E L E K T R O N M Ə L U M A T B A Z A S I

"Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir"

H.Ə.Əliyev


"Kitab hər bir xalqın tarixidir, mədəniyyətidir, elmidir, bu günüdür, sabahıdır, gələcəyidir. Kitab hər bir xalqın milli qüruru, vətənə məhəbbət mənbəyidir"

A.A.Xələfov


 

2019

Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası - 100 [Mətn] : [monoqrafiya Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyinə həsr olunur] /A. A. Xələfov ; red.: K. Aslan, P. Kazımi ; [dizayn. K. İbrahimov].- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 263, [1] s.: portr., cədv., 21 sm.


2016

Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları [Mətn] : dərslik /A. A. Xələfov, A. İ. Qurbanov ; elmi red. R. Ə. Kazımov.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2016.- 327, [1] s.: fotoşək., 21 sm.


Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Türk dünyası milli kitabxanaları [Mətn] : monoqrafiya /A. A. Xələfov, P. F. Kazımi ; elmi red. R. Əsgər ; red., [ön söz]: K. Tahirov, E. Əhmədov.- Bakı: Mütərcim, 2016.- 197, [3] s., [1] v. portr.: fotoşək., 20 sm.+ [1] elektron opt. disk (CD ROM); 12 sm. (Türk Xalqlarının Kitab Abidələri)


2014

Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaşünaslığın tarixi və metodologiyası [Mətn] : dərslik /A. A. Xələfov ; elmi red. K. Aslan ; red. E. Əhmədov ; rəy. M. Məmmədov, P. Kazımi.- Bakı: Bakı Universiteti, 2014.- 551, [1] s.: portr., 21 sm.


Söz, kitab, mütaliə, kitabxana və kitabxanaçı haqqında müdrik fikirlər [Mətn] /tərt. ed. və ön söz müəl. A. Xələfov ; red. K. Aslan.- Bakı: Mütərcim, 2014.- 187, [1] s.: 20 sm.


 2013

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası 90 il elm və mədəniyyətin xidmətində [Mətn] /A.A.Xələfov; red. K.Aslan; rəyçi E.Əhmədov, P. azımi.- Bakı: Bakı Universiteti, 2013.- 61, [1] s.: portr., 20 sm. 


2011

Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Məqalələr toplusu [Mətn] : 1990-2011-ci illər /A. Xələfov ; elmi red. K. Aslan.- Bakı: [Bakı universiteti], 2011.- 463, [1] s.: portr., 24 sm.


 Xələfov, Abuzər Alı oğlu.Kitabxana və cəmiyyət. Monoqrafiya.- B: “Azərnəşr”, 2011.- 348 s.


Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: Qısa icmal /Abuzər Xələfov; Rəyçilər: R. Ə. Kazımov, A. Ə. Cəfərov; Red.: K. Aslan.-Bakı : Bakı Universiteti, 2001.-52 s.


2010

Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi 3 hissədə: dərslik /A. Xələfov ; red. K.  Aslan. Hissə 3: XX əsrin ikinci yarısında və XXI əsrin əvvələrində Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi.- B.:Bakı Universiteti,2010.- 431, [1] :1 portr.,21 sm.


2009

Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası 90 il elm və təhsilin xidmətində [Mətn]: [monoqrafiya] /A. Xələfov; red. K. Aslan, N. Məmmədov.-B.: Bakı Universiteti, 2009.-208, [1] s.


Azərbaycanda kitabxana işinə dair Heydər Əliyev doktrinası uğurla davam edir [Mətn] /A. A. Xələfov; lay. rəhb. Ə. Qarayev; elmi məsləhətçi. s. Məmmədəliyeva; elmi red. L. Məmmədova; red. K. Tahirov.-B.: [M.F.Axundov adına Az.Milli Kitabxanası], 2009. -185, [1] s.


2007

Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları [Mətn]: dərslik /A. Xələfov, A. Qurbanov; Elmi red. R. Ə. Kazımov; Rəyçi. M.s. Xəlilov, E.Y. Əhmədov.-B.: [Bakı Universiteti], 2007. -200 s.


Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi 3 hissədə : dərslik /A. Xələfov ; red. K. Aslan. Hissə 2: XX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi.- B.:[BDU],2007.- 552 s.,1 portr.,21 sm.


2006

Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi [Mətn]: Elmi məsləhətçi: s.Y.Məmmədəliyeva; Elmi red.: T.X.Musayeva; Red.: K.İ.Aslan, L.A.Məmmədova.- B.: Azərnəşr, 2006.- 312 s.


Heydər Əliyev [Mətn] : Biblioqrafik məlumat kitabı /Tərtib edənlər: A. Xələfov, s. Sadıqova; Red.:A. Məhərrəmov .- Bakı : Bakı Universiteti , 2003.- 434 s.


2003

Kitabxanaşünaslığa giriş: 3 hissədə.-Kitabxana işi haqqında təlim [Mətn]: dərslik /A. A. Xələfov; elmi red. R.Kazımov; red. К.Aslan; BDU.- III hissə.-Bakı : BDU, 2003. -314 s.


2002

Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş /A.A.Xələfov; Red.: K.Aslan.-Bakı : Bakı Universiteti, 2002 .-38 s.


2001

Kitabxanaşünaslığa giriş: 3 hissədə. Kitabxanaşünaslığın nəzəri əsasları [Mətn]: dərslik /A. A. Xələfov; elmi red. R. Kazımov; red. К. Aslan; BDU.- I hissə.- Bakı : BDU, 2001.-400 s.


Respublika Elmi-Texniki kitabxanası (1930-2000): Kitabxananın 70 illiyinə həsr edilmiş qısa tarixi oçerk /A. Xələfov; Red.: R. Kazımov.-Bakı : Bakı Universiteti, 2001.-38 s.


<< Geri

Azərbaycan Milli Kitabxanasэ

Elektron Məlumat Bazası Milli Kitabxana tərəfindən hazırlanmışdır