E L E K T R O N M Ə L U M A T B A Z A S I

"Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir"

H.Ə.Əliyev


"Kitab hər bir xalqın tarixidir, mədəniyyətidir, elmidir, bu günüdür, sabahıdır, gələcəyidir. Kitab hər bir xalqın milli qüruru, vətənə məhəbbət mənbəyidir"

A.A.Xələfov(rus dilində)

2015

Халафов, Абузар Алы оглу. Библиотечное дело в Азербайджанской Республике [Текст] : история, теория, практика : монография /А. Халафов ; науч. ред. А. Кангарли ; ред. П. Казими.- Баку: Мутарджим, 2015.- 162, [2] с.: портр., 20 см.

2003

Гейдар Алиев: Библиографический Справочник /Составители: А.Халафов, С.Садыгова.- Баку: Бакинское Университет, 2003.- 446 ст.


1961

Из истории библиотечного дела в Советском Aзербайджане (1920-1932 гг.).- Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наукю.- Баку - 1961.-26 с.


 

<< Geri

Azərbaycan Milli Kitabxanasэ

Elektron Məlumat Bazası Milli Kitabxana tərəfindən hazırlanmışdır