E L E K T R O N M Ə L U M A T B A Z A S I

"Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir"

H.Ə.Əliyev


"Kitab hər bir xalqın milli qüruru, vətənə məhəbbət mənbəyidir"

A.A.Xələfov


2011

Kazımi, P. İnformasiya mühəndisliyi (müasir kitabxana fəaliyyəti) /Pərviz Kazımi; elmi red. Abuzər Xələfov.- Bakı: “Bakı Universiteti” Nəşriyyatı, 2011.- 233 s.


2012

Əhmədov, E. Azərbaycanda kitabxana-informasiya işinin hüquqi bazası [Mətn] dərs vəsaiti /E. Y. Əhmədov ; elmi red. A. A. Xələfov ; rəy. K. Aslan, N. N. İsmayılova.- B.: [Bakı Universiteti], 2012.- 215, [1] s.: portr., cədv., ill., 21 sm.


Kazımi P. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti /Pərviz Kazımi; elmi red. Abuzər Xələfov.- Bakı: ABC, 2012.- 316 s.


Qurbanov, A. Kitabxana-informasiya fəaliyyətinin iqtisadiyyatı: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.Qurbanov, P.Kazımi, N.İsmayılova; elmi red. Abuzər Xələfov.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 308 s.


Rzayev, S. Kitabxana xidməti: dərslik /S.Rzayev; red. Abuzər Xələfov; rəyçilər: K.Aslan, E.Əhmədov.- Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2012.- 276 s.


2013

Tahirov, K. Dünya milli kitabxanaları: M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası: dərs vəsaiti /Kərim Tahirov; elmi red. Abuzər Xələfov.- Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2013.- 212 s.


2014

Kazımi, P. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyətinin mənbəşünaslığı: monoqrafiya /Pərviz Kazımi; elmi red. Abuzər Xələfov.- Bakı: Mütərcim, 2014.- 136 s.


 


2015

Azərbacan kiabxana ensiklopediyası /Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundzadə adına Milli kitabxana; layihənin rəhb. Ə.Qarayev; baş red. K.Tahirov, elmi red. A.Xələfov.- Bakı: “Zərdabi-Nəşr” MMC, 2015.- 632 s.


<< Geri

Azərbaycan Milli Kitabxanasэ

Elektron Məlumat Bazası Milli Kitabxana tərəfindən hazırlanmışdır