E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

KİTABLARI


2015

Nemanzadə, Ömər Faiq. Xatirələrim [Mətn] /Ö. F. Nemanzadə ; red. D. Əhməd ; lay. rəhb. Ş. Sadiq ; naşir M. Xan ; mətn tərtibatı P. Fazilqızı ; dizayn və qrafika T. Fərzi ; rəssam V. Səftərov.- 166, [1] s.: portr., 20 sm.- [Bakı]: XAN, [2015].


2014

Nemanzadə, Ömər Faiq. Xatirələrim [Mətn] /Ö. F. Nemanzadə ; red. D. Əhməd ; lay. rəhbəri Ş. Sadiq ; naşir M. Xan ; mətn tərtibatı P. Fazilqızı ; dizayn və qrafika T. Fərzi ; rəssam V. Səftərov.-2014.-  166, [2] s.: portr., 20 sm.- [Bakı]: XAN, [].


2013

Ö.F.Nemanzadə.NƏŞRİ-ASARƏ DƏVƏT.Bakı,Qanun Nəşriyyatı,2013.28səh.


2006

Nemanzadə, Ömər Faiq. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ömər Faiq Nemanzadə ; tərt. ed., ön sözün və izahların müəl. Ş. Qurbanov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 352 s.: 21 sm.


1992

Nemanzadə, Ömər Faiq. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ö. Faiq Nemanzadə ; toplayan, tərtib edəni, ön sözün. Ş. Qurbanov ; red. K. Talıbzadə.- Bakı: Yazıçı, 1992.- 530, [6] s.: portr., 21 sm.


1985

Nemanzadə, Ömər Faiq. Xatirələrim [Mətn] /Ö. F. Nemanzadə ; red. K. Məmmədov ; hazırlayan, müqəddimə və şərhlərin müəl. Ş. Qurbanov.-Bakı: Gənclik, 1985.- 124, [4] s.: 20 sm.


1983

Nemanzadə, Ömər Faiq. Əsərləri [Mətn] /Ö.F. Nemanzadə ; tərt. ed. Ş. Qurbanov, S. Rzayev ; red. K. Məmmədov.- Bakı: Yazıçı, 1983.- 149, [3] s.: portr., 21 sm.


1930

Nemanzadə, Ömər Faiq. Üçüncü il [Mətn] : kənd məktəbləri üçün /H. K. Sanılı, F. Nemanzadə, H. Axundov.-Bakı: Azərnəşr, 1930.- 156, [4] s.: portr., şək., 27sm.


1929

Nemanmər Faiq. Üçüncü il [Mətn] : Kənd məktəbləri üçün: [Əmək məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitablar] /H. K. Sanılı, F. Nemanzadə, H. Axundov.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 160, [4] s.: şək., 27 sm.


1928

Nemanzadə, Ömər Faiq. Üçüncü il [Mətn] /H. K. Sanılı, F. Nemanzadə, H. Ə. Axundov.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 130 s.: portr., şək., 27 sm.


1927

Nemanz Faiq. Üçüncü il [Mətn] : zəhmət məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitabları /H. K. Sanılı, F. Nemanzadə, H. Axundov.- Bakı: Azərnəşr, 1927.- 118 s.: şək., 24 sm.


<< Geri