kecib


İqtisadiyyat. İqtisad elmləri

Ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatı

1   2


 

Abasov Nicat Səməndər oğlu. Aqrar sahədə xarici ticarət əlaqələrinin inkişafı və təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed.dis.: 08.00.05. /N. S. Abasov; AZƏRİTTİFAQ, Azərb. Kooperasiya Un-ti.-B., 2008.- 143 s.

 

Abbasov Anar. Bazar münasibətləri şəraitində əhalinin sosial müdafiəsinin tənzimlənmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqtisad .n..dər..üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /A. Abbasov; AzEA İqtisad və Təş. İnstitutu.-B., 1996.- 163 s.

 

Abbasov Anar Fazil oğlu. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin iqtisadi problemləri və onun həlli yolları [Mətn] : iqtisad e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. A. F. Abbasov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2010.- 325 s.

 

Abbasov Ceyhun Abbas oğlu. Azərbaycanda hedonik metodun mənzil, avtomobil və kompyuter bazarlarının modelləşdirilməsinə tətbiqi [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5302.01 C. A. Abbasov ; Azərb. Resp. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi,İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İn-tu.- B., 2014.- 150 s.

 

Abbasov Faiq Mürvət oğlu. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafının təşkilati-iqtisadi problemləri: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2001.- 24 s. 

 

Abbasov Faiq Mürvət oğlu.  Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafının təşkilati-iqtisadi problemləri [Mətn]: iqtisad e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 08.00.05 /F. M. Abbasov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2001.- 117 s.

 

Abbasov Fazil. Bazar münasibətləri şəraitində kənd təsərrüfatı məhsullarının satışının təşkilinin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqtisad .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis: 08.00.05. /F. Abbasov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqt-tı və Təşkili İn-u -B., 2000.- 174 s.

 

Abbasov Qurban Adil oğlu. Azərbaycanda tikinti məhsuluna qiymət əmələ gəlməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 5312.01. Q. A. Abbasov ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2014.- 161, [16] s.

 

Abbasov Rakif Məmməd oğlu. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafı(Naxçıvan MR aqrar-sənaye müəssisələrinin materialları üzrə) [Mətn]: iqtisad e.n.a.dər.iddiası üçün edilmiş dis.: 08.00.05. /R. M. Abbasov; Naxçıvan Dövlət İnstitutu.-B., 2000.- 139 s.

 

Abbasov Rauf Heydər oğlu. Azərbaycanın maliyyə bazarının formalaşması xüsusiyyətləri və inkişaf istiqamətləri (qiymətli kağızlar bazarı timsalında) iqt. üzrə fəls. d-ru . dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 08.00.05 /R. H. Abbasov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2012.- 30 s.

 

Abbasov Rauf Heydər oğlu. Azərbaycanın maliyyə bazarının formalaşması xüsusiyyətləri və inkişaf istiqamətləri (qiymətli kağızlar bazarı timsalında) [Mətn]: iqtisad üzrə fəls. d-ru . dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. R. H. Abbasov ; Azərb. Resp. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2012.- 145 s.

 

Abbasov Rəşad Vaqif oğlu. Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin dövlət tənzimlənməsi [Mətn] : iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /R. V. Abbasov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Odlar Yurdu Un-ti.-B., 2009.- 160 s.

 

Abbasov Səməd Alıcan oğlu. Müxtəlif təsərrüfatçılıq formaları şəraitində tütün yarımkompleksində istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi [Mətn]: iqtisad e.n.a.dər. iddisı üçün dis.: 08.00.05. /S. A. Abbasov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqt-tı və Təşkili İn-tu.-B., 1999.- 158 s.

 

Abbasov Sərvər Alıcan oğlu. Maliyyə menecmentinin təşkili problemləri [Mətn] : iqt. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5301.01 S. A. Abbasov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2016.-294 s.

 

Abbasov Teymur Abbas oğlu. Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində kənd təsərrüfatının resurs potensialının iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi: (Naxçıvan Muxtar Respublikasının materialları əsasında) [Mətn]: iqtisad e.n.a.dər. iddiası üçün dis.: 08.00.05. /T. A. Abbasov; Azərb.Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqt-tı və Təşkili İn-tu.-B., 1997.- 188 s.

 

Abbasov Teymur Abbas oğlu. Aqrar bazarın formalaşmasının regional problemləri (Naxçıvan Muxtar Respublikasının materialları əsasında) [Mətn]: iqt. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. T. A. Abbasov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2011.- 262 s.

 

Abbasov Vahid Hacıbəy oğlu. Aqrar-sənaye kompleksi sistemində sahələrarası əlaqələrin tənzimlənməsinin iqtisadi problemləri [Mətn] : iqt. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. V. H. Abbasov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2012.- 287 s.

 

Abbasov Vüqar Zakir oğlu. Özəl sektorun imkanlarından istifadənin təkmilləşdirilməsi (Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sahənin timsalında) [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5311.01. V. Z. Abbasov ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2015.- 158 s.

 

Abbasova Firuzə Qaraxan qızı. Turizm sferasında investisiya qoyuluşundan səmərəli istifadə edilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. F. Q. Abbasova ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2013.- 159 s.

 

Abbasova Yeganə Əziz qızı. Kəndin sosial inkişafı və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətləri iqt. e. üzrə fəls. d-ru . dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /Y. Ə. Abbasova ; Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2012.- 165 s.

 

Abbaszadə Mahir Tapdıq oğlu. Sənaye müəssisələrində investisiya siyasətinin formalaşması istiqamətləri (kimya sənayesinin timsalında) iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /M. T. Abbaszadə ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B, 2010.- 163 s.

 

Abdalova Mətanət Əli qızı. Sumqayıt şəhərində sənayenin innovasiya yönümlü inkişafı və strukturunun təkmilləşməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 53.09.01 ; 53.12.01. M. Ə. Abdalova ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2017.- 166 s.

 

Abduləzimov Elşən Səməd oğlu. Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsinin prioritetləri [Mətn]: iqt. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /E. S. Abduləzimov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.- B., 2007.- 154 s., şək., cədv.

 

Abduləzimov Elşən Səməd oğlu. Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsinin prioritetləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /E. S. ABDU.-ləzimov; Azərb. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsər. İqt-tı və Təşkili İn-tu.-B., 2007.- 25, [1] s.

 

Abdullah Muradi Məhəmmədbağir oğlu. İİR-da dəmyə əkinçiliyinin iqtisadiyyatda rolu (Şərqi Azərbaycanda buğda istehsalı üzrə) [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5310.01 M. M. Abdullah ; AMEA, akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- B., 2013. 136 s.

 

Abdullayev Hikmət Arif oğlu. Səfəvi dövlətinin daxili və xarici siyasəti (I Şah Abbasın dövrü) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5502.01. H. A. Abdullayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 155 s.

 

Abdullayev Xaqani Sərxan oğlu. Azərbaycan Respublikasında monetar tənzimlənmənin makroiqtisadi aspektləri [Mətn]: iqtisad .n..dər..üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Un-ti- B., 2005.- 179 s., sxem, cədvəl.

 

Abdullayev Xaqani Sərxan oğlu. Azərbaycan Respublikasında monetar tənzimlənmənin makroiqtisadi aspektləri : İqtisad .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı : 08.00.05. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2005.- 26 səh.

 

Abdullayev Kamran Nurəddin oğlu. Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat xidmətləri bazarının formalaşması xüsusiyyətləri və inkişafı problemləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /K. N. Abdullayev; Azərb. Resp. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, iqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2008.- 160 s.

 

Abdullayev Rəmzi Elbrus oğlu. Aqrar sahədə istehsal-iqtisadi və kooperasiya əlaqələrinin qurulmasında maliyyə-bank sisteminin rolu [Mətn]: iqtisad üzrə fəls. d-ru . dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. R. E. Abdullayev ; Azərb. Kooperasiya Un-ti.-B., 2012.- 143 s.

 

Abdullayev Sabir Tarverdi oğlu. Sahibkarlıq mühitində marketinqin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi (Naxçıvan MR-da aqrar sahənin materialları əsasında) [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 5312.01. S. T. Abdullayev; Azərb. Kooperasiya Un-ti.-B., 2013.- 144 s.

 

Abdullayeva Abhəyat Sədi qızı. Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafında gender problemləri Mətn]: iqt. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 08.00.05. Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2007.- 30 s.

 

Abdullayeva Abhəyat Sədi qızı. Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafında gender problemləri [Mətn]: iqtisad e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 08.00.05 /A. S. Abdullayeva; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2006.-165 s.

 

Abdullayeva (İsfəndiyarova) Aynur Sabir qızı. Müasir şəraitdə məhsulun materialtutumu və onun aşağı salınması ehtiyyatlarının təhlili : ("Azneftkimyamaş" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti müəsisələrinin timsalında) [Mətn] : iqtisad e. n. al.dər. a. üçün dis.: 08.00.12 /A. S. Abdullayeva (İsfəndiyarova) ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqtisad Un-ti.-B., 2007.- 130 s.  

 

Abdullayeva Səadət Faiq qızı. Özəlləşdirmə prosesinin səmərəli idarə olunması və sosial-iqtisadi nəticələrinin proqnozu [Mətn]: iqt. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis..ı: 08.00.05. /S. F. Abdullayev; Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.-B., 2004.- 129 s.

 

Abdullayeva Şəfəq Hüseyn qızı. İnnovasiyaların idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5308.01. Ş. H. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2011.- 151 s.

 

Abdullayeva Vəfa Qənbər qızı. Ölkənin ərzaq təminatının yaxşılaşdırılmasında kənd-təsərrüfatının investisiyalaşdırılmasının rolu [Mətn]: iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. disl: 5312.01. V. Q. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2013.- 162 s.

 

Abışlı Laçın Vəzir oğlu. Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlb edilməsi və onun makroiqtisadi səmərəliliyi problemləri [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /L. V. Abışlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 146 s.

 

Abutalıbov Rasim Rafiq oğlu. İstehsalın ərazi təmərküzləşməsi və regionların sosial-iqtisadi inkişafı iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /R. R. Abutalıbov; AMEA İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2010.- 160 s.

 

Acalov Aqil Şakir oğlu. İnnovasiya amilinin müəssisələrin səmərəli inkişafına təsiri istiqamətləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 5308.01 A. Ş. Acalov; Azərb. Kooperasiya Un-ti.-B., 2015.- 142 s.

 

Adıgözəlov Şaiq Əli oğlu. Real sektorun inkişafında pul-kredit siyasətinin rolunun artırılması problemləri [Mətn]: iqtisadi e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 08.00.10 /AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 169 s.

 

Adıgözəlov Şaiq Əli oğlu. Real sektorun inkişafında pul-kredit siyasətinin rolunun artırılması problemləri: İqtisadi e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 08.00.10 /AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 22 səh.

 

Adıgözəlova Dursun Miri qızı. Azərbaycan Respublikasında ardıcıl sənaye yemləmələri üçün tut ipəkqurdu hibridlərinin seçilməsi [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. a. dər. a. üçün dis.: 06.02.04. /D. M. Adıgözəlova; R.A.Hüseynov ad. Az.ET İpəkçilik İn-tu.-Gəncə., 1998.- 113 s.

 

Adıgözəlova Həvva Əsgər qızı. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində regional sosial infrasturukturun inkişafı problemləri (Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında) [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5311.01 H. Ə. Adıgözəlova; AMEA, Naxçıvan Bölməsi.-Naxçıvan., 2013.- 153 s.

 

Adilova Novruzə Qeyis qızı. Naxçıvan regionunun əmək bazarı və əhali məşğulluğunun yüksəldilməsi istiqamətləri (aqrar sahənin materiallarına əsasən) [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 531101 N. Q. Adilova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, "Odlar Yurdu" Un-ti.-Naxçıvan.-2014.- 158 s.

 

Ağabəyova Gülnarə Şükrəddin qızı. Qiymətlə vergilərin qarşılıqlı əlaqələrinin tənzimlənməsi problemləri iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 08.00.05. /G. Ş. Ağabəyova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.-B., 2006.- 163 s.

 

Ağarzayev Azər Hüseyn oğlu. Sənaye müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və inkişafının iqtisadi problemləri [Mətn]: iqtisad .n..dər..üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B., 2005.- 197 s., [2] v., cədv.

 

Ağarzayev Azər Hüseyn oğlu. Sənaye müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və inkişafının iqtisadi problemləri [Mətn]: İqtisad .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. / İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 26 s.

 

Ağayev Ağanemət Qadir oğlu. Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.10 /A. Q. Ağayev ; Azərb. Resp. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Mərkəzi.-B., 2009.- 160 s. 

 

Ağayev Əbülfəz Yusif oğlu. Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində kənd təsərrüfatı texnikasından istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi: (Azərbaycan Respublikasının pambıqəkən təsərrüfatlarının materialları əsasında) [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu.- B., 1996.- 26 s., cədv.

 

Ağayev Əbülfəz. Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində kənd təsərrüfatı texnikasından istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi (Azərbaycan Respubliksının pambıqəkən təsərrüfatlarının materialları əsasında) [Mətn]: iqtisad . n. . dər. a. üçün dis.08.00.05. /Ə. Ağayev; AzET KT. İqtisadiyyat və Təşkilat İn-tu.-B., 1996.- 183 s.

 

Ağayev Əlvan Həsən oğlu. Kənd təsərrüfatının davamlı inkişafı və onun iqtisadi vasitələrlə tənzimlənməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 08.00.05. Ə. H. Ağayev; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatınn İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2012.- 148 s.

 

Ağayev İmran Qərib oğlu. İri şəhərlərdə əhalinin məşğulluq quruluşunun formalaşması və təkmilləşdirilməsi : (Bakı şəhərinin timsalında) iqt. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /İ. Q. Ağayev ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2011.- 138 s.

 

Ağayev Kamran Əliağa oğlu. Neft emalı sənayesinin inkişafında alternativ variantların effektivliliyinin əsaslandırılması məsələləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis. işi: 08.00.13. /K. Ə. Ağayev; Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- B., 2007.- 125 s.

 

Ağayev Samid Tofiq oğlu. Sahibkarlıq fəaliyyətində maliyyə menecmentinin təşkili və onun təkmilləşdirilməsi yolları [Mətn]: İqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /S. T. Ağayev; Azərb. Dövlət Neft Akad. -B., 2006.-138 s.

 

Ağayev Səyyad İsaq oğlu. Vergidən yayınma risklərinin modelləşdirilməsi [Mətn] : iqtisad e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5302.01. S. İ. Ağayev ; AMEA, akad. Ə. İ.Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.-B., 2013.- 150 s. 

 

Axundov Fərrux Əhməd oğlu. Borclanma prosesinin idarə olunması modellərinin işlənməsi məsələləri [Mətn]: iqtisad . n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.13 /F. Ə. Axundov; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU. -B., 1999.- 217 s.

 

Axundov Vidadi Cahangir oğlu. Qazıma təşkilatlarının neftmaşınqayırması məhsullarına perspektiv tələbatının təhlili və proqnozlaşdırılması [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5304.01. V. C. Axundov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti.-B., 2015.- 162 s.

 

Akın Can Nazif oğlu. Sənaye müəssisələrində heyətin idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5311.01. C. N. Akın ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2016.- 22 s.

 

Akın Can Nazif oğlu. Sənaye müəssisələrində heyətin idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5311.01. C. N. Akın ; Qafqaz Un-ti.-B., 2016.- 169 s.

 

Aktepe Tuncay Ali Osman. Müştərək müəssisələrdə əsas və dövriyyə kapitalının formalaşması və onların səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /T. A. Aktepe ; Qafqaz Un-ti.-B., 2011.- 144 s.

 

Alıyev İsa Hüseyn oğlu. Azərbaycan Respublikasında aqrar sahədə iqtisadi idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqtisad e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- B . , 2005.- 269 s.

 

Alıyev İsa Hüseyn oğlu. Azərbaycan Respublikasında aqrar sahədə iqtisadi idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 08.00.05 /AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 48 s. 

 

Allahverdiyev Dağbəyi İsa oğlu. İqtisadi təhlükəsizliyin dövlət tənzimlənməsi problemləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2006.- 173 s.

 

  Allahverdiyev Dağbəyi İsa oğlu. İqtisadi təhlükəsizliyin dövlət tənzimlənməsi problemləri [Mətn]: İqtisad e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2006.- 24 s.

 

Allahverdiyeva Müslümat Allahverdi qızı. Tikili mallar bazarının kompleks tədqiqi və proqnozlaşdırılması problemləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis: 08.00.05. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2003.- 145 s.

 

Amerehei Əlireza Həsən oğlu. Sənaye müəssisələrində məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 5311.01, 5310.01. Ə. H. Amerehei ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2016.- 24 s.

 

Amerehei Əlireza Həsən oğlu. Sənaye müəssisələrində məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5311.01 ; 5310.01. Ə. H. Amerehei ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2016.- 143 s.

 

Ansuxskiy Abdulqədir Əli oğlu. Aqrar sahənin investisiyalaşdırılmasının dövlət tənzimlənməsi iqts. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /A. Ə. Ansuxskiy ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirlyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2010.- 158 s.

 

Aslanov İlkin Rafiq oğlu. Azərbaycanda fiskal siyasət və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5309.01 ; 5308.01.İ. R. Aslanov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2016.- 158 s.

 

Aslanova Afaq Fərhad qızı. Azərbaycanda miqrasiya proseslərinin iqtisadi-demoqrafik aspektləri [Mətn] : $b iqtisad üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5308.01 A. F. Aslanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2017.- 148 s.

 

Aslanzadə İlham Alıcı oğlu. Dövlət innovasiya siyasətinin formalaşması və sənaye sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi problemləri [Mətn]: iqt. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. İ. A. Aslanzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2013.- 271 s.

 

Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu. Azərbaycanda neft və qaz quyularının qazılmasında istehsal potensialından istifadənin iqtisadi problemləri [Mətn]: iqtisad e. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /M. Atakişiyev; Azərb. Döv. Neft Akad. -B., 1999. - 294 s.

 

Atakişiyeva Nigar Nazim qızı. Kommersiya müəssisələrinin maliyyə hesabatlarının formalaşmasının metodologiyası və praktikası [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.5303.01 N. N. Atakişiyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2014.- 194, [12] s.

 

 

Babayev Ədalət Mikayıl oğlu. Bank əməliyyatlarının vergiyə cəlb edilməsinin təkmilləşdirilməsi yolları [Mətn]: iqtisad e. n. e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.10. Ə. M. Babayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2012.- 136 s.

 

Babayev Fərid Fikrət oğlu. Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac potensialı və onun stimullaşdırılması məsələləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /F. F. Babayev; Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqt-tı və Təşkili İn-tu.- B., 2007.- 161 s., cədv.

 

Babayev Fərid Fikrət oğlu. Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac potensialı və onun stimullaşdırılması məsələləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu.-B., 2007.- 20 s.

 

Babayev Lütvəli Babaəli oğlu. İqtisadi tənzimləyicilər əsasında sənaye müəssisələrinin idarə edilməsi: Mingəçevir kimya və neft-kimya müəssisələrinin timsalında [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2002.- 28 s.

 

Babayev Lütvəli Babaəli oğlu. İqtisadi tənzimləyicilər əsasında sənaye müəssisələrinin idarə edilməsi: Mingəçevir kimya və neft-kimya müəssisələrinin timsalında [Mətn]: iqtisad e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /L. B. Babayev; Azərb. Döv. Neft Akad.-B., 2002.- 161 s.

 

Babayev Mehman Telman oğlu. Azərbaycan Respublikasında əhalinin sosial müdafiə sisteminin maliyyə təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt.e.n.a.dər.a.üçün təq.ol.dis.: 08.00.10. /M.T. Babayev; Azərb.Respub.Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti. -B., 2006. -144 s.

 

Babayev Məzahir Talış oğlu. Sənaye müəssisələrinin iqtisadi potensiallarından istifadənin təşkili və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi: (Neft-qazçıxarmanın timsalında) [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /AMEA İqtisadiyyat Universiteti.-B., 2004.- 23 s.

 

Babayev Məzahir Talış oğlu. Sənaye müəssisələrinin iqtisadi potensiallarından istifadənin təşkili və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi (Neft-qazçıxarmanın timsalında) [Mətn]: iqtisad e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis. /M. T. Babayev; Azərb. Döv. Neft Akad.- B., 2004.- 178

 

Babayev Nizami Qumalat oğlu. Müasir şəraitdə tikintinin idarə edilməsinin bazar modelinin formalaşdırılması [Mətn] : iqtisad e. namizədi l. dər. . üçün dis.: 08.00.05 /N. Q. Babayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti .-B., 2009. - 155 s.

 

Babayev Səbri Namizəd oğlu. Azərbaycan sənayesində sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılması: (metallurgiya sənayesinin timsalında) [Mətn]: İqtisad .n..dər. lmaq üçün təqdim edilmiş dis-nin vtoreferatı: 08.00.05. , İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2002.- 26 s.

 

Babayev Səbri Namizəd oğlu. Azərbaycan sənayesində sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılması (metallurgiya sənayesinin timsalında) [Mətn]: iqtisad . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /S. N. Babayev; , İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2002.- 165 s.

 

Babayev Telman Qurban oğlu. Aqrar sahədə özəl qurumların formalaşması və inkişafının iqtisadi problemləri (Azərbaycan Respublikasının materialları əsasında) [Mətn]: iqt. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. T. Q. Babayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2012.- 295 s.

 

Babayev Tural Söhbət oğlu. Azərbaycanın xarici ticarət potensialının genişləndirilməsində investisiya amilinin rolu [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. T. S. Babayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2014.- 196 s.

 

Babayev Turqan Xəlil oğlu. Azad sahibkarlığın idarə edilməsi sistemi və bazar iqtisadiyyatı şəraitində rəqabət: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.-B., 1999.- 26 s.

 

Babayev Turqan Xəlil oğlu. Azad sahibkarlığın idarə edilməsi sistemi və bazar iqtisadiyyatı şəraitində rəqabət [Mətn]: iqtisad e.n.a.dər.a.üçün dis.: 08.00.05. /T. X. Babayev; Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 1999.- 137 s.

 

Babayeva Vüsalə Musa qızı. Aqrobiznesin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol.dis.: 5312.01. V. M. Babayeva ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2017.- 144 s.

 

Bağırov Aləm Məhərrəm oğlu. Bazar münasibətləri şəraitində Naxçıvan Muxtar Respublikası sənayesinin inkişafı və ərazi təşkili problemləri [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /A. M. Bağırov ; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2010.- 169 s.

 

Bağırov Eldəniz Dilavər oğlu. Azərbaycan Respublikasında nağd pul dövriyyəsinin təşkili problemləri [Mətn] : iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.10. E. D. Bağırov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2009.- 137 s.

 

Bağırov Elnur Adil oğlu. Maliyyə təşkilatlarında heyətin idarə edilməsi (Naxçıvan MR banklarının timsalında) [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5311.01. E.A.Bağırov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2015.- 149 s.

 

Bağırov Nurlan Aslan oğlu. Azərbaycanda regional inkişaf proqramlarının hazırlanması və tətbiqinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /N. A. Bağırov; Sumqayıt Döv. Un-ti.- B. 2007.- 166 s., cədv.

 

Bağırov Vüqar Yusif oğlu. Azərbaycanda bazar münasibətlərinin formalaşmasında bank sisteminin rolu [Mətn]: iqt. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /V. Y. Bağırov; BDU.-B., 2002.- 124 s.

 

Bağırova İradə Vətən qızı. Gömrük işinin təşkilinin regionların sosial iqtisadi inkişafı ilə əlaqələndirilməsi məsələləri (Naxçıvan MR timsalında) iqt. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /İ. V. Bağırova ; AMEA, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2011.- 150 s.

 

Bağırzadə Elşən Rəsul oğlu. Qeyri-rəsmi iqtisadiyyatın leqallaşdırılmasının əsas istiqamətləri [Mətn]: iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5308.01. E. R. Bağırzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2013.- 163 s.

 

Baxışov Azər Sirac oğlu. Emal sənayesi müəssisələrinin rəqabətqabiliyyətliyinin təmin olunmasının strateji istiqamətləri [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5309.01. A. S. Baxışova ; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2013.- 163 s.

 

Balayev Süleyman Rafail oğlu. Azərbaycanın maşınqayırma müəssisələrində lizinq mexanizminin formalaşması yolları [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5312.01 S. R. Balayev ; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- B., 2014.-150 s.

 

Baloğlu Mutlu Hüseyin oğlu. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru-kəmərinin Türkiyənin sosial-iqtisadi inkişafına təsiri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5310.01. M. H. Baloğlu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Un-ti.-B., 2016.- 144 s.

 

Bayramov Əvəz İslam oğlu. Heyvandarlıq məhsulları bazarının təşəkkülü və inkişafı xüsusiyyətləri [Mətn]: iqtisad e.n. a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis: 08.00.05. /Ə. İ. Bayramov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.-B., 1995.- 175 s.

 

Bayramov Əvəz İslam oğlu. Heyvandarlıq məhsulları bazarının təşəkkülü və inkişafı xüsusiyyətləri [Mətn]: İqtisad e.n. a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B., 1995.- 25 s.

 

Bayramov Qubad. Xarici iqtisadi fəaliyyətin uçotu və təhlili problemləri [Mətn]: iqtisad .n..dər. almaq üçün təqdim edilmiş dis.: 08.00.12. /Q. Bayramov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.-B., 1998.- 204 s.

 

Bayramov Müşviq Biniyyət oğlu. Müasir dövrdə Azərbaycanın neft sənayesində investisiya və infrastruktur siyasətinin regional problemləri [Mətn]: iqt. . n. . dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /M. B. Bayramov; AMEA, İqt-at İn-tu.-B., 2003.- 154 s.

 

Bayramov Ülvi Əlipənah oğlu. Azərbaycan sənayesinin inkişafının regional aspektləri [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /Az. Resp. İqt. İn. Naz. İqt. İsl. Mərk.- B., 2005.- 148 s.

 

Bayramov Ülvi Əlipənah oğlu. Azərbaycan sənayesinin inkişafının regional aspektləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 22 s.

 

Bayramov Vüqar İbad oğlu. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın formalaşması və inkişafının maliyyə təminatı məsələləri [Mətn]: iqt. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 08.00.10. /V. İ. Bayramov; Azərb. Döv.t İqti. Un-ti.-B., 2002.- 141 s.

 

Bayramzadə Sevinc Əzim qızı. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində marketoloq əməyi və onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi [Mətn]: iqt. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 08.00.07. /S. Ə. Bayramzadə; Əmək və Sosial Problemlər Üzrə Elmi Tədqiqat Tədris Mərkəzi.-B., 2003.- 147 s.

 

Bayramzadə Yaşar Kərəm oğlu. Yanacaq-enerji sərvətlərindən istifadə və enerji sənaye kompleksinin inkişafı [Mətn] : iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5312.01. Y. K. Bayramzadə ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2013.- 155 s.

 

Beydiyeva Yaqut Zahid qızı. Kənd təsərrüfatı istehsal kooperativlərinin təşkilati-iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi: (Azərbaycan Respublikasının materialları üzrə) [Mətn]: iqtisad e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 08.00.05. /Y. Z.Beydiyeva; Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat İnstitutu . -B., 1999.- 165 s.

 

Bədəlov Cavid Əliyar oğlu. Azərbaycan sənayesinin innovasiya tipli inkişaf istiqamətlərinin formalaşması məsələləri (Elektroenergetika sektoru timsalında) [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /C. Ə. Bədəlov; Azərb. Texniki Un-ti.- B., 2007.- 180 s.

 

Bədəlov Cavid Əliyar oğlu. Azərbaycan sənayesinin innovasiya tipli inkişaf istiqamətlərinin formalaşması məsələləri (Elektroenergetika sektoru timsalında) [Mətn]: İqtisad e.n.a. dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Texniki Universiteti .-B., 2007.- 28 s.

 

Bədəlov Elnur Şakir oğlu. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalının iqtisadi vasitələrlə tənzimlənməsi [Mətn]: iqt. . n. . dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /E. Ş. Bədəlov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.- B., 2005.- 141 s.

 

Bədəlov Elnur Şakir oğlu. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalının iqtisadi vasitələrlə tənzimlənməsi [Mətn]: İqtisad .n..dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu.-B., 2005.- 29 s.

 

Bədəlov Əlixan Mehman oğlu. Regional nəqliyyat xidmətinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri (Lənkəran regionu timsalında) [Mətn]: iqt. . n. . dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /Ə. M. Bədəlov; Lənkəran Döv. Un-ti.- B., 2006.- 139 s.

 

Bədəlov Əlixan Mehman oğlu. Regional nəqliyyat xidmətinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri (Lənkəran regionu timsalında) [Mətn]: İqtisad .n.. dər. almaq üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Texniki Universiteti.-B., 2007.- 25 s.

 

Bədəlova Sevda Ağababa qızı. İnnovasiya iqtisadiyyatına keçid şəraitində real sektorun inkişafı məsələləri [Mətn] : iqtisad üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01 S. A. Bədəlova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2016.- 176 s.

 

 Bədirov Namiq Vaqif oğlu. Milli iqtisadiyyatın təşəkkülü şəraitində Azərbaycanın xarici iqtisadi fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi: İqtisad .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2002.- 26 s.

 

Bəkirova Vüsalə Hamlet qızı. Yanacaq-enerji kompleksi sahələrində investisiya sinergiyasının idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi yolları [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5304.01 V. H. Bəkirova ; Elm və Təhsil Mərkəzi "Təfəkkür" Un-ti.- B., 2016.- 154 s.

 

Bəşirov Fuad Hidayət oğlu. İqtisadiyyatın real sektorunun davamlı inkişafında sahibkarlığın strateji rolunun artırılması problemləri (Azərbaycan Respublikasının tikinti materialları sənayesi sektorunun timsalında) [Mətn] : iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01 F. H. Bəşirov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- Gəncə ., 2016.- 174 s.

 

Bingöl Zəkəriyyə Müslüm oğlu. Türkiyənin Aralıq dənizi bölgəsində turizmin inkişafının tənzimlənməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. Z. M. Bingöl ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Turizm və Menecment Un-ti.-B., 2017.- 157 s.

 

Binnətov Arif Cavad oğlu. Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarında rieltor xidmətlərinin təşəkkülü və inkişafı [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. A. C. Binnətov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2016.- 153 s.

 

Bölek Berrin Mutlu qızı.Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri [Mətn] :iqtisad e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.14 B. M. Bölek ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Un-ti.-B.,2013.-181 s

 

Bölek Uğur Arif Erdoğan oğlu. Azərbaycan və Türkiyə arasında investisiya əməkdaşlığının inkişafı problemləri [Mətn]: iqtisad e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.14. U. A. E. Bölek ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Un-ti.-B., 2012.- 132 s.

 

 Cabbarov Ayətulla Suvahil oğlu. Azərbaycan neft maşınqayırma müəssisələrinin rəqabətqabiliyyətliliyinin formalaşması və inkişaf istiqamətləri [Mətn]: iqt. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 08.00.05 /A. S. Cabbarov; Azərb. Resp. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2009.- 149 s.

 

Cabbarov Əli Xeybər oğlu. Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri (Naxçıvan Muxtar Respublikası timsalında) [Mətn]: iqtisad e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /Ə. X. Cabbarov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Döv. Un-ti.- Naxçıvan., 2008.- 165 s.

 

Cabbarov İsmət İsmayıl oğlu. Aqrar-sənaye kompleksində lizinq münasibətlərinin iqtisadi-maliyyə mexanizminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (kənd təsərrüfatı) ixtisası üzrə fəls. d-ru . dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. İ. İ. Cabbarov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2012.- 165 s.

 

Cabbarova Kəmalə Sətdar qızı. Azərbaycan Respublikasında ərzaq mallarına tələbatın ödənilməsi problemləri [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. K. S. Cabbarova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2012.- 137 s. 

 

Cabbarzadə Müslüm Əli oğlu. Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və inkişafının regional problemləri (Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında) [Mətn]: iqt. . n. . dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /M. Ə. Cabbarzadə; Naxçıvan.Döv. Un-ti.-B , 2003.- 143 s.

 

Cahangirov Pənah Hamlet oğlu. Keçid iqtisadiyyatı şəraitində aqrar ixrac potensialının formalaşdırılması amilləri [Mətn]: iqt. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /P. H. Cahangirov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.- B., 2006.- 137 s.

 

Cahangirov Pənah Hamlet oğlu. Keçid iqtisadiyyatı şəraitində aqrar ixrac potensialının formalaşdırılması amilləri [Mətn]: İqtisad .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu.-B., 2006.- 25 s.

 

Camalov Hümbət Südeyib oğlu. Taxıl səpən maşınlarda anker-diskli cığıraçanların işçi parametrlərinin əsaslandırılması [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 05.20.01 /H. S. Camalov; Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfat nazirliyi, "Aqromexanika" elmi tədqiqat instit..-B., 2004.-133 s.

 

Cavadov Azad Malik oğlu. Yeni iqtisadi şəraitdə kommersiya bankları məhsul və xidmətlərinə qiymətqoyma və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 08.00.10. /A. M. Cavadov; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2002.- 134 s.

 

Cavadov Natiq Əli oğlu. Müasir şəraitdə aqrar sahədə struktur dəyişikliklərinin əsas istiqamətləri [Mətn] : iqtisad e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. N. Ə. Cavadov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirlyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-B., 2012.- 329 s.

 

Cavadova Mənsurə Nizam qızı. Avtomobil benzinlərinin istehsalı və realizasiyasının səmərəli yollarının tədqiqi [Mətn] : texn. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 05.17.07 ; 08.00.05. /M. N. Cavadova ; AMEA akad. Y. H. Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2011.- 170 s.

 

Cavadzadə Xəyyam Natiq oğlu. Kənd təsərrüfatında kredit ittifaqlarının formalaşdırlması mexanizminin təkmilləşdirilməsi iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /X. N. Cavadzadə ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2011.- 150 s.

 

Cəbrayılov İkram İsmayıl oğlu. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasəti və regionların inkişaf problemləri (Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında) [Mətn] : iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5311.01. İ. İ. Cəbrayılov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2012.- 144 s.

 

Cəfərov Aslan Məmmədhüseyn oğlu. Kənd təsərrüfatında marketinqin təşkilinin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /A. M. Cəfərov ; Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi, Azərb. Elmi Tədqiqat Kənd Təs-nın İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2009.- 141 s.

 

Cəfərov Turan Vəliyəddin oğlu. Yüngül sənaye sahələrində resursların səmərəli istifadə problemləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5312.01. T. V. Cəfərov ; AMEA, Naxçıvan Bölməsi.-Naxçıvan., 2015.- 26 s.

 

Cəfərov Turan Vəliyəddin oğlu. Yüngül sənaye sahələrində resursların səmərəli istifadə problemləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5312.01. T. V. Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-B., 2015.- 168 s.

 

Cəfərova Raibə Məmmədbağır qızı. Sahibkarlığın inkişafı şəraitində kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilməsi problemləri (pambıqçılıq təsərrüfatlarının materialları əsasında) [Mətn]: iqt. . n. l. dər. iddiası üçün olan dis.: 08.00.05. /R. M. Cəfərova; Aqrar Elm Mərkəzi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2004.- 150 s.

 

Cəfərova Raibə Məmmədbağır qızı. Sahibkarlığın inkişafı şəraitində kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilməsi problemləri: (Pambıqçılıq təsərrüfatlarının materialları əsasında) [Mətn]: İqtisad .n..dər. iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu.- B., 2005.- 26 s.

 

Cəfərova Şəhla Əli qızı. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində auditin analitik təminatı və onun təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.12. /Ş. Ə. Cəfərova; Azərb. Döv. İqti. Un-ti.- B., 2005.- 127 s.

 

Cəfərova Şəhla Əli qızı. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində auditin analitik təminatı və onun təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.12. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2007.- 26 s.

 

Cəlilov Ərəstun Nəsib oğlu. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun sosial-iqtisadi inkişafının prioritetləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 5312.01. Ə. N. Cəlilov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2015.-153 s.

 

Cəlilova Müslümə. Sosial sferanın inkişafının maliyyə-büdcə problemləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /M. Cəlilova; Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- B., 2004.- 157 s.

 

Çəngizi Keçeklu Xodaverdi Əsgər oğlu. Müasir şəraitdə İran və Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin inkişaf perspektivləri [Mətn] : fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 5310.01 X. Ə. Çəngizi Keçeklu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.-149 s.

 

Dadaşov Əfsər Əziz oğlu. Azərbaycan Respublikası təhsil sistemində kadr hazırlığı xərclərinin səmərəli istifadəsinin əsas istiqamətləri [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 Ə. Ə. Dadaşov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- B., 2010.- 160 s.

 

Dadaşov Fariz Qəribəli oğlu. Neft və qazçıxarma müəssisələrində istehsal sahibkarlığının formalaşdırılması problemləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 08.00.05. /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2008.- 138 s.

 

Dadaşova Kəmalə Seyfulla qızı. Neft-qaz kompleksində məhsulun rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsinin təşkilat-iqtisadi məsələləri [Mətn] : iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5312.01 K. S. Dadaşova ; Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İn-tu.- B., 2010.- 174 s.

 

Dadaşova Mətanət İdris qızı. Müəssisələrin bazar şəraitində fəaliyyətinin təmin edilməsi problemləri və onların aradan qaldırılması yolları [Mətn] : iqtisad e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. M. İ. Dadaşova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2009.- 168 s.

 

Dalqılıcov Elnur Azər oğlu. Elmi kadr potensialının formalaşması və istifadəsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri: (AMEA-nın timsalında) [Mətn]: iqtisad e. n. e. dər. a. üçün təqd. ol. dis.: 08. 00. 05. /E. A. Dalqılıcov; AMEA-nın İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2007.- 148 s.

 

Dilbazi Bəhruz Müseyib oğlu. Bazar münasibətləri şəraitində kənd təsərüfatına yararlı torpaqlardan istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri (Azərbaycan respublikasının materialları üzrə) [Mətn]: iqt. . n. l. dər. iddiası üçün olan dis.: 08.00.05. /B. M. Dilbazi; Az.ET KT İqt. və Təşkili İn-tu.-B., 1997.- 192 s.

 

Durmaz Şahin Hüseyn oğlu. Universitet - iş dünyası kontekstində keyfiyyətli təhsilin iqtisadi inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsi iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05 /Ş. H. Durmaz ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Un-ti.-B., 2012.- 198 s

 

Eminov Anar Nazim oğlu. Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə investisiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi problemləri iqt. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.14 /A. N. Eminov ; Azərb. Respub. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2010.- 167 s.

 

Erdal Ayhan Hüseyn oğlu. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində Türkiyə kapitalının Azərbaycan sənayesində rolu və inkişaf perispektivləri: İqtisad e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2002.- 30 s.

 

Erdal Ayhan Hüseyn oğlu. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində Türkiyə kapitalının Azərbaycan sənayesində rolu və inkişaf perispektivləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /A. H. Erdal; Qafqaz Universiteti.-B., 2002.- 153 s.

 

Eren Gültəkin.  Xarici investisiyaların Azərbaycanda məşğulluq probleminin həllinə təsiri (Türkiyə ilə müqayisədə) [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05 /G. Eren; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2003.- 167 s.

 

Eynalov Həzi Əsgərxan oğlu. Sahibkarlığın inkişafı şəraitində heyvandarlıq məhsulları istehsalının səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /H. Ə. Eynalov; Azərb. Elmi - Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqt-tı və Təşkili İn-tu.- B., 2005.- 183 s.

 

Eynalov Həzi Əsgərxan oğlu. Sahibkarlığın inkişafı şəraitində heyvandarlıq məhsulları istehsalının səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri [Mətn]: İqtisad .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Elmi - Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu.-B., 2005.- 24 s.

 

Eyniyev Mahir Tahir oğlu. Mənzil tikintisinin inkişaf strategiyasında infrastrukturun rolu və onun idarə edilməsi (Bakı şəhəri timsalında) [Mətn] : iqtisad e. üzrə fəls. d-ru l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /M. T. Eyniyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2009.- 156 s.

 

Eynullayev Nurəddin Əflatun oğlu. Regionun təbii-resurs potensialının təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi məsələləri (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu timsalında) iqt. üzrə fəls. d-ru . dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /N. Ə. Eynullayev ; Azərb. Resp. İqt. İnkişaf Nazirliyi, İqt. İslahatlar Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2011.- 161 s.

 

Eyyubov Kamran Yusif oğlu. Azərbaycan Respublikasında regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarının məşğulluq səviyyəsinə təsiri iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /K. Y. Eyyubov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 167 s.

 

Eyvazov Aqil Aftandil oğlu. Azərbaycan və Ukrayna Respublikaları arasında iqtisadi əlaqələrin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08. 00. 14. /A. A. Eyvazov; AMEA, İqt. İn-tu.-B., 2008.- 183 s.

 

Eyvazov Elçin Təhməz oğlu. Milli iqtisadiyyatın təhlükəsizlik sisteminin formalaşması problemləri [Mətn] : iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5311.01. E. T. Eyvazov ; AMEA, Naxçıvan Bölməsi.-Naxçıvan., 2013.- 156 s.

 

Eyvazov Fərid Dadaş oğlu. Azərbaycan Respublikası maşınqayırma müəssisələrinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi iqtisad e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /F. D. Eyvazov ; AMEA İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2009.- 168 s.

 

Eyvazova Nailə Kamal qızı. Xüsusi təsərrüfatçılıq şəraitində heyvandarlığın inkişaf problemləri [Mətn]: iqt. . n. l. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /N. K. Eyvazova; Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- B., 2005.- 156 s.

 

Eyvazova Nailə Kamal qızı. Xüsusi təsərrüfatçılıq şəraitində heyvandarlığın inkişaf problemləri [Mətn]: İqtisad .n..dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu.-B., 2005.- 22 s.

 

Eyvazzadə Yasəf Tofiq oğlu. İstehsal menecmenti və neftçıxarmada avadanlığa texniki qulluğun səmərəliliyinin yüksəldilməsi [Mətn] : iqt. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. Y. T. Eyvazzadə ; Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti, "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İn-tu.B., 2010.- 172 s.

 

Əbdullah Rəhimlu Benis. İran İslam Respublikasının iqtisadi inkişafında kiçik sənayenin rolu və perspektivi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.14. Əbdullah Rəhimlu Benis; AMEA, Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2013.- 193 s.

 

Əbdülhəsənov Tural Tofiq oğlu. Kənd təsərrüfatının investisiya cəlbediciliyinin artırılması istiqamətləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. T. T. Əbdülhəsənov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2016.- 157 s.

 

Əbdürəhmanova Mehriban Şaban qızı. Aqrar sektorda sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları [Mətn]: iqtisadi . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 08.00.05 /M. Ş. Əbdürəhmanova; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.- B., 2004.- 134 s., [12] s., cədvəl

 

Əfəndi Elvin Namiq oğlu. İqtisadi artım ilə yoxsulluq səviyyəsi arasında əlaqənin iqtisadi-riyazi üsullarla tədqiqi [Mətn]: iqt. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 08.00.13. /E. N. Əfəndi; Azərb. Resp. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2007.- 140 s.

 

Əfəndiyev Anar İsrayıl oğlu. Neft sənayesi müəssisələrində sənaye auditinin təşkili və idarə edilməsi [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /A. İ. Əfəndiyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2004.-117 s.

 

Əfəndiyev Anar İsrayıl oğlu. Neft sənayesi müəssisələrində sənaye auditinin təşkili və idarə edilməsi [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2005.- 22 s.

 

Əhmədov Bağış Sabir oğlu. Müştərək müəssisələrin yaradılması və sənayenin inkişafında onların rolunun artırılması problemləri [Mətn]: iqtisad e. n. a. dər.al.üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /AEA İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2000.- 147 s.

 

Əhmədov Behbud Əhməd oğlu. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycan Respublikası neft-emalı sənayesinin inkişaf problemləri və onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları [Mətn] : iqt. . d-ru l. dər. . üçün təqd. ed. dis.: 08.00.05. /B. Ə. Əhmədov ; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2008. -325, [11] s.

 

Əhmədov Elşən Abdulxalıq oğlu. Bazar iqtisadiyatı münasibətlərinə keçid şəraitində meyvə-tərəvəz yarımkompleksində inteqrasiya əlaqələrinin təkminləşdirilməsi (Azərbaycan respublikasının materialları əsasında) [Mətn]: İqtisad .n..dər. iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnistitutu.- B., 1996.- 21 s., cəd.

 

Əhmədov Elşən Abdulxalıq oğlu. Bazar iqtisadiyatı münasibətlərinə keçid şəraitində meyvə-tərəvəz yarımkompleksində inteqrasiya əlaqələrinin təkminləşdirilməsi (Azərbaycan respublikasının materialları əsasında) [Mətn] : iqtisad . n.
. dər. iddiası üçün olan dis.08.00.05. /
E. A. Əhmədov; Az. Resp.KTN S.Ağamalıoğlu ad. AZKTA.-B., 1996.- 179 s..

 

Əhmədov Famil Talverdi oğlu. Aqrar bazarın formalaşmasında istehsal potensialından səmərəli istifadənin rolu (Lənkəran iqtisadi rayonu timsalında) [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08. 00. 05. /F. T. Əhmədov; Azərb. Resp., Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2009.- 153 s.

 

Əhmədov Mirağa Məhərrəm oğlu. Xarici ticarət əlaqələrinin formalaşması xüsusiyyətləri və onların təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. . n. l.dər.. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /M.M. Əhmədov; Azərb. Döv. İqtisad Un-ti.- B., 2006.- 128, [2] s., cədv.

 

Əhmədov Möhübbət Zaməddin oğlu. Qeyri-səlis zaman sıraları əsasında proqnozlaşdırma [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 3338.01. M. Z. Əhmədov ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.-B., 2016.- 22 s.

 

Əhmədov Möhübbət Zaməddin oğlu. Qeyri-səlis zaman sıraları əsasında proqnozlaşdırma [Mətn]: tex. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3338.01. M. Z. Əhmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti.-B., 2016.- 158, [1] s.

 

Əhmədov Nazim Hidayət oğlu. Azərbaycanda keçid iqtisadiyyatı şəraitində istehlak bazarının formalaşması problemləri [Mətn]: iqtisad . d. l.dər. . üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /N. H.Əhmədov; ARİİN İqtisadi İslahatlar Mərkəzi Naxçıvan bölməsi.- B., 2006.- 291 s.

 

Əhmədov Nazim Hidayət oğlu. Azərbaycanda keçid iqtisadiyyatı şəraitində istehlak bazarının formalaşması problemləri [Mətn]: İqtisad . d..dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın vtoreferatı: 08.00.05. /AMEA Naxçıvan bölməsi.-B., 2006.- 48 s.

 

Əhmədov Zaur. Azərbaycan Respublikasının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında aqrar-sənaye kompleksinin rolu [Mətn] iqtisadiyyat e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /Z. Əhmədov; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- B., 2004.- 152, [1] s., cədv.

 

Əhmədova Əkimə Əmir qızı. Əmtəəlik məhsullar ixracının artırılması istiqamətləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /Ə. Ə. Əhmədova; Azərb. Resp. Kənd Təs-tı Nazirlyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təs-nın İqt-tı və Təşkili İn-tu.-B., 2009.- 170 s.

 

Əhmədova Sədaqət Elman qızı. Regionların əmək potensialı və ondan səmərəli istifadə edilməsi istiqamətləri (Azərbaycan Respublikasının materialları üzrə) [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08. 00. 05. /S. E. Əhmədova; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2007.- 159 s.

 

Əhmədova Təranə Mütəllim qızı. Neftqazçıxarmada investisiya prosesinin idarə edilməsinin təşkilati-iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-ya işinin avtoreferatı: 5312.01. T. M. Əhmədova; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2016.- 24 s.

 

Əhmədova Təranə Mütəllim qızı. Neftqazçıxarmada investisiya prosesinin idarə edilməsinin təşkilati-iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi [Mətn] : iqt. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01 T. M. Əhmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.- Sumqayıt., 2016.- 141 s

 

Əhmədova Turanə Vahid qızı. İstehsal vasitələri bazarının infrastrukturunun formalaşması xüsusiyyətləri və inkişaf problemləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5308.01.T.V. Əhmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2016.- 187 s.

 

Əhmədzadə Emin Nemət oğlu. Kənd təsərrüfatının intensiv inkişafının tənzimlənməsi mexanizminin formalaşması [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. E. N. Əhmədzadə ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2014.- 126 s.  

 

Əhmədzadə Kənan Novruz oğlu. Azərbaycanın neft hasilatı sənayesində renda münasibətlərinin tədqiqi [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /K. N.Əhmədzadə; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- B., 2006.- 124, [8] s.

 

Əhmədzadə Kənan Novruz oğlu. Azərbaycanın neft hasilatı sənayesində renta münasibətlərinin tədqiqi: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2006 .- 28 səh.

 

Əhmədzadə Kukiya Nəqşin Məhəmməd qızı. İran İslam Respublikasının şimal-qərb bölgəsinin təbiət abidələri və onların geoturizm məqsədilə tədqiqi [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5401.01. K. N. M. Əhmədzadə ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2016.- 148 s.

 

Əjdərov Təhmasib. Azərbaycan Respublikasında bazar islahatlarının aparılmasında vergi mexanizminin rolu [Mətn]: iqti. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /T. Əjdərov; AzEA İqtisad İn-tu.-B., 1996.- 167 s.

 

Əkbər Sabir Əhməd oğlu. İran İslam Respublikasında qeyri-neft sənaye sahələrinin inkişafı problemləri [Mətn] : iqtisad üzrə fəlsəfə d-ru a. dər. al. üçün dis.: 5312.01 ; 5310.01 S. Ə. Əkbər ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.- B., 2017.- 153 s.

 

Əkbərli Əli Zeyni oğlu. Şəhər bələdiyyələrində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5308.01. Ə. Z. Əkbərli ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2014.- 158 s.

 

Əkbərov Malik Şahbaz oğlu. Azərbaycan Respublikasında birbaşa vergilər və onların təkmilləşdirilməsi yolları [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.10. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2001.- 26 s.

 

Əkbərov Malik Şahbaz oğlu. Azərbaycan Respublikasında birbaşa vergilər və onların təkmilləşdirilməsi yolları [Mətn]: iqtisad e. n.al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.10. /M. Ş.Əkbərov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2001.- 151 s.

 

Əkbərov Taleh Balağa oğlu. Sahibkarlıq fəaliyyətində stimullaşdırıcı amillərdən istifadənin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5307.01 T. B. Əkbərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 173 s.

 

Ələkbərov Əşrəf Umud oğlu. Regionda ərzaq bazarının formalaşması və inkişafı (Naxçıvan Muxtar Respublikasının materialları əsasında) [Mətn]: iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5311.01. Ə. U. Ələkbərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2012.- 156 s.

 

Ələkbərov Əvəz Əkbər oğlu. Bazar münasibətləri şəraitində Azərbaycanda sosial sığorta sisteminin formalaşması və inkişafı problemləri [Mətn]: iqt. . n. l.dər..üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /Ə. Ə. Ələkbərov; Əmək və Sosial Problemlər Üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi.-B., 2003.- 184 s.

 

Ələkbərov Rövşən Elmidar oğlu. Müasir şəraitdə kooperasiyanın təşkilati mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi [Mətn] : iqt. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5308.01 R. E. Ələkbərov ; "AZƏRİTTİFAQ", Azərb. Kooperasiya Un-ti.- B., 2017.- 159 s.

 

Ələsgərov Natiq Laçın oğlu. Azərbaycan neft sənayesində müştərək müəssisələrin formalaşması və birgə fəaliyyətin təkminlləşdirilməsinin iqtisadi problemləri [Mətn]: iqt. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /N. Ələskərov; Azərb. Resp. EA İqtisadiyyat İn-tu.-B., 1999.- 154 s.

 

Ələsgərova Flora Qəməndər qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sahənin sosial-iqtisadi inkişafının proqnozlaşdırılması [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5312.01. F. Q. Ələsgərova ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2014.- 179, [12] s.  

 

Əlibəyov Nemət Vəlibəy oğlu. Azərbaycan Respublikasında kəndli (fermer) təsərrüfatlarının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsinin iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqtisad . n. l. dər.a. üçün təq. ol.dis.: 08.00.05. /N. V. Əlibəyov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu.-B., 2003.- 143 s.

 

Əlipur Həmidrza Məhəmmədtağı oğlu. Şərqi Azərbaycan əyalətinin iqtisadiyyatının inkişafı və onu təmin edən amillər [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /H. M. Əlipur; AMEA, İqt. İn-tu.- B., 2007.- 132 s., cədv.

 

 Əlirzayev Emin Əli oğlu. Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında qeyri-dövlət maliyyə resurslarının formalaşması və idarə olunması [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08. 00. 05. /E. Ə. Əlirzayev; Azərb. Respub. Kənd Təsər. Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsər. İqt-tı və Təşkili İn-tu.-B., 2009.- 156 s.

 

Əlirzayev Kərim Cəfəralı oğlu. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələrinin gömrük-tarif tənzimlənmə sistemi və onun təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.14. /K. C. Əlirzayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B., 2005.- 243 s., cədvəl.

 

  Əlirzayev Kərim Cəfəralı oğlu. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələrinin gömrük-tarif tənzimlənmə sistemi və onun təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.14. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2006.- 25 s.

 

Əlirzayeva Təranə Əli qızı. Azərbaycan Respublikasında əhali gəlirlərinin formalaşması və idarə olunmasının maliyyə mexanizmləri [Mətn]: iqtisad . n. l. dər.. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /T. Ə.Əlirzayeva; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B., 2005.- 171 s.

 

Əliyev Aqşin Vüqar oğlu. Ümumdünya ticarət təşkilatının Azərbaycanın kənd təsərrüfatının iqtisadi inkişafına təsirinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5312.01. A. V. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Odlar Yurdu Un-ti.-B., 2015.- 159 s.

 

Əliyev Araz İsmayıl oğlu. Sahibkarlığın və regionların iqtisadi inkişafında bankların korporativ idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsi iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /A. İ. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2012.- 142 s.

 

Əliyev Arif Bəylər oğlu. İqtisadiyyatın aqrar sektorunda bazar infrastrukturunun formalaşması və inkişafın əsas istiqamətləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis: A. B. Əliyev ; Azərb. Kooperasiya Un-ti.-B., 2013.- 146 s.

 

Əliyev Arif Lütvəli oğlu. Azərbaycan sənayesində xarici və daxili investisiyalardan səmərəli istifadə problemləri [Mətn]: iqtisad . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /A. L.Əliyev; AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2004.- 156 s.

 

Əliyev Elçin Alastun oğlu. İpoteka mənzil tikintisində maliyyə resurslarının formalaşdırılması istiqamətləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru a. e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. E. A. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2016.- 145 s. 

 

Əliyev Etibar Əli oğlu. Kənd əhalisinin sosial müdafiəsinin və əmək bazarının formalaşdırılmasının iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqtisad e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /E. Ə. Əliyev; Azərb. Respub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2007.- 188 s.

 

Əliyev Etibar Mahmud oğlu. Azərbaycanda səmərəli aqrar bazarın və aqromarketinq xidmətlərinin formalaşdırılması [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /E. M. Əliyev; Azərb. Resp. K/T Nazirliyi, Azərb. Elmi Tədqiqat K/T/ İqt. və Təşkili İn-tu.- B., 2007.- 144 s., cədv.

 

Əliyev Əjdər. Azərbaycan regionlarında kənd təsərrüfatında sahibkarlığın fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis: 08.00.05. /Ə. Əliyev; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2004.- 149 s.

 

Əliyev Ələkbər Məhəmməd oğlu. Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılmasının strateji problemləri [Mətn]: İqtisad .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. / İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2005.-50 s. 

 

Əliyev İlqar İmran oğlu. Azərbaycanda ərazinin sosial-iqtisadi inkişafında bələdiyyələrin rolu [Mətn] : iqtisad e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 İ.İ.Əliyev ; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2008.- 162 s.

 

Əliyev Kərəm Qara oğlu. Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafının regional problemləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis: 08.00.05. /K. Q. Əliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B., 2004.- 136 s.

 

Əliyev Malik Mehman oğlu. Azərbaycan Respublikasında daxili auditin təşkilinin müasir vəziyyəti və onun inkişaf istiqamətləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər.a.üçün təq. ol. dis.: 08.00.12. /M. M.Əliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B., 2004.- 160 s.

 

Əliyev Məhəmməd Ələkbər oğlu. Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılmasının strateji problemləri [Mətn]: iqtisad . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /M. Ə. Əliyev; zərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2003.- 162 s.

 

Əliyev Müseyib Fayaz oğlu. Bazar münasibətləri şəraitində bankların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri (Kommersiya banklarının timsalında) [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.10. /M. F. Əliyev; AMEA İqtisad İn-tu.-B., 2003.- 130 s.

 

Əliyev Müseyib Fayaz oğlu. Bazar münasibətləri şəraitində bankların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri: (Kommersiya banklarının timsalında) [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.10. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2005.- 25 s.

 

Əliyev Namət Faiz oğlu. Azərbaycan Respublikasının pambıq emalı üzrə sənaye kompleksində iqtisadi əlaqələrin optimallaşdırılması [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. al. üçün dis.: 08.00.13. /N. F. Əliyev; Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsər. iqtisadiyyatı və təşkili İn-tu.-B., 1995.- 181 s.

 

Əliyev Namət Faiz oğlu. Azərbaycan Respublikasının pambıq emalı üzrə sənaye kompleksində iqtisadi əlaqələrin optimallaşdırılması [Mətn]: İqtisad e.n. a.dər.a.üçün dis-nın avtoreferatı: 08.00.13. /Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B., 1995.- 27 s.

 

Əliyev Natiq Aqa Əmi oğlu. Azərbaycan neft-qaz sənaye kompleksinin perspektiv inkişafının idarə edilməsi problemləri [Mətn]: iqtisad e. d-ru al. dər. a. üçün dis.: 08.00.05. /N. A. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Ak-sı. -B., 2008. -333 s.

 

Əliyev Nəbi Etibar oğlu. Kənd təssərüfatının makroiqtisadi tənzimlənməsi və onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru . dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. N. E. Əliyev ; Azərb. Respub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-Gəncə., 2012.- 139 s.

 

Əliyev Nicat Mahir oğlu. Neftçıxarmada istehsal xərclərinin azaldılmasının iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. N. M. Əliyev ; Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti, "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İn-tu.-B., 2013.- 160 s.

 

  Əliyev Rafiq Mahmud oğlu. Neft və qaz sənayesi sistemində maliyyənin idarə edilməsində optimal manevretmə problemləri [Mətn]: iqtisad . n. l. dər. . üçün dis.: 08.00.10. /R. M. Əliyev; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2004.- 353 s.

 

   Əliyev Ramil Çingiz oğlu. Elmtutumlu sənaye istehsalının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi [Mətn] : iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 5312.01 R. Ç. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2018.- 26 s.

 

Əliyev Ramil Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan Respublikasında tikinti sektorunun inkişafında maliyyə-vergi sisteminin rolu və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru . dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /R. M. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2011.- 140 s.

 

Əliyev Ramil Teyyub oğlu. Azərbaycanın neftqazçıxarma sənayesində sahibkarlığın inkişafının sosial-iqtisadi problemləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /R. T. Əliyev; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2008.- 219 s. 

 

Əliyev Rasim Vaqif oğlu. Sahibkarlığın inkişafı şəraitində istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları (Aqrar sahənin materialları əsasında) [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. R. V. Əliyev ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatınn İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2007.- 145 s. 

 

Əliyev Rauf Rəhim oğlu. Aqrar sahədə əmək ehtiyatlarının məşğulluğunun yüksəldilməsi problemləri [Mətn]: iqtisad e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis: 08.00.05. /R. R.Əliyev; Əmək və Sosial Problemlər Üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi.-B., 2004.-146 s.

 

Əliyev Rauf Rəhim oğlu. Aqrar sahədə əmək ehtiyatlarının məşğulluğunun yüksəldilməsi problemləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu.-B., 2005- 23 s.

 

Əliyev Rəhim İsmayıl oğlu. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasında pul-kredit sisteminin rolu və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri iqt. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /R. İ. Əliyev ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2010.- 156 s.

 

Əliyev Rəşad Fəxrəddin oğlu. Lənkəran regionunda subtropik bitkiçiliyin ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi və ekoloji problemləri [Mətn]: coğrafiya e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.24 /R. F. Əliyev; AMEA Akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.-B., 2003.- 138 s.

 

Əliyev Rəşad Yavər oğlu. İnnovasiyaların tətbiqi ilə müəssisələrin çeşid fəaliyyətinin modelləşdirilməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5302.01. R. Y. Əliyev ; Qafqaz Un-ti.-B., 2016.- 127 s.

 

Əliyev Rəşad Zəbərxan oğlu. Reklam biznesinin modelləşdirilməsi [Mətn]: iqt. e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 08.00.13. /R. Z. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2007.- 154, [1] s., cədv., şək.

 

Əliyev Sahib Bayram oğlu. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar bölmədə sahələrarası əlaqələrin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqtisad . n. . dər. . üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /S. B. Əliyev; Azərbaycan Elmi -Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu B., 2005.- 143 s.

 

Əliyev Samir Ramiq oğlu. Aqrar sahədə resusrs bazarının tənzimlənməsi məsələləri (Azərbaycan Respublikasının materialları üzrə) [Mətn] : fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. S. R. Əliyev ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2010.- 122 s.

 

Əliyev Şəfa Tiflis oğlu. Xüsusi iqtisadi zonaların təşkili və inkişaf perspektivləri [Mətn]: iqt. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5307.01. Ş. T. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2015.- 350, [4] s. 

 

Əliyev Şəmsəddin Camalxan oğlu. Aqrar-sənaye kompleksi sistemində bazar münasibətlərinin formalaşmasının əsas istiqamətləri: (Azərbaycan Respublikasının materialları üzrə) [Mətn]: iqt. . n. . dər. iddiası üçün olan dis.: 08.00.05. /Ş. c. Əliyev; Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsər. İqt. və Təşkili İn-tu.-B., 1998.- 167 s.

 

Əliyev Vüqar İsmayıl oğlu. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətinin tənzimlənməsində gömrük tariflərinin tətbiqi problemləri [Mətn]: İqtisad . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /V. İ. Əliyev ;Bakı Dövlət Un-ti.-B., 2005.- 174 s.

 

Əliyev Vüqar İsmayıl oğlu. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətinin tənzimlənməsində gömrük tariflərinin tətbiqi problemləri [Mətn]: İqtisad .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 30 s.

 

Əliyev Vüqar Namiq oğlu. Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda ixrac potensialından istifadənin tənzimlənməsi problemləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər.iddiası üçün təq. ed. dis. 5304.01 V. N. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2015.- 146 s.

 

Əliyev Vüqar Rəhim oğlu. Azərbaycan Respublikasının gömrük işi sferasında ümumdünya gömrük təşkilatı ilə əməkdaşlığının əsas istiqamətləri və inkişaf meylləri [Mətn]: iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5308.01. V. R. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 152 s.

 

Əliyev Ziyafət Əsgər oğlu. Əməyin ödənilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi (Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin misalında) [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.07. /Z. Ə. Əliyev; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 1997.- 111 s.

 

Əliyeva Aygün Hüseynəli qızı. Azərbaycan Respublikasında ərzaq bazarının transformasiya problemləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. A. H. Əliyeva; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2013.- 154 s. 

 

Əliyeva Firuzə Nəcəf qızı. Müasir şəraitdə iqtisadiyyatın tənzimlənməsi mexanizmində maliyyələşdirmənin təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis. 5308.01 F. N. Əliyeva; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2012.- 147 s.

 

Əliyeva Gülbəniz Tofiq qızı. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın neft maşınqayırmasında kooperasiya əlaqələrinin inkişafının səmərəliliyi [Mətn]: iqt. e . n. a. dər. al. üçün dis.: 08.00.05. /G. T. Əliyeva; AEA, İqtisadiyyat İn- tu.-B., 1995.- 133 s. 

 

Əliyeva Gülbəniz Tofiq qızı. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın neft maşınqayırmasında kooperasiya əlaqələrinin inkişafının səmərəliliyi [Mətn]: İqtisad e.n. a.dər.a.üçün yazılmış dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /AEA. İqtisadiyyat İnstitutu.- B., 1995.- 27 s.

 

Əliyeva Heyran Sədaqət qızı. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin qeyri-səlis modeli [Mətn] : iqt. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.13. /H. S. Əliyeva ; AMEA, Kibernetika İn-tu.-B., 2010.- 125 s.

 

Əliyeva Şəms Teyyub qızı. Azərbaycanda kiçik və orta biznesin inkişafı və əhalinin məşğulluq problemləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /Ş. T. Əliyeva; Azərb. Dövlət Neft Akad.- B., 2004.- 189, [1]s.

 

Əliyeva Şəms Teyyub qızı. Azərbaycanda kiçik və orta biznesin inkişafı və əhalinin məşğulluq problemləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /AMEA İqtisadiyyat İnstitutu. -B., 2004. -26 s.

 

Əliyeva Təhminə Tahir qızı. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin formalaşması və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5301.01. T. T. Əliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2011.- 169 s. 

 

Əliyeva Yasəmən. Kənd təsərrüfatında sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması [Mətn]: iqtisadiyyat e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /Y. Əliyeva; AMEA İqtisadiyyat İn-tu.- B., 2004.- 150 s.

 

Əlizadə Asif Həmid oğlu. Ərzaq bazarının qorunmasının iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər.a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /A. H. Əlizadə; Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.- B., 2006.- 133 s., cədvəl.

 

Əlizadə Asif Həmid oğlu. Ərzaq bazarının qorunmasının iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi[Mətn]: İqtisad e.n. a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05 /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu.-B., 2006.- 24 s.

 

 

 

Əlizadə Namiq Zahid oğlu. Azərbaycan regionlarında istehlak malları bazarının inkişafının təkmilləşdirilməsi iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. /N. Z. Əlizadə ; Azərb. Kooperasiya Un-ti.-B., 2011.-150 s.

 

 

Əlizadə Rahim Ələkbər oğlu. Bazar münasibətləri şəraitində transaksion xərclərin strukturunun təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyinin yüksəldirilməsi (Kənd təsərrüfatı məhsulları emalı sahəsi timsalında) [Mətn] : fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. R. Ə. Əlizadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2009.- 129 s.

 

 

Əmiraslanov Azər Kamal oğlu. Bazar münasibətləri şəraitində iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi problemləri [Mətn]: iqtisad e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /A. K. Əmiroslanov; Azərb. Resp. EA İqtisadiyyat İn-tu.-B., 1996.- 148 s.

 

 

Əmiraslanova Dilarə Əmiraslan qızı. Neft-kimya müəssisələrinin iqtisadi potensialı və ondan istifadənin yaxşılaşdırılması yolları [Mətn] : iqt. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5311.01 D.Ə.Əmiraslanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.- Sumqayıt., 2017.- 171 s.

 

 

Əmrahov Vahid Tofiq oğlu. Aqrar bazarın iqtisadi vasitələrlə tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi (Azərbaycan Respublikasının materialları əsasında) [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. iddiası üçün olan dis.: 08.00.05. /V. T. Əmrahov; Azərb. Resp. K/T Naz. Azərb. Dövlət Kənd Təsər. Akad.-Gəncə., 1999.- 140 s.

 

 

Əsədov Aqil. Avtomobil nəqliyyatının sənaye xarakterli infrastruktur müəssisələrinin iqtisadi inkişafının qiymətləndirilməsi [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /A.Əsədov; Azərb.Texniki Un-ti.-B., 2004.- 148 s.

 

Əsədov Aqil. Avtomobil nəqliyyatının sənaye xarakterli infrastruktur müəssisələrinin iqtisadi inkişafının qiymətləndirilməsi [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /A.Əsədov; Azərb.Texniki Un-ti.-B., 2005.- 24 s.

 

 

Əsədov Ədalət Məhyəddin oğlu. Regionlarda xidmət sahibkarlığının inkişafı (nəqliyyat sektorunun timsalında) [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. Ə. M. Əsədov ; Azərb. Kooperasiya Un-ti.-B., 2011.- 146 s.

 

Əsgərov Abdulla Çingiz oğlu. Aqrar istehsalın intensiv inkişafının iqtisadi-ekoloji səmərəliliyi [Mətn] : fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /A. Ç. Əsgərov ; Azərb. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsər.-nın İqt.-ı və Təşkili İn-tu.-B., 2010. 130 s.

 

Əsgərov Ağamir Mirəsgər oğlu. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan əhali qruplarının məşğulluğunun təmin olunması problemləri (əlillərin timsalında) [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 5308.01 A. M. Əsgərov; Azərb. Resp. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Əmək və Sosial Problemlər Üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzi.-B., 2013.- 147 s.

 

Əsgərov Araz Hamlet oğlu. Regionların maliyyə resurslarının formalaşmasında stimullaşdırıcı vergi sisteminin tətbiqi problemləri [Mətn]: iqt. e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /A. H. Əsgərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- B., 2007.- 165 s., cədv., şək., xəritə.

 

Əsgərov Famil Arzuman oğlu. Bazar münasibətləri şəraitində kənd təsərrüfatı istehsalında iqtisadi üsulların tətbiqinin səmərəliliyi: Azərbaycan Respublikasının üzümçülük təsərrüfatlarının timsalında [Mətn]: iqtisad e. n. a. dər.al. üçün təq.
ed. dis.: 08.00.05. /
F. A. Əsgərov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı İq-tı və Təşkili İn-tu.-B., 1995.- 141 s.

 

Əsgərov Rüstəm Akif oğlu. Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşu və onun tənzimlənməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5308.01. R. A. Əsgərov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2016.- 30 s.

 

Əsgərov Rüstəm Akif oğlu. Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşu və onun tənzimlənməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5308.01. R. A. Əsgərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2016.- 145 s.

 

Əsgərov Şaiq Əhəd oğlu. Elektron informasiya vasitələrində reklam bazarının marketinq tədqiqi və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis: 08.00.05. /Ş. Ə. Əsgərov; Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- B., 2005.- 148 s.

 

  Əsgərov Şaiq Əhəd oğlu. Elektron informasiya vasitələrində reklam bazarının marketinq tədqiqi və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B , 2006.- 26 s.

 

Əsgərova Nabat Əjdər qızı. Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşması xüsusiyyətləri və inkişaf problemləri [Mətn]: iqtisad . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis: 08.00.01. /N. Ə. Əsgərova; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2005.- 150 s.

 

Əsgərova Nabat Əjdər qızı. Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşması xüsusiyyətləri və inkişaf problemləri [Mətn]: İqtisad .n.. dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.01. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2006.- 26 s 

 

Əsgərova Reyhan Vaqif qızı. Azərbaycan Respublikasında pul-kredit siyasətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.10. /R. V. Əsgərova; Azərb.Dövlət İqtisad Un-ti. -B., 2005. -164, [6] s. 

 

Əsgərova Reyhan Vaqif qızı. Azərbaycan Respublikasında pul-kredit siyasətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 08.00.10 /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2005.- 24 səh.

 

Əşrəfova Rəsmiyyə Sabir qızı. Azərbaycanda əhalinin pensiya təminatı sisteminin formalaşması və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /R. S. Əşrəfova; AMEA İqtisadiyyat İn-tu.- B., 2006.- 135, [3] s.

 

Əşrəfova Rəsmiyyə Sabir qızı. Azərbaycanda əhalinin pensya təminatı sisteminin formalaşması və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2006.- 25 s.

 

Əsgərova Samirə Tanırverdi qızı. Keçid iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın ixrac siyasəti [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.14. /S. T. Əsgərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-ti.-B., 2007.- 170 s. 

 

Əyyubova Natəvan Soltan qızı. Makroiqtisadi stabillik şəraitində fiksal siyasətin optimallaşdırılması [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.13. /N. S. Əyyubova; BDU.- B., 2006.- 138, [2] s., cədvəl.

 

Əyyubova Natəvan Soltan qızı. Makroiqtisadi stabillik şəraitində fiksal siyasətin optimallaşdırılması [Mətn]: İqtisad e.n.a. dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.13. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- Akademik Ə.İ. Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.- B., 2007.- 20 s., cədvəl.

 

Əzizov Elman Ədalət oğlu. Sahibkarlıq fəaliyyətinin idarə edilməsinin iqtisadi-təşkilatı mexanizminin təkmilləşdirilməsi (ticarət və xidmət sahələri üzrə) [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. E. Ə. Əzizov ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2014.- 141 s.

 

Əzizov Ədalət Baba oğlu. Əhaliyə məişət-kommunal xidmətinin təşkili və idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi (Sumqayıt şəhəri timsalında) [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. Ə. B. Əzizov; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2013.- 159 s.

 

Əzizov Yalçın Saleh oğlu. Keçid dövründə pul-kredit siyasətinin dövlət tənzimlənməsi [Mətn]: İqtisad .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 08.00.10. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2001.- 28 s. 

 

Əzizov Yalçın Saleh oğlu. Keçid dövründə pul-kredit siyasətinin dövlət tənzimlənməsi [Mətn]: iqt. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 08.00.10. /Y. S. Əzizov; Azərb. Resp.EA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2001.-166 s.

 

Əzizova Mirvari Əzizağa qızı. Müasir mərhələdə mənzil fondunun yenidən qurulmasının iqtisadi səmərəliliyi (Bakı şəhəri timsalında) [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /M. Ə. Əzizova; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2003.- 149 s.

 

Fathollahzadeh Khoe Ali Muhammad. İran İslam Respublikasında qeyri-neft sənaye sahələrinin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi istiqamətləri [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5307.01 ; 5310.01. Ali Muhammad Fathollahzadeh Khoe ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2012.- 140 s.

 

Fərəcli Cəlal Həsənağa oğlu. Müasir şəraitdə Azərbaycanın neft sənayesində iş qüvvəsinin formalaşması və ondan səmərəli istifadə edilməsi istiqamətləri [Mətn] : iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /C. H. Fərəcli ; AMEA, İqt. İn-tu.-B., 2006.- 164 s.

 

Fərəcov Ədalət Səlim oğlu. Rəqabət qabiliyyətli kadrların hazırlanmasında əmək və peşə təhsili xidmətləri bazarlarının qarşılıqlı əlaqəsinin qiymətləndirilməsi və modelləşdirilməsi iqt. .n. l. dər.. üçün dis.: 08.00.13. /Ə. S. Fərəcov ; Azərb. Respub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Əmək və Sosial Problemlər Üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzi.-B., 2008.- 157 s.

 

Fərəcov Nadir İbrahim oğlu. Dövlət büdcəsinin xəzinə uçotunun təşkili və onun təkmilləşdirilməsi problemləri (Azərbaycan Respublikasının timsalında) [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. iddiası üçün dis.: 08.00.10 N. İ. Fərəcov ; Azərb. Resp. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İn-tu.- B., 2011.- 174 s.

 

Fərhadi Püstə Oruc qızı. Meyvə-tərəvəz yarımkompleksində inteqrasiya münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqt e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /P. O. Fərhadi; Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təs-nın İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2009.- 168 s.

 

Fərzəliyev Şöhrət Gəncəli oğlu. Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin iqtisadi problemləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu.-B., 2007.- 22 s.

 

Gərayev Vahid Vaqif oğlu. Qloballaşma şəraitində aqrar bazarın inkişafı və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. V. V. Gərayev ; Azərb. Respub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2012.- 148 s.

 

Gökkaya Duran. Keçid iqtisadiyyatında özəlləşdirmə problemi (Türkiyə təcrübəsi və Azərbaycanda özəlləşdirmə) [Mətn]: iqt . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis. 08.00.05. /D. Gökkaya; İqtisadi İslahatlar Mərkəzi.-B., 2004.- 161 s.

 

Gökkaya Duran. Keçid iqtisadiyyatında özəlləşdirmə problemi (Türkiyə təcrübəsi və Azərbaycanda özəlləşdirmə) [Mətn]: İqtisad .n.. dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2006.- 26 s.

 

Gömleksiz Arif Hilmi oğlu. Müştərək müəssisələrdə biznesin inkişafı və idarə olunması problemləri (Azərbaycan-Türkiyə materialları əsasında) [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5311.01. A. H. Gömleksiz ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Un-ti.-B., 2012.- 158 s.

 

Gülalıyev Adil Həsi oğlu. Əmək bazarının formalaşmasının əsas istiqamətləri (Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatının materialları əsasında) [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. iddiası üçün dis.: 08.00.05. /A. H. Gülalıyev; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2007.- 153 s.

 

Güngör Leman Aksoy. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında xarici investisiyaların rolu (Türkiyə investisiyaları materialları əsasında) [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.10. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B., 2007.- 26 s.

 

Güngör Leman Aksoy. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında xarici investisiyaların rolu (Türkiyə investisiyaları materialları əsasında) [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.10. Azərb. Döv. İqtisad Un-ti.- B.,2007.- 125 s.

 

Hacıyev Camal Cəlil oğlu. Regionlarda xidmət sahələrinin (Nəqliyyat və rabitə) işinin təşkili və qiymətləndirilməsi metodları iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. : 08.00.05. /C. C. Hacıyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Dövlət Un-ti.-B., 2011.- 146 s.

 

Hacıyev Ceyhun Gülməmməd oğlu. Ekoloji təhlükəsizliyin tənzimlənməsinin aktual məsələləri (Azərbaycan Respublikasının materialları əsasında) [Mətn] : iqt. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. C. G. Hacıyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2010.- 141 s.

 

Hacıyev Emil Əhməd oğlu. Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində pambıqçılığının inkişafı və iqtisadi səmərəliyinin yüksəldilməsi yolları [Mətn]: iqt. e. n. a. dər.-nin iddası üçün olan dis.: 08.00.05. /E. Ə. Hacıyev; Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqt-tı və Təşkili İn-tu.-B., 1997.- 146 s.

 

Hacıyev Qalib Bəhram oğlu. Azərbaycan Respublikasında aqromarketinqin təşkili problemləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /Q. B. Hacıyev; Azərb. Elmi-Tədq. Kənd Təsərrüfatının İqt-tı və Təşkili İn-tu.-B., 2005.- 171 s.

 

Hacıyev Qalib Bəhram oğlu. Azərbaycan Respublikasında aqromarketinqin təşkili problemləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B. , 2006.- 24 s.

 

Hacıyev Mübariz Şirəli oğlu. Azərbaycan Respublikasında dövlət maliyyə nəzarəti və onun inkişaf istiqamətləri [Mətn]: iqt. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /M. Ş. Hacıyev; Azərb. Resp. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Mərkəzi.-B., 2003. -190 s

 

Hacıyev Natiq Qədim oğlu. Milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafında qiymət amili [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5308.01. N. Q. Hacıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2013.- 196 s.

 

Hacıyev Nazim Özbəy oğlu. Azərbaycan Respublikasında bazar iqtisadiyyatının formalaşmasında kiçik müəssisələrin rolu və inkişafı [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /N. Ö. Hacıyev; İİM.-B., 1999.- 175 s.

 

Hacıyev Nəriman Cabbar oğlu. Elektron hökumətin təşkilinin maliyyə mənbələrinin təhlili və onun səmərəliliyinin artırılması yolları [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5308.01. N. C. Hacıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2014.- 191 s.

 

Hacıyev Ramil Sabir oğlu. Qiymətli kağızlar bazarı və onun investisiya prosesində rolu [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.10. /S. R. Hacıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.-B., 2009.- 167 s.

 

Hacıyev Ramin Xalidşah oğlu. Ekoloji mühafizənin iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri (kənd təsərrüfatı timsalında)[Mətn]: iqt e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /R. X. Hacıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-B., 2008.- 150 s.

 

Hacıyeva Çeşmi Şəmsəddin qızı. Azərbaycanın geoiqtisadi inkişaf modeli və onun formalaşması problemləri [Mətn] : iqt. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5310.01 Ç. S. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2014.- 201 s.

 

Hacıyeva Sevda Tofiq qızı. Sahibkarlığın inkişafı şəraitində kənd təsərrüfatı istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /S. T. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təs. İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2011.- 138 s.

 

Hacıyeva Telli Xələf qızı. Azərbaycanda Biznes-inkubatorların formalaşması və inkişafı problemləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5312.01 T. X. Hacıyeva; Azərb. Kooperasiya Un-ti.-B., 2013.- 150 s.

 

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu . Azərbaycanın quru ərazilərində neft və qaz hasilatının-artırılması problemləri: İqtisad e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 38 səh.

 

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Quruda neftqazçıxarma sənayesində iqtisadi islahatlar və onların təkmilləşdirilməsi problemləri. [Mətn]: iqt. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /E. M. Hacızadə; AzEA İqt. İn-tu.-B., 1997.- 132 s.

 

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Azərbaycanın quru ərazilərində neft və qaz hasilatının-artırılması problemləri [Mətn]: iqtisad e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /E. M. Hacızadə; ARDNŞ, Azərb. Dövlət Neft Sənaye Elmi-Tədqiqat və Layihə İn-tu.-B., 2005.- 302 s.

 

Hacızadə Sənan Tariyel oğlu. Azərbaycan Respublikasında kredit sisteminin təkmilləşdirilməsi məsələləri iqt. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.10. /S. T. Hacızadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2010.- 139 s.

 

Hacızadə Sevda Məmmədcəfər qızı. İntensiv istifadə olunan ərazilərdə aqrar bölmənin inkişafı problemləri [Mətn] : iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /S. M. Hacızadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un- ti.-B., 2008.- 143 s.

 

Hacızalov Yalçın İbrahim oğlu. Ehtiyatların idarə edilməsinin modelləşdirilməsi [Mətn]: iqtisad e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 08.00.13. /Y. İ. Hacızalov. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti- B., 2003. -151 s. 

 

Heydərov Xanlar Bəylər oğlu. Aqrar sahədə sosial-iqtisadi idarəetmənin təkmilləşdirilməsi [Mətn] : iqt. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01 X. B. Heydərov ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.- B., 2016.- 152 s.

 

Həbibbəyli Ərəstü İsa oğlu. Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniya ilə xarici əlaqələrinin əsas istiqamətləri [Mətn]: iqtisad . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 08.00.14. /Ə. İ. Həbibbəyli; AMEA İqtisadiyyat İn-tu.- B., 2006.- 170, [2] s.

 

Həbibbəyli Ərəstü İsa oğlu. Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniya ilə xarici əlaqələrinin əsas istiqamətləri [Mətn]: İqtisad .n.. dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.14. /AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2006.- 26 səh.

 

Həkimova Yeganə Allahyar qızı. Regionların sosial-iqtisadi inkişafında maliyyə mexanizminin rolunun artırılması [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5301.01. Y. A. Həkimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2016.- 166 s.

 

Həmidov Həmid İnsaf oğlu. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft şirkətinin neft emalı müəssisələrində əməyin ödənilməsinin təşkili və təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /H. İ. Həmidov; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2003.-148, [2] s.

 

Həmidov Həmid İnsaf oğlu. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft şirkətinin neft emalı müəssisələrində əməyin ödənilməsinin təşkili və təkmilləşdirilməsi: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 26 səh.

 

Hənifəzadə Lətif Nəbatəli oğlu. Azərbaycan Respublikasında sığorta firmalarının səmərəlilik problemləri [Mətn] :iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5307.01 L. N. Hənifəzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.-155 s

 

Həsənli Amal Rasim oğlu. Funksional maliyyə konsepsiyasının makroiqtisadi tənzimləmədə tətbiqi problemləri [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5308.01  A. R. Həsənli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2015.-170 s.

 

Həsənli Yadulla Həmdulla oğlu. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının modelləşdirilməsi məsələləri [Mətn]: İqtisad e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.13. /AMEA Akad. Ə.İ.Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.- B., 2007.- 44 s.

 

Həsənli Yadulla Həmdulla oğlu. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının modelləşdirilməsi məsələləri [Mətn]: iqtisad e.d-ru al. dər. a. üçün dis.: 08.00.13. /Y. H.Həsənli; AMEA Akad. Ə.İ. Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu .- B. , 2005.- 247 s.

 

Həsənov Anar Cavanşir oğlu. Müasir şəraitdə kommersiya müəssisələrinin idarəetmə texnologiyasının iqtisadi-təşkilati aspektləri [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5312.01. A. C. Həsənov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2014.- 146 s.

 

Həsənov Arzu Nəcəf oğlu. Regional turizm komplekslərinin inkişaf strategiyasının formalaşdırılması [Mətn] :iqt. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5304.01 A. N. Həsənov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texnologiya Un-ti.- Gəncə., 2016.-290 s.

 

Həsənov Asif Abuzər oğlu. Regionlarda investisiya mühiti və onun yaxşılaşdırılmasının əsas istiqamətləri iqtisad üzrə fəls. d-ru . dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05 /A. A. Həsənov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2012.- 180 s.

 

Həsənov Elgün Becan oğlu. Nəqliyyat sisteminin səmərəli idarə edilməsində islahatların prioritet istiqamətləri (Azərbaycan Respublikasının materialları üzrə) [Mətn] : iqt. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /E. B. Həsənov ; Azərb. Resp. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Əmək və Sosial Problemlər Üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzi.-B., 2009.- 144 s.

 

Həsənov Fəxri Cavanşir oğlu. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi artım ilə inflyasiya arasındakı qarşılıqlı əlaqənin iqtisadi-riyazi təhlili [Mətn]: Az.Dövlət. İqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.13. /F. C.Həsənov; İqtisad Un-ti.- B., 2005.- 144 s., cədvəl.

 

Həsənov Fəxri Cavanşir oğlu. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi artım ilə inflyasiya arasındakı qarşılıqlı əlaqənin iqtisadi-riyazi təhlili [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.13. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- akad. Ə.İ. Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.- B., 2007.- 18 s.

 

Həsənov Heydər Sərdar oğlu. Keçid dövründə iri sahibkarlıq qurumlarının formalaşması və inkişaf problemləri iqt. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /H. S. Həsənov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2010.- 304 s.

 

Həsənov Həsən Murtuz oğlu. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin səpini zamanı mineral gübrələrin təbəqələrlə-lokal verilməsi texnologiyası və texniki vasitələrin yaradılması [Mətn]: texn. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.20.01. /H. M. Həsənov; S. Ağamalıoğlu ad. Azərb. K/T Akad.-B., 1998.- 124 s.

 

Həsənov Hüseyn. Azərbaycan Respublikasında tikinti materialları istehsalı sahəsində sahibkarlığın inkişaf perspektivləri: İqtisad e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2001.- 22 s. 

 

Həsənov Hüseyn. Azərbaycan Respublikası tikinti materialları istehsalı sahəsində sahibkarlğın inkişaf perspektivləri [Mətn]: iqtisad . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /Q.R.Qeybullayev; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.-B., 2001.- 147 s.

 

Həsənov İsmayıl Cəfər oğlu. Azərbaycan Respublikasında bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində əsaslı tikintinin inkişafının bəzi məsələləri [Mətn]: iqtisad e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /İ. C. Həsənov; AİMU.-B., 1999.- 137 s.

 

Həsənov İsmayıl Cəfər oğlu. Azərbaycan Respublikasında bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində əsaslı tikintinin inkişafının bəzi məsələləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2000.- 26 s.

 

Həsənov İsmayıl İbrahim oğlu. Tikinti müəssisəsinin iqtisadi nailiyyətlərində yeni texnika və texnologiyanın tətbiqinin rolu [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /İ. İ. Həsənov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2010.- 26 s.

 

Həsənov Qalib Hüseyn oğlu. Kəndli təsərüfatlarının yaradılmasının iqtisadi əsaslandırılması (Azərbaycan respublikasının materialları üzrə) [Mətn]: iqtisad . n. . dər. iddiası üçün olan dis.: 08.00.05. /Q. H. Həsənov; Azərb. Elmi Tədqiqat Kənd Təsərüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 1997.- 167 s.

  

Həsənov Məzahir Ziyadxan oğlu. Aqrar bazarın formalaşmasının iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /M. Z. Həsənov; Azərb. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2007.- 150 s.

 

Həsənov Pərviz Səməd oğlu. Azərbaycan Respublikasında yoxsulluq və onun azaldılması istiqamətləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 08.00.05. /Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2008.- 145 s.

 

 Həsənov Rasim Tapdıq oğlu. Azərbaycan iqtisadiyyatının islahatlaşdırılması və dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası problemləri [Mətn]: iqtisad .d-ru l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /R. T. Həsənov; İqtisadi İslahatlar Mərkəzi.-B., 2002.- 338 s.

 

Həsənov Rövşən Ağahüseyn oğlu. Biznesin inkişafında maliyyə bazarının rolu [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /R. A. Həsənov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti-B., 2007.- 138 s.

 

Həsənov Vaqif Muxtar oğlu. Maliyyə sabitliyinin möhkəmləndirilməsində xarici iqtisadi əlaqələrin inkişaf problemləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /V. M. Həsənov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İn-ti.-B., 2006.- 144 s.

 

Həsənova Afət Məmmədəli qızı. Bazar tarazlığının idarə olunmasında tələb və təklif modellərindən istifadənin səmərəliləşdirilməsi [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.13. /A.M. Həsənova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2006.- 134 s., cədvəl.

 

Həsənova Afidə İbrahim qızı. Büdcə gəlirlərinin artırılmasında gömrük vergilərinin təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.10. /A. İ. Həsənova; Azərb.Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2006.- 146 s.

 

Həsənova Afidə İbrahim qızı. Büdcə gəlirlərinin artırılmasında gömrük vergilərinin təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.10. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B., 2007.- 24 s.

 

Həsənova Arzu Sadıq qızı.  Aqrar islahatların sosial nəticələrinin tədqiqi və proqnozlaşdırılması [Mətn] : iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /A. S. Həsənova ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2008.- 151 s.

 

Həsənova Leyla Zakir qızı. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda dağ-mədən, metallurgiya sərvətlərinin kompleks istifadəsi və ekoloji müvazinət [Mətn]: iqtisad . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 08.00.04. /L. Z. Həsənova; İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2003.- 151 s.

 

Həsənova Pəri Əmirəhməd qızı. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanda təbii inhisarların fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları [Mətn]: iqt. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5308.01. P. Ə. Həsənova ; AMEA, Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi.-B., 2014.- 282 s.

 

Həşimov Farid Kazbek oğlu. Real sektorun maliyyələşdirilməsində bankların rolu [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.10. /F. K. Həşimov ; Azərb. Döv. İqt. Un-ti.-B., 2010.- 154 s. 

 

Hətəmov Anar Nizami oğlu. Aqrar bölmədə təsərrüfatların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi yolları [Mətn]: iqt. . n. al. dər. . üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /A. N. Hətəmov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. K/T Akad.- Gəncə, 2007.- 132 s., cədv., şək.

 

Həziyev Vasif Balaxan oğlu. Azərbaycan Respublikasında ərzaq məhsulları bazarının formalaşması və proqnozlaşdırılması problemləri: (Bitki mənşəli ərzaq məhsullarının misalında) [Mətn]: iqt. . n. . dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /V. B. Həziyev; Azərb. Döv. İqtisad İn-tu .-B., 1998. - 123 s.

 

Hümbətəliyeva Səadət Əsgər qızı. Azərbaycan Respublikasında konsaltinq xidmətinin təşəkkülü və inkişafı məsələləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5308.01. S. Ə. Hümbətəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Sumqayıt., 2016.- 155 s.

 

Hümbətov Namiq Mürşüd oğlu. Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələrinin dövlət tənzimlənməsi sistemi və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn] : iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.14. /N. M. Hümbətov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2007.- 166 s.

 

Hümbətov Yusif Əbülfət oğlu. Səhimdar cəmiyyətlərin inkişafının təşkilatı-iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi (Yeyinti sənayesi timsalında) [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /Y. Ə. Hümbətov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Uni-ti. -Gəncə, 2006. -160 s.

 

Hümbətov Yusif Əbülfət oğlu. Səhmdar cəmiyyətlərin inkişafının təşkilati-iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi (Yeyinti sənayesi timsalında) [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. Y. Ə. Hümbətov; AMEA İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2008.- 27 s.

 

Hümbətova Suqra İnqilab qızı. Daxili bazarın qorunması və iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında qiymət amilindən istifadə yolları iqtisad e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /S. İ. Hümbətova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2012.- 187 s.

 

Hüseyn Ramil. Kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığının reallaşması mexanizmləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /R. Hüseyn; Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.- B., 2006.- 159 s.

 

Hüseyn Ramil. Kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığının reallaşması mexanizmləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.-nın avtoreferatı: 08.00.05. /R. Hüseyn; Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.- B , 2006. - 28 s.

 

Hüseynli Aytən Təyyar qızı. Azərbaycanda uşaq əməyindən istifadə edilməsinin sosial-iqtisadi problemləri və aradan qaldırılması yolları [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /A. T. Hüseynli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2009.- 157 s.

 

 

  Hüseyinli Telman Abuyəli oğlu. Xarici-iqtisadi fəaliyyətdə vergi siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri iqt. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.10. /T. A. Hüseyinli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-ti.-B., 2010.- 165 s.

 

Hüseynov Anar Aktiv oğlu. Xarici dövlət borclarının ölkənin iqtisadi inkişafına təsiri iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5301.01. /A. A. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2013.- 27 s.

 

Hüseynov Anar Aktiv oğlu. Xarici dövlət borclarının ölkənin iqtisadi inkişafına təsiri [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 53.01.01. A. A. Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2013.- 161 s.   

 

Hüseynov Arif. Azərbaycan Respublikasında xarici investisiyalı müəssisələrin fəaliyyəti və inkişaf perspektivləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün tə. ed. dis.: 08.00.05. /A.Hüseynov; Azərb. Texniki Un-ti.- B., 2004.- 179, [1] s.

 

Hüseynov Azər Məmməd oğlu. Əmək məhsuldarlığının artırılmasının maddi stimullaşdırılması [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01.; 08.00.05. /A. M. Hüseynov; AMEA İqtisad. İn-tu.-B., 2002.- 148 s.

 

Hüseynov Elmar Nadir oğlu. Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşmasında beynəlxalq layihələrin əhəmiyyəti [Mətn] : iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. E. N. Hüseynov ; Azərb. Kooperasiya Un-ti.-B., 2011.- 161 s.

 

Hüseynov Elşad. Ərzaq məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi məsələləri (quşçuluq məhsulları kompleksinin timsalında) [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /E. Hüseynov; Azərb. Kooperativlər İttifaqı; Azərb. Kooperasiya Un-ti.- B., 2007.- 165 s.

 

Hüseynov Elşad. Ərzaq məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi məsələləri (quşçuluq məhsulları kompleksinin timsalında) [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis-n;n avtoreferatı.: 08.00.05. /E. Hüseynov; Azərb. Kooperativlər İttifaqı; Azərb. Kooperasiya Un-ti.-B., 2007.- 24 s.

 

 

Hüseynov Ərzuman Aydın oğlu. İstehsal potensialından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məsələləri (maşınqayırma müəssisələrinin timsalında) [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5312.01 Ə. A. Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B.,c 2013.- 142 s.

 

Hüseynov Fuad Ramiz oğlu. Xarici mühitin qeyri-müəyyənliyi şəraitində işgüzar təşkilatların idarə edilməsi strategiyası [Mətn]: iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5308.01. F. R. Hüseynov ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2012.- 127 s.

 

Hüseynov Hüseyn Əmrah oğlu. Sosial təminat sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn] : iqtisad üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5308.01 H. Ə. Hüseynov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- Gəncə ., 2016.- 178 s.

 

Hüseynov İnayət. Neft-qazçıxarma sənayesinin idarə edilməsi sistemində informasiya təminatının səmərəli təşkili [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /İ. Hüseynov; AMEA İqtisad İn-tu.- B., 2005.- 170, [2] s.

 

Hüseynov İnayət. Neft-qazçıxarma sənayesinin idarə edilməsi sistemində informasiya təminatının səmərəli təşkili [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.-nın avtoreferatı: 08.00.05. /İ. Hüseynov; AMEA İqtisad İn-tu.- B., 2006.- 24 s.

 

Hüseynov Qalib Surac oğlu. Bazar iqtisadiyyatında keçid dövründə aztə'minatlı əhalinin sosial müdafiəsi problemləri [Mətn]: iqtisad e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.07. /Q. S. Hüseynov; Azərb. Döv. İqtisad Un-ti.-B., 2001.- 163 s.

 

Hüseynov Qalib Surac oğlu. Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə aztə'minatlı əhalinin sosial müdafiəsi problemləri [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 08.00.07. Q. S.Hüseynov; AEA İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2001.- 22 s.

 

Hüseynov Mehman Məzahir oğlu. Aqrar bazarın yerli istehsal hesabına təminatının əsas istiqamətləri [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. M. M. Hüseynov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2011.- 145 s.

 

Hüseynov Məhərrəm Cəlal oğlu. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində üzümçülüyün intensivləşdirilməsinin səmərəliliyi (Gəncə-Qazax zonasının timsalında) [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. al.üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /M. C. Hüseynov; Azərb. K/T Akad.-B., 1994.- 154 s.

 

Hüseynov Məhərrəm Cəlal oğlu. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində aqrar sahənin dayanıqlı inkişaf problemləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /M. C. Hüseynov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2007.- 337 s.

 

Hüseynov Məhərrəm Cəlal oğlu. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində üzümçülüyün intensivləşdirilməsinin səmərəliliyi (Gəncə-Qazax zonasının timsalında) [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B., 1995.- 24 s., cədvəl.

 

Hüseynov Möhübbət Musa oğlu. Sahibkarlığın inkişaf şəraitində əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşdırılmasının iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi (Azərbaycan Respublikasının materialları əsasında) [Mətn]: iqt. e.n.al.dər. iddiası üçün dis.: 08.00.05. /M. M. Hüseynov; Azərb. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsər. İqt. və Təşkili İn-tu.- B., 2007.- 161 s., cədv., sxem.

 

Hüseynov Nazim Sədran oğlu. Karbonat yataqlarının ekoloji problemlərinin iqtisadi vasitələrlə həlli yolları iqtisad e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /Azərb. Resp. İqtisadi İnkişaf Nazir., İqtisadi İslahatlar Mərkəzi.-B., 2006.- 170 s.

 

Hüseynov Ramil Vəkil oğlu. Marketinqin tətbiqi əsasında aqrar sahə müəssisələrinin istehsal-satış fəaliyyətlərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi [Mətn] : iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /R. V. Hüseynov ; Azərb. Respub. Kənd Təsər. Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsər. İqt-tı və Təşkili İn-tu.-B., 2009.- 159 s.

 

Hüseynov Rəhim Hüseyn oğlu. Azərbaycan Respublikasında marketinq xidmətləri bazarının formalaşması xüsusiyyətləri və inkişaf problemləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5308.01. R. H. Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2013.- 171 s. 

 

Hüseynov Rəşad Aktiv oğlu. Müasir elmi-texniki tərəqqi şəraitində əməyin təşkilinin erqonomik problemləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis: 08.00.05. /R. A. Hüseynov; Əmək və Sosial Prob. üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi.- B., 2005.- 173, [2] s., sxem, cədvəl.

 

Hüseynov Rəşad Aktiv oğlu. Müasir elmi-texniki tərəqqi şəraitində əməyin təşkilinin erqonomik problemləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 25 s.

 

Hüseynov Rəşid Ömər oğlu. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sənaye müəssisələrinin investisiya imkanlarının tədqiqi və artırılması istiqamətləri: (neft-qaz sənayesi müəssisələri timsalında) [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /R. Ö. Hüseynov; AMEA, İqt. İn-tu.- B., 2007.- 133 s.

 

Hüseynov Rəşid Ömər oğlu. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sənaye müəssisələrinin investisiya imkanlarının tədqiqi və artırılması istiqamətləri: (neft-qaz sənayesi müəssisələri timsalında) [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2007.- 24 s.

 

Hüseynov Tahir Əvəz oğlu. Marketinq fəaliyyətində iqtisadi-riyazi (ekspres) üsulların köməyi ilə tikinti bazarlarının tədqiqi və təhlili [Mətn]: iqtisad . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 08.00.13. /T. Ə. Hüseynov; Azərb. Respub." Renessans" Elm İstehsal Mərkəzi.-B., 2003.- 150 s.

 

Hüseynov Təhmasib Faiq oğlu. Əmtəəlik və rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının stimullaşdırılması [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. T. F. Hüseynov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2016.- 166 s.

 

 Hüseynov Tofiq Həsən oğlu. Azərbaycan Respublikasında investisiyaların iqtisadi və sosial səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri [Mətn]: İqtisad e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 08.00.05. /T. H. Hüseynov; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2004.- 317 s.

 

 Hüseynov Tural Yadigar oğlu. Sənayedə əmlakın qiymətləndirilməsi və idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsi [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5309.01. T. Y. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Sumqayıt., 2012.- 187 s.

 

 Hüseynov Vaqif Aslan oğlu. Özəl kənd təsərrüfatı müəssisələrində istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu.-B., 2001.- 28 s.

 

 Hüseynov Vaqif Aslan oğlu. Özəl kənd təsərrüfatı müəssisələrində istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /V. A. Hüseynov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd  Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2001.- 154 s.

 

Hüseynova Afaq Camaləddin qızı. Bazar münasibətlərinə keçid dövründə qiymətlərin tənzimlənməsi mexanizmi [Mətn]: iqtisad e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.09. /A. C. Hüseynova; Azərb. Döv. İqti. Un-ti.-B., 2000.- 165 s.

 

Hüseynova Arzu Doğru qızı. Azərbaycanda innovasiya potensialının idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqt. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5306.01. A. D. Hüseynova ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2016.- 334 s.

 

Hüseynova Xatirə Mail qızı. Azərbaycanda regional inkişafın idarə olunması problemləri iqt. e. d-ru elmi dər. a. üçün dis.: 08.00.05. /X. M. Hüseynova ; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2010.- 376 s.

 

Hüseynova Laura Ramiz qızı. Bazar münasibətləri şəraitində əhali məşğulluğunun yüksəldilməsinin əsas istiqamətləri (Azərbaycan Respublikasının Gencə-Qazax bölgəsinin matrialları üzrə) [Mətn]: iqtisad . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 08.00.05 /L. R. Hüseynova; Azərb. Respub.Kənd Təsərrüfatı Akad.- B., 2005.- 127 s.

 

Hüseynova Laura Ramiz qızı. Bazar münasibətləri şəraitində əhali məşğulluğunun yüksəldilməsinin əsas istiqamətləri: (Azərbaycan Respublikasının Gencə-Qazax bölgəsinin matrialları üzrə): İqtisad .n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05 /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu.-B., 2006.- 20 səh.

 

Hüseynova Məlahət Solan qızı. Yeni iqtisadi sistemdə aqroemal sənayesi bazarının inkişafı və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi (Respublika kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı müəsisələrinin timsalında) [Mətn] : iqt. e. n. al. dər. a. üçün təqd. ed. dis.: 08.00.05. /M. S. Hüseynova ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadi və Təşkili İnstitutu.-B., 2008.- 151 s. 

 

Hüseynova Ruhiyyə Adil qızı. Aran regionunun istehsal resurslarından səmərəli istifadə edilməsinin iqtisadi problemləri [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 5312.01. R. A. Hüseynova ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2016.- 30 s.

 

Hüseynova Sara Mübariz qızı. Ümumdünya ticarət təşkilatı və Azərbaycanın bu təşkilata rasional inteqrasiya məsələləri [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5310.01 ; 5302.01. S. M. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2017.- 180 s.    

 

Hüseynova Səkinə Yaqub qızı. Azərbaycan Respublikasında qeyri-ərzaq malları bazarının formalaşması və inkişaf strategiyası [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 S. Y. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.,2008.- 154 s.

 

Xakpour Moqəddəm Əmir Əbülfazl oğlu. Qloballaşma şəraitində İran İslam Respublikasının iqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri [Mətn]: iqtisad e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5307.01 ; 5310.01. Ə. Ə. Xakpour Moqəddəm ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2013.- 132 s.

 

Xalıqova Nərgiz Şamil qızı. Müasir şəraitdə aqrar bazarın tənzimlənməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. N. Ş. Xalıqova ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2014.- 129 s.

 

Xasiyeva Leyla Qabil qızı. Müasir şəraitdə gömrük ödənişlərinin xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsində rolu [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. L. Q. Xasiyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti, İqtisadi Araşdırmalar Elmi-tədqiqat İn-tu.-B., 2012.- 27 s.

 

Xeyirxəbərov İsmayıl Mahmud oğlu. Bazar münasibətləri şəraitində barama istehsalının iqtisadi səmərələliyinin yüksəldilməsi: (Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatının materialları əsasında) [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. al. üçün dis.:
08.00.05.
/Azərb. Elmi Tədqiqat K/T İqt. və Təşkili İn-tu.-B., 1995.- 144 s.

 

Xıdırova Mətanət Nəcməddin qızı. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində sənaye məhsulunun materialtutumunun aşağı salınması yolları: (Azərbaycan Respublikası maşınqayırma kompleksi timsalında) [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. al. üçün yazılmış dis.: 08.00.05. /M. N. Xıdırova; Azərb. Döv. İqt. İn-tu.-B., 1996.- 190 s.

 

Xubanov Ceyhun. Muğan-Salyan təbii-iqtisadi bölgəsinin sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /C. Xubanov; Azərb. Elmi-Tədqiqat K/T İqt.və Təşk. İn-tu.- B., 2006.- 150 s.

 

Xubanov Ceyhun. Muğan-Salyan təbii-iqtisadi bölgəsinin sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.-nın avtoreferatı: 08.00.05. /C. Xubanov; Azərb. Elmi-Tədqiqat K/T İqt.və Təşk. İn-tu.- B , 2006. - 28 s.

 

Xudiyev Nizami Nəcəfqulu oğlu. Azərbaycan Milli sığorta bazarının formalaşdığı şəraitdə sığorta resurslarının idarəedilməsi iqt. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.10. /N. N. Xudiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2010.- 300 s.

 

Xurşudov Şahin Nadir oğlu. Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində aqrar-sənaye istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi: (Azərbaycan Respublikası Üzümçülük-şərabçılıq yarımkompleksi müəssisələrinin materialları üzrə) [Mətn]: iqt. . n. . dər. iddiası üçün olan dis.: 08.00.05. /Ş. N. Xurşudov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqt. və Təşkili İn-tu.-B., 1998.- 148 s.

 

İbrahimov Eldar Rza oğlu. Bazar münasibətləri şəraitində kənd təsərrüfatında texniki xidmətin təşkilinin təkmilləşdirilməsi: (Azərbaycan Respublikasının materialları üzrə) [Mətn]: iqtisad e.n.a.dərəcəsinin iddası üçün olan dis.: 08.00.05. /E. R.İbrahimov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu.-B., 1997.- 187 s.

 

İbrahimova Sədaqət Vəli qızı. Neft qazıma işlərinin iqtisadi səmərəliliyinin təmin edilməsinin ehtiyat imkanları ("Azneft" İstehsalat Birliyi timsalında) [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 531101. S. V. İbrahimova ; AMEA, Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi.-B., 2013.- 148, [5]

 

İsrafilov Həsən Abid oğlu. Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının inkişaf problemləri və perspektivləri [Mətn]: iqt. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5308.01. H. A. İsrafilov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2013.- 311 s.

 

Kərimli Vüqar Bəhram oğlu. Aqrar sahədə strateji menecmentin təşkili və modernləşdirilməsi [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01 V. B. Kərimli ; Azərb. Azərittifaq, Azər. Kooperasiya Un-ti.- B., 2016.-142 s.

 

Kərimov Sənan Əlihadi oğlu. Qloballaşma şəraitində yeyinti sənayesi məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi yolları [Mətn]: iqtisad üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. S. Ə. Kərimov ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2015.- 164 s. 

 

Qaraşov Fərhad Arif oğlu. Aqrar sahədə innovasiyalı və dayanıqlı sahibkarlıq mühitinin formalaşdırılması prioritetləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5312.01. F. A. Qaraşov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2014.- 140 s.

 

Qəhrəmanov Teyrun Təvəkkül oğlu. Neft sənayesində marketinq fəaliyyətinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5304.01. T. T. Qəhrəmanov ; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası-B., 2015.- 164 s.

 

Qənbərov Fuad Əlinağı oğlu. Qloballaşma şəraitində Azərbaycanda iqtisadi artımın təmin edilməsinin xarici iqtisadi amilləri [Mətn]: iqt. e. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 08.00.01 ; 08.00.14. F. Ə. Qənbərov ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2014.- 343 s.

 

Qəmbərova Ruhiyyə Məntiq qızı. Daxili ərzaq bazarının qorunmasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5312.01 R. M. Qəmbərova; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2015.- 122 s.

 

Qılıncov Bəxtiyar Vaqif oğlu. Turizmin kənd təsərrüfatının inkişafında və kəndin sosial problemlərinin həllində rolu [Mətn]: iqt. üzrə fəl. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5312.01 B. V. Qılıncov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2014.- 135 s.

 

Quliyev Samir Fikrət oğlu. Azərbaycan Respublikasının neft strategiyası və Qafqazda təhlükəsizlik problemləri (1991-2008-ci illər) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. S. F. Quliyev ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2015.- 201 s.

 

Quliyeva Afət Adil qızı. Aqrar-sənaye sistemində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq strukturlarının rəqabətqabiliyyətliyinin yüksəldilməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5312.01 A. A. Quliyeva ;"AZƏRİTTİFAQ", Azərb. Kooperasiya Un-ti.-B., 2016.- 157 s.

 

Qurbanov Firuz Əhməd oğlu. Qloballaşma şəraitində Azərbaycanda turizmin inkişafının xarici-iqtisadi amilləri [Mətn] : iqtisad üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5310.01 ; 5312.01 F. Ə. Qurbanov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qərbi Kaspi Un-ti.- B., 2017.- 143 s.

 

Qurbanova Xatirə Vəli qızı. Azərbaycanın toxuculuq sənayesində istehsalın stımullaşdırılması istiqamətləri [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5304.01 X. V. Qurbanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texnologiya Un-ti.- B.,2016.- 125 s.

 

Məmmədova Fidan Əliağa qızı. İnfrastruktur sistemlərinin inkişafının dövlət proqramlaşdırılması mexanizminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. F. Ə. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2016.- 161 s.

 

Məmmədova Xədicə Fizuli qızı. Azərbaycan Respublikasında toxuculuq sənayesi müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi yolları [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5304.01 X. F. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texnologiya Un-ti.- B., 2016.- 120 s.

 

Mətlubi Abbas Məhərrəməli oğlu. İran iqtisadiyyatında tikinti sektorunun rolu və səmərəliliyi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis: 5310.01. A. M. Mətlubi; AMEA, Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2014.- 164 s.

 

Mirzəyeva Səlimə Mirzə qızı. İqtisadi-ekoloji sistemlərin ikinci tərtib adi diferensial tənliklərlə optimal idarəetmə modelləri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5302.01. S. M. Mirzəyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 20 s. 

 

Muradov Rəşad Hüseyn oğlu. Büdcə prosesinin təkmilləşdirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 5307.01 R. H. Muradov ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B., 2016.- 160 s.

 

Musayev Məmməd Qurban oğlu. Aqrar sahədə intensiv inkişafın iqtisadi problemləri [Mətn] : $b iqt. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01 M. Q. Musayev ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm və İnformasiya-Məsləhət Mərkəzi, Azərb. Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı Elmi-Tədqiqat İn-tu.- B., 2016.- 290 s.

 

Nəcəfova Şəfəq Emil qızı. Aqrar sektorun inkişafında marketinq amili: müasir səviyyə və perspektiv imkanlar [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01 Ş. E. Nəcəfova ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.- B.,2015.-168 s.

 

Nəsirov Əhməd Yusif oğlu. Aqrar-sənaye kompleksinin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsində beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin rolunun artırılması [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 5312.01 Ə. Y. Nəsirov ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.- B., 2017.- 164 s.
 

Nuriyeva Nüşabə Əli qızı. Yeyinti sənaye məhsullarının keyfiyyətinin idarə olunmasının təkmilləşməsinin əsas istiqamətləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. N. Ə. Nuriyeva; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2013.- 150 s.

 

Orucova Aynur Həmzağa qızı. Azərbaycan Respublikasında rifahın inteqral göstəricilərinin modelləşdirilməsi [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 5302.01. A. H. Orucova ; Azərb. Resp. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2014.- 185 s.

 

Osmanlı Ceyhun Yunis oğlu. İqtisadi inkişafın resurs təminatı və ondan istifadənin dövlət tənzimlənməsi problemləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5308.01. C. Y. Osmanlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2013.- 151 s.

 

Osmanov Fərid Tofiq oğlu. Süd məhsulları bazarının tənzimlənməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. F. T. Osmanov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2014.- 146 s.

 

Pəşmi Heydər Zeynalabdin oğlu. Azərbaycanın istehlak bazarının formalaşmasında İran İslam Respublikası ilə ticarət iqtisadi əlaqələrin rolu [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5311.01. H. Z. Pəşmi ; AMEA, Naxçıvan Bölməsi.-Naxçıvan., 2015.- 132 s.

 

Rəhimov Mikayıl Rəhman oğlu. Regionun investisiya potensialından istifadə səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri (Aran iqtisadi rayonu timsalında) [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5312.01 M. R. Rəhimov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2013.- 135 s.

 

 

 

 

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved