..\..\index.html


Kimya texnologiyası. Kimya və yeyinti sənayesi

Meyvə və tərəvəzin emalı

 

Babayeva Ulduz Əli qızı. Xurma bəhməzinin qida sənayesində şəkər əvəzedicisi kimi istifadə imkanlarının tədqiqi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3309.01 U. Ə. Babayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texnologiya Un-ti.-Gəncə., 2015.- 176 s.

 

İsmayılov Mehman Telman oğlu. Süfrə şərabları istehsalı texnologiyasının təkmilləşdirilməsi texn. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis. : 05.18.01. /M. T. İsmayılov ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2011.- 152 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved   

L91.html