E L E K T R O N M Ə L U M A T B A Z A S I

"Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir"

H.Ə.Əliyev


"Kitab hər bir xalqın milli qüruru, vətənə məhəbbət mənbəyidir"

A.A.Xələfov


RƏY VERDİYİ VƏ REDAKTƏ ETDİYİ ƏSƏRLƏR

1958


Kitabxanaşünaslıq: Kitabxanaçılıq institutlan üçün: Proqram / Tərc. ed. A.A.Xələfov.- B.: ADU, 1958,- 40 s.


Kitabxanaşünaslıq: Uçüncü hissə; SSRİ-də kitabxana işinin tarixi; Proqram / Red.: A.A.Xələfov.- B.: ADU, 1958.- 20 s.


1963


Klyonov A.V. Kitabxana texnikası / Red.: A.A.Xələfov.- B., 1963.- 376 s.


1965


Çubaryan O.S. Ümumi kitabxanaşünaslıq / Tərc. red.: A.A.Xələfov.- B.: Maarif, 1965.- 204 s. 1966


Denisyev V.N. Sovet biblioqrafiyasının əsaslan: Kitabxanaçılıq texnikumları və mədəni-maarif məkləblərinin kitabxanaçılıq şöbələri üçün dərs vəsaiti / Tərc. ed. l.Rüstəmov, A.Xələfov; Red.: A.Xələfov, H.İbrahimov.- B.: Maarif, 1966.- 36s.


1967


Abramov K.İ. SSRİ-də kitabxana işinin tarixi: Kitabxanaçılıq fakültələri qiyabiçi tələbələri üçün tədris metodik vəsait / Tərc. ed. A.A.Xələfov.- B., 1967.- 42 s.


1978


Kitabxanaşünaslıq: Mədəniyyət institutları və kitabxanaçılıq fakültələri üçün: Proqram / Red.: A.A.Xələfov.- В.. 1978.- 66 s.


Kitabxanaşünaslıq fənlərinin proqramı / Red.: A.A.Xələfov.- B.; ADU, 1978,- 61 s.


1982


Çubaryan O.S. Ümumi kitabxanaşünaslıq: Dərslik / Red.: A.A.Xəiəfov.- B.: Maarif, 1982.- 295s.


Kitabxanaşünaslıq: Dərs vəsaiti; H.l / Red.: A.A.Xələfov.- B.: Maarif. 1982.-381 s.


1983


SSRİ-də və xarici ölkalərdə kitabxana işinin tarixi proqramı (S.M.Kirov adına ADU- nun kitabxanaçilıq fakültəsi üçün) / Red.: A.A.Xələfov,. B., 1983.. 38 s.


1986


Görkəmli əsər (Ş.Əhmədovun «Mühazirəçilik məharəti, natiqlik sənəti» kitabına rəy) // Azərbaycan müəllimi.- 1986.- 15 avqust.


«Kitabxana fondu» fənni üzrə praktik məşğələlər: Metodik göstərişi / Əlavələrlə tərc. edənləri M.Həsanov, S.Mustafayeva; Elmi red.: A.A.Xələfov. . B.: 1986.- 68 s.


Quliyev T.F. Azərbaycanda kitabxanaçılıq işi / Elmi red. və ön sözün müəllifi prof. A.A.Xələfovdur.- B.: ADU, 1986.-86 s.


1988


Kitabxana işinin təşkili, iqtisadiyyatı və idarə edilməsi fənni üzrə proqram / Tərc. ed. X.İ.İsmayılov; Tərc. red.: A.A.Xələfov.- B.: ADU, 1988.- 16 s.


Kitabxanaşünaslıq ümumi kurs / Red.: A.A.Xələfov.- B.: ADU, 1988.- 15 s.


1994


Kitabxana işinin təşkili, iqtisadiyyatı və idarə edilməsi: Kitabxanaçılıq fakültələri üçün proqram / Tərt. ed.: X.İ.İsmayılov; Red.: A.A.Xələfov.. B.: BUN, 1994.- 22 s.

1995


İsmayılov X.İ. Kitabxana işinin idarə edilməsinin metodik və təşkilati məsələləri: Dərs vəsaiti / Red.: A.A.Xələfov.- B., 1995.-98 s.


1996


Kazımov R. Bazar iqtisadiyyatı və kitabxanalar (Dərs vəsaiti) / Elmi red.: A.A.Xələfov.. B.: BDU, 1996.- 32 s.


Kitabxanaşünaslıq (kitabxana kataloqları): «Kitabxanaşünaslıq» ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti / Red.: A.A.Xələfov.- B.: BUN, 1996.- 212 s.


1997


Oxucularla iş: M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövbt Universiteti kitabxanaçılıq fakültəsi üçün: Proqram / Tərt. ed. S.Rzayev; Red.: A.A.Xələfov.- B.: BUN. 1997.- 14 s. 


2000


Abel Məhərrəmov: Biblioqrafik məlumat kitabı / Tərt. ed. Ş.Tahirqızı, S.A.Sadıqova; Rəyçi. A.A.Xələfov.- B.: BUN, 2000. . 174 s.


BDU -nun kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin tələbələri üçün: İstehsalat təcrübəsi proqramı «Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq» / Tərt. ed.: X.l.lsmayılov; Red.: A.A.Xələfoy.- B.: BUN, 2000.- 20 s.


Elmi-texniki kitabxana şəbəkələrində mütəxəssislərə «Kitabxanaşünashq» ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almaq üçün proqram / Tərt. ed.: Z.l.Baxşəliyev; Red.: A.A.Xələfov,- B.: BUN, 2000.. 14 s.


Kitabxana işinin iqtisadiyyatı: BDU-nun kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi üçün proqram / Tərt. ed.: R.Ə.Kazımov; Red.: A.A.Xələfov.- B.: BUN, 2000.- 10 s.


Kitabxana marketinqi: «Kitabxanaşünaslıq» ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almaq üçün proqram / Tərt. ed.: R.Ə.Kazımov; Red.: A.A.Xələfov.- B.: BUN, 2000.- 10 s.


Kitabxanaların elmi-metodik təminatı: BDU-nun kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi üçün proqram / Tərt. ed.: X.İ.İsmayılov; Red.: A.A.Xələfov.- B.: BUN, 2000.- 12 s.


Nəcəfov Ə. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində kitabxana işinin tarixindən (1923-1990-cı illər) / Elmi red.: A.A.Xələfov.- B.: Səda, 2000.- 233s.


Oxucuşünaslıq: Oxuculara kitabxana xidmətinin müasir problemləri: «Kitabxanaşünaslıq» ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almaq üçün proqram / Tərt. ed.: S.M.Rzayev; Red.: A.A.Xələfov.- B.: BUN, 2000.- 12 s.


2001


Rəy //Ələsgərov B. Hidayət: Biblioqrafıya.- B.: Nağıl evi, 2001.- S.17-21.


2003


 Azərbaycan biblioqrafıyasının canlı salnaməsi /Prof. Zöhrab Hüseyn oğlu Əliyevin 70 illik yubileyinə həsr edilir/Tərt. edəni: N.İsmayılov, red.: A.A.Xələfov.- B.: Mütərcim, 2003.- 96 s.


2004


Bakalavr hazırlığı üçün Kitabxanaçılıq-informasiya fəaliyyətinin texniki vasitələri fənnindən Proqram: Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin tələbələri üçün /Tərt.ed.: dos. Z.Baxşəliyev; Elmi red.: A.A.Xələfov; Rəyçilər; Ə.M.Rüstəmov, R.Ə.Kazımov.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2004.- 24 s.


Kazımov R. Kitabxana işinin iqtisadiyyatı: Dərs vəsaiti /Elmi red.: A.A.Xələfov; Rəyçilər. Z.İ.Baxşəliyev, K.Aslan.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.- 88 s.


2005


Aslan K. Şəxsiyyətin formalaşmasında bədii ədəbiyyatın rolu (Azərbaycan kitabxanalarının materialları əsasında) Monoqrafiya/Red.: A.A.Xələfov.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- 298 s.


Barlı-bəhərli illər: Tacəddin Fərhad oğlu Quliyev /Anadan olmasının 75, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 50 illiyinə həsr olunur/Tərt.ed.: K.Aslan; Red.: A.Xələfov.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- 180 s. (şəkilli)


Dünya kitabxanalarının tarixi: Proqram (Bakalavr təhsil pilləsi üçün) /Tərt. ed.: M.Bağırov, K.Aslan; Elmi red.: A.Xələfov; Rəyçilər.: E.Əhmədov, A.Cəfərov.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- 46 s.


Dünya Milli kitabxanaları fənninin Proqramı (Magistr hazırhğı üçün) /Tərt. ed.: E.Y.Əhmədov; Elmi red.: A.A.Xələfov; Rəyçilər: Z.İ.Baxşəliyev; M.Ə.Məmmədov.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2005.- 16 s.


İsmayılov X. Kitabxana menecmentinin əsasları: Dərs vəsaiti /Red.: A.A.Xələfov; Rəyçilər: R.Ə.Kazımov, K.Aslan.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- 200 s.


İsmayılov X. Kitabxana işinin təşkili və idarə olunması fənninin proqramı (bakalavr hazırlığı üçün) /Red.: A.A.Xələfov; Rəyçilər: R.Ə.Kazımov, M.Ə.Məmmədov.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- 24 s.


Kitabxanaların fandrayzinq fəaliyyəti fənninin Proqramı: bakalavr hazırlığı üçün /Tərt. ed.: M.M.Hacıyeva, Red.: A.A.Xələfov; Rəyçilər: X.İ.İsmayılov, K.Ə.Kazımov.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- 16 s.


2006


"Uşaqlara və gənclərə kitabxana xidməti fənininin proqramı": bakalavr hazırlığı üçün /Tərt ed.: S.M.Rzayev, Red.: A.A.Xələfov, Rəyçilər: E.Y.Əhmədov, K.Aslan.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006.- 26 s.


<< Geri

Azərbaycan Milli Kitabxanasэ

Elektron Məlumat Bazası Milli Kitabxana tərəfindən hazırlanmışdır