E L E K T R O N M Ə L U M A T B A Z A S I

"Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir"

H.Ə.Əliyev


"Kitab hər bir xalqın milli qüruru, vətənə məhəbbət mənbəyidir"

A.A.Xələfov


1999

Müasir kitabxanaların sosial funksiyaları [Mətn] / A. Xələfov Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya.- 1999.- № 2.- S. 3-32.


2000


"Kitabxana işi"anlayışının öyrənilməsinə dair [Mətn] / A. Xələfov Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya.- 2000.- № 2.- S. 3-8.


2001


Hidayət haqqında fikirlər //Ələsgərov B. Hidayət: Biblioqrafıya.- B.: Nağıl evi, 2001.- S.76-77


Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin formalaşmasında Heydər Əliyev irsinin rolu //Azərbaycan.- 2001.- 10 oktyabr.- S.3.


"Kitabxanaçılığı qız sənəti hesab etmirəm" (Qələmə aldı M.Novruzqızı) //Bizim əsr.- 2001. - 28 noyabr.- S.6.


2002


 Heydər Əliyev əsərlərinin nəşri və təbliği məsələləri [Mətn] / A.Xələfov Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya.- 2002.- № 2.- S.5-16.


Şərəfli ömrün zirvəsi (prof. А.А.Хələfov) /Müsahibəni apardı Emin Salmanoğlu //Ziyah.- 2002.- 21-27 fevral.- S.9. “Mən fəxr edirəm ki, Bakı Dövlət


Universitetinin məzunuyam’’ (Prezident Heydər Əliyevə həsr olunmuş eyni adlı kitab haqqında) //Respublika.- 2002.- 24 fevral.- S.2.


Avtomatlaşdınlmış kitabxana informasiya idarəetmə sistemləri //Bakı Universiteti Xəbərləri; Humanitar elmlər seriyası.- 2002.- №2.- S.243-250.


Azərbaycan elminin qızıl fondu (AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının bu günü və sabahı) //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafıya: Elmi-nəzəri və təcrübi jumal.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2002.- №2.- S. 17-28.


Heydər Əliyev əsərlərinin nəşri və təbliği məsələləri //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafıya.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2002.- №2.- S.5-16


Yazıçı haqqında informasiya mənbəyi (Yazıçı Hidayət haqqında çapdan çıxmış biblioqrafık göstərici haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti.- 2002.- 29 mart.


İnformasiyalaşdırılmış cəmiyyətin xüsıısiyyətləri və problemləri (prof. A.Xələfovun kitabxanaşünaslıqla informasiyanın qarşılıqlı əlaqələri baxımından informasiyalaşdırılmış cəmiyyət haqqında bəzi mülahizələrindən bəhs olunur //Respublika.- 2002.- 17 aprel,- S.4.


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Heydər Əliyevə (Prezidentin anadan olmasımn 79-cu ili münasibətilə təbrik) //Azərbaycan yollan.- 2002.- 7 may.- S.6.


Qələbə bayramı qeyd olundu (Bakı Dövlət Universitetində 9 may Qələbə bayramı münasibətilə keçirilən tədbirdə çıxışı) //Bakı Universiteti.- 2002.- 16 may.


Kitab öz “ünvan”ına çatdıqda oxunur: Yaxud müasir dövrdə kitabxana nəşriyyat münasibətlərinin bəzi xüsusiyyətbri //Azərbaycan.- 2002.- 7 iyul.


Xalqımızın sevimli ziyalısı (prof. V.Məmmədəliyevin 60 illik yubileyi münasibətilə) //Bakı Universiteti.- 2002.- 26 sentyabr.- S.3.


Yubileyiniz mübarək! //Bakı Universiteti qəzetinin yubileyi münasibətilə //Bakı Universiteti.- 2002.- 26 sentyabr.- S.6.


Abuzər Xələfov: Azərbaycanı bundan sonra da işıqlı gələcəyə yalnız Yeni Azərbaycan Partiyası apara bilər (Müsahibəni apardı Emin Salmanoğlu) //Ulu Azərbaycan.- 2(Ю2.- 21 noyabr.- S.3.


Qədim kitab məbədinə yeni həyat verildi (İsgəndəriyyə kitabxanası haqqında) //Respublika.- 2002.- 27 noyabr; Respublika.- - 28 noyabr.- S.7.


Azərbaycanı bundan sonra da işıqlı gəldcəyə yalnız Yeni Azərbaycan Partiyası apara büər (Müsahibəni apardı Emin Salmanoğlu) //Azərbaycan.- 2002.- 11 dekabr. 2003-cü ilin “Heydər Əliyev ili” elan


olunması tarixi zərurətdir //Azad Azərbaycan.- 20 dekabr.- S.3.


2003


Zöhrab Əliyev - 70 //Azərbaycan biblioqrafıyasının canlı salnaməsi.- B.; Mütərcim, 2003.- S.5-9.


Azərbaycan elminin qızıl fondu (AMEA Mərkəzi Elmi kitabxanasının bu günü və sabahı) //Elm.- 2003.- 16 yanvar.- S.13-14.


“Heydər Əliyev və Bakı Dövlət Universiteti bir-birindən ayrılmayan iki böyük varlıqdır” (Bakı Dövlət Universitetinin kollektivi Heydər Əliyevin tövsiyələrini əlində rəhbər tutur: Universitet müəllimlərinin yubiley təbrikləri) /Qələmə aldı: S.Babaşova //Bakı Universiteti.- 2002.- 24 aprel.- S.2.


Heydər Əliyev əsərlərinin nəşri və təbliği məsələləri //Azad Azərbaycan.- 2003.- 4 may.- S.5.


Xalqimizin milli İftixarı (Görkəmli dövbt xadimi Heydər Əliyev haqqında) //Qərbi Azərbaycan.- 2003.- 10 may.- S.2.


Heydər Əliyev məktəbinin layiqli yetirməsi (İ.Əliyev haqqında) //Azad Azərbaycan.- 1 oktyabr.- S.3.


Xatirələrdə əbədi yaşayacaq dahi: (Prezident Heydər Əliyev haqqında) //Bakı Universiteti.- 2003.- 19 dekabr.- S.7.


2004


Məktəb kitabxanaları Azərbaycanın müstəqilliyi şəraitində [Mətn] / A. Xələfov, Əhmədov Elçin.- Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya.- 2004.- № 1- S.3-14.


Azərbaycan MEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası müstəqillik illərində [Mətn] / A.Xələfov Məmmədova, Sevda -müəllif Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya.- 2004.- № 2.- S. 3-11.


Arif Babayev haqqında dost sözü //Arif Babayev 70 il.- B.: Baki Universiteti Nəşriyyatı.- S. 19-22.


Böyük alim, miidrik el ağsaqqalı (Akademik Budaq Budaqov haqqinda) //Əkbəroğlu Y. Elmimizin şah budağı.- В.: “Oğuz eli” nəşriyyatı, - S.112-116.


Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevə //Azad Azərbaycan.- 2004.- 18 yanvar.


Göyçə həsrəti: Akademik Hüseyn Əhmədovun “Xatirələrim və ya nəslimizin şəcərəsi” kiiabı nəfıs şəkildə işıq üzü görüb //Ulu кофй.- - 7 fevral.- S.6.


İnformasiya cəmiyyəti və kitabxana işi //Bakı Universiteti: Humanitar elmlər ser.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.- №3.- S.316-327.


Heydər Əliyevin əməlləri əbədidir //Dahi.- 2004.- №1.-7 avqust.- S.6.


İlham Əliyev öz andına sadiqdir: İlham Əliyev ümummilli liderin yolunu uğurla davam etdirir//Bakı Universiteti.- 2004.- 13 oktyabr.- S.6.


Şərəfli alim ömrü; T.Quliyevin 75 illiyi münasibətilə //Bakı Universiteti.- 2004.- 13 oklyabr.- S.8.


Azərbaycanda AMEA Mərkəzi Elmi kitabxanası müstəqillik illərində //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafıya.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.- №2.- S.3-11.


Elektron kataloqların əhəmiyyəti və təşkili prinsipləri //Bakı Universitetinin Xəbərləri: humanitar elmlər ser.- 2004.- №4.- S.288-290.


Şərəfli alim ömrü: T.Quliyev - 75 //İnsan hüquqlan.- 2004.- 15 oktyabr.- S.3.


Azərbaycanda AMEA Mərkəzi Elmi kitabxanası müstəqillik illərində //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafıya.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.- №2.- S.3-11.


Elektron kataloqların əhəmiyyəti və təşkili prinsipləri //Bakı Universitetinin Xəbərləri: humanitar elmlər ser.- 2004.- №4.- S.288-290.


2005


İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasında kitabxanaların vəzifələri [Mətn] / A.Xələfov, Məmmədova Sevda. Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.- 2005.- № 2.- S. 5-17.


Müdrikliyə aparan yol: Tanımış kitabxanaşünas alim, tarix elmləri doktoru, professor Xəlil İsmayıl oğlu İsmayılovun 60 yaşı tamam olur [Mətn] / A. Xələfov, Aslan Knyaz.-Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya.- 2005.- № 1.- S.130-138.


Müasir dövrdə kitabxana fəaliyyətinin əsas istiqamətləri [Mətn] / A. Xələfov Mehdiyeva, Nərminə.-müəllif Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya.- 2005.- № 1.- S. 3-8.


Alovlu vətəndaş, vətənpərvər ziyalı //Hidayət. Zəngəzurda doğuldum.- B.: “Əbilov, Zeynalov oğuilan”, 2005.- S.318-319.


Barlı-bəhərli ömür (Dost sözü) //Bariı-bəhərli illər/Tacəddin Fərhad oğlu Quliyev: Anadan olmasının 75, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 50 illiyinə həsr olunur.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- S.10-12.


Gərgin elmi yaradıcılıq axtanşlannın uğurlu bəhrəsi //Asian К. Şəxsiyyətin formalaşmasında bədii ədəbiyyatın rolu (Azərbaycan kitabxanalannm maieriallan əsasmda): Monoqrafıya.- B.: Bakı Universiteli nəşriyyatı, 2005. S.3-13.


Görkəmli fıloloq-alim, istedadlı jurnalist (prof. Şamil Qurbanov haqqında) //Ləkəsiz bir vicdan, böyük bir ürək.- B.: Nurlan, 2005.- S.55-58.


Əziz və hörmətli Tacəddin müəllim! //Barlı-bəhərli illər.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, - S.137-138.


Əziz və hörmətü Tacəddin müəllim! //Barlı-bəhərli illər.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.-S.138-139.


Şərəfli alim ömrü //Barlı-bəhərli illər.- : Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- S. 13-15.


Yazıçı haqqında informasiya mənbəyi //Hidayət. Zəngəzurda doğuldum...- B.: “Əbilov, Zeynalov oğullan”, 2005.- S.319-321.


Müdrikliyə aparan yol (prof. X.İsmayılov haqqında) //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafıya: elmi-nəzəri və təcrübi jumal.- 2(Ю5.- №1.- S.130- 138.


Müasir dövrdə kitabxana fəaliyyətinin asas istiqamdtləri //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafıya: elmi-nəzəri və təcrübi jumal.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- №1.- S.3-10.


Kitabxana dünyasına açılan pəncərə (AMEA-MEK-nın tərtib etdiyi Vebbioqrafıya adlı göstəricidən, onun axtarış imkanlarından və onlayn texnologiyalannın kitabxana işi üçün əhəmiyyətindən bəhs olunur) //Respublika.- 2005.- 28 yanvar.


İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasında kitabxanaların vəzifələri //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafıya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.-№2.-S.5-17.


Heydər Əliyevin xatirəsi əbədiləşdirilməlidir //Cəmiyyət və lider: Beynəlxalq elmi-analitik, hüquq jumalı.- 2005.- №1 (may).- S.2-4.


AMEA MEK-sı müstəqillik illərində (1991-2004) //AMEA MEK-nın Elmi əsərləri.- Bur.6.-S.25-41.

2006


Azərbaycan gəncliyi dövlət proqramının həyata keçirilməsində Respublika Gənclər Kitabxanasının rolu [Mətn] / A. Xələfov Məmmədov, Mehmanəli Əkbər oğlu. Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya.- 2006.- № 1.- S. 3; 13.


Olkəmizdə ilk fundamental elektron kitabxana (Prezident Aparatı kitabxanası haqqında) //Xalq qəzeti.- 2006.- 18 fevral.- S.6.


Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramının hayata keçirilməsində Respublika Gənclər Kitabxanasının rolu //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafıya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jumal.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006.- 3-15.


2008


Kitabxanaşünaslıq fəlsəfəsi [Mətn] / A.Xələfov.-Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya.- 2008.- № 1(22).- S.5-26.


2009


Azərbaycan mədəniyyətinin qızıl fondu [Mətn] / A.Xələfov Azərbaycan.- 2009.- 1 iyul.- S. 7.


Ənənələrini yaşadan məbədgah Bakı Dövlət Universiteti - 90 [Mətn] / A.Xələfov Azərbaycan.- 2009.- 4 oktyabr.- S. 5.


Milli mədəniyyətimizin təəssübkeşi "Əməkdar mədəniyyət işçisi"dir: Tanınmış kitabxanaşünas alim, tarix elmləri doktoru, professor Xəlil İsmayılov fəxri ada layiq görülmüşdür [Mətn] /A.Xələfov, Aslan Knyaz.-Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya.- 2009.- № 2.- S.19-27.


Müstəqillik illərində ali kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafı [Mətn] / A.Xələfov.- Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya.- 2009.- № 1.- S.10-26.


2010


"Azərbaycan folkloru və kitab mədəniyyəti" [Mətn] / A. Xələfov, Aslan Knyaz.- Xalq qəzeti.- 2010.- 14 mart.- S. 6.


İnformasiya cəmiyyəti və kitabxanaşünasliğin müasir problemləri. /A.A.Xələfov - Kitabxanaşünasliq və İnformasiya.- 2010 № 1.- Bakı Dövlət Universiteti.- S. 9-14.


Kitabxanaçiliq fikirlərinin meydana gəlməsi, təşəkkülü və inkişafi. / A.Xələfov.- Kitabxanaşünasliq və İnformasiya.- 2010.- № 2.- S.7-20.


Cəmiyyət və mədəniyyət. /A.A.Xələfov - Kitabxanaşünasliq və İnformasiya. 2010 № 3.- Bakı Dövlət Universiteti.- S. 8-14.


 

2011


Qafqaz regionuna həsr olunmuş ilk fundamental ensiklopediya [Mətn] / A.Xələfov, İsmayılov Nadir.- Xalq qəzeti.- 2011.- 2 fevral.- S. 4.


Erməniliyin növbəti absurd teatrı tamaşası və tarixi həqiqətlər: Akademik Ramiz Mehdiyevin "Gorus - 2010: absurd teatrı mövsümü" əsərini oxuyarkən [Mətn] / A.Xələfov. Nuriyev Sədi. Məmmədov Nuru.-Azərbaycan.- 2011.-1 mart.- S. 6.


Görkəmli alim haqqında mükəmməl biblioqrafiya [Mətn] / A.Xələfov, Aslan Knyaz.-Azərbaycan.- 2011.- 26 aprel.- S. 7.


Kitabxana və kommunikasiya. /A.A.Xələfov - Kitabxanaşünasliq və İnformasiya.- 2011 № 1(4).- S. 7-16.


Kitabxana fondu ümumbəşəri sərvətin məcmusudur. /A.A.Xələfov - Kitabxanaşünasliq və İnformasiya.- 2011 № 2(5).- S. 7-16.


Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafı tarixindən (1947-2011) [Mətn] /A.A.Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.-2012.- № 1.- S.27-38.


Görkəmli elm və təhsil xadiminin həyat salnaməsi [Mətn] /A.Xələfov, K. Aslan //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.-2011.- № 2.- S.115-123.


Kitabxanaçılıq fikirlərinin meydana gəlməsi,təşəkkülü və inkişafı [Mətn] /A.Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və informasiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.-2010.- № 2.- S.7-20.


Ömür kitabı: Abuzər Xələfov - 80 [Mətn] /A.Xələfov //Mədəniyyət.-2011.- 14 sentyabr.- S. 10.


Tarixi faktları təfrif etmək kimə lazımdır? [Mətn] /A.Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.-2011.- № 1.- S. - 120-128.

2012


Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində: [Mətn] Əməkdar elm xadimi, professor Misir Mərdanovun bu fundamental əsəri müstəqil dövlətimizin indiki mərhələsində milli təhsilimizin uğurlu yolla irəlilədiyini təsdiq edir /A.Xələfov //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 6 aprel.- S.4.


Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində [Mətn] /A.Xələfov, K.Aslan //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2012.- № 2.- S.118-128.


Baş redaktordan [Mətn] /A.Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2012.- № 3.(9)- S.7-11.


Orta əsrlərdə Avropa ölkələrində kitabxanaşünaslıq [Mətn] /A.Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2012.- № 3.(9)- S.83-87.


Yarım əsrdən artıq elm və təhsilin xidmətində [Mətn] /A.Xələfov //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 23 noyabr.- S.8.

 

2013


Kitab böyük qüvvədir: [Mətn] Azərbaycan kitabının qayğıları, problemləri /A.Xələfov, K.Aslan, P.Kazımi //Respublika.- 2013.- 15 yanvar.- S. 5.


Kitab böyük qüvvədir: [Mətn] Azərbaycan kitabının qayğıları, problemləri /A.Xələfov, K.Aslan, P.Kazımi //Respublika.- 2013.- 16 yanvar.- S. 6.


Əkrəm Əylislinin “Daş yuxular” romanı milli xəyanət faktıdır [Mətn] /A.Xələfov //Respublika.- 2013.- 21 fevral.- S. 6.


Kitabxanaşünaslığın müasir problemləri [Mətn] /A.Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri və praktiki jurnal.- 2013.- № 1 (10).- S. 7-27.


Xalqımızın qürur və qeyrət simvolu: [Mətn] Heydər Əliyev-90 /A. Xələfov //Azərbaycan müəllimi.- 2013.- 26 aprel.- S.4.


Kitabxana işinə dair Heydər Əliyev ideyaları uğurla davam edir [Mətn] /A.A. Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri və praktiki jurnal.- 2013.- № 2.(11)- S.7-25.


BDU-nun Kitabxanaçılıq informasiya fakültəsinin Kitabxanaşünaslıq kafedrasının nəzdindəki "Kitabxanaların kompüterləşməsi" ETL-in 2013-cü il üzrə yerinə yetirdiyi elmi tədqiqat işləri haqqında [Mətn] /A.Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2013.- № 3.(12)- S. 18-25.


Azərbaycanın uğurlu yüksəlişi naminə [Mətn] /A.Xələfov//Azərbaycan.- 2013.- 17 noyabr.- S.6.

 

2014


Müasir kitabxanaların konseptual modeli (ideya və anlayışlar) [Mətn] /A.Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2014.- № 1.(13)- S. 3-19.


Müasir kitabxanaların konseptual modeli (İdeya və anlayışlar) [Mətn] /A.A.Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri və praktiki jurnal.- 2014.- № 2.(14)- S.3-17.


95 - il Elm və təhsilin xidmətində [Mətn] Bakı Dövlət Universiteti - 95 /A.A.Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri və praktiki jurnal.- 2014.- № 3 (15).- S.7-14.


95 il elm və təhsilin xidmətində [Mətn] /A. Xələfov //Azərbaycan müəllimi.- 2014.- 5 dekabr.- S.4.


BDU-nun Kitabxanaçılıq informasiya fakültəsinin Kitabxanaşünaslıq kafedrasının nəzdindəki "Kitabxanaların kompüterləşməsi" ETL-in 2013-cü il üzrə yerinə yetirdiyi elmi tədqiqat işləri haqqında [Mətn] /A.Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.-2013.- № 3.(12)- S. 18-25.


2015


83 yaşlı professorun Novruz xatirələri: [Mətn] Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abuzər Xələfovla söhbət /A. Xələfov; söhbəti apardı R. Günəş //Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 14 mart.- S.8.


2016


Multikulturalizm dəyərlərinin kitabxana- informasiya məkanında təbliği problemləri [Mətn] /A.Xələfov //Respublika.- 2016.- 25 sentyabr.- S. 4.


<< Geri

Azərbaycan Milli Kitabxanasэ

Elektron Məlumat Bazası Milli Kitabxana tərəfindən hazırlanmışdır