşq mələyi. B.: “MBM”, 2012.-167 səh.

 37. Adiloğlu O. Dəlidağdan əsən külək. Bakı :”Nərgiz”,2011.-27 səh.

 38. Adiloğlu Orxan. Dəlidağdan əsən külək. B.: “Nərgiz”, 2011.-27 səh.

 39. Adiloğlu Orxan. Sevgisiz qəlb viranədir. B .: “Ünsiyyət”, 2012.-94 səh.

 40. Adiloğlu  O. Sevgisiz qəlb viranədir. B.:”Ünsiyyət”,2012.-93 səh.

 41. Adıvar X.Ə. Atəşdan köynək. B.: “Elm və təhsil”,2012.-205 səh.

 42. Afanasiyan Serj. Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan istiqlaldan sovet rejiminin qurulduğu dönəmə qədər 1917-1923. B.: “Qanun”, 2012.-288 səh.

 43. Ağamalıyev  M. Q. Ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı. B.: 2010.-424 səh.

 44. Ağamalıyev Ağaməli. İbrətnamə. B.: “Nurlan”, 2010.-142 səh.

 45. Ağamalıyev F.Q. Onurğasızlar zoologiyası. B.: 2012.-426 səh.

 46. Ağamirzəyev  Fəxrəddin. Dönüşdən qurtuluşa. B.: “Adiloğlu”, 2012.-168 səh.

 47. Ağaoğlu Mirmehdi. Küləyi dişləyən. B.: “Qanun”, 2012.-120 səh.

 48. Ağasəfa. Hər bostana bir daş. Sumqayıt.: 2011.-80 səh

 49. Ağasəfa. Rüşvət dünyası. B.: “Şirvannəşr”, 2012.-88 səh

 50. Ağayev Oqtay. İmişli. B.: “ADPU nəşriyyatı”, 2012.-360 səh.

 51. Ağayev T.D. Dünya landşaftları və ekoloji problemlər.B.: 2012.-407 səh.

 52. Ağayeva Sevda. English Grammar. B.: “Elm”, 2012.-414 səh.

 53. Ağayeva  N. Otorinolarinqologiya. B.: “Yazıçı”, 2011.-510  səh.

 54. AğayevTərlan. Beytlər, rübailər. B.: “Sabah”, 2012.-92 səh.

 55. Ahern Sesiliya. P.S. Mən səni sevirəm. B.: “Qanun”, 2012.-512 səh.

 56. Axundbəyli Pərviz. Görkəmli pedaqoq və ədəbiyyatşünas. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-150 səh.

 57. Axundov İ. Düzgün çoxbucaqlılar fəslinə əlavələr.B.: “Müəllim”,2011.-31 səh.

 58. Axundov Mətləb. Müdriklik işığında. B.: “Təhsil”, 2011.-434 səh.

 59. Axundov T.İ. Astarada 20 gün. B.: “Şərq-Qərb”, 2009.-111 səh.

 60. Axundov Umbay. Mən belə yaşadım. B.: “Adiloğlu”, 2012.-252 səh.

 61. Akademik Yusif Məmmədəliyev. Biblioqrafiya. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.- 275 səh.

 62. Akif İsmayıl oğlu Əliyev. Biblioqrafiya. B.: “Oskar”, 2009.-112 səh.

 63. Aqşin Babayev-75. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-321 səh.

 64. Albalıyev Ş. Özüm, taleyim, tanrım. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-231 səh.

 65. Alxasov Alxas . Müqəddəs ziyarətgahlar.  B.: “Müəllim”, 2011.- 195 səh.

 66. Alik. Kamakura. B.: “Vektor”, 2011.-72 səh.

 67. Allahmanlı M. Dilə sevgi, yurda sevgi. B.: “Təknur”, 2011.-302 səh.

 68. Allahmanlı Mahmud. Folklorşünaslıq məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-284 səh.

 69. Allahverdiyev Ramin. İncimişəm. B.: “Mütərcim”, 2007.-29 səh.

 70. Allahverdiyeva Müslümat. İstehsal müəssisələrində kommersiya fəaliyyəti. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-434 səh.

 71. Allahverənoğlu O. Dünya da bir ürəkdir.B.: 2010.-97 səh.

 72. Allahverənoğlu O. Yol  gedirəm.B.: “Adiloğlu”,2005.-103 səh.

 73. Alma gəmirən qurdun nağılı. B.: “Beşik”, 2008.-34 səh.

 74. Almanax-2. B.: 2011.-264 səh.

 75. Alməmmədova Səbinə. Şifahi nitqin inkişafı üçün ingilis dilində mətnər və tapşırıqlar toplusu. B.: “AzTU”, 2012.-227 səh.

 76. Amuli Cavadi. Mərifət. B.: “Qədim Qala”, 2012.-144 səh.

 77. Anamın laylası Xoşbulaqdadır. B.: “Mütərcim”, 2012.-124 səh.

 78. Anar Süsən. Tikandan tac qoydum. B.: 2012-136 səh.

 79. Anar. Əsrin əsiri. B.: “Azərnəşr”, 2010.-710 səh.

 80. Anar-Zemfira: 50 illik nağıl. B.: 2012.-165 səh.

 81. Andersen Hans Kristian. Nağıllar. B.: “Qanun”, 2011.-424 səh.

 82. Annie M.G.Schmidt. Pişik qız Minus. B.: “Qanun”, 2012.-160 səh.

 83. Ansambl ifaçılığı (orqan) fənni üzrə proqram. B.: “ADPU”, 2012.-15 səh.

 84. Apdayk C. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-648 səh.

 85. Aranlı Təbriz. Qəzəllər. B.: “Şirvannəşr”, 2007.-48 səh.

 86. Aranlı Təbriz. Vəfalıyam mən. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-72 səh.

 87. Araz  Paşa. Sözlərim. B.: “Adiloğlu”, 2012.-160 səh.

 88. Araz Məmməd . Dünya sənin, dünya mənim. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-95 səh.

 89. Armstronq, Corc. Rotşild pul imperatorluğu. Dərin Yəhudi Dövləti. B.: “Qanun”, 2012.-168 səh.

 90. Aruz Sayman. Yüz il inqilab. B.: 2012.-104 səh.

 91. Arzumanlı V. Dəyərli ustad. B.: “Qartal”, 2010.-399 səh.

 92. Arzumanlı V. Təbiət, Qeyrət, Həqiqət şairi. B.: “Qartal”, 2009.-318 səh.

 93. Aslan Məmməd. Varlıqla yoxluq arasında. I cild. B.: “Qismət”, 2011.-575 səh.

 94. Aslan Məmməd. Varlıqla yoxluq arasında.  II cild. B.: “Qismət”, 2011.-423 səh.

 95. Aslan Şəkər. Payıma düşən ömür. B.: “Avrasiya Press”, 2012.-232 səh.

 96. Aslanov A. Müasir dünyanın informasiya şəbəkəsində AzərTAc-ın yeri: təşəkkül tarixi və inkişaf mərhələləri. B.: “Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı”, 2012.-221 səh.

 97. Aslanova Rəbiyyət . Müasir dövlət və dövlətşünaslıq elmi. B.: 2011.-440 səh.

 98. Astaralı İ. Alovu sönməyənlər.B.: “Mütərcim”,2012.-102 səh.

 99. Aşıq Ələsgər. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-280 səh.

 100. Aşıq Ələsgərin hikmət dünyası. B.: “Elm və təhsil “, 2011.-30 səh.

 101. Aşıq Ələsgərin hikmət dünyası. B.:”Elm və təhsil”,2011.-30 səh.

 102. Aşırlı Akif. Nargin adasında türk əsirləri. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-112 səh.

 103. Ataşov Bəyalı . İdarəetmə elmi və rəhbər əməyi. B.: “Elm”, 2011.-180 səh.

 104. Atəşi Nuridə. Qafqaz amazonları. B.: 2011.-56 səh.

 105. Atilla  İsgəndər. İnsan ömrü bir dalğa kimi.B.: “Müəllim”, 2010.-280 səh.

 106. Atilla İsgəndər. Cavid: Üç hissəli drama. B.: 2009.-76 səh.

 107. Atilla İsgəndər. Cavidi xatırlarkən. II nəşr. B.: “Zərdabi”, 2012.-592 səh.

 108. Atilla İsgəndər. Dram əsərləri. B.: “Qanun”, 2010.-144 səh.

 109. Atilla İsgəndər. Əsrin şairi yaxud peyğəmbər şair. B.: “Müəllim”, 2007.-64 səh.

 110. Atilla İsgəndər. Əsrin şairi. B.: “Müəllim”, 2011.-246 səh.

 111. Atilla İsgəndər. Hüseyn Cavid: Mərd olun,mərd ölün. B.: “Qanun”, 2010.-288 səh.

 112. Audit. B.: “Adiloğlu”, 2011.-503 səh.

 113. Audit. B.: “Azərnəşr”, 2011.-504 səh.

 114. Avşar, İmdat. Anamın saatları. B.: “Adiloğlu”, 2012.-220 səh.

 115. Avtoqraflar. B.: “Apostrof”, 2012.-168 səh.

 116. Azadlıq uğrunda mübarizə tariximizdən: Xiyabani Hərəkatı-90. B.: “Bakı Çap Evi”, 2011.-232 səh.

 117. Azaflı Gülarə. Görüşərik yenə biz. B.: “MarsPrint”, 2009.-282 səh.

 118. Azayev  Əlisəfa. Amansız qatil. B.: “Qanun”, 2007.-360 səh.

 119. Azayev Əlisəfa. Qorxulu oyun. B.: “Təknur”, 2012.-224 səh.

 120. Azərbaycan bəstəkarlarının arfa ilə ansambl əsərləri. B.: 2012.-115 səh.

 121. Azərbaycan bəstəkarlarının piano əsərlərinin antologiyası. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-320 səh.

 122. Azərbaycan dilində mürəkkəb sintaktik bütövlər. B.: “Mütərcim”, 2012.-608 səh.

 123. Azərbaycan Dövlət Film Fondu. Dördüncü kitab. B.: “Təhsil”,2010.-166 səh.

 124. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı. Beşinci kitab. B.: “Təhsil”, 2010.-166 səh.

 125. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı. Birinci kitab. B.: “Təhsil”, 2010.-166 səh.

 126. Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı. İkinci kitab. B.: “Təhsil”, 2010.-166 səh.

 127. Azərbaycan gəncləri 2012. B.: 2012.-161 səh.

 128. Azərbaycan xalçaları dünya kolleksiyalarında.  B.: 2010.-176 səh.

 129. Azərbaycan xalçası- biblioqrafiya. B.: 2012.-440 səh.

 130. Azərbaycan xalq musiqisi və musiqi müəllimi hazırlığı. B.: “Mütərcim”, 2012.-244 səh.

 131. Azərbaycan xalq rəssamı Hüseyn Əliyev. B.: 2009.- 120 səh

 132. Azərbaycan jurnalistikası qloballaşma dövründə: qaynaqlar və perspektivə baxış. B.: 2011.-12 səh.

 133. Azərbaycan maarifinin yorulmaz carçısı. Həsən bəy Zərdabi-170. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2012.-46 səh.

 134. Azərbaycan mama-ginekoloqlarının III qurultayının məqalələr toplusu. B.: “Elm”, 2003.-569 səh.

 135. Azərbaycan müəllimlərinin qurultayları. B.: “Çaşıoğlu”, 2008.-784 səh.

 136. Azərbaycan mühacirət irsi. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-232 səh.

 137. Azərbaycan oğullarını Vətənə qaytaran insan. B.: “Ziya”, 2010.-76 səh.

 138. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi 1992-2012. B.: “CBS”, 2012.-260 səh.

 139. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft şirkəti. B.: 2010.- 225 səh

 140. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin (Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun) qərarları. B.: “Digesta”, 2010.-888 səh.

 141. Azərbaycan Respublikası Milli məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. 21-ci cild, B.: 2012.-93 səh.

 142. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. 22-ci cild. B.: 2012.-236 səh.

 143. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Dördüncü çağırış. 17-ci cild.  B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2011.-137 səh.

 144. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Dördüncü çağırış. 18-ci cild.  B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2011.-103 səh.

 145. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Dördüncü çağırış. 19-ci cild.  B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2011.-111 səh.

 146. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Beşinci sessiya. Yaz. 25-cild. 20 aprel 2012-ci il. B.: “Milli Məclis”, 2012.-136 səh.

 147. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev-50 .B.: 2011.-68 səh.

 148. Azərbaycan Respublikası-Belçika krallığı: 1992-2012. B.: “CBS”. 2012.-350 səh.

 149. Azərbaycan Respublikasında əqli mülkiyyət hüquqları. B.: 2012.-47 səh.

 150. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2012.-224 səh.

 151. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2011.-176 səh.

 152. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2012.-304 səh.

 153. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2012.-412 səh.

 154. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2012.-564 səh.

 155. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında maliyyə monitorinqi xidməti. B.: 2011.-60 səh.

 156. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi. Dördüncü çağırış. B.: 2012.-179 səh.

 157. Azərbaycan rəqəmlərdə 2012. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2012.-288 səh.

 158. Azərbaycan: ekoturizm potensialı.I-II. B.: “Şərq-Qərb”, 2012.-420 səh.

 159. Azərbaycanda səhiyyə, sosial təminat və mənzil şəraiti. B.: 2012.-226 səh.

 160. Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt. B.: 2012-159 səh.

 161. Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət. B.: 2012.-474 səh.

 162. Azərbaycanda uşaqlar 2012. B.: 2012.-203 səh.

 163. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri 2012. B.: 2012.-458 səh.

 164. Azərbaycanın elmi elitası- elmlər doktorları. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-320 səh.

 165. Azərbaycanın əhalisi 2012. B.: 2012.-125 səh.

 166. Azərbaycanın ərzaq balansları. B.: 2012.-311 səh.

 167. Azərbaycanın mühüm ornitoloji əraziləri. II cild. B.: 2011.-147 səh.

 168. Azərbaycanın nəqliyyatı. B.: 2012.-138 səh.

 169. Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri son 20 ildə. B.: “CBS”, 2011.-157 səh.

 170. Babaxanova Nigar. Fransızca-azərbaycanca frazeoloji lüğət. B.: “Proqres”, 2012.-246 səh.

 171. Babaqızı Z. Tale yolum.B.: “Elm və təhsil”, 2012.-146 səh.

 172. Babanlı V. Bulanıq dünya.B.: 2011-347 səh.

 173. Babaoğlu Hikmət. Siyasi təhlil və proqnozlaşdırma. B.:2012.-299 səh.

 174. Babaşoğlu İ. Yazıçı: müasir həyat və gerçəkliklər. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-133 səh.

 175. Babayev  F.H. Hemodializ xəstələri üçün məlumat kitabçası. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-32 səh.

 176. Babayev Məlik-Baxış . Məzəli və məntiqli. B.: 2010.-236 səh.

 177. Babayev Zabit. Ermənilər və haylar. Erməni problemi. B.: “Əkizlər mətbəəsi”, 2012.-159 səh.

 178. Babayeva Z. Biologiyanın tədrisində İKT-dən istifadə: interaktiv və ənənəvi təlim. B.: “Təhsil”, 2011.-166 səh.

 179. Babayeva-Tağıyeva A.F. Musiqi dünyası. B.: 2011.-379 səh.

 180. Bağırov Hüseyn Seyid oğlu. Cənubi Amerikanın geologiyası. B.: “Ziya”, 2011.-283 səh.

 181. Bağırov Mais. Siyasi sənədlər arxivi. B.: “Mediaworks”, 2011.-104 səh.

 182. Bağırov  H. Cənubi Amerikanın geologiyası. B.: “Ziya”, 2011.-288 səh.

 183. Bağırova H.F. Azərbaycanda qadınların reproduktiv sağlamlığının ətraf            mühitin təsirindən asılılığı. B.: “Nafta-Press”, 2011.-194 səh.

 184. Bağırova Tamilla Əli qızı. Uşaq musiqi yaradıcılığı dərslik. B.: 2012.-414 səh.

 185. Baxışov  Məmmədağa. Latın Amerikası ölkələrinin müasir tarixi. B.: 2011.-152 səh.

 186. Baxışov Məmmədağa. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi. B.: 2011.-115 səh.

 187. Baxışov Məmmədağa. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. B.: 2011.-216 səh.

 188. Baxışov Məmmədağa. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. B.: 2012.-408 səh.

 189. Baxışov Məmmədağa. Latın Amerikası ölkələrinin yeni tarixi. B.: 2010.-117 səh.

 190. Baxşalıyev Arzu. Pedaqoji təcrübə. B.: “Bilik”, 2012.-143 səh.

 191. Baxşəliyev Valeh. Nəzəri mexanika. B.: “Elm”, 2012.-352 səh.

 192. Baxşəliyeva Gövhər. Məqalələr, məruzələr, müsahibələr. I-II cild. B.: “Bakı Çap Evi”, 2011.-436 səh.

 193. Baxşıyeva  Nərmin . Azərbaycan Respublikasında bank nəzarətinin hüquqi tənzimi problmləri. B.: 2011.-602 səh.

 194. Bakalavr hazırlığı üçün "Azərbaycan dilinin üslubiyyatı və mətnin təhlili" fənninin proqramı. B.: 2007.-11 səh.

 195. Bakı.Turist atlası. B.: “BKF”, 2011.-159 səh.

 196. Balamet Balametov-100. B.: 2012.-218 səh.

 197. Balayeva Elmira. İqtisadi təhlükəsizlik və inkişafın maliyyə problemləri. B.: “Elm”, 2011.-396 səh.

 198. Balayeva Validə. Azərbaycan dili. B.: “Mütərcim”, 2012.-216 səh.

 199. Balıqyeyən quşun əhvalatı. Rəvayətlər. B.: “Beşik”,2008.-14 səh.

 200. Balzak  Onore de. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-669 səh.

 201. Banin. Qafqaz günləri Banin. B.: “Qafqaz”, 2006. -240 səh.

 202. Banin. Qafqaz günləri. B.: “Qafqaz”, 2006.-239 səh.

 203. Banin. Paris günləri. B.: “Qafqaz”, 2006.-208 səh.

 204. Banin. Paris  günləri. B.: “Qafqaz “, 2006. -207 səh.

 205. Başkeçid Etimad. Min yol mənə söylər. B.: “Mütərcim”, 2012.-212səh.

 206. Bayram Tofiq. Ay anam Bakı! B.: “Qanun”, 2012.-280 səh.

 207. Bayramlı Ceyhun. Babək və hürrəmilik. B.: “Kitab aləmi”, 2011.-452 səh.

 208. Bayramoğlu A. Sabir Bakıda. B.: “Təhsil”, 2012.-151 səh.

 209. Bayramov Anar . Biznes və menecmentin əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2011-182 səh.

 210. Bayramov Ə.s. Hüquq psixologiyası.B.: 2012.-655 səh.

 211. Bayramov Nuru. .Portal hipertenziya. B.: “Qismət”, 2007.-159 səh.

 212. Bayramov Nuru. Qaraciyərin cərrahi xəstəlikləri. B.: “Nurlar”, 2012.-324 səh.

 213. Bayramov Nuru. Öd yollarının cərrahi xəstəlikləri. Ankara.: 2004 -320 səh.

 214. Bayramov Nuru. Təcili abdominal cərrahiyyədə müayinə və müalicə qaydaları. B.: “Qismət”,2009 .-132 səh.

 215. Bayramov Şamil. Əmək hüququ. B.: “Adiloğlu2, 2011.-196 səh.

 216. Bayramov  İ. Qərbi Azərbaycan: Tarixi həqiqətlər və ya Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti. B.: 2012.-286 səh.

 217. Behbud ağa Şahtaxtinski və Qars müqaviləsi. Naxçıvan.:  “Əcəmi”, 2012.-87 səh.

 218. Beqbeder Frederik. Məhəbbət üç il yaşayır. B.: “Qanun”, 2012.-159 səh.

 219. Beynəlxalq biznes.  Sumqayıt.: 2011.-480 səh.

 220. Beynimizin sirləri. B.: “Xəzər”,2008.-127 səh.

 221. Bədəlzadə Ağasən. Qorxuram bu dünyasevgisiz qala. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-332 səh.

 222. Bəhcət  Bəhlul. Qaçaq Nəbinin tarixi. B.: “Çıraq”, 2011.-296 səh.

 223. Bəhmənli  Vaqif. Vətənin İlhamı. B.: “Çağdaş As”, 2011.-310 səh.

 224. Bəhmənli  V. Əlifba. B.: “Beşik”, 2009.-34 səh.

 225. Bəhmənli, Vaqif. Leyli hasarı. B.: “Beşik”, 2009.-18 səh.

 226. Bəhruzər. Keçmiş gələcək. B.: “Yeni Poliqrafist MMC”, 2012.-419 səh.

 227. Bəxtiyar Xankişi. Dağların qədrini hardan bilərsən. B.: 2010.-382 səh.

 228. Bərəkət Əbülfəz. Mənim çörəkli dünyam. B.: 2003.-632 səh.

 229. Bərgüşadlı Hacı Seyid Miriş. Vətəndə vətənsiz ömrüm-məşəqqət. B.: “E.L.”, 2012.-160 səh.

 230. Bərk məişət tullantılarının idarə olunmasına dair terminlərin və anlayışların izahlı lüğəti. B.: 2012.-107 səh.

 231. Bəsavət Pərviz. Türk dünyasındayam. I kitab. B.: 2012.-807 səh.

 232. Bəsavət Pərviz. Türk dünyasındayam. II kitab. B.: 2012.-727   səh.

 233. Bəşiroğlu Əşir. Ağır faciə. B.: “Təknur”, 2012.-304 səh.

 234. Bəşiroğlu Əşir. Hamının sevimlisi. B.: “Təknur”, 2012.-200 səh.

 235. Bəşiroğlu Əşir. Pələng, şir və ayı. B.: “Təknur”, 2012.-376 səh.

 236. Bəşirov  Eyyub. Azərbaycanda heyvandarlığın inkişafının elmi əsasları. B.: “Ziya”, 2011.-488 səh.

 237. Bəşirov Eyyub. Azərbaycanda damazlıq heyvanların biologiyası və yetişdirilməsi. B.: “Avropa”, 2005.-320 səh.

 238. Bilal Alarlı. Çağdaş Azərbaycan repressiya ədəbiyyatı. Cəlilabad.: 2012.-97səh.

 239. Bilal Alarlının "Yaradıcı uşaqlar" layihəsi.Cəlilabad.: 2012.-64 səh.

 240. Binnətoğlu  s. Mənzum məhəbbət məktubları. B.: 2011.-72 səh.

 241. Bir ömrün işığı. B.: 2004.-100 səh.

 242. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 1995. B.: “M.F.Axundov adına Az. Milli Kitabxanası”, 2012.-194  səh.

 243. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 1997.- Bakı, 2011. Bakı, 2011.-198 səh.

 244. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 2009..-Bakı, 2011.-353 səh.

 245. Bjezinski Zbiqnev. Böyük şahmat taxtası. B.: “Qanun”, 2011.-328 səh.

 246. Boşboğaz tısbağa. B.: “Beşik”, 2008.-14 səh.

 247. Böyük İqtisadi Ensiklopediya. I-II-III-IV-V cildlər. B.: “Şərq-Qərb”, 2012.-612 səh.

 248. Budaqova Sevinc. Ümid qapısı, mərhəmət ünvanı. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-260 səh.

 249. Bulqakov M. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-624 səh.

 250. Bursalı Necati M. Həzrət Musa(Əleyhissalam). B.: 2011.191 səh.

 251. Bünyatova Fəridə. Əmircan (Xilə) şəcərələri. B.:2012.-512 səh.

 252. Cabbarlı N. Axundzadə şəxsiyyəti. B.: “Təhsil”, 2012.-223 səh.

 253. Cabbarlı N. Azərbaycan mühacirət nəsri. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-138 səh.

 254. Cana məlhəm hekayələr. 4-cü görüş. İnsan qəlbini oxşayan qısa əhvalatlar. B.: “Adiloğlu”, 2012.-396 səh.

 255. Cavadlı  Mahir. Riad. B.: “Qismət”, 2011.-120 səh.

 256. Cavadlı Salam. Son gumanım-Zəngilanım. B.: “Avropa”, 2011.-408 səh.

 257. Cavadoğlu  İsa. Ömür karvanı. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-480 səh.

 258. Cavadov  Əlivahub. Nəqliyyat ekspedisiya işlərinin təşkili. B.: “Təhsil İşçisi”, 2012.-220 səh.

 259. Cavadova E. Zülfüqar bəy Hacıbəyovun arxivinin təsviri. B.: “Elm və təhsil”, 2012. - 105 səh.

 260. Cavanşir Cəlil. İtirilmiş əlyazma. B.: “Qanun”, 2012.-168 səh.

 261. Cavanşir  Aytən. Vəkil. B.: “Apostrof”, 2012.-342 səh.

 262. Cavid Hüseyn. Dram əsərləri. B.: “Təhsil”, 2012.-496 səh.

 263. Cavidan. Cırcırama öpüşü. B.: “Apostrof”, 2012.-134 səh.

 264. Cəbi Gülşən. Soyulmuş ağac dərisi. B.: “Qanun”, 2010.-156 səh.

 265. Cəfərli  Hamlet. Ana laylası ömrün mənası. B.: “Vektor”, 2011.-240 səh.

 266. Cəfərli Elman. Nəsillərə örnək həyat yolu. B.: “Qanun”, 2011.-384 səh.

 267. Cəfərli Yusif. Kəbədən başlayan ömür. B.: “Vektor”, 2011.-276 səh.

 268. Cəfərli  B. Abşeron inciləri 2011. B.: “Zərdabi LTD”, 2011.-544 səh.

 269. Cəfərov Cəfər. Stalinizm və Azərbaycan kəndi. B.: “Elm”,2012.-141 səh.

 270. Cəfərov İbrahim. Fitopatologiya. B.: “Şərq-Qərb”, 2012.-568 səh.

 271. Cəfərov İbrahim. Tarla bitkilərinin xəstəlikləri. B.: “Elm”, 2009.-326 səh.

 272. Cəfərov Muxtar. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. B.: “Nurlar”, 2011.-568 səh.

 273. Cəfərov Muxtar. Ağla və qəlbə işıq saçan sözlər. B.: “Nurlar”, 2011.-567 səh.

 274. Cəfərov Nizami. Zəhmətkeş alim,tanınmış dilçi-türkoloq. B.: “Elm və həyat”, 2012.-135 səh.

 275. Cəfərov  A. Nəbi Xəzrinin poetik dili. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-143 səh.

 276. Cəlilov Mehdi. İdealımız babamızdır B.: “MBM”, 2009.-104 səh.

 277. Cəlilova Nərminə. Zirvədən baxış. B.: “Əkizlər”, 2012.-208 səh.

 278. Cəmil A. Tanrı mənə yar olanda. B.: “Avropa”, 2004.-207 səh.

 279. Cəmilənin albomu(iki fortepiano üçün işləmələr).B.: 2012.-48 səh.

 280. Cəmilli İmam. Ana fəryadını eşitmir dünya. Gəncə.: 2011.-101 səh.

 281. Cəmilli İmam. Mənim olsaydın. B.: “E.L”, 2012.-184 səh.

 282. Cəmiyev İsaxan. Dövlətçiliyin iqtisadi təməl prinsipləri. B.: 2006.-103 səh.

 283. Cənnət Nağıyeva (1927-2010). Biblioqrafiya. B.: “Elm və təhsil”, 2012. - 41 səh.

 284. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. B.: “Nurlar”, 2009.-450 səh.

 285. Cümhuriyyətin və sovet dövrünün Şeyxülislamı . B.: “Elm və təhsil”, 2011.- 184 səh.

 286. Çamuroğlu Reha. İsmayıl. B.: “Qanun”, 2012.-328 səh.

 287. Çələbi Bəhram. Zina Passajskaya. B.: “Qanun”, 2012.-256 səh.

 288. Çələbi Teyfur. Döl. B.: 2011.-158 səh.

 289. Çələbi Teyfur. Qızıl xəzinə. B.: 2012.-149 səh.

 290. Çələbi Teyfur. Tanrı sevgisi. B.: 2010.-167 səh.

 291. Çələbi  İ. Mexatronika. B.: “AzTU”, 2011.-203 səh.

 292. Çəmənli Mustafa. Çahargah. B.: “Beşik”, 2008.-14 səh.

 293. Çəmənli Mustafa. Mən olmayanda dostum ol! B.: “Gənclik”, 2005.-360 səh.

 294. Çəmənli Mustafa. Ölüm mələyi. B.: “MHS-poliqraf”, 2012.-296 səh.

 295. Çəmənli, Mustafa. Şəmsəddin Eldəniz. B.: “Beşik”, 2009.-34 səh.

 296. Çərkəz qızı Hacı Simuzər. Vətən həsrəti .Şeirlər B.: “Təknur”, 2011.-151 səh.

 297. Çərkəz qızı Hacı Simuzər. Ziyarətgahlara gedən yollar. B.: “Təknur”, 2011.-167 səh.

 298. Çərkəzov Veysəl. Dünyaya bir də gəlsəm. Mingəçevir.: 2004.-240 səh.

 299. Çinar. B.: “Beşik”, 2008.-19 səh.

 300. Çingizoğlu Ə. Baharlılar. B.: “Mütərcim”, 2012.-174 səh.

 301. Çingizoğlu Ə. Cuvarlı və cuvarlılar. B.: “Adiloğlu”, 2012.-263 səh.

 302. Çingizoğlu Ə. Xosrov bəy Sultanov. B.: “Mütərcim”, 2012.-101 səh.

 303. Çingizoğlu Ə. Nəzərəli xan Sarıxanbəyli-Şahsevən. B.: “Mütərcim”, 2012.-55 səh.

 304. Çingizoğlu Ə. Şuşa şəhəri: Təbrizli məhəlləsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2012.-323 səh.

 305. Çingizoğlu Ənvər . Arazbarı bölgəsinin mənəvi mədəniyyəti. B.: “Mütərcim”, 2011.-236 səh.

 306. Çingizoğlu Ənvər. Hacı Rəhim xan Çələbiyanlı. B.: “Mütərcim” ,2012.-59 səh.

 307. Çingizoğlu Ənvər. Hüseynqulu xan Qasımlı-Avşar tarixi-bioqrafik tədqiqat. B.: “Mütərcim”, 2012.-75 səh.

 308. Çingizoğlu Ənvər. Qarabağlı hüquqşünaslar. 1822-1920. B.: “Mütərcim”, 2012.-252 səh.

 309. Çingizoğlu  Ə. Cavanşir-Dizaq mahalı. B.: “Mütərcim”, 2012.-216 səh.

 310. Çingizoğlu, Ənvər. Şəmşəddil sultanlığı. B.: “Mütərcim”, 2012.-208 səh.

 311. Çıraqlı Qəşəm. Bu dünya tanrıya səcdə yeridir. B. :"İdeal-Print" ,2012.-251 səh.

 312. Çobanov  Mədəd. Borçalı toponimləri. B.: “Borçalı”, 2012.-340 səh.

 313. Çobanov M.N. Ədəbi düşüncələr.B.: “Borçalı”,2011.-428 səh.

 314. Çobanov Mədəd. Həyatnamə. B.: 2012.-210 səh.

 315. Çobanov Mədəd. Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru həsr olunur. B.: 2012.-99 səh.

 316. Çobanzadə, Bəkir. Seçilmiş bədii əsərləri. B.: 2012.-240 səh.

 317. Çobanzadə, Bəkir. Seçilmiş şeirləri. B.: “Nurlan”, 2011.-160 səh

 318. Dadaşov Aydın. Qarabəy Qarabəyov. B.: “Letterpress”, 2012.-268 səh.

 319. Dadaşov Aydın. Rejisorluğun üslub problemləri Cənnət Səlimovanın yaradıcılığı əsasında.  B.: 2010.-240 səh.

 320. Dadaşov Azər. Xor və fortepiano üçün mahnılar.B.: 2010.-75 səh.

 321. Dadaşov, Aydın. İran kinosunun inkişaf təmayülləri. B..: “Elm”, 2012.-192 səh.

 322. Dağıdılmış sərvətlər, məhv edilmiş kitabxanalar. B.: 2012.-27 səh.

 323. Dağlıq Qarabağ: hadisələrin xronikası .B.: 2012.-106 səh.

 324. Daxili xəstəliklərin diaqnostikasında instrumental və laborator müayinə üsulları. B.:  “CBS”, 2012.-734 səh.

 325. Demireşik Halime. Məhəbbəti Məhəmmədə həsr etmək. B.: “İpəkyolu”, 2010.-144 səh.

 326. Dənziyeva  Könül. Azərbaycan dilində toy mərasimi leksikası. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-160 səh.

 327. Dərələyəzli Alim. Səndən ayrı düşəndə. B.: “Dərələyəz-M”, 2012.-768 səh.

 328. Dilsuz. Apardı sellər Saranı. B.: “Beşik”, 2008.-18 səh.

 329. Dilsuz. Azıx mağarası. B.: “Beşik”, 2008.-14 səh.

 330. Dilsuz. Cavad xan. B.: “Beşik”, 2008.-18 səh.

 331. Dilsuz. Əlincə qalası. B.: “Beşik”, 2008.-14 səh.

 332. Dilsuz. Fətəli xanın beşiyi. B.: “Beşik”, 2008.-18 səh.

 333. Dilsuz. Hacı Zeynalabdin. B.: “Beşik”, 2008.-18 səh.

 334. Dirili Y. Diridir dərdim mənim. B.: 2011.-86 səh.

 335. Dirili Yusif. Nuh peyğəmbər Mazan Nənə və Sofu ocağı. B.: “Nərgiz”, 2012.-340 səh.

 336. Dostoyevski  F. Seçilmiş əsərləri. III cild. Şeytanlar. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-701 səh.

 337. Dostuzadə Dilarə. Eşitməsi qüsurlu uşaqlarla işin təşkili.B.: 2011.-311 səh.

 338. Dördüncü Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiyası Konfransı. B.: 2012.-77 səh.

 339. Durmuş Tuba İşinsu. Tutsan əlini mən fəqirin. B.: “Nurlan”, 2010.-148 səh.

 340. Düzd və qazi (Oğru və qazi). B.: “Nurlan”, 2011.-90 səh.

 341. Eko Umberto. Qızılgülün adı. B.: “Qanun”, 2012.-688 səh.

 342. Elçin  T. Nar nağılı. B.: “Beşik”, 2009.-51 səh.

 343. Elçin. Küləyin, çinarın və qaranquş balasının nağılı. B.:  “Beşik”, 2009.-19 səh.

 344. Elçin. Mənə niyə gülürlər?. B.: “Beşik”, 2009.-27 səh.

 345. Elçin. Pyeslər. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-944 səh.

 346. Elçin. Sadəlik və müdriklik. B.: 2007.-139 səh.

 347. Elçin. Ustad Bülbül . B.: 2005.-248 səh. 

 348. Elçinlə ədəbiyyat söhbəti.B.: 2012.-199 səh.

 349. Eldarov  Nəzər. Coğrafiyanın tədrisi metodikası. B.: 2011.-104 səh.

 350. Elektron bazalarının yaradılması və virtual xidmət metodik tövsiyə. B.: 2012.-46 səh.

 351. Eliot  T. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-597 səh.

 352. Elli E. Həyatın özü. B.: “Nərgiz”, 2010.-186 səh.

 353. Elli E. Mənim dualarım.B.: “Nurlan”,2006.-83 səh.

 354. Elli Eldar. Ana,mənə layla de. B.: “Nərgiz”,2009.-119 səh.

 355. Elli Eldar. Bir ömür itirmişəm.B.: “Nərgiz”,2012.-119 səh.

 356. Eloğlu  Z. Haqdan gələn səs. B.: “Yazıçı”, 2011.-526 səh.

 357. Eminalıyev  E. Mirzə Ələkbər Sabir: həyatı və sənəti. B.: “CBS”, 2012.-175 səh.

 358. Erkin Rəfiqə. Divin nağılı.  B.: “Qanun”, 2011.-47 səh.

 359. Ermənilər mütəfəkkirlərin gözü ilə Erməni elitasının etirafları. B.: “MBM”, 2012.-54 səh.

 360. Essel Stefan. Hiddətlənin! B.: “Qanun”, 2012.-32 səh.

 361. Etibar İskəndər. Sınmayan güzgü. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-303 səh.

 362. Etibar  İ. Sınmayan güzgü. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-304 səh.

 363. Eynəli bəy Sultanov: taleyi və sənəti. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-240 səh.

 364. Eyvazov E.Ə. Fizikadan məlumat kitabı. B.:2012.-292 səh.

 365. Eyyubov B. Vətənimizin istiqlaliyyəti şərəfimizdir : I cild. B.: “Çənlibel”, 2011.- 192 səh.

 366. Əbilov İsmayıl. Ömür xəzinəm. B.: “MBM”, 2012.-632 səh.

 367. Əbiyev  T.Q. İdmanın texniki vasitələri. B.: “Müəllim”, 2012.-208 səh.

 368. Əbiyev Telman. İdman metrologiyası.  B.: “Nərgiz”, 2008.-207 səh.

 369. Əbu Turxanın hikmət dünyası. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-448 səh.

 370. Əbu Turxanın hikmət dünyası. Bakı.: “Çaşıoğlu”,2012.-444 səh.

 371. Ədalətqızı Sevinc. İstiqlal abidəsi-Əhməd Cavad.  B.: “Nurlan”,2011.- 272 səh.

 372. Ədəbi əlaqələr. Toplu IV. B.: “Qartal”, 2010.-311 səh.

 373. Ədəbi İrəvan-2007 : Almanax. B.: “Nurlan”, 2008.-462 səh.

 374. Ədəbi İrəvan-2009 : Almanax  B.: “Nurlan”, 2009.-464 səh.

 375. Ədəbi Nobel antologiyası. B.: “Qanun”, 2012.-815 səh.

 376. Ədiloğlu Nurəddin. Ömür vağzalı. B.: “Qanun”, 2012.-424 səh.

 377. Əfəndiyeva Rüzgar. Ağdam döyüşür. B.: “Zaman”, 2002.-148 səh.

 378. Əfəndiyeva  R. Yol gedirəm. B.: “Şur”, 2011.-95 səh.

 379. Əfşar Sadiq bəy. Türkcə məktublar (transfoneliterasiya və fotofaksimile). B.: “Elm və təhsil” 2012.-87 səh.

 380. Əgər Şaiq olmasaydı. Məqalələr. Məruzələr. Xatirələr. B.: “Təhsil”, 2012.-246 səh.

 381. Əhməd Bakıxanov xatirələrdə. B.: “Mütərcim”, 2012.-180 səh.

 382. Əhməd Qədiməli. Cəza saatları. B.: “Uniprint”, 2012.-160 səh.

 383. Əhməd Məhəmməd Şərif. İslama yeni baxış. B.: 2011.-255 səh.

 384. Əhmədli Baba. Azərizm yolunda-Türküzmə doğru. B.: “Nərgiz”,2012.-319 səh.

 385. Əhmədli S. Analar köç edəndə...B.: “Elm”, 2012.-95 səh.

 386. Əhmədli S. Zahid Xəlil-özü, sözü və izi ilə. B.: “MBM”, 2012.-495 səh.

 387. Əhmədoğlu Malik. Dağtumas şəhidləri publisistika,şeirlər.B.: “Nərgiz”, 2012.-102 səh.

 388. Əhmədov B. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. I cild.B.: “Elm və təhsil”,2011.-477 səh.

 389. Əhmədov E.Y. Azərbaycanda kitabxana-informasiya işinin hüquqi bazası. B.:2012.-215 səh.

 390. Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Azərbaycan mətbəx ensiklopediyası. B.:2012.-367 səh.

 391. Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Ərzaq məhsullarının adları. B.: 2012.-305 səh.

 392. Əhmədov Əhməd-Cabir. Yaddaşlarda iz qalanda. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-175 səh.

 393. Əhmədov T. İslam və digər dinlərə ümumi baxış. B.: “MBM”, 2012.-169 səh.

 394. Əhmədov Teymur . Mirzə İbrahimov. Həyat və yaradıcılığı . B.: 2009.-221 səh.

 395. Əhmədov Teymur. Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə) Ensiklopedik məlumat kitabı. B.: “Nurlar”, 2011.-1056 səh.

 396. Əhmədov Yusif. 366 ¹ -li məhbus. B.: “Şərq-Qərb”, 2012.-408 səh.

 397. Əhmədov Yusif. Ələkeçməzlər-1. B.: 2011.-368 səh.

 398. Əhmədov Yusif. Həqiqət Əhmədova-70. B.: “AN Poliqraf”,2011.-136 səh.

 399. Əhmədov Yusif. Məxmər yuxuların mahnısı. B.: Biznes Universiteti”, 2007.-264 səh.

 400. Əhmədov Yusif. Zamanın nəbzi. B.: AF-Poliqraf”, 2009.-390 səh.

 401. Əhmədov  B. Fasiləsiz nəqliyyat maşınları fənnindən laboratoriya işləri. B.: “Sabah”, 2005.-128 səh.

 402. Əhmədov  Əhməd-Cabir. Elmi-pedaqoji fəaliyyəti 70. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-72 səh.

 403. Əhmədova Sevda. Tamlı malların ekspertizası. B.: 2012.-158 səh.

 404. Əkbərov Nazim. Yaradılışın qayəsi. B.: “Xəzər nəşriyyatı”, 2010.-318 səh.

 405. Əl-Bakuvi əş-şirvani Seyid Yəhya. Şəfa əl Əsrar.B.: “Elm”, 2010.-408 səh.

 406. Ələkbərqızı Nəzakət. Ziyalılıq zirvəsi. B.: 2011.-245 səh.

 407. Ələkbərli Natiq.Tənzimlənən qiymətlər və dövlət rüsumları. B.: 2011.- 224 səh.

 408. Ələkbərov Kazım. Şirin acı xatirələr. B.: “Vətən”, 2012.-48 səh.

 409. Ələkbərova Əzizə. Nəcəf bəy Vəzirovun arxivinin təsviri. B.: “MK”, 2012.-116 səh.

 410. Ələkbərzadə Elçin . Nostradamusdan Vanqaya qədər fenomenal insanlar.  B.: 2011-291 səh.

 411. Ələkbərzadə Elçin . Vanqanın sirli aləmi. B.: “Zərdabi LTD”, 2011.-215 səh.

 412. Əl-Əlvani Dr.Taha Cabir. Müasir dövrdə məfkurə böhranı: diaqnostikası və həlli üçün verilən təkliflər. B.: “İdrak”, 2009.-38 səh.

 413. Əl-Əlvani Taha Cabir. Bacarıqlar və maneələr prizmasında. İslam düşüncəsinin islahı. B.: “İdrak”,2009.-98 səh.

 414. Əl-Hümeydi Əbdüləziz. Mötədillik işığında əqidənin prinsipləri. B.: 2010.-55 səh.

 415. Əli A. İdrak. B.: 2007.-282 səh.

 416. Əli A. Vətən mücadiləsi. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-329 səh.

 417. Əli Rəsulov xatirələrdə. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2007.-356 səh.

 418. Əliqızı Z. Ovucun iç aləmi. B.: 2008.-84 səh.

 419. Əliqızı Zeynəb. Ovucun iç aləmi. Əl falı. B.: 2008.-84 səh.

 420. Əliqızı  Z. Burulğan. B.: 2012.-169 səh.

 421. Əliquliyev R. İnformasiya təhlükəsizliyi insidentləri. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2011.-218 səh.

 422. Əliquliyev R. İnternet-medianın meydana gəlməsi və inkişafı: əsas istiqamətlər və xüsusiyyətlər. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2012.-59 səh.

 423. Əliquliyev Rasim. Fərdlərdə informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasına struktur yanaşma. B.:2011.-47 səh.

 424. Əliquliyev  R. Əşyaların interneti. B.: “İnformasiya texnologiyaları”, 2012.-48 səh.

 425. Əlimirzəyev Xalid.  M.F.Axundovun ideal sənət dünyası. B.: “Nurlan”, 2007.-228 səh.

 426. Əlimirzəyev Xalid. Ədəbi-tənqidi məqalələr(1960-1980-ci illər).B.: “Elm və təhsil”,2011.-672 səh.

 427. Əlimirzəyev Xalid. Ədəbiyyatşünaslığın elmi-nəzəri əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-413 səh.

 428. Əlimirzəyeva Rəfayət Xalid qızı. Mir Cəlalın ədəbi-tənqidi görüşləri. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri.B.: “Adiloğlu”, 2008.-71 səh.

 429. Əlimirzəyeva  R. Mir Cəlalın ədəbi-tənqidi görüşləri. B.: “Adiloğlu”, 2008.-71 səh.

 430. Əlimirzəyeva  R. Nəriman Nərimanovun yaradıcılığında maarifçi ziyalı problemi. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-142 səh.

 431. Əlimirzəyeva  Rəfayət Xalid qızı. Nəriman Nərimanovun yaradıcılığında maarifçi ziyalı problemi. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-142 səh.

 432. Əlirzayev Ə.Q. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-büdcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri. B.: 2012.-584 səh.

 433. Əliyev  Kamran. Eposun poetikası: "Dədə Qorqud" və "Koroğlu". B.: “Elm və təhsil”, 2011.-164 səh.

 434. Əliyev Ç.A. Hidravlik maşınlarda polimer kompozit kipləndiricilərin hermetiklik qabiliyyətinin artırılması. B.: “Elm”, 2012.-181 səh.

 435. Əliyev Etibar. Azərbaycan Respublikasının polis hüququ. B.: “UniPrint”, 2012.-376 səh.

 436. Əliyev Fuad. Müasir mərhələdə vətənpərvərlik tərbiyəsi metodik vəsait. B.: 2012.-156 səh.

 437. Əliyev Heydər . Müstəqilliyimiz əbədidir.37-ci kitab. B.: “Azərnəşr”, 2011.- 520 səh.

 438. Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir. 39-cu kitab. İyun,2002-iyul,2002. B.: “Azərnəşr”, 2012.-480 səh.

 439. Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir.40-cı kitab. İyul,2002-sentyabr,2002. B.: “Azərnəşr”,2012.-511 səh.

 440. Əliyev İlham .İnkişaf -məqsədimizdir. 8-ci kitab. B.: “Azərnəşr”, 2011.-407 səh.

 441. Əliyev İlham. Qafqazda imperiyalar və ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi. B.: 2012.-210 səh.

 442. Əliyev İlham.İnkişaf-məqsədimizdir. 9-cu kitab.Mart 2005-may 2005. B.:”Azərnəşr”,2012.-408 səh.

 443. Əliyev Kamran. Abbas Zamanov olmasaydı.B.: “Elm”, 2011.-140 səh.

 444. Əliyev Müseyib. Bankların inkişaf istiqamətləri monoqrafiya. B.: “Şərq-Qərb”,  2011-120 səh.

 445. Əliyev Nazim. Cinayət hüququnda iştirakçılıq problemi B.: “Təknur”,  2011.-255 səh.

 446. Əliyev Nəriman. Nizami Gəncəvinin memarlıq duşuncələri. B.: 2012.-75 səh.

 447. Əliyev R.Q. Veksel dövriyyəsi. B.: “Səda”,2008.-236 səh.

 448. Əliyev Rəhim. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. B.: “Qanun”, 2012.-464 səh.

 449. Əliyev Sahib. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-344 səh.

 450. Əliyev Ş. Cinayətkarlığın elm kimi öyrənilməsi. B.: “Mütərcim”, 2012.-164 səh.

 451. Əliyev Şəfa. Xüsusi iqtisadi zonaların tətbiqi problemləri. B.: 2012.-360 səh.

 452. Əliyev T. İnsan resurslarının idarə edilməsi. B.: “ADNA”, 2012.-303 səh.

 453. Əliyev Tofiq. İngiliscə-azərbaycanca ictimai-siyasi lüğət. B.: “Adiloğlu”, 2007.-692 səh.

 454. Əliyev V.L. Ştrixli kodlaşdırma. B.: 2011.-162 səh.

 455. Əliyev Z. Sabir təsviri sənətdə.B.: “Təhsil”,2012.-166 səh.

 456. Əliyev Ziyadxan. Zakir Hüseynov. Tənha döyüşçü. B.: 2011.- 208 səh.

 457. Əliyev  N. Cinayət hüququnda iştirakçılıq problemi: müasir yanaşma. B.: “Təknur”, 2011.-255 səh.

 458. Əliyev  Ş. Ailə faciəsi. B.: “Nərgiz”, 2012.-159 səh.

 459. Əliyev  Z. Avropa insan hüquqları məhkəməsi. B.: “AZSEA”2012.-231 səh.

 460. Əliyeva Afaq. Cəlil Məmmədquluzadə irsinin nəşri məsələləri.  B.: “Elm və təhsil”, 2012.-171 səh.

 461. Əliyeva Fərəh. XX əsrin II yarısında Azərbaycan musiqisinin yeni inkişaf  yolları. B.: “Elm”, 2012.-208 səh.

 462. Əliyeva Nuray. Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-192 səh.

 463. Əliyeva Səidə. Nağıl dünyam. B.: “Elm və təhsil” , 2011.-136 səh.

 464. Əliyeva  F. "Əmrah" dastanının Türkmən versiyası: genezisi və formalaşması. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-311 səh.

 465. Əliyeva  İ. Azərbaycan musiqisi əsasında lad-intonasiya eşitmə hazırlığı üzrə praktiki vəsait. B.: “Adiloğlu”, 2010.-243 səh.

 466. Əlizadə Axund Hacı Soltan. Mazandaran pələngi İmaməli Həbibi. B.: “Ozan”, 2012.-152 səh.

 467. Əlizadə Arzuxanım. Violino ifaçılığı əsaslarına qısa ekskurs. B.: “UniPrint”, 2012.-93 səh.

 468. Əlizadə M. Microsoft word 2007.B.: “Səda”,2012.-231 səh.

 469. Əlizadə Mətləb. 3 ds Max 2009. Üçölçülü qrafika və animasiya. B. : “Adiloğlu” ,2009.-271 səh.

 470. Əlizadə Mətləb. CorelDRAW qrafik redaktoru .B.: 2011.-231 səh.

 471. Əlizadə Mətləb. Kompüter və hesablama sistemlərinin arxitekturası. B.: 2011.-648 səh.

 472. Əlizadə Şükür. Fizikadan nümayiş eksperimenti.  B.: 2011.-143 səh.

 473. Əlizadə  A. Geologiya İnstitutu Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 ili ərzində. B.: “Nafta-Press”, 2011.-112 səh.

 474. Əl-Qardavi Yusif. Məzhəbləarası problemlər: həlli yolları və 10 prinsip. B.: 2010.-81 səh.

 475. Əlyazmalar institutunda saxlanılan fransızdilli materiallar kataloqu. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-173 səh.

 476. Əmanətə xəyanət. B.: “Beşik”, 2008.-18 səh.

 477. Əmarə Məhəmməd. İslam metodologiyasının xüsusiyyətləri. B.: “İdrak”,2011.-324 səh.

 478. Əmək münasibətləri: A-dan Z-yə. B.: 2012.-410 səh.

 479. Əmir Teymurun vəsiyyətləri. B.: “Qanun”, 2012.-196 səh.

 480. Əmiraslanov Tahir. Qarabağ mətbəxi. B.: “Nurlar”, 2012.-216 səh.

 481. Əmiraslanov Tahir. Mətbəx dastanı. B.: 2012.-208 səh.

 482. Əmsal və nəsayehi-türki. Türk misal və nəsihətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2012. - 46 səh.

 483. Ən-Nədvi Əbül Həsən. İslamın mədəniyyətə təsirləri və bəşəriyyətə verdikləri. B.: “İdrak”,2009.-71 səh.

 484. Əroğul Əlisahib. Azərbaycanda erməni -daşnak terrorunun xronologiyası. B.: “Təknur”, 2011.-319 səh.

 485. Əroğul Əlisahib. Halə. B.: “Təknur”, 2011.-608 səh.

 486. Əroğul Əlisahib. İslama gəlin ey insanlar. B.: “Təknur”, 2012.-320 səh.

 487. Əroğul Əlisahib. Qeyri-türk müəlliflər erməniləri ittiham edir. B.: “Təknur”, 2011.-320 səh.

 488. Əsədov Ç. Talassemiya. B.: 2001.-94 səh.

 489. Əsədov İbrahim. Zəngilan. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-124 səh.

 490. Əsədova Məlahət. Qobustanın hidrogeoloji şəraiti və hidrogeoloji axtarış işlərində elektrik kəşfiyyat üsullarının rolu. B.: “Ləman”, 2012.-130 səh.

 491. Əsgərov Bəxtiyar. Məmməd Səid Ordubadinin dramaturgiyası. B.: “E.L”,  2013.-184 səh.

 492. Əsgərov Vüsal. İman sahibi. B.: 2008.-175 səh.

 493. Əsgərova Afaq. "Oğuznamə"nin dili. B.: “Təhsil”, 2011.-210 səh.

 494. Əsgərova  Reyhan . Pul, kredit və banklar. B.: “Mütərcim”, 2007.-391 səh.

 495. Əş-Şərif Məhəmməd Əbdülqəffar. İslam cəmiyyətində düşüncə plüralizmi və dialoq mədəniyyəti. B,: “Idrak”, 2009.-21 səh.

 496. Əttar Şeyx Fəridəddin.Təzkirətül-Övliya. B.: 2011.-614 səh

 497. Əyyub Nəriman. Qəhrəman Mübariz. B.: “Adiloğlu”, 2012.-223 səh.

 498. Əyyub Nəriman. Zakir. B.: “Nərgiz”, 2012.-180 səh.

 499. Əzimov Abas. Azərbaycan Milli Komandası. B.: 2012.-160 səh.

 500. Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın məcmuəsi. B.: “CBS”, 2012.-718 səh.

 501. Əzizov Ə.H. Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika hidroaparatları. B.: 2003.-94 səh.

 502. Əzizov Ə.H. Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika. B.: 2003.-34 səh.

 503. Əzizov Əzizağa. Həcmi hidravlik intiqallar və hidropnevmoavtomatika. I-II cild. B.: “ADNA”, 2012.-503 səh.

 504. Əzizov  Ə. "Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika" kursundan məşğələlər. B.: “ADNA”, 156 səh.

 505. Əzizov  Ə. "Hidravlik maşınlar və hidravlik intiqallar" kursundan laboratoriya işləri. B.: “ADNA”, 2008.-190 səh.

 506. Əzizov  Ə. "Hidravlik maşınlar" kursundan laboratoriya praktikumu. B.: “ADNA”, 2007.-118 səh.

 507. Əzizov  Ə. Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika. B.: “ADNA”, 2003.-94 səh.

 508. Feyxtvanger  L. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-807 səh.

 509. Fəhmi İlqar. Akvarium. B.: “Qanun”, 2012.-248 səh.

 510. Fərdi kompüterlə ümumi tanışlıq. B.: “Nağıl evi” 2011.-41 səh.

 511. Fəridə Ləman. Qorxusuz Tehran. B.: 2011.-64 səh.

 512. Fərman  Bahadur. Əmanətdir ürəyim. B.: “Nurlar”, 2010.-320 səh.

 513. Fərman B. Qəlbimi bükdüm payıza. Gəncə.: “Gəncə Poliqrafiya” ASC”, 2012.-110 səh.

 514. Fərzəli Arif. Yağışa düşən qərib. B.: Adiloğlu”, 2011.-191 səh.

 515. Fikrət Cəbrayıl. Qəzəllər. B.: “Nurlan”, 2009.-263 səh.

 516. Fikrətoğlu Orxan. Üçüncü günün adamı. B.: “XXI Yeni Nəşrlər Evi”, 1999.-192 səh.

 517. Folkner  U. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-636 səh.

 518. Fromm, Erix. Sevmək sənəti. B.: “Qanun”, 2012.-143 səh.

 519. Fuad Seyidzadə : xatirələr karvanında . B.: 2009.-438 səh.

 520. Füzuli Məhəmməd. Rind və Zahid. B,: “Nurlar”,2012.-136 səh.

 521. Gevr Jan. Xacə şah. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2012.-648 səh.

 522. Gəncalp Güntay. Hüseyn Cavidin təsvir etdiyi Atatürk. B.: “Qanun”, 2012.-88 səh.

 523. Gəncalp Güntay. Sezənin sevgisi. B.: “Qanun”, 2008.-308 səh.

 524. Gəncalp Güntay. Səfəvilər. B.: “Qanun”, 2012.-272 səh.

 525. Gəncəvi Nizami. Xəmsə. Gəncə.: 2011.-776 səh.

 526. Gəncəvi Nizami. Leyli və Məcnun. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-356 səh.

 527. Gənzəli Rasim. Qurdbəşər. B.: 2011.-208 səh.

 528. Görə Fahri (Türkiyə). Yuvasız quşlar kimi. B.: “Vektor”, 2011.-116 səh.

 529. Göyalp Ziya. Türkçülüyün əsasları. B.: “Xəzər Universiteti”, 2010.-208 səh.

 530. Göyçəli Həsən. Ayrılmazdım Göyçəm səndən. B.: 2004.-117 səh.

 531. Göyçəli Həsən. Mənsiz qalan mənim dünyam. B.: “Səda”, 2011.-200 səh.

 532. Göyçəli Həsən. Yaşa ürəyim. B.: "MBM", 2012.-203 səh.

 533. Göyüşov Nəsib Cümşüd oğlu. Füzuli : düşüncə və ruhun poetikası.  B.: 2011.-454 səh.

 534. Göyüşov  Rüfət Akif oğlu. Mülki hüquq (ümumi hissə). B.: “Təknur “, 2011.-375 səh.

 535. Gözəlova Rəna. Excel.B.: “ İnformasiya texnologiyaları”, 2012.-209 səh.

 536. Gün işığı qanunu. B.: “Yeni Nəsil”, 2004.-44 səh.

 537. Günər Məstan. Seçilmiş əsərləri. B.: 2003.-436 səh.

 538. Hacı Əlövsət. Qəlbimin səsi. II cild. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-276 səh.

 539. Hacı Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəviyə görə cəmiyyətin dəyişməsi fərddən, fərdin dəyişməsi qəlbdən başlayır. B.: “Nafta-Press”, 2012.-61 səh.

 540. Hacı Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəviyə görə insan qəlbinin həqiqətləri. V kitab. B.: “Nafta-Press”, 2012.-504 səh.

 541. Hacıbəyli Üzeyir bəy. Bayrağımız sarsılmaz. B.: “Avrasiya Press”, 2011.-428 səh.

 542. Hacıbəyli  Ü. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni. B.: 2011.-6 səh.

 543. Hacılar  V. Gürcüstanda türk xalq ədəbiyyatı ənənələri. B.: “Səda”, 2005.-303 səh.

 544. Hacılar  V. Türkdilli gürcü, yunan və aysoru aşıq şairləri. B.: “Səda”, 2007.-203 səh.

 545. Hacılı N. Dağın dağdan ağır gəlir. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-117 səh.

 546. Hacılı Nazlı . Naxcıvana gəl. Naxcıvan.: 2011.-72 səh.

 547. Hacıyev  Fazil. Audit. B.: “İndigo”, 2011.-246 səh

 548. Hacıyev Elvin. Dövlət qulluğuna qəbul. B.: 2012.-263 səh.

 549. Hacıyev İ. Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2012.-191 səh.

 550. Hacıyev İ.A. Azərbaycanda sənaye dizaynının təşəkkülü və inkişaf istiqamətləri. B.: “Təknur”, 2011.-224 səh.

 551. Hacıyev Q. Qarabağlı hərbiçilər : ÇAR və AXC ordusunun zabitləri. B.: “Təknur”, 2011.-319 səh.

 552. Hacıyev Zemfira .Azərbaycan Dövlət Muzeyi. B.: “Şərq-Qərb”, 2012.-152 səh.

 553. Hacıyev Zemfira. Qarabağın tarixi-mədəni irsi. B.: 2012.-10 səh.

 554. Hacıyev  Şəmsəddin. Dünya iqtisadiyyatının tarixi. B.: 2011.-496 səh.

 555. Hacıyeva Zemfira. İrəvan xanlığının tarixşünaslığı. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-140 səh.

 556. Hacıyeva  M. Firəngiz Əlizadə musiqisinin fəlsəfi dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-215 səh.

 557. Hacızadə  A. Sənsizliyi duyacağam. B.: “Nurlan”, 2011.-135 səh.

 558. Hacızadə  Elşən. Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi. B.: “”Elm”, 2011.-128 səh

 559. Hacızadə  N. Onun sənət həyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-211 səh.

 560. Hacızalov Yalçın. İqtisadi kibernetika. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-324 səh.

 561. Hakimlərin etik davranış kodeksi.Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində kargüzarlığin aparılmasına dair təlimat. B.: “Qanun”, 2011.-171 səh.

 562. Hans-Peter-Şvars. Adenauer haqqında düşüncələr. B.: “Qanun”, 2012.-204 səh.

 563. Hasan R. İlafa.B.: “Qanun”,2011.-160 səh.

 564. Hesselberq Erik. Kon-Tiki və mən uşaq kitabları silsiləsi.  B.:2012.-164 səh.

 565. Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə. B.: “Təhsil”,2012.-319 səh.

 566. Heydər Əliyev Sarayı. Üçüncü kitab. B.: “Təhsil”, 2010.-167 səh.

 567. Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası. B.: “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2011.-304 səh.

 568. Heydəroğlu Hacı Arif. Hikmət, Fəzilət və dəlilləri ilə ibadətlər-müxtəsər elmihal. B.: “Nurlar”, 2009.-352 səh.

 569. Heydərov X. Konstruksiyaları avtomatik layihəetmə sistemləri. B.: 2012.-149 səh.

 570. Heydərov Telman. Geriyə boylananda. B.: 2012.-232 səh.

 571. Heyerdal Tur . Adəmin izləri ilə, xatirələr. 8-ci kitab. B.: 2011.-312 səh.

 572. Heyət Cavad. Türk dilləri və ləhcələrinin tarixi. I-II kitab.  B.: “Təhsil”, 2011.-350 səh.

 573. Həbibov İbrahim. Sevərək yaşadığım həyatım mənim. B. : “Şərq-Qərb” -2011.-166 səh.

 574. Həcmi hidravlik maşınlar. B.: “ADNA”, 2010.-601 səh.

 575. Həmid Taleh. Sənə məktublar yazıram. B.: “Qanun”, 2012.-216 səh.

 576. Həmid  X. Bir sevgidən doğulan. B.: “Apostrof”, 2011.-156 səh.

 577. Həmidov Ənvər Mete. İntellektual ekologiya. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-584 səh.

 578. Həmidov M. H. Elektrotexnikadan xüsusi məsələlər. B.: 2012.-99 səh.

 579. Həmzəyev G.Ə. və b. Quba rayonunun coğrafiyası. B.: “Müəllim”, 2010.-160 səh.

 580. Hənifə xanım Məlikova. Abayevanın xatirələri.B.: “Adiloğlu”,2005.-125 səh.

 581. Hər sözü az demək daha xoş olar.B.: 2012.-59 səh.

 582. Həsən Ə. Vətən sağ olsun! B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-158 səh.

 583. Həsənqızı A. Aşıq yaradıcılığı mühacirət folklorşünaslığınd. B.: “Azərnəşr”, 2011.-154 səh.

 584. Həsənqızı Almaz. Azərbaycan mərasimləri mühacirə folklorşünaslığında.B.: “Azərnəşr”, 2011.-156 səh.

 585. Həsənli Ağamusa. Dədəmin. B.: “Adiloğlu”, 2012.-176 səh.

 586. Həsənli Asif. Müsəlmanlara qarşı təcavüzkar siyasət. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-180 səh.

 587. Həsənli Asif. Şəhidliyin uca zirvəsində. B.: “Nurlan”, 2010.-144 səh.

 588. Həsənli Ələsgər. Tanımaq istəsən. Sumqayıt.: “Bilik”, 2012.-144 səh.

 589. Həsənli Hacı Sabir. Peyğəmbərlər tarixi. B.: “İdrak İctimai Birliyi”, 2012.-440 səh.

 590. Həsənli Həzi. Dağlar Əlinin təbəssümü. B.: “Uğur”, 2011.-150 səh.

 591. Həsənli Həzi. İşıq əlifbası. B.: “Uğur”, 2012.-140 səh.

 592. Həsənli Oruc. Sosial psixopedaqogikada istedadlı uşaqlar problemi. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-392 səh.

 593. Həsənli Sabir Peyğəmbərlər tarixi. B.: “CBS”, 2012.-440 səh.

 594. Həsənli Tahir. Yerfililər. B.: “Kitab klubu”, 2012.-127 səh.

 595. Həsənoğlu Aygün. Bütün müharibələrə lənət. B.: “Təknur”, 2009.-224 səh.

 596. Həsənoğlu  Ş. Beşyüzevli. B.: 2011.-480 səh.

 597. Həsənov Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri. II cild. B.: “ADPU”, 2012.-430 səh.

 598. Həsənov Sabir. Quyuların hidravliki hesabatı və hidrogeoloji parametrlərin təyini metodları. B.: “Elm”, 2011.-244 səh.

 599. Həsənov Simran. Vergi hüququ. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-348 səh.

 600. Həsənova Afət. Musiqi nəzəriyyəsinin əsasları. I hissə. B.: “ADPU”, 2012.-215 səh.

 601. Həsənzadə Nəriman. Tariximiz, taleyimiz. B.: “Elm və həyat”, 2002.-606 səh.

 602. Həsənzadə T. Qacarlar dövrünün titulları. B.: “Elm və təhsil”, 2012. - 245 səh.

 603. Həsənzadə  T. Sona Xəyal "Müasirlərim". B.: “MBM”, 2011.-63 səh.

 604. Həşimli H. Hüseyn Cavidin lirikası və Avropa poetik ənənələri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-91 səh.

 605. Həzrət Məhəmmədin hikmət xəzinəsindən örnəklər. B.:"Şərq-Qərb", 2012.-247 səh.

 606. Hicran Fəridə. Güzgü arxetipi folklorda. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-56səh.

 607. Hicran Fəridə. Yuxular-yozmalar və röyanın sirləri müdriklərimizin idrak xəzinəsində. B.: “Elm  və təhsil “, 2011.-192 səh.

 608. Hidayət . Mir Cəlal dünyasından sətirlər.B.: 2006.- 41 səh.

 609. Hidayət Sadiq. Bitkilərlə qidalanmanın faydaları. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-114 səh.

 610. Hidayətqızı Saminə. Yüz türk qadını. I kitab. B.: “Apostroff”, 2012.-320 səh.

 611. Hiyləgərin sonu.B.: “Beşik”,2008.-14 səh.

 612. Hümmətov Səid. Parlaq nurun sehrindən. B.:2005.-265 səh.

 613. Hümmətov  s. Haqdan söz açanda... B.: “AN Poliqraf”, 2011.-288 səh.

 614. Hümmətov, Səyid. Bürünübdü haqqın tülünə. B.: “AN Poliqraf”, 2012.-285 səh.

 615. Hümmətova Xuraman. Yunus Əmrə.  B.: “Elm və təhsil" , 2012.-236 səh.

 616. Hüseyn ibn İshaq. Sadə dərmanlar haqqında kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-224 səh.

 617. Hüseynbəyli Elçin. Yolayrıcında qaçış. B.: “Qanun”, 2012.-196 səh.

 618. Hüseyn-Xəzər. Burdan bir atlı keçdi.B.: “Elm və təhsil”, 2012.-312 səh.

 619. Hüseynli N. Türk dillərinin geneologiyası: şumer və türk leksik paralelləri. B.: “Nağıl evi”, 2012.-355 səh.

 620. Hüseynoğlu Səmayə. Bir topa buludam yağmamış. B.: “Sabah”, 2011.-458 səh.

 621. Hüseynov  İ. Kulturologiya tarixi. B.: “Mars-Print”, 2012.-876 səh.

 622. Hüseynov B. İ. Telekommunikasiya texnologiyaları ingiliscə-azərbaycanca izahlı terminoloji lüğət. B: “Apostroff” ,2012.-512 səh.

 623. Hüseynov Lətif. Beynəlxalq hüquq. B.: “ABU”, 2008.-240 səh

 624. Hüseynov Lətif. Beynəlxalq hüquq. B.: “Qanun”, 2012.-368 səh.

 625. Hüseynov V.A. Kvant elektrodinamikası.B.: “Şərq-Qərb”,2012.-233 səh.

 626. Hüseynov  Əliş. Biologiya tədrisinin müasir metodikası. B.: 2012.-150 səh.

 627. Hüseynov  M. Qanlı döyüşlərin canlı şahidləri. B.: “Təknur”, 2011.-208 səh.

 628. Hüseynov  Məhərrəm. Janr zaman və ədəbi qəhrəman. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-160 səh.

 629. Hüseynov, Süleyman. Fransız dili. B.: “Mütərcim”, 2012.-280 səh.

 630. Hüseynova A.M. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi. B.: “Təhsil”, 2012.-286 səh.

 631. Hüseynova L.Ə. Heydər Əliyev irsində Azərbaycan tarixi məsələləri.B.: 2011.-213 səh.

 632. Hüseynova Rəhilə. Tapmacalar. B.: “Bilik”, 2012.-44 səh.

 633. Hüseynova  L. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı: Böyük yolun tarixi. (1934-2009). B.: “E.L”, 2010.-445 səh.

 634. Hüseynova  M. Eldar İsmayıl yaradıcılığının bəzi aspektləri. B.: “Çənlibel”, 2011.-115 səh.

 635. HüseynovV. Biblioqrafiya. B.:2012.-55 səh.

 636. Hüseynzadə  R. Tərbiyə işi və onun metodikası. B.: “ADPU”, 2012.-442 səh.

 637. Hüsnün gözəl. Qarışıq xor ilə fortepiano üçün. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-18 səh

 638. Xamenei Seyyid Əli. Şəri suallara cavablar. B.: “Ülvi-həyat”, 2008.-309 səh.

 639. Xanəliyev S. Əziz Şərifin əsərlərinin biblioqrafiyası. B.: “MBM”, 2012.-131 səh.

 640. Xələfli Ə.R. Araz ağrısı. B.: 2012.-383 səh.

 641. Xələfli Əli Rza. Adı Şadiman olanın. B.: “Səda”, 2009.-256 səh.

 642. Xələfli Əli Rza. Axtala əfsanəsi. B.: “Adiloğlu”, 2010.-144 səh.

 643. Xəlifəzadə Cabir. Azərbaycan milli kulinariyasının ləziz nemətləri. B.: “Adiloğlu” ,2009.-511 səh.

 644. Xəlifəzadə Cabir. Azərbaycan milli mətbəxinin əziz və ləziz Şəki xörəkləri. B.: “Zərdabi”, 2011.-151 səh.

 645. Xəlifəzadə Cabir. Düzgün qidalanma, sağlamlıq. B.: 2012.-190 səh.

 646. Xəlifəzadə Cabir. Hər ağacdan bir yarpaq. B.:2011.-111 səh.

 647. Xəlifəzadə Cabir. Karvan yolunun hekayətləri. B.: 2008.-251 səh.

 648. Xəlifəzadə Cabir. Qəlbimin duyğuları.B.: 2010.-126 səh.

 649. Xəlilov Eldar. Cahillik. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-504 səh.

 650. Xəlilov Eldar. Dahilərdən öyrənək. B.: “Nurlan”, 2011.-332 səh.

 651. Xəlilov Eldar. Tarixə baxış. B.: “Nurlan”, 2011.-304 səh.

 652. Xəlilov Eldar. Tarixin səhifələrindən. B.: “E.L”, 2012.-424 səh.

 653. Xəlilov İ. İntiqal muftalarının seçilməsinin nəzəri əsasları. B.: “Elm”, 2011.-301 səh.

 654. Xəlilov Vidadi. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. B.: “Nərgiz”, 2011.

 655. Xəzri Nəbi. Seçilmiş şeirlər. I kitab. B.: 2002.-208 səh.

 656. Xıdırov Həsən. Xilaskar. B.: “Şirvannəşr”, 2003.-104 səh.

 657. Xıdırov Həsən. Ümumi elektrotexnika ilə elektronikanın əsasları. B.: 2007.-319 səh.

 658. Xocalı - XX əsrin soyqırımı. B.: 2012.-132 səh.

 659. İbadov Nadir. Vektorial analiz. Gəncə.: 2012.-257 səh.

 660. İbişov Salman. Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mücadiləsi. B.: “Elm”, 2012.-336 səh.

 661. İbrahimbəyov Maqsud. Müdrik sfinks gülümsəyir. B.: “Səda”, 2002.-84 səh.

 662. İbrahimli X. Azərbaycan mühacirəti tarixi.B.: “Elm və təhsil”,2012.-371 səh.

 663. İbrahimli Xaləddin. Politologiya. B.: 2012.-209 səh.

 664. İbrahimli Sahib. Imzamı dünyaya nahaq gətirdim. B.: “Təknur”, 2011-804 səh.

 665. İbrahimoğlu Sabir. Oxunmamış nəğmələr. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2012.-186 səh.

 666. İbrahimov Əli. Azərbaycan ictimai-siyasi fikrində ədalətli hökmdar problem. B.:”Təknur”, 2010.-131 səh.

 667. İbrahimov Əli. Ruhumu oxşayan nəğməli anlar. B.: “Elm və təhsil”. 2012.-144 səh.

 668. İbrahimov İ. Vətən düşüncələri.B.: “Təknur”,2012.-767 səh.

 669. İbrahimov Sənan. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının tarixi, metodologiyası və problemləri. B.: 2012.-183 səh.

 670. İbrahimov  R. Süxurdağıdıcı alətlər. B.: “Çaşıoğlu”, 2011.-260 səh.

 671. İbrahimova Aidə. Türkiyəli tələbələrə Azərbaycan dili tədrisinin bəzi nəzəri problemləri. B.: “Nurlan”, 2005.-114 səh.

 672. İdarəetmə nəzəriyyəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-344 səh.

 673. İdris. Böyük İpək (Türk) Yolunun Xəzər Distansiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-49 səh.

 674. İki fortepiano üçün işləmələr. B.: “Mütərcim”, 2012.-78 səh

 675. İldırımzadə Yusif. Anama məktublar. B.: 2012.-207 səh.

 676. İlham Əliyev 8 il hakimiyyətdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-308 səh.

 677. İlisu. Ensiklopedik məlumat kitabı. B.: “Vətən”, 2012.-416 səh.

 678. İlməzli İsmayıl. Od üstündə oynayanlar. B.: “Nurlan”, 2012.-231 səh.

 679. İmamverdiyev s.B. Nefroptozun cərrahi müalicəsi. B.:”Elm”,2011.-132 səh.

 680. İmanlı Akif. Onomastika məsələləri. Naxçıvan.: “Məktəb”,2011.-313 səh.

 681. İmanov Əzizağa . Biznes və menecment.  B.: “Elm”, 2011.-363 səh.

 682. İmperator qartalı leşyeyən və çöl muymulu Azərbaycanda. Naxçıvan.: Tusi”, 2011.-76 səh.

 683. İnam Ata. On kutsal bitiq 3.B.: “Qanun”, 2012.-232 səh.

 684. İnam Ata. On kutsal bitiq 4.B.: “Qanun”, 2012.-232 səh.

 685. İncəli Ələddin . Üç kitab və ya Qarabağnamə.  B.: 2011.-300 səh.

 686. İnformasiya müharibələri və kompüter cinayətkarlığı. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-118 səh.

 687. İrfan Tural. Səni ruhuma yazdım.. B.: “Qanun”, 2012.-112 səh.

 688. İsaxanlı İsaxan. Azərbaycanda latın əlifbasına keçid və Fərhad Ağazadə. B.: “Xəzər Universiteti”,2011.- 172 səh.

 689. İsaq İnqilab. Canım sənə desin. B.: 2012.-220 səh.

 690. İsayev Əhməd Məmməd oğlu. Üzü bəri baxan illər mənim sizdə nəyim qaldı: biblioqrafiya . Gəncə.: 2008.-184 səh.

 691. İsayev Əhməd. Gəncə şəhidləri. B.: 2005.- 239 səh.

 692. İsayev Əhməd. Gəncəli tarzən Məşdi Mehdiyev. B.: “Qismət”, 2012.-64 səh.

 693. İsayev Əhməd. Saxurların gözü Suvagil.  B.: “Çinar-çap”, 2008.-139 səh.

 694. İsayev Əhməd. Ucalan və ucaldan insanlar.  B.: 2010.-277 səh.

 695. İsen M. Təzkirədən bioqrafiyaya. B.: “OSKAR”, 2012.-359 səh.

 696. İsgəndər Cümşüd. Dörd qərənfil. B.: “Zərdabi”, 2012.-304 səh.

 697. İsgəndərov  E.B. Üzümçülük maşınlarının işlənməsinin nəzəri əsasları. B.: “Elm”, 2011.-140 səh.

 698. İsgəndərzadə Mustafa. Seçilmiş əsərləri. B.: “Avrasiya Press”, 2012.-680 səh.

 699. İshaqlı Afaq Yusifli. Azərbaycan ədəbiyyatı .Ədəbi xronoloji cədvəllər. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-76 səh.

 700. İskəndərəv Ramiz. Elmi-texniki tərəqqi: sosial-iqisadi aspektlər.. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-634 səh.

 701. İskəndərli Cabir . Azərbaycanda qeyri-ənənəvi dinlər və təriqətlər. B.: 2011.-110 səh.

 702. İskəndərzadə  E. Mənəm, sənsən, bir də o... B.: CONSTANT EMPİRE”, 2011.-304 səh.

 703. İslam dininin əsasları-II. B.: “Nurlar”, 2010.-416 səh.

 704. İslamda evlənmə və ailə hüququ. B.: “Xəzər Universiteti”, 2012.-400səh.

 705. İsmailzadə Şəlalə. Mavi gözlü qız. B.: “Qanun”, 2012.-264 səh.

 706. İsmayıl Eldar. Göyçənin qisası qalır. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-520 səh.

 707. İsmayıl Eldar. Ulu Göyçə de yatanlar ayılsın. B.: “Nurlan”, 2011.-200 səh.

 708. İsmayıl  E. Hazır ol qisasa, hazır ol, xalqım! B.: “Çənlibel”, 2011.-299 səh.

 709. İsmayıl  E. Qaldır türkün bayrağını. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-375 səh.

 710. İsmayıl  E. Yarpaqlar tökülmək istəmir hələ. B.: “Çənlibel”, 2011.-319 səh.

 711. İsmayılqızı Nigar. Sevgi deyilmi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-160 səh.

 712. İsmayılov M.T. Titrəyişli maserasiya ilə süfrə şərablarının texnologiyasının təkmilləşdirilməsi. B.: 2012.-48 səh.

 713. İsmayılova Mehriban. Psixologiyanın tədrisi metodikası. B.: “ADPU-nun mətbəəsi”, 2012.-446 səh.

 714. İsmayılova Təranə. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasına dair müntəxəbat. B.: “ADPU”, 2012.-307 səh.

 715. İsmayılova  M. Ünsiyyət psixologiyası. B,: “ADPU”, 2011.-264 səh.

 716. İsmayılova  N. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllini ğözləyən problem kimi. B.: “Yeni Poliqrafist" MMC,2010.-169 səh.

 717. İsmayılova  Nərminə. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllini gözləyən problem kimi. B.:"Yeni Poliqrafist" MMC, 2010.-169 səh.

 718. İsmayılova  Y. "Dədə Qorqud kitabı" və müasir Azərbaycan ədəbi düşüncəsi. B.: “Elm”, 2011.-367 səh.

 719. İsmayılzadə T. Badam çiçəyim. B.: 2012.-95 səh.

 720. İsmaylov F. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. B.: 2011.

 721. İspan ədəbiyyatı antologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-415 səh.

 722. İsrafilov Mahir. Məntiq və müasir dövrün paradoksları. B.: “UniPrint”, 2010.-120 səh.

 723. İstilik energetik qurğuları. B.: 2012.-479 səh.

 724. İsveçrə Konfederasiyasının prezidenti Mişelin Kalmi-Reyin Azərbaycana rəsmi səfəri . B.: 2011.-306 səh.

 725. Jurnalistlər üçün hüquqi terminlər lüğəti. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2012.-780 səh.

 726. Kafka Frans. Məhkəmə. B.: “Qanun”, 2012.-332 səh

 727. Kalkan M. Dr. Şaban. Azərbaycan sonetləri. B.: “Vektor”, 2012.-48 səh.

 728. Kamal Akif. Kəlbəcər batalyonu və əfsanəvi alay. B.: “Azərnəşr”, 2012.-330 səh.

 729. Kamal Rüstəm. Kamal Abdulla: Yazıdan mifə.B.: “Mütərcim”, 2011.-115 səh.

 730. Kamal Rüstəm. Ömür- inanc mətni. B.: 2010.-72 səh.

 731. Kamança və fortopiano üçün Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət köçürmələr.B.: “E.L.”,2011.-75 səh.

 732. Kamyu Alber. Taun. B.: “Qanun”, 2012.-328 səh.

 733. Karlsson  L. The Stairway. Rəsmi olaraq icazə verilən etibarlı qlobal təchizat zəncirinin idarə edilməsi . Dəyişən dünyada gömrük mühiti üçün kadr potensialının gücləndirilməsi. İsveç.: “PRİNFO Vargarda Tryckeri AB”, 2005.-287 səh.

 734. Kastaneda Karlos. Röyagörmə məharəti. B.: “CBS”, 2012.-328 səh.

 735. Kavabata  Y. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-605 səh

 736. Kaya Murat. Əbədi Yol Xəritəsi İslam. B.: “ İpəkyolu”, 2011.-646 səh.

 737. Kazımi Hacı Mir Kazım. Yaşatmaq yaşamaqdır. B.: 2011.-128 səh.

 738. Kazımoğlu M. Epos. Nəsr.  Problemlər. B.: “Adiloğlu”, 2012.-163 səh.

 739. Kazımoğlu  M. Folklorda obrazın ikiləşməsi. B.: “Elm”, 2011.-226 səh.

 740. Kazımov Mehdi. Farsdilli ədəbiyyatın yeddi əsri. B.: “Nafta-Press”, 2012.-391 səh.

 741. Kazımov T. Talelərini özləri yazanlar və ya həyat davam edir. I-II kitab. B.: 2012.-556 səh.

 742. Kazımov T. Talelərini özləri yazanlar və ya həyat davam edir... III kitab. B.: “UniPrint”, 2012.-571 səh.

 743. Kazımov T. Talelərini özləri yazanlar və ya həyat davam edir... IV kitab. B.: “UniPrint”, 2012.-540 səh.

 744. Kazımov Tahir. Talelərini özləri yazanlar. V kitab. B.: “UniPrint”, 2012.-524 səh.

 745. Kazımov Tahir. Talelərini özləri yazanlar. VI kitab. B.: “UniPrint”, 2012.-550 səh.

 746. Kazımova Fərqanə.  Azərbaycan ədəbiyyatının "Cüvəllağı"sı. B.: “Mütərcim”, 2012.-324 səh.

 747. Kazımzadə Aydın. Azərbaycan kinematoqrafçıları. B.: “Təhsil” 2012.-224 səh.

 748. Kazımzadə Rəna. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. B.: “ADNA”, 2012.-297 səh.

 749. Kazımzadə  A. Heydər Əliyev və kinematoqraf. B.: “Apostroff”, 2011.-212 səh.

 750. Kazımzadə  R. Elektromaqnit sahə nəzəriyyəsi. B.: “ADNA”, 2012.-356 səh.

 751. Kelimbetov N. Ümidimi itirmək istəmirəm.B.: “Təhsil”,2012.-165 səh.

 752. Kenfild Cek. Cana məlhəm hekayələr. 3-cü görüş. B.: “Adiloğlu”, 2012.-367 səh.

 753. Kəbiri Ruqəyyə. Ürəyim ağrıyır. B.: “Qanun”, 2012.-140 səh.

 754. Kəmalə. Əlixan məhəlləsi. B.: “MBM”, 2010.-208 səh.

 755. Kəmərli Aslan. Ölümdən o yana. B.: 2012.-227 səh.

 756. Kənd inkişafında bələdiyyələrin rolu: dünya təcrübəsi və Azərbaycan. B.: 2012.-71 səh.

 757. Kəndlərdə içməli suyun keyfiyyətinin monitorinqi. Movcud standartlar və beynəlxalq təcrübə . B.: 2012.-67 səh.

 758. Kərimov Sabit . İnformatika : 2-ci nəşr. B.: 2011.-434 səh.

 759. Kərimov Z.H. Maşın hissələri kursundan kurs layihəsi və kurs işlərinin yerinə yetrilməsi. B.: “Təhsil”, 2011.-128 səh.

 760. Kərimov  İ. Pyes. Teatr əhvalatları. Hekayələr. Rəvayətlər. B.: “Avrasiya Press”, 2011.-375 səh.

 761. Kərimov  P. XVII əsr anadilli Azərbaycan poeziyası. B.: “Nurlan”, 2012.-198 səh.

 762. Kərimov  R. Sədi Sani Qarabağinin həyat və yaradıcılığı. B.: “Nurlan”, 2011.-222 səh.

 763. Kiçik və orta müəsisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat.B.: 2012.-193 səh.

 764. Kitabxanalar milli mədəniyyətin dirçəliş resursudur. B.: “Nurlar”, 2011.-447 səh.

 765. Kitabxanalarda kütləvi tədbirlərin ənənəvi və yeni formaları. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2012.-71 səh.

 766. Klimakterik yaşda olan qadınların müayinə və müalicə metodlarının müasir aspektləri. B.: 2011.-33 səh

 767. Koelho Paulo. Zahir. B.: “Qanun”, 2012.-320 səh.

 768. Koelyo  P. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-661 səh.

 769. Komenski Yan Amos. Böyük didaktika. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-388 səh

 770. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. B.: 2010.-470 səh.

 771. Kovlarlı H. Dünyanamə. B.: “Qanun”, 2012.-704 səh

 772. Köçərli Qaçay. Gül qızın nağılı.-B.: “Beşik”,2009.-18 səh.

 773. Köçərli Qaçay. Ovsunçu İbrahim. B.: “Beşik”,2009.-47 səh.

 774. Köçərli  Q. Əmir Teymur və Aslanın nağılı. B.: “Beşik”, 2009.-35 səh.

 775. Köçərli  Q. İşıq gəlir. B.: “Beşik”, 2009.-27 səh.

 776. Köçkün Maarif. Laçının yollarında  B.: “Səda”, 2009.-200 səh.

 777. Köçkün  M. Mübariz cəsarəti. B.: “Bəxtiyar-4”, 2011.-160 səh.

 778. Köçkün  M. Vətən həsrəti. B.: “Bəxtiyar-4”, 2011.-160 səh.

 779. Kristi  A. Seçilmiş əsərləri. B. :”Şərq-Qərb”,2010.-719 səh.

 780. Kurban Nursen Özdoğan. Sən gedincə. B.: “Vektor”, 2012.-68 səh.

 781. Kutzee  C. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-764 səh.

 782. Kürdəxanı.B.: “Ozan”, 2012.-451 səh.

 783. Küskün Zaur. Arzu və qismət. B.: “Bayramoğlu”, 2012.-111 səh.

 784. Küskün Zaur. Bəlkə də beləymiş qismətim mənim. B.: “Bayramoğlu”, 2011.-134 səh.

 785. Kvant elektrodinamikası fənninin proqramı. B.: 2012.-18 səh.

 786. Qabıssanlı  Şakir. Muğamın açılmayan sirləri. II hissə. B.: “Təknur”, 2011.-424 səh.

 787. Qacar Çingiz .Mizandarlıq. B.: 2010.-135 səh.

 788. Qacar Çingiz. Azərbaycan qədim və orta əsrlərdə.Görkəmli şəxsiyyətlər. B.: “OkaOfset”, 2012.-448 səh.

 789. Qacar Çingiz. Fizika həyatımızda.B.: 2011.-184 səh.

 790. Qaçaq Nəbi. B.: “Çıraq”, 2009.-440 səh.

 791. Qafarlı  Zirəddin. Yağışlı gecələrdə. B.: “Azərnəşr”, 2012.-260 səh.

 792. Qafarova Maya. Bəstəkar Süleyman Ələsgərov və xalq çalğı alətləri orkesteri. B.: 2012.-228 səh

 793. Qan borcu . B.: “Nurlar”,2005.-399 səh.

 794. Qandi  Mahatma. Bütün insanlar qardaşdır. B.: “Qanun”, 2012.-248 səh.

 795. Qanunverici metrologiyanın əsasları. B.: “Elm”, 2011.-380 səh.

 796. Qarabağlı Şəlalə. Ədəbiyyatşünaslıqda “Əli və Nino” problemi. B.: 2011.-260 səh.

 797. Qaradağlı Vüqar. Təcvid. B.: “Elm”, 2012.-357 səh.

 798. Qaraşarl Çingiz. Troyalılar türk idilər. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-80 səh.

 799. Qaraşov  Hüseyn. Heydər Əliyev və həmkarlar ittifaqları. B.: “Elm”, 2010.-103 səh.

 800. Qaraşov  Hüseyn. Həmkarlar ittifaqları vətəndaş cəmiyyətinin mühüm sosial mexanizmidir: tarix və müasirlik. B.: “Elm”, 2009.-324 səh.

 801. Qaraşov Hüseyn . Həmkarlar ittifaqı rəhbəri: sosial idarəetmə subyekti kimi. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-140 səh.

 802. Qaraşov Hüseyn. Həmkarlar ittifaqı hərəkatının əsasları. B.: 2011.-540 səh.

 803. Qarayev Telman. Sənətin keçdiyi yollar. II kitab. B.: “Qoliaf”, 2011.-487 səh.

 804. Qarayeva Gülxanım. Ərəb ölkələrinin orta əsrlər və yeni dövr tarixi. B.: “Adiloğlu”, 2012.-452 səh.

 805. Qarayusifli Yaşar. Azərbaycan musiqisində trompet və simfonik orkestr üçün konsert janrının yaradıcısı bəstəkar və ifaçı Əziz Əzizli. B.: 2011.-39 səh

 806. Qasimi  İ. Rübailər.B.: 2011.-80 səh.Qasımov, Ruslan. Qayıdaram bir də mən. B.: “Vektor”, 2011.-66 səh.

 807. Qasımlı A.M. Dünyanın tacı türklər. B.: 2006.-352 səh.

 808. Qasimlı A.M. Güney Azərbaycan Türkləri son 100 ildə. B.: “Adiloğlu”,2012.-202 səh.

 809. Qasımlı A.M. O və biz.B.: “Elm”,2009.-461 səh.

 810. Qasımov Fərman. Elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinin innovasiya yönümlülüyünün müəyyən edilməsi üçün müstəqil ekspertizanın aparılması. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-104 səh.

 811. Qasımova  s. İsmayıllı-etnolinqvistik yaddaş. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-183 səh.

 812. Qasımova  s. Musiqi ədəbiyyatı. Uşaq musiqi məktəblərinin V sinfi üçün dərslik. B.: “E.L”, 2010.-104 səh.

 813. Qazi Vahid. Çamayra. B.: “MHS”, 2012.-104 səh.

 814. Qazızadə İ. Azərbaycan işçi teatrı. B.: “Elm və təhsil”,2012.-159 səh.

 815. Qeybdən insana. B.: “Qanun”, 2012.-104 səh.

 816. Qəbələ Arxeoloji  Ekspedisiyası 2005-2010. B.: “ CBS”, 2011.-236 səh.

 817. Qəbələ Həcər. Qəlbimin qəm çiçəkləri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-208 səh.

 818. Qəbul imtahanlarının məzmununun inkişaf dinamikası. Fizika. B.: “TQDK-Abituriyent”, 2012.-311 səh.

 819. Qəbul imtahanlarının məzmununun inkişaf dinamikası. Fransız dili. B.: “TQDK-Abituriyent”, 2012.-223 səh.

 820. Qəbul imtahanlarının məzmununun inkişaf dinamikası. İngilis dili. B.: “TQDK-Abituriyent”, 2012.-375 səh.

 821. Qədirzadə Hacı Qadir. Milli mətbəx və qonaqpərvərlik. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2012.-112 səh.

 822. Qədirzadə Hacı Qadir. Naxçıvan: Nuh baba və Türk Atadan gələn yol. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2011.-192 səh.

 823. Qəfərov Midhəd. Hüquq-mühafizə orqanları. B.: “Qanun”, 2012.-600 səh.

 824. Qəhrəmanlı Akif. Siyasi oyunlar bitməyəcək. B.: “Vektor”, 2012.-320 səh.

 825. Qəhrəmanlı  A. Şahqulunun xoruzu. B.: “Beşik”, 2009.-34 səh.

 826. Qəlbinur Paşa. Qara su. Göz dağı. B.: “Şərq-Qərb”, 2012.-280 səh.

 827. Qəmbərli Məhəmmədhəsən. Həzrət Məhəmmədin hədislərində ümumbəşəri dəyərlər. B.: 2006.-236 səh.

 828. Qəmərli Eldar. Şirvan şəhəri. 1-ci cild. B.: “Müəllim”, 2012.-212 səh.

 829. Qəmgin Elbrus. Şair, hökmdarın hüzurundasan. B.: “Araz”, 2011.-142 səh.

 830. Qəmgin  E. Qəzəllər. B.: “Təknur”, 2010.-323 səh.

 831. Qənbərov X.Q. Talış meşələrinin mikoriza əmələgətirən bazidial göbələkləri. B.: “Elm”, 2012.-178 səh.

 832. Qəni Tariyel. Şirvan xalq poeziyasının inkişaf təmayülləri. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-182 səh.

 833. Qəniyev Hacı Seyfəddin. Şirvannamə-övliyalar,ziyarətgahlar... 1-ci kitab.- B.: 2011.-344 səh.

 834. Qəniyev Seyfəddin. Şirvanlı Aşıq Ağalar. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-176 səh.

 835. Qırmızı papaq .B.: “İndiqo”, 2011.-38 səh.

 836. Qısa İslam ensiklopediyası. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-319 səh.

 837. Qısakürək  N. F. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-551 səh.

 838. Qiyasi Həsən. Eroziyaya uğramış torpaqların münbitliyinin çoxillik paxlalı otlarla yaxşılaşdırılması. B.: 2012.-178 səh.

 839. Qızıl qəzəllər. Təbriz.: 2009.-288 səh.

 840. Qobustanlı Əzizxan. Tülkünün tülkülüyü. B.: “Araz”, 2012.-280 səh.

 841. Qoca Hamlet. Keçmişdən 44 məktub. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-202 səh.

 842. Qoçulu Ömər. Daşa dönmüş musiqi. B.: “Şərq-Qərb”, 2012.-359 səh.

 843. Qoldinq  U. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-468 səh.

 844. Qoşalı Əkbər. Azərbaycan gənclər hərəkatı. B.: “Turan evi”, 2010.-152 səh.

 845. Qotur şir.-B.: “Beşik”, 2008.-18 səh.

 846. Qöte Y. Qərb-Şərq divanı. B.: “Şirvannəşr”, 2010.-399 səh.

 847. Qrimm qardaşları. Sehrli nağıllar. B.: “Qanun”, 2012.-87 səh

 848. Qubadova M. Əli bəy Hüseynzadə və teatr. B.: “Gənclik”, 2011.-191 səh

 849. Quliye  S.M. Gəncliyin tərbiyəsində aqillərin nəsihət və vəsiyyətləri. B.: 2011.-250 səh.

 850. Quliyev Emin. Azərbaycanda qanunvericiliyin məcəllələşdirilməsi: tarixi-nəzəri aspektlər. B.: 2012.-236 səh.

 851. Quliyev Əsəd. XX əsr Azərbaycan incəsənəti haqqında oçerklər. B.: “Təhsil”, 2012.-168 səh.

 852. Quliyev Fərhad. Sivilizasiyanın başlanğıc nöqtəsi-Göytəpə neolit abidəsi. B.: 2012.-32 səh.

 853. Quliyev Xəlil. Ali riyaziyyata aid 1001 suala cavablar. B.: “Nurlan”, 2001.-425 səh.

 854. Quliyev Xəlil. Diferensial tənliklər. Məsələ və misallar həlləri ilə. B.: “Çaşıoğlu”, 2001.-322 səh.

 855. Quliyev Xəlil. Xətti cəbr və xətti proqramlaşdırmanın əsasları. B.: 2001.-294 səh.

 856. Quliyev S. Bioloji müxtəliflik: Azərbaycanın cütdırnaqlılar faunası. B.: “Elm və təhsil”, 2008.-224 səh.

 857. Quliyev Vaqif . Beynəlxalq uçot və hesabata giriş. (GAAP və İFRS əsasında). B.: 2011.-280 səh.

 858. Quliyeva  N. Riyaziyyatın konstruktiv təlimlə tədrisi metodikası. B.: “MBM”, 2012.-132 səh.

 859. Quluzadə  Ə. 614-cü Şəhid. B.: “Şuşa”, 2012.-215 səh.

 860. Quluzadə  Ə. Navalça. B.: “Şuşa”, 2012.-79 səh.

 861. Qumi Şeyx Abbas . "Məfatihul Cihan"kitabından seçmələr. B.:2011.-1424 səh.

 862. Qur`ani Kərim. Qur`ani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi. B.: “Nurlar”, 2006.-604 səh.

 863. Qurban T. Düşmənlərindən güclü şəxsiyyət. II kitab.B.: “Şirvannəşr”,2011.-500 səh.

 864. Qurbanəliyeva S. Nizami Gəncəvinin poemalarında musiqi. B.: “Qanun”, 2012.-94 səh.

 865. Qurbanəliyeva Sevda. Nizami Gəncəvinin poeziyası vokal musiqidə.B.: “Elm və təhsil”, 2012.-176 səh.

 866. Qurbanov H.H. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki tərbiyəsi. B.: 2011.-96 səh

 867. Qurbanov H.s. Azərbaycanın bələdiyyə hüququ. B.: “Təknur”, 2011.-360 səh.

 868. Qurbanov Xalid. Elmi-tədqiqat işlərinin tərtibi və nəticələrin riyazi işlənməsi. B.: “Vektor”, 2011.-158 səh.

 869. Qurbanova E. Muzeylərdə elmi-tədqiqat işinin təşkili və metodikası fənni üzrə tədrisin Baloniya təhsil sisteminə uyğunlaşdırılması və tətbiqi. B.:  “Təknur”, 2011.-271 səh.

 870. Laçınlı  Ağa. Əsərləri. B.: “Sabah”, 2012.-517 səh.

 871. Lazım Ə. Albaniya tarixi və erməni redaktorunun barmağı.B.: “Qanun”,2012.-191 səh.

 872. Lem  s. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-567 səh.

 873. Lerik ünvanlı duyğular. B.: “Apostroff”, 2012.-199 səh.

 874. Ləman F. Anama məktub.B.: 2011.-539 səh.

 875. Ləman F. Ölsəm yer xoş olar,qalsam el. B.: 2011.-558 səh.

 876. Ləman  F. Dəyər. B.: MBM”, 2011.-466 səh.

 877. Ləman  F. Qılınckəndi dastanı. B.: “MBM”, 2011.-111 səh.

 878. M.F.Axundzadə irsinin kitabxanalarda təbliği. B.: “M.F.Axundzadə ad. Milli Kitabxana”, 2012.-73 səh.

 879. Mahmudlu Y. Seçilmiş əsərləri. IX cild..B.: 2011.-575 səh.

 880. Mahmudov İ.M. və b. İqtisadi təhlil.B.: 2010.-796 səh.

 881. Mahmudov M. Maliyyə münasibətləri haqqında mülahizələr. B.: “Gənclik”, 2012.-146 səh.

 882. Mahmudov Y. Orta əsrlər tarixi. Avropa erkən orta əsrlərdə.B.: 2012.-213 səh.

 883. Mahmudov Y.M. Şuşa -Pənahabad. B.: 2012.-151 səh.

 884. Mahmudov  M. M. Regionların sosial-istisadi inkişafının tənzimlənməsi. B.: 2011.-370 səh.

 885. Maqsud Rüstəm oğlu Qurbanov. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2012.-183 səh.

 886. Maqsudov  Elbəyi. Azərbaycan dilinin tədqiqi və tədrisi məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-280 səh.

 887. Mansurov  T. Ümid yerim. B.: “Adiloğlu”, 2004.-47 səh.

 888. Marquez Gabriel Garciya. Eşq və başqa cinlər. B.: “Qanun”, 2012.-248 səh

 889. Maşallahqızı  M. Klassik Azərbaycan hekayəsində bədii simvol. B.: “Elm”, 2011.-183 səh.

 890. Mehdi Qərib. Qarabağ şikəstəsi (dörd povest,dörd hekayə). B .: “Vektor”, 2011.-267 səh.

 891. Mehdiyeva A. Sən həmişə bizimləsən. B.: “Xatun Plyus”, 2012.-108 səh.

 892. Mehdiyeva F. İkimiz darıxsaq. B.: “Adiloğlu”, 2012.-219 səh.

 893. Mehman  V. Unut məni sən Allah. B.: “Mars-Print”, 2011.-102 səh.

 894. Mehrəliyev E.Q. Məhsuldar qüvvələrin regional yerləşmə məsələləri. B.: “Mütərcim”, 2010.-164 səh.

 895. Mehrəliyev Elçin. General Məhəmməd Əsədov. B.: “Elm və təhsil “, 2011.-606 səh.

 896. Mehrəliyeva s. Arzuların qoynundakı ölüm.B. : “Elm və təhsil”, 2012.-89 səh.

 897. Mernisi Fatimə. Pərdələr arxasında gizlədilən tarix. B.: “Qanun”, 2008.-308 səh.

 898. Məcidli Səyyad. Beynəlxalq hüquq və Azərbaycan Respublikasının media qanunvericiliyi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-456 səh

 899. Məcidova Aygün. Dəryadan damlalar. B.: “Şərq-Qərb”,2012.-304 səh.

 900. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat . Mart-2012. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2012.-61 səh.

 901. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. 2012-Fevral. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2012.-64 səh.

 902. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Avqust-2012. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2012.-76 səh.

 903. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. May-İyun-2012. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2012.-145 səh.

 904. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Sentyabr-2012. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2012.-78 səh.

 905. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. 2012-oktyabr.B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2012.-78 səh.

 906. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Aprel-2012. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2012.-87 səh.

 907. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Yanvar-2012. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2012.-58 səh.

 908. Mədəniyyət, incəsənətvə turizm haqqında yeni ədəbiyyat : dekabr-2011. B.: 2012.-72 səh.

 909. Mədəniyyətə aid veb-saytların istifadəçi ilə qarşılıqlı təsiri. B.: “Nağıl evi”, 2012.-659 səh.

 910. Məğrur Yaqub. Qadın-sirli tapmaca. B.: “Araz”, 2012.-178 səh

 911. Məhəllati Rəsuli. Günahın acısı. B.: “Nurlar”, 2011.-310 səh.

 912. Məhəmməd Əli Cümə. Düşüncədə və elmi tədqiqatlarda islam metodologiyasının əsas mənbələri : müqayisəli islam nöqteyi nəzəri. B.: “İdrak”,2009.-74 səh.

 913. Məhəmməd əl-Qəzali. Dini-mədəni islam fikri: tənqidi mülahizələr. B.: “İdrak”, 2012.-381 səh.

 914. Məhəmməd Peyğəmbər (s). 40 sual-cavab. Kəlamlar. B.: “Qanun”, 2012.-120 səh.

 915. Məhəmmədqızı İlhamə. Ömrün naxışları. Sumqayıt.: 2011.-320 səh.

 916. Məhərrəmli Baba. Türk dillərində isim köklərində leksik-semantik inkişaf. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-400 səh.

 917. Məhərrəmov Abel. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez. B.: “Bakı Universiteti”, 2006.-604 səh.

 918. Məhfuz Nəcib. Güzgülər. B.: “Nurlar”,2006.-239 səh.

 919. Məktəbdə fənn aylıqları. B.: “Mütərcim”, 2012.-100 səh.

 920. Məqalələr toplusu. B.: 2010.-270 səh.

 921. Məlikli  T. Ayrılıq heykəli. B.: “Qanun”, 2012.-148 səh.

 922. Məmməd Cəfər Cəfərov: biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2011.-197 səh.

 923. Məmməd Musa oğlu Adilov. Biblioqrafiya. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-214 səh.

 924. Məmməd Səid Ordubadi. Taleyi və sənəti. Naxçıvan.:  “Əcəmi”, 2012.-170 səh.

 925.  Məmmədli Natiq. Ləyaqət düsturu. B.: “Qanun”, 2012.-200 səh.

 926. Məmmədli Şəhla. XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycan-Hindistan ticarət əlaqələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-152 səh.

 927. Məmmədli Vahid. Milanda ölüm. B.: “Qanun”, 2012.-208 səh.

 928. Məmmədo Xanış. Həkəri harayı. Sumqayıt.: “Dərələyəz-M”, 2009.-368 səh.

 929. Məmmədoğlu Yusif . Məni belə tanı. B.: 2011.- 95 səh.

 930. Məmmədoğlu  E. Nə dərdim olardı mənim... B.: 2011.-91 səh.

 931. Məmmədov  Əlif. Elementar riyaziyyat. B.: 2012.-835 səh.

 932. Məmmədov A. Diskurs təhlilinin koqnitiv perspektivləri.B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-91 səh.

 933. Məmmədov A. Fövqəladə hallarda mülki müdafiə tibb xidmətinin təşkili.B.: “Təknur”, 2011.-143 səh.

 934. Məmmədov Aslan. Xalq musiqi alətlərinin tədqiqinə dair metodik vəsait . B.: 2012.-16 səh.

 935. Məmmədov Aslan. XIX-XXI əsrlərdə Azərbaycanın simli musiqi alətləri. B.: 2011.-137 səh.

 936. Məmmədov Aşıq Mahmud. Allah qəlbə görə verir. B.: “Şur”, 2011.-184 səh.

 937. Məmmədov Əhməd. Riyazi analizdən praktikum. B.: “ADPU”, 2012.-342 səh.

 938. Məmmədov Habil. Ukraynanın müasir tarixi. B.: “Elm və təhsil”,2009.-180 səh.

 939. Məmmədov Hikmət. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər. B.: “Bakı Universiteti”, 2012.-372 səh.

 940. Məmmədov Xanış. Ağdamlı ziyalılar və ziyalılıq səviyyəsi. Sumqayıt.: 2010.-472 səh.

 941. Məmmədov Xanış. Bulaq çağlayır. B.: “Dərələyəz-M” ,2009.-223 səh.

 942. Məmmədov Xanış. Qarabağ bahadırları. Sumqayıt.: “Dərələyəz-M”, 2009.-456 səh.

 943. Məmmədov Xanış. Özüm və sözüm. Sumqayıt.: “Dərələyəz-M”, 2010.-392 səh.

 944. Məmmədov İ. Naqilsiz rabitə texnologiyaları. B.: “Təhsil”, 2012.-622 səh.

 945. Məmmədov İ.N. Qeyri-neft sektorunun inkişa istiqamətləri. B.: “Apostroff”, 2012.-523 səh.

 946. Məmmədov Q.Ş. Geodeziya və kartoqrafiyanın əsasları. B.: 2011.-645 səh.

 947. Məmmədov Novruz. Xarici siyasətin Azərbaycan modeli.  B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-462 səh.

 948. Məmmədov Tariyel. Azərbaycan aşıq yaradıcılığı dərslik. B. “Apostrof”,2011.-648 səh.

 949. Məmmədov Zahid. Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi. B.: “Azərnəşr”, 2012.-504 səh.

 950. Məmmədov Zahid. Demokratik cəmiyyət quruculuğunun ictimai-siyasi, sosial və mənəvi problemləri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-230 səh.

 951. Məmmədov  Q.Ş. Meşə ekologiyası. B.: “Elm”, 2010.-452 səh.

 952. Məmmədov  s. Tarixi saxtalaşdırmaq cinayətdir. Bakı :Yazıçı,2012.-356 səh.

 953. Məmmədov  T. Bədii fotoqrafiya. B.: 2011.-173 səh.

 954. Məmmədova E.A. Yeraltı suların dinamikası. B.: 2012.- 171 səh.

 955. Məmmədova İradə. Musiqi pedaqogikası. B.: “ABU”, 2009.-192 səh

 956. Məmmədova İradə. Musiqidə mətinləşir iradəmiz. B.: “Çənlibel”, 2007.-212 səh.

 957. Məmmədova İradə. Uşaqların musiqi dünyası. B.: “Təfəkkür”, 2004.-136 səh.

 958. Məmmədova Mehri. Nəriman Nərimanov arxivinin təsviri.  B. : “Elm və təhsil”,  2012.-130 səh.

 959. Məmmədova  A. Romantizmin fəlsəfəsi. B.: “Elm”, 2011.-168 səh.

 960. Məmmədova  G. Körfəz əməkdaşlıq şurası ölkələrində daxili vəziyyət və perspektiv inkişafın ssenariləri. B.: 2011.-29 səh.

 961. Məmmədzadə O.Ə. Sərbəst işlərin yerinə yetrilməsinə aid tapşırıqlar. B.: 2012.-64 səh.

 962. Mən bəşər dostu bir insanam. B.: “Apostrof”, 2012.-132 səh.

 963. Mənim ilk sözlərim. B.: “Qanun”, 2012.-47 səh.

 964. Mərdanov İ.İ. Fiziki-coğrafi rayonlaşdırma. B.: “Bilik”, 2012.-160 səh.

 965. Mərdanov M. Azərbaycan təhsil tarixi.I -II cild.B.: 2011.-671 səh.

 966. Mərkəzdənqaçma nasoslarının özlü mayelərlə işləməsi. B.: “ADNA”, 2008.-195 səh.

 967. Məryəm. Söz zəmisi. B.: “Nərgiz”, 2012.-239 səh.

 968. Mərzili Asif. Qalxin,jurnalist gəlir!  B.: “Qanun”, 2011.-256 səh.

 969. Mərzili R. Mübarizin kəməri.B.: “Adiloğlu”, 2011.-111 səh.

 970. Microsoft PowerPoint XP. B.: “Səda”, 2010.-223 səh.

 971. Mikayılzadə Nijad. Həyat haqqında düşüncələr. B.: “İndigo”, 2008.-382 səh.

 972. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2011. B.: “Elm”, 2011.-356 səh.

 973. Milli müstəqilliyimizin yetirməsi. B.: “Şərq-Qərb”, 2012.-271 səh.

 974. Mirhəsən qızı Həcər. Təzadlı dünya. B.: “Nurlan”, 2011.-215 səh.

 975. Mirkamal Vidadi. Beynəlxalq arbitraj prosesi. B.: 2011.-446 səh

 976. Mirzə Ələkbər Sabir haqqında tədqiqlər. B.: “CBS”,2012.-453 səh.

 977. Mirzə Ələkbər Sabir-150. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2012.-384 səh.

 978. Mirzə Fətəli Axundzadə və Gürcüstan. B.: “Təhsil”, 2012.-334 səh.

 979. Mirzə Fətəli Axundzadə: xalq ədəbiyyatından realizmə qədər. B.: “Elm”, 2012.-501 səh.

 980. Mirzəbəyli Elçin. Poz bu sükutu..B.: “Oğuz Eli”, 2012.-256 səh.

 981. Mirzəyev A. Abşeron yarımadası və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən neft-mədən ərazilərinin ekoloji problemləri və onların aradan qaldırılması yolları. B.: “Elm”, 2012.-367 səh.

 982. Mirzəyev Hüseyn. Liftlər.  B.: “Azərnəşr”, 2012.-318 səh.

 983. Mirzəyev İlham . Liderlik zirvəsi.Siyasətin sosial psixologiyası . B.: 2011.- 418 səh.

 984. Mirzəyev İlham . Müharibənin tərs üzü : psixoloji sarsıntı və həyat itkisi.  B.: “Elm və təhsil”, 2011.-344 səh.

 985. Mirzəyev İlham. Ailənin sosial psixologiyası. B.: “Çaşıoğlu”, 2011.- 640 səh.

 986. Mirzəyev Osman. Neft-qaz mədən avadanlıqlarının texniki diaqnostikasının əsasları. B.: 2012.-159 səh.

 987. Mirzəyev  H. Hidrodinamik sürüşmə yastıqlarının dəqiqləşdirilmiş hesabının elmi əsaslarının işlənilməsi. B.: “AzTU”, 2005.-48 səh.

 988. Mirzəyev  H. Maşın detalları və konstruksiya etmənin əsasları fənni üzrə laboratoriya işləri. B.: “Sabah”, 2001.-114 səh.

 989. Mladjenoviç  Paul . Fond birjasında investisiya.  B.: 2011.-399 səh.

 990. Molla Nəsrəddin. 8 cilddə. V cild. B.: “Çinar-Çap”, 2009.-892 səh.

 991. Molla Nəsrəddin. 8 cilddə. VI cild. B.: “Çinar-Çap”, 2010.-984 səh.

 992. Molla Nəsrəddin. 8 cilddə. VII cild. B.: “Çinar-Çap”, 2010.-836 səh.

 993. Molla Nəsrəddin. 8 cilddə. VIII cild. B.: “Çinar-Çap”, 2010.-696 səh.

 994. Morozov  V. Vokal nitqinin sirləri incəsənət və elm. B.: 2011.-183 səh.

 995. Morrison  T. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-804 səh.

 996. Mövsümov Camid. İqtisadi lüğət. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-484 səh.

 997. Mövsümov Camid. Kredit. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-260 səh.

 998. Muxtar Rzaqulu oğlu Abduyev. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2012.-396 səh.

 999. Muxtaroğlu Əliş. Atasız dünyam. B.: “Nərgiz”, 2012.-120 səh.

 1000. Muxtarov Xəzail . Ləyaqət naminə. B.: “Elm və təhsil”,2011.-309 səh.

 1001. Muxtarova Əsməd. Türk xalqlarının tarixi. B.: “Təhsil İşçisi”, 2011.-446 səh.

 1002. Muradoğlu Nizami. Yaşayan Cavidlər. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-200 səh.

 1003. Muradov Sultan.Üçüncü dünya müharibəsinin bir addımlığında.  B.: “Qanun”, 2011.- 199 səh.

 1004. Muradov V. Azərbaycan xalçaları. İrəvan qrupu. B.: “Elm”, 2011.-278 səh.

 1005. Murakami Haruki. Kafka sahildə. B.: “Qanun”, 2012.-688 səh.

 1006. Musabəyli A. Xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu. 1 cild. B.: “Elm”, 2012.-414 səh.

 1007. Musabəyli A. Xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu. II cild. B.: “Elm”, 2012.-866 səh.

 1008. Musabəyli A. Xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu. III cild. B.: “Elm”, 2012.-1176 səh.

 1009. Musabəyli Azadə. Şeyx İbrahim Gülşəni Bərdəi və türk "Divan"ı. I-II cild. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-605 səh.

 1010. Musalı  N. I Şah İsmayılın hakimiyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-482 səh.

 1011. Musalı  V. Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-261 səh.

 1012. Musalı  V. Türk təzkirəçiliyi. Biblioqrafiya. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-389 səh.

 1013. Musayev İldırım. Müasir restoranlarda ofsiant və barmen işinin təşkili. B.: “E.L”, 2011.-544 səh.

 1014. Musayev O. Osman Qazidən Atatürkə-İmperiyadan cümhuriyyətə.1299-1922. B.: “Qafqaz-MA”MMC,2012.-247 səh.

 1015. Musayev Oruc. İngilis dilinin qrammatikası. B.: “Qismət”, 2007.-587 səh.

 1016. Musayev Oruc. Ömrümün anları və yaxud  bir ömrün dastanı. B.: “Qismət”, 2010.-614 səh.

 1017. Musayev Z. s. Neft-qaz qurğularının korroziyadan mühafizəsi dərs vəsaiti.  B.: 2011.-164 səh.

 1018. Mustafa Əziz . Balkanlarda, Krımda və Qafqazda türk-müsəlman soyqırımları və etnik təmizləmələr.  B.: “MBM”, 2011.-144 səh.

 1019. Mustafa F. Qloballaşma və mədəniyyət. B.: “Araz”, 2011.-129 səh.

 1020. Mustafa F.  Sklerozlar üçün yaddaş. B.: “Araz”, 2011.-107 səh.

 1021. Mustafa Sabir. Dünya və mən. B.: “Mütərcim”, 2010.-556 səh.

 1022. Mustafa Səttar oğlu Salahov. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2012.-520 səh.

 1023. Mustafayev A.M. Dövlət sektorunun modernləşməsi problemləri: nəzəri aspektlər və meyllər. B.: “Avropa”, 2011.-203 səh.

 1024. Mustafayev Məhəmmədəli. Ədəbiyyatşünaslığımızın xan çinarı. B.: “Mütərcim”, 2012.-200 səh.

 1025. Mustafayev Səfa. Quyuların ştanqlı dərinliknasos üsulu ilə istismarı.  B.: “Elm”,  2010.- 677 səh.

 1026. Mustafayev, Q.T. Azərbaycan faunasının taksonomiyası və coğrafiyası (onurğalılar). B.: “Bakı Universiteti”, 2011.-208 səh.

 1027. Mustafayeva Xanım. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. B.: Elm”, 2011- 292 səh

 1028. Mustafayeva  S. Almaniya və İtaliyanın ən yeni tarixi. (1918-2010-cu illər).B.: “ADPU”, 2012.-289 səh.

 1029. Müasir Azərbaycan dövrün baxışında I cild. B.: 2011.-528 səh.

 1030. Müasir Azərbaycan dövrün baxışında II cild. B.: 2011.- 352 səh.

 1031. Müasir mərhələdə sosial fəlsəfənin aktual problemləri : məqalələr toplusu. B.: “Təknur”, 2011.-175 səh.

 1032. Mühasibat uçotu. B.: “CBS”, 2012.-504 səh.

 1033. Mühasibat uçotu. B.: “Təhsil İşçisi”, 2012.-688 səh.

 1034. Mükərrəmoğlu Mehdi. Məni Qubadlıya aparan yollar. B.: “Nurlan”, 2012.-148 səh.

 1035. Müqayisəli sənətşünaslıq. B.: “Elm”, 2011.-211 səh.

 1036. Müqəddəm Seyid Məhmməd Təqi.Zikirlərin xətmi. B.: 2008.-613 səh.

 1037. Müqəddəs ocaqlar yurdundan başlanan yol .B.: “Hüquq ədəbiyyatı”,2012.-195 səh.

 1038. Müslümov Səlim. Maliyyə təhlili. B.: “Azərnəşr”, 2011.-312 səh.

 1039. Müstəqillik illərində Azərbaycanda innovasiyanın inkişafı. B.: 2011.- 225 səh.

 1040. Müznib Ə. Azərbaycan ədəbiyyatından seçmələr. 1 kitab. Bakı :Elm və təhsil,2011.-347 səh.

 1041. Müznib Əliabbas. Natəvan Xurşidbanu. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-129 səh.

 1042. Nabokov  V. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-455 səh.

 1043. Nadir Mülkədar. İnsan dayan!. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-256 səh.

 1044. Nadirov Asəf. Həyat insanlara xidmət edəndə və onlara səmimi olanda daha mənalı və cəlbedicidir. B.: “Elm”, 2011.-348 səh

 1045. Nağıoğlu, Aliq. Sital oyunçu. B.: “Mütərcim”, 2012.-164 səh.

 1046. Nağısoylu  Möhsün XVI  əsr Azərbaycan tərcümə əsəri "Kəvamilüt-təbir" (filoloji-tekstoloji araşdirma, əsərdən parçalar. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-246 səh.

 1047. Nağıyev Ağakişi. Ən böyük azərbaycanlının silahdaşı. B.: “Elm və təhsil”. 2011.-132 səh.

 1048. Nağıyev Fəxrəddin Tağı oğlu. Konstitusiya hüququ mühazirə mətnləri. B.: “Qanun”, 2011.-239 səh.

 1049. Nağıyev N. Seçilmiş əsərləri. B.: “Təhsil”, 2012.-559 səh.

 1050. Nağıyev Nazim.- Azərbaycan Respublikasında sosıal təminatın konstitusion və hüquqi əsasları. B.: “Qanun”, 2010.-177 səh.

 1051. Nağıyeva Cənnət. Həsən bəy Zərdabi arxivinin təsviri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-91 səh.

 1052. Nağıyeva-Muxtarova Dilarə. Ağa Musa Nağıyevin xeyriyyəçilik və ictimai fəaliyyəti. B.: “Elm”,2011.-139 səh.

 1053. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ampeloqrafiyası. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2012.-582 səh.

 1054. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2012.-40 səh.

 1055. Naxçıvani Hüseyn Nadim. Divan.  B.: 2012.

 1056. Nailə Məmmədəli qızı Vəlixanlı. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2012.-237 səh

 1057. Nalan Səhərbəy. Haqqa açılan qapılar. B.: “Nurlan”, 2012.-92 səh.

 1058. Namaz M. Günəş ömürlü insane. B.: “Təhsil”, 2012.-31 səh.

 1059. Namazov Qara. C.Çörçvodun tarixi kəşfləri. B.: “Təhsil”, 2011.-168 səh.

 1060. Namazov Qara. İlyaz bayramı üç peyğəmbər. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-90 səh.

 1061. Namazova C.B. Praktiki audit. B.: “CBS”, 2012.-269 səh.

 1062. Namazova Cəmilə. Audit. B.: “CBS”, 2012.-289 səh.

 1063. Narıngül. Güzgüdəki qadın. B.: “Nurlan”, 2012.-135 səh.

 1064. Narıngül. Qadın da ağac kimidir...B.: “Elm və təhsil”, 2012.-79 səh.

 1065. Narkomaniya, narkobiznes və ona qarşı mübarizədə kitabxanaların rolu. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2012.-40 səh.

 1066. Natəvan Xurşidbanu. Neçin gəlməz. B.: “Təhsil”, 2012.-160 səh.

 1067. Navrotski Aleksandr. Sevgi rəsmi. B.: “Vektor”, 2011.-72 səh.

 1068. Neft kimyası və neftin ilkin emalı. B.: “UniPrint”, 2010.-418 səh.

 1069. Nemət Məşədixanım. Azərbaycanda pirlər. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-209 səh.

 1070. Nemət  M.s. Azərbaycanın epiqrafik abidələri toplusu 6-cı cild. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-141 səh.

 1071. Nəbibəyli Z. Ekologiya və fövqəladə hallar.B.: 2012.-367 səh.

 1072. Nəbioğlu Musa. Sazımız-sazbəndimiz. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-138 səh.

 1073. Nəbiyev Azad. Azərbaycanda Novruz. B.: “Çıraq”, 2012.-272 səh.

 1074. Nəbiyev B. Şamaxı torpağının yetirdiyi böyük Azərbaycan şairləri. B.: 2012.-287 səh.

 1075. Nəbiyev B. Üzeyir Hacıbəylinin ömürnaməsi.B.: “Şərq-Qərb”,2012.-520 səh.

 1076. Nəcəfov Əzizağa. Füzuli-şairin yaradıcılıq psixologiyası. B.: “Mütərcim”, 2012.-140 səh.

 1077. Nəcəfzadə Əzizağa. Səsimiz və sözümüz. B.: “Mütərcim”, 2012.-31 səh.

 1078. Nəğməkar Y. Bəsirət gözəli.B.: “Yazıçı”, 2012.-315 səh.

 1079. Nərimanoğlu Hacı. Zəngəzurda doğuldular Anadoluda əbədiyyətə qovuşdular. B.: 2012.-137 səh.

 1080. Nəsib E. "Əkinçi"də maarifçilik ideyalarının təbliği. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-31 səh.

 1081. Nəsibov E. İnkişaf və sülh ideyaları. II kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-159 səh.

 1082. Nəsibov Elşən. Münasibətlərin balanslaşdırılması.B.: 2012.-549 səh.

 1083. Nəsibov Xəlil. Şagirdlərin təlim-tərbiyəsində tarix müəllimlərinin rolu. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-31 səh.

 1084. Nəsir İmanquliyev: Biblioqrafiya. B.: 2011.-86 səh.

 1085. Nəsir İmanquliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycan jurnalistikası qloballaşma dövründə: qaynaqlar və perspektivə baxış" Respublika elmi-praktik konfransının materialları.B.: 2011.-668 səh.

 1086. Nəsirli Abasxan. Ömürdən yarpaqlar-2. B.: “Bakı çap evi”, 2011.-168 səh.

 1087. Nəvavi İmam. Salehlər bağçası. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-416 səh.

 1088. Nəzərov A.M. Məktəbəqədər pedaqogika. B.: 2011.

 1089. Nəzirli Ş. General Əli Ağa Şıxlinski və silahdaşları.B.: 2012.-494 səh.

 1090. Nigar A. Bağışla məni. B.: “Yeni Poliqrafist”, 2012.-133 səh.

 1091. Nigar Aygün. Bağışla məni. B. : “Yeni Poliqrafist”, 2012.-131 səh.

 1092. Nigari Mir Həmzə Seyid. Nigarnamə. B.: “Elm və təhsil”,2012.-406 səh.

 1093. Nikbin  T. Əzablı yollarda. B.: “Şur”,  2012.-431 səh.

 1094. Nitsşe Fridrix. Zərdüşt belə deyirdi. B.: “Qanun”, 2012.-415 səh.

 1095. Nizami Gəncəvi. Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2012.-632 səh.

 1096. Nobəri Qara Əliyev.Füzuli qəzəllərinə təxmislər. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-468 səh. 

 1097. Novitski İ. B. Roma hüququ. B.: “Adiloğlu”, 2009.-284 səh.

 1098. Novruz Fidan. Qarabasma. B.: “Qanun”, 2012.-128 səh.

 1099. Novruz Yunus. Dünya elə o dünyadı.B.: 2011.-351 səh.

 1100. Novruz  Y. Dünya elə o dünyadı. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-352 səh.

 1101. Novruz.Azərbaycan xalq bayramı.B.: “Təhsil”, 2011.-208 səh.

 1102. Novruzoğlu, Rövşən. Qarabağ: "Eçmiədzin"in məxfi qrifi altında. B.: “Çıraq”, 2012.-352 səh.

 1103. Novruzov Nurpaşa. Büdcə sistemi. B.: “Adiloğlu”, 2012.-472 səh.

 1104. Novruzov s. Söz Allah sevgisidir. B.”CBS”, 125 səh.

 1105. Nuxa xanlarının tarixi əhvalatı. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-77 səh.

 1106. Nurəliyeva  R. Azərbaycanın yanacaq-enerji kompleksinin inkişafının iqtisadi-ekoloji problemləri. B.: “Azərnəşr”, 2010.-222 səh.

 1107. Nuriyev C. Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. B.: “Apostrof” , 2012.-292 səh.

 1108. Obama Barak. Umidin cəsarəti. B.: “Adiloğlu”,2011.-403 səh.

 1109. Ocaqov Həbib. Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik. B.: 2012.-368 səh.

 1110. Ocaqov  Həbib. Radioekologiya. B.: “Təhsil”, 2011.-262 səh.

 1111. Oğuz Yunus. Əmir Teymur.  II kitab. B.:2011.-359 səh.

 1112. Oğuz Yunus. Əmir Teymur. I kitab. B.: 2011.-367 səh.

 1113. Oğuz Yunus. Nadir şah. B.: “Apostrof”, 2010.-560 səh.

 1114. Oxatan kirpinin nağılı. B.: “Beşik”, 2008.-42 səh.

 1115. Ordubadi Məmməd Səid. Dumanlı Təbriz. 1-ci hissə. B.: “Təhsil”, 2012.-375 səh.

 1116. Ordubadi Məmməd Səid. Dumanlı Təbriz. 2-ci hissə. B.: “Təhsil”, 2012.-720 səh.

 1117. Ordubadi Məmməd Səid. Həyatım və mühitim . Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2012.-336 səh.

 1118. Ordubadi Məmməd Səid. Həyatım və mühitim. B.: “Nurlan”, 2000.-152 səh.

 1119. Orfoqrafiya-orfoepiya lüğəti. B.: “TQDK-Abituriyent”, 2012.-164 səh.

 1120. Orqan pedal texnikası fənni üzrə proqram. B.: “ADPU”, 2012.-10 səh.

 1121. Orucəliyev Akif. Ali riyaziyyatdan praktikum. B.: 2012.-191 səh.

 1122. Orucoğlu  Ə. Monoloqlar, novellalar, komediyalar. B.: “Apostrof”, 2012.-231 səh.

 1123. Orucov Əliyar. Azərbaycan xalqı milli özünüdərk yollarında: XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvələri. B.: “Avropa”, 2012.-251 səh.

 1124. Orucov Firuddin. Biologiya dərslərində inteqrativ məzmunlu məsələlərin tərtibi və həlli. B.: 2012.-111 səh.

 1125. Orucov Hidayət. Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət.  B.: “İntellekt”, 2003.-70 səh.

 1126. Orucov Vidadi. Fizikanın tədrisi metodikası üzrə nəzəri və eksperimental tədqiqatların metodikası və texnologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-92 səh.

 1127. Orucov  Hidayət. Azərbaycanda din: ən qədim dövrdən bu günədək. B.: “İdrak İB”, 2012.-388 səh.

 1128. Orucov  T. Ümumdünya tarixi. I-II-III kitab. B.: “Adiloğlu”, 2011.-339 səh.

 1129. Ömrün davamı... B.: “Elm və təhsil”, 2012.-259 səh.

 1130. Ömrün əbədiləşən illəri. B.: “Təhsil”, 2012.-671 səh.\

 1131. Övdə  Casir. Şəriətin məqsədləri. B.:  “İdrak”,2012.-142 səh.

 1132. Öz yolunu tapan insan. Məmmədağa Sərdarov-70. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-264 səh.

 1133. Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda. 2010 Dekabr. B.: “Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutu”, 2010.-230 səh.

 1134. Paçxataşvili Giya. Oğul ata itirdi.  B.: “Adiloğlu”, 2009.-39 səh.

 1135. Pala İ. Od. B.: “Qanun”, 2012.-364 səh.

 1136. Pamuk Orxan. Qar. B.: “Qanun”, 2011.-511 səh.

 1137. Paşa T. Beş gürzə,..üç erməni, bir kor azəri. B.: “MBM”, 2012.-255 səh

 1138. Paşayev Ataxan. XIX-XX əsrlərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı ərazi iddiaları soyqırımları və deportasiyalar. B.: “Çaşıoğlu”, 2011.-328 səh.

 1139. Paşayev Aydın. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisinin bəzi problemləri. B.: 2012.-180 səh.

 1140. Paşayev Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri 7 cilddə.B.: “Təhsil”, 2012.-623 səh.

 1141. Paşayev Məmmədəli. Azərbaycanda dəmiryolu : dəmiryolçuların sosial-iqtisadi vəziyyəti və mübarizəsi(1880-1920). B.: “Apostrof”, 2011.- 361 səh.

 1142. Paşayev  A. Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti. B.: “Mütərcim”, 2011.-339 səh.

 1143. Paşayeva  A. Məni nə vədə Şuşaya yetirərsən? B.: “Elm və təhsil”, 2012.-142 səh.

 1144. Pavlenko Vladimir. Rotşildlərin və Rokfellerlərin "Böyük oyunu"-işıqda və kölgədə. B.: “Qanun”, 2012.-32səh

 1145. Pələng olmaq istəyən Pişik. B.: “Beşik”, 2008.-34 səh.

 1146. Pənahi M.A. XVIII əsrin 90-cı illərində Qarabağ əhalisinin yadelli işğalçılara qarşı mübarizəsi tarixindən. B.: 2012.-90 səh.

 1147. Pərvin. Qar yağacaq.B.: “Təhsil”,2012.-128 səh.

 1148. Piləçaylı  T. Yatmıram ki, gecələr. B.: “Elm və təhsil”, 2011-320 səh.

 1149. Piriyev Əzim. Zülmətləri yaran şimşək. B.: 2005.-380 səh.

 1150. Poeziya dünyasının dahisi. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2012.-64 səh.

 1151. Professor Fərrux Rüstəmov-50. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-576 səh.

 1152. Proqram. Uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin xanəndəlik (muğam) sinfi üçün. B.: “E.L”2010.-26 səh.

 1153. Pul və banklar. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-470 səh.

 1154. Rable Fransua. Qarqantua və Pantaqruel. B.: “Beşik”, 2008.-172 səh.

 1155. Raisa Sarbi. Hər qürubda sən varsan. B.: “Vektor”, 2011.-104 səh.

 1156. Ramazanlı Həsənağa. Ələsgər Ələkbərov və XX tarixi əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan arxeologiyası problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-156 səh.

 1157. Ramazanov  R. "Qara Qarayevə ithaf" simfoniya böyük simfonik orkestr üçün partitura. B.: “Adiloğlu”, 2012.-47 səh.

 1158. Rasim Gənzəli-50. Dəmir iradəli insan. B.: “Vektor”, 2012.-216 səh.

 1159. Rassel Bertran. Qərb fəlsəfəsi tarixi. B.: “Mütərcim”, 2012.-444 səh

 1160.  Remark Erix Maria. Qərb cəbhəsində yenilik yoxdur. B.: “Qanun”, 2012.-224 səh.

 1161. Rəfədinli Mürsəl. Sirli-sehirli dünya. B.: 2012.-613 səh.

 1162. Rəfibəyli Nigar . Lirika .  B.:1993.-85 səh.

 1163. Rəfizadə  Fərəhim. Çələbi xan. B.: “Memar”, 2012.-75 səh.

 1164. Rəhimli, İlham. Yaşadan əbədi Yaşar. B.: “Apostroff”, 2012.-256 səh.

 1165. Rəhimov Vaqif. Radiasiya ekologiyası. B.: “Çıraq”, 2012.-448 səh.

 1166. Rəhimova Elmira. Dədəm Qorqud. B.: “Avropa”, 2011.-170 səh.

 1167. Rəhimova Gülarə. İnformatika . B.: 2011.-337 səh.

 1168. Rəhmanlı Əhsən. Azərbaycanda klarnet ifaçılığı sənəti. B.: 2010.-987 səh.

 1169. Rəsulov Ə. Tərcümə nəzəriyyəsi müstəvisində Türkiyə türkcəsi və Azərbaycan dili. B.: 2007.-291 səh.

 1170. Rəsulov Ə.A. Türk sənədli-bədii nəsri. B.: 2004.-426 səh.

 1171. Rəsulzadə Məhəmməd Əmin. Qafqaz türkləri. B.: “Təknur”, 2012.-112 səh.

 1172. Rəsulzadə  M. Əsərləri. III cild. B.: “Elm”, 2012.-595 səh.

 1173. Rəşid bəy Əfəndiyevin arxivinin təsviri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-126 səh.

 1174. Risalə. Araşdırmalar toplusu. 7-ci kitab . B.: “Elm və təhsil” , 2011.-175 səh.

 1175. Ruhdaş Qəşəm İlqar. Üfüqdən qüruba. B.: “Nərgiz”, 2012.-276 səh

 1176. Rus şeri antologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-455 səh.

 1177. Rüstəm  Hafiz. Bakıdan Yardımlıya səyahət. B.: “Kövsər”, 2012.-248 səh.

 1178. Rüstəm Hafiz. Fikrət Sadıq-Dədə Qorqud əmanəti. B.: “Nərgiz”, 2012.-56 səh.

 1179. Rüstəmov A. Cinayət işi üzrə məhkəməyədək icraatda bilavasitəlik prinsipinin həyata keçirilməsinin nəzəri və təcrübü problemləri. B.: 2012.-211 səh.

 1180. Rüstəmov Fərrux. ADPU-nun pedaqoji fakültəsinin professor-müəllim heyətinin əsərlərinin biblioqrafiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-247 səh.

 1181. Rüstəmov Fərrux. Azərbaycanda təhsil və tərbiyə nəzəriyyəsinin inkişafı (1961-1981-ci illər). B.: “Elm və təhsil”, 2011.-135 səh.

 1182. Rüstəmov İzzət. Həsən bəy Zərdabi.B.: “Turan nəşrlər evi”, 2012.-235 səh.

 1183. Rüstəmov R.Ə. Müasir türk dilində təqlidi sözlər. B.:1998.-81 səh.

 1184. Rüstəmov R.Ə. Türk dilinin morfologiyası.B.: 2007.-209 səh.

 1185. Rza Əli. Gözəllik güzgüsü. B.: “Mütərcim”, 2012.-136 səh.

 1186. Rzayev F. Söz. Bakı.: “Maarif”, 2012.-244 səh.

 1187. Rzayev R. Azərbaycanca-Rusca izahlı hüquq lüğəti. B.: “Nurlar”, 2012.-416 səh.

 1188. Rzayev Sahib. Kitabxana xidməti. B.: “Bakı Universiteti”, 2012.-276 səh.

 1189. Rzayev Yaşar.  Dünənə necə baxmalı. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-132 səh.

 1190. Rzayeva Mehriban. Tərs qadınlar və sevimli kişi. B.: “İdrak”, 2012.-416 səh.

 1191. Sabir Mirzə Ələkbər. Hophopnamə. B.: “Təhsil”, 2012.-549 səh.

 1192. Sabir poeziya günləri. B.: “Elm”, 2012.-167 səh.

 1193. Sabiroğlu Aqil. Qarabağ gündəliyi. B.: “Bayramoğlu”, 2012.-106 səh.

 1194. Sadiq  B. Qeyrət qalasıdır vətən sərhədi. B.: “Apostroff”, 2012.-94 səh.

 1195. Sadıqlı Ayşən. Ümummilli  lider Heydər Əliyev və Azərbaycan dili. B.: “Mütərcim”, 2011.-177 səh.

 1196. Sadıqov Əfsər. Beynəlxalq enerji hüququ enerji təhlükəsizliyinin təminat sistemi kimi. B.: “Bakı Universiteti”, 2012.-325 səh.

 1197. Sadıqov Həsənbala. Erməni məsələsi: xəyanəti, deportasiyanı, soyqırımını və işğalı pərdələyən yalan. B.: “Adiloğlu”, 2012.-576 səh.

 1198. Sadıqova  Sayalı. Azərbaycan dilinin terminologiyası. B.: “Elm”, 2011.-380 səh.

 1199. Sadiyev Sədi. Balkan türklərinin ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-148 səh.

 1200. Sahilə. Yuxarı və aşağı ətraflar.  B.: “Qanun”, 2012.-274 səh.

 1201. Sailov  S. Əfsanəyə dönmüş ömür. B.: “Araz”, 2012.-373 səh

 1202. Salahzadə  Ələkbər. Kim nəyə oxşayır. B.: “Beşik”, 2008.-30 səh.

 1203. Salahzadə Ələkbər. Dağa çıxan bağanın nağılı. B.: “Beşik”, 2008.-34 səh.

 1204. Salahzadə Ələkbər. Qobustan. B.: “Şirvannəşr” ,2010.-79 səh.

 1205. Salahzadə Ələkbər. Lovğa xoruz. B.: “Beşik”, 2008.-38 səh.

 1206. Salihov M.s. Ailə təbabəti. B.: “Şərq-Qərb”,2011.-215 səh.

 1207. Salmanova Mahilə. İnformatika.  B.:2012.-552 səh.

 1208. Sarı Aşıq. Gül dəftəri. B.: “Adiloğlu”, 2011.-244 səh.

 1209. Sarıvəlli O. Qüdrətli şair, ustad sənətkar. B.: “Avropa”, 2011.-128 səh.

 1210. Sartr  Jan-Pol. Varlıq və heçlik: Fenomenoloji ontologiya təcrübəsi. B.: “Qanun”, 2012.-856 səh.

 1211. Sayılov Qalib. Aşıqlar atası Bilal. B.: “Elm və təhsi”, 2011.-112 səh.

 1212. Selincer Devid Cerom. Çovdarlıqda uçurumdan qoruyan. B.: “Qanun”, 2011.-228 səh.

 1213. Servantes Migel de. Lamançlı Don Kixot.  B.: “Qanun”, 201.-640 səh.

 1214. Seydəliyev İlham. Patentşünaslıq. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-246 səh.

 1215. Seyidov Abbas. Sədərək. B.: “Elm”, 2011.-183 səh.

 1216. Seyidov Ənvər . Ünvansız eşq.  B.: “Azərnəşr”, 2011.- 455 səh.

 1217. Seyidov Ənvər. Cinayət prosesində insan hüquqlarının təminatı məsələləri: beynəlxalq standartlar və dövlətdaxili qanunvericilik. B.: “Uniprint “, 2012.-381 səh.

 1218. Seyidov Ənvər. Tale yolları. 4-cü kitab. B.: “Azərnəşr” , 2012.-443 səh.

 1219. Seyidov Yusif. zərbaycan Demokratik Cümhuriyyətində dil, məktəb və tədris problemləri. B.: 2010.-188 səh.

 1220. Seyidzadə Qazi Hacı Mirəziz. Divan. B.: 2008.-472 səh.

 1221. Səfərov  Paşa. Ləyaqətsiz vərəsə hüququ. B.: “Digesta”, 2012.-132 səh.

 1222. Səfərov Mahmud. Anam!Ana dilim!Azərbaycanım mənim!. B.: “Nafta-Press”, 2012.-192 səh.

 1223. Səfərov Paşa. Mülki işlər üzrə məhkəmə qərardadları. B.: “Digesta”, 2012.-152 səh.

 1224. Səfərov s.H. Meteoroloji proqnoz üsullarının əsasları. B.: “Vektor”, 2011.-232 səh.

 1225. Səfərova  N. Nurlu iman sorağında. B.: 2011.-92 səh.

 1226. SəfərovMahmud. Elmi-fantastik hekayələr.B.: “Qismət”,2012.-35 səh.

 1227. Səfiyev Natiq. Nicat. B.: “Adiloğlu”, 2012.-68 səh.

 1228. Səklikov İsgəndər. Xalq təbabətindən bir damla. B.: 2008.-128 səh.

 1229. Səlimov Şirxan. Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi. II hissə. Sumqayıt.: “Zərdabi”, 2012.-504 səh.

 1230. Səlimov Y. Ali riyaziyyatdan məsələlər.III hissə. B.: “ADPU”, 2011.-207 səh.

 1231. Səmavi Vüsal. Rəcəm. B.: “Qanun”, 2011.-432 səh.

 1232. Səməd Vurğun təsviri sənətdə. B.: “Aspoliqraf”, 2010.-151 səh.

 1233. Səmədoğlu Oqtay. Qaranlıqdan gələn səslər. B.: “Hüquq ədəbiyyatı “, 2012.-230 səh.

 1234. Səmədoğlu Yusif. Deyilənlər gəldi başa. B.: 1999.-344 səh.

 1235. Sərdarov T. Azərbaycan Respublikasında regionların sosial infrastrukturunun tənzimlənməsi problemləri. B.: “Elm”, 2011.-270 səh.

 1236. Sərxanlı Səyavuş . Vətən, səslə oğlunu. B.: “Şərq-Qərb”,2010.- 432 səh.

 1237. Siyasi ləyaqət nümunəsi. B.: 2011.-301 səh

 1238. Skripka ixtisası sinfinin repertuarı. B.: “Mütərcim”, 2012.-78 səh.

 1239. Smoll Bertris. Yad yasəmən. B.: “İncə nəşriyyat evi”, 2012.-678 səh.

 1240. Soljenitsın  A. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-941 səh

 1241. Soltanqızı Məlahət. Çox inanmışdım sənə. B.: “Nurlan”, 2004.-90 səh.

 1242. Stamm Peter. Aqnes.  B.: “Qanun”, 2012.-132 səh.

 1243. Stanislavski  K. Seçilmiş əsərləri. I-II cild. B.: “Avrasiya Press”, 2011.-469 səh.

 1244. SultanlıV. Azərbaycan ədəbi tənqidi.B.: “Elm və təhsil”,2012.-223 səh.

 1245. Sultanov E.H.  Azərbaycanın böhran vəziyyətində olan quşları: ağ durna, çığırqan cüllüt və kiçik əyridimdik. Naxçıvan.: “Tusi”, 2011.-38 səh.

 1246. Süleyman, Əvəz. Dərd yazanın dərdi. B.: “Yazıçı”, 2010.-192 səh.

 1247. Süleymanov Əli. Babaların hikmət xəzinəsi milli azlıqların folkloru. B.: “Apostrof”, 2011.- 256 səh.

 1248. Süleymanov Qubad. Dövlət qulluğunun qəbul imtahanları. B.: “MSA”, 2012.-372 səh.

 1249. Süleymanov Mehman. Azərbaycanın hərb tarixi II. Tehran.: 2011.-731 səh.

 1250. Süleymanov Məmməd. Çe Gevaranin son sirri. B.: 2011.-171 səh.

 1251. Süleymanova Nailə. Azərbaycan əlyazmalarında dualar.  B.: “Mütərcim”, 2012.-61 səh.

 1252. Süleymanova Nailə. Azərbaycan hüquq məktəbi və onun nümayəndələri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-101 səh.

 1253. Süleymanova Sevda. Türk xalqları tarixi. B.: 2011.-351 səh.

 1254. Süleymanova, Solmaz. Ədəbiyyatdan ədəbi-bədii gecə və tədbirlərin ssenarisi. B.: “Mütərcim”, 2012.-244 səh.

 1255. Süleymanzadə Məzahir. Cıdır düzündə toy. B.: “Nurlan”, 2012.-384 səh.

 1256. Şadiman Şirin xanım Kərimbəyli. Dünya mənə tanış gəlir. B.: “Nurlan”, 2009.-522 səh.

 1257. Şadiman Şirin xanım Kərimbəyli. Seçmələr. B.: “Nurlan”, 2008.-292 səh.

 1258. Şadiman Şirin xanım Kərimbəyli. Tağayım. B.: “Adiloğlu”, 2010.-56 səh.

 1259. Şadlinski V.B. Klinik anatomiya.B.: “Şərq-Qərb”,2011.-447 səh.

 1260. Şadlinski Vaqif. İnsan anatomiyası atlası. III nəşr. B.: “Müəllim”, 2012.-652 səh.

 1261. Şadlinski Vaqif. Şadlinskilər. B.: “Təhsil”, 2011.-288 səh.

 1262. Şafak Elif. İskəndər. B.: “Qanun”, 2012.-448 səh.

 1263. Şahbazlı F. Uzaq və yaxın Koreya.B.: “Şərq-Qərb”,2012.-58 səh

 1264. Şahbuzlu Mərcan. Bir cənnətdir Azərbaycan. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-150 səh.

 1265. Şahbuzlu Mərcan. Mənim qürur mənbəyim. B.: “ADPU”, 2012.-120 səh.

 1266. Şahi Əsgər. Məhəmməd Füzuli qəzəllərinin irfani şərhi. B.: “Nurlar”, 2008.-565 səh.

 1267. Şahidov Əhməd. Sən də yer ver aşka. B.: “Qanun”, 2012.-176 səh.

 1268. Şahmar E. Qusar beşiyim mənim.B.: “Zərdabi LTD”,2012.-75 səh.

 1269. Şahmar Elbrus. Sözümün qibləsi Vətəndir. B.: “Zərdabi”, 2012.-191 səh.

 1270. Şamioğlu Şahbaz (Musayev).  M.F.Axundzadənin gürcü müasirləri. B.: “Mütərcim”, 2012.-114 səh.

 1271. Şamioğlu Şahbaz . Gürcüstanda türk yaşayış məntəqələri. B.: “Mütərcim”, 2011.-79 səh.

 1272. Şeyda Simax. Qızım qızlar içində. B.: “Şur”, 2011.-272 səh.

 1273. Şeyda Simax. Qürbətdən gələn səslər. B.: “Zərdabi”, 2012.-224 səh.

 1274. Şeyx Məhəmməd əl-Qəzali. Müsəlman əxlaqı. B.: “CBS”, 2012.-352 səh.

 1275. Şəffaflığın artırılmasında beynəlxalq maliyyə hesabatları və audit standartlarının tətbiqi problemləri. B.: 2012.-195 səh.

 1276. Şəfi Zərdüşt. Başqa adamlar.B.: 2011.-223 səh.

 1277. Şəkili Ağaəli. Gözoo yiyərəm mən. B.: 2008.-133 səh.

 1278. Şəkuri Bəhruz. Ekzogen və antropogen təzyiqlər nəticəsində əmələ gələn eroziya prosesi bəşəriyyət üçün fəlakətli hadisədir. B.: “MBM”, 2012.-384 səh.  

 1279. Şəmmədqızı Salidə. Əriyən şam. B.: “Elm və təhsil”,2011.-124 səh.

 1280. Şərifova Aysel. Ümmi İsanın "Mehri və Vəfa" məsnəvisinin paleoqrafik, orfoqrafik və leksikoloji tədqiqi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-250 səh.

 1281. Şirinov Barat. İnsan. I kitab B.: “Araz”, 2009.-214 səh.

 1282. Şirinov Barat. İnsan. II kitab. B.: “Araz”, 2011.-258 səh.

 1283. Şirvan Sabir. Ellər məni unutmayın. B.: “Təfəkkür”, 2011.-88 səh.

 1284. Şopenhauer Artur. Dünya iradə və təsəvvür kimi. B.: “Təknur”, 2011.-367 səh.

 1285. Şuşa Azərbaycanın tarix və mədəniyyət incisidir.B.: “Təhsil”,2012.-47 səh.

 1286. Şükürlü Ə.Ş. Xoşbəxtlik ehtimalı.B.: 2011.-254 səh.

 1287. Şükürlü Sədaqət. "Virtual oftalmoloq" ekspert sistemi. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2012.-188 səh.

 1288. Tağıyev A.H. İnnovasiya (1 saylı broşura). B.: “Təknur”, 2011.-47 səh.

 1289. Tağıyev A.H. İnnovasiya. B.: 2012.-55 səh.

 1290. Tağıyeva Mətanət. İki ürəyin nağıl aləmi. B.: “MBM”, 2012.-96 səh.

 1291. Tağıyeva Mətanət., Tağıyeva Aygün. İki ürəyin sözü. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-48 səh.

 1292. Tağızadə Aida. XX əsr Azərbaycan musiqisi. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-372 səh.

 1293. Tağızadə Aida. Soltan Hacıbəyov. B.: “Mütərcim” , 2011.-179 səh.

 1294. Tahirqızı Şəhla. Qara Mustafa oğlu Namazov. B.: “Elm”, 2011.-108 səh.

 1295. Tahirov  Kərim. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının tarixi. (1923-2008-ci illər). B.: “Ulu”, 2008.-218 səh

 1296. Taqor  R. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-925 səh.

 1297. Talıstanlı Oktay. Allahın 99 adı və mənaları. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-316 səh.

 1298. Tamahkar canavar. B.: “Beşik”, 2008.-14 səh

 1299. Tanrıverdi Əzizxan. "Dədə Qorqud kitabı"nda at kultu. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-144 səh.

 1300. Tanriverdi Əzizxan. Türk mənşəli Azərbaycan şəxs adlarının tarixi-linqvistik tədqiqi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-214 səh.

 1301. Tapdıqova Yeganə. Aida Abdullayeva. B.: 2012.-303 səh.

 1302. Tarixə dair əsərlər. B.: “Nurlan”, 2011.-104 səh.

 1303. Tarixi Azərbaycan dövlətləri. B.: 2012.-94 səh.

 1304. Teyqubadoğlu Əli. Müdrik sözlər və məsləhətlər. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-144 səh.

 1305. Teymur Mövlud . Tarixlərdə qalacaq. B.: “Şirvannəşr”, 2011.- 68 səh.

 1306. Teymurlu Məhəmməd. Politologiya. B.: “R.N.Novruz-94”, 2012.-314 səh.

 1307. Təbrizi Mirzə Yusif Xan. Yek kəlmə. B: “Elm və təhsil”, 2012.-218 səh

 1308. Təbrizli Məmmədrza. Qartal balası. B.: 2011.-159 səh.

 1309. Tədbirli dovşan. B.: “Beşik”, 2008.-18 səh.

 1310. Təhməzli H. Şıxalıağalı : tarixi keçmişdən bu günə. B.: 2011.-495 səh.

 1311. Tərtərli Qədir. Məhəbbət işığında. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2012.-420 səh.

 1312. Trubeskoy  N. S. Fonologiyanın əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-388 səh.

 1313. Tszemin  Tszyan. Çin kommunist partiyasının 80 illiyi ilə əlaqədar təntənəli yığıncaqda nitq. B.: “Gənclik”, 2001.-63 səh.

 1314. Tukay Qabdulla. Samanbazarı, yaxud Yeni Kəsikbaş. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-150 səh.

 1315. Tunalıgil Cemali. Tənhalıq acısı şeirlər. B.: “Vektor”, 2011.-50 səh.

 1316. Tuncay İradə. Yol romanı. B.: “Təhsil”, 2012.-128 səh

 1317. Tur Heyerdal : sərhədləri aşaraq, dənizləri aşaraq. B.:2011.-187 səh.

 1318. Turan Azər. Cavid əfəndi... B.: “Araz”, 2004.-307 səh.

 1319. Tusi Xacə Nəsirəddin. Təcrid əl-məntiq. B.: “Araz”, 2012.-260 səh.

 1320. Tükənli Mahal. Tükənlilər. B.: “Nurlan”, 2010.-120 səh.

 1321. Türkay Osman. Ay üçün rekviyem. B.: “Kövsər”, 2011.-136 səh.

 1322. Türkdilli ölkələrin konstitusiyaları. Ankara.: 2012.-260 səh.

 1323. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün Azərbaycana səfəri . B.:2010.-218 səh.

 1324. Türkiyə və Azərbaycanda demokratiya və ikitərəfli münasibətlər haqqında debatlar.  B.: “Qanun”, 2012.-232 səh.

 1325. Tven Mark. Tom Soyyerin macəraları. B.: “Qanun”, 2012.-280 səh.

 1326. Ucqar  Ülkər. Balıqçı əllərinə doğru. B.: “Qanun”, 2012.-288 səh.

 1327. Ulutürk  Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. B.: “Təhsil”, 2012.-560 səh

 1328. Umudlu İ. Salahlı eli.B.: “Apostroff”,2011.-911 səh.

 1329. Umudov Qüdrət. Azərbaycan folklorşünaslığı: tarixi problemləri. B.: 2011.-273 səh.

 1330. Urmulu Türkan. Özgə toz. B.: “Qanun”, 2012.-60 səh.

 1331. Urud Musa. Üzü haqqa gedirəm. B.: 1999.-80 səh.

 1332. Ustaclu Yusif  bəy. Divan. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-151 səh.

 1333. Uşaq inkişafı metodikası. B.: “Qanunu”, 2011.-572 səh.

 1334. Ülvi Ə. Son xəbər. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-135 səh.

 1335. Ümumi hidrogeologiya. B.: 2008.-155 səh.

 1336. Vahidov Fazil. Sosiologiya. B.: “Zərdabi”, 2012.-352 səh.

 1337. Varis. Yetmiş yeddinci gün. B.: 2012.-480 səh.

 1338. Vasim Məmmədəli oğlu Məmmədəliyev. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2012.-290 səh.

 1339. Verdiyev Hacı İdris . Gözüm yollarda qaldı. B.: 2011.-262 səh.

 1340. Verdiyev Rəhman. Bu mənim dünyamdı. B.: 2011.-287 səh.

 1341. Verxovski Mark. Keçmişdən gələcəyə qaça-qaça. B.: 2011.-271 səh.

 1342. Veysəlli Fəxrəddin. Ana dili: Azərbaycan dili efirdə. B.: “Təhsil”, 2012.-352 səh.

 1343. Vəkil məsləhətləri toplusu. B.: “Oskar”, 2012.-205 səh.

 1344. Vəkilov Həmid.İ ki pyes tar və piano üçün klavir. B.: “Mars Print”, 2011.-23 səh.

 1345. Vəkilova Dilarə. Bizim dünya. B.: “Mütərcim”, 2012.-308 səh.

 1346. Vəli Rəşid. Dərviş harayı. B.: “MSA”, 2012.-152 səh.

 1347. Vəlioğlu Əli. Məndən elə qalanlar. B.: “MBM”, 2012.-468 səh.

 1348. Vəliye  Əlləz. Xalqa-elə məhəbbətin bəhrəsi. B.: “Nərgiz”, 2012.-192 səh.

 1349. Vəliyev Dünyamalı .Beynəlxalq iqtisadiyyat. B.: “Avropa”, 2012.-400 səh.

 1350. Vəliyev Əlləz. Borçalıda qədim Ormeşən eli. B.: “Nərgiz”, 2011.-356 səh.

 1351. Vəliyev  D. Beynəlxalq iqtisadiyyat. B.: Avropa”, 2012.-400 səh

 1352. Vətənə nəğmə çələngi. B.: “Qoliaf”, 2011.-495 səh.

 1353. Vonnehut Kurt. Sallaqxana ¹5 və ya uşaqların səlib yürüşü. B.: “Qanun”, 2012.-224 səh.

 1354. Voyniç Etel Lilian. Ovod. B.: “Qanun”, 2012.-336 səh.

 1355. Yaqub M. Dövrün dəyirmanı. B.: “CBS”, 2012.-568 səh.

 1356. Yaqub Paşa. Baş Daşağıl ensiklopediyası. B.: “Zərdabi”, 2012.-128 səh.

 1357. Yaqub Paşa. Padar kəndinin ensiklopediyası. B.: 2012.-111 səh.

 1358. Yaqub Zəlimxan. Mövlana. B.: “Vətən”, 2012.-194 səh.

 1359. Yaqublu N. Xocalı soyqırımı. B.: “Elm və təhsil”,2012.-185 səh

 1360. Yaqublu Nəsiman. Qafqaz İslam Ordusu və Nuru Paşanın Azərbaycanda izləri. B.: “Adiloğlu”, 2012.-151 səh.

 1361. Yaqublu  N.  Müsavat partiyasının tarixi. B.: “Adiloğlu”, 2012.-335 səh.

 1362. Yaquboğlu A. Tələbə dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-183 səh.

 1363. Yaqubova Elmira. Günbatana doğru. B.: “Gənclik”, 2008.-180 səh.

 1364. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2012. Buraxılış II. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2012.-203 səh.

 1365. Yəhya Harun. Allah sevgisi. İstanbul.: 2009.-184 səh.

 1366. Yəhya Harun. Dinimizi öyrənək. İstanbul.: 2009.-144 səh.

 1367. Yəhya Harun. Dünya həyatının həqiqətləri. İstanbul.: 2009.-204 səh.

 1368. Yəhya Harun. Həzrəti Muhəmməd peyğəmbər. İstanbul.: 2009.-292 səh.

 1369. Yəhya Harun. Həzrəti Yusif Peyğəmbər. İstanbul.: 2009.-136 səh.

 1370. Yəhya Harun. Xalqların həlakı. İstanbul.: 2009.-200 səh.

 1371. Yəhya Harun. İnsanın ən böyük düşməni Şeytan. İstanbul.: 2009.-120 səh

 1372. Yəhya Harun. Qlobal masonluq. İstanbul.: 2009.-176 səh.

 1373. Yəhya Harun. Quran elmə yol göstərir. İstanbul.: 2010.-236 səh.

 1374. Yəhya Harun. Quran əxlaqına görə müsəlmanın 24 saatı. İstanbul.: 2009.-144 səh.

 1375. Yəhya Harun. Quranda dua. İstanbul.: 2009.-92 səh.

 1376. Yəhya Harun. Möminlərin əsl yurdu Cənnət. İstanbul.: 2009.-96 səh.

 1377. Yəhya Harun. Ölüm, qiyamət, cəhənnəm.  İstanbul.: 2009.-152 səh.

 1378. Yəhya Harun. Peyğəmbərimizin (sav) möcüzələri. İstanbul.: 2010.-272 səh.

 1379. Yəhyayev Aydın. Meşə materiallarının tədarükü. B.: “Təhsil”, 2012.-220 səh.

 1380. Yıldız Bekir. Kərbəla. B.: “Qanun”, 2012.-128 səh.

 1381. Yusifli Xəlil. Məhcur Şirvani yeni təfəkkür işığında. B.: 2012.-366 səh.

 1382. Yusifli İshaqlı A. XVII əsr Qərbi Avropa ölkələri ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil2, 2012.-498 səh.

 1383. Yusifli İshaqlı A. Mirzə Fətəli Axundzadə irsinin orta məktəbdə tədrisi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-58 səh.

 1384. Yusifov M. Nizamidə azərbaycançılıq. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-167 səh.

 1385. Yusifov Maarif. Bitkiçilik. B.: “Qanun”, 2011.-368 səh.

 1386. Yusifov Mübariz. Dövlətçilik və dil. B.: “Nurlan”, 2004.-176 səh.

 1387. Yusifov Mübariz. Heydər Əliyev işığında. B.: “Nurlan”, 2005.-180 səh.

 1388. Yusifov Mübariz. Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq ideologiyası. B.: “Nurlan”, 2003.-204 səh.

 1389. Yusifov  M. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikadan praktikum. B.: “ADPU”, 2011.-281 səh.

 1390. Yusubov İsmixan. Mənim Poylu kəndim. B.: “MBM”, 2012.-432 səh.

 1391. Yusubov İsmixan. Poylu kəndim. B.: “MBM”, 2012.-432 səh.

 1392. Yusubov N. D. Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi B.:2012.-53 səh.

 1393. Yusubov Nizami. Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi fənni üzrə laboratoriya işləri toplusu. B.: “AzTU”, 2012.-288 səh.

 1394. Zabit Şakir Sabir. Türklərin İraqda qısa tarixi. B.: “Nurlar”,2006.-88 səh.

 1395. Zaman Məhərrəm. Qızılı saçlı. B.: “Nərgiz”, 2011.-91 səh.

 1396. Zaman Məhrrəm. Maxtalı. B.:2012.-259 səh.

 1397. Zaman  Məhərrəm. Həqiqətin məkanı. B.: “Maarif”, 2010.-62 səh.

 1398. Zeynal Cavad. Axşam qəribliyi. B.: “MBM”, 2012.-424 səh.

 1399. Zeynallı Ağa. Kürdəmir 1883-1923-cü illərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-232 səh.

 1400. Zeynalov Fərahim. Rəsm. B.: “ADPU”, 2012.-217 səh.

 1401. Zeynalov Müşfiq. Zerkalo Klara. B.: “Qanun”, 2011.-408 səh.

 1402.  Zeynalov O. Çağırılmamış qonaq. B.: “Letterpress”, 2012.-333 səh.

 1403. Zeynalov O. Terrorizmdə cinayətkar dəstələrin rolu və onunla mübarizə. B.: “Letterpress”, 2011.-421 səh.

 1404. Zeynalov Vidadi. Azərbaycanda investisiya siyasəti. B.: “Azərnəşr”, 2012.-280 səh.

 1405. Zeynalov Vidadi. Dahilər nə deyir. B.: “Nurlan”, 2010.-176 səh.

 1406. Zeynalov Vidadi. Maliyyə böhranı: tarix, nəzəriyyə və antiböhran siyasət. B.: “Azərnəşr”, 2012.-176 səh.

 1407. Zeynalova F. İbtidai musiqi nəzəriyyəsi. B.: “E.L”, 2010.-143 səh.

 1408. Zərin Şövkət . Mənim dünyam.  B.: “Elm və təhsil”, 2011.-103 səh.

 1409. Ziyalı sənətkar. B .: 2012.-111 səh.

 1410. Zoologiya kursu üzrə təlim xarakterli oyunlar və tapşırıqlar. B.: “Araz”, 2012.-180 səh.

 1411. Zülfüqarova  Fərqanə. İngilis və Azərbaycan ədəbiyyatlarında insan konsepsiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-232 səh.

 1412. Zülfüqarova Fərqanə. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvələrində ingilis ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-156 səh

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved