E L E K T R O N M Ə L U M A T B A Z A S I

"Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir"

H.Ə.Əliyev


"Kitab hər bir xalqın tarixidir, mədəniyyətidir, elmidir, bu günüdür, sabahıdır, gələcəyidir. Kitab hər bir xalqın milli qüruru, vətənə məhəbbət mənbəyidir"

A.A.Xələfov


 

XƏLƏFOV ABUZƏR ALI OĞLU

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ƏMƏKDAR ELM XADİMİ,

ƏMƏKDAR MƏDƏNİYYƏT İŞÇİSİ,

BMT YANINDA
BEYNƏLXALQ
İNFORMASİYALAŞDIRMA
AKADEMİYASININ AKADEMİKİ,

AZƏRBAYCAN KİTABXANAÇILAR
CƏMİYYƏTİNİN PREZİDENTİ,

TARİX ELMLƏRİ DOKTORU,

PROFESSOR,

“ŞƏRƏF” ORDENLİ

 
Azərbaycan Milli Kitabxanasэ

Elektron Məlumat Bazası Milli Kitabxana tərəfindən hazırlanmışdır