Kitabxanamızdakı kitablarımızı oxuya bilmək üçün "Adobe Reader" proqramını buradan  yükləyin  

2014


 Azərbaycan kitabı: biblioqrafiya [10 cilddə] /baş red., ön söz və müqəd. müəl. K.Tahirov; tərt.: L.Talıbova [və b.]; red.: Z.Qulamova, L.Bağırova.- B.: 2014.- C.III: (1941-1950).- 488 s.

 

 Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 1989 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova.- Bakı, 2014.- 307 s.

 

 Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 2013 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova.- Bakı, 2014.- 350 s.

 

 Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2015 /baş red. K.Tahirov; red. M.Cəfərova; məsul katib N.Alışova; Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: 2014.- 383 s.

 

 Heydər Əliyev Fondu - 10: biblioqrafiya [Elektron resurs] /tərt. ed. M.Vəliyeva, M.İbrahimova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 585 s.

 

 Hidayət (Orucov Hidayət Xuduş oğlu): biblioqrafiya /tərt. G.Səfərəliyeva; ixtisas red. və ön söz. müəl. K.Tahirov; red. S.Nəzərli; Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Əlavələrlə II nəşri.- Bakı, 2014.- 368 səh.

 

 İlyas Əfəndiyev: biblioqrafiya /tərt. G.Səfərəliyeva; red. və bur. məsul K.Tahirov; ön söz. müəl. Ş.Alışanlı; Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.-512 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Dekabr - 2013:  /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 114 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Yanvar - 2014 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 78 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Fevral - 2014 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 94 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Mart - 2014 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 71 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Aprel - 2014 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 93 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: May - 2014 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi;  red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.-  92 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: İyun - 2014 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 79 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəri-cisi: İyul - 2014 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 85 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəri-cisi: Avqust - 2014 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 58 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Sentyabr - 2014 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 70 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Oktyabr - 2014 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 78 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Noyabr - 2014 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 76 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Dekabr - 2014 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi;  red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.-  80 s.

 

 Sədaqət Kərimova: biblioqrafiya /tərt. ed. M.Cəfərova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 328 s

 

 Şəmistan Nəzirli: biblioqrafiya /tərt. A.Əliyeva; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. M.Cəfərova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 192 s.

 

 Teymur Elçin (Teymur Süleyman oğlu Əliyev): biblioqrafiya. /tərt. ed. M.Vəliyeva, M.İbrahimova, S.Əsədova; ön sözün. müəl. Elçin; red. və burax. məsul K.Tahirov; Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 248 s.

 

 Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici 2013 /baş red. K.Tahirov; tərt. ed.: L.Talıbova [və b.]; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- Buraxılış IV.- 418 s.

 

 Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici. 2014 I buraxılış /baş red. K.Tahirov; tərt. ed.: L.Talıbova [və b.]; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- B., 2014.- Buraxılış 1.- 326 s.

 

 Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici. 2014 II buraxılış /baş red. K.Tahirov; tərt. ed.: L.Talıbova [və b.]; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 2.- 271 s.

 

 Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici. 2014 III buraxılış /baş red. K.Tahirov; tərt. ed.: L.Talıbova [və b.]; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 3.- 320 s.

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved