QARABAĞ AZADLIQ TƏŞKİLAT!

"Qarabağ dünən, bu gün və sabah"

3-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının

 MATERİALLARl

Bakı - 2003

 

 

 

 

Redaksiya heyəti: Ə.Abbasov, fəlsəfə e.d, A.Balayev, tarix e.d,

K.Şükürov, tarix e.n, A.Tağızadə, r.e.n, Ş.Mehdi.

Nəşrin ədəbi redaktoru: Qərib Əli-Rəhim oğlu Qarannı

QAT (Qarabağ Azadlıq Təşkilatı)

"Qarabağ dünən, bu gün və sabah" //

3-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu. - Bakı; 2004. - 296 səh.

Buraxılış Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi ilə əlaqədar 2004-ci il 25-26 mayda keçirilən "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 3-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının məruzə və çıxışlarının tezislərini əhatə edir.

This edition covers theses of lectures and speeches of scientific-practical conference "Karabakh yesterday, today and tomorrow", which was held on May 25-26, 2004, concerning to settlement of Azerbaijan-Armenia war.

 

 

 

ISBN - 9352 - 8025 - 2 - 8

©   Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, 2004.


 

 

 

 

K i t a b d a k ı l a r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Qarabağ dünən, bu gün və sabah”

3-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransı

M A T E R İ A L L A R I

 Bakı-2004

Bilgisayar yığımı Afaq Məmmədlinindir

 Yığılmağa verilmişdir- 25.04.2004. Çapa imzalanmışdır- 16.05.2004.

Formatı- 60x84 1/16. Həcmi- 18,5 ç.v.. Sayı-1000 nüsxə.

Pulsuz paylanır