E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

MƏQALƏLƏR


2022


Azərbaycan Respublikası Prezident .Ömər Faiq Nemanzadənin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 3 oktyabr 2022-ci il.- //Azərbaycan(2003- ; İ. H. Əliyev).-2022.-4 oktyabr.- S.2.//Ədəbiyyat qəzeti.-2022.- 8 oktyabr.- S.2.


Babayeva, Gülbəniz.Ömər Faiq Nemanzadə və "Molla Nəsrəddin" jurnalı [Mətn] /G. Babayeva.- ardı var.- //525-ci qəzet.-2022.- 14 iyul.- S.12.


Babayeva, Gülbəniz. Ömər Faiq Nemanzadə və "Molla Nəsrəddin" jurnalı [Mətn] /G. Babayeva.-  əvvəli var.- //525-ci qəzet.-2022.- 15 iyul.- S.11.


Fərəcov, Savalan.Mədəni dirçəliş və istiqlal yolunun mübarizi [Mətn] : “Doğma dili, doğma ədəbiyyatı olmayan millət öz varlığından danışmağa utanmalıdır”, Ömər Faiq Nemanzadə – 150 /S.Fərəcov.- //Mədəniyyət.-2022.- 7 oktyabr.- S.7.


Qocayev, İsmayıl. Ömər Faiq Nemanzadə dahi şəxsiyyətdir [Mətn]: Maarifçi ziyalımızın türklük və islam dininin mahiyyətinin yenidən dərki uğrunda apardığı mücadiləni mənimsəməliyik /İ.Qocayev.- //Şərq.- .-2022.- 5 oktyabr.- S.6.


AMEA-da Ömər Faiq Nemanzadənin yubileyi keçirilib [Mətn].- //525-ci qəzet.-2022.- 15 iyul.- S.9.


2021

Ələkbərli, Faiq. Ömər Faiq Nemanzadənin milli-dini maarifçilik və ictimai-siyasi görüşləri [Mətn] /F. Ələkbərli//Əmək və sosial münasibətlər: Elmi-praktiki jurnal.-2021.- № 1(15).- S. 4-16.


Həşimzadə, Nicat. Ömər Faiqin susmayan "həyəcan siqnalları" [Mətn] /N.Həşimzadə.- //525-ci qəzet.-2021.- 12 oktyabr.- S.14.


Hüseynova, Ülkər.Tarixin ibrət səhifələri [Mətn]: Nə Etməliyik? /Ü.Hüseynova.- //525-ci qəzet

.-2021.-26 iyun.- S.10-11.


2020

Səlimov, Şövkət. Ömər Faiq Nemanzadənin naməlum məktubları [Mətn] /Ş.Səlimov.- //Mədəniyyət: jurnal.-2020.-iyul-avqust.- S.6-11.


Quliyeva, Samirə. Ömər Faiq Nemanzadə yaradıcılığında felyeton [Mətn] /S. Quliyeva//Elmi əsərlər / Bakı Qızlar Universiteti.-2020.- C.11.- №04.- S. 19-25.


Ələkbərli, Faiq.Ömər Faiq Nemanzadənin yaradıcılığında milli maarifçilik: türkçülük və azərbaycançılıq [Mətn] /F. Ələkbərli.- I yazı//Türküstan.-2020.- 6-12 oktyabr.- S.10.


Ələkbərli, Faiq.Ömər Faiq Nemanzadənin yaradıcılığında milli maarifçilik: türkçülük və azərbaycançılıq [Mətn] /F. Ələkbərli.- II yazı//Türküstan-2020.- 13-19 oktyabr.- S.10.


Ələkbərli, Faiq.Ömər Faiq Nemanzadənin yaradıcılığında milli maarifçilik: türkçülük və azərbaycançılıq [Mətn] /F. Ələkbərli.- III yazı//Türküstan.-2020.- 22-26 oktyabr.- S.10.


Ələkbərli, Faiq.Ömər Faiq Nemanzadənin yaradıcılığında milli maarifçilik: türkçülük və azərbaycançılıq [Mətn] /F. Ələkbərli.//Türküstan- IV yazı.-2020.- 27 oktyabr-2 noyabr.- S.10


2019

Pepinova, Ülvi. Ömər Faiq Nemanzadə [Mətn]: Mətbuat tariximizin itkin şəxsiyyəti /U.Pepinova.- ardı var//Şərq.-2019.- 22 iyun.- S.5.


Pepinova, Ülvi. Ömər Faiq Nemanzadənin həyatı,ədəbi irsi dərindən tədqiq olunmalıdır [Mətn]: Müsahibimiz Ülvi Pepinovadır /Ü.Pepinova; müsahibəni apardı: M.Mirzə.//Respublika.-2019.- 6 avqust.- S.5.


Turan, Azər. Bəxtli bu dünyadan bəxtsiz getdi... [Mətn] /A. Turan.-//Ədəbiyyat qəzeti .-2019.- 22 iyun.- S.16-17.


2018

Ömərov, Vahid. Ömər Faiq Nemanzadə qadın hüquqları haqqında [Mətn] /V. Ömərov//Səs.-2018.- 12 oktyabr.- S.15.


Pepinov, Fuad.“Babamın qanlı paltarını anama veriblər” [Mətn]: Ömər Faiqin nəvəsi Fuad Pepinov “Şərq”ə nələri danışdı? /F.Pepinov; müsahibəni apardı M.Rzayeva//Şərq.-2018.- 18 aprel.- S.5.


2017

Əliyeva, İradə.Oxşar talelər [Mətn] : "Azərbaycan"ın yazarları /İ.Əliyeva//Azərbaycan.-2017.-22 iyul.- S.6.


2016

Nəsrəddinov, Nazim. Ömər Faiq Nemanzadə-İstanbul "Darüşşəfəqə"sinin məzunu və görkəmli mollanəsrəddinçi: [Mətn] /N.Nəsrəddinov//525-ci qəzet.-2016.- 17 mart .- S.6.


2015

Sarıyeva, İradə.Ömər Faiq Nemanzadə - dil və mətbuat fədaisi... [Mətn] /İ.Sarıyeva//Bakı Xəbər.-2015.- 22 iyul.- S. 15.


Zümrüd. Yetkin qələm sahibi [Mətn]: "Qəzet indiki cismi-həyatın ruhudur, qəzet aləmin ən nüfuzlu, təsirli vaizidir" Ömər Faiq Nemanzadə /Zümrüd.//Səs.-2015.- 12 dekabr.- S. 5.


Uğur.“Sizi deyib gəlmişəm”...: [Mətn] Jurnalın ilk sayının çapı zamanı Cəlil Məmmədquluzadə Ömər Faiq Nemanzadə ilə səhərədək fəhlə kimi çap maşınını işlətmişdi /Uğur//Xalq Cəbhəsi.-2015.- 8 aprel.- S.14.


2014

Fərəcov, Savalan. Mübariz publisistin ömür yolu [Mətn] /S.Fərəcov//Mədəniyyət.-2014.- 25 aprel.- S. 13.


2013

Oktay. "Qiyamətə qədərmi kor gəlib, kor gedəcəyiz?": [Mətn] Ömər Faiq Nemanzadə zəmanəsinin bütün insanlarını "geri qalan camaatın dərdinə qalmağa" çağırırdı /Oktay//Xalq Cəbhəsi.-2013.- 14 may.- S. 13.


Oktay. Ömər Faiq Nemanzadənin publisistikasında milli dil problemi [Mətn] /Oktay//Xalq Cəbhəsi.-2013.- 31 yanvar.- S. 14.


2010

Cəfərov, Taleh Vəzir oğlu. 1905-1906-cı il Tiflis hadisələri Ömər Faiq Nemanzadənin gözü ilə: Ədibin "Qafqazdan İstanbula xatirələr" əsəri azərbaycanlıların soyqırımının tarixçəsi kimi səslənir [Mətn] /T. Cəfərov.- //Xalq qəzeti.- .-2010.- 14 mart.- S. 4..


<< Geri