2014

 

Azərbaycan dilində

 1. 10 il öncə başlanan yol. Sənədli publisistika. B.: 2007.-254 səh.

 2. 20 ilin təntənəsi. Milli siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-178 səh.

 3. 2012 -davamlı inkişaf haqqında hesabat. B.: “ARDNŞ”, 2013.-96 səh.

 4. 2013-cü ildə mehmanaxanaların fəaliyyətinə dair əsas göstəricilər. (İllik hesabatlar əsasında). B.: 2014.-204 səh.

 5. 30 tarixi səfər. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəsmi və dövlət səfərləri (1993-2003) B.: “CBS”, 2013.-359 səh.

 6. 50 yaşlı Vokal kafedramızın yaranmasında və inkişafında əməyi olan müəllimlərimiz. B.: 2012.-39 səh.

 7. Abadov M. Azərbaycan turizmi və onun inkişaf problemləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-247 səh

 8. Abasova A. Azərbaycan bəstəkarlarının birsəsli sinfonik əsərlərinin janr və üslub xüsusiyyətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-220 səh.

 9. Abasova Samirə. 50 illik ömrün 30 illik elmi-pedoqoji bəhrəsi. B.: 2014.-59 səh.

 10. Abbas A. Ən xoşbəxt adam. B.: “Gənclik”, 2014.-59 səh.

 11. Abbasbəyli  G. A. Çörək-bulka və unlu-qənnadı məmulatlarının istehsalı üçün qeyri-ənənəvi xammallar.  B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-491 səh.

 12. Abbasbəyli G. Un istehsalının texnologiyası. B.: İqtisad Universiteti”, 2013.-267 səh.

 13. Abbaslı  Bəybala. Qəzəllər. B.: “Mütərcim”, 2014.-168 səh.

 14. Abbasov A. İlahinin lütfü. B.: “”, 2013.-605 səh.

 15. Abbasov M. Bura vətəndir. B.: “Letterpress”, 2014.-282 səh.

 16. Abbasov Vaqif. Dahilərin müdriklərin və fatehlərin həyat dərsləri. B.: “Təhsil”, 2013.-616 səh.

 17. Abbasova Arzu. Xoş arzular. B.: 2012.-105 səh.

 18. Abbasova Məhruba. Azərbaycan dili. B.: “Nurlan”, 2004.-192 səh.

 19. Abdullaoğlu Rövşən. Çətin olsa da, həyat davam edir. B.: “Qədim qala”, 2013.-272 səh.

 20. Abdullaoğlu Rövşən. Mən aləmlərə üsyan etmiş bir zərrəyəm. B.: “Qədim qala”, 2014.-256 səh.

 21. Abdullayev  B.M. Azərbaycanın xarici işlər naziri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-129 səh.

 22. Abdullayev  Çingiz. Qaniçənlər aynası B.: “Qanun”, 2014.-440 səh.

 23. Abdullayev  Çingiz. Məhşər ayağında. B.: “Qanun”, 2014.-427 səh.

 24. Abdullayev Ayaz. Tətbiqi mexanika. B.: “Təhsil”, 2014.-692 səh.

 25. Abdullayev Cəlal. Əsərləri. II-II-IV-V-VI cildlər. B.: “Elm və təhsil”, 2012.

 26. Abdullayev Ç. Əclafların qanunu. B.: “Qanun”, 2014.-407 səh.

 27. Abdullayev Ç. Transilvaniya səfəri. B.: “Qanun”, 2014.-299 səh.

 28. Abdullayev Çingiz. Əclafların kredosu. B: “Qanun”, 2014.-416 səh.

 29. Abdullayev Çingiz. Namərdin üslubu.B.: “Qanun”, 2014.-326 səh.

 30. Abdullayev Çingiz. Şübhəsiz metamorfoz. B.: “Qanun”, 2013.-244 səh.

 31. Abdullayev Çingiz. Uğursuzun hekayəti. B.: “Qanun”, 2014.-300 səh.

 32. Abdullayev Çingiz. Yeni cəngavər qadınların qəbiləsi. B.: “Qanun”, 2013.-280 səh.

 33. Abdullayev X.D. Stress reaksiyaların biofiziki mexanizmi. B.: 2014.-208 səh.

 34. Abdullayev Mikayıl. Rəngkarlıq və qrafika. B.: 2013.-280 səh

 35. Abdullayev Nadir. Nitq mədəniyyətinin əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-288 səh.

 36. Abdullayev R. Taunun epidemiologiyası və profilaktikasının əsasları. B.: “Səda”, 2014.-221 səh.

 37. Abdullayev S. Q. Fizikadan sual və məsələlər 7-8. B.: “Çaşıoğlu”, 2002.-174 səh.

 38. Abdullayeva F. Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2014.-137 səh.

 39. Abdullayeva T. Azərbaycan ədəbi fikrində qərbçilik meylləri. (XX əsrin əvvələri). B.: “Avropa”, 2014.-151 səh.

 40. Abışo Vaqif. İnzibati məsuliyyət. B.: 2012.-329 səh.

 41. Abışov Vaqif. İnzibati hüquq. B.: 2009.-279 səh.

 42. Abiyeva Kəmalə. Gizlənqaç. B.: “Mütərcim”, 2014.-108 səh.

 43. Abşeron. 2003-2013: Hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “ Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf  Nazirliyi”, 2013.-98 səh.

 44. Abutalıbov Rasim. İdarəetmənin əsasları. B.: “YEK Production”, 2014.-221 səh.

 45. Abuzərov Abuzər. Bəlalı Kərbəlanın qanlı meydanında. B.: “Nərgiz”, 2013.-112 səh.

 46. Açıq ədəbiyyat.B.: “Qanun”, 2013.-88 səh.

 47. Adam Olivye. Qəlbin xilası. B.: “Qanun”, 2014.-220 səh.

 48. Adıgözəl Sədat. Elçin: romanlarının struktural-sosioloji təhlili. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2006.-335 səh.

 49. Adıgözəl Sədat. İlyas Əfəndiyev. Zaman və sənətkar. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2009.-112 səh.

 50. Adıgözəlli İ. Borçalının Sadaxlı dünyası. B.: “Nurlar”, 2014.-575 səh.

 51. Adiloğlu O. Əl qarası, yoxsa üz qarası. B.: “UniPrint”, 2014.-39 səh.

 52. Adiloğlu O. Ünvanlı şeirlər. B.: “Nasir”, 2013.-60 səh.

 53. Adiloğlu O. Üzürlü günah. B.: “UniPrint”, 2013.-52 səh.

 54. Adın, ata adının və soyadın verilməsi və dəyişdirilməsi qaydaları. B.: “Qanun”, 2014.-16 səh.

 55. Afişa. Teatr və konsert müəssisələrinin repertuarı. Aprel/May/İyun. B.: 2014.-163 səh

 56. Aforizmlər:  seçilmişlərdən seçilmişlər. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-557 səh.

 57. Ağabalayeva Südabə. Zamanla üz-üzə. B.: “Təhsil”, 2013.-176 səh.

 58. Ağahüseynova M. Ümumi və qeyri-üzvi kimya. I hissə. B.: 2013.-316 səh.

 59. Ağahüseynova Minirə. Qeyri-üzvi kimya. B.: “ADNA”, 2007.-410 səh.

 60. Ağahüseynova Minirə. Ümumi və qeyri-üzvi kimyadan terminlər lüğəti.B.: “ADNA-nın mətbəəsi”, 2014.-198 səh.

 61. Ağalarova Luiza. Səni unutmayacağıq komissar!.B.: “Ziya”, 2014.-89 səh.

 62. Ağamirov M. Nəğmə dolu Şuşam mənim. B.: “Nurlar”, 2013.-263 səh.

 63. Ağasioğlu F. Azərbaycan türklərinin islamaqədər tarixi. Doqquz Bitik. III Bitik: Azərbaycanda qurulan qədim dövlətlər. B.: “Ağrıdağ”, 2014.-511 səh.

 64. Ağayev Ə. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar: pedaqoji görüşləri. B.: “Mütərcim”, 2013.-161 səh.

 65. Ağayev Ə. Pişik balasının səhvi. B.: “Mütərcim”, 2014.-27 səh.

 66. Ağayeva B. Şagirdlərin sosiallaşması üzrə tərbiyə işinin təşkili. B.: “Mütərcim”, 2011.-82 səh.

 67. Ağayeva N. Otorinolarinqologiya. B.: Yazıçı”, 2014.-528 səh.

 68. Ağayeva Z. Azərbaycanda üzümün xəstəlik və zərərvericiləri, onlarla mübarizə üsulları. B.: “Müəllim”, 2010.-94 səh.

 69. Ağazadə M. Hakimin düşüncələri-2. B.: “E.L”, 2014.-160 səh.

 70. Ağazadə Rüfət. Azərbaycan memarlığı inkişaf yollarında. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-383 səh.

 71. Ağcabədi. 2003-2013: Hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “ Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf  Nazirliyi”, 2013.-119 səh.

 72. Ağdamlı V. Alnımda yaranan qırışdan soruş. B.: “Təknur”, 2012.-707 səh.

 73. Ağdamlı V. Düşür bu ömrümün son yarpaqları. B.: “Təknur”, 2013.-543 səh.

 74. Ağdamlı V. Həyat məni. B.: “Təknur”, 2013.-374 səh.

 75. Ağdamlı V. Qaytar gəncliyimi, qaytar, Allahım. B.: “Təknur”, 2013.-467 səh.

 76. Ağdamlı V. Uğursuz illər. B.: “Təknur”, 2012.-455 səh.

 77. Ağdamlı Vidadi. Acı bir taleyi yaşadım dünya. B.: “Təknur”, 2013.-304 səh.

 78. Ağdamlı Vidadi. Hanı mənim obam, elim, torpağım. B.: “Təknur”, 2013.-192 səh.

 79. Ahern Sesiliya. Sabahın kitabı. B.: “Qanun”, 2013.-344 səh.

 80. Axundlu Yavuz. Ədəbi estafet. B.: “Adiloğlu”, 2013.-559 səh.

 81. Axundlu Yavuz. Xatirələr işığında. B.: “Adiloğlu”, 2014.-304 səh.

 82. Axundov  İmran. Barat Şəkinskaya. B.: “Mütərcim”, 2014.-104 səh.

 83. Axundov A. Yad planetin sirri. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2009.-190 səh.

 84. Axundov Akif. Ehtiras və cinayət. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-336 səh.

 85. Axundov Akif. Gecə ovçuları. B.: “Nurlan”, 2012.-208 səh.

 86. Axundov Akif. İl var ömrə bərabər. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-240 səh.

 87. Axundov Akif. Qatilin ölümü. B.: “Qanun”, 2010.-164 səh.

 88. Axundov İmran. Səninlə sənsiz. B.: “Mütərcim”, 2014.-56 səh.

 89. Axundov İmran. Tibbin tarix və fəlsəfə ilə əlaqəsi. B.: “Mütərcim”, 2014.-100 səh.

 90. Axundov M. Darvinizm və təkamül təliminin tarixi. B.: “Xatun Plyus”, 2014.-268 səh.

 91. Axundov N. Antikorrupsiya siyasəti dövlətin davamlı idarəsidir. B.: “Çıraq”, 2014.-437 səh.

 92. Axundova  Elmira. Sabahımızı düşünərək. B.: “CBS”, 2014.-304 səh.

 93. Axundova N.Ə. Balıq və balıq məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-278 səh.

 94. Axundzadə Rüfət. Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının trompet sinfinin tarixi. B.: “Mütərcim”, 2014.-96 səh.

 95. Akademik Mirəsədulla Mirqasımov haqqında xatirələr kitabı. B.: 2013.-237 səh.

 96. Aqrar sahə modernləşmə dönəmində: (problemlər və onun həlli yolları). B,: “AMEA”, 2009.-506 səh.

 97. Aleksander Devid. Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları: nəzəriyyədən praktikaya. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-762 səh.

 98. Algül H. Kərbəla. B.: “İpəkyolu”, 2012.-203 səh.

 99. Ali təhsil bakalavriat pilləsində müəllim hazırlığı üzrə "Pedaqogika" fənninin kurikulumu. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-92 səh.

 100. Alışov Möhsün. Həndəsənin propedevtik kursu tədrisinin nəzəri və praktik məsələləri. B.: “Elm”, 2011.-292 səh.

 101. Alıyev İ. İqtisadiyyat hamı üçün. B.: “Avropa”, 2011.-396 səh.

 102. Allahverdi Dərd. Gülsaranın nifrəti. B.: “Azərnəşr”, 2014.-179 səh.

 103. Allahverdiyeva  M. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları fənnindən məsələlər və testlər. B.: “İqtisad Universiteti”, 2011.-267 səh.

 104. Almanax. Cinayət Qanunları Külliyyatı. 1920-2000.. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2014.-1184 səh.

 105. Almaz Günel. Rafiq Yusifoğlu poeziyasında sənətkarlıq axtarışları. B.: “ADPU”, 2013.-450 səh.

 106. Alməmmədova  Kübra. Professor H.Ə.Həsənov və Azərbaycan dilçilyi. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-88 səh.

 107. AMEA-Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin nəşrləri. 2010-2012-ci illər. B.: 2013.

 108. AMEA-nın müxbir üzvi Rasim Əliquliyevin elmi fəaliyyəti haqqında məlumat. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2014.-80 səh.

 109. Anjelis de Barbara. Hər bir kişinin qadınlar haqqında bilməli olduğu vacib sirlər. B.: “Qanun”, 2014.-524 səh.

 110. Anjelis de Barbara. Hər bir qadının kişilər haqqında bilməli olduğu vacib sirlər. B.: “Qanun”, 2014.-364 səh.

 111. Aranlı M. Əyləncəli riyaziyyat. B.: “MBM”, 2014.-350 səh.

 112. Aranlı T. Kürün sahilinə gəl, görüm səni... B.: “BDU”, 94 səh.

 113. Arif Cəfər oğlu İsmayıl-zadə Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2014.-160 səh.

 114. Arif H. H. Arifə həsr olunmuş məqalələr. VIII-cild. B.: “MBM”, 2014.-727 səh

 115. Arif H. H. Arifə həsr olunmuş şeirlər. VII-cild. B.: “MBM”, 2014.-335 səh.

 116. Arif H. Lətifələr. IX-cild. B.: “MBM”, 2014.-143 səh

 117. Arif H. Məqalələr, xatirələr, məktublar. VI-cild. B.: “MBM”, 2014.- 491 səh.

 118. Arif H. Poemalar, pyeslər, tərcümələr. V-cild. B.: “MBM”, 2014.-423 səh.

 119. Arif H. Poemalar. IV-cild. B.: “MBM”, 2014.-431 səh.

 120. Arif H. Şeirlər. 1-cild. B.: “MBM”,2014.-495 səh.

 121. Arif H. Şeirlər. II-cild. B.: “MBM”, 2014.-487 səh.

 122. Arif H. Şeirlər. III-cild. B.: “MBM”, 2014.-487 səh.

 123. Arzumanlı V. 60 ilin 6 sevgisi.B.: “Elm”, 2013.-215 səh.

 124. Aslan Q. Seçilmiş əsərləri. B.: “Nurlan”, 2013.-250 səh.

 125. Aslan M. Vətən çağırışı. B.: “BXQR”, 2013.-228 səh.

 126. Aslanov Hamlet . Kürün aşağı axarının ekocoğrafi problemləri. B.: “Çaşıoğlu”, 2013.-234 səh.

 127. Aspirant və dissertantlar üçün xarici (rus, ingilis, fransız, alman) dillərindən namizədlik imtahan proqramı. B.: 2002.-36 səh.

 128. Aşıq Ağalar. Söz mənimkidir. B,: “Çaşıoğlu”, 2014.-92 səh.

 129. Aşıq Alı. Əsərləri. B.: “Ol”, 2013.-336 səh.

 130. Aşıq Alı. Əsərləri. B.: “Ol”, 2013.-348 səh.

 131. Aşıq Ələsgər. Bütün əsərləri. B: “Qanun”, 2008.-488 səh.

 132. Aşuranın keçirilməsi barəsində verilmiş əhəmiyyətli təkliflər. B.: 2014.-28 səh.

 133. Atalar sözləri. B.: “Nurlan”, 2013.-475 səh.

 134. Atalı E. Bir udum azadlıq. B.: 2013.-360 səh.

 135. Atalı Eluca. Kərküklülər-təklənmiş türklər. B.: 2014.-342 səh.

 136. Atalı S. İnsanlığın inam yolu. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-378 səh.

 137. Ataşov Bəyalı. Maliyyə nəzəriyyəsi.  B.: “Kooperasiya”, 2014.-648 səh.

 138. Atəş Ülkər. Dağların dağ övladı Gədəbəy. B.: “MBM”, 2013.-120 səh

 139. Atəş Ülkər. Mübarək olsun. B.: “MBM”, 2013.-216 səh.

 140. Audit və əminlik. Təkmil səviyyə. 8-ci fənn. B.: “METM”, 2013.-742 səh.

 141. Auster Paul. Nyu York trilogiyası. B.: “Qanun”, 2014.-414 səh.

 142. Avcı, Doç.Dr. Seyit. Yaradılana şəfqət və mərhəmət. . B.: “İpəkYolu”, 2009.-160 səh.

 143. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. Gəncə.: 2014.-130 səh.

 144. Aydın  X. Yağış olmaq istəyirəm. B.: “Apostroff”, 2014.-175 səh.

 145. Ayvallı Ramazan. Sevgili Peyğəmbərim. B.: “Nurlar”, 2013.-544 səh.

 146. Azadəliyeva Ş. Azərbaycanda ali pedaqoji təhsilin təşəkkülü və inkişafı. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-367 səh.

 147. Azadəliyeva Ş. Azərbaycanda ali pedaqoji təhsilin təşəkkülü və inkişafı. (1920-1991-ci illər). B.: “Elm və təhsil”, 2012.-367 səh.

 148. AzETÜŞİ-nin elmi əsərlərinin tematik məcmuəsi. XX cild. B.: “Müəllim”, 2013.-364 səh.

 149. Azərbaycan bəstəkarlarının klarnet və fortepiano üçün əsərləri. B.: “RSXM”, 2014.-15 səh.

 150. Azərbaycan bəstəkarlarının skripka əsərləri. 1 cild. B.: “Mütərcim”, 2014.-97 səh.

 151. Azərbaycan Birinci Dünya Müharibəsi dövründə. B.: “Ziya”, 2014.-208 səh.

 152. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-840 səh.

 153. Azərbaycan Dillər Universitetinin professor-müəllim heyətinin 1948-2010-cu illərdə nəşr olunmuş əsərlərinin biblioqrafiyası. B.: “Mütərcim”, 2013.-760 səh.

 154. Azərbaycan gəncləri 2014. B.: 2014.-172 səh.

 155. Azərbaycan hekayələri. I cild. Urmiya 2013.- 212 səh.

 156. Azərbaycan hekayələri. II cild. Urmiya 2013.- 242 səh

 157. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 95 illiyinə həsr edilmiş Respublika elmi konfransının materialları. 22 may 2013-cü il. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-263 səh.

 158. Azərbaycan xalq nağılları. B.: “Qanun”, 2013.-64 səh.

 159. Azərbaycan xalq rəqsləri. B.: “Mütərcim”, 2011.-107 səh.

 160. Azərbaycan inşaat və memarlıq ETİ-nin yaranmasının 30 illiyinə həsr olunmuş “İnşaat və memarlıqla elmi-texniki tərəqqi”. Beynəlxalq elmi-konfransın materiaaları 16-17 oktyabr 2014-cü il. B.: 2014.-336 səh.

 161. Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında. VI cild. B.: 2013.-555 səh.

 162. Azərbaycan kitabı. Biblioqrafiya. 10 cilddə. III cild (1941-1950) B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2014.-488 səh.

 163. Azərbaycan mama-ginekoloqların IV-qurultayının məqalələr toplusu. B.: “Səda”, 2014.-351 səh.

 164. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A. İ. Qarayev adına fiziologiya institutunun əməkdaşalrının son 5 ildə (2008-2012-ci illər) elmi əsərlərinin biblioqrafiyası. B.: “Elm”, 2013.-130 səh.

 165. Azərbaycan miniatürləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-243 səh.

 166. Azərbaycan müəllimlərinin XIVqurultayı. B.: “Max Offset”, 2014.-200 səh

 167. Azərbaycan paytaxtları. B.: “Elm və təhsil”. 2014.-278 səh.

 168. Azərbaycan paytaxtları. B.: Elm və təhsil”, 2014.-67 səh.

 169. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu. İllik hesabat 2013. B.: 2014.-156 səh.

 170. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti. İllik hesabat 2012. B.: “ARDNŞ”, 2013.-191 səh.

 171. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin illik Hesabatı 2013. B.: “Təhsil”, 2014.-96 səh.

 172. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları.. 54-cü cild. B.: “Milli Məclisin iclasları”, 2014.-124 səh.

 173. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları.. 55-ci cild. B.: “Milli Məclisin iclasları”, 2014.-82 səh.

 174. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları.. 56-cı cild. B.: “Milli Məclisin iclasları”, 2014.-76 səh.

 175. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 2011-ci il tarixli, 1938 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində milli fəaliyyət proqramı. B.: 2012.-71 səh.

 176. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı. B.: “Nurlar”, 2009-183 səh.

 177. Azərbaycan Respublikası. Milli atlas. B.: “Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi”, 2014.-444 səh.

 178. Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində milli fəaliyyət proqramının 2013-cü il üzrə nəticələri. B.: 2014.-662 səh.

 179. Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində milli fəaliyyət proqramının birinci ilinin nəticələri. B.: 2013.-528 səh.

 180. Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının tətbiqinin dördüncü ilinin nəticələri. B.: “RS Poliqraf”, 2011.-351 səh.

 181. Azərbaycan Respublikasının ailə məcəlləsi. (2014-cü il sentyabrın 15-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə) B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-144 səh.

 182. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2014.-220 səh.

 183. Azərbaycan Respublikasının bank sistemi üçün hesablar planı və onun tətbiqinə dair metodiki göstərişlər. B.: “İdeal-print”, 2013.-647 səh.

 184. Azərbaycan Respublikasının cəzaların icrası məcəlləsi. (2014-cü il aprelin 30-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə). B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014-188 səh.

 185. Azərbaycan respublikasının cinayət məcəlləsi 1999-ci il 30 dekabr tarixli qanunla təsdiq edilmiş, 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minmişdir. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-579 səh.

 186. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. B,: “Qanun”, 2014.-400 səh.

 187. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2013.-348 səh.

 188. Azərbaycan Respublikasının cinayət-prosessual məcəlləsi. (2014-cü il martın 15-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə). B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-744 səh.

 189. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2013.-615 səh.

 190. Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında əsasnamə. B.: “Qanun”, 2013.-32 səh.

 191. Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri. B.: “Qanun”, 2014.-44 səh.

 192. Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsi. (2014-cü il sentyabrın 15-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə). B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-303 səh.

 193. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2013.-304  səh.

 194. Azərbaycan Respublikasının gömrük məcəlləsi 2011-ci il 24 iyun tarixli qanunla təsdiq edilmiş, 2012-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmişdir. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2013.-311 səh.

 195. Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) tərəfindən irəli sürülmüş təkliflərin icrası vəziyyəti. B.: “RS Poliqraf”, 2014.-266 səh.

 196. Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) haqqında Azərbaycan Respublikasının konstitusiya qanunu. B.: 2014.-84 səh.

 197. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman). 10 il /2002-2012. B.: “Vəfa print”, 2013.-412 səh.

 198. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. B.: “Qanun”, 2013.-16 səh.

 199. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2013.-511 səh.

 200. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2014.-531 səh.

 201. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar məcəlləsi. B.: Hüquq ədəbiyyatı”, 2013.-463 səh.

 202. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Ümumtəhsil məktəblərinin IX sinfi üçün dərslik. B.: “Təhsil”, 2009.-135 səh.

 203. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2013.-144 səh.

 204. Azərbaycan Respublikasının Mülki məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2013.-767 səh.

 205. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2013.-278 səh.

 206. Azərbaycan Respublikasının müstəqillik illərində kibernetika və informatika sahəsində əldə olunmuş elmi-texniki nailiyyətlər (1991-2011-ci illər) B.: “Elm”, 2012.-244 səh.

 207. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Bülleteni. B.: “Elm”, 2013.-176 səh.

 208. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun "Silinən Tarix" foto-müsabiqəsində təqdim olunmuş fotolardan ibarət kataloq. B.: 2013.-20 səh.

 209. Azərbaycan Respublikasının Vergi məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2013.-295 səh.

 210. Azərbaycan süfrəsinin mis qabları. B.: “Ziya”, 2013.-128 səh.

 211. Azərbaycan tarixi şəcərə cəmiyyətinin xəbərləri. Doqquzuncu buraxılış. B.: Apostroff”, 2014.-218 səh.

 212. Azərbaycan tarixi. B.: “Bakı Universiteti”, 2014.-380 səh.

 213. Azərbaycan türklərinin islamaqədər tarixi. Doqquz Bitik. I Bitik: Tarixi qaynaqlar. B.: “Ağrıdağ”, 2014.-317 səh.

 214. Azərbaycan türklərinin islamaqədər tarixi. Doqquz Bitik. II Bitik: Tarixi coğrafiya. B.: “Ağrıdağ”, 2014.-367 səh.

 215. Azərbaycan uşaq və gənclərin sülh şəbəkəsi. B.: 2011.-48 səh.

 216. Azərbaycan və ATƏT.  B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-100 səh.

 217. Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının ansambl üçün işlənmiş əsərləri. B.: “Ziya”, 2013.-66 səh.

 218. Azərbaycan yazıçılarının XII qurultayı 17 iyun 2014-cü il. B.: “Letterpress”, 2014.-320 səh.

 219. Azərbaycan yazıçılarının məlumat kitabçası. B.: “Letterpress”, 2014.-159 səh.

 220. Azərbaycan. B.: “Heydər Əliyev Fondu”, 2009.-431 səh.

 221. Azərbaycanca-rusca-ingiliscə hüquq lügəti. B.: "RS" PP,2013.-359 səh.

 222. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar. B.: 2014.-101 səh.

 223. Azərbaycanda ətraf mühit, meşəçilik, balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatları. Statistik məcmuə. B.: 2014.-137 səh.

 224. Azərbaycanda gender məsələləri. B.: 2014.-416 səh.

 225. Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti: informasiya və kommunikasiya texnologiyaları. B.: 2014.-161 səh.

 226. Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti. B.: “Qanun”, 2012.-220 səh.

 227. Azərbaycanda insan hüqüqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiənin vəziyyəti. B.: “Qanun”, 2013.-237 səh.

 228. Azərbaycanda insan hüqüqlarının və azlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti. B.: “Qanun”, 2014.-240 səh.

 229. Azərbaycanda ipoteka sistemi: real vəziyyətin təhlili və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. B.: 2013.-92 səh.

 230. Azərbaycanda kağız pul nişanları və qiymətli kağızlar. B.: “Ziya”, 2013.-96 səh.

 231. Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2014. B.: 2014.-181 səh.

 232. Azərbaycanda olimpiya hərəkatı: daim yüksəlişdə. I-II cildlər. B.: “Azərbaycan” qəzeti”, 2012.-423 səh

 233. Azərbaycanda səhiyyə, sosial təminat və mənzil şəraiti. B.: 2014.-270 səh.

 234. Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt. B.: 2014.-161 səh.

 235. Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət. Statistik məcmuə. B.: 2014.-498 səh.

 236. Azərbaycanda uşaqlar -2014.  B.: 2014.-184 səh.

 237. Azərbaycanda yaşayan xalqların 50 mahnısı. B.: “Apostroff”, 2011.-167 səh

 238. Azərbaycanda yayılmış suda-quruda yaşayanların və sürünənlərin təyinedicisi. B.: “AzTU-nun mətbəəsi”, 2014.-148 c.

 239. Azərbaycanı gələcəyə aparan lider Heydər Əliyev. B.: 2014-63 səh.

 240. Azərbaycanın arxeoloji qızıl və gümüş əşyaları. B.: “Ziya”, 2013.-100 səh.

 241. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri. B.: 2014.-560 səh

 242. Azərbaycanın əhalisi. (Statistik bülleten) 2014. B.: 2014.-134 səh.

 243. Azərbaycanın ərzaq balansları 2014. B.: 2014.-99 səh.

 244. Azərbaycanın görkəmli bəstəkarları. B.: “Nurlar”, 2014.-55 əh.

 245. Azərbaycanın ilk qeyri-hökümət təşkilatları. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-93 səh.

 246. Azərbaycanın neft salnaməsi. Kataloq. B.: 2014.-253 səh.

 247. Azərbaycanın nəqliyyatı. B.: 2014.-138 səh.

 248. Azərbaycanın regionları.  Statistik məcmuə. B.: 2014.-779 səh.

 249. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2014. B.: “Səda”, 2014.-812 səh.

 250. Azərbaycanlıların soyqırımı arxiv sənədlərində. B.: 2013.-256 səh.

 251. Azərbaycanlıların soyqırımı: tarixin qanlı salnaməsi. 1 cild. B.: “Oskar”, 2012.-444 səh.

 252. Azərbaycanlıların soyqırımı: tarixin qanlı salnaməsi. II cild. B.: “Oskar”, 2012.-422 səh.

 253. Azərbaycan-YUNESKO: insan hüqüqlarına əsaslanan tərəfdaşlıq. B.” RS Poliqraf “, 2014.-287 səh.

 254. Azəri Ə. Hərbi Zəngilan. B.: 2014.-531 səh.

 255. Babaxanlı Gülbəniz. Heydər Əliyev və Hüseyn Cavid. B.: “Proqres”, 2013.-160 səh.

 256. Babanlı F. Qırovdan sonra. B.: “Mütərcim”, 2013.-367 səh.

 257. Babaoğlu  Hikmət. Heydər Əliyev siyasi irsinin politoloji aspektləri. B.: “MSA”, 2013.-456 səh.

 258. Babaoğlu Hikmət. İnfoimperializm və media. B.: “MSA”, 2013.-192 səh.

 259. Babayev  E.B. Xaliq. B.: “Ünsiyyət”, 2014.-444 səh.

 260. Babayev Adil. Pyeslər. B.: MSV nəşr”, 2014.-200 səh.

 261. Babayev E. Teatrda müasirlik axtarışları. B.: “Mütərcim”, 2013.-186 səh.

 262. Babayev Məlik Baxış. Babalar, nənələr və bapbalacalar üçün əyləncəli riyaziyyat. B.: “Təhsil”, 2004.-64 səh.

 263. Babayev Məlik Baxış. Qədim məsələlər. B.: 2011.-300 səh.

 264. Babayev Yaqub. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi.  (XIII-XVIII əsrlər) B.: “Elm və təhsil”, 2014.-760 səh.

 265. Babayev, Məlik Baxış. Məntiq. Gəncə.: 2012.-190 səh.

 266. Babayeva Həcər. Ağabacı Rzayeva. B.: “Aspoliqraf”, 2013.-104 səh.

 267. Babayeva N. Azərbaycan xalçası. B.: “Bilik”, 2014.-103 səh.

 268. Babayeva Samirə. Cəzanın təyin edilməsi zamanı nəzərə alınan yüngülləşdirici və ağırlaşdırıcı hallar və onların tətbiqi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-240 səh.

 269. Bağban. Əyani və tərbiyəvi təlim kitabı. Birinci kitab. B.: “İpəkyolu”, 2011.-156 səh.

 270. Bağırov Damət. Maliyyə. B.: “İqtisad Universiteti”, 2011.-384 səh.

 271. Bağırov R. Futbol. B.: 2012.-423 səh.

 272. Baxşəliyev Əflatun. Nəbi Xəzrinin yaradıcılıq yolu. B.: “Sabah”, 2014.-244 səh.

 273. Baxşəliyev Ərəstun. Azərbaycanda psixoloji fikrin təşəkkülü, inkişafı və müasir vəziyyəti. B.: “Zərdabi”, 2008.-528 səh.

 274. Baxşəliyev V. Aşağı daşarx. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-185 səh.

 275. Baxşıyeva  Nərmin. İnzibati hüquqi mübahisələr üzrə məhkəmə icraatı: (nəzəri aspektlər). B.: “E.L.”, 2014.-400 səh.

 276. Baxşıyeva Nərmin. İnzibati hüquqi mübahisələr üzrə məhkəmə icraatı: mahiyyəti və predmeti. B.: “E.L”, 2014.-224 səh.

 277. Bakalavr hazırlığı üçün "Muğam sənəti" fənnindən proqram. B.: “TS mətbəəsi”, 2006.-15 səh.

 278. Bakı Dövlət Univeristeti 80-elmi konfransın materialları. B.: 1999.-541 səh.

 279. Bakı şəhərinin və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı. (2011-2013). B.: 2014.-210 səh.

 280. Bakı, Şirvan, Quba xalçaları. B.: “Ziya”, 2013.-176 səh.

 281. Bakıxanov Tofiq. "Dügah" simfonik muğamı. B.: “E.L.”, 2012.-160 səh.

 282. Bakının teatr həyatı. B.: “Ziya”, 2013.-212 səh.

 283. Balabəyli T. Bütün kişiləri mən biləcəksən... B.: “Vektor”, 2014.-134 səh.

 284. Balacalar üçün sevimli xarici nağıllar. B.: “Qanun”, 2014.-144 səh.

 285. Balıyev Həsən. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. B.: “Qismət”, 2014.-384 səh.

 286. Bank işi- proqramı üzrə "Magistrlik dissertasiyalarının hazırlanması, təqdim olunması və müdafiəsi haqqında" metodik göstəriş. B.: “RS Poliqraf”. 2014.-39 səh.

 287. Batman Əhməd. Səhər yuxum. B.: “Qanun”, 2014.-272 səh.

 288. Batur  Enis. Alma. B.: “Qanun”, 2014.-152 səh.

 289. Bayram Cavad oğlu Ələsgərov. B.: “Nafta-Press”, 2014.-105 səh.

 290. Bayram qızı  Ətrabə (Gül). XX əsr Azərbaycan poeziyasının ingilis dilinə tərcümə məsələləri. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2009.-147 səh.

 291. Bayramlı C. Təhrif edilmiş tarix: Babək və Hürrəmilər olduğu kimi. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-255 səh.

 292. Bayramlı Z. Min ilə bərabər yüz il. B.: “Müəllim”, 2014.-514 səh.

 293. Bayramov  Rizvan. XI-XVIII əsrlər Azərbaycan memarlıq abidələrinin tipoloji təsnifatı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-136 səh.

 294. Bayramov A. Hərbi mühəndis ekologiyası. B.: “Tərəqqi”, 2014.-369 səh.

 295. Bayramov Qalib. QHT və bələdiyyə qanunvericiliyində informasiya azadlığı və ictimai iştirakçılıq məsələləri. B.: 2013.-80 səh.

 296. Bayramov Qurban. Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə. B.: “Yazıçı”, 2014.-272 səh.

 297. Bayramova Dilşad. B.: “Təknur”, 2010.-38 səh.

 298. Bayramova S. Hacı Kərim Sanılının pedaqoji fəaliyyəti və maarifçilik görüşləri. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-163 səh.

 299. Behcətür-Ruh. B.: “Heydər Əliyev fondu”, 2013.-86 səh.

 300. Behrəngi Səməd. Balaca qara balıq. B.: “Qanun”, 2014.-48 səh.

 301. Behrəngi Səməd. Bir şaftalı min şaftalı. B.: “Qanun”, 2014.-44 səh.

 302. Beqbeder Frederik. 99 frank. B.: “Qanun”, 2013.-268 səh.

 303. Benni Stefano. Tanrının qrammatikası. B.: “Qanun”, 2014.-68 səh.

 304. Berje Adolf. Qafqaz və Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əşarına məcmuə.. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-182 səh.

 305. Bernas B. Avropadan işgəncələrin qarşısının alınması. İQAK: tarix, mandat və tərkib. 3-cü broşura. B.: “Kaspian-N”, 2014.-68 səh.

 306. Beydiyeva Yaqut. Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2011.-216 səh.

 307. Beyləqani Kazim. Xarı bülbül. Gənc.: 2014.-125 səh.

 308. Beyli Çarlz. Mayın 7 günü. B.: “Qanun”, 2014.-468 səh.

 309. Beynəlxalq elmi-istehsal əməkdaşlığı və onun Azərbaycan iqtisadiyyatında rolu fənninin proqramı. B.: “ADNA”, 2014.-8 səh.

 310. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-590 səh.

 311. Beynəlxalq Qarabağ Konfransının məqalələrinin abstraktları. B.: “Təbriz Universiteti”, 2014.-289 səh.

 312. Bədəlbəyli Fərhad. Fortepianoda çalmaq üçün vəsait.B.: “Çıraq”, 2013.-288 səh

 313.  Bədəlzadə A. Hələ yaşamağa dəyər dünyada. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-350 səh.

 314. Bədən tərbiyəsi və idmanla bağlı hüquqi sənədlər. B.: “Avropa”, 2008.-256 səh.

 315. Bədiüzzaman Səid Nursi. Təbiət risaləsi. B.: 2014.-50 səh.

 316. Bədurə Əfqanlı 1912-2002. Rəngkarlıq. Qrafika. Teatr geyimi. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 317. Bəhmənli Vaqif. İşartı. B.: “Renessans”, 2013.-294 səh.

 318. Bəhruz Kəngərli 1892-1922. Rəngkarlıq. Qrafika. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 319. Bəhruz Qulamhüseyn oğlu Şəkuri -85 il I-II cild. B.: “MBM”, 2014.-448 səh.

 320. Bələdiyyə Qanunvericiliyi toplusu. B.: “CBS”, 2014.-542 səh.

 321. Bələdiyyə Qanunvericiliyi toplusu. B.: 2013-542 səh.

 322. Bərdə. 2003-2013: Hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf  Nazirliyi”, 2013.-103 səh

 323. Bərgüşadlı Miriş. Açılacaq bağlı qalan yol! B.: “E.L.”, 2014.-128 səh.

 324. Bəşiroğlu Ə. Qoşa qartal. B.: “Təknur”, 2014.-367 səh.

 325. Bəşiroğlu R. Xalq təbabəti ilə sağlamlığa və uzunömürlülüyə. B.: 2013.-936 səh.

 326. Bəşirov R. Bank işi fənni üzrə ilk interaktiv. B.: “İqtisad Universiteti”, 2014.-86 səh.

 327. Bir günün təntənəsi. 2 iyul 2007-ci il. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2007.-160 səh.

 328. Birlayn Con Frensis. Paralel mifologiya. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-324 səh.

 329. Bitki anatomiyası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-387 səh.

 330. Biznes hüququ və vergilər. Təkmil səviyyə. 5-6-cı fənn. B.: “METM”, 2013.-543 səh.

 331. Biznesdə kontrollinq. Təşkilatlarda kontrollinq qurulmasının metoloji və praktiki əsasları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2008.-257 səh.

 332. Biznesin təşkili və idarə edilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2011.-464səh.

 333. Blauq  M. Keynsə qədər 100 böyük iqtisadçı. B.: “İqtisad Universiteti”, 2009.-310 səh.

 334. Bokkaçço Covanni. Dekameron. B.: “Qanun”, 2014.-716 səh.

 335. Bolonya prosesində istifadə edilən termin və anlayışların izahlı lüğəti. B.: “Odlar Yurdu Universiteti”, 2014.-111 səh.

 336. Bostançı və Şah Abbas. B.: “Qanun”, 2014.-7 səh.

 337. Bozdağ  M. Düşün və bacar. B.: “Nurlar”, 2013.-238 səh.

 338. Bölgələrdən səslər 2. B.: “DGTYB”, 2014.-262 səh.

 339. Böll Haynrix Teodor. O illərin çörəyi. B.: “Qanun”, 2014.-160 səh.

 340. Böll Haynrix. Hekayələr. B.: “Qanun”, 2014.-172 səh.

 341. Böyük Azərbaycan yolçusu. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-173 səh.

 342. Böyük insanın ömür anları... Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunur. B.: “Heydər Əliyev Fondu”, 2013.-387 səh.

 343. Böyük, şərəfli yolun bir parçası. B.: 2013.-68 səh.

 344. Böyükağa Mirzəzadə 1921-2007. Rəngkarlıq. Qrafika. Səhnə tərtibatı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 345. Böyükçöl Kəramət. Səkkizinci gün. B.: “Qanun”, 2014.-240 səh.

 346. Böyüklər və yeniyetmələrdə İİV/QİÇS-in müayinə və antiretrovirus terapiyası üzrə klinik protokol. B.: 2013.-88 səh.

 347. Budaq Rövşən. Səma qatarları. B.: “Şur”, 2014.-168 səh.

 348. Budaqov B. Naxçıvan diyarının yer yaddaşı. B.: “Nafta Press”, 2004.-118 səh.

 349. Budaqova Sahibə. Naxçıvan diyarının siyasi tarixi.B.: “Elm və təhsil”, 2014.-112 səh.

 350. Bunin İ. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-557 səh.

 351. Buniyator A. Kompyüter riyaziyyatının tədrisi metodikası. B.: “ADPU”, 2014.-160 səh.

 352. Buniyatov A. Süni intellekt və ekspert sistemləri. B.: “ADPU”, 2014.-119 səh.

 353. Cabbarlı Nərgiz. Yeni nəsil ədəbiyyatı-2. B.: “Qanun”, 2008.-218 səh.

 354. Cabbarlı Nikpur. Azərbaycan mühacirət poeziyası. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-120 səh.

 355. Cabbarlı Nikpur. Elçin və Azərbaycan mühacirətşünaslığının problemləri. B.: “Təhsil”, 2014.-96 səh.

 356. Cahangir Cahangirov "Füzuli" kantatasının dirijorluq xüsusiyyətləri. B.: “RSXM”, 2014.-27 səh.

 357. Camalov S. Xatırla məni. B.: “Mütərcim”, 2014.-232 səh.

 358. Cavad Mircavadov. 1923-1992. Rəngkarlıq-qrafika. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 359. Cavadova Tofiyə. Ceyhun Allahverdiyevin fortepiano üçün iki lövhə və sonatinanın metodik təhlili.B.: 2014.-44 səh.

 360. Cebecioğlu Ethem. Eşq ümmanı Mövlana. . B.: “İpəkyolu” 2013.-194 səh.

 361. Ceyms El. Zülmətin əlli çaları. B.: “Qanun”, 2014.-756 səh.

 362. Cəbrayıllı Rüstəm. Bu dünyanı iki əlli tutma sən. B.: “Təknur”,2014.-232 səh.

 363. Cəbrayıllı Rüstəm. Saçlarını kəsmə, gözəl. B.: “Adiloğlu”, 2014.-234 səh.

 364. Cəfər Cabbarlının tərcümələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-488 səh.

 365. Cəfəroğlu Ə. Aforizm çələngi. B.: “Zərdabi LTD”, 2014.-159 səh.

 366. Cəfəroğlu Ə. Dənizçinin səyahəti. B.: “Zərdabi LTD”, 2013.-168 səh.

 367. Cəfərov  Elimxan. Radiobiologiya. B.: “Elm”, 2014.-328 səh.

 368. Cəfərov A. Milli  mühasibat uçotu standartları əsasında bələdiyyələrdə mühasibat uçotunun təşkili. B.: “CBS”, 2011.-163 səh.

 369. Cəfərov Əliağa. Azərbaycan "Koroğlu" dastançılığı ənənələri. B.: “Elm”, 2014.-154 səh.

 370. Cəfərov F. Erməni vəhşiliyi. B.: “Nurlan”, 2009.-186 səh

 371. Cəfərov F. Funksional qida məhsullarının texnologiyası. B.: “Elm”, 2014.-381 səh.

 372. Cəfərov F. Naxçıvan polisinin inkişaf yolu. (1920-2008-ci illər). B.: “Nurlan”, 2008.-183 səh.

 373. Cəfərov İlqar. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının şərhi. B. : “Hüquq ədəbiyyatı”, 2012.-723 səh.

 374. Cəfərov İlqar. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının şərhi. B. : “Hüquq ədəbiyyatı”, 2013.-723 səh.

 375. Cəfərov Q. Əməliyyatçı. B.: “OL”, 2014.-212 səh.

 376. Cəfərov Q. M. Elektrik və optika. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-283 səh.

 377. Cəfərov Qara. Mexanika və molekulyar fizika. B.: “İqtisad Universiteti”, 2011.-118 səh.

 378. Cəfərov N. Hüseynbala Mirələmovun yaradıcılığı və ya ədəbi tərcümeyi-halı. B.::”AzAtaM”, 2014.-478 səh.

 379. Cəfərov Nizami. Azərbaycanşünaslığın əsasları. B.: “AzAtaM”, 2013.-352 səh.

 380. Cəfərov Nizami. Zəlimxan Yaqub. B.: “AzAtaM”, 2014.-64 səh.

 381. Cəfərova L. Arif Məlikovun balet musiqisində tembr və faktura xüsusiyyətləri. B.: “Adiloğlu”, 2010.-206 səh.

 382. Cəlal Qaryağdı 1914-2001. Heykəltaraşlıq. Qrafika. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 383. Cəlilli Şərəf. Akademik Mir Əsədulla Mirqasımov: bitib tükənməyən nağıl. B.: “Nafta-Press”, 2013.-327 səh.

 384. Cinayət prosesi və kriminalistika. B.: “Mütərcim”, 2014.-83 səh.

 385. Collins Suzanne. Aclıq oyunları. B.: “Qanun”, 2014.-418 səh.

 386. Conston  Mark U. Satış şöbəsinin idarə edilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2011.-674 səh.

 387. Cordaq Corc. İmam Əli. B.: “Qanun”, 2014.-312 səh.

 388. Çakan İ. Əshabının dilindən Peyğəmbərimiz. B.: “İpəkyolu”, 2011.-119 səh.

 389. Çələbi  Bəhram. Rusiya mafiyasının liderləri. B.: “Qanun”, 2014.-260 səh.

 390. Çəmənli Mustafa. Sənət hekayələri. B.: “Aspoliqraf”, 2014.-568 səh.

 391. Çəmənzəminli Yusif. Qızlar bulağı. B.: 2008.-283 səh.

 392. Çiçək C. Kəlbəcərin saz qalası I. B.: “Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı”, 2013.-367 səh.

 393. Çiçək C. Sən dağlardan ayrılmadın III. B.: “Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı”, 2013.-511 səh.

 394. Çiçək Cəmilə. Sazımız ağlayır dağlar başında IV. B.: “Azərnəşr”, 2014.-622 səh.

 395. Çiçək Cəmilə. Səməd Vurğun-Aşıq Şəmşir dastanı. B.: “Yazıçı”, 2014.-208 səh.

 396. Çingiz Aytmatov-türk ruhunun qələbəsi. B.: “Nağıl evi”, 2013.-256 səh.

 397. Çingizoğlu Ə. Ərdəbil xanlığı. B.: “Mütərcim”, 2014.-258 səh.

 398. Çingizoğlu Ə. Fətəli xan Araşlı-Avşar. B.: “Mütərcim”, 2014.-71 səh.

 399. Çingizoğlu Ə. Xırdapara-dizaq mahalı. B.: “Mütərcim”, 2013.-208 səh.

 400. Çingizoğlu Ənvər. Məşhur avşarlar. B.: “Elm və təhsil”. 2014.-323 səh.

 401. Çıraqlı Q. Yolumuz ömrümüz boydadır. B.: “Azərbaycan”, 2014.-252 səh.

 402. Çobanoğlu Aydın. Ömrün etməyəcək vəfa dedilər.B.: “Elm və təhsil”, 2014.-448 səh.

 403. Çox az kütləli yenidoğulmuşların reanimasiyası, intensiv terapiyası və qulluğu üzrə klinik protokol. B.: “Zaman Stat MMC”, 2013.-40 səh.

 404. Çokor Frans. Axınla birgə. B.: “Qanun”, 2014.-88 səh.

 405. Dadaşova L. İki və üçsəsli musiqi imlaları. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-108 səh.

 406. Dadaşova S. Bakı-tarixin səhifələri Baku-pages of history. B.: “Şərq-Qərb",2013.-187 səh.

 407. Dadaşova Sevda. Bakı-tarixin səhifələri.  Баку-страницы истории. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-188 səh.

 408. Dağınıq sklerozun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B.: “Neyostar”, 2013.-40 səh.

 409. Dağlı  İslam Malik. İlahi düşüncələr. B.: “Aslan”, 2013.-186 səh.

 410. Dağlı İ. Qanuni oğruların müharibəsi, "Qəssab"ın etirafı. B.: “Avropa”, 2014.170 səh.

 411. Dahi 90. B.: 2013.-102 səh.

 412. Daxili xəstəliklər. B.: “Qoliaf Qrup”, 2012.-976 səh.

 413. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının peşə etikası. B.: “Mütərcim”, 2014.-124 səh.

 414. Daxili orqanların xəstəliklərinin diaqnozu və müalicəsi. I cild. Tənəffüs sistemi orqanları və kliniki revmotologiya.B.: “Memar NP”, 2014.-899 səh.

 415. Danə Sadık. İslam qəhrəmanları. B.: “İpəkyolu” 2011.-286 səh.

 416. Davamlı inkişaf haqqında hesabat 2013. B.: 2014.-115 səh.

 417. Davudov Q. Yaponiya tarixi. I hissə. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-567 səh.

 418. Dehnəvi Dr. Hüseyn. Uşaqlı ailə üçün hər şey. B.: “Parlaq imzalar”, 2014.-504 səh

 419. Demensiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B.: “Neyostar MMC”, 2013.-32 səh.

 420. Demoqrafiya və sağlamlıq sorğusu, Azərbaycan 2011. Yekun Hesabat. B.: “İSİM”, 2013.-302 səh.

 421. Dədə Qorqud araşdırmaları -2. B.: “ADPU-nun nəşriyyatı”, 2013.-316 səh.

 422. Dədə Qorqud araşdırmaları-1. B.: “ADPU”, 2012.-309 səh.

 423. Dədə Qorqud araşdırmaları-3. B.: “ADPU”, 2014.-250 səh.

 424. Dəryadan bir damla. B.: “Nərgiz”, 2013.-268 səh.

 425. Dilbazi M. Bakının musiqi həyatı. B.: “Mütərcim”, 2007.-231 səh.

 426. Dilbazi Mirvarid. Fikir ümmanında. (Əsərlərindən seçmələr). B.: “E.L”, 2014.-532 səh.

 427. DİO-nun fəaliyyətində insan hüquqlarının təminatı" tədris proqramı. B.: 2013.-29 səh.

 428. Diplomatik portretlər. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-432 səh.

 429. Dirie Varis. Səhra çiçəyi. B.: “Qanun”, 2014.-344 səh.

 430. Dobelli Rolf. Məntiqli düşünmə sənəti. B.: “Qanun”, 2014.-320 səh.

 431. Doğum evlərində (şöbələrində) doğuşayardım işinin təşkili haqqında təlimat. B.: 2013.-98 səh.

 432. Doğuşda çiyinlərin distosiyası üzrə klinik protokol. B.: “TimePrint”, 2014.-19 səh.

 433. Doğuşun induksiyası və stimulasiyası üzrə klinik protokol. B.: “Zaman Stat MMC”, 2013.-23 səh.

 434. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika elmi konfransının materialları I cild, 19-20 dekabr 2013-cü il. B.: “Mütərcim”, 2013.-529 səh.

 435. Dost ellərin hədiyyələri. Kataloq. B.: “Ziya”, 2014.-172 səh.

 436. Dostəkin Babək. Heydərnamə. Gəncə.: 2011.-624 səh.

 437. Dostoyevski Fyodor. Alçaldılmış və təhqir edilmiş insanlar. B.: “Qanun”, 2014.-543 səh.

 438. Dovlatov Sergey. Əcnəbi qadın. B.: “Qanun”, 2014.-128 səh.

 439. Doyl Artur Konan. Dördlərin işarəsi. B.: “Qanun”, 2014.-182 səh.

 440. Doyl Artur Konan. Qorxu vadisi. B.: “Qanun”, 2014.-204 səh.

 441. Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respubikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Payız- 2013. 49-cu cild. 3-27 dekabr 2013-cü il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2013.-245 səh.

 442. Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. 48-ci cild. 14-22 noyabr 2013-cü il. Onuncu sessiya. Payız. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2013.-148 səh.

 443. Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. 46-cı cild. 22-29 oktyabr 2013-cü il. Onuncu sessiya. Payız. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2013.-167 səh.

 444. Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. 47-ci cild. 12-13 noyabr 2013-cü il. Onuncu sessiya. Payız. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2013.-223 səh.

 445. Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. 50-ci cild. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2014.-95 səh.

 446. Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları.51-ci cild. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2014.-85 səh.

 447. Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. 52-ci cild. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2014.-74 səh.

 448. Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları.  On birinci sessiya. Yaz. 57-ci cild.. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2014.-172 səh.

 449. Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. On birinci sessiya. Yaz. 58-ci cild. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2014.-94 səh.

 450. Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Yaz. 59-cu cild. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2014.-153 səh.

 451. Dövlət idarəçiliyində varislik, novatorluq və dinamizm. III kitab. B.: Letterpress”, 2013.-606 səh.

 452. Dövlət idarəçiliyində varislik, novatorluq və dinamizm. IV kitab. B.: Letterpress”, 2013.-894 səh.

 453. Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Qanun”. 2013.-44 səh.

 454. Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-440 səh

 455. Dövlətin regional siyasətinin reallaşmasında aran iqtisadi rayonunun rolu: reallıqlar və perspektiv inkişaf Respublika elmi-praktik konfransının materialları 6-7 dekabr 2013-cü il. Mingəçevir.: 2013.-237 səh.

 456. Dükan P. Mən arıqlaya bilmirəm. B.: “Qanun”, 2014.-375 səh.

 457. Dünya elmi-fantastik ədəbiyyatı antologiyası. 1-ci  cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-396 səh.

 458. Dünya elmi-fantastik ədəbiyyatı antologiyası. 2-ci cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-334 səh.

 459. Dünya ölkələri. B.: “"KM" mətbəəsi”, 2013.-480  səh.

 460. Dünya yazıçılarının nağılları antologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-332 səh.

 461. Dünyamalıyev Məmmədəli. Ədviyyə tərəvəz bitkiləri. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-208 səh.

 462. Dünyamalıyeva S. Azərbaycan geyimlərinin bədii-dekorativ xüsusiyyətləri. B.: “Elm”, 2013 səh.

 463. Ekoloji geologiya. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-384 səh.

 464. Elbəy Rzaquliyev 1926-2007. Rəngkarlıq. Qrafika. Kino rəssamlığı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 465. Elçin Məmmədov. 1946-2001 Qrafika. Rəngkarlıq. Teatr sənəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 466. Elçin R. Cavid ömrünün, şair taleyinin qəm səhifələri. B.: “Araz”, 2013.-114 səh.

 467. Elçin Rəhilə. Bayatılar. B.: “Araz”, 2013.-136 səh.

 468. Elçin Rəhilə. Qəzəllər. B.: “Araz”, 2013.-84 səh.

 469. Elçin Rəhilə. Rübailər. B.: “Araz”, 2013.-64 səh.

 470. Elçin, Rəhilə. Səndən sonra..B.: “Araz”, 2014.-748 səh.

 471. Elçin. Romanlar. B.: “Aspoliqraf”, 2013.-736 səh.

 472. Elçin. Yeni hekayələr. B.: “Təhsil”, 2014.-312 səh.

 473. Eldarova İrina. Qızlar neftçilərə üstünlük verir. B.: 2013.-40 səh.

 474. Elektrik avadanlıqları. B.: “ADNA”, 2014.-187 səh.

 475. Elementlər kimyası. B.: “ADNA”, 2012.-483 səh.

 476. Elmira Şahtaxtinskaya. 1930-1996. Qrafika. Rəngkarlıq. Plakat. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 477. Elmira Teymur qızı Süleymanova. Biblioqrafiya. B.: 2012.-600 səh.

 478. Elmira Teymur qızı Süleymanova: Biblioqrafiya. B.: 2013.-420 səh.

 479. Elmmetriya: mövcud vəziyyəti və imkanları. B.: “İnformasiya texnologiyaları”, 2013.-96 səh.

 480. Elnarə Dadaşova və İlham Abdullayevin fortepiano üçün seçilmiş əsərlərinin metodik təhlili. B.: “Teymur Poliqraf”, 2014.-31 səh.

 481. Elruh Zəkiyyə. Vida rəngli yarpaqlar. B.: “Şur”, 2014.-192 səh.

 482. Epperson Ralf. Gözəgörünməz əl. B.: “Qanun”, 2014.-676 səh.

 483. Eriş M. Qırx səhabə. B.: “İpəkyolu”, 2013.-208 səh.

 484. Erkən elam cəmiyyəti: siyasi-iqtisadi münasibətlər və yazı tarixi. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-263 səh.

 485. Ersan Osman. Gözümün Nuru Namaz. B.: “İpəkyolu” 2013.-320 səh.

 486. Etibar İ. Sən dənizsən, gülüm. B.: “Aspoliqraf”, 2014.-383 səh.

 487. Etibar İ. Sınmayan güzgü. B.: “Araz”, 2013.-223 səh.

 488. Etibar İsgəndər. Ürəyimdəsən. B.: “Araz”, 2014.-236 səh.

 489. Etnoqrafiyadan etnologiyaya doğru: Azərbaycanda müasir etnoloji tədqiqatlar. B.: 2013.-262 səh.

 490. Eyvaz Aydın. Xan çinarlı Zəngilan. B.: 2012.-240 səh.

 491. Eyvazlı E. Böyüməyən uşaqlar. B.: “Nurlan”, 2014.-87 səh.

 492. Eyyubov, Anar. Diplomatiyanın əsasları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-84 səh.

 493. Eyyubova Samudə. İngiltərənin yeni və müasir tarixi. B.: “Sabah”, 2014.-170 səh.

 494. Əbdülhəsən qızı Afət. Ruhlar mühəndisi. B.: 2014.-158səh.

 495. Əbdülhəsənli Tofiq. Azərbaycan dili. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-298 səh.

 496. Əbdülhəsənli  T. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı. B.: “İqtisad Universitet”, 2013.-450 səh.

 497. Əbdülrəhimov  Ramiz. Erkən kapitalizm dövrünün memarlığı (XIX-XX əsrin əvvəli)  4-cü cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-352 səh.

 498. Əbdürrəhimov R. Erkən kapitalizm dövrünün memarlığı(XIX-XX əsrin əvvəli) Architecture in the early period of capitalism (The XIX-beqininq of the XX c.c.). 4 cild. B.: “Şərq-Qərb",2013.-340 səh.

 499. Əbu Abdullah Muhəmməd ibn İsmayıl ibn İbrahim əl-Buxari. Tam səhih-buxari. Cild 2. B.: “İpəkyolu” 2012.-467 səh.

 500. Əbu Cəfər Muhəmməd əl-Kuleyni. Üsuli kafi 1. B.: “Kövsər”, 2011.-317 səh.

 501. Əbülqasım Hüseynzadə arxivinin təsviri B.: “Elm və təhsil”, 2014.-31 səh.

 502. Ədalət  Qabil. Həqiqəti gözlərində görürəm. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-176 səh.

 503. Ədalət Q. Vətənə gedən yolda... B.: “Ülvi-Həyat”, 2011.-73 səh.

 504. Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində insan hüquqları: Hakimlər, Prokurorlar və Vəkillər üçün İnsan Hüquqları üzrə təlim vəsaiti. Nyu York.: 2003.-821 səh.

 505. Ədəbi almanax. B.: “Şur”, 2014.-272 səh.

 506. Ədilli Şirvani. Azərbaycan şeirində forma məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-144 səh.

 507. Ədiloğlu A. Əsmaül hüsna. Allahın 99 gözəl adı. B.: “Təhsil”, 2014.-211 səh.

 508. Ədliyyə fəaliyyəti mətbuat səhifələrində (2012-ci il) B.: “Ədliyyə Nəşriyyat Evi”, 2013.-630 səh

 509. Ədliyyə qulluğuna qəbulla bağlı testlər. B.: Qanun”, 2013.-304 səh.

 510. Əfəndi Osman. Ali məktəb pedaqogikası kursu üzrə mühazirələr. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-152 səh.

 511. Əfəndiyev P. Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri VI. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-303 səh.

 512. Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-594 səh.

 513. Əfəndiyeva Dünyabəyim. Diyarşünaslıq. B.: “ADPU-nun mətbəəsi”, 2014.-65 səh.

 514. Əfəndiyeva Elmira. Musiqi tarixi. B.: “ADPU”, 2014.-556 səh.

 515. Əfəndiyeva  İ. Axtarış yollarının bəhrəsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2014.-522 səh.

 516. Əhədova S. Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər. B.:”Elm”, 2014.-347 səh.

 517. Əhədova Sevda. Mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqələrində YUNESKO-nun rolu. B.: “Beynəlxalqkitab”, 2014.-80 səh.

 518. Əhədova Sevda. Müxtəlifsistemli dillərdə feli birləşmələr.B.: “Elm”, 2013.-192 səh.

 519. Əhməd Q. Xatirəyə dönən illər. B.: “Uniprint”, 2014.-169 səh.

 520. Əhməd M. Baba sınağı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-59 səh.

 521. Əhməd Mahmud. Çəmənli xalça. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-159 səh.

 522. Əhməd V. Cənubi Azərbaycan poeziyası (1950-2010). B.: “MBM”, 2014.-419 səh.

 523. Əhməd Vüqar. "Qaradağlılar". B.: “MBM”, 2014.-519 səh.

 524. Əhməd Vüqar. Son nəfəsədək Azərbaycan. B.: “MBM”, 2014.-336 səh.

 525. Əhmədbəyova Fəridə. Azərbaycan bəstəkarlarının iki fortepiano üçün ansamblları. B.: “Çıraq”, 2013.-112 səh.

 526. Əhmədbəyova Fəridə. Xarici ölkə bəstəkarlarının iki fortepiano üçün ansamblları. B.: “Çıraq”, 2013.-260 səh.

 527. Əhmədli Ə. Zərrəyik qum saatında...B.: “MBM”, 2013.-68 səh.

 528. Əhmədli Salatın. Bir elatın dastanı. I kitab. B.: “Elm”, 2013.-416 səh.

 529. Əhmədli Salatın. Yol gedir Naxçıvana..B.: “Elm”, 2013.-340 səh.

 530. Əhmədoğlu A. İki daş. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-120 səh.

 531. Əhmədoğlu Araz. Son tüfəng. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-122 səh.

 532. Əhmədov Bəyalı. Yükqaldıran maşınlar. B.: “Turxan”, 2014.-628 səh.

 533. Əhmədov C. Aortanın xəstəlikləri. B.: “AzTU”, 2014.-115 səh.

 534. Əhmədov E. Azərbaycanın xarici siyasəti: Beynəlxalq təhlükəsizlik və əməkdaşlıq institutları ilə münasibətlər. B.: “Letterpress”, 2013.-448 səh.

 535. Əhmədov Əhməd-Cabir. "Qurani-Kərim"-də qida məhsulları və islamda qidalanma. B.: İqtisad Universiteti”, 2013.-378 səh.

 536. Əhmədov Əhməd-Cabir. Yeyilən bitkilərin müalicəvi xassələri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2014.-468 səh.

 537. Əhmədov M. A. Dövlətin iqtisadi siyasəti. B.: “İqtisad Universiteti”, 2011.-220 səh.

 538. Əhmədov Yaşar. Fəlsəfə. B.: “PG nəşrlər evi”, 2013.-465 səh.

 539. Əhmədov Yaşar. Fəlsəfə.II hissə. B.: “B-Print”, 2014.-360 səh.

 540. Əhmədov Yaşar. Sosial işin nəzəriyyəsi və təcrübəsi. B.: “PG nəşrlər evi”, 2013.-281 səh.

 541. Əhmədova S. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibindəki sözlərin üslubi layları. B.: “MBM”, 2014.-127 səh.

 542. Əjdər N. Mübariz. B.: “Mütərcim”, 2013.-67 səh.

 543. Əkbərov R. Müasir hüquq sistemləri. B.: “Qanun”, 2014.-698 səh.

 544. Əkbərov  M. Elektron kommersiya. B.: “İqtisad Universiteti”, 2011.-212 səh.

 545. Əlamətdar və tarixi günlər. Təqvim 2015. “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2014.-383 səh.

 546. Əlbəndov Ə. Ümumi və qeyri-üzvi kimya. B.: “Elm”, 2013.-661 səh.

 547. Ələkbər Rzaquliyev 1903-1974. Rəngkarlıq. Qrafika. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 548. Ələkbərli M. Kataloq. B.: “Mütərcim”, 2014.-93 səh.

 549. Ələkbərov Ə. Menecment. B.: “Çaşıoğlu”, 2013.-599 səh.

 550. Ələkbərov F. Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış. (II hissə). B.: “Elm və təhsil”, 2014.- 497 səh.

 551. Ələkbərova Nigar. Siyasi elmin müasir problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-372 səh.

 552. Ələmoğlu F. Minnətdaram tanrıma. B.: “Ünsiyyət”, 2014.-263 səh.

 553. Ələsgərli Çingiz. Sənətkar ömrü. B.: “Təhsil”, 2014.-152 səh.

 554. Ələsgərli Çingiz.  Ömrün səhifələri. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-80 səh.\Əli, Akif. Azman. B.: “Renessans”, 2013.-226 səh.

 555. Əlibala Hacızadə -70. B.: 2005.-72 səh.

 556. Əlibəyli S. Qeybdən gələn səs. B.: “Aspoliqraf”, 2013.-463 səh.

 557. Əlibəyov V. Baxış bucağı. B.: “Mütərcim”, 2014.-135 səh.

 558. Əlifoğlu Vahid. Görənlərdən xahiş olunur ki. B.: “Vektor”, 2013.-183 səh.

 559. Əlixanova S. İlyas Əfəndiyevin aktyor məktəbi. B.: “Gənclik”, 2014.-167 səh.

 560. Əliquliyev Rasim. Elmi kadr hazırlığı. B.: 2014.-61 səh.

 561. Əlili İ. Mənim sevgi dünyam. B.: “Afpoliqraf”, 2013.-178 səh.

 562. Əlili İradə. Dünya sevənlərindi. B.: “MBM”, 2014.-76 səh.

 563. Əlioğlu Həbib. "Qobustan" Krım efirində. III kitab. B.: “MBM”, 2014.-104 səh.

 564. Əlioğlu Müsəllim. Könül dəftərimi vərəqləyin siz. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-316 səh.

 565. Əlirzayev Ə. Mübarizə. B.: “Adiloğlu”, 2013.-171 səh.

 566. Əlisa S. Təklə eli, tərəkəmə dünyası. birinci kitab. B.: “Ziya”, 2013.-310 səh.

 567. Əliyev  İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. 17-ci kitab. B.: “Azərnəşr”, 2014.-392 səh.

 568. Əliyev Asəf. Avtomobil. İdarəetmə sistemləri.B.: “Yeni poliqrafist”, 2014.-109 səh.

 569. Əliyev Bayram. Qırma könül şüşəsini..B.: “Vətən”, 2013.-136 səh.

 570. Əliyev E. Beynəlxalq nəqliyyat hüququ. B.: “QHT”, 2013.-605 səh.

 571. Əliyev Elçin. Konstruktivizm dövrü. XX əsrin 1920-1930-cu illərinin Bakı memarlığı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-272 səh.

 572. Əliyev Ə. İ. Statistika. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-273  səh.

 573. Əliyev Əmir. İnsan hüquqları. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2013.-506 səh.

 574. Əliyev İ. İnkişaf-məqsədimizdir. 13-kitab. B.: “Azərnəşr”, 2013.-407 səh.

 575. Əliyev İ. İnkişaf-məqsədimizdir. 14-kitab. B.: “Azərnəşr”, 2013.-399 səh.

 576. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. 15-ci kitab. B.: “Azərnəşr”, 2014.-383 səh.

 577. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. 18-ci kitab. B.: “Azərnəşr”, 2014.-424 səh

 578. Əliyev Məhəmməd. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-532 səh.

 579. Əliyev Mükafat. Medalyon. B.: “Mütərcim”, 2013.-92 səh.

 580. Əliyev Natiq. Neft sənayesinin intibah dövrü. B.: “Qanun”, 2013.-118 səh.

 581. Əliyev Nəriman. Sadıq Dadaşov və Mikayıl Hüseynov. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-40 səh.

 582. Əliyev Nicat. İslamın əsasları. B.: “Mütərcim”, 2014.-124 səh.

 583. Əliyev Oqtay. Təbii qeyri-üzvi birləşmələr kimyası. B.: “Təhsil”, 2014.-215 səh.

 584. Əliyev Ö. Nadir elementlərin kimyası. B.: “Elm”, 2014.-425 səh.

 585. Əliyev R. A. Kimyanın tədrisi metodikası. B.: “”Bakı Universiteti Nəşriyyatı”, 2006.-394 səh.

 586. Əliyev R. Orta əsrlər şərq intibah ədəbiyyatı tarixi. B.: “Müəllim”, 2014.-413 səh.

 587. Əliyev Ramil. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. B.: “Çıraq”, 2014.-280 səh.

 588. Əliyev Sahib. Seçilmiş əsərləri. III cild. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-280 səh.

 589. Əliyev Telman. İnformatika və kibernetikaya həsr edilmiş 50 il. B.: “Elm”, 2009.-340 səh.

 590. Əliyev Tərbiz. Rəqabət qabiliyyətli sənayedə sahibkarlığın inkişafı.B.: “Avropa”, 2013.-76 səh.

 591. Əliyev Ü. İqtisad elminin aktual problemləri. B.: İqtisad Universiteti”, 2014.- 150 səh.

 592. Əliyev, R. A. Balıqçılığın əsasları, balıqların anatomiyası və histologiyası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-336 səh.

 593. Əliyeva Nərminə. Anaforik əlaqələr. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2010.-123 səh.

 594. Əliyeva R. Memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçivani Архитектор Аджеми Абубекр оглу Нахичевани. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-74 səh.

 595. Əliyeva T. Ali pedaqoji məktəblərin riyaziyyat fakültələrində riyaziyyatın tədrisi metodikası və riyazi fənlər arasındakı əlaqələrin reallaşdırılması problemləri. B.: “ADPU”, 2013.-277 səh.

 596. Əliyeva Təranə. Qanun məktəbi. B.: “Ziya”. 2014.-198 səh.

 597. Əliyeva Ülkər . "Azərbaycan yurd bilgisi" dərgisində folklorşünaslıq məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-136 səh.

 598. Əliyeva. Gülşən. Türk təsəvvüf fəlsəfəsi. B.: 2013.-297 səh.

 599. Əliyeva-Kəngərli Gülşən. Sufizm. B.: “Aspoliqraf”, 2014.-160 səh.

 600. Əlizadə Aysel. Təkliyə düzəliş. B.: “Qanun”, 2013.-192 səh.

 601. Əlizadə H. Azərbaycan el ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-315 səh.

 602. Əlizadə İ. Kardiologiya. B.: “Mütərcim”, 2014.-363 səh.

 603. Əlizadə Y. Qatarda son görüş. B.: “UniPrint”, 2014.-373 səh.

 604. Əlizadə Yusif. Beş kəşfiyyatçı əsgər. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-68 səh.

 605. Əmək və insan resursları üzrə iqtisadçının lüğət-məlumat kitabçası. . B.: “İqtisad Universiteti”, 2011.-212 səh.

 606. Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Bəybala Xutkar oğlu Abasovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq iştiraklı elmi-praktiki konfransın materialları. B.: “Təbib”, 2013.-171 səh.

 607. Əməkdar rəssam Aydın Rəcəbov. B.: 2014.-40 səh.

 608. Əməkdaşların elmi əsərlərinin xülasəsi. 2001-2011-ci illər. B.: “İnformasiya texnologiyaları”, 2013.-404 səh.

 609. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Qanun”, 2014.-47 səh.

 610. Əmənzadə Rayihə. Azərbaycan memarlığı XV-XIX əsrin əvvəllərində. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-232  səh.

 611. Əmənzadə  R. Azərbaycan memarlığı XV-XIX əsrin əvvəllərində. III cild. Архитектура Азербайджана XV-начала ХIX  веков. 3-й том. B.: "Şərq-Qərb", 2013.-229 səh.

 612. Əmirov Cəmil. Fikrət Əmirov. Həyatından səhifələr. B.: 2013.-317 səh.

 613. Əmirov Eldar. Orta əsrlər Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi Fəzlullah Rəşidəddin əl-Həmədani. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-615 səh.

 614. Əmirov M. Tarix dərslərində şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması. B.: “ADPU”, 2014.-126 səh.

 615. Əmirov M. Tarix üzrə dərsdənkənar iş. B.: “ADPU”, 2014.-115 səh.

 616. Əmirov M. Ümumtəhsil məktəblərində tarixin fəal/interaktiv təlimi metodikası. B.: “ADPU”, 2014.-678 səh.

 617. Əmirov R. Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir torpaq xəritəsinin əkinçilik sistemində rolu. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2013.-175 səh.

 618. Əmrahlı L. Psixoloji xidmət. III kitab. Psixodiaqnostika. B.: “MBM”, 2014.-291 səh.

 619. Əmrahov Vahid. Aqromarketinq. B.: “Mütərcim”, 2014.-112 səh.

 620. Əmrə Yunus. Risalətün-nüshiyyə. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-196 səh.

 621. Ənvəroğlu, Himalay. Ədəbiyyatşünaslıq problemləri ədəbi-nəzəri düşüncə müstəvisində. B.: “MBM”, 2014.-536 səh.

 622.  Əroğul Əlisahib. Aşıq Pəri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-200 səh.

 623. Ərşadoğlu Elşad. Kələfin ucu. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-161 səh.

 624. Əsas dini biliklər. Əqidə. İbadət. Siyər. B.: “İpəkyolu” 2013.-175 səh.

 625. Əsədov Kərəm. Dendrologiya. B.: “Gənclik”, 2014.-483 səh.

 626. Əsədova Afaq. Ədəbiyyatlaşan dünya. B.: “Elm”, 2014.-380 səh.

 627. Əsədullayev A. Əhsən Dadaşovun rəngləri. B.: “Adiloğlu”, 2011.-28 səh.

 628. Əsgər Ə. Oğuznamə yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-339 səh.

 629. Əsgər  İ. Morfoloji yolla söz yaradıcılığında qeyri-məhsuldar şəkilçilərin rolu.B.: “Elm və təhsil”, 2014.-71 səh.

 630. Əsgərli Ə. Xəlil Rza Ulutürkün poetikası. B.: “Aspoliqraf”, 2012.-494 səh.

 631. Əsgəroğlu E. Qarada ağ. B.: “İpəkyolu”, 2012.-86 səh.

 632. Əsgərov Fərhad. İllərin nəfəsi. B.: “MM-S”, 2014.-288 səh.

 633. Əsgərov Ş. Kamilləşən düşüncə. B.: “E.L”, 2013.-230 səh.

 634. Əsgərov V. Dövlət qulluğuna qəbul üzrə qanunvericilik toplusu və test tapşırıqları. B.: “Adventa Qroup”, 2013.-378 səh.

 635. Əsgərov Ziyafət. Konstitusiya hüququ. B.: “Bakı Universiteti nəşriyyatı”, 2011.-760 səh.

 636. Əsgərova Hacı Rəfiqə. Gültəkin zirvəsi. B.: “Renessans”, 2014.-496 səh.

 637. Əsgərova R. Yaşlıların təhsilinin aktual məsələləri. B.: “ADPU”, 2013.-423 səh.

 638. Əsl gənc. B.: “İpəkyolu”, 2009.-88 səh.

 639. Əşya hüququ. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2011.-101 səh.

 640. Əyyub N. Şəhid Xocalı. B.: “Nərgiz”, 2013.-229 səh.

 641. Əyyubov S. Bəhai dini Azərbaycanda və ya bütün dinlərdə Vəd olunmuş Kəsin zühuru. B.: “Ekspress”, 2013.-245 səh.

 642. Əyyubov V. Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi.. Mingəçevir.: “Avropa”, 2014.-350 səh.

 643. Əzəmət Zahir. Balaca adam.B.: “Qanun”, 2014.-208 səh.

 644. Əzim Əzimzadə. 1880-1943. Rəngkarlıq.Qrafika. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 645. Əzimova, Rəfiqə. Keçid dövrü cəmiyyətinin sosial stratifikasiyasında orta sinif.  B.: “Avropa”, 2014.-100 səh.

 646. Əziz Əliyev. Kataloq. B.: “Ziya”, 2013.-88 səh.

 647. Əzizxanlı Məmmədxan. Milli mövqeyimiz. B.: “Qanun”, 2014.-40 səh.

 648. Əzizov Q. Psixologiya. B.: “Mütərcim”, 2013.-327 səh.

 649. Əzizova  G. Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-213 səh.

 650. Əz-Zərnuci, Bürhanəddin. Təlim əl-mütəəllim. B.: “Nurlar”, 2014.-120 səh.

 651. Fazil Nəcəfov Heykəltaraşlıq. Qrafika. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 652. Fedotova L.N. Kommunikasiya prosesində reklam. B.: “İqtisad Universiteti”, 2008.-474 səh.

 653. Feliks Mendelsonun skripka ilə orkestr üçün konsertinin bədii xüsusiyyətləri. B.: 2014.-24 səh.

 654. Feyziyev Cavanşir. Türk dövlətləri birliyi: Qlobal inteqrasiyanın Avrasiya modeli. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-312 səh.

 655. Fəxrəddin Veysəlli-70. Böyük alim, böyük şəxsiyyət. B.: “Mütərcim”, 2013.-375 səh.

 656. Fəxri Z. Rekviyem. B,: “Adiloğlu”, 2012.-136 səh.

 657. Fəlsəfi cərəyanlar. B.: “ADMİU-nun mətbəəsi”, 2014.-152 səh.

 658. Fəraqi Məxdumqulu. Seçilmiş əsərləri. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-600 səh.

 659. Fərhadi Püstə. Biznes əlaqələri.B.: 2013.-410 səh.

 660. Fəridə Hacıyeva. Biblioqrafiya. B.: “Nərgiz”, 2013.-113 səh.

 661. Fərzəliyev E. Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları. B.: İqtisad Universiteti”, 2014.-365 səh.

 662. Fərzəliyev V. M. Kimya və həyat. B.: “Elm”, 2014.-199 səh.

 663. Fərziyeva Səadət. Azərbaycanın Cənub-Şərq "Halay" rəqs mahnıları. B.: “Mütərcim”, 2014.-214 səh.

 664. Fətəliyev Hasil. Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası fənnindən praktikum. B.: “Elm”, 2013.-227 səh.

 665. Fətullayev Şamil. Bakıda şəhərsalma. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-352 səh.

 666. Fətullayev-Fiqarov  Şamil. Bakı memarları. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlində. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-296 səh.

 667. Fətullayev-Fiqarov  Şamil. Bakının memarlıq ensiklopediyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-524 səh.

 668. Fətullayev-Fiqarov Ş. Abşeron memarlığı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-473 səh.

 669. Fətullayev-Fiqarov Ş. Qafar İsmaylov Кафар Измайлов. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-83 səh.

 670. Fətullayev-Fiqarov Ş. Memar İ.K.Ploşko-"İsmailiyyə"nin müəllifi Архитектор И. К. Плошко-автор "Исмаилии". B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-62 səh.

 671. Fətullayev-Fiqarov Ş. Mühəndis-polkovnik N.A.Fon der Nonne Инженер-полковник Н. А. Фон дер Нонне. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-55 səh.

 672. Fətullayev-Fiqarov Ş. Mülki mühəndis Zivər bəy Əhmədbəyov Гражданский инженер Зивэр-бек Ахмедбеков. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-43 səh.

 673. Fətullayev-Fiqarov Şamil. XIX əsr-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda şəhərsalma və memarlıq. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-477 səh.

 674. Fətullayev-Fiqarov Şamil. İ.V.Qoslavski-"Qafqazlı Rastrelli".  B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-72 səh.

 675. Fikrətoğlu Orxan. Ölü mətn.. B.: “Qanun”, 2013.-112 səh.

 676. Fikrətoğlu Orxan. Vaxt. B.: “Elm”, 2008-376 səh.

 677. Flober Qustav. Sadəlövh. B.: “Qanun”, 2014.-140 səh.

 678. Folklor və yazılı ədəbiyyat. I kitab. B.: “Nurlan”, 2013.-236 səh.

 679. Fortepiano ansamblı. II hissə. B.: “Çıraq”, 2013.-169 səh.

 680. Fortepiano ansamblı. III hissə. B.: “Çıraq”, 2013.-220 səh.

 681. Fortepiano üçün seçilmiş etüdlərin ifaçılıq təhlili. B.: 2014.-32 səh.

 682. Fortepianoda çalmaq üçün vəsait. X sinif. B.: “Çıraq”, 2013.-248 səh.

 683. Frank Anna. Gündəlik. B.: “Qanun”, 2014.-384  səh.

 684. Fransız ədəbiyyatı antologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-435 səh.

 685. Freyd Ziqmund. Yuxuların yozumu. B.: “Qanun”, 2014.-578 səh.

 686. Fuad Əbdürrəhmanov. 1915-1971. Heykəltaraşlıq. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 687. Füzuli.  2003-2013: Hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “ Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf  Nazirliyi”, 2013.-101 səh

 688. Genocide Almanax. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-219 səh.

 689. Geokimya üzrə sorğu kitabı. B.: “Apostroff”, 2014.-484 səh.

 690. Georq Hazainin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasında saxlanılan şəxsi kolleksiyasının kataloqu. B.: “Elm”, 2013.-198 səh.

 691. German dilləri ixtisası üzrə materiallar toplusu. B.: “Mütərcim”, 2014.-205 səh

 692. Gənc sahibkarın yaddaş kitabçası. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-140 səh.

 693. Gəncalp Güntay. Babilik və Tahirə Qurrətuleyn. B.: “Qanun”, 2013.-203 səh.

 694. Gəncə şəhər Kitabxana Şəbəkəsinin Məlumat toplusu. Gəncə.: 2013.-95 səh.

 695. Gəncə tarixinin aktual problemləri. II elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə.: “Elm”, 2010.-362 səh.

 696. Gəncə. 2003-2013: Hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “ Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf  Nazirliyi”, 2013.-183 səh.

 697. Gənzəli R. Qismətin rəngi. B.: “Vektor”, 2013.-226 səh.

 698. Gilbert Elizabet. Ye, dua et, sev. B.: “Qanun”, 2014.-560 səh.

 699. Girdiman abidələri. B.: 2014.-114 səh.

 700. Goranboy. 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi”, 2013.-91 səh.

 701. Göycəli Oruc. Ömür yollarım. B.: “B-print”, 2014.-211 səh.

 702. Göyçay. 2003-2013: Hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “ Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf  Nazirliyi”, 2013.-91 səh.

 703. Göyçəli Məcnun. Seçilmiş əsərləri. III cilddə. I cild. B.: “MBM”, 2013.-568 səh.

 704. Göyçəli Şəmistan. İlham Heydər oğlu xalqın şanlı ər oğlu. B.: “Sabah”, 2013.-84 səh.

 705. Göyçəli  M. Rübailər, ocaqyalı. B.: “MBM”, 2014.-163 səh.

 706. Göyyurd Gəray. Haqqa doğru. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-232 səh.

 707. Gül Qasım Kazım oğlu. Meteorologiya və iqlimşünaslıq. B.: 2014.-294 səh.

 708. Gül M. Elyas Gibb və Azərbaycan. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2014.-113 səh.

 709. Gül M. Elyas Gibbin yaradıcılığında Azərbaycan ədəbiyyatının tərcümə məsələləri. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2013.-85 səh.

 710. Gündəlik sözlər. B.: “Qanun”, 2014.-47 səh.

 711. Gündoğdu B. Bəxtiyar Vahabzadənin publisistikası. B.: “Nurlar”, 2013.-271 səh.

 712. Gündüz Araz. Türk dilində kimlik bildirən sözlər. B.: “Qanun”, 2014.-88 səh.

 713. Hacaliyev E. Vergilər. B.: “Letterpress”, 2013.-502 səh.

 714. Hacı İdris. İlahi nur. B.: “Mütərcim”, 2014.-167 səh.

 715. Hacı S. Yunus Əmrə: "nəfsini müsəlman et". B.: “Yazıçı”, 2014.-57 səh.

 716. Hacı Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" dastanındakı ilk dörd məqalənin şərhi. 6-cı kitab. B.: “Nafta-Press”, 2013.-587 səh.

 717. Hacıbəyli Ağa. Səadət ocağı-Ailə. B.: “Nurlar”, 2013.-200 səh.

 718. Hacıbəyli Ü. Əsli və Kərəm. Partitura. 4 pərdəli, 6 şəkilli opera. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-257 səh.

 719. Hacıbəyli Ü. Koroğlu. Partitura. 5 pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-175 səh.

 720. Hacıbəyli Ü. Leyli və Məcnun. Partitura. 5 pərdəli, 6 şəkilli opera. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-373 səh.

 721. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu. Partitura. 5 pərdəli opera. III pərdə. B.: Şərq-Qərb”, 2010.-240 səh.

 722. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu. Partitura. 5 pərdəli opera. IV pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-288 səh.

 723. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu.Partitura. 5 pərdəli opera. II cild. II pərdə. B.: Şərq-Qərb”, 2010.-246 səh.

 724. Hacıbəyli Üzeyir.  Koroğlu. Partitura. 5 pərdəli opera. I cild. I pərdə. B.: Şərq-Qərb”, 2010.-280 səh.

 725. Hacılı A. Urumlar: tarix və folklor. B.: “Mütərcim”, 2014.-47 səh.

 726. Hacılı N.  Yuxularım çin olacaq. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-107 səh.

 727. Hacıyev A. Müasir Azərbaycan dili. B.: “ADPU”, 2014.-367 səh.

 728. Hacıyev Asif. "Dədə Qorqud Kitabı"nın şərhli oxunuşu. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-112 səh.

 729. Hacıyev Q. Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağa erməni iddialarına qarşı mübarizəsi. B.: “Təknur”, 2014.-399 səh.

 730. Hacıyev Qasım. Qarabağ tarixi. B.: “Təknur”, 2014.-228 səh.

 731. Hacıyev R. Azərbaycan gəncliyinin himayədarı. (Heydər Əliyevin gənclər siyasəti 1993-2003-cü   illər). B.: “Aspoliqraf”, 2014.-175 səh.

 732. Hacıyev Tofiq. "Dədə Qorqud kitabı": tariximizin ilk yazılı dərsliyi. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-344 səh.

 733. Hacıyev Vahid. Əsl həyat yolu. B.: “Elm-Təhsil”, 2014.-146 səh.

 734. Hacıyeva Z. Əfsanəvi insan. B.: 2013.-221 səh.

 735. Hacıyeva Zemfira. AMEA prezidentləri. Şanlı yolun mərhələləri. B.: 2014.-392 səh.

 736. Hacızalov Y. Ekonometrika: nəzəriyyə və praktikum. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-520  səh.

 737. Haqqın Qurbanı. (toplu) B.: “Yazıçı”, 2014.-511 səh.

 738. Haqqın var yaşamağa. B.: “OL”, 2013.-571 səh.

 739. Hamiləlik dövründə trombofilik ağırlaşmalar üzrə klinik protokol. B.: “Meqa-Poliqraf”, 2014.-32 səh.

 740. Hamiləlik və doğuş. Bir yaşına qədər körpələrə qulluq. B.: 2012.-123 səh.

 741. Hamiləlik zamanı vərəmin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B.: “Meqa-Poliqraf”, 2014.-32 səh.

 742. Hamiləlikdə rezus-izoimmunizasiya üzrə klinik protokol. B.: “Meqa-Poliqraf”, 2014.-27 səh.

 743. Hamsun Knut. Aclıq. B.: “Qanun”, 2013.-212 səh.

 744. Hamsun Knut. Misteriyalar. B.: “Qanun”, 2014.-332 səh.

 745. Hamsun Knut. Torpağın bərəkəti. B.: “Qanun”, 2013.-456 səh.

 746. Hançerlioğlu Orhan. Düşüncə tarixi. B.: 2014.-332 səh.

 747. Harvi Stiv. Qadın kimi davran, kişi kimi düşün. B.: “Qanun”, 2014.-240 səh.

 748. Hasan Rafiq. Göy üzünün nəğməsi. B.: “Qanun”, 2014.-168 səh.

 749. Heminquey Ernest. Əcəl zəngi. B.: “Qanun”, 2014.-567 səh.

 750. Heminquey Ernest. Ya var, ya yox. B.: “Qanun”, 2014.-235 səh

 751. Heydər Əliyev adına. Fotoalbom. B.: “Renessans”, 2013.-491 səh.

 752. Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan folklorşünaslığının aktual problemləri. B.: “Nurlan”, 2013.-190 səh.

 753. Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə. 8-ci kitab. B.: “Təhsil”, 2014.-304 səh.

 754. Heydər Əliyev mənim həyatımda. I-II cildlər. B.: “Azərbaycan”, 2013.-396 sə.h

 755. Heydər Əliyev və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. B.: “Abşeron”, 2013.-223 səh.

 756. Heydər Əliyev və ədəbiyyat məsələləri. B.: “ADPU”, 2007.-399 səh.

 757. Heydər Əliyev və mədəni irs. B.: 2014.-270 səh.

 758. Heydər Əliyev. Azərbaycan elminin keşiyində. I cild. B.: “Turxan”, 2013.-665 səh.

 759. Heydər Əliyev. Azərbaycan elminin keşiyində. II cild. B.: “Turxan”, 2013.-637 səh.

 760. Heydər Əliyev. I cild. B.: “Turxan”, 2013.-498 səh.

 761. Heydər Əliyev. II cild. B.: “Turxan”, 2013.-700 səh.

 762. Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir- coxcildliyin elmi-biblioqrafik göstəricisi. 2 cilddə. 1- 2-ci cild.B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-632 səh.

 763. Heydər Əliyevin iqtisadi siyasətində nəzarətin yeri və rolu. B.: 2013.-147 səh.

 764. Heydər oğlu M. Günaha atılan daş. IV cild. B.: “Mingəçevir poliqrafiya müəssisəsi”, 2014.-367 səh.

 765. Heydərov X. Yaxşıların çiynindədir bu dünya. B.: “Mütərcim”, 2009-142 səh.

 766. Heyətin idarə edilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-506 səh.

 767. Həbibli Reyhan. Nitqin elmi üslubu. (Psixologiya təmayülü)  B.: “ MSV Nəşr”, 2014.-348  səh.

 768. Həbibli Reyhan. Nitqin elmi üslubu. B.: 2014.-278 səh.

 769. Həbibli, Reyhan. Nitqin elmi üslubu. B.: “Təhsil”, 2013.-208 səh.

 770. Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Qanun”, 2013.-39 səh.

 771. Hər şey qələbə üçün! B.: “OL”, 2014.-176 cəh.

 772. Həsənbala Y. Allahdan möhlət alan qoca. B.: “Vektor”, 2013.-154 səh.

 773. Həsənbəy Yusif. Təkan. B.: “Aspoliqraf”, 2014.-80 səh.

 774. Həsənqızı Almaz. Mühacirətdə folklor janrlarının tədqiqi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-212 səh.

 775. Həsənli A. İlğım. B.: “Apostroff”, 2014.-243 səh.

 776. Həsənli Bilal. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. B.: “Müəllim”, 2013.-511 səh.

 777. Həsənli Bilal. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası. B.: “Müəllim”, 2014.-424 səh.

 778. Həsənli Ələsgər. Tale yazısı. B.: “Azərnəşr”, 2012.-160 səh.

 779. Həsənli Oruc. Diyarşünaslıq. Naxçıvan.: “Məktəb”, 2013.-212 səh.

 780. Həsənli Oruc. Sirli dünya: qısqanclıq. Naxçıvan.: “Məktəb”,- 106 səh.

 781. Həsənli Solmaz. Məktəblərdə peşəseçiminə psixoloji rəhbərlik. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-100 səh.

 782. Həsənli Tofiq. Yollara dağılan sözüm. B.: 2014.-152 səh.

 783. Həsənli Y. Statistika. B. 2014.-564 səh.

 784. Həsənli  Həzi. Siz, ey sevdiklərim..B.: “Adiloğlu”, 2008.-240 səh.

 785. Həsənli, Oruc. Diyarşünaslıq materiallarından istifadə mənəvi tərbiyənin vasitəsi kimi. Naxçıvan.: “Məktəb”, 2013.-102 səh.

 786. Həsənoğlu Ş. Ala buludlar I hissə. B.: “ADPU”, 2012.-382 səh.

 787. Həsənoğlu Təbib-Əli. Həyat qismətin nübarıdır. IV cild. B.: “Araz”, 2008.-352 səh.

 788. Həsənoğlu Təbib-Əli. Sevgi məktubları. VI cild. B.: “Araz”, 2013.-440 səh.

 789. Həsənoğlu Təbib-Əli. Vətən daşları. V cild.  B.: “Araz”, 2012.-506 səh.

 790. Həsənoğlu Təbib-Əli. Yad qızı. III cild. B.: “Araz”, 2007.-464 səh.

 791. Həsənov  A.N. Azərbaycanda regional turizmin inkişafı: problemlər, perspektivlər. B.: “”Avropa”, 2012.-368 səh.

 792. Həsənov Ə. Avrasiya zirvələri: Azərbaycandan baxış. B.: 2013.-246 səh.

 793. Həsənov Ə. P. İstehlak mallarının estetikası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2014.-544 səh.

 794. Həsənov Ə.P. Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının praktikumu. B.: “İqtisad Universiteti”, 2014.-451 səh.

 795. Həsənov Əli. Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti. B.: “Letterpress”, 2011.-440 səh.

 796. Həsənov Əli. Pedaqoji ustalığa aparan yol. B.: “Mütərcim”, 2014.-80 səh.

 797. Həsənov Lətif. Saz -vüqarım mənim. B.: “MBM”, 2014.-264 səh.

 798.  Həsənov Niyazi. Fizika.B.: 2012.-310 səh.

 799. Həsənov S. "Dini etiqad azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikası qanununun komentariyası. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-271 səh.

 800. Həsənov Səxavət. Laçınlı günlərin həsrətindəyəm. B.: “Vektor”, 2014.-339 səh.

 801. Həsənova Cəmilə . Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində milli ladların təzahürü. B.: 2004.-136 c.

 802. Həsənova Cəmilə. Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığnda milli musiqinin nəzəri əsasları. B.: “Mars-Print”, 2009.-320 səh.

 803. Həsənova Mahirə. Ümumi vokal fənninin dərs repertuarı. B.: Mütərcim”, 2014.-210 səh

 804. Həsənova S. Ə. Kimya praktikumu. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-190 səh.

 805. Həsənova Validə. Qafqaz əraziləri və xalqlarının nağılları. B.: 2014.-96 səh.

 806. Həsənova, C. Azərbaycan musiqisinin məqamları. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-231 səh.

 807. Həsrət. Almalı nağıllar. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-112 səh.

 808. Həşimli H. Məmmədəli Sidqi və “Şeypur” jurnalı. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-95 səh.

 809. Həşimli Hüseyn. Səid Səlmasi. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-228 səh.

 810. Həşimli, Hüseyn. Fərhad Ağazadənin "Ədəbiyyat məcmuəsi"ndə ədəbi-elmi fikir. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-220 səh.

 811. Həşimov Arif. İslam nöqteyi-nəzərindən nikah və ailə. B.: “İpəkyolu” 2011.-96 səh.

 812. Həşimov X. M. Bioloji kimyadan laboratoriya məşğələləri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-240 səh.

 813. Həşimov X. M. Ümumi kimyadan praktikum. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-284 səh.

 814. Həyat bilgisi. B.: “Nərgiz”, 2014.-264 səh.

 815. Həyat sosiologiyası (sosioloji və sosial psixoloji problemlər) III buraxılış. B.: “Təknur”, 2014.-178 səh.

 816. Hıdır Özcan. İslam mədəniyyətində vaxt dəqiqliyi. B.: “İpəkyolu” 2011.-109 səh.

 817. Hill Napoleon. Düşün və varlan. B.: “Qanun”, 2014.-482 səh.

 818. Hüquq nəzəriyyəsi. B.: “Mütərcim”, 2014.-428 səh.

 819. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2011.-24 səh.

 820. Hüquq-mühafizə orqanları. (100 suala 100 cavab). B.: “MBM”, 2014.-119 səh

 821. Hümbətov R.T. Elektronika. I-II hissə. B.: “Maarif”, 2010.-284 səh.

 822. Hümbətov Y. Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi. B.: “UniPrint”, 2013.-293 səh.

 823. Hümmətov  Ə. Ötən günlər, ötən illər. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-215 səh.

 824. Hümmətov  Ə. Təhsilimizin tərəqqisi yolunda. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-270 səh.

 825. Hüseyn Cavidin anadan olmasının 125 illiyinə həsr edilmiş "Hüseyn Cavid irsi və müasir dövr" Beynəlxalq elmi konfransın materialları. B.: “Elm”, 2007.-180 səh.

 826. Hüseyn Əliyev. 1911-1991. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh

 827. Hüseynbəyli Elçin. Aişə. B.: “Qələm”, 2013.-192 səh.

 828. Hüseynbəyli Elçin. Azıx. B.: “Qələm”, 2013.-200 səh.

 829. Hüseynbəyli Elçin. Metro vadisi. B.: “Qələm”, 2013.-208 səh.

 830. Hüseynbəyli Elçin. Şah Abbas. B.: “Qələm”, 2013.-383 səh.

 831. Hüseyni Xalid. Min möhtəşəm günəş. B.: “Əli və Nino”, 2013.-456 səh.

 832. Hüseyni Xalid. Və dağlardan səda gəldi. B.: “Əli və Nino”, 2013.-504 səh.

 833. Hüseynli Nazim. Yurdum, torpağım, əzəl ünvanım-Oğuz. B.: “Nasir”, 2012.-376 səh.

 834. Hüseynli Rafiq. Eşqim bir günəşdir. B.: “Vektor”, 2014.-106 səh.

 835. Hüseynov A. Əməliyyatların tədqiqi. B.: “ADPU”, 2014.-466 səh.

 836. Hüseynov E. Azərbaycan Nadir şah Əfşarın hakimiyyəti dövründə. B.: “Elm”, 2013.-223 səh.

 837. Hüseynov H. Ə. Biotibbi alətlər. B.: “Müəllim”, 2013.-170 səh.

 838. Hüseynov Məhərrəm. Göycə nisgili, Şorca xiffəti. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-193 səh.

 839. Hüseynov P. Seçilmiş əsərləri və son dövrdə yazılanlar. B.: “Mütərcim”, 2014.-285 səh.

 840. Hüseynov R. Birdəyişənli funksiyaların diferensial hesabı. B.: “Elm”, 2009.-237 səh.

 841. Hüseynov, Mövlud. Milli Azərbaycan şərbətləri və spirtsiz içkilər.B.: “Çaşıoğlu”, 2014.-272  səh.

 842. Hüseynova  Gövhər. Harmoniya dərsliyi . B.: “Adiloğlu”, 2002.-301 səh.

 843. Hüseynova H. Mir Cəlalın aforizmləri. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-165 səh.

 844. Hüseynova N. Loqopedik atlas. B.: “ADPU”, 2014.-115 səh.

 845. Hüsiyev F. Xarici ölkələrdə Azərbaycan mətbuatı: 1990-2005-ci illər. B.: “OL”, 2014.-192 səh.

 846. Xaçmaz. 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi”, 2013.-93 səh.

 847. Xalidə Səfərova. 1926-2005. Rəngkarlıq-qrafika. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 848. Xalisəqarızadə Əbdülqəni Nuxəvi. Farsi təkəllüm risaləsi. B.: “Nurlan”, 2014.-98 səh.

 849. Xan-Sayadoğlu Rafiq. Jurnalistikaya giriş. B.: “MBM”, 2009.-160 səh.

 850. Xatırladım şair dostum Eldarı. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-184 səh.

 851. Xələfli Ə. Bu da bir yazı... B.: “Nurlan”, 2012.-94 səh.

 852. Xələfli Ə. Bu dünyanın mehmanısan. B.: “Nərgiz”, 2012.-287 səh.

 853. Xələfli Əli Rza. Aydın Abi və türkiyə ədəbiyyatı.  B.: “Xəzər Universiteti”, 2014.-192 səh.

 854. Xələfli Əli Rza. Azadlığın qanı. B.: “Təknur”, 2011.-160 səh.

 855. Xələfli Əli Rza. Bir bayatı çağırdım..B.: “Xəzər universiteti”, 2013.-192 səh.

 856. Xələfli Əli Rza. Bu dünyanın Mehmanısan. B.: “Təknur”, 2011.-208 səh.

 857. Xələfli Əli Rza. Damcılı. B.: “Təknur”, 2011.-128 səh.

 858. Xələfli Əli Rza. Həyatın Dastanı. B.: “Xəzər Universiteti”, 2012.-239 səh.

 859. Xələfli Əli Rza. Qırmızı həqiqətlər. B.: “Adiloğlu”, 2011.-128 səh.

 860. Xələfli Əli Rza. Üçüncü dünyanın qorxusu. B.: “Təknur”, 2011.-160 səh.

 861. Xələfov A. Kitabxanaşünaslığın tarixi və metodologiyası. B.: “Bakı Universiteti”, 2014.-551 səh.

 862. Xəlifəzadə Cabir. Çiy tərəvəz, meyvə və şirələrlə müalicə. B.: “”Zərdabi”, 2013.-120 səh.

 863. Xəlilov Abuhüseyn. Firma iqtisadiyyatı və sahibkarlıq.B.: “MBM”, 2014.-312 səh.

 864. Xəlilov B. İsmayıl Şıxlı: müəllim haqqında müəllim sözü. B.: “Çap evi”, 2014.-106 səh.

 865. Xəlilov Buludxan. İsmayıl Şıxlının dilçilik görüşləri. B.: 2014.-170 səh.

 866. Xəlilov Ə. Dünya ədəbiyyatı. (Mühazirələr, ədəbi oçerk və portretlər). III cild. (XIX əsr dünya ədəbiyyatı). B.: “Bilik”, 2014.-551 səh.

 867. Xəlilov Ə. Dünya ədəbiyyatı. (Mühazirələr, ədəbi oçerk və portretlər). IV cild. B.: “Araz”, 2012.-565 səh.

 868. Xəlilov Ə. Dünya ədəbiyyatı. (Mühazirələr, ədəbi oçerk və portretlər). V cild. B.: “Araz”, 2012.-625 səh.

 869. Xəlilov Əmirxan. Dünya ədəbiyyatı. II cild. B.: “Bilik”, 2013.-536 səh.

 870. Xəlilov Əmirxan. Dünya ədəbiyyatı. VI cild. B.: “Bilik”, 2013.-528 səh.

 871. Xəlilov Əmirxan. Dünya ədəbiyyatı. VII cild. . B.: “Bilik”, 2013.-472 səh.

 872. Xəlilov S. Həyatın özü görünən üzü. B.: “Nurlar”, 2013.-446 səh.

 873. Xəlilov S. Xatirələrdə davam edən dostluq. B.: “Çaşıoğlu”, 2013.-159 səh.

 874. Xəlilov Səlahəddin. Həyatın özü və görünən üzü. B.: “Nurlar”, 2013.-448 səh.

 875. Xəlilov T. Qlobal ekoloji problemlər. B.: “MBM”, 2014.-211 səh.

 876. Xəlilov Vidadi. Seçilmiş əsərləri. X cild. B.: “Nərgiz”, 2013.-304 səh.

 877. Xəzər dənizinin bioloji resurslarının qorunması və bərpası. B.: “Elm”, 2013.-532 səh.

 878. XX əsr Azərbaycan tarixi 2-ci cild.  B.: “Apostroff”, 2014.-559 səh.

 879. XIX əsr-XX əsrin birinci yarısı Azərbaycan maarifçiliyi və maarifçiləri. B.: “Ziya”, 2013.-143 səh.

 880. Xınalı Z. Xınalıq etüdləri. B. “Təknur”, 2014.-103 səh.

 881. Xınalı Z. Seçilmiş əsərləri. 1 cild. B.: “Təknur”, 2013.-335 səh.

 882. Xınalı Z. Seçilmiş əsərləri. 2 cild. B.: “Təknur”, 2014.-351 səh.

 883. Xınalı Z. Seçilmiş əsərləri. 3 cild. B.: “Təknur”, 2014.-378 səh.

 884. Xınalı Z. Seçilmiş əsərləri. 4 cild. B.: “Təknur”, 2014.-295 səh.

 885. Xocalı soyqırımı. B.: 2014.-36 səh.

 886. Xodov  L. Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi.  B.: “İqtisad Universiteti”, 2008.-288 səh.

 887. Xoruz və padşah. B.: “Letterpress”, 2014.-16 səh.

 888. Xudaverdiyeva Tahirə. Məndən ulduzları soruş. B.: “Şur”, 2014.-136 səh.

 889. Xutra Ramazan. Əbədi, dönməzdir istiqlalımız. B.: “MBM”, 2013.-124 səh.

 890. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar memarlıq və dizayn.B.: .: “TQDK"-Abituriyent”, 2014.-47 səh.

 891. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar musiqi sənəti. B.: .: “TQDK"-Abituriyent”, 2014.-94 səh.

 892. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar teatr, kino və xoreoqrafiya sənətləri. B.: “"TQDK"-Abituriyent”, 2014.-182 səh.

 893. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar təsviri sənət. B.: “TQDK"-Abituriyent”, 2014.-46 səh.

 894. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar. Bədən tərbiyəsi və idman. B.: “"TQDK"-Abituriyent”, 2014.-102 səh.

 895. İaşə məhsullarının texnologiyası kursundan laborotoriya praktikumu. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-220 səh.

 896. İbadlı Balaxan. Yaddaşlara yazılan şeirlər. B.: “Təhsil”, 2014.-112 səh.

 897. İbadoğlu Qubad. Azərbaycanda neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması. B.: “CBS”, 2013.-44 səh.

 898. İbadov Sabir. İqtisadiyyat. B.: “Şərq-Qərb, 2009.-414 səh.

 899. İbn Misqəveyhi. Əxlaqın təkamülü. B.: “İpəkYolu”, 2009.-160 səh.

 900. İbrahimqızı S. Tənha bir yolçuyam yol ayrıcında. B.: “Nurlan”, 2011.-575 səh.

 901. İbrahimli Sahib. Cənnət və cəhənnəm.B: “Təknur”, 2014.-632 səh.

 902. İbrahimoğlu  Salam. Bir Vətənin həsrətilə. B.: “Adiloğlu”, 2014.-200 səh.

 903. İbrahimoğlu  Salam. Rübailər. B.: “Adiloğlu”, 2012.-96 səh.

 904. İbrahimoğlu S. Dini bayramlar və mərsiyyələr. Gəncə.: 2014.-94 səh.

 905. İbrahimov  Zakir. Meşə quruluşu. B.: “Çinar-çap”, 2006.-144 səh.

 906. İbrahimov Ağəmi. Mirzə Fətəli Axundzadə arxivinin izahlı təsviri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-579 səh.

 907. İbrahimov Eldəniz. Azərbaycanın milli təsviri sənəti I-II. 1960-1990-2013. İstanbul.: 2013.-231 səh.

 908. İbrahimov Eldəniz. Azərbaycanın uşaq təsviri sənəti. B.: 2012.-120 səh.

 909. İbrahimov R. Neft və qaz quyularının əsaslı təmiri. B.: “Turxan”, 2013.-317 səh.

 910. İbrahimov S. Orta əsrlər Azərbaycan romantik ədəbiyyatı. B.: “MBM”, 2014.-303 səh.

 911. İbrahimov Zülfəli. Seçilmiş əsərlər. B.: “Elm”, 2013.-568 səh.

 912. İbrahimova Aynur. Azərbaycan koroğluşünaslığı : tarixi və inkişaf mərhələləri. B.: “Nurlan”, 2014.-155 səh.

 913. İbtidai fortepinao təlimində kiçik həcmli əsərlərin rolu və təhlili.B.: “ADPU-nun mətbəəsi”, 2013.-31 səh.

 914. İcbari sığortalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.  B.: “Qanun”, 2012.-47 səh.

 915. İdarəetmə uçotu. Fundamental səviyyə. 3-cü fənn. B.: “METM”, 2013.-773 səh.

 916. İdarəetmə, risk və etika. Peşəkar səviyyə. 9-cu fənn. . B.: “METM”, 2013.-833 səh.

 917. İgidəliyev X. Vaxt gələr, axtarıb gəzərsiz məni. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-271 səh.

 918. II İoann Pavel Azərbaycanda. B.: “Oskar”, 2012.-104 səh.

 919. İqtisadi sistemlərin dayanıqlığı prinsipləri və iqtisadi böhran nəzəriyyəsi fənninin proqramı. B.: 2014.-11 səh.

 920. İqtisadiyyat fəlsəfəsi. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-319 səh.

 921. İqtisadiyyat. B.: “Mütərcim”, 2014.-236 səh.

 922. İqtisadiyyatın əsasları.  Fundamental səviyyə. 1-ci fənn.Tədris vəsaiti. B.: “METM”, 2013.-567 səh.

 923. İlisulu  Qalibə. Azərbaycan-məmləkətim mənim. B.: “Təknur”, 2012.-320 səh.

 924. İlisulu Q. Ayselim. B.: “Təknur”, 2010.-224 səh.

 925. İlisulu Q. Məhəbbət şeirləri. 1 cild. B.: “Təknur”, 2011.-287 səh.

 926. İlisulu Q. Vətən səni, vətən məni çağırır. B.: “Təknur”, 2009.-247 səh.

 927. İlisulu Qalibə. Azərbaycan-məmləkətim mənim. B.: “Təknur”, 2012.-320 səh.

 928. İlisulu Qalibə. Bayatılar. B.: “Təknur”, 2011.-160 səh.

 929. İlisulu Qalibə. Məhəbbət şeirləri. II-III cild. B.: “Təknur”, 2011.-288 səh.

 930. İlisulu Qalibə. Sözün qurbanıyam. B.: “Təknur”, 2011.-238 səh.

 931. İlk sözlərim. B.: “Qanun”, 2014.

 932. İlkin Sakit. Bu dağlar dərdini mənə danışdı. B.: “Mütərcim”, 2014.-156 səh.

 933. İlməddinoğlu Rəsul. Seçilən adam-Hafiz Əfəndi. B.: “Təhsil”, 2013.-165 səh.

 934. İlməzli İ. Kamandar alıminə səyahət. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-143 səh.

 935. İlyas Əfəndiyev. Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2014.-512 səh.

 936. İlyaslı T. M. Qeyri-üzvi kimya. II cild. B.: “Ləman”, 2011.-304 səh.

 937. İmamverdiyev İ. Miskin Abdal ocağının el sənətkarları. B.: “Kövsər”, 2010.-95 səh.

 938. İmanov Ə. Biznesin investitsiya strategiyası. B.: 2014.-284 səh.

 939. İmanov Həmid. Fəlsəfənin əsasları. B.: “Turan evi”. 2010.-441 səh.

 940. İmanov K. Erməni (yad) el (li) nağılları. B.: “Qafqaz Universiteti nəşri”, 2013.-327 səh.

 941. İmanova  S. Torpaqların ekologiyası və mühafizəsi yolları.. B.: “ADPU”, 2014.-173 səh.

 942. İmanzadə İsmayıl. Cəbrayıl şəhidləri. B.: “Təknur”, 2013.-672 səh.

 943. İmişli. 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi”, 2013.-107 səh.

 944. İmran Günel. Məni kim öldürdü?!   B.: “Qanun”, 2014.-120 səh.

 945. İmrani Rafiq. Azərbaycan xalq musiqisinin nəzəri əsasları. I cild. B.: “Nurlan”, 2013.-216 səh.

 946. İnamsoy N. Həqiqətim-mütləqimsən. B.: “Təknur”, 2014.-151 səh.

 947. İnformasiya, kitabxana və nəşriyyat işi üzrəstandartlar sistemi. Biblioqrafik yazı, biblioqrafik təsvir. B.: 2013.-60 səh.

 948. İnformasiyanın alınmasının fiziki əsasları. B.: “ADNA”, 2014.-479 səh.

 949. İnformatikanın əsasları. B.: “Səda”, 2014.-692 səh.

 950. İngiliscə-Azərbaycanca izahlı kompüter terminləri lüğəti. B.: “Kitab klubu”, 2014.-464 səh.

 951. İnsan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə. B.: “Qanun”, 2014.-12 səh.

 952. İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qaçqınlar, sığınacaq axtaranlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ilə bağlı işlərə dair qərarlarının toplusu. B.: 2013.-134 səh.

 953.  İnteraktiv təlim və innovasiya texnologiyaları terminlərinin izahlı lüğəti. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-128 səh.

 954. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Qanun”, 2013.-43 səh

 955. İpəkçilik. B.: “Apostroff”, 2013.-355 səh.

 956. İpoteka haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Qanun”, 2013.-35 səh.

 957. İraq-türkman nağılları. B.: “Təhsil”, 2014.-432 səh.

 958. İrəvan xanlığının tarixi. B.: 2013.-105 səh.

 959. İsa Muğanna: Ölümdən sonrakı həyat. B.: 2014.-114 səh.

 960. İsayev Əhməd. Bu dağlar, ulu dağlar. B.: “Şur”, 2011.-312 sə.h

 961. İsayev Söhrab. İqtisadi hüquq.  B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-358 səh.

 962. İsgəndərova Vəfa. Ənənəvi nağıl formulları. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-202 səh.

 963. İsgəndərzadə, Elçin. Eşq. B.: “Vektor”, 2014.-212 səh.

 964. İskəndərov Q. Toksikoloji kimya. B.: “Təbib”, 2012.-671 səh.

 965. İskəndərov Q. Zəhərli üzvi maddələr və onların kimyəvi-toksikoloji analizi. B.: “Təbib”, 2008.-331 səh.

 966. İslam mədəniyyətində qardaşlıq. B.: “İpəkYolu”, 2007.-56 səh.

 967. İslamova Şəfəq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası kitabxana şəbəkəsinin təşəkkülü və inkişafı (1923-2000-ci illər). B.: “Elm və təhsil”, 2010.-190 səh

 968. İsmayıl  Eldar. Bir igidin ömrü. B.: 2013.-294 səh.

 969. İsmayıl E. Ermənistan Türklərinin 1988-ci il soyqırımı. B.: “Səda”, 2014.-247 səh.

 970. İsmayıl Eldar. Vətənimdir Azərbaycan. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-328 səh.

 971. İsmayıl Məmməd. Sevgi şeirləri. B.: “Qanun”, 2014.-208 səh.

 972. İsmayıl Rafiq bəy. Ərəb ölkələrinin çağdaş tarixi. B.: “Xəzər Universiteti”, 2013.-399 səh.

 973. İsmayılqızı X. Dua yağışı. B.: “Apostroff”, 2014.-431 səh.

 974. İsmayılov Cabir. Nazik təbəqələr fizikasının tədqiqat metodları və onların nəzəri əsasları. B.: “Elm”, 2014.-272 səh.

 975. İsmayılov Hüseyn. Göyçə aşıqları və el şairləri. II cild. B.: “Nurlan”, 2009.-594 səh.

 976. İsmayılov İsa. Ümumtəhsil məktəblərində fizikanın tədrisində yeni informasiya texnologiyalarından istifadənin nəzəri və praktik problemləri. B.: “Mütərcim”, 2013.-280 səh.

 977. İsmayılov N. Uşaq ədəbiyyatından səhifələr. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-86 səh.

 978. İsmayılova Nərminə. Əsrin incilərindən-Ülkər Atəş. B.: “MBM”, 2014.-272 səh.

 979. İsmayılzadə  Əliağa. İnsan resurslarının idarə edilməsi və sosial inkişaf. B.: “Gənclik”, 2012.-471 səh.

 980. İsmayılzadə M. Sunami. B.: “MBM”, 2014.-271 səh.

 981. İstehsalat təcrübəsi üzrə metodik göstəriş. B.: “RS Poliqraf”. 2014.-23 səh.

 982. İstiqlal. 1918-28 Mayıs-1919. B.: “Qanun”, 2014.- 256 səh.

 983. İşgəncələr əleyhinə milli preventiv mexanizmin fəaliyyətinə dair hesabat (2013). B.: 2014.-90 səh.

 984. İşgəncələr əleyhinə milli preventiv mexanizmin fəaliyyətinə dair məruzə (2009-2010). B.: 2011.-138 səh.

 985. İşgəncənin Qarşısının alınması: Milli İnsan Hüquqları Təsisatlarının Fəaliyyətinə dair Bələdçi. Avstraliya.: 2010.-116 səh.

 986. İşgüzar Azərbaycan dili. B.: “İqtisad Universiteti”, 2006.-238 səh.

 987. Jiryeyeva Y.V. Əmtəəşünaslıq. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-436 səh.

 988. Jorma A. Bolqarıstandakı türk ədəbiyyatına bir baxış. B.: “MBM”, 2013.-223 səh.

 989. Kafka Frans. Vəsiyyət. B.: “Qanun”, 2014.-192 səh.

 990. Kamal Əhməd. 1940-1994 .Rəngkarlıq.Qrafika. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 991. Kamal Rüstəm. "Kitabi-Dədə Qorqud" : nitq janrları və davranış poetikası. B.: “Nurlan”, 2013.-148 səh.

 992. Kamil Əliyev. 1921-2005. Xalça sənəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 993. Kamil H. Nə yaxşı ki... B.: “Şur”, 2008.-191 səh.

 994. Kamran Əliyev-60. B.: “Nurlan”, 2013.-154 səh.

 995. Kamü A. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-494 səh.

 996. Kamü Alber. Çöküş. B.: “Qanun”, 2013.-127 səh.

 997. Kandemir Y. Hekayələrlə uşaqlara qırx hədis. B.: “İpəkyolu”, 2010.-96 səh.

 998. Karaoke. Azərbaycan xalq mahnıları və klassik romansları.B.:”Apostrof”, 2011.-127 səh.

 999. Karaoke: Azərbaycan xalq mahnıları və klassik romansları. B.: “Apostrof”, 2010.-127 səh.

 1000. Karaoke: Azərbaycan klassik poeziyası. Yüz şairin yüz şeiri. B.: “Apostrof”, 2011.-207 səh.

 1001. Karvan gedir. B.: “Heydər Əliyev Fondu”, 2009.-53 səh.

 1002. Kataeva V. Kreativ menecer: uğur strategiyası. B .: “İqtisad Universiteti”, 2009.-224 səh

 1003. Kavanlı  Bəxtiyar. Payız çiçəkləri. B.: “Yazıçı”, 2013.-192 səh.

 1004. Kaya Murat. Həzrəti Ömərdən 111 xatirə. B.: “İpəkyolu” 2013.-214 səh.

 1005. Kazımi  Pərviz. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyətinin mənbəşünaslığı.  B.: “Mütərcim”, 2014.-133 səh.

 1006. Kazımlı Xanhüseyn. Avtonəqliyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2008.-193 səh.

 1007. Kazımlı Xanhüseyn. Əmlakın qiymətləndirilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2011.-384 səh.

 1008. Kazımov K. XX əsr rus ədəbiyyatında Şərq problemi. B.: “Təhsil”, 2013.-237 səh.

 1009. Kazımov Q. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-446 səh.

 1010. Kazımov Qəzənfər. Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlənin inkişaf tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-176 səh.

 1011. Kazımov Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri.  IX cild. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-600 səh.

 1012. Kazımov Tahir. Qırmızı rəng. B.” UniPrint”, 2014.-616 səh.

 1013. Kazımov Tofiq. Proqram mühəndisliyi. B.: “ İnformasiya Texnologiyaları”, 2013.-100 səh.

 1014. Kazımzadə Aydın. Azərbaycan kinematoqrafçıları. V buraxılış. B.: “Tərəqqi”, 2013.-310 səh.

 1015. Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı.B.: “İqtisad Universiteti”, 2007.-300 səh.

 1016. Kəngərli Tələt. Azərbaycan Respublikasının geoloji irsi. B.: “Nafta-Press”, 2013.-148 səh.

 1017. Kərəm D. Ömür yolları. B.: “Borçalı”, 2013.-271 səh.

 1018. Kərim Əli. Seçilmiş əsərləri.  II cild. Nəsr əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-496 səh.

 1019. Kərim Əli. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-376 səh.

 1020. Kərim Əziz. Qəzəllər, rübailər, bayatılar. B.: “Şur”, 2011.-535 səh.

 1021. Kərimbəyli Şirin xanım Şadiman. Ötənlərdən gələn səslər-2. B.: “Qanun”, 2014.-480 səh.

 1022. Kərimli  İrşad. İqtisad elmi: aktual problemlər və real yanaşmalar. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-505 səh.

 1023. Kərimli Etibar. Şor qırağının rəngli yuxuları. B.: “B-Print”, 2014.-384 səh.

 1024. Kərimli X. Payız duyguları. B.: “Qanun”, 2013.-540 səh.

 1025. Kərimov  Raqub. Mir Mehdi Xəzaninin həyat və yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-238 səh.

 1026. Kərimov Aydın. Mühasibat uçotu vergilər. B.: “Oğuz eli”, 2014.-512 səh.

 1027. Kərimov E. Azərbaycan Korporativ(şirkətlər) hüququ. B.: “Qanun”, 2014.-234 səh.

 1028. Kərimov Rəfail. Naxçıvan musiqi mədəniyyəti tarixindən-vokal ifaçılıq sənəti. B.: “Azərnəşr”, 2006.-96 səh.

 1029. Kərimov V. Azərbaycan ərazisində ən qədim tayfa ittifaqlarının və dövlətlərin inşaat sənəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-319 səh.

 1030. Kərimov V. Azərbaycanın qədim məskənləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-291 səh.

 1031. Kərimov Y. İşğal vadisi. B.: “Vətən”, 2014.-575 səh.

 1032. Kərimov Yəhya. Seçilmiş əsərləri.  VIII cild. B.: “Kövsər”, 2012.-320 səh.

 1033. Kərimov Yəhya. Seçilmiş əsərləri. X cild. Sələfləri və müasirləri Y.Ş.Kərimov haqqında. B.: “Mütərcim”, 2013.-415 səh.

 1034. Kərimov Yəhya. Seçilmiş əsərləri. IX cild. Pedaqogika və metodika tarixi problemləri. B.: “Kövsər”, 2013.-406 səh.

 1035. Kərimova H. Ədəbi üfüqlərdə (Camal Zeynaloğlu-55). B.: “Ünsiyyət”, 2014.-299 səh.

 1036. Kəsəmənli Həmid. Nümunə kimi. II kitab. B.: 2014.-526 səh.

 1037. Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Qanun”, 2013.-32 səh.

 1038. Kılınç  Mustafa. Qadınlar nə istəyir? Kişilər nə verir?. B.: “Qanun”, 2014.-312 səh.

 1039. Kindlberqer  Ç. Dünya maliyyə böhranları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-324 səh.

 1040. Kiplinq R. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-291 səh.

 1041. Kişi və qadın sağlamlığı, sonsuzluq və onun müalicəsi. B.: “Buta dizayn”, 2013.-99 səh.

 1042. Koen Terri. Bunu sənin üçün edəcəyəm. B.: “Qanun”, 2013.-260 səh.

 1043. Kommersiya menecmenti. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-205 səh.

 1044. Kompromis. Azərbaycan gənc rəssamlarının sərgisi. B.: “OL”, 2014.-51 səh.

 1045. Komradlı Cəlil. Toy təranələri.B.: “Ekoprint”, 2014.-248 səh.

 1046. Konan Artur Doyl. Al-qırmızı etüd. B.: “Qanun”, 2014.-180 səh.

 1047. Korobkin V. İ. Ekologiya. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-432 səh.

 1048. Korporativ hesabatlar. Peşəkar səviyyə. 10-cu fənn. B.: “METM”, 2013.-966 səh.

 1049. Korrupsiyasız Azərbaycan: regionlarda maarifləndirmə və məlumatlandırma kampaniyası. B.: “Qanun”, 2011.-60 səh.

 1050. Köçəri Aşıq Sakit. 115 illiyə 115 şeir. B.: “Yeni Poliqrafist”, 2009.-219 səh.

 1051. Köçəri Aşıq Sakit. Demə, ömür bu imiş. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-284 səh.

 1052. Köhnəqala Nazim Odər. Gecələr dünyası.B.: “MBM”, 2014.-352 səh

 1053. Kriebaum U. Avropadan işgəncələrin qarşısının alınması: İQAK-ın Modus operandisi. 4-cü broşura. B.: “Ulubaş”, 2014.-56 səh.

 1054. Kriminalistika : 100 sual və 100 cavab. B.: “Mütərcim”, 2014.-94 səh.

 1055. Kristi Aqata.  Endhauzun sirri. B.: “Qanun”, 2014.-275 səh.

 1056. Kristi Aqata.  Rocer Ekroydun qətli. B.: “Qanun”, 2014.-290 səh.

 1057. Kristi Aqata. "Şərq ekspresi"ndə qətl. B.: “Qanun”, 2014.-268 səh.

 1058. Kristi Aqata. Buludların üzərində ölüm. B.: “Qanun”, 2014.-276 səh.

 1059. Kristi Aqata. Əlifba sırası ilə qətl. B.: “Qanun”, 2014.-282 səh.

 1060. Kristi Aqata. Puaro istintaq aparır. B.: “Qanun”, 2014.-212 səh

 1061. Kundera Milan. Varlığın dözülməz yüngüllüyü.B.: “Qanun”, 2014.-420 səh.

 1062. Kuper Ceyms Fenimor. Sonuncu Mogikan. B.: “Qanun”, 2014.-416 səh.

 1063. Kutzee  Con Maksvell. Maykl K.-nın həyatı və zəmanəsi. B.: “Qanun”, 2014.-240 səh.

 1064. Kutzee Con Maksvell. Gənclik. B.: “Qanun”, 2014.-215 səh.

 1065. Kuzık  B. Proqnozlaşdırma, strateji planlaşdırma və milli proqramlaşdırma. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-474 səh.

 1066. Kürdəmir. 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi”, 2013.-139 səh.

 1067. Kvarri Nik. Don öldü. B.: “Qanun”, 2014.-196 səh

 1068. Qabıssanlı Şakir. Makedoniyalı İsgəndər Azərbaycanda olubmu? B.: Təknur”, 2013.-280 səh.

 1069. Qaçağanlı Kazım. Qəribəm vətənimdə. B.: “Vətən”, 2013.-206 səh.

 1070. Qaçqınlara və məcburi köçkünlərə dövlət qayğısı. 2003-2013. B.: 2013.-173 səh

 1071. Qafarov  Şamil. Pulun diktaturası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2014.-552 səh.

 1072. Qafarov Şamil. Müasir iqtisadi sistem və qloballaşma. B.: 2005.-632 səh.

 1073. Qafqaz xalqlarının milli geyimləri rəssam-litoqraf  K.P.Beqqrovun yaradıcılığında. B.: “Azərbaycan”, 2014.-88 səh.

 1074. Qafqaz Universiteti. Nümunəvi təlim-tərbiyə və müasir texnologiya. B.: 2006.-56  səh.

 1075. Qaflanoğlu Əkrəm. Dünyanı belə gördüm. B.: “Aspoliqraf”, 2014.-480 səh.

 1076. Qax. 2003-2013: Hədəflər, inkişaf, nəticələr.B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf  Nazirliyi”, 2013.-114 səh.

 1077. Qarabağ : yaddaş kitabı. B.: 2014.-68 səh.

 1078. Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər mövzusunda II Respublika Elmi Konfransının materialları. Ağcabədi şəhəri, 15 noyabr 2013-cü il. B.: “Nurlan”, 2013.-371 səh.

 1079. Qarabağ gündəliyi. 11 saylı bülleten (01 yanvar-30 iyun 2014-cü il)B.: 2014.-308 səh.

 1080. Qarabağ xalçaları. Kataloq. B.: “Ziya”, 2013.-99 səh.

 1081. Qarabağ müharibəsi. Qısa tarix.B.: 2014.-120 səh.

 1082. Qarabağ: folklor da bir tarixdir. 1 kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-463 səh.

 1083. Qarabağ: folklor da bir tarixdir. IX kitab. B.: “Zərdabi”, 2014.-401 səh.

 1084. Qarabağ: folklor da bir tarixdir. II kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-483 səh.

 1085. Qarabağ: folklor da bir tarixdir. III kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-467 səh.

 1086. Qarabağ: folklor da bir tarixdir. V kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-451 səh.

 1087. Qarabağ: folklor da bir tarixdir. VI kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-465 səh.

 1088. Qarabağ: folklor da bir tarixdir. VII kitab. B.: “Zərdabi”, 2014.-444 səh.

 1089. Qarabağ: folklor da bir tarixdir. VIII kitab. B.: “Zərdabi”, 2014.-440 səh.

 1090. Qaradərəli Azad. Şəhərcik. B.: “Qanun”, 2014.-328 səh.

 1091. Qarakollu Q. Ötən günlərimi qaytaraydılar. Sumqayıt.: “Bilik”, 2014.-639 səh.

 1092. Qaraqan. Bir milyon dollarım olsaydı...B.: “Qanun”, 2014.-244 səh.

 1093. Qaraqoyunlu Sabir. Qaraqoyunlu ləhcəsi "Dədə Qorqud" ləhcəsidir. B.: “Oğuz eli”, 2013.-168 səh.

 1094. Qaraməmmədli N. Quran və Astronomiya işığında Səmavi Təfəkkür. B.: “İpəkyolu”, 2008.-128 səh.

 1095. Qaraoğlu  Fazil. Ermənilər və həqiqətlər. VI cild. B.: “Elm”, 2013.-860 səh.

 1096. Qaraşov H. Həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının fəaliyyətində motivasiyanın rolu. B.: “Avropa”, 2014.-207səh

 1097. Qarayev  Q. İkinci simfoniya. B.: “Təhsil”, 2014.-344 səh.

 1098. Qarayev R.M. İngiliscə-rusca-azərbaycanca hüquq lügəti.. B.: 2013.-529 səh.

 1099. Qarayev Sadıq. Sahilsiz təzadlar. B.: “Nurlar”, 2014.-400 səh.

 1100. Qasım S. Bir qartal ol, millətim, zirvəyə çat. B.: “Ağrıdağ”, 2003.-123 səh.

 1101. Qasımlı M. Azərbaycanın xarici işlər nazirləri. B.: “Mütərcim”, 2013.-143 səh.

 1102. Qasımlı Musa. "Erməni məsələsi"ndən "Erməni soyqırımı"na: gerçək tarix axtarışında . (1724-1920) B.: “Mütərcim”, 2014.-464 səh.

 1103. Qasımlı V. İqtisadi modernizasiya. B.: 2014.-311 səh.

 1104. Qasımov  Şikar. Xalq qəhrəmanı Sultan bəy. B.: “Elm”, 2011.-385 səh.

 1105. Qasımov Elşad. Fizika. B.: “Mütərcim”, 2014.-204 səh.

 1106. Qasımov Ə. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi.B.: “Turxan”, 2013.-263 səh.

 1107. Qasımov Ərəstun. Məhkəmə nitq və mübahisələr mədəniyyəti. B.: “Zərdabi”, 2014.-520 səh.

 1108. Qasımov M. S. Sahibkarlar üçün sanitariya və gigiyena qaydaları. B.: 2009.-192 səh.

 1109. Qasımov Mahmudağa. Cəlilabadın tarixi, etnonim və toponimləri.. B.: “Qanun”, 2014.-400 səh.

 1110. Qasımov Maqsud. Abşeron yarımadası əhalisinin rekreasiya təminatı. B.: “Qismət”, 2007.-328 səh.

 1111. Qasımov Oqtay və b. Ağla, qərənfil ağla... B.: “Victory”, 2014.-244 səh.

 1112. Qasımov Səbuhi. Gecikmiş etiraf. B.: 2014.-408 səh.

 1113. Qasımov Şikar. Azərbaycan SSR yaradıcılıq ittifaqlarının yaranması və fəaliyyəti: 1920-30-cu illər. B.: “Elm”, 2007.-340 səh.

 1114. Qasımov Şikar. Əsirlikdə qalan Laçın. B.: “Elm”, 2012.-204 səh.

 1115. Qasımov, Şikar. Azərbaycan yaradıcı ziyalıları sovet hakimiyyəti illərində (1920-1940-cı illər) B.: “Elm”, 2009.-216 səh.

 1116. Qasımova  Cığatel. Sevmək beləmi olur?!..B.: “MBM”, 2011.-262 səh.

 1117. Qasımova E. Kostyumun kompozisiyası. B.: “Təbib”, 2013.-179 səh.

 1118. Qasımova Elfanə. "Kostyumun kompozisiyası" fənni üzrə məşğələ dərslərin aparılmasına dair metodik vəsait. B.: “Təbib”, 2014.-108 səh.

 1119. Qasımova S. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-488 səh.

 1120. Qayıblı Xaqani. Yenə canım söz gəzir. B.: “Qanun”, 2014.-332 səh.

 1121. Qazi N. Gözdən salınan mələklər. B.: “ADPU”, 2014.-120 səh.

 1122. Qazi S. Dünya, kimin dünyasısan. B.: “Şur”, 2012.-359 səh.

 1123. Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-515 səh.

 1124. Qeyri-hökümət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Qanun”, 2014.-19 səh.

 1125. Qeyri-üzvi kimya. B.: “İqtisad Universiteti”, 2011.-252 səh.

 1126. Qədim Ordubad. Naxçıvan Muxtar Respublikası-90. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2014.-311 səh.

 1127. Qədim Şərur. B.: 2012.-279 səh.

 1128. Qədimqızı X. Bir qəlbin duyğuları. B.: “Mingəçevir poliqrafiya müəssisəsi”, 2014.-225 səh.

 1129. Qədimova Natəvan. Ət və ət məhsullarının texnologiyası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-399 səh.

 1130. Qədirova R. Ümumi psixologiyadan ixtisas praktikumu. B.: “Bakı Universiteti”, 2014.-294 səh.

 1131. Qədirzadə Salam. 46 bənövşə. B.: “Qanun”, 2014.-140 səh.

 1132. Qəhrəman İlham. Laçın lətifələri. B.: “OL”, 2014.-196 səh.

 1133. Qəhrəman İlham. Sevgi durna çırağıdır. B.: “OL”, 2014.-300 səh.

 1134. Qəhrəmanov  Eldar. Sosial işin əsasları. B.: “B-print”, 2014.-487 səh.

 1135. Qəhrəmanov Qəhrəman. Nəhəng karbohidrogen yataqları və Cənubi Xəzər çökəkliyində belə yataqların aşkar olunmasının geoloji şərtləri. B.: 2014.-320 səh.

 1136. Qəlblərin Sultanı Həzrət Yusif əleyhissalam. B.: “İpəkyolu” 2011.-160 səh.

 1137. Qələmçəli E. Sənətkarı el yaşadar. B.: “CBS”, 2014.-503 səh.

 1138. Qəmər ana. Məhəbbət qatili. B.: “Araz”, 2014.-239 səh.

 1139. Qəmər Ana. Məhəbbətdən danışaq. B.: “Araz”, 2014.-279 səh.

 1140. Qəmərli Eldar. Novellalar. B.: “Müəllim”, 2014.-340 səh.

 1141. Qəmgin E. Xoşbəxt günlərimin acı göz yaşları. B.: “Qanun”,2012.-281 səh.

 1142. Qəmgin Elbrus. Dünya yaman çalxalanır. B.: “Qanun”, 2009.-304 səh.

 1143. Qənizadə Mirhəmid. Ürəyimin diş ağrısı. B.: “Mütərcim”, 2014.-197 səh.

 1144. Qəzali  İmam. Səadət yolu. B.: “Nurlar”, 2012.-800  səh.

 1145. Qiyasoğlu İman. Dönəm baba ocağına. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-372 səh.

 1146. Qloballaşma prosesində Azərbaycanın yeri. B.: 2014.-20 səh.

 1147. Qloballaşma şəraitində iqtisadi diplomatiya. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-613 səh.

 1148. Qobustan-minilliklərin kitabı. Dubai.: 2014.-175 səh.

 1149. Qocayev Eyvaz. Karyera bələdçisi. B.: “Qanun”, 2014.-212 səh.

 1150. Qolden Artur. Geyşanın memuarları. B.: “Qanun”, 2014.-364 səh.

 1151. Qorxmaz M. Mən hələ xalqıma nə vermişəm ki?.. B.: “Mütərcim”, 2014.-150 səh.

 1152. Qorki Maksim. Uşaqlıq. B.: “Qanun”, 2014.-296 səh.

 1153. Qrafik interfeysli əməliyyat sistemi Windows 7. B.: “Səda”, 2014.-650 səh.

 1154. Qreqori Filippa. Boleyn nəslindən daha bir qız. B.: “Qanun”, 2013.-766 səh.

 1155. Qrimm qardaşları. Sehrli nağıllar. B.: “Qanun”, 2014.-177 səh.

 1156. Qrout C. İdeal karyeranı necə qurmalı. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-291 səh.

 1157. Quba məzarlığı-erməni cinayətlərinin qanlı izi. B.: 2014.-44 səh.

 1158. Quba. 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi”, 2013.-117 səh.

 1159. Qubadlı. B.: “Turxan”, 2013.-423 səh.

 1160. Quliyev A.A. Muradxan dəfinəsi. B.: 2012.-456 səh.

 1161. Quliyev Aslan. Ağrı. B.: “Qanun”, 2014.-552 səh.

 1162. Quliyev E. Türk xalqları ədəbiyyatı. B.: “Apoctoroff”, 2014.-611 səh.

 1163. Quliyev Ə. XVI əsrin ortalarında Azərbaycanda Səfəvilər dövlətinin ictimai-siyasi vəziyyəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-191 səh.

 1164. Quliyev Əbülfəz. Qədim uyğur türklərinin onomastikası. B.: “AzAtaM”, 2014.-208 səh

 1165. Quliyev Əsab. X-XI siniflərdə cəbr və analizin başlanğıcı. B.: “Elm”, 2014.-416 səh.

 1166. Quliyev F. Azərbaycanda çayın (Teha sinensis L.) becərilməsinin elmi-praktik əsasları. B.: “Müəllim”, 2012.-335 səh.

 1167. Quliyev F. Kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-186 səh.

 1168. Quliyev Fərman  Əsərlər toplusu. I cild. B.: “Müəllim”, 2013.-360 səh.

 1169. Quliyev İ. Ümumi torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyası. B.: “Afpoliqraf”, 2014.-235 səh.

 1170. Quliyev İlyas. Beynəlxalq cinayət hüququnda universal yurisdiksiya. B.: 2013.-170 səh.

 1171. Quliyev Qiyas. An içində cinayət. B.: “Qoliaf Qrup”, 2013.-306 səh.

 1172. Quliyev M. Müstəntiqin etirafı. B.: “Mütərcim”, 2014.-249 səh.

 1173. Quliyev Natiq. İnformatika. B.: “Vətən”, 2013.-728 səh.

 1174. Quliyev R. Ünvan işi. B.: “CBS”, 91 səh.

 1175. Quliyev Raqib. Öyrəndiklərimin yenidən dəyərləndirilməsi və ya daha bir çaşqınlıq. B.: “Nurlar”, 2014.-304 səh.

 1176. Quliyev T. İnsan resurslarınım idarə edilməsi. B.: “Nağıl evi”, 2013-828.

 1177. Quliyev Telman. Milli-mədəni irs və dil amilinə kulturoloji baxış. B.: “Ziya”, 2014.-216 səh.

 1178. Quliyev V. Mənalı ömrümün xatirələri. B.: “Letterpress”, 2014.-307 səh.

 1179. Quliyev V. Yad et məni. B.: “Şuşa”, 2014.-399 səh.

 1180. Quliyev Vilayət. Tariximiz taleyimiz. B.: “Tural”, 2002.-424 səh.

 1181. Quliyeva H. Həşəratların ekoloji fiziologiyası. B.: “Bayramoğlu”, 2013.-285 səh.

 1182. Quliyeva H. Tibbi entomologiya. B.: “Nafta-Press”, 2014.-363 səh.

 1183. Quliyeva Zeynəb. Arpaçay vadisinin tunc dövrü arxeoloji abidələri. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-192 səh.

 1184. Quliyeva Zəhra. Skripka sənəti tarixi. II hissə.B.: “Nurlan”, 2004.-128 səh

 1185. Quluzadə Musa. Xatirələrdən boylanan ömür. B.: “Mütərcim”, 2013.-400 səh.

 1186. Quran və Sünnə İqlimindən Hikmət damlaları. B.: “İpəkyolu”, 2011.-56 səh.

 1187. Qurban T. Bir kərə yüksələn bayraq. B.: “OL”, 2014.-184 səh.

 1188. Qurbanov A. Damğalar, rəmzlər.mənimsəmələr. B.: “Silver LTD”, 2013.-327 səh.

 1189. Qurbanov Adil. Sivilizasiyanın ekoloji perspektivləri, tarixi prosesdə ekoloji amil. B.: “Elm”, 2014.-172 səh.

 1190. Qurbanov H. Bizim Gülarə Əliyeva. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-141səh.

 1191. Qurbanov Nüsrət. İAŞƏ müəssisələrində xidmətin təşkili. . B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-546 səh.

 1192. Qurbanov Rasim. Dərəzarat. B.: “AFPoliqraf”, 2011.-127 səh.

 1193. Qurbanov Tacir. Ağbaba aşıq mühiti. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-195 səh.

 1194. Qurbanova L. Eksperimental psixologiya. B.: “Bilik”, 2014.-343 səh.

 1195. Qurbanova Məhbubə. Nitqin inkişafı. B.: “Oğuz Eli”, 2014.-280 səh.

 1196. Qurbanova Sevil. Müasir ingilis dilində arzu və güman bildirən fellər və oların semantik-qrammatik xüsusiyyətləri. B.: “Mütərcim”, 2014.-144 səh.

 1197. Qurbanzadə Ağazeynal. Regionalogiya. B.: “Kooperasiya”, 2013.-236 səh.

 1198. Qurucan Əhməd. Əşəreyi-mübəşşərə. B.: “Xəzər”, 2013.-368 səh.

 1199. Qusar. 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi”, 2013.-113 səh.

 1200. Quşçuluqda meyvə tullantılarından yem kimi istifadə olunmasının mexanikləşdirilmiş texnologiyanın işlənməsi. B.: “Vektor”, 2013.-189 səh.

 1201. Landau L. Nəzəri fizika. Mexanika. I cild. B.: “Elm”, 2014.-208 səh.

 1202. Layons C. Linqvistik semantika: giriş. B.: “Prestige”, 2014.-375 səh.

 1203. Lebedeva M.M.  Dünya siyasəti. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-316 səh

 1204. Lermontov M. Seçilmiş əsərləri. B.: “Aspoliqraf”, 2014.-272 səh.

 1205. Levi Mark. Bəlkə də bu, həqiqətdir..B.: “Qanun”, 2013.-216 səh.

 1206. Levi Mark. Haradasan? B.: “Qanun”, 2014.-240 səh.Lindqren, Astrid. Seçilmiş əsərləri. B.: “Qanun”, 2014.-135 səh.

 1207. Lənkəran. 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi”, 2013.-119 səh.

 1208. Lətif Kərimov. 1906-1991. Xalça sənəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 1209. Lətifli Bahadır. Dünyada vahid söz mədəniyyətinin iki qolu. B.: 2012.-155 səh.

 1210. Lətifov Fuad. Riyaziyyat. I hissə.B.: “Təhsil”, 2013.-291 səh.

 1211. Liferenko  Q. Müəssisənin maliyyə təhlili. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-134 səh.

 1212. Lomakin V.K. Dünya iqtisadiyyatı. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-622 səh.

 1213. London Cek. Dəmir daban. B.: “Qanun”, 2014.-298 səh.

 1214. London Cek. Oyun. B.: “Qanun”, 2013.-244 səh.

 1215. Magistr hazırlığı üçün “İngilis dili tarixinin giriş kursu” fənnindən proqram. B.: “E.L”, 2013.-28 səh.

 1216. Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları. B.: “Mütərcim”, 2013.-242 səh.

 1217. Mahitəvan. Mat qalmışam.B.: “Nasir”, 2014.-200 səh

 1218. Mahmud Əli. Halallığın haləsində. B.: “Apostroff”, 2013.-368 səh.

 1219. Mahmud Hikmət. Karvan yolu. B.: “Uniprint”, 2014.-276 səh.

 1220. Mahmud X. Yalnızlığın rəsmi. B.: “Uniprint” 2014.-149 səh

 1221. Mahmud N. Zəncirlənmiş ədalət. B.: 2013-230 səh.

 1222. Mahmudoğlu Ə. Kəndimiz və sakinləri. B.: “PF”, 2013.-224 səh.

 1223. Mahmudov  Əhməd. Azərbaycan iqtisadiyyatının aktual problemləri. I-II cild.B.: “Elm”, 2014.-384 səh.

 1224. Mahmudov M. Dünyada təhsil sistemləri. B.: “Mütərcim”, 2014.-479 səh.

 1225. Maqomayev M. Dahi Lanza. B.: “İrfan”, 2012.-388 səh.

 1226. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması. Təkmil səviyyə. 7-ci fənn. B.: “METM”, 2013.-888 səh.

 1227. Maliyyə menecmenti. Peşəkar səviyyə.11-ci fənn. B.: “METM”, 2013.-715 səh.

 1228. Maliyyə uçotu. Fundamental səviyyə. 2-ci fənn. B.: “METM”, 2013.-744 səh.

 1229. Maliyyə-kredit ixtisası üzrə bakalavr pilləsində təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün buraxılış işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş. B.: “RS Poliqraf”, 2014.-23 səh.

 1230. Manafov Qabil. Sahibkarlıq nəzəriyyəsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2011.-159 səh.

 1231. Mann Haynrix. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-566 səh.

 1232. Maral Rəhmanzadə. 1916-2008. Qrafika. Rəngkarlıq. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 1233. Masallı folklor örnəkləri. 2-ci kitab. B.: “Nurlan”, 2013.-400 səh.

 1234. Masallı. 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi”, 2013.-127 səh.

 1235. Masonlar. Toplu. II kitab. B.: “Turxan NPB”, 2014.-297 səh.

 1236. Maşılı M. Nəsillərdən əmanət. B.: “Qanun”, 2014.-567 səh.

 1237. Mazanlı İ. KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi. B.: “Renessans”, 2014.-623 səh.

 1238. Mehdi Qərib. Elçin-el üçün. B.: “Vektor”, 2014.-130 səh.

 1239. Mehdi Qərib. Uzun yol boyu. B.: “Vektor”, 2014.-342 səh.

 1240. Mehdi N. 110 nəsnə. Hərəsindən bir az. B.: “Qanun”, 2014.-446 səh.

 1241. Mehdiyev Əliağa. Sözün "mustafasını"deyək. B.: “Yazıçı”, 2014.-192 səh

 1242. Mehdiyev Ramiz. Ermənilərin mif yaradıcılığı ilk xristian dövləti kontekstində. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-80 səh.

 1243. Mehdiyev Ramiz. İctimai və humanitar elmlər: zaman kontekstində baxış. B.: “Oskar”, 2010.-413 səh.

 1244. Mehdiyeva A. Orta əsrlər tarixi. 1 hissə. B.: “ADPU”, 2014.-475 səh.

 1245. Mehdiyeva A. Orta əsrlər tarixi. 2 hissə. B.: “ADPU”, 2014.-282 səh.

 1246. Mehman V. Şahid çinar. B.: “Nərgiz”, 2014.-86 səh.

 1247. Mehrabov A. Azərbaycanda memarlıq akustikasının inkişafı. B.: “RS Poliqraf”, 2009.-151 səh.

 1248. Mehrabov Abdulla. Təhsilin modernləşdirilməsinin aktual problemləri. B.: “Mütərcim”, 2013.-412 səh.

 1249. Mehralıyev Aydın. Muğamların ritmik gəzişmələri. B.: “Gənclik”, 2013.-228 səh.

 1250. Mehrəliyev Cavid. Eski Əhəməni Yazısı. B.: “Nurlar”, 2014.-192 səh.

 1251. Mehri G. Neft Bakısı “nağılı”. B.: “Gənclik”, 2014.-351 səh.

 1252. Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə. 1 cild. B.: 2014.-405 səh.

 1253. Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə. 2 cild. B.: 2014.-381 səh.

 1254. Meterlink Moris. Seçilmiş əsərləri. . B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-448 səh.

 1255. Məcid Rəşad. Dəlicəsinə. B.: “Təhsil”, 2014.-248 səh.

 1256. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqıında yeni ədəbiyyat.  2014-iyun. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”. 2014.-79 səh.\Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. May- 2014. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2014.-92 səh.

 1257. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Avqust-2014. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2014.-58 səh.

 1258. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Fevral-2014. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2014.-93 səh.

 1259. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi Mart-2014. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2014.-70 səh.

 1260. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Noyabr-2014. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2014.-76 səh.

 1261. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Dekabr-2013. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2014.-113 səh.

 1262. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. İyul-2014. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2014.-85 səh.

 1263. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Yanvar-2014. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2014.-77 səh.

 1264. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat.  Sentyabr-2014.  B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2014.-70 səh.

 1265. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Aprel-2014.-92 səh.

 1266. Mədət Famil. Hüseyn Cavidin "İblis" faciəsində insan azadlığı. B.: “Elm”, 2013.-138 səh.

 1267. Mədətoğlu Ə. Tiflisdə yeddi məhbus. B.: 2013.-250 səh.

 1268. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (1884-1955).  Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banisi. Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatının ideoloqu. B.:”Mütərcim”, 2014.-104 səh.

 1269. Məhəmmədoğlu Y. Torpaq qan ağlayır. B.: “Oğuz”, 2014.-205 səh.

 1270. Məhərrəmli Qiymət. Mənim ünvanımı ürəyinə yaz. B.: “Araz”, 2013.-63 səh.

 1271. Məhfuz N. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-628 səh.

 1272. Məhfuz  Nəcib. Yeni Qahirə. B.: “Qanun”, 2013.-248 səh.

 1273. Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Qanun”, 2013.-60 səh.

 1274. Məhkumların xəstəliyə görə cəza çəkməkdən azad edilmələri üçün əsas olan xəstəliklərin siyahısı. B.: “Qanun”, 2013.-11 səh.

 1275. Məlikov Rüstəm. Alim və insan. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-304 səh.

 1276. Məlumat idarəetmə sistemləri.  Fundamental səviyyə. 4-cü fənn. B.: “METM”, 2013.-319 səh.

 1277. Məmişoğlu M. "Qaradolaq" dastanı harda qalıb yaxın-uzaq ellərim?... B.: "Yazıçı”, 2013.-441 səh.

 1278. Məmməd T. Osmanlı şairlərinin yaradıcılığında Azərbaycan ədəbiyyatı ənənələri. B.: “Mütərcim”, 2010.-38 səh.

 1279. Məmməd Tahirə. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. I hissə. B.: “Apostrof”, 2010.-162 səh.

 1280. Məmmədəliyev Zakir. Fəlsəfə kursu üzrə seçmə mühazirələr. B.: “İqtisad Universiteti”, 2011.-185 səh.

 1281. Məmmədhəsənov R. Şəkərli diabet və erektil disfunksiya. B.: “Təbib”, 2014.-211 səh.

 1282. Məmmədli Atamoğlan. Şəhidlərə kəfən lazım deyil. B.: “Nurlar”, 2013.-80 səh.

 1283. Məmmədli C. Hüseyn Cavidin maarifçi və ədəbi-nəzəri görüşləri. B.: “Mütərcim”, 2013.-143 səh.

 1284. Məmmədli C. Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2012.-614 səh.

 1285. Məmmədli İmir. Kişilərə mesaj. B.: “Qanun”, 2013.-195 səh

 1286. Məmmədli N. Yunan və latın mənşəli beynəlmiləl termin elementlər lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-150 səh.

 1287. Məmmədli Oqtay. Sosial-iqtisadi statistika. II hissə. B.: “MBM”, 2014.-324 səh.

 1288. Məmmədli P. Hər iki tayın gerçək aynası-"Azərbaycan" dərgisi. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-239 səh.

 1289. Məmmədli, Elxan. Şair Nəbi Borçalı: həyatı, mühiti, sənəti. B.: “Nurlan”, 2014.-144 səh.

 1290. Məmmədov  Havar. Ölçmə texnikasının əsasları.. B.: “AzTU-nun mətbəəsi”, 2011.-292 səh.

 1291. Məmmədov  Məlikməmməd. Regional konseptual inkişaf: iqtisadi-ekoloji problemlər. B.: “Elm”, 2014.-376 səh.

 1292. Məmmədov Adil. Naxçıvan cərrahiyəsinin inkişaf tarixi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2014.-312 səh.

 1293. Məmmədov Aydın. Şəhər yolları və küçələri. B.: “Təhsil”, 2003.-168 səh.

 1294. Məmmədov Əvəz. Zəlzələlərin proqnozunun fiziki-geoloji əsasları. B.: “Təhsil”, 2015.-112 səh.

 1295. Məmmədov F. İlk peşə ixtisas təhsilində istehsalat təliminin təşkili və metodikası. B.: “Zərdabi LTD”, 2013.-219 səh.

 1296. Məmmədov F.Q. Orta əsrlər Azərbaycan memarlıq məktəblərinin əlaqələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-196 səh.

 1297. Məmmədov Habil. Ünvansız qəbir. Mingəçevir.: 2013.-108 səh.

 1298. Məmmədov Həmidulla. Avtomobillərin istehsalı və təmiri. B.: “Təhsil”, 2003.-290 səh.

 1299. Məmmədov Həmidulla. Eksperimentin planlaşdırılması və analizi. B.: “Təhsil”, 2010.-170 səh.

 1300. Məmmədov Həmidulla. Əhaliyə nəqliyyat xədmətinin təşkili. B.: “Çaşıoğlu”, 2014.-189 səh.

 1301. Məmmədov Həmidulla. Nəqliyyat sistemlərində idarəetməinin əsasları. B.: “Çaşıoğlu”, 2013.-324 səh.

 1302. Məmmədov İ. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qeyri-metal faydalı qazıntıları. B.: “Elm”, 2012.-253 səh.

 1303. Məmmədov Qərib. Yerquruluşunun elmi əsasları. B.: “Elm”, 2012.-112 səh.

 1304. Məmmədov M. Dövlətin tədiyyə balansı. B.: İqtisad Universiteti”,2014.- 199 səh.

 1305. Məmmədov M. Rejissor işi haqqında. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-103 səh.

 1306. Məmmədov Mustafa. Nağara üçün dərslik. Naxçıvan.: 2014.-157 səh.

 1307. Məmmədov Müzəffər. Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi münasibətlərinin bəzi məsələləri. B.: “Nurlan”, 2008.-336 səh.

 1308. Məmmədov Nazim. Azərbaycanın Ağdərə rayonunun tarixi. B.: “Avropa”, 2014.-502 səh.

 1309. Məmmədov Nazim. Heydər Əliyev və Dağlıq Qarabağın tarixi. B.: “ADPU”, 2012.-220 səh.

 1310. Məmmədov Nüsrəddin. Azərbaycan iqtisadiyyatı. B.: “Elm”, 2011.-522 səh.

 1311. Məmmədov O. Cəbrə giriş. B.: “Bakı Universiteti”, 2014.-243 səh.

 1312. Məmmədov O. Dövlət qulluqçularının əlavə təhsilinin hüquqi tənzimlənməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-187 səh.

 1313. Məmmədov Oruc. İş vaxtı.. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-368 səh.

 1314. Məmmədov Oruc. İş vaxtından səmərəli istifadənin hüquqi təminatları. B.: “Elm”, 2010.-220 səh.

 1315. Məmmədov Oruc. İş vaxtının hüquqi tənzimlənməsi. B.: “ Qanun”, 2008.-300 səh.

 1316. Məmmədov Rəhim. İnformasiya-ölçmə texnikası.B.: “ADNA”, 2014.-227 səh.

 1317. Məmmədov Rəşad. Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabına aid çalışmalar həllinə rəhbərlik. B.: “MBM”, 2012.-352 səh.

 1318. Məmmədov S. Azərbaycan tarixi (XV-XIX əsrin birinci otuzilliyi). B.: “Maarif”, 2002.-291 səh.

 1319. Məmmədov S. Maliyyə. B.: “Azərnəşr”, 1997.-426 səh.

 1320. Məmmədov Tariyel. Abbasqulu Ağa Bakıxanov. B.: “Mütərcim”, 2014.-98 səh.

 1321. Məmmədov Yaşar. Rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın formalaşmasına auditin təsiri.B.: “Avropa”, 2011.-43 səh.

 1322. Məmmədova Arzu. İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-200 səh.

 1323. Məmmədova G. Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı. Архитектура Азербайджана древнего и раннесредневекового периода. 1 cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-272 səh.

 1324. Məmmədova Gülçöhrə. Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-268 səh.

 1325. Məmmədova Gülçöhrə. Orta əsrlər memarlığı. (VIII-XIV əsrlər).II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-316 səh.

 1326. Məmmədova K. Dekorativ bağçılıq və gülçülük. B.: “ADPU”, 2014.-350 səh.

 1327. Məmmədova  M. Azərbaycan və anadolu folklorunda oyun və tamaşalar. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-202 səh.

 1328. Mənkyu  Qriqori N. Ekonomiksin prinsipləri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2009.-696 səh.

 1329. Məntiq. B.: “Mütərcim”, 2014.-165 səh.

 1330. Mərdanov İ. Dünya təsərrüfatının coğrafiyası. B.: “Bilik”, 2014.-287 səh.

 1331. Mərdəkanlılar- tarixin 100 ili. B.: 2013.-32 səh.

 1332. Mərkəzi elmi kitabxanaya 2013-ci ildə yeni daxil olan kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi. 1-2-ci buraxılış. B.: “MEK”, 2013.-155 səh.

 1333. Mərkəzi və Şərqi Avropa  ölkələrində İctimai İdarəetmə və Dövlət İnzibatçılığının təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyə və məsləhətlər. B.: 2009.-279 səh.

 1334. Mikayıl Abdullayev 1921-2002 Rəngkarlıq. Qrafika. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 1335. Mikayılov F. İqtisadi inkişafda turizmin rolu: Dünya təcrübəsi və Azərbaycan. B.: “QHT”, 2013.-133 səh.

 1336. Mikayılov M. Xəzərin xəzər dünyası. B.: “CBS”, 2013.-263 səh.

 1337. Miller  Artur. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-726 səh.

 1338. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2013. B.: “Ziya”, 2013.-368 səh.

 1339. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin "Nadir kitablar fondu"nun biblioqrafik göstəricisi. (1728-1860). 1-cild. B.: “Ziya”, 2013.-163 səh.

 1340. Milli pedaqogikada elmi yeniliklər. B.: “Mütərcim”, 2014.-184 səh.

 1341. Mingəçevir. 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi”, 2013.-95 səh.

 1342. Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. IV cild. B.: “Adiloğlu”, 2013.-462 səh.

 1343. Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. V cild. B.: “Adiloğlu”, 2013.-318 səh.

 1344. Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. II cild.B.: “Adiloğlu”, 2013.-444 səh.

 1345. Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. III cild.B.: “Adiloğlu”, 2013.-456 səh.

 1346. Mir Məhəmməd Hüseyni Mömin. Həkim Möminin töhfəsi.  I cild.B.: “”Elm və təhsil”, 2013.-371 səh.

 1347. Mirəhmədov Əziz. Əhməd bəy Ağaoğlu. B.: “Ərgünəş”, 2014.-264 səh.

 1348. Mirələmov H. Boru kəmərləri və konstruksiyaların qaynağı. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-134 səh.

 1349. Mirələmov Hüseynbala. Çində möhtəşəm 10 gün. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-124 səh.

 1350. Mirələmov Hüseynbala. Gecə bənövşələri. B.: “Nurlar”, 2013.-575 asəh.

 1351. Mirələmov Hüseynbala. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli.B.: 2010.-504 səh.

 1352. Mirəli Mirqasımov. 1924-2003. Heykəltaraşlıq. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 1353. Mirxəliloğlu M. Rübailər çələngi. B.: “Mütərcim”, 2014.-88 səh.

 1354. Mirişli  Fuad. Dünya iqtisadiyyatı. M.: “İzvestiya”, 2015.-642 səh.

 1355. Mirişli Ramiz. Dalğalar. B.: 2008.-98 səh.

 1356. Mirseyid Adil. Amor fati. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-264 səh.

 1357. Mirzə İbrahimov biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2013.-460 səh.

 1358. Mirzə Yusif. Hər könüldə yerin var. B.: “Qismət”, 2010.-210 səh.

 1359. Mirzəyev Z. Qurama və oyun havaları. B.: “Mütərcim”, 2014.-85 səh.

 1360. Mirzəyeva Sitarə. Aviasiya psixologiyasının əsasları. B.: “MAA-nın Poliqrafiya Mərkəzi”, 2014.-148 səh.

 1361. Mirzəyeva Sitarə. Aviasiyada insan amili. B.: “MAA-nın Poliqrafiya Mərkəzi”, 2014.-56 səh.

 1362. Mirzəzadə  Q. Poetik düşüncənin özünəməxsusluğu. B.: “Gənclik”, 2014.-131 səh.

 1363. Mirzəzadə A. Müdriklik dərsləri. 1 hissə. B.: “Azərbaycan”, 2014.-158 səh.

 1364. Mirzəzadə R. Multikulturalizm siyasəti və şərq-qərb müxtəlifliyi: gender, din və mənəviyyat. B.: “Təknur”, 2012.-159 səh.

 1365. Mirzəzadə R. Multikulturalizm siyasəti: din və gender dialoqunda.B.: “Təknur”, 2013.-167 səh.

 1366. Mişov Dağı. Səttar Xan.Tehran.: 2013.-152 səh.

 1367. Mollayeva Elza. Gender tərbiyəsi: tarixi, nəzəriyyəsi və müasir problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-268 səh.

 1368. Monten Mişel. Ləyaqətlə yaşamaq qabiliyyəti haqqında. B.: “Qanun”, 2014.-156 səh.

 1369. Mopassan Gi De. Bizim ürəyimiz. B.: “Mütərcim”, 2014.-144 səh.

 1370. Morua  Andre. Yad qadına məktublar. B.: “Qanun”, 2014.-240 səh.

 1371. Mövlayi A. Qafqazda elm dünyasının ulduzları. B.: 2013.-223 səh.

 1372. Mövləli B. Ürəkdən gələn nəğmələr B.: “Mütərcim”, 2014.-84 səh.

 1373. Muğam üstündə oxunan şeirlər. B.: “Heydər Əliyev fondu”, 2013.-118 səh.

 1374. Muxtaroğlu Ə. Deyimlərim, yozumlarım. I hissə. Naxçıvan.: “Məktəb”, 2013-243 səh.

 1375. Muxtaroğlu Ə. Deyimlərim, yozumlarım. II hissə. Naxçıvan.: “Məktəb”, 2013-243 səh.

 1376. Muxtaroğlu Əbülfəz. İkinci görüş. B.: “Nurlan”, 2003.-160 səh.

 1377. Muxtaroğlu Əbülfəz. Şahbuzlu şəhidlər. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-118 səh.

 1378. Muqbil ibn Hadi əl-Vadii. Ayələrin nazil olma səbəblərindən Səhih Müsnəd. B.: “Nurlan”, 2003.-477 səh.

 1379. Murad G. Dostluq körpüsü. B.: “Vektor”, 2013.-158 səh.

 1380. Murad Xədicə. Analı günlərin davamı..B.: 2014.-112 səh.

 1381. Muradoğlu Nizami. Baba ocağı. B.: “Elm və təhsil”. 2014.-248 səh.

 1382. Muradov Paşa. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-309 səh.

 1383. Murtuzayev  Sadıq. İnsan amili həyat və zaman. B.: “Apostroff”, 2014.-466 səh.

 1384. Musa İsmayıl. Azərbaycanın xarici siyasəti. 3 hissədə. I hissə. B.: “Bakı Universiteti”, 2008.-312 səh.

 1385.  Musa İsmayıl. Azərbaycanın xarici siyasəti. II hissə.  B.: “Bakı Universiteti”, 2010.-516 səh.

 1386. Musa İsmayıl. Azərbaycanın xarici siyasəti. III hissə.  B.: “Bakı Universiteti”, 2011.-776 səh.

 1387. Musa Mirzə oğlu Əliyev. Biblioqrafiya. B.: “Nafta-Press”, 2008.-121 səh.

 1388. Musabəyli Azadə. Azərbaycan ədəbiyyatının əlyazma qaynaqları. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-400 səh.

 1389. Musayev Akif. İnnovasiya iqtisadiyyatı və vergi stimullaşdırılması. B.: 2014.-183 s.əh.

 1390. Musayev Hafiz. Beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizədə xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətinin prinsip və xüsusiyyətləri. B.: “Çaşıoğlu”, 2011.-316 səh.

 1391. Musayev İsa. Biliklərin strukturu və modelləri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-275 səh.

 1392. Musayev İslam. Ailədə dini təhsil və tərbiyə. B.: “İpəkYolu”, 2012.-152 səh.

 1393. Musayev Maksim. Mediada düşüncələrim.B.: “Nurlar”, 2014.-352 səh.

 1394. Musayeva İradə. Çağdaş Azərbaycan romanının nəzəri-metodoloji problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-192 səh.

 1395. Musayeva İradə. Vaqif Səmədoğlu. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-184 səh.

 1396. Musayeva Kəmalə. Misir ləhcəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-166 səh.

 1397. Mustafayev F. Yeyinti məhsullarının laboratoriya müayinələri. B.: “Elm”, 2010.-448 səh.

 1398. Mustafayeva A. Bioetika, hüquq və insan hüquqları. B.: 2013.-338 səh.

 1399. Mustafayeva S. Qədim Azərbaycan dilində tayfa dili xüsusiyyətləri. B.: “Bakı Universiteti”, 2013.-164 səh.

 1400. Mustafayeva S. Ürəyə sancılan qayçı. B.: “ADPU”, 2014.-144 səh.

 1401. Mustafayeva Səmayə. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi. II hissə. B.: “ADPU-nun nəşriyyatı”, 2014.-506 səh.

 1402. Mustafazadə T. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-526 səh.

 1403. Müasir Azərbaycan folklorşünaslığı. 1 cild. Mif və epos məsələləri. B.: “Nurlan”, 2013.-363 səh.

 1404. Müasir Azərbaycan və “Çağ” öyrətim. B.: 2012.-415 səh.

 1405. Müasir dünya dramaturgiyasından seçmələr. B.: “Aspoliqraf”, 2014.-536 səh.

 1406. Müasir ədəbiyyat məsələləri II. B.:”Elm və təhsil”, 2012.-194 səh.

 1407. Müasir musiqi haqqında esselər. B.: “Çağdaş As”, 2013.-141 səh.

 1408. Müasir təhsil sistemində tələbənin müstəqil iş prinsipləri. B.: “ADNA”, 2014.-77 səh.

 1409. Müasir təhsilin aktual sosial-psixoloji problemləri. B.: “Mütərcim”, 2014.-256 səh.

 1410. Müasirləri Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında. B.: “Ziya”, 2013.-206 səh.

 1411. Müəllim hazırlığına yeni yanaşmalar. B.: “Mütərcim”, 2012.-321 səh.

 1412. Müəssisələrdə biznes-proseslərinin reinjinirinqi fənninin proqramı. B.: 2014.-10 səh.

 1413. Mühasibat uçotunun əsasları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-698 səh.

 1414. Müslüm  Fərid. Cihani xəzinə. B.: “Letterpress”, 2014.-163 səh.

 1415. Mütəllibov  Tofiq. a Əbədi mahnı. B.: “Çaşıoğlu”, 2013.-792 səh.

 1416. Nadir Əbdürrəhmanov 1925-2008.  Rəngkarlıq.Qrafika. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104  səh.

 1417. Nadir Mir-İbrahim oğlu Seyidov. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2014.-164 səh.

 1418. Nağıllar.B.: “Təhsil”, 2013.-36 səh.

 1419. Nağıoğlu Aliq. Xəlbir ömrü. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-212 səh.

 1420. Nağıoğlu Aliq. Məhrəm. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-244 səh.

 1421. Nağıyev Nizami. Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi. V cild.B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-344 səh.

 1422. Nağıyev Nizami. Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi.  V cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-348   səh.

 1423. Nağıyeva-Muxtarova D. Nurlu əməllərin işığında. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-379 səh.

 1424. Naxçıvan -90 il. B.: “ "Sərbal" Group MMC”, 2014.-96 səh.

 1425. Naxçıvan Muxtar Respublikası. B.: “Elm”, 2001.-223 səh.

 1426. Naxçıvan Muxtar Respubliksı-90. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2014.-184 səh.

 1427. Naxçıvan tarixi. 3 cilddə. I cild.Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2013.-452 səh.

 1428. Naxçıvan teatrı. Naxçıvan.: “Əcəmi” 2014.-295 səh.

 1429. Naxçıvan. 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi”, 2013.-199 səh.

 1430. Namazov  Əlyar. Ümumi fizika. B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2013.-440 səh.

 1431. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Qanun”, 2013.-31 səh.

 1432. Nasir  Ş. Könüllərə şəfəq payı. B.: “Nurlar”, 2014.-375 səh.

 1433. Neql Tomas T. Qiymətəmələgəlmənin strategiya və texnikası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2009.-566 səh

 1434. Nəbibəyli Ziyadxan. Elin və elmin fədaisi. B.: 2013.-301 səh.

 1435. Nəbioğlu R. Dərəzarat. B.: “Afpoliqraf”, 2013.-127 səh.

 1436. Nəbioğlu S. İntizar günlərinin nəğmələri. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-199 səh.

 1437. Nəbioğlu S. Vüsalın qanadlarında. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-199 səh.

 1438. Nəbiyev Ə. Şərabın kimyası. B.: “Elm”, 2010.-469 səh.

 1439. Nəcəf bəy Vəzirov. Biblioqrafiya. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-50 səh.

 1440. Nəcəf qızı Səltənət. Suları qovuşduran ümman. B.: “Apostroff”, 2014.-344 səh.

 1441. Nəcəfli T. Azərbaycan Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-603 səh.

 1442. Nəcəfli T. Azərbaycan tarixi. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2013.-287 səh.

 1443. Nəcəfoğlu N. Atüstü bir nağıl....B.: “Mütərcim”, 2014.-136 səh.

 1444. Nəcəfov Razim. Zəhmətlə ucalan ömür. B.: “Yazıçı”, 2014.-256 səh.

 1445. Nəcəfzadə Q. Adı Qəşəm. B.: “Vektor”, 2014.-94 səh.

 1446. Nədir ömrün mənası. B.: “Təhsil”, 2013.-224 səh.

 1447. Nəğməkar Y. Sevgim-mələklər yuxusu. B.: “Şəms”, 2013.-107 səh.

 1448. Nəriman oğlu Sabir. Yaradana həmd-səna. B.: “Ulu”, 2014.-128 səh.

 1449. Nərimanoğlu M. Qala dərdim. B.: “Araz”, 2014.-199 səh.

 1450. Nərimanov A. Ə. Prometeydən bu günə qədər. B.: 2014.-388 səh.

 1451. Nəsib bəy Yusifbəyli-milli istiqlal və dövlətçilik mücahidi. B.: Ziya”, 2013.-215 səh.

 1452. Nəsib Sürəyya. Hələ görülməli çox işlərim var . B.: “Nurlan”, 2014.-134 səh.

 1453. Nəsibli N. Güneyli-Quzeyli məsələlərimiz. B.: “Ayparaz”, 2013.-260 səh.

 1454. Nəsibli Tahir. "Koroğlu" dastanı Osmanlı-Səfəvi münasibətləri çevrəsində. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-156 səh.

 1455. Nəsibov  Elşən. "İnsan hüquqları" anlayışının dərk olunmasında fəlsəf-məntiqi (formal (ənənəvi-klassik) və dialektik məntiq) metodlar. B.: “ Elm və təhsil”, 2014.-184 səh.

 1456. Nəsibov E. "İnsan hüquqları" anlayışının dərk olunmasında fəlsəfi-məntiqi (formal (ənənəvi-klassik) və dialektik məntiq) metodlar. Dərketmənin aksioloji və epistemoloji əsasları. III kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-143 səh.

 1457. Nəsibov E. Düşüncələrim. II hissə. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-166 səh.

 1458. Nəsibov E. İnkişaf və sülh ideyaları. IV kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-251 səh.

 1459. Nəsibova, Hicran. Azərbaycan lirikasında insan konsepsiyası. (1960-1980-ci illər). B.: “Elm”, 2013.-136 səh.

 1460. Nəsir M. Dünya yalançıdır, ömür vəfasız. B.: “Mütərcim”, 2014.-355 səh.

 1461. Nəsirov Elnur. İslam tarixi. I cild. B.: “Nurlar”, 2014.-512 səh.

 1462. Nəsirov M.Y. Cərrahi xəstəliklər fənni üzrə situasiya məsələləri. B.: “Mütərcim”, 2014.-204 səh.

 1463. Nəvvab Mir M. Musiqi haqqında risalələr. B.: “Heydər Əliyev fondu”, 2013.-78 səh.

 1464. Nəzakət. Ömrün qatarı. B.: “Araz”, 2013.-119 səh.

 1465. Nəzərli Şirməmməd. 13 hekayə.B.: “Aspoliqraf”, 2014.-216 səh.

 1466. Nəzərov İ. Azərbaycanın səhiyyə sektoru: mövcud vəziyyət və inkişaf perspektivləri. B.: 2009.-71 səh.

 1467. Nəzərova A. Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-221 səh.

 1468. Nəzirli Şəmistan. Əfsanəvi Mixaylo. B.: “Qələm”, 2013.-392 səh.

 1469. Nəzirova Sara. Beton evdən yazılar. B.: “Yazıçı”, 2014.-400 səh.

 1470. Niftalı Mehrəli oğlu Qocayev. Biblioqrafiya. B.: 2006.-73 səh.

 1471. Nişapuri Möhsün. Məntiq. B.: 2012.-176 səh.

 1472. Nişi K. Sağlamlığın qızıl qaydaları. B.: “Çıraq”, 2012.-127 səh.

 1473. Niyarlı Mənzər. Əkizlər və onların fındıqburun bacıları. B.: “MBM”, 2011.-64 səh.

 1474. Niyarlı Mənzər. Seçilmiş əsərləri. B.: “MBM”, 2014.-448 səh.

 1475. Niyaz Rasim. Yoqa- analar üçün. B.: “Səda”, 2013.-128 səh.

 1476. Niyazlı Babaxan. Əfsanədir Baba dağım. B.: “Araz”, 2013.-196 səh.

 1477. Niyazlı Babaxan. İlahiyyatdan bildiklərim, tövsiyyələrim və mədhlərim. B.: “Araz”, 2013.-144 səh.

 1478. Niyazlı Babaxan. Qarabağ harayı. B.: “Araz”, 2012.-140 səh.

 1479. Niyazlı Babaxan. Qəzəllər. B.: “Araz”, 2012.-372 səh.

 1480. Niyazlı Babaxan. Qısa ömrün uzun salnaməsi..B.: “Araz”, 2012.-192 səh.

 1481. Niyazlı Babaxan. Mövlanə Hacı Məcid Əfəndi. B.: “Araz”, 2004.-224 səh.

 1482. Niyazlı Babaxan. Şamaxı xanlığı. B.: “Nurlar”, 2014.-400 səh.

 1483. Niyazlı Babaxan. Taleim mənim, qismətim mənim. B.: “Araz”, 2014.-192 səh.

 1484. Niyazlı Babaxan. Taleyimin göz yaşları. B.: “Araz”, 2010.-360 səh.

 1485. Niyazlı Babaxan. Üçüncü minilliyin təqvimi. B.: “Azadlıq”. 2002.-120 səh.

 1486. Niyazov X. Azərbaycana sevgi ilə. B.: “Oskar”, 2012.-609 səh.

 1487. Niyazov X. Fateh. B.: “Oskar”, 2013.-312 səh.

 1488. Niyazov X. Fətin yolu. B.: “Oskar”, 2013.-384 səh.

 1489. Niyazov X. Qılınc yoxsa qələm. B.: “Oskar”, 2012.-576 səh.

 1490. Niyazov X. Ümid qapısı. B.: “Oskar”, 2013.-238 səh.

 1491. Notariat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Qanun”, 2012.-47 səh.

 1492. Novruzov A. Tar ifaçılıq sənətinin inkişafında bəstəkar əsərlərinin rolu. B.: “MBM”, 2014.-199 səh.

 1493. Novruzov Vahid. Yoqa və sağlamlq.B.: “Ziya+”, 2013.-358 səh.

 1494. Novruzov  Ə. Şuşa futbolu. B.: “Avropa”, 2013.-226 səh.

 1495. Novruzova  Səadət. Cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqlarının təminatı ədalət mühakiməsinin məqsədi kimi. B.: 2012.-228 səh.

 1496. Nuaymə Mixail. Kipriklərin pıçıltısı. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-236 səh.

 1497. Nurəli T. Yarpaqlarım ağrıyır. B.: “B-print”, 2014.-255 səh.

 1498. Nuri Pərviz. Ayın o biri üzü. B.: “Təknur”, 2014.-160 səh.

 1499. Nuriyev M. Əlvida,dünya. B.: “Mütərcim”, 2014.-149 səh.

 1500. Nuruzadə Şubay Asiya və Afrika ölkələri tarixi. B.: “Elm”, 2013.-420 səh.

 1501. Oğuz Y. Qədim türklər və passionarlıq nəzəriyyəsi L. N. Qumilyovun tədqiqatlarında. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-191 səh.

 1502. Oqtay Sadıqzadə Rəngkarlıq. Qrafika. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 1503. Ombudsmanın informasiya bülleteni. 2009-cu il. B.: 2012.-999 səh.

 1504. Ombudsmanın informasiya bülletenləri (2011-2012). III kitab. B.: 2013.-759 səh.

 1505. Ombudsmanın informasiya bülletenləri(2007-2008). I kitab. B.: 2012.-920 səh.

 1506. Onkoloji xəstələrdə fiziki aktivlik üzrə klinik protokol. B.: “TimePrint”, 2014.-44 səh.

 1507. Orqan incəsənətinin tarixi. B.: 2014.-15 səh.

 1508. Orta əsr Şəmkir şəhəri: arxeoloji qazıntılar və artefaktlar. B.: “Çaşıoğlu”, 2013.-516 səh.

 1509. Oruclu Elcan. Gəncə.Gencə yerdəki şəhər. I kitab. B.: 2012.-107 səh.

 1510. Orucov H. Analitik həndəsə. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2013.-215 səh.

 1511. Orucov H. Xətti cəbr. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2014.-222 səh.

 1512. Orucov İ. Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi və idarə edilməsinin əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-245 səh.

 1513. Orucov Valeh. Kəndə nəyə gəlim, xala? B.: “Mütərcim”, 2014.-272 səh.

 1514. Osho. Qadınların kitabı.B.: “Qanun”, 2014.-248 səh.

 1515. Osmanlı Əlövsət. Mərdanova məktublar. B.: “Qanun”, 2011.-240 səh.

 1516. Osmanlı Əlövsət. Təhsil tariximizin qara ləkələri. I kitab. B.: “Qanun”, 2010.-400 səh.

 1517. Osmanlı Əlövsət. Təhsilimiz bu gün. B.: “Qanun”, 2011.-400 səh.

 1518. Osmanlı Əlövsət. Təhsilimiz hara gedir? B.: “Qanun”, 2011.-448 səh.

 1519. Osmanlı Natella. Xar tut. B.: “Qanun”, 2013.-144 səh.

 1520. Osmanlı V. Azərbaycan romantizmi. 2 cild. B.: Elm”, 2014.-449 səh.

 1521. Osmanov Cavid. Mücahidin yolu. B.: “Qanun”, 2014.-240 səh.

 1522. Osmanova A. Su haqqında nağıllar. B.: “Mütərcim”, 2014.-27 səh.

 1523. Öğüt Mahir Cəmal. Fatimeyi-Zəhra Gülün Gülü. B.: “İpəkyolu” 2011.-264 səh.

 1524. Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Qanun”, 2013.-27 səh.

 1525. Ömər Eldarov. Heykəltaraşlıq. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-96 səh.

 1526. Ömrün səhifələri. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-95 səh.

 1527. Ömrün səhifələri. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-79 səh.

 1528. Ömrün səhifələri. Xalq Yazıçısı İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunur. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-127 səh.

 1529. Özbək xalq şeirindən seçmələr. III kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-171 səh.

 1530. Özcan Ö. Səlim Rəfiq Rəfioğlu. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-276 səh

 1531. Öztürk Mustafa. Camaat namazının fəziləti. B.: “İpəkyolu” 2011.-110 səh.

 1532. Paçxataşvili G. Son-əvvələ gedən yol. B.: “MBM”, 2014.-47 səh.

 1533. Pakayin  M. Heydər Əliyev və İranla daimi dostluğa əsaslanan baxış. B.: “Xəzər Universiteti”, 2014.-112 səh.

 1534. Palanik  Çak. Layla. B.: “Qanun”, 2014.-332 səh.

 1535. Pamuk Orxan. Səssiz ev. B.: “Qanun”, 2014.-415 səh.

 1536. Parlaq ömrün salnaməsi. B.: “Aspoliqraf”, 2014.-159 səh.

 1537. Paşayev Arif. Tətbiqi mexanika. B.: “Apostroff”, 2014.-512 səh.

 1538. Pedaqoji universitet və institutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqram. Pedaqoji psixologiyanın əsasları.B.: “ADPU”, 2014.-27 səh.

 1539. Pekin deklarasiyası və fəaliyyət platforması. B.: 2014.-251 səh.

 1540. Perro Şarl. Qırmızıpapaq. B.: “Qanun”, 2014.-15 səh.

 1541. Perro Şarl. Sadədil anamın nağılları. B.: “Nurlan”, 2013.-98 səh.

 1542. Pənah G. Saz-söz ustadları-Dədə Şəmşir. B.: “UP”, 2013.-520 səh.

 1543. Pənahov T. Üzümün zərərverici və xəstəliklərinə qarşı aqrotexniki mübarizə tədbirləri. B.: “UniCild”, 2011.-82 səh.

 1544. Pənahov Tariyel. Azərbaycan Respublikasında üzümçülük və şərabçılığın inkişaf etdirilməsinin aktual problemləri. B.: “Müəllim”, 2009.-36 səh.

 1545. Pənahov Tariyel. Azərbaycan şərabçılıq məhsullarının texnologiyası. B.: “Nurlan”, 2013.-457 səh.

 1546. Pənahov Tariyel. Üzüm bağlarında aqrotexniki tədbirlərin təqvim üzrə yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. B.:  “Müəllim”,2009.-23 səh.

 1547. Pərvin. Söhbətlər. B.: “Mütərcim”, 2014.-309 səh.

 1548. Pianoçunun pedaqoji repertuarında pyeslər və etüdlər. B.: “ADNA”, 2014.-108 səh.

 1549. Pir Hüseyn Şirvani. B.: “Təhsil”, 2013.-77 səh.

 1550. Pirəliyev Veydəddin. Firidun bəy Köçərlinin publisistikası. B.: 2010.-335 səh.

 1551. Piroqov, K. M. Biznesin təşkilinin əsasları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-527 səh.

 1552. Podlesskix Georgi. Qanuni oğrular: "Hakimiyyətə doğru yürüş". B.: “Qanun”, 2013.-144 səh.

 1553. Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Qanun”, 2013.-68 səh.

 1554. Posstravmatik stress pozuntusunun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B.: “Neyostar”, 2013.-44 səh.

 1555. Praktiki əxlaq normalarımız. B.: “İpəkyolu”, 2009.-132 səh.

 1556. Prezident İlham Əliyev və idmanımızın 5 ili. B.: “Şərq-Qərb”, 2008.-124 səh.

 1557. Prof.Dr. Nəcməddin Ərbəkan. Onun dilindən peyğəmbərimiz. B.: 2014.-15 səh.

 1558. Prokurorluq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2013.-27 səh.

 1559. Rafiq Babayev. B.: “Çaşıoğlu-Heydər Əliyev Fondu”, 2011.-96 səh.

 1560. Ramazan məktəbi. B.: “İpəkyolu”, 2011.-68 səh.

 1561. Ramazanlı H. Geocoğrafi, tarixi-arxeoloji dövrlərdə şimali Azərbaycanda fayans istehsalının texnotexnogenez problemlərinin mənşəyi məsələləri. B.: “Elm”, 2014.-188 səh.

 1562. Ramazanoğlu M. Fatihə surəsinin təfsiri. B.: “İpəkyolu”, 2009.-64 səh.

 1563. Rasim Babayev 1927-2007.  Rəngkarlıq. Qrafika. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 1564. Rayçenko A.B. İnzibati menecment.  B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-478 səh.

 1565. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ( 2004-2008-ci illər) Yanvar-2007 . B.:2007.-525 səh.

 1566. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2008-ci illər) Aprel-2007 . B.:2007.-516 səh.

 1567. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı. (2004-2008-ci illər)İyul-2006 . B.: 2006.-448 səh.

 1568. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı. Statistik məcmuə. Yanvar-2014. B.: 2014.-509 səh.

 1569. Reyhan Topçubaşova 1905-1970. Rəngkarlıq. Qrafika. Teatr geyimi. İzzət Seyidova 1910-1973. Rəngkarlıq. Qrafika. Teatr geyimi.

 1570. Rəcəbli H. Azərbaycan Respublikasının sosial müdafiə sistemi. B.: “MBM”, 2012.-407 səh.

 1571. Rəfili O. Borcumu ver, Rusiya. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-346 səh.

 1572. Rəfili O. Fələstin çoxbucaqlısı. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-235 səh.

 1573. Rəhimli  İlham. Səhnədə məliklik eşqi. B.: “Aspoliqraf”, 2014.-232 səh.

 1574. Rəhimli E. “Hamlet” Azərbaycan dilində. B.: “Təhsil”, 2013.-183 səh.

 1575. Rəhimli G. Bahar gələndə. B.: “Hərbi”, 2013.-223 səh.

 1576. Rəhimli İlham. Akademik Milli Dram Teatrı. I-II kitablar. B.: “Qapp-Poliqraf”, 2002.-440 səh.

 1577. Rəhimli İlham. Kəsişən paralellər. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-514 səh.

 1578. Rəhimov İ. Cinayət və cəzanın fəlsəfəsi. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-314 səh.

 1579. Rəhimov Mehdi. Kimya terminlərinin leksik-semantik təhlili. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-168 səh.

 1580. Rəhimov N.K. Şərabın texnologiyası və ekspertizası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-386 səh.

 1581. Rəhimova S. Jurnalist etikası. B.: “Bakı Universiteti”, 2012.-187 səh.

 1582. Rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın inkişafında davamlılığın təmin olunması. B.: “Avropa”, 2013.-176 səh.

 1583. Rəqabətqabiliyyətlilik şəraitində milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafı problemləri.B.: “Avropa”, 2014.-200 səh.

 1584. Rəqəmləşdirmə: Avropa muzeyləri, arxivləri və kitabxanaları üçün standartlar landşaftı. B.: “Nağıl Evi”, 2013.-67 səh.

 1585. Rənglər. B.: “Vektor”, 2014.-317 səh

 1586. Rəsuli İradə. Kitabxanaşünaslığın, biblioqrafiyaşünaslığın və kitabşünaslığın əsasları. B.: “Mütərcim”, 2014.-256 səh.

 1587. Rəsuloğlu X. Vətəndəki ömrümüz. B.: “Bilik”, 2014.-175 səh.

 1588. Rəsulova S. İqtisadçı alim, muzeyşünas və publisist. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-215 səh.

 1589. Rəsulova Sevinc. Ədəbiyyat dərslərində ifadəli oxu. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-154 səh.

 1590. Rəsulova Sevinc. Ədəbiyyat dərslərində ifadəli oxu. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-154 səh.

 1591. Rəsulzadə  Məhəmməd Əmin. Çağımızın Siyavuşu. B.: “Təknur”, 2014.-72 səh.

 1592. Rəsulzadə M. Əsərləri, V cild. B.: “Qanun”, 2014-5564 səh.

 1593. Rəsulzadə Məhəmməd Əmin . Əsərləri. I cild. (1903-1909) 2-ci nəşri. B.: “Təhsil”, 2014.-480 səh.

 1594. Rəsulzadə Məhəmməd Əmin. Əsərləri. B.: “Qələm”,2013.-464 səh.

 1595. Rizayeva Sevil. İqtisadiyyat. B.: “Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev adına Akademiyası”, 2013.-344 səh.

 1596. Ruje D. Avropada işgəncələrin qarşısının alınması: İşgəncələrlə mübarizə üzrə beynəlxalq, Avropa və milli mexanizmlər. 2-ci broşura. B.: “Ulubaş”, 2014.-68 səh.

 1597. Rulfo Xuan. Pedro Paramo. B.: “Qanun”, 2014.-192 səh.

 1598. Rus nəsri antologiyası. Rus nəsri antologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-368 səh.

 1599. Rüstəm Hafiz. Şərqşünas-əlyazmaşünas Əkrəm Bağırov. B.: “Kövsər”, 2013.-108 səh.

 1600. Rüstəm Mustafayev. 1910-1940. Rəngkarlıq. Qrafika. Səhnə tərtibatı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 1601. Rüstəm Nazir. Aramızda bulud var. B.: “Bilik”, 2013.-128 səh.

 1602. Rüstəmli A. Müdriklik mücəssəməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-475 səh.

 1603. Rüstəmli, Asif. Bayraməli Abbaszadə: mühiti və mücadiləsi. B.: “Ozan”, 2014.-224 səh.

 1604. Rüstəmov E. Dürmək restoranı. B.: “Qanun”, 2012.-167 səh.

 1605. Rüstəmov E. Novruzda açılan atəş. B.: “Qanun”,2012.-167 səh.

 1606. Rüstəmov Samil. Planimetriya məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-161 səh.

 1607. Rüstəmova  Afaq . Aşıq musiqisinin tərbiyəvi əhəmiyyəti. B.: “Adiloğlu”, 2005.-124 səh.

 1608. Rüstəmova N. Uşaq psixologiyası. B.: 2014.-116 səh.

 1609. Rüstəmzadə İlkin. Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-368 səh.

 1610. Rzayev Aşıq Əsəd. Sazın-sözün Koroğlusu. B.: “MBM”, 2014.-304 səh.

 1611. Rzayev F. Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən. M.Ö. VI-III minilliklər. I cild. B.: “ADPU”, 2013.-529 səh.

 1612. Rzayev Pərviz. İqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi mexanizmin stimullaşdırıcı rolunun artırılması istiqamətləri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-392 səh

 1613. Rzayev Zahid. Vergi planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması. B.: “İqtisad Universiteti”, 2011.-259 səh.

 1614. Rzayeva B. "Rəhab" muğamı. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-135 səh.

 1615. Sadiq B. Vətən ətirli ömür. B.: “MBM”, 2013.-119 səh.

 1616. Sadıq Fikrət. Ağ-qara şerlər. B.: “Vektor”, 2005.-51 səh.

 1617. Sadıq Şərifzadə 1912-1986. Rəngkarlıq. Kazım Kazımzadə 1913-1992. Rəngkarlıq. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 1618. Sadıqov Ə. Beynəlxalq enerji hüququ. B.: “Adventa Qroup”, 2013.-310 səh.

 1619. Sadıqova Mənzərə. Qadınlar və kişilər. B.: “Nurlan”, 2014.-272 səh.

 1620. Sağlam həyat tərzi uğrunda. B.: “Qismət”, 2012.-424 səh.

 1621. Sağlam qidalanmanın elmi əsasları. B.: “Qismət”, 2014.-747 səh.

 1622. Sahil  Səxavət. İsanın qadını. B. : “Qanun”, 2014.-96 səh.

 1623. Saidi Qulamhüseyn. Top. B.: “Qanun”, 2014.-172 səh.

 1624. Sailov S. Zəkanın gücü. (1954-2013). B.: “Araz”, 2014.-415 səh.

 1625. Saqan Fransuaz. Salam kədər. B.: “Qanun”, 2013.-120 səh.

 1626. Saleh F. Allah, Allah...deyir ürək. B.: ” İrfan”, 2012.-211 səh.

 1627. Salman Mümtazın şəxsi fondundan folklor mətnləri. B.: “Nurlan”, 2013.-91 səh.

 1628. Sand Jorj. İndiana. B.: “Qanun”, 2014.-294 səh.

 1629. Saraç A. Nazənin güllər. B.: “İpəkyolu”, 2009.-136 səh.

 1630. Saraç Adem. Gül üzə həsrət-Həzrət Vəhşi. B.: “İpəkyolu” 2011.-116 səh

 1631. Sarsılmaz Arif. 110 sualda yaradılış və təkamül. B.: “Xəzər”, 2010.-439 səh.

 1632. Sartr  Jan-Pol. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-598 səh.

 1633. Sayılov Ə. El sənətkarı-Aşıq Məmmədağa Babayev. B.: “Araz”, 2011.-263 səh.

 1634. Sayılov Q. Şirvan aşıq sənəti: ənənə və müasirlik. B.: “Nurlan”, 2013.-199 səh.

 1635. Seçmə hekayələr və şeirlər. "Ədəbi Azadlıq-2014" milli müsabiqəsi. B.: “Kitab klubu”, 2014.-479 səh.

 1636. Sehrli rus nağılları. B.: “Qanun”, 2013.-224 səh.

 1637. Sekman Mümin. Hər şey səninlə başlar. B.: “Qanun”, 2014.-328 səh.

 1638. Servantes Migel de Saavedra. Lamançlı Don Kixot. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-624 səh.

 1639. Seton-Tompson, Ernest. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-136 səh.

 1640. Sevgin Dayandur. Xoş gəldin 55 yaşım. B.: “Vektor”, 2014.-262 səh

 1641. Seyidov Ənvər. Azərbaycan Respublikası Konstitutsiyasının və hüququnun əsasları. B.: “UniPrint”, 2014.-705 səh.

 1642. Seyidov Mirafərim. IX-XV əsrlərdə Azərbaycanda dövlət idarəçiliyinin və qanunvericiliyinin inkişafı. B.: “Təknur”, 2013.-336 səh.

 1643. Seyidov Mirkazım. İnamla, İlhamla sabaha doğru. II kitab.Novosibirsk.: 2013.-486 səh.

 1644. Səbzəliyev S. İdarəetmə uçotu. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-523 səh.

 1645. Sədrəddinov S.Ə. Fizika praktikumu. Elektromaqnetizmə aid laboratoriya işləri. B.: “MBM”, 2014.-271 səh.

 1646. Səfərli E. Bu, Elşad Səfərlidir. B.: “Gənclik”, 2012.-312 səh.

 1647. Səfərli Əlyar. Divan ədəbiyyatı sözlüyü. B.: 2014.-488 səh.

 1648. Səfərli İslam. Pıçıldaşın, ləpələr.  B.: “Renessans”, 2013.-570 səh.

 1649. Səfərli Səfər. Bu da bir ömür... B.: “Elm və təhsil”, 2013.-200 səh.

 1650. Səfərov Mirzəbala. Qocalıqda yorğalıq. B.: “Vekor”, 2014.-246 səh.

 1651. Səfərov P. Məhkəmə iclas protokolları. B.: “OL”, 2014.-159 səh.

 1652. Səfərov R. Dövlət qulluğu. B.: “İqtisad Universiteti”, 2014.-229 səh.

 1653. Səfərova A. Təbriz sənətkarları. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-99 səh.

 1654. Səfərova Z. Dedim, dedilər... B.: “Elm”, 2012.-268 səh.

 1655. Səfərova Zemfira. Ölməzlik. B.: “Elm”, 2010.-603 səh.

 1656. Səfiyyur-Rəhman əl-Mübarəkfuri. Həzrət peyğəmbərin həyatı. B.:”Şərq-Qərb” 2011.-504 səh.

 1657. Səhmdarlıq işi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-491 səh.

 1658. Səid Qurban. Əli və Nino. B.: “Qanun”, 2012.-287 səh.

 1659. Səlimov V. Üzüm genotiplərinin ampeloqrafik tədqiqat üsulları. B.: “Müəllim”, 2014.-183 səh.

 1660. Səlimova N. Ə. Sənaye təhlükəsizliyi. B.: “ADPU-nəşriyyatı”, 2014.-250 səh.

 1661. Səlimova Nigar. Ümumi kimya texnologiyası. B.: “ADNA”, 2014.-184 səh.

 1662. Səmədoğlu Yusif. Qətl günü. B.: “Qanun”, 2014.-272 səh.

 1663. Səmədov Abbas. Almas Yıldırım yaradıcılığında azərbaycançılıq ideyasıın tərənnümü. Gəncə.: 2014.-252 səh.

 1664. Səmədov Abbas. Məhsəti Gəncəvi-90. Gəncə.: 2013.-342 səh.

 1665. Səmədov Abbas. Mirzə Şəfi Vazeh-200. Gəncə.: 2014.-144 səh.

 1666. Səmədov V. Leyla Əliyeva: "Xocalıya ədalət!". I cild. B.: 2014.-341 səh.

 1667. Səmədov V. Leyla Əliyeva: "Xocalıya ədalət!". II cild. B.: 2014.-373 səh.

 1668. Səməndərov S. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda elmi-tədqiqat, təhsil, təlim və informasiya mərkəzlərinin təşəkkülü. B.: “Avropa”, 2012.-224 səh

 1669. Sənan F. Düşüncələrim və mülahizələrim. B.: “Qeyrət”, 2008.-127 səh.

 1670. Sənan F. Əbədiləşən nəğmələr.. B.: “Vektor”, 2011.-51 səh.

 1671. Sənan F. Ölümə ərizə, B.: “Nərgiz”, 2012.-265 səh.

 1672. Sərbəndi Kərbəlayı K. Həqiqət ayinəsi. B.: 2014.-799 səh.

 1673. Sərvi Südabə. Alyoşa əfsanəsi. B.: “Nərgiz”, 2013.-160 səh.

 1674. Səttar Bəhlulzadə 1909-1974 Rəngkarlıq. Qrafika. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 1675. Simurq ömrü.  Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Səfyar Behbudov. B.: “Elm”, 2014.-128 səh.

 1676. Sirota N.M. İdeologiya və siyasət. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-284 səh.

 1677. Sizov Andrey. Uğurlu satış üçün 55 məsləhət. B.: “Qanun”, 2014.-104 səh.

 1678. Skott V. Ayvənhəu. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-518 səh.

 1679. Soltan Cəfər oğlu Mehdiyev. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2014.-234 səh.

 1680. Soltanlı  İlkin. Aqrar sahədə istehsalın maddi-texniki təminatının dövlət tənzimlənməsi mexanizmləri. B.: “Avropa”, 2011.-256 səh.

 1681. Soltanov  A. Soltanov A. Tatca-Azərbaycanca Azərbaycanca-Tatca lüğət. B.: “Qanun”, 2013.-260 səh.

 1682. Sosial müavinətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Qanun”, 2014.-20 səh.

 1683. Söz, kitab, mütaliə, kitabxana və kitabxanaçı haqqında müdrik fikirlər. B.: “Mütərcim”, 2014.-187 səh.

 1684. Sparks Nikolas.  Sevgili Con. B.: “Qanun”, 2013.-316 səh.

 1685. Stendal Fredrik. Qırmızı və qara. B.: “Qanun”, 2013.-616 səh.

 1686. Steynbek Con. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-888 səh.

 1687. Stivenson Robert. Dəfinələr adası. B.: “Qanun”, 2013.-296 səh.

 1688. Sual-cavablı  dini biliklər. B.: “İpəkyolu”, 2008.-79 səh.

 1689. Sultan Ə. Ən gözəl hədiyyə. B.: “İpəkyolu”, 2013.-77 səh.

 1690. Sultan Əziz. Adəmin yuxusu. B.: “İpəkyolu” 2013.-108 səh.

 1691. Sultanlı Vaqif. İnsan dənizi. B.: “Azərnəşr”, 2014.-256 səh.

 1692. Sultanlı  V. İstiqlal sevgisi. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-247 səh

 1693. Sultanov  Ziyəddin. Ürək dözmür ayrılığa..B.: “Adiloğlu”, 2011.-280 səh.

 1694. Sultanov Ziyəddin. Qarabağ müharibəsi: faktlar...hadisələr...düşüncələr. B.: “Maarif”, 2003.-772 səh.

 1695. Sultanov, Ziyəddin. Göylərdən gələn gəlin. B.: “Çinar-çap”, 2010.-96 səh.

 1696. Sultansoy Ə. İnikas. B.: Elm və təhsil”, 2014.-93 səh.

 1697. Sumqayıt. 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi”, 2013.-143 səh.

 1698. Süxurdağıdıcı alətlərlə dağ süxurlarının deformasiyası və dağıdılması. B.: “Turxan NPB”, 2014.-146 səh.

 1699. Süleymanlı M. Azərbaycan kulturoloji fikir tarixindən. (XX əsrin əvvəlləri). B.: “Nafta-Press”, 2011.-207 səh.

 1700. Süleymanlı M. Kulturoloji irsin tədqiqi problemləri. B.: “Nafta-Press”, 2011.-206 səh.

 1701. Süleymanlı M. Sosial-mədəni sahənin idarə olunması. B.: “Qanun”, 2011.-287 səh.

 1702. Süleymanoğlu E. Tanrı ürəklərdədir.  B.: “Qanun”, 2013.-242 səh.

 1703. Süleymanov C. Riyazi analiz kursuna giriş. B.: “Elm”, 2010.-206 səh.

 1704. Süleymanov Ə. Rus dilinin özək qrammatikası. B.: 2013.-22 səh.

 1705. Süleymanov M. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin hərb tarixi. 2 cild. Tehran.: “Firuzan”, 2014.-694 səh.

 1706. Süleymanov M. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin hərb tarixi. I cild. Tehran.: “Firuzan”, 2014.-758 səh.

 1707. Süleymanov Mehman. Gülüstan müqaviləsi. I- II hissə. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-608 səh.

 1708. Süleymanov N. Azərbaycan səfəvi dövləti: təsərrüfatı, ticarət əlaqələri, maliyyə sistemi. B.: “Elm”, 2013.-205 səh.

 1709. Şafak Elif. Qara süd. B.: “Qanun”, 2014.-349 səh.

 1710. Şah İsmayıl Səfəvi.Tarixi-diplomatik sənədlər toplusu. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-400 səh.

 1711. Şahbazov R. Onun həyatında iki qadın var idi. B.: “Mütərcim”, 2014.-249 səh.

 1712. Şahmərdanlı  Məsumə. Sağlam və saleh övlad. B.: “Parlaq İmzalar”, 2013.-232 səh.

 1713. Şakir Ziya. Həzrət Əli. B.: “Qanun”, 2013.-544 səh.

 1714. Şamaxı. 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi”, 2013.-127 səh.

 1715. Şamil Əli. Colan türkmanları. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-142 səh.

 1716. Şevçenko Taras. Əkizlər. Rəssam. B.: “Aspoliqraf”, 2014.-216 səh.

 1717. Şeyda S. Nağıl istəyən qız. B.: “Şur”, 2013.-255 səh.

 1718. Şeyx Əhməd Nəraqi. Meracus Səadə. B.: “Şərq-Qərb”, 2012.-524 səh.

 1719. Şeyx Xəşən. Aşuranın keçirilməsinin bəzi üslublarında göstərici... tətbir (başa qılınc vurma) nümunəsi. B.: 2014.-18 səh.

 1720. Şeyx Yasir Övdət. Azan və iqamədə 3-cü şəhadət haqqında araşdırma. B.: 2014.-17 səh.

 1721. Şəhbazi Aşıq Səlcuq. İran aşıqları və ədəbiyyatı. I cild. B.: 2014.-109 səh.

 1722. Şəkərli S. Qadağan olunmuş rəng. B.: “Vektor”, 2014.-211 səh.

 1723. Şəki folklor örnəkləri. I kitab.  B.: “Nurlan”, 2014.-414 səh.

 1724. Şəki. 2003-2013: Hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “ Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf  Nazirliyi”, 2013.-145 səh.

 1725. Şəmistan Nəzirli: biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2014.-191 səh.

 1726. Şəmkir. 2003-2013: Hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “ Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf  Nazirliyi”, 2013.-123 səh.

 1727. Şəmsizadə N. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. B.: “Proqres”, 2012.-433 səh.

 1728. Şərəfli ömür yolu. B.: 2012.-15 səh.

 1729. Şərəfli ömür. Sadıq Rəhimov-100. B.: 2014.-296 səh.

 1730. Şərif Təyyar. Sənin söz payın. B.: “Vektor”, 2013.-155 səh.

 1731. Şərifli Kamandar. Misirin "Dərül-kutub vəl-vəsaiqül-qaumiyyə" kitabxanasındakı Azərbaycan əlyazmaları.B.: 2014.-104 səh.

 1732. Şərqdə ilk Demokratik Respublika ("28 may-Respublika günü" ilə əlaqədar elmi-praktik konfrans). Məqalələr toplusu. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-222 səh.

 1733. Şərqidərəcək, Hüseyn. Güney Azərbaycan Dramaturgiyası. B.: “AzAtaM”, 2014.-352 səh.

 1734. Şıxavəndli Kolanlı Həsən. Aşıq Valeh. B.: “ADPU”, 2011.-341səh.

 1735. Şıxavəndli Kolanlı. Aşıq Valeh. I kitab. B.: 2011.-346 səh.

 1736. Şıxəliyev Hacı H. Bir daha erməni riyakarlığı haqqında. 1 hissə. B.: “GTR Group”, 2012.-254 səh.

 1737. Şıxlı İsmayıl. Dəli Kür. B.: “Qanun”, 2014.-512 səh.

 1738. Şıxlınski Aşıq Mustafa. Ceyranım. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-103 səh.

 1739. Şimal-Qərbi Azərbaycan tarixi. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-423 səh.

 1740. Şirəliyev  H. Politologiya. B.: “Apostroff”, 2014.-391 səh.

 1741. Şiriyev F. Azərbaycan dilinin nitq mədəniyyəti və ritorika.B.: Nurlar”, 2014.-395 səh..

 1742. Şirvan.  2003-2013: Hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf  Nazirliyi”, 2013.-143 səh.

 1743. Şirvanlı S. Atadan oğula əmanət-Vətən. B.: “Aktual”, 2004.-255 səh.

 1744. Şiryayev V.İ. Biznes-prosesləri idarəetmə.B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-397 səh.

 1745. Şoloxov Mixayıl. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-420 səh.

 1746. Şorbalar. B.: “Qanun”, 2014-95 səh.

 1747. Şuşa mədəniyyəti Macarıstanda. B.: “Letterpress”, 2013.-59 səh.

 1748. Tağı Tağıyev 1917-1993. Rəngkarlıq qrafika. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 1749. Tağıyev A. Antropologiya. B.: 2014.-373 səh.

 1750. Tağıyev A. Biçmədim zəmim qaldı. B.: “Mütərcim”, 2014.-98 səh.

 1751. Tağıyev A. İnnovasiya (4 saylı broşura) B.: “Təknur”, 2012.-67 səh.

 1752. Tağıyev A. İnnovasiya (6 saylı broşura) B.: “Təknur”, 2012.-46 səh.

 1753. Tağıyev A. İnnovasiya siyasəti. B.: “Təknur”, 2013.-159 səh.

 1754. Tağıyev Albert. İnnovasiya. B.: “Təknur”, 2012.-54 səh.

 1755. Tağıyeva Sevinc. İnkar prefikslərin struktur-semantik xüsusiyyətləri.B.: “Mütərcim”, 2014.-64 səh.

 1756. Tahir Salahov Rəngkarlıq. Qrafika. Səhnə tərtibatı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 1757. Tahirov Eldar. Əlirza yaylağı. B.: “Kooperasiya”, 2014.-230 səh.

 1758. Talıblı Məhəmməd. İqtisadiyyatda insan dəyəri. B.: “Qanun”,2014.-168 səh.

 1759. Talıblı  A. Oğul dağı. B.: 2014.-92 səh.

 1760. Talıboğlu Ə. Vətən nəğmələri. B.: “OL”, 2014.-383 səh.

 1761. Talışlı Mirhaşım. Lənkəran: ensiklopedik məlumat. B.: “OL”, 2014.-512 səh.

 1762. Tanpınar Əhməd Həmdi. Saatları qurma institutu. B.: “Qanun”, 2014.-444 səh.

 1763. Tanrıverdi Əzizxan. Dədə sözü işığında. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-232 səh.

 1764. Tapdıqoğlu  Nazim. Faciələrimizin təqvim izləri. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-1424 səh.

 1765. Tapdıqoğlu N. Cəbrayıl ensiklopediyası. B.: “Təknur”, 2013.-623 səh.

 1766. Tapdıqoğlu Nazim. Azərbaycan şəhərləri. B.: “Vektor”, 2013.-288 səh.

 1767. Tapdıqoğlu Nazim. XIX əsrdə ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi. B.: 2010.-22 səh.

 1768. Teatr sənətinin multikulturalizm-universal dəyərlər sistemində yeri. B.: 2014.-253 səh.

 1769. Teatrda rəssamın rolu. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-104 səh.

 1770. Terexova V. Maliyyə uçotu. B.: “İqtisad Universiteti”, 2008.-424 səh

 1771. Teymur Elçin.Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2014.-248 səh.

 1772. Teymur M. Gənclik illərim. B.: “Beynəlxalqkitab”, 2014-228 səh.

 1773. Teymur Mövlud. Yaxşı adam. B.: “Azərnəşr”, 2012.-80 səh.

 1774. Teymurqızı Rəna. Rübailər. B.: “Rəbunə”, 2013.-103 səh.

 1775. Teymurqızı Rəna. Söz ətri. Gəncə.: “Rəbunə”, 2013.-224 səh.

 1776. Təbib Eldar. İlqarnamə. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-240 səh.

 1777. Təbib Eldar. Kəlam mücrüsü. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-333 səh.

 1778. Təbib Eldar. Qayğılarım duyğularım. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-340 səh.

 1779. Təbib M. Dünya yanıqlı bir mahnıymış demə. B.: “Mütərcim”, 2014.-190 səh.

 1780. Təbriz folklor örnəkləri. I kitab. B.: “Nurlan”, 2013.-444 səh

 1781. Təbrizi  Məczub. Divan. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-188 səh.

 1782. Tədqiqlər 4. B.: “Nurlan”, 2009.-282 səh.

 1783. Təhlükəsiz abortlar üzrə klinik protokol. B.: “Meqa-Poliqraf”, 2014.-40 səh.

 1784. Təhməzli Həsən. Yurd soraqlı..B.: “OKA Ofset”, 2013.-306 səh.

 1785. Təhməzov Məzahir. Kəlbəcərin tanınmış adamları. B.: 2014.-544 səh.

 1786. Təhsil fədaisi Əlövsət Osmanlı. B.: “Qanun”, 2014.-159 səh.

 1787. Təhsilin sosioloji problemləri. B.: “Mütərcim”, 2011.-308 səh.

 1788. Təkləli Minaxanım. Qafqaz İslam Ordusunun xronologiyası. B.: “Nurlar”, 2008.-104 səh.

 1789. Tərlan Seyidov. Məqalələr, resenziyalar, müsahibələr, materiallar. B.: Çağdaş as”, 2013.-318 səh.

 1790. Təşviş pozuntularının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B.: “Neyostar”, 2013.- 48 səh.

 1791. Tibbi bioloji terminlərin izahlı lüğəti. B.: “Müəllim”, 2010.-418 səh.

 1792. Tıq-tıq xanım. B.: “Qanun”, 2014.-8 səh.

 1793. Tofiq Bakıxanovun simfonik muğam dünyası: "Nəva", "Humayun", "Rahab", "Şahnaz", Dügah".B.: “Mütərcim”, 2014.-108 səh.

 1794. Tofiq Cavadov: 1925-1963.B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 1795. Tofiq İsmayılov: kino və həyat. B.: “AzAtaM”, 2014.-410 səh.

 1796. Tofiqqızı Ş. Acı həqiqət. B.: “ADMİU”, 2011.-159 səh.

 1797. Tofiqqızı Ş. Taleyin bir üzü. B.: “Araz”, 2012.-315 səh.

 1798. Toğrul Nərimanbəyov 1930-2013. Rəngkarlıq. Qrafika. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 1799. Tokay Məmmədov. Heykəltaraşlıq. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 1800. Topbaş O. Bir nəsihət min bir ibrət. B.: “İpəkyolu”, 2010.-212 səh.

 1801. Topbaş O. Dünyadakı cənnət xoşbəxt ailə yuvası. B.: “İpəkyolu”, 2008.-192 səh.

 1802. Topbaş O. Əsri-Səadət cəmiyyəti. B.: “İpəkyolu”, 2010.-154 səh.

 1803. Topbaş O. Görkəmli və nümunəvi şəxsiyyət Həzrət Məhəmməd Mustafa -səllallahi əleyhi və səlləm. B.: “İpəkyolu”, 2007.-163 səh.

 1804. Topbaş O. Xoşbəxt ailə yuvası. B.: “İpəkyolu”, 2011.-192 səh.

 1805. Topbaş O. Könül bağçasından haqq dostlarının örnək əxlaqından -1-. B.: “İpəkyolu”, 2010.-335 səh.

 1806. Topbaş O. Könül iqlimində Damladan Dəryaya. B.: “İpəkyolu”, 2010.-183 səh.

 1807. Topbaş O. Könül yolçuluğu. B.: “İpəkyolu”, 2013.-221 səh.

 1808. Topbaş Osman Nuri. Feyz və ruhaniyyət iqlimində qəbul olunacaq Həcc və Ümrə. B.: “İpəkYolu”, 2007.-96 səh.

 1809. Topbaş Osman Nuri. Qaranlıqdan aydınlığa. B.: “İpəkyolu” 2011.-219 səh.

 1810. Topbaş Osman Nuri. Məsnəvi bağçasından insan deyilən müəmma. B.: “İpəkYolu”, 2009.-192 səh.

 1811. Topbaş Osman Nuri. Rəhmət Peyğəmbərindən rəhmət əsintiləri və Quran möcüzəsi. . B.: “İpəkYolu”, 2009.-376 səh.

 1812. Topbaş Osman Nuri. Son nəfəs. B.: “İpəkYolu”, 2012.-54 səh

 1813. Topbaş Osman Nuri.. Haqq dostlarının örnək əxlaqından-2. B.: “İpəkyolu” 2011.-320 səh.

 1814. Topbaş, Osman Nuri. Haqqa həsr olunmuş gənclik. B.: “İpəkyolu” 2011.-388 səh.

 1815. Topçubaşı Əlimərdan bəy. Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradılması. B.: “Təknur”, 2013-60 səh.

 1816. Tovuz. 2003-2013: Hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf  Nazirliyi”, 2013.-113 səh

 1817. Treysi B. İlk milyon. Onu qazanmağın 21 üsulu. B.: “Nurtlan”, 2013.-95 səh.

 1818. Truxaçev V. İ. Beynəxalq ticarət. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-475 səh.

 1819. Tuncay Bəxtiyar. Etnoqrafik miflər. B.: “Nurlan”, 2013.-308 səh.

 1820. Turgenev İvan. Atalar və oğullar. B.: “Qanun”, 2014.-242 səh

 1821. Turizm bələdçiləri tərəfindən Bakı və Abşeron yarımadası haqqında məlumatın verilməsi üzrə vahid metodika. B.: “Təknur”, 2012.-327 səh.

 1822. Turqut Ə. Eşqin elçisi. -Hər aşiq öz yasındadır. Bəs sən?. B.: “İQRA”, 2014.-455 səh

 1823. Türk xalqları folkloru. I kitab. Krım-tatar xalq şeirindən seçmələr. B.: “Nurlan”, 2013.-179 səh.

 1824. Ucar. 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi”, 2013.-99 səh.

 1825. Uçan nağıllar. B.: “Qələm”, 2013.-136 səh.

 1826. Ulaxoviç V. Müasir diplomatiyada protokol və etiket. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-275  səh.

 1827. Ulu Qoşqarın nəğmələri. Daşkəsən ədəbi antologiyası. B.: “Qanun”, 2014.-488 səh.

 1828. Ulusel Rahid. Kainat-hüceyrə, hüceyrə-kainatdır. B.: “Sabah”, 2008.-60 səh.

 1829. Ulutürk Xəlil Rza. Məqsud Şeyxzadə və "Azərbaycan dəftəri". B.: “Apostroff”, 2014.-240 səh.

 1830. Ulutürk Xəlil Rza. Taparam səni. B.: “Apostroff”, 2014.-300 səh.

 1831. Universal dövri icmal üzrə işçi qrupunun hesabatı Azərbaycan 2013. B.: 2013.-48 səh.

 1832. Unudulmaz Nazif Qəhrəmanlı. B.: “Qartal”, 2013.-262 səh.

 1833. Urmiya gölü faciəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-180 səh.

 1834. Urud Musa. Zəngəzur toponimləri. B.: “Nurlar”, 2013.-400 səh.

 1835. Uşağın sağlamlığına qayğı.B.: “Buta dizayn”, 2010.-138 səh.

 1836. Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası. B.: “Nərgiz”, 2014.-275 səh.

 1837. Uşaq hüquqları konvensiyası. B.: “Qismət”, 2013.-61 səh.

 1838. Uşaq hüquqlarının pilləli tədrisi üzrə seçilmiş mövzular. B.: “Qismət”, 2013.-223 səh.

 1839. Ülvi  Əbülfəz. Sənin xətrinə. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-120 səh.

 1840. Ülvi Əbülfəz. Məni sənsizliyə öyrətmə. B.: “Nurlan”, 2014.-134 səh

 1841. Ümit Ahmet. İstanbul xatirəsi.  B.: “Qanun”, 2014.-668 səh

 1842. Ümumi fortepiano kursunda Məmməd Quliyevin fortepiano əsərlərinin öyrənilməsinə dair metodik vəsait. B.: “RSXM”, 2014.-31 səh.

 1843. Ümumi və qeyri-üzvi kimya. B.: “Təhsil”, 2013.-567 səh.

 1844. Ümumi və qeyri-üzvi kimya. I cild. Kimyanın nəzəri əsasları. B.: 2014.-245 səh.

 1845. Ümumqoşun nizamnamələri. B.: 2014.-486 səh.

 1846. Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunan"Azərbaycan iqtisadiyyatı yeni inkişaf mərhələsində: uğurlar, problemlər, təkliflər" elmi-praktiki konfransın materialları. B.: “Elm”, 2006.-462 səh.

 1847. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş "Azərbaycan iqtisadiyyatının aktual problemləri" mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. B.: “Avropa”, 2013.-268 səh.

 1848. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş "Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu" III Respublika elmi konfransının materialları. B.: “Ziya”, 2013.-272 səh.

 1849. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların ümumrespublika elmi konfransı. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2010.-112 səh.

 1850. Ümumrespublika Mahnı Müsabiqəsi "Yeni uşaq mahnıları-2013". I -II hissələr. B.: 2014.-50 səh.

 1851. Ünüvar Veysəl. Naxçıvanda 8 ay bolşeviklərlə üz-üzə. (1920-1921) Naxçıvan.:  “Əcəmi”, 2014.-96 səh.

 1852. Vahabova S. Cəlil Məmmədquluzadə nəsrinin poetikası. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-164 səh.

 1853. Vahid Təranə. Cənnətdən yuxarı..B.: “Mütərcim”, 2013.-156 səh.

 1854. Vaqner R. Mənim həyatım. B.: “Mütərcim”, 2013.-642 səh.

 1855. Vergi Qanunvericiliyi Toplusu 2014. B.: “CBS”, 2014.-400 səh.

 1856. Vergiyə giriş. Şamaxı.: “Bestpack”, 2014.-651 səh.

 1857. Vern Jül. Kapitan Qrantın uşaqları.B.: “Qanun”, 2013.-632 səh.

 1858. Vəcihə Səmədova. 1924-1965 Rəngkarlıq. Qrafika. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-104 səh.

 1859. Vəfa Xuraman. Gözərimi sevmişdin. B.: “Gənclik”, 2014.-311 səh.

 1860. Vəliməmmədov H. Onu vətən çağırdı. B.: “Apostroff”, 2014.-160 səh.

 1861. Vəliyev Əli. Budağın xatirələri. I kitab. B.: “İrfan”, 2012.-448 səh.

 1862. Vəliyev F. Pambığın ilkin emalı avadanlıqlarının təmiri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-613 səh.

 1863. Vəliyev Xanlar. Dövlət ittihamının müdafiə edilməsinin müasir problemləri. B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2014.-472 səh.

 1864. Vəliyeva M. Teyyub Qurban-80. Biblioqrafiya. B.: “ADPU”, 2014.-160 səh.

 1865. Vəliyeva Sona. Zaman xəbərsiz ötdü. B.: “Qanun”, 2014.-568 səh.

 1866. Vəliyeva Türkan. Hər şeyə qadir məhəbbət!..B.: 2013.-60 səh.

 1867. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı qaydası. B.: “Qanun”, 2013.-55 səh.

 1868. Vilayət Rüstəmzadə xatirələrdə. B.: “Azərnəşr”, 2012.-419 səh.

 1869. Vintli mexanizmlərin hasablanması və konstruksiya edilməsi. B.: “ADNA-nın mətbəəsi”, 2014.-142 səh.

 1870. Vitali Co. Açar. B.: “Qanun”, 2014.-216 səh.

 1871. Volkova V. V. Reklamın dizaynı. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-150 səh.

 1872. Voyniç Etel Lilian. Qırılmış dostluq. B.: “Qanun”, 2013.-336 səh.

 1873. Yaqub Musa. Sevgi şeirləri.B.: “Qanun”, 2014.-176 səh.

 1874. Yaqub Paşa. Kəramətin sirləri. B.: “Zərdabi”, 2014.-128 səh.

 1875. Yaqublu Nəsiman. Azərbaycan mühacirət mətbuatı. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-152 səh.

 1876. Yaradanqulu S. Ömür ötüb gedib məndən xəbərsiz. B.: “Mütərcim”, 2014.-231 səh.

 1877. Yaroçkin Vladimir. Biznesin və sahibkarlığın təhlükəsizliyinin əsasları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2008.-170 səh.

 1878. Yaşıl inkişaf: enerji səmərəliliyi və alternativ mənbələr. B.: “SAM”, 2014.-143 səh.

 1879. Yavər. Fərhadın fəryadı. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-470 səh.

 1880. Yavər. Xatirə. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-496 səh.

 1881. Yavuz İsmayıl oğlu Rüstəmov. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2013.-139 səh.

 1882. Yekəəhmədli A. Loruda qəbirim qazılı qaldı. B.: Şur”, 2014.-391 səh.

 1883. Yeni iş yerləri. New jobs. B.: 2007.-309 səh.

 1884. Yeni iş yerləri. New jobs. Statistik məcmuə. B.: 2008.-314 səh.

 1885. Yeni iş yerləri. Oktyabr  2005-ci il. B.: 2005.-365 səh.

 1886. Yeni iş yerləri. Rəsmi nəşr. Statistik məcmuə. B.: 2014.-205 səh.

 1887. Yeni iş yerləri. Yanvar 2006-ci il. B.: 2006.-326 səh.

 1888. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2013. Buraxılış II. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2013.-290 səh.

 1889. Yeni uşaq ensiklopediyası. B.: “Qanun”, 2014.-296 səh.

 1890. Yenidoğulmuşlarda qanaxmalar üzrə klinik protokol. B.: “Poliqraf Qrup MMC”, 2013.-44 səh.

 1891. Yenidoğulmuşlarda tənəffüs pozuntuları üzrə klinik protokol. B.: 2014.-40 səh.

 1892. Yenisey Aqşin. Məbədin sükutu. B.: “Qanun”, 2013.-216 səh.

 1893. Yerfi R. Lənətə gələnlər. B.: “Kitab Klubu”, 2014.-152 səh.

 1894. Yəhya ər-Razi, Əbu Bəkr Məhəmməd ibn Zəkəriyya. "Ət-tibbül-mənsuri". B.: “Elm və təhsil”, 2012.-484 səh.

 1895. Yəqubi Əsəd Rza. İnsan və həyat.B.: “Səda”, 2014.-206 səh.

 1896. Yoqa hamı üçün . B.: “Qanun”, 2014.-90 səh.

 1897. Yolumuz Heydər Əliyev yoludur. Naxçıvanskilərin Xatirə kitabı. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2004.-200 səh.

 1898. Yunusov D. Magistratura təhsil pilləsi üçün elmi-metodiki vəsait. B.: “Mütərcim”, 2014.-47 səh.

 1899. Yurd üçün döyünən ürək. Mehdi Həsənov-60. B.: “Mütərcim”, 2014.-236 səh.

 1900. Yurd yeri: Abdal-Gülablı. B.: “Avropa”, 2014.-159 səh.

 1901. Yurdsevər, Əbdülvahab. Sabirin Azərbaycan ədəbiyyatındakı yeri. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-112 səh.

 1902. Yusifli  V. Ağacəfər Həsənli. Bu dünyanın şairi. B.: “Adiloğlu”, 2014.-134 səh.

 1903. Yusifoğlu R. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. B.: “ADPU”, 2009.-288 səh.

 1904. Yusifoğlu Rafiq. Azərbaycan poemasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri. B.: “ADPU nəşriyyatı”, 2010.-486 səh.

 1905. Yusifoğlu Rafiq. Dəniz sən və mən. B.: 2009.-384 səh.

 1906. Yusifoğlu Rafiq. Könül səltənəti. B.: 2012.-304 səh.

 1907. Yusifoğlu Rafiq. Qızılı məktublar. B.: “ADPU”, 2013.-202 səh.

 1908. Yusifoğlu Rafiq. Müasir ədəbi proses və ədəbi tənqid. B.: “Çaşıoğlu”, 2004.-239 səh.

 1909. Yusifoğlu Rafiq. Müasir ədəbi proses və ədəbi tənqid. B.: “Çaşıoğlu”, 2004.-240 səh.

 1910. Yusifov Əli. Kənd təsərrüfatı meliorasiyasının əsasları və meliorasiya maşınları.. B.: “Zaman-3”, 2014.-364 səh.

 1911. Yusifov Nazim. Bioloji kimya. B.: “MBM”, 2012.-398 səh.

 1912. Yusifov Yusif. Nəqliyyat və rabitə statistikası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-220 səh.

 1913. Yusifova Xatirə. Füzulinin türk "Divan"ının nəşri problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-152 səh.

 1914. Yusifova, Həqiqət. "Sevda İbrahimovanın instrumental əsərlərinin ifaçılıq xüsusiyyətləri".B.: “ADPU-nun mətbəəsi”, 2014.-176 səh.

 1915. Yusubov  Nizami. Texnoloji proseslərin renovasiyası əsasları. B.: “AzTU”, 2014.-241 səh.

 1916. Yusubov Nizami. Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi.B.: “AzTU”, 2014.-78 səh.

 1917. Zaqatala. 2003-2013: Hədəflər, inkişaf, nəticələr. B.: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf  Nazirliyi”, 2013.-143 səh.

 1918. Zamanlı D. Biz məğlub olmamışıq. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-571 səh.

 1919. Zamanova Dilara. Kamillik yağışı. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-94 səh.

 1920. Zeynallı F. Ata fəryadı. B.: 2014.-153 səh.

 1921. Zeynallı F. Ölüm haqdı, belə də yox. B.: 2014.-219 səh.

 1922. Zeynaloğlu C. Gecikmiş sevgi. B.: “Ünsiyyət”, 2014.-159 səh.

 1923. Zeynaloğlu C. Talelər dünyası I kitab. B.: “Ünsiyyət”, 2013.-211 səh.

 1924. Zeynaloğlu Camal. Qarabağ dərdi-Erməni vandalizmi. B.: “UniPrint”, 2014.-456 səh.

 1925. Zeynalov Eyvaz. B.: “Tələ”, 2014.-396 səh.

 1926. Zeynalov Eyvaz. Bələdçi. B.: “Qanun”, 2013.-395 səh.

 1927. Zeynalova L. "Q. Qarayevin əsərlərindən fleyta və fortepiano üçün işləmələr". B.: “ADNA”, 2014.-44 səh.

 1928. Zeynalova Mina. Görkəmli alim Bilal Dadaşov. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-256 səh.

 1929. Zərdab rayonu: regional innovasiya proqramı. (2014-2018-ci illər). B.: “Apostroff”,2014.-111 səh.

 1930. Zirvəyə aparan yol. B.: “CBS”, 2009.-576 səh.

 1931. Zöhrablı N. Hər yarpaq bir sözümüz B.: “Qanun”, 2013.-144 səh.

 1932. Zöhrabov Ramiz. Azərbaycan muğamları. B.: “Təhsil”, 2013.-336 səh.

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved