E L E K T R O N M Ə L U M A T B A Z A S I

"Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir"

H.Ə.Əliyev


"Kitab hər bir xalqın tarixidir, mədəniyyətidir, elmidir, bu günüdür, sabahıdır, gələcəyidir. Kitab hər bir xalqın milli qüruru, vətənə məhəbbət mənbəyidir"

A.A.Xələfov


1938

Krasnoselo rayonunun Cil kənd yed­di­illik məktəbində təhsil almağa başlamışdır.

1945

ÜİLKGİ sıralarına qəbul edilmişdir;

Krasnoselo rayonunun Cil kənd yed­di­illik məktəbini bitirmişdir.

1945-1946

Krasnoselo rayonunun Cil kən­din­dəki Əli Bayramov adına kolxozda işləmiş­dir.

1946

SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə “Böyük Vətən mühari­bə­­sin­də (1941-1945-ci illər) rə­şa­dət­li əmə­yə görə” medalı ilə təltif edil­miş­dir.

1947

Krasnoselo rayonunun Toxluca kənd on­illik məktəbinin 8-ci sinfin­də oxu­ma­ğa başlamışdır.

1950

Krasnoselo rayonunun Toxluca kənd onillik məktəbini bitirmişdir;

 

Bakı Dövlət Universiteti filologiya fa­kül­­təsinin kitabxanaçılıq şöbəsinə qəbul edilmişdir.

1955

Sov. İKP sıralarına qəbul edilmişdir;

 

Bakı Dövlət Universitetini bitir­mişdir;

 

Bakı Dövlət Universitetinin kitab­xa­na­şünaslıq və biblioqrafiya kafed­ra­sın­da müəllim saxlanılmışdır.

1957

Bakı Dövlət Universitetinin şərqşü­nas­­lıq fakültəsi partiya bürosunun kati­bi seçilmişdir.

1958

“Kitabxana fondunun təşkilinin bəzi məsələləri” adlı ilk kitabı çapdan çıxmışdır.

 

Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya kafedrasının baş müəllimi vəzifəsinə seçilmişdir.

1960

“Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən (1870-1920)” adlı kitabı nəşr olunmuşdur.

1961

“Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən (1920-1932-ci illər)” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır.

1961-1981

Bakı Dövlət Universiteti partiya komitəsinin üzvü olmuşdur.

1962-1969

Bakı Dövlət Universitetinin doktorluq dissertasiyaları müdafiəsi üzrə elmi şurasının üzvü olmuşdur.

1962-1970

Bakı Dövlət Universiteti kitabxanaçılıq fakültəsinin dekanı vəzifəsində işləmişdir.

1962-ci ildən  
bu günə kimi

Bakı Dövlət Universitetinin Böyük Elmi Şurasının üzvüdür.

1963-cü ildən
bu günə kimi

Bakı Dövlət Universiteti kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

1964

Ali Attestasiya Komissiyası (AAK) tərəfindən Kitabxanaşünaslıq kafedrası üzrə dosent elmi adı təsdiq edilmişdir.

1964-1984

Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi yanında İdarələrarası kitabxana şurasının sədri olmuşdur.

1965-1980

SSRİ Mədəniyyət Nazirliyi yanında İdarələrarası kitabxana şurasının üzvü olmuşdur.

1966-cı ildən
bu günə kimi

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının elmi məsləhətçisidir

1969

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə “Azərbaycan SSR əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

 

1970-1979

Bakı Dövlət Universiteti Elmi əsərlərinin “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafıya” seriyasının redaktoru olmuşdur

1970-1985

“Kitablar aləmində” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur.

1970

SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə V.L.Lenininanadan olmasının 100 illiyinin qeyd edilməsi ilə əlaqədar “Şərəfli əməyə görə” medalı ilə təltif edilmişdir

1970-1985

 

Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsi yanında doktorluq müdafiəsi üzrə elmi şurasının üzvü olmuşdur

1971

Ümumittifaq “Bilik”  Cəmiyyətinin fəxri fərmanına layiq görülmüşdür

1972-ci ildən
bu günə kimi

Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi (indiki Təhsil Nazirliyi) Elmi-Metodik Şurasının “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” bölməsinin sədridir

1973-1988

“Mədəni-maarif işi” jurnalı redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur.

1974

“Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi (1933-1958)” adlı kitabı çap olunmuşdur.

1974

 

Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi Maarif, Ali Məktəb və Elmi İdarə İşçiləri Həmkarlar İttifaqının Respublika Komitəsi tərəfındən “1973-cü il sosializm yarışının qalibi nişanı” ilə mükafatlandırılmışdır.

1975-1979

 

Bakı Dövlət Universiteti üzrə nəzarət təşkilati-metodik komissiyasının sədri olmuşdur

1975-ci ildən
bu günə kimi

Azərbaycan Kitabsevərlər Cəmiyyəti idarə heyətinin üzvüdür.

1975

 

Tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi (1933-1958-ci illər)” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir.

1976

SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə “Böyük Vətən müharibəsində (1941-1945-ci illər) qələbənin 30 illiyi” yubiley medalı ilə təltif edilmisdir

1977

SSRİ Ali və Orta İxtisas

Təhsili Nazirliyi və Maarif İşçiləri Ali məktəb və elmi müəssisələr üzrə Həmkarlar İttifaqı Mərkəzi Komitəsi tərəfindən” 1976-cı il sosializm yarışının qalibi” nişanı ilə təltif edilmişdir.

1977

Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Maarif, Ali məktəb və Elmi İdarə işçiləri Həmkarlar İttifaqının Respublika Komitəsi tərəfındən “1976-cı il sosializm yarışının qalibi” nişanı ilə təltif edilmişdir.

1978

ÜİLKGİ Mərkəzi Komitəsi tərəfındən fəxri fərmanla təltif edilmişdir.

1978

Ali Attestasiya Komissiyası (AAK) tərəfındən kitabxanaşünaslıq kafedrası üzrə professor elmi adı təsdiq edilmişdir.

1979

SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi tərəfındən “İşdə əla müvəffəqiyyətlərinə görə” döş nişanına layiq görülmüşdür.

1979

SSRİ Kitabsevərlər Cəmiyyətinin II qurultayının nümayəndəsi olmuşdur.

1979-1981

Bakı Dövlət Universiteti Partiya Komitəsinin ideoloji işlər üzrə katib müavini olmuşdur.

1979-1985

Bakı şəhəri Oktyabr (indiki Yasamal) rayon üç çağırış Xalq Deputatları Sovetinin deputatı olmuşdur.

1980

Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin keçirdiyi Respublika Müşavirəsinin iştirakçısı olmuşdur.

1980

 

Lenin ordenli Ümumittifaq “Bilik” Cəmiyyətinin təşəkkürnaməsinə layiq görülmüşdür.

1980-1987

V.İ.Lenin adına Lenin ordenli SSRİ Dövlət Kitabxanası

yanında kitabxanaşünaslıq, biblioqrafıya və kitabşünaslıq elmləri üzrə doktorluq müdafiəsi ixtisaslaşdırılmış elmi şurasının üzvü olmuşdur.

1980-1987

SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi ali təhsil üzrə tədris-metodik idarəsi yanında “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafıya təhsili üzrə” elmi-metodik şurasının üzvü olmuşdur.

1980-1994

Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanaçılıq fakültəsinin dekanı olmuşdur.

1981

 

Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir.

Maarif, Ali Məktəb və Elmi 24 dekabr İdarə İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir.

1981

Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi tərəfındən fəxri fərmanla təltif edilmişdir

1982

Ümumittifaq Könüllü Kitabsevərlər Cəmiyyətinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir.

1982-1987

Azərbaycan SSR kitabsevərlər Cəmiyyətinin “Kitab” xalq universitetinin rektoru olmuşdur.

1984

 

SSRİ Mədəniyyət Nazirliyi və Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının Rəyasət Heyəti tərəfındən “N.K.Krupskaya” medalı ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan SSR Təhsil Nazirliyi və Maarif İşçiləri Ali Məktəb və Elmi Müəssisələr üzrə Həmkarlar İttifaqı Mərkəzi Komitəsi tərəfındən «1983-cü il sosializm yarışının qalibi» nişanı ilə təltif edilmişdir.

1985

SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə “Böyük Vətən müharibəsində (1941-1945-ci illər) qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı ilə təltif edilmişdir.

1987

Umumittifaq “Bilik” Cəmiyyəti tərəfındən “Fəal işinə görə” nişanı ilə təltif edilmişdir.

1987

"Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafı" adlı monoqrafiyası çap olunmuşdur.

1989

SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə “Əmək Veteranı” medalı ilə təltif edilmişdir.

1991

Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir.

1992-1993

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu hazırlayan ekspert komissiyasının üzvü olmuşdur.

1995

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1995-ci il tarixli fərmanı ilə “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 50 illiyi” yubiley medalı ilə təltif olunmuşdur

1995-ci ildən
bu günə kimi

Bakı Dövlət Universiteti Veteranlar Şurasının sədr müavinidir.

1998

Bakı Dövlət Universiteti Nəşriyyat Şurasının sədri təyin olunmuşdur

Səudiyyə Ərəbistanının mart-aprel Məkkə şəhərində Həcc ziyarətində olmuşdur.

“Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təhsili” adlı monoqrafıyası çapdan çıxmışdır.

“Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsini hazırlayan işçi qrupunun sədri olmuşdur.

1999

Azərbaycan Respublikası Müəllimlər Qurultayının nümayəndəsi olmuşdur

Azərbaycan Kitabxanaçılar Cəmiyyətinin prezidenti seçilmişdir

Professor A.A.Xələfovun rəhbərliyi ilə kitabxanaçılıq fakültəsi nəzdində “Kitabxana proseslərinin kompüterləşdirilməsi” elmi-tədqiqat laboratoriyası açılmışdır

 

İran İslam Respublikasında Məşhəd ziyarətində olmuşdur.

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi kollegiyasının qərarı ilə fəxri fərmana layiq görülmüşdür.

1999-cu ildən bu günə kimi

Respublika Təhsil Şurasının bu günə kimi   üzvüdür.

2000

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

15 fevral tarixində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir

 

1941-1945-cüllər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 55 illiyi şərəfınə “1941-1945-ci illər müharibəsi veteranı” nişanı ilə təltif edilmişdir.

2001

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının həqiqi üzvü (akademiki) seçilmişdir.

Kərbəla ziyarətində olmuşdur

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının və Rusiya Yazıçılar İttifaqının "Xeyriyyəçilik və maarifçilik" medalı ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq “Kitabxanaşünaslığa giriş” adlı dərsliyi çapdan çıxmışdır.

Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

2002

İsgəndəriyyə kitabxanasının təntənəli açılış mərasimində iştirak etmişdir.

Azərbaycanlı alim ABİ-nin mükafatına layiq görülmüşdür

“Kitabxanaşünaslığa giriş” dərsliyinə görə “Təhsil” cəmiyyətinin təsis etdiyi “Təhsil sahələri üzrə nailiyyətlərə görə” mükafatına layiq görülmüşdür.

2003

Ümummilli liderimizin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev: Biblioqrafik məlumat kitabı” Azərbaycan, rus, ingilis dillərində çap olunmuşdur.

“Kitabxanaşünaslığa giriş” dərsliyinin 3-cü hissəsi çapdan çıxmışdır.

Professor A.Xələfovun rəhbərliyi ilə İslamova Ş.İ. “Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası kitabxana şəbəkəsinin təşəkkülü və inkişafı (1923-1990-cı illər)” tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

Amerika Bioqrafıya İnstitutunun son 10 il ərzində hər il həsr etdiyi “Xüsusi fərqlənən liderliyin beynəlxalq göstəricisi” adlı biblioqrafık soraq-məlumat kitabının 2003-cü il üçün çıxmış XI buraxılışına professor A.Xələfovun da adı daxil edilmişdir.

2004

“Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi” adlı dərsliyin birinci hissəsi nəşr olunmuşdur

Amerikada "İlin Adamı-2004" seçilmişdir

2005

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən professor Xələfov Abuzər Alı oğlu 2004-2005-ci tədris ilinin nəticələrinə görə Bakı Dövlət Universiteti üzrə “İlin müəllimi” fəxri adı ilə təltif edilmişdir

2006

 

“Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi” adlı kitabı çap olunmuşdur.

M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada “Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi” kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir

Elm və təhsil sahəsindəki əvəzsiz    xidmətlərinə görə Heydər Əliyev Fondunun təsis etdiyi “Mədəniyyətin dostları” təqaüdünə layiq görülmüşdür;

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmri ilə A.Xələfov “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif edilmişdir;

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada 75 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. “Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı”nın təqdimatı və “Abuzər Xələfov

75” adlı kitab sərgisinin açılışı olmuşdur. Təntənəli yubiley mərasimi Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında başa çatmışdır.

2007

“Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi” dərsliyinin ikinci hissəsi çapdan çıxmışdır.

2009

 

 Azərbaycan KİVİHİ qərarı ilə "Qızıl qələm" diplomuna layiq görülmüşdür;

 

"İlin nüfuzlu ziyalısı" Fəxri diplomuna layiq görülmüşdür.

2010

Amerika Bioqrafiya İnstitutu tərəfindən “İlin adamı” elan edilmiş və “Qızıl medal”la mükafatlandırılmışdır;

“Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi” dərsliyinin III hissəsi çapdan çıxmışdır;

Təsisçisi və baş redaktoru olduğu “Kitabxanaşünaslıq və informasiya” adlı elmi-nəzəri və praktiki jurnal nəşr olunmuşdur.

2011

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi (21.04.2011, əmr № 623), Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi (29.04.2011, əmr № 211) və Bakı Dövlət Universitetinin rektorluğu (18.05.2011, əmr № R-41) ayrı-ayrılıqda professor A.A.Xələfovun 80 illik yubileyinin qeyd olunması haqqında əmr vermişdir. Həmin əmrlərdə geniş tədbirlər planı öz əksini tapmışdır;

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasında “Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq üzrə elmi tədqiqat işlərinin ümumrespublika müsabiqəsi”nin yekunları ilə bağlı keçirilən tədbirdə, kitabxanaşünaslıq üzrə ən yaxşı elmi-tədqiqat işinə görə diplomla təltif olunmuşdur;

“Kitabxana və cəmiyyət” kitabı çapdan çıxmışdır;

“Məqalələr toplusu (1990-2011-ci illər)” kitabı çap olunmuşdur.

2012

Gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində və rayonun ictimai həyatında fəal iştirakına görə Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək, Silahlı Qüvvələr və Hüquq mühafizə orqanları veteranları şurasının Yasamal rayon təşkilatı tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilmişdir.

2013

“M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası – 90 il elm və mədəniyyətin xidmətində” adlı kitabı çap olunmuşdur;

Azərbaycanda elmin və təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə və anadan olmasının 82-ci ildönümü münasibətilə “Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət ocağı İctimai Birliyi tərəfindən “Diplom”la  təltif edilmişdir.

Anadan olmasının 82 illik yubileyi münasibətilə, BDU HİK tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilmişdir.

2014

“Söz, kitab, mütaliə, kitabxana və kitabxanaçı haqqında müdrik fikirlər” adlı kitabı “Mütərcim” nəşriyyatında  çapdan çıxmışdır;

“Kitabxanaşünaslığın tarixi və metodologiyası”  dərsliyi çap olunmuşdur.

2016

Bakı Dövlət Universiteti Elmi Şurasının 9 mart 2016-cı il tarixli iclasının qərarı ilə “Bakı Dövlət Universitetinin fəxri professoru” adına layiq görülmüşdür.

2019

"Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)" yubiley medalı ilə təltif olunmuşdur.

2019

Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə "Şərəf" ordeni ilə təltif edilmişdir.

2020

Aprel ayının 27-də vəfat etmiş, II Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Azərbaycan Milli Kitabxanasэ

Elektron Məlumat Bazası Milli Kitabxana tərəfindən hazırlanmışdır