E L E K T R O N M Ə L U M A T B A Z A S I

"Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir"

H.Ə.Əliyev


"Kitab hər bir xalqın milli qüruru, vətənə məhəbbət mənbəyidir"

A.A.Xələfov


RƏHBƏRLİK ETDİYİ DOKTORLUQ VƏ NAMİZƏDLİK DİSSERTASİYALARI

Doktorluq dissertasiyaları


2004


İsmayılov X.İ. Azərbaycan Respublikasında kitabxana işinin metodik təminat sistemi. 1918-2000-ci illər (Tarixi, müasir vəziyyəti və perspektivləri) 05.25.03. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq; kitabşünaslıq 07.00.02. Vətən tarixi /Tarix elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın Avtoreferatı.-B., 2004.- 60 s.


2013

Cəfərov C.A. Azərbaycan kitabxanalarında elektron kataloqların yaradılması: tarixi, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri: tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı: 3356.01 Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq /C.A.Cəfərov.- Bakı, 2013.- 22 s.


2016

İsmayılova, N.N. Kitabxana işinin kompüterləşdirilməsinin tarixi və müasir problemləri: tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı: 3356.01- Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq.- Bakı, 2016.- 26 s.


Namizədlik dissertasiyaları


1966


Həsənov H.B. Sovet Azərbaycanında kitab nəşrinin inkişafı (1920-1932).-B.: 1966.


1969


Quliyev T.F. Azərbaycan SSR-də Həmkarlar İttifaqı kitabxanalarının inkişafı (1920-1941).- B.: 1969.


1976


Bədəlov E.M. İnkişaf etmiş sosializm dövründə Azarbaycan SSR-də kənd əhalisinə kitabxana xidməti (1939-1970).- B.: 1976.


1984


Исмаилов Х.И. Партийные библиотеки Азербайджана в годы советской власти (История, современное состояние и перспективы развития).- М., 1984.


Гасанов М.М. Оптимизация библиотечно-библиографической пропаганды трудов классиков марксизма-ленинизма в условиях развитого социализма: (На примере массовых библиотек Баку за 1959-1971 гг.).-Б., 1984.


1989


Бахшалиев З.И. Научно-технические библиотеки нефтяной промышленности Азербайджана: История, современное состояние и перспекгивы развития (1959-1985 годы).-Б., 1989.


1990


Аббасова А.Н. Тенденции развития и совершенствования деятельности Азербайджанской Государственной библиотеки имени М.Ф.Ахундова (1959-1985 п .).- Б., 1990.


1991


Алиев А.М. Библиотечное дело в Нахичеванской АССР (1920-1985 гг,).- Б., 1991.


2000


Əhmədov E.Y. Azərbaycanda uşaqlara kitabxana xidmətinin təşkili (tarixi inkişafı, müasir vəziyyəti və perspektivləri) (1901-1995).- B., 2000.


Məmmədov M.Ə. Azərbaycan Respublikası kitabxanalarında kitabxanalararası abonement sistemi (tarixi inkişafı, müasir vəziyyəti və perspektivləri) (1918-1990). - B., 2000.


2001


Nəcofov Ə.Ş. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabag Muxtar Vilayətində kitabxana işinin tarixi (1923-1988-ci illər).- B.: 2001.


2003


İslamova Ş.İ. Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası kitabxana şəbəkəsinin təşəkkülü və inkişafı (1923-1990). Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafıyaşünaslıq: Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın Avtoreferatı.- B., 2003.- 25 s.


Aslanov K.İ. Şəxsiyyətin formalasmasında bədii ədəbiyyatın rolu (Azərbaycan kitabxanalarının materialları əsasında) 05.26.03. Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq, kitabşünaslıq. Pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın Avtoreferatı.-B., 2004.- 26 s.


<< Geri

Azərbaycan Milli Kitabxanasэ

Elektron Məlumat Bazası Milli Kitabxana tərəfindən hazırlanmışdır