AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

2007 - MARt

 

 

 

 

 

 

 

BAKI   2007


 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

 

Mart - 2007

 

 

 

 

 

BAKI   2007


 

Buraxılışı hazırlayanlar:                        

 

 

 

 

D.Sadıxova

Z.Nəbiyeva

N.Səlimova

    A.Məmmədova

E.Həsənova

 

Redaktor:                                            

G.Səfərəliyeva

Buraxılışa məsul:     

K.Tahirov

Kompüter tərtibatı və dizayn:                                           

A.Abdullayeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Mart – 2007 /Bur.haz. D.Sadıxova və b.; Bur.məsul: K.Tahirov; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərb.Milli Kitabxanası.- Bakı, 2007.- 90 s.

 

 

 

 

                    © M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2007.

 

 

 

M

F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi 2006-cı ilin aprеl ayından «Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat» adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bəzi jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.

Vəsaitin bu buraxılışından başlayaraq kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitablarla yanaşı bəzi jurnal məqalələri da əhatə olunmuşdur. Eyni zamanda mütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq üçün kitabların şifrələri də verilmişdir.

Vəsaitin buraxılışında daha bir yenilik edilmişdir. Yəni, qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkün olacaqdır.

Digər materialların isə əvvəlki buraxılışlarda olduğu kimi kserosurətlərini və elektron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik. Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: anl@aznеt.org

Tel.: 493 98 96

 

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi

 

 

MƏDƏNİYYƏT

 

MƏDƏNİYYƏT  VƏ MƏDƏNİ QURUCULUĞA AİD RƏHBƏR MATERİALLAR

 

1.      *YUNESKO-nun “Qeyri-maddi mədəni irsin qo­run­­ması haqqında” Konvensiyası üzrə səlahiyyətli or­qan­la­rın təyin edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Pre­zi­den­­tinin Sərəncamı, 12 mart 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 15 mart.- S. 3; Xalq qə­ze­ti.- 2007.- 15 mart.- S. 2; Res­publika.- 2007.- 21 mart.-     S. 3.

 

***

 

2.*Azərbaycanda gənclərin öz potensiallarını real­­laş­dırmasına dövlət geniş imkanlar yaradır: Re­dak­siyamızda təş­kil olunmuş “Dəyirmi masa”nın iştirakçıları 2007-ci ilin “Gənclər ili” elan edilməsini dövlət başçısının gənclərə yük­sək diqqət və qayğı kimi dəyərləndirdilər //Azərbaycan.- 2007.- 1 mart.- S. 4-5.

3.“Azərbaycan-Türkiyə diasporu” həm də oxşar mə­dəniyyətlərdən güc alacaqdır: [Azərbaycan-Türkiyə dias­por təş­kilatlarının I Forumu haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.-    16 mart.- S. 3.

4.*“Ermənistan Azərbaycana qarşı həm də ideoloji müharibə aparır”: Əbülfəs Qarayev: “Ermənilər Azər­baycan ərazisində xalqımıza qarşı təcəvüzkar müharibə apa­rıb”: [Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyində Moskva sə­fə­ri­nin yekununa həsr olunmuş mətbuat konfransında çıxışı] //Üç nöq­tə.- 2007.- 28 mart.- S. 4.

5. Əliyeva T. Dostluq və mədəniyyət həftəsi uğurla keç­di: [Antaliyada Avrasiya qurumunun yaranmasının 10 il­li­yinə həsr olunmuş XIX Beynəlxalq Avrasiya dostluq və kül­tür həftəsi] //Azərbaycan.- 2007.- 20 mart.- S. 9.

6.*“Gənclər ili” nin elan edilməsi ilə əlaqədar tən­tə­­nəli mərasim keçirilmişdir: [Gənclər və İdman, Mədəniyyət və Turizm na­zirliklərinin təşkilatçılığı ilə 2007-ci ilin “Gənclər ili” elan edil­məsi haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 1 mart.- S. 2.

7. Hacızadə A. Əbülfəs Qarayev: Azərbaycanla Ru­si­ya ara­sında mədəni əlaqələr sürətlə inkişaf edir: [Mə­də­niy­yət və Turizm Nazirinin Rusiya nazirliyi rəhbərliyinin də­və­ti ilə Mos­kva­ya rəsmi səfərinin yekunlarına həsr olunmuş mət­­bu­at konfransı] //Azərbaycan.- 2007.- 27 mart.- S. 3; Xalq qə­ze­ti.- 2007.- 27 mart.- S. 4.

8.*İslam Konfransı Təşkilatı Mədəni və Sosial Mə­sə­­­lələr üzrə Komissiyası Xocalı faciəsinə dair Qətnamə qə­bul etmişdir //Xalq qəzeti.- 2007.- 8 mart.- S. 4; Res­pub­li­ka.- 2007.- 8 mart.- S. 1.

9.*Qarabağlı S. Azərbaycan mədəniyyəti fransızları hər zaman məftun etmişdir: [Azərbaycan-Fransa mədəni əlaqələri] //Azərbaycan.- 2007.- 10 mart.- S. 10.

10.  *Mahmudov İ. Mədəniyyətə göstərilən qayğı mil­lə­tin gələcəyinə qayğı deməkdir //Xalq qəzeti.- 2007.-          11 mart.- S. 4.

11.  Mədəniyyət xadimləri “Qızıl Buta”ya layiq gö­rül­­dü //Üç nöqtə.- 2007.- 20 mart.- S. 14.

12.  Mədəniyyət işçilərinin zona müşavirəsi: [Culfa ra­yo­nunun Göydərə və Bəniyar kəndlərində] //İki sahil.- 2007.- 7 mart.- S. 6.

13.  *Mədəniyyət və Turizm naziri fəxri adları təq­dim etdi: [Əbülfəs Qarayevin mədəniyyət sahəsində çalışan qa­­dınlara 8 mart təbriki] //Kino+.- 2007.- 8 mart.- S. 2.

14.  Mustafaqızı T. “Azərbaycanda məni təəc­cüb­lən­di­rən onun zəngin mədəniyyəti olub”: [Amerika Birləşmiş Şta­t­larının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əla­qə­lər şö­bəsinin müdiri Conatan Henir ilə müsahibə] //Yaddaş.- 2007.- 1 mart.- S. 12.

15.  *Mustafaqızı T. Mədəni irsin qorunması ilə bağlı Bey­nəlxalq konfrans keçirilib: Tədbirdə Mədəniyyət və Tu­rizm Nazirliyinin Mədəni İrs şöbəsinin müdiri Rizvan Bay­ra­mov iştirak edib: [İtaliyanın Florensiya şəhərində] //Yad­daş.- 2007.- 1 mart.- S. 2.

16.  *Nazirdən qadın sənətçilərə 8 mart hədiyyəsi: Əbül­fəs Qarayev ötən il fəxri adlara layiq görülmüş qa­dın­la­ra mükafatları təqdim etdi //Ekspress.- 2007.- 7 mart.- S. 16; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 7 mart.- S. 8.

17.  Pənahov İ. Uğurlar arxayınlığa əsas vermir: [Qax ra­­yonunda mədəniyyət, turizm və milli dəyərlərimizin qo­run­ması haqqında hesabat yığıncağı] //Res­pub­lika.- 2007.-  3 mart.- S. 6.

18.  Sevinc. “Paris universitetinin birində Azər­bay­ca­nın mədəniyyət və təhsil mərkəzi açılsın”: Təhsil naziri Mi­sir Mərdanov bu təklifi Fransa səfiri ilə dünənki gö­rü­şün­də səs­ləndirib //525-ci qəzet.- 2007.- 7 mart.- S. 3.

19.  Sumqayıtda mədəniyyət sarayları niyə bağ­la­nıb?: [S.Vurğun adına Mədəniyyət Sarayı və Ü.Hacıbəyov adı­­­na Kimyaçılar Mədəniyyət Sarayı] //Zaman.- 2007.-    13-14 mart.- S. 9.

 

 

31 Mart  - Azərbaycanlıların

Soyqırımı günüdür

 

20.  Cəfərov İ. “Azərbaycan xalqının faciəvi tarixi sə­hi­­­fələri” mövzusunda konfrans-sərgi: [AMEA-nın Mərkəzi El­­mi Kitabxanası ilə Tarix İnstitutunun birgə tədbiri] //Res­pub­lika.- 207.- 31 mart.- S. 7.

21.  Erməni vəhşiliyindən bəhs edən videoklipin təq­di­­­ma­tı keçirildi: [Rejissor Ci­han Yılmazın layihəsinin  təq­di­matı] //Xəzər.- 2007.- 31 mart.- S. 17.

22.  *Qaliboğlu E. “Soyqırım mövzusunda bədii film yox­­dur”: Aydın Kazımzadə: Ermənilər daim öz yazıq ob­raz­la­­rını yaratmaq üçün kinonun imkanlarından geniş isti­fa­də edir­lər //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 31 mart-2 ap­rel.- S. 15.

23.  *Mehdixanlı T. Soyqırımı təsviri sənətdə //Azər­bay­can.- 2007.- 31 mart.- S. 8.

 

 

Beynəlxalq Kulinariya Çempionatı

 

24.  *Aydan. Milli kulinarlarımız medalla qayıdıblar: [Tür­kiyədə keçirilən Beynəlxalq Kulinariya Çempiona­tın­dan] //Üç nöqtə.- 2007.- 13 mart.- S. 13.

25.   Əliyeva M. Milli kulinarlarımızın uğuru //Res­pub­­lika.- 2007.- 14 mart.- S. 7.

26.  Kulinarlarımız səfərdən medalla qayıdıblar //Azad­­­lıq.- 2007.- 11-12 mart.- S. 15.

27.  Nəzakət. Kulinarlarımız qızıl medala layiq görü­lüb: İstanbulda keçirilən Beynəlxalq Kulinariya Çem­pio­natın­da 21 ölkədən 28 komanda iştirak edib: [M.F.Axundov adı­na Milli Kitabxanada Azərbaycan Kulinariya Mərkəzi mət­buat konfransı keçirmişdir] //Səs.- 2007.- 13 mart.-       S. 12; Ədalət.- 2007.- 13 mart.- S. 6.

 

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

28.  Ağayev D. Ədəbi-bədii kompozisiya: [Xızıda “Şə­hid­­lər kompleksində” və C.Cabbarlı adına rayon Mədə­niy­yət Evin­də Xocalı faciəsinə aid tədbir] //Yaddaş.- 2007.-            1 mart.- S. 13.

29.  *Amerika pianoçusu Bakıda master-klass təş­kil edib: [Roman Rudniski Bakı Musiqi Akademiyasında konsert proqramı ilə çıxışı haqqında] //Səs.- 2007.- 29 mart.- S. 16.

30.  *Aslan Q. Almaniya-Azərbaycan əlaqələri yeni in­­ki­şaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur: [Alman-Azərbaycan cə­­miyyətinin sədri Çingiz Abdullayevlə müsahibə] //Res­pub­lika.- 2007.- 17 mart.- S. 5.

31.  Aydan. Sərdar Ortac Bakıda konsert verib: [Tür­ki­yə­­li sənətçinin Heydər Əliyev adına Sarayda konserti] //Üç nöq­tə.- 2007.- 13 mart.- S. 13; Şərq.- 2007.- 13 mart.- S. 14; Əda­­lət.- 2007.- 13 mart.- S. 6.

32.  Aydan. “Tı i ya” Bakı səhnəsində: [Heydər Əliyev adı­na Sarayda Rusiyanın tanınmış müğənniləri Anjelika Va­rum və Leonid Aqutinin eyni adlı konserti] //Üç nöqtə.- 2007.- 14 mart.- S. 13.

33.  *Azərbaycan-Avstriya mədəni əlaqələri geniş­lə­nir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində Avstriya Milli Ki­tab­­­xa­nasının baş direktoru Cohanna Raxinger, kitabxananın Bey­­­nəlxalq Əlaqələr üzrə direktoru Elizabet Ethover, bu öl-kə­­­nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət Mə­­­sələləri üzrə baş direktoru Britte Bökyun və Muzey Mə­sə­­lə­ləri üzrə mütəxəssisi Doris Karnerin ilə görüş] //Res­­pub­li­ka.- 2007.- 15 mart.- S. 6; Mə­də­niyyət.- 2007.- 16 mart.-  S. 3; Kino+.- 2007.- 16 mart.- S. 2.

34.  *Azərbaycanın xalçaçılıq sənəti Polşanın birinci xa­­nımında zəngin təəssürat yaratmışdır: [YUNESKO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fon­du­nun pre­zidenti Mehriban Əliyeva və ölkəmizdə sə­fər­də olan Po­l­­şa Prezidenti Lex Kaçinska “Azər-İlmə” Məh­dud Mə­su­liy­­yət­li Cəmiyyətinin “Sehirli ilmələr” qa­le­re­ya­sında ol­muş­dur] //Azərbaycan.- 2007.- 31 mart.- S. 4; Xalq qə­zeti.- 2007.- 31 mart.- S. 4; Respublika.- 2007.- 31 mart.-            S. 4.

35.  *Azərbaycan ilə Latviya arasında rabitə, in­for­ma­siya və kommunikasiya texnologiyalarına dair sa­ziş­lərdən irəli gələn vəzifələr müzakirə olunmuşdur //Azərbay­can.- 2007.- 31 mart.- S. 7; Xalq qəzeti.- 2007.- 31 mart.- S. 7.

36.   *“Azərbaycanda Koreya mədəniyyəti və kinosu gün­­­ləri”: Bu adda toplu işıq üzü görüb: [Koreyanın Öz­bə­kis­tan­­dakı və Azərbaycandakı səfirliyi birlikdə ey­ni adlı toplu hazırlamışlar] //Kaspi.- 2007.- 2 mart.- S. 17; Ayna.- 2007.- 2 mart.- S. 8.

37.  *Bakıda ilk dəfə olaraq Türk Moda Sərgisi baş­la­yıb: [Əl oyunları Sarayında eyni adlı sərginin açılışı haq­qın­da] //Səs.- 2007.- 10 mart.- S. 16; Xalq cəbhəsi.- 2007.-     10 mart.- S. 15; Azadlıq.- 2007.- 10 mart.- S. 15; Ekspress.- 2007.- 10-12 mart.- S. 17; Yeni Azərbaycan.- 2007.-          10 mart.- S. 8.

38.  *Dərvişxan Bakıda çıxış edib: [İranın eyni adlı folk­lor qrupu] //Kaspi.- 2007.- 10-12 mart.- S. 20.

39.  *Ələkbərova M. Avstriya Milli Kitabxanasının nümayəndələri Bakıda oldular: Qonaqları Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev qəbul etdi //Yaddaş.- 2007.- 15 mart.- S. 2.

40.  *İbrahimova S. “Bakıdan başqa harda istəsən arıq­­lamaq olar”: [Rusiyanın tanınmış gülüş ustası Vladimir Vi­­no­­kurun Heydər Əliyev adına Sarayda konserti] //Kaspi.- 2007.-    17-19 mart.- S. 20.

41.  Quliyev İ. “Biz yalnız etnik yaxınlıq deyil, həm də mədəni qohumluq birləşdirir”: [Qaliasqar Kamal adına Tata­rıs­tan Dövlət Akademik Teatrının baş administatoru Artur Vla­miroviçlə söhbət] //Kaspi.- 2007.- 29 mart.- S. 14.

42.  *Latviyalı nazirlə Prezident Kitabxanasında gö­rüş //Azərbaycan.- 2007.- 31 mart.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 31 mart.- S. 4; Respublika.- 2007.- 31 mart.- S. 4.

43.   *Yudaşkin yaz-yay kolleksiyasını sərgilədi: [Hey­dər Əliyev adına Sarayda] //Eks­press.- 2007.- 16 mart.-      S. 13; Kaspi.- 2007.- 16 mart.- S. 17; Səs.- 2007.- 16 mart.- S. 16.

 

Bax: 135, 141, 143, 149, 152, 181, 182, 194, 203, 261, 262, 263

 

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

44.  Cəfərli R. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ba­rə­də həqiqətlərin dünyaya yayılması Heydər Əliyev Fon­du­nun fəaliyyətində xüsusi yer tutur: Fond Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümündə də bu soyqırımı aktının dünya icti­maiy­yə­­tinə çatdırılması üçün mühüm işlər gördü //Azərbaycan.- 2007.- 7 mart.- S. 6.

45.  *Heydər Əliyev Fondunun daha bir xeyirxah la­yi­­­həsi: [“Heydər Əliyev Fondu təqdim edir...” seriyasından nəşr olunan növbəti kitab “Müharibə və tarixi mədəniyyət abi­dələrimiz” adlanır] //Azərbaycan.- 2007.- 4 mart.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 4 mart.- S. 2; Respublika.- 2007.-         4 mart.- S. 6.

46.  *Heydər Əliyev Fondunun yeni layihəsi – “Hə­rə­yə bir ağac əkək” //Azərbaycan.- 2007.- 18 mart.- S. 2; Xalq qə­­zeti.- 2007.- 18 mart.- S. 2; Respublika.- 2007.- 18 mart.- S. 2; Azərbaycan.- 2007.- 27 mart.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2007.- 27 mart.- S. 4; Respublika.- 2007.- 27 mart.- S. 2; Pa­lit­­ra.- 2007.- 28 mart.- S. 10.

47.  *Heydər Əliyev Fondunun yeni layihəsi – “Hə­rə­miz bir ağac əkək!”: Bu nəcib təşəbbüs ölkəmizin hər ye­rin­də dərin razılıq hissi ilə qarşılanmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 29 mart.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2007.- 29 mart.- S. 6; Res­publika.- 2007.- 29 mart.- S. 4.

48.  İbrahimova Ş. Heydər Əliyev Fondu ölkədə sağ­lam və bilikli gənclərin yetişdirilməsi üçün möhtəşəm proq­ram­­lar həyata keçirir: Azərbaycan gəncliyi hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunmuşdur //Xalq qəzeti.- 2007.- 14 mart.- S. 3.

49.  Hüseynov B. Ana təbiəti hamılıqda qoruyaq!: “Hə­­rəyə bir ağac əkək” devizi qısa vaxt ərzində ümumxalq işi­nə çevrilib //Azad Azərbaycan.- 2007.- 30 mart.- S. 6.

50.  *Məmmədov N. Şərəfli missiya: Mehriban xanım Əli­yevanın ölkənin ictimai-siyasi, mədəni həyatında qa­zan­dı­ğı aparıçı mövqe Azərbaycan qadınlarının fəallığının bariz təs­diqdir //Azərbaycan.- 2007.- 8 mart.- S. 3.

 

 

KİTABXANA İŞİ

 

51.  *Avstriyadan 3 qadın gələcək: [M.F.Axundov adı­­na Milli Kitabxanada işgüzar görüş keçiriləcəkdir] //Eks­press.- 2007.- 8-9 mart.- S. 13.

52.  “Azərbaycan xalqının faciəvi tarixi səhifələri”: [AMEA Mərkəzi Kitabxanası Tarix İnstitutu ilə birgə eyni adlı konfrans-sərgi ke­çi­rib] //Şərq.- 2007.- 31 mart.- S. 14.

53.  Bahadur qızı Vəfa. Bazar münasibətləri şəraitində ki­tab­xana işində iqtisadi amillərin formalaşması //Yeni nəşr­lər.- 2007.- № 2.- S. 3-5.

54.  *Bəzi kitabxana filialları fəaliyyətini dayan­dır­a­caq //Ayna.- 2007.- 13 mart.- S. 8.

55.  *Bəzi kitabxana filialları fəaliyyətini dayan­dıra­caq: Dövlət vəsaitinə qənaət edilir //Kaspi.- 2007.-           20-27 mart.- S. 17.

56.   Cəfərov A. MKS şəraitində kənd təsərrüfatı mü­tə­xəs­sislərinə kitabxana xidmətinin təkmilləşdirilməsi mə­sə­lə­lə­­ri //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2007.- № 1.-      S. 46-54.

57.   Cəfərova M. “Azərbaycan kitabı” biblioqrafik gös­­təricilərində teatrşünaslıq ədəbiyyatının əksi //Ki­tab­xa­na-şü­naslıq və biblioqrafiya.- 2007.-  № 1.- S.- 122-127.

58.   *Erməniilər Milli Kitabxananın saytını dağı­dıb: Xocalı faciəsini əks etdirən səhifə bərpa olundu: [Bu ba­rədə “Olaylar”a kitabxananın direktoru Kərim Tahirov mə­­lumat verib] //Azadlıq.- 2007.- 2 mart.- S. 13; Müxalifət.- 2007.-  3 mart.- S. 12.

59.    Əhmədov E. Müasir kitabxanaşünaslıqda model an­­la­yışları //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2007.-    № 1.- S. 9-15.

60.  *Əhmədov M. Kitabxanalarımızda informasiya tex­­nologiyalarının tətbiqi onları keyfiyyətcə yeni təsisata çe­vi­rəcəkdir //Xalq qəzeti.- 2007.- 14 mart.- S. 4.

61.  Ələkbərova M. Azərbaycanda ilk İctimai Hüquqi İn­formasiya Mərkəzi açıldı: [C.Cabbarlı adına Respublika Gənc­lər Kitabxanasında] //Yaddaş.- 2007.- 1 mart.- S. 3.

62.  Əliyev A., Məmmədova V. Universal Onluq Təs­ni­fat (UOT) cədvəllərinin Azərbaycanda tətbiqinə dair //Ki­tab­xanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2007.- № 1.- S. 24-30.

63.  *Hacıyeva V. Milli kitabxanaşünaslığımıza elmi töh­fə: [Əməkdar elm xadimi, professor A.Xələfovun və do­sent A.Qurbanovun nəşr etdikləri “Kitabxanaların kom­pü­ter­ləşdirilməsinin əsasları” adlı yeni dərslik haqqında] //Ye­ni Azərbaycan.- 2007.-7 mart.- S. 8.

64.  Həmidə. Xocalı faciəsi anıldı: [M.F.Axundov adı­na Milli Kitabxanada] //Mədəniyyət.- 2007.- 2 mart.- S. 2.

65.  Xələfov Ə. Azərbaycan ədəbi diyarşünaslıq bib­lio­qra­fiyasının metodik problemləri //Kitabxanaşünaslıq və bib­lioqrafiya.- 2007.- № 1.- S. 74.- 81.

66.  Xəlilova G. Respublika Elmi Pedaqoji Kitab­xana­sın­da oxuculara xidmətin müasir vəziyyəti //Ki­tab­xa­na­şü­nas­lıq və biblioqrafiya.- 2007.- № 1.- S. 66-68.

67.  Xocalı Faciəsini əks etdirən səhifə bərpa olun­du: [M. F. Axundov adına Milli Kitabxananın www.anl.az. ün­vanlı saytı] //Ayna.- 2007.- 3 mart.- S. 20.

68.  İbadova Z. Ali məktəblərdə oxuculara kitabxana xid­mətinin təşkili: [Azərbaycan Texniki Universiteti Elmi Ki­tab­xanasının iş təcrübəsi əsasında] //Kitabxanaşünaslıq və bib­lioqrafiya.- 2007.- № 1.- S. 55-61.

69.  İbrahimova G. XX əsrin I yarısında Azər­bay­can­da el­­mi kitabxanaların yaranması və inkişafı //Kitab­xana­şü­nas­­lıq və biblioqrafiya.- 2007.- № 1.- S. 62-65.

70.  İsmayılova X. F.B.Köçərli adına Azərbaycan Res­pub­lika Uşaq Kitabxanası müstəqillik illərində //Kitab­xana­şü­naslıq və biblioqrafiya.- 2007.- № 1.- S. 69-73.

71.  *İsmayılova X. Qayğı və diqqət: [Kitabxanaya və ki­tab­­xanaçı əməyinə verilən qiymət] //Respublika.- 2007.-   6 mart.- S. 4.

72.  İsmayılova S. 1965-1970-ci illərdə Azərbaycanda ədə­bi-bədii biblioqrafik vəsaitlər sisteminin formalaşması //Ki­tab­xanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2007.- № 1.-             S. 101-109.

73.  Kitabxanaya latın qrafikalı yeni nəşrlər təqdim edi­lib: [Əli Bayramlı Mərkəzi Kitabxanasına] //Ayna.- 2007.- 14 mart.- S. 8.

74.  Qasımova İ. Kitab və kitabçılıq işinin tərkib his­sə­si kimi nəşriyyat işinin inkişaf perspektivləri //Kitab­xana­şü­naslıq və biblioqrafiya.- 2007.- № 1.- S. 138-144.

75.  *Qurbanqızı Z. Kütləvi kitabxanalar şəbəkəsi ge­niş­­­lənir: [C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitab­xa­na­sın­­da İctimai Hüquqi İnformasiya Mərkəzinin açı­lış mə­ra­si­mi] //Respublika.- 2007.- 2 mart.- S. 11; Xalq qəzeti.- 2007.-  3 mart.- S. 12; 525-ci qəzet.- 2007.- mart.- S. 7.

76.  M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın mo­dern­­ləşdirilməsi üçün tədbirlər görülür //Kino+.- 2007.-       8 mart.- S. 10.

77.  Məmmədov M., Nuriyeva E. Azərbaycanda de­po­zitar kitabxanaların təşkili //Kitabxanaşünaslıq və bib­lio­qra­fiya.- 2007.- № 1.- S. 3-8.

78.  Məmmədova G. “Əsrin faciəsi” adlı sərgi ke­çiril­di: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada Xocalı soyqırmı ilə bağlı eyni adlı kitab sərgisi] //Yaddaş.- 2007.- 1 mart.-    S. 4; Res­pub­li­­ka.- 2007.- 1 mart.- S. 7.

79.  *Milli xəzinəmiz: [M.F.Axundov adına Azər­bay­can Milli Kitabxanası] //Mədəniyyət.- 2007.- 8 mart.- S. 5.

80.  *Milli Kitabxana kompüter sisteminə keçib: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın direktoru Kərim Ta­­hi­rovun söhbəti] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 13 mart.- S. 13.

81.  *Milli mədəniyyətimizin inkişafına dəyərli töhfə olan bu kitablar hər bir evin ən qiymətli zinəti ola­caq­dır: 10 cild­lik “Fəlsəfi incilər kitabxanası” seriyasından 6 ki­tab nəşr edil­mişdir //Azərbaycan.- 2007.- 15 mart.- S. 7.

82.  Milli mədəniyyətimizin inkişafına dəyərli töhfə olan bu kitablar hər bir evin ən qiymətli zinəti olacaqdır: [10 cildlik] //Respublika.- 2007.- 15 mart.- S. 8.

83.  Mirzəzadə A. Gənclərə kitabxana xidməti: [Lerik ra­­yo­nunun Azərbaycan kənd kitabxanası haqqında] //Mə­də­ni-maarif.- № 3.- 2007.-  S. 47-48.

84.  Mustafayeva S. Sənədlərin biblioqrafik təsvirində müa­sir təsvir qaydalarının tətbiqi: 1-ci məqalə //Kitab­xana­şünaslıq və biblioqrafiya.- 2007.- № 1.- S. 40-45.

85.  *Mükərrəmoğlu M. “Kitabxanalar biliklər cə­miy­yə­tində”: Yenicə çap olunan ikidilli Azərbaycan-Rusiya la­yi­həsi belə adlanır //Xalq qəzeti.- 2007.- 17 mart.- S. 6.

86.  Nəzakət. Avstriyalı qonaqlar görüşdən məmnun qal­­dılar: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitab­xa­na­sında tədbir] //Səs.- 2007.- 14 mart.- S. 12.

87.  *Nizamiqızı G. Nəşriyyatlar Milli Kitabxanaya 4 ma­­­na­tı qıymırlar: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxana­­nın di­rektoru Kərim Tahirovun söhbəti] //Olaylar.- 2007.-          1 mart.- S. 11.

88.  Rüstəmov Ə. Kitabxanalarda elektron sənədlərlə xid­mət işinin təşkili //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2007.- № 1.- S. 16-23.

89.  Rzayeva N. Cəmiyyətin informasiyalaş­dırıl­ma­sın­da biblioqrafik informasiyanın rolu //Kitabxanaşünaslıq və bib­lioqrafiya.- 2007.- № 1.- S. 116-121.

90.  Sadıqova S. Azərbaycan dövri mətbuatına dair retrospektiv biblioqrafik informasiya nəşrləri //Kitab­xana­şü­naslıq və biblioqrafiya.- 2007.- № 1.- S. 83-99.

91.  Ülvü A. Böyük yazıçı, alim, pedaqoq: [M.F.Axun­dov adına Azərbaycan Milli Kitabxananın əmək­daşı Nəzirə Nağıyevanın tərtib etdiyi “Mir Cəlal. Bib­lio­qrafiya” toplusu haqqında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 3 mart.- S. 9.

92.  *Zəhra. Azərbaycanın Avstriya ilə kitabxana və muzey işi sahəsində əlaqələri genişlənir //525-ci qəzet.- 2007.- 15 mart.- S. 7.

93.  *Zəhra. Yeni dövrün kitabxanası: günün tələbi və görülən işlər: [AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası haq­qın­da] //525-ci qəzet.- 2007.- 2 mart.- S. 7.

 

Bax: 20, 27, 42

 

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

94.   *Abbasov P. Telekanallarda reklamlar Azər­bay­can dilində verilməlidir //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 6 mart.-      S. 11.

95.  Hüseynov Y. İnformasiya texnologiyalarının in­ki­­şa­­fı sahəsində Azərbaycan imzası //Paritet.- 2007.- 31 mart-2 ap­rel.- S. 8.

96.  *Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları sahəsi iş­çi­lərinə yüksək mükafatlar və fəxri adların vəsiqələri təq­dim olunmuşdur //Respublika.- 2007.- 20 mart.- S. 7.

97.  *Təranə. “Uğur qazanmaq istəyirsənsə, məşğul ol­­du­ğun işi mütləq sevməlisən”: [Azərbaycanda reklam işi ilə məşğul olan ilk qadın, “Memar SS” şirkətinin rəhbəri Sa­ya­lı Səfərova ilə söhbət] //Kaspi.- 2007.- 10-12 mart.- S. 22-23.

 

Bax: 35

 

 

KLUB VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

98.   *Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Milli Park­da yenicə istifadəyə verilmiş musiqili fəvvarəyə bax­mış­dır //Azərbaycan.- 2007.- 1 mart.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 1 mart.- S. 1; Respublika.- 2007.- 1 mart.- S.1; Kas­pi.- 2007.- 1 mart.- S. 2; Səs.- 2007.- 1 mart.- S. 2.

99.  Cavadov Ş. Salyan şəhərində Milli Qəhrəman N.Ba­­bayevin adına park salınır //Azərbaycan.- 2007.-         30 mart.- S. 3.

100.    Ələddinqızı N. Sənət yanğısından, sevgisindən hö­rül­müş məbəd: [Əbilov adına Mədəniyyət Mərkəzinin bədii rəhbəri Mirməmməd Əsgərov haqqında] //Səs.- 2007.- 16 mart.- S. 12.

101.    Heydər Əliyev adına Sarayda əsaslı təmir ye­ni­dənqurma işləri aparılacaqdır: Azərbaycan Prezidenti İl­ham Əliyev layihə ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 6 mart.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 6 mart.- S. 1; Res­pub­lika.- 2007.- 6 mart.- S. 1.

102.    *İstirahət parkı şəhərimizə və yol qovşağı komp­leksinə xüsusi yaraşıq verir: [20 Yanvar dairəsində] //Azər­baycan.- 2007.- 20 mart.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.-   20 mart.- S. 2.

103.    *Məhərrəmova T. Gözəl mahnılar, lirik şeirlər, ürək­dən gələn xoş sözlər...: [İbrahim Əbilov adına Mə­də­niy-yət Mərkəzində tədbir] //Kaspi.- 2007.- 6 mart.- S. 16.

104.    Məlikzadə S. Milli Parkın uzunluğu 25 kilometr ola­caq: [Milli Parkın direktor müavini Şahin Dün­ya­ma­lı­yev­lə müsahibə] //Zaman.- 6-7 mart.- S. 1; 6.

105.    *Mükərrəmoğlu M. Şirvan Milli Parkı təbiətə qay­­ğının əsil nümunəsidir: [Kür-Araz ovalığının cənub-şər­qin­də yerləşir] //Xalq qəzeti.- 2007.- 3 mart.- S. 11.

106.    *Prezident İlham Əliyev Yaşıl teatrda aparı­lan və Bakının digər yerlərində görüləcək yenidənqurma iş­lə­ri ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 10 mart.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.- 10 mart.- S. 3; Respublika.- 2007.-      10 mart.- S. 5.

107.    *Zərifə Əliyeva parkı qəbələlilərin ən sevimli isti­rahət güşəsidir //Azərbaycan.- 2007.- 3 mart.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.- 3 mart.- S. 4; Respublika.- 2007.- 3 mart.-   S. 3.

108.    Zöhrabqızı S. Bayram tədbiri: [İ.Əbilov adına Mə­də­niyyət Mərkəzində 8 mart Beynəlxalq Qadınlar bayra­mı münasibətilə konsert] //Mədəniyyət.- 2007.- 8 mart.-     S. 3.

 

MUZEY İŞİ

 

109.    Azərbaycanda muzey işi yaxşılaşdırılacaq: Pre­zident İlham Əliyev bu məqsədlə Sərəncam imzalayıb //Azad Azərbaycan.- 2007.- 7 mart.- S. 2; Ekspress.- 2007.- 7 mart.- S. 13; Səs.- 2007.- 8 mart.- S. 12; Mədəniyyət.- 2007.- 8 mart.- S. 2.

110.    *Azərbaycanda muzey işinin yaxşılaşdırılması haq­­qında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərən­ca­mı, 6 mart 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 7 mart.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 7 mart.- S. 1; Respublika.- 2007.-         7 mart.- S. 3; Palitra.- 2007.-  7 mart.- S. 3.

 

***

 

111.    Babayev K. Cəsurların silahı: [Azərbaycan Döv­lət İncəsənət Muzeyi haqqında] //Mə­də­ni-maarif.- № 3.- 2007.- S. 45-46.

112.    Dursunsoy İ. İşğal Muzeyi: [Azərbaycanda eyni ad­­lı muzeyin yaradılmasının vacibliyi haqqında] //Hür­riy­yət.- 2007.- 12-14 mart.- S. 12.

113.    Günay B. Böyük şairin ev-muzeyində: Səməd Vur­ğunun ev-muzeyində müxtəlif tədbirlərlə yanaşı sərgilər də keçirilir //Kino+.- 2007.- 16 mart.- S. 5.

114.    Heydər Əliyev Muzeyinin açılış mərasimi: [Qəbələ rayonunda] //Azərbaycan.- 2007.- 3 mart.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 3 mart.- S. 2; Respublika.- 2007.-         3 mart.- S. 1-2.

115.    *Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı: [Oğuz rayo­nun­da] //Azərbaycan.- 2007.- 2 mart.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 2 mart.- S. 5; Respublika.- 2007.- 2 mart.-   S. 4.

116.    Məmmədova G. İstiqlal Muzeyində “Qan yad­da­şı­mız” adlı sərgi açıldı //Yaddaş.- 2007.- 1 mart.- S. 5.

117.    *Tacikistanın Milli Tarix Muzeyi ilə tanışlıq: [Azər­baycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Tacikistan səfəri] //Azərbaycan.- 2007.- 16 mart.- S. 3.

 

Bax: 301

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN QORUNMASI

 

118.    *Arxeoloqlar Abşeron yarımadasında yeni qə­bir­üstü abidələr tapıblar //Səs.- 2007.- 28 mart.- S. 16.

119.    *Behbudqızı S. Təmir-bərpa mədəniyyəti: Ya­xud Mülkünün başına səadət quşu qonacaqmı?: [“Səadət” Sa­ra­yının yaranma tarixi haqqında] //Həftə içi.- 2007.- 6 mart.- S. 8.

120.    *Elçin. Müasir Ermənistan ərazisində məhv edi­lən abidələrimiz: Şah İsmayıl Xətainin tikdirdiyi İrəvan qa­la­sı da daxil olmaqla, 110 məscid yerlə-yeksan edilib //Yad­daş.- 2007.- 15 mart.- S. 5.

121.    Əhmədov A. Bəzz qalası: [Cənubi Azər­bay­canda] //Vətən uğrunda.- 2007.- 3-9 mart.- S. 6.

122.    Əliqızı Z. Qız qalasının sirləri: Qalanın astro­no­mik və şəfaverici yönləri aşkarlanıb //Kaspi.- 2007.-         20-27 mart.- S. 15.

123.    Əliyev Z. Fatihəsi oxunmuş İçərişəhər //Şərq.- 2007.- 8 mart.- S. 10.(əvvəli ötən sayda)

124.    *Göyyallı X. Abidələr tarixin möhürüdür: [Qu­bad­lı rayonun tarixi abidələri haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 2 mart.- S. 4.

125.    Xatun. Naxçıvanda abidələr pasportlaşdırılır: Cü­mə məscidi isə yenidən bərpa olunur //Ayna.- 2007.-      15 mart.- S. 8.

126.    Xəlilzadə F. Qədim diyarın yazılı abidəsi: [Gə­mi­qaya tarixi etnoqrafik abidəsi haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 6 mart.- S. 4.

127.    İçərişəhərin idarəçiliyi: [Dövlət Tarixi-Me­mar­lıq Qoruğu İdarəsinin rəisi Kamran İmanovun söhbəti] //Eks­press.- 2007.- 10-12 mart.- S. 20; Kaspi.- 10-12 mart.- S. 15.

128.    İltifat. “Qərbi Azərbaycan abidələri”: [Muzey Mər­­kəzində Əziz Ələkbərlinin eyni adlı ki­tabının təqdimat mərasimi] //Eks­press.- 2007.- 31 mart-2 aprel.- S. 20.

129.    “Qərbi Azərbaycan abidələri”: Muzey Mər­kə­zin­də Əziz Ələkbərlinin kitabının təqdimat mərasimi ke­çi­ri­lib //Şərq.- 2007.- 31 mart.- S. 14.

130.    Quliyev N. İçərişəhəri məhv edənlər mədəni irsi­mi­zə zərbə vurublar: [Tarixçi-bərpaçı Aytəkin İmranova ilə söh­­bət] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 7-11 mart.- S. 12.

131.    Qurbanoğlu N. Bir qalanın sirri: Və ya Buğurt qa­la­sında “oxuduğumuz” tarix: [Şamaxı şəhərində] //Yad-daş.- 2007.- 1 mart.- S. 9.

132.    Musaqızı L. Qız Qalasına tək-tək çıxmaq olmaz: [Rəs­­sam-heykəltəraş Mir Teymurun İçərişəhər haq­qın­da söh­bəti] //Üç nöqtə.- 2007.- 10 mart.- S. 6.

133.    *Muzey Mərkəzində “Mərkəzi Avropa Asi­ya­nın petroqlifləri Qobustan mədəni landşaftı” mövzusunda beynəlxalq seminar başlayıb //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 28 mart-1 aprel.- S. 16; Palitra.- 2007.- 28 mart.- S. 13.

134.    Naxçıvanda “Cümə” məscidi bərpa olunur: Di­­gər tarixi abidələrin pasportlaşdırılması mayda yekun­la­şa­caq   //Kino+.- 2007.- 16 mart.- S. 2.

135.    *Nəzakət. Yon Ramberq: “Azərbaycanla Norve­çin mədəni əlaqələri daha da genişləndirilməlidir”: Muzey Mər­kəzində “Mərkəzi Avropa və Asiyanın petroqlifləri Qo­bus­tan mədəni landşaftı” mövzusunda beynəlxalq seminar baş­layıb //Səs.- 2007.- 28 mart.- S. 12.

136.    Tahirə.  Fayton səsi yerinə, maşın fiti: İçərişəhər “mü­a­sirləşir” və əcnəbiləşir //Paritet.- 2007.- 31 mart-2 ap­rel.- S. 9.

137.    Tamilla. Amerika və Fransa ekspedisiyaları Nax­­çıvanda: [Naxçıvan MR Şərur rayonunun Dizə kəndi əra­­zisində qeydə alınmış Ovçular təpəsi abidəsi haqqında] //Yad­­daş.- 2007.- 1 mart.- S. 6.

138.    Ülvü A. Ermənilərin abidə genosidi: İşğalçılar Qa­­­rabağa gəlmə olduqlarını pərdələmək üçün tarixi abidə-lə­­rimizi saxtalaşdırır //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 28 mart-1 aprel.- S. 14.

139.    Zimistanoğlu Q. İçərişəhər çökür və diz çök­dü­rü­lür //Gündəlik Azər­­baycan.- 2007.- 16 mart.- S. 13.

 

 

TURİZM

 

140.    Azərbaycanın kurortlar şəbəkəsi yeni inkişaf mər­hələsinə qədəm qoyub: [Azərbaycan Həmkarlar İt­ti­faq­la­rı Konfederasiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Meh­­balıyev “Azərbaycan kurortları” Dövlət Proqramı haq­qında Sərəncamda qarşıya qoyulan vəzifələr haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 30 mart.- S. 6.

141.    *Azərbaycan dünyanın ən iri turizm yar­mar­ka­sında təqdim edilib: [İtaliyanın Milan şəhərində] //Palitra.- 2007.- 13 mart.- S. 13.

142.    Azərbaycan 75-ci yeri tutub: Turistlər üçün ən cəl­b­edici ölkələrin reytinqində //Paritet.- 6-7 mart.- 2007.- S. 11.

143.    *CNN telekanalında Azərbaycanın turizm po­ten­­sialı reklam olunur: [ABŞ-ın telekanalında] //Pa­litra.- 2007.- 7 mart.- S. 12.

144.    *“Gilan Holidinq” turizm-istirahət komp­lek­si tikir: [Qəbələ rayo­nu­nda] //Azərbaycan.- 2007.- 3 mart.-     S. 4; Respublika.- 2007.- 3 mart.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 3 mart.- S. 5.

145.    *Xəlilov Y. Azərbaycan Berlində keçirilən 41-ci Bey­nəlxalq turizm sərgisində yüksək səviyyədə təmsil olun­mu­ş­dur //Azərbaycan.- 2007.- 8 mart.- S. 6.

146.    İbrahimov T. Turist marşrutları qoruq və yasaq­lıq­lardan da keçə bilər //Azərbaycan.- 2007.- 1 mart.- S. 7

147.    *Qafar T. Ölkədə turizm infrastrukturunun baş pla­nı hazırlanmalıdır: Turizm həm regionların inkişafı, həm də Azərbaycanın imici, dünyaya inteqrasiyası üçün çox mü­hüm vasitədir //İki sahil.- 2007.- 1 mart.- S. 2.

148.    *Qəbələ mehmanxanası Avropa stan­dart­la­rına ca­vab verir //Azərbaycan.- 2007.- 3 mart.- S. 4; Xalq qə­ze­ti.- 2007.- 3 mart.- S. 5; Respublika.- 2007.- 3 mart.- S. 3.

149.    *Leyla. Azərbaycanın turizm imkanları Milanda nü­mayiş edildi //Yaddaş.- 2007.- 15 mart.- S. 7.

150.    *Nağı C. Turizmin inkişafına görə də Ermənis­tan­dan geridəyik: Niyə?: [İqtisadçı alim Əli Əlirzayevin söhbəti] //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 10 mart.- S. 11.

151.    *Yusifli R. İlham Əliyev: Turizm sahəsi həm re­gion­ların inkişafı, həm də ki ölkənin iqtisadi potensialının möh­kəmlənməsi üçün, Azərbaycanın imici, dünyaya in­te­qra­siyası üçün çox mühüm bir vasitədir: Dövlətimizin baş­çı­sı Azərbaycanda güclü turizm mərkəzi yaradılması üçün bü­tün imkanları səfərbər etməyin zəruriliyini vurğulayıb //Res­pub­lika.- 2007.- 7 mart.- S. 3.

152.    Yusifli R. Turizm sənayemiz İstanbul şəhərində ma­raqla qarşılanmışdır: [“EMİTT-2007” II beynəlxalq tu­rizm və səyahət sərgisində] //Respublika.- 2007.- 14 mart.- S. 6.

 

 

İNCƏSƏNƏT

 

153.    Yazıçılar, rəssamlar və bəstəkarlar dövlətin qay­ğısı ilə əhatə olunub: Azərbaycan Prezidenti İlham Əli­yevin Sərəncamı ilə bu kateqoriyadan olan insanların yara­dı-cılıq şəraiti yaxşılaşdırılacaq //Azad Azərbaycan.- 2007.-    13 mart.- S. 2; Patitet.- 2007.- 13-14 mart.- S. 1; 3; Palitra.- 2007.- 13 mart.- S. 3.

 

RƏNGKARLIQ

 

154.    *Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı üzvlərinin ya­ra­­dıcılıq şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında: Azər­baycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 12 mart 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 13 mart.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 13 mart.- S.1; Respublika.- 2007.- 13 mart.- S. 1.

 

***

                             

155.    *Ələddinqızı N. Qadın insanlığı yaşadan mü­qəd­dəs varlıqdır: “Zəriflərin qüvvəsi” sərgisində ilk dəfə Qa­ra­bağ müharibəsi Veteran Qadınlar Birliyinin arxivi nü­ma-yiş olundu: [Azərbaycan İstiqlal Muzeyində] //Səs.- 2007.- 17 mart.- S. 12; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 17 mart.- S. 8.

156.    *Əliyev Ə. Parisdə azərbaycanlı rəssamın əsər­lə­ri­­nin reproduksiyalarından ibarət kitabın təqdimatı keçi­ril­miş­dir //Azərbaycan.- 2007.- 10 mart.- S. 7.

157.    *Gənc rəssamın fərdi sərgisi keçirilmişdir: [“Qız Qalası” Rəsm Qalereyasında Timur Korolyovun sər­gi­si] //Kino+.- 2007.-  8 mart.- S. 11.

158.    *Xəlilzadə F. Bəhramın rənglər dünyası: [10 yaş­­lı rəssam Bəhram Yaradanquliyev haqqında] //Azər­bay­can.- 2007.- 16 mart.- S. 8.

159.    *İstanbulda Lətafət Məmmədova və tələbələ­ri­­nin qrup sərgisi açılıb //Səs.- 2007.- 13 mart.- S. 16; Əda­lət.- 2007.- 13 mart.- S. 6.

160.    İstedadlı gənclər üzə çıxarılır: 65 rəsm əsəri nü­­mayiş olunub: [BDU-nun Beynəlxalq Münasibətlər və Bey­­nəlxalq Hüquq fakültəsinin I kurs tələbəsi, “Həsrət Yolu” Əsir və Girovlara kömək İctimai Birliyinin üzvü Nurlanə Məm­­mədovanın Tofiq İsmayılov adına Uşaq Gənclər Yara­dı­cılıq Sarayında keçirilmiş sərgisi haqqında] //Şərq.- 2007.- 13 mart.- S. 14.

161.    İşıqlı işlər: [Rəssam Asim Rəsuloğlu haqqında] //Mə­dəniyyət.- 2007.- 2 mart.- S. 4.

162.    Qadın rəssamların sərgisi açılıb: Sərgidə yaşlı, or­ta və gənc nəsli təmsil edən 105 rəssamın 190 işi nümayiş et­dirilir: [S.Bəhlulzadə adına Mərkəzi Sərgi Sa­lonun­da] //Palitra.- 2007.- 7 mart.- S. 16; Yeni Azərbaycan.- 2007.-   7 mart.- S. 8.

163.    *Qadınlar gününə həsr olunmuş sərgi açıldı: [S.Bəh­­lulzadə adına Mərkəzi Sərgi Salonunda] //Kino+.- 2007.- 8 mart.- S. 2.

164.    *Qaliboğlu E. Rənglərin harmoniyası: [Rəssam Rza və İradə Avşarların yaradıcılığı haqqında] //Xalq cəb­hə­si.- 2007.- 3 mart.- S. 15.

165.    *Qaliboğlu E. “Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yük­sələcək”: [Vəcihə Səmədova adına Sərgi Salonunda Azər­­bay­canın qadın rəssamlarının əsərlərindən ibarət sər­gi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 10 mart.- S. 15.

166.    Qaliboğlu E. Tarixi faciələrimizin Nüvədi səhi­fə­si: Rəssam Fəxrəddin Əli: “1918-20-ci illərdə başımıza gətiri­lən fəlakətlər rəssamlıqda öz ifadəsini tapmayıb” //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 30 mart.- S. 15.

167.    Qurbanov F. Balaca rəssamın uğurları: [Sənan Məm­mədov] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 4 mart.- S. 3.

168.    *Leyla. Fransa Mədəniyyət Mərkəzində sərgi açıldı: [Rəssam Tamara Məmmədovanın “Röya və xə­yal­lar şəkillərdə” adlı sərgisi] //Yaddaş.- 2007.- 1 mart.- S. 7.

169.    *Mehdixanlı T. İstedadlı fırça ustası: [Xalq rəs­sa­­mı Elbəy Rzaquliyev haqqında] //Azərbaycan.- 2007.-     21 mart.- S. 8.

170.    *Məmmədli M. Azərbaycan rəssamı Kiprin tari­xi­ni canlandırır: [Girna qalası rəssam Ədalət Dadaşovun təq­dimatında] //525-ci qəzet.- 15 mart.- S. 7.

171.    *Məmmədov S. Qalereyanın səyyar sərgisi: [Cə-lil­abad rayonu, Dövlət Şəkil və Rəsm Qalereyasında] //Yad­daş.- 2007.- 1 mart.- S. 13.

172.    *Nəzakət. Çexiyada Azərbaycan rəssamlarının əsər­ləri sərgilənib: [Xocalı faciəsi ilə bağlı sərginin açılışı haqqında] //Səs.- 2007.- 2 mart.- S. 12; Ayna.- 2007.-          2 mart.- S. 8.

173.    *Nizamiqızı H. İncilər içində inci: [Əməkdar in­cə­sənət xadimi, Beynəlxalq Rəssamlar Federasiyasının üz­vü rəssam Sara Manafova haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.-      8 mart.- S. 3.

174.    *Parisdə Azərbaycanlı rəssamın kitabının təq­dimatı keçirilmişdir: [Rəssam Altay Sadıqzadənin] //İki sa­hil.- 2007.- 10 mart.- S. 8.

175.    *Rzalı R. Bayram rəssamların gözü ilə: [S.Bəh­lulzadə adına Mərkəzi Sərgi Salonunda “Novruz-2007” bay­ram sərgisi haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 20 mart.- S. 11.

176.    Şamilov Ş. Xanım rəssamların sərgisi keçirilib:  [S.Bəhlulzadə adına Mərkəzi Sərgi Salonunda baş tutan sər­gi 8 Mart Qadınlar bayramı münasibətilə açılıb] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 13 mart.- S. 6.

177.    *Tağıyeva Ş. “Bakı” Rəsm Qalereyası dəvət edir: [La­risa Zaxarovanın Sankt-Peterburqda Jurnalistlər evində Ba­kı haqqında sərgisi] //Bakı.- 2007.- 16-21 mart.-  S. 4.

178.    *Turanə. Çin uşaqların gözü ilə...: Mərkəzi Sər-gi Salonunda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Çinin öl­kəmizdəki səfirliyinin təşkilatçılığı ilə rəsm sərgisi keçirilib //Ye­ni Azərbaycan.- 2007.- 28 mart.- S. 8.

179.    Vüsal. Onun səsi, fotosu, rəsmləri və özü: [Rəs­sam­lar İttifaqının üzvü Vədud Müəzzin haqqında] //Kino+.- 2007.- 8 mart.- S. 13.

180.    Zeynalov X. Beynəlxalq rəsm sərgisində: [İstanbulun Mərmərə Universitetinin “Gözəl sənətlər” fakültəsinin xəttilə keçirilən Beynəlxalq Simpozium və tələbə rəssamlıq sərgisində ADMİU-nun Rəssamlıq fakültəsinin tələbələri iştirak etmişdir] //Kredo.- 2007.-        3 mart.- S. 24.

 

 

DEKORATİV TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

181.    *Azərbaycan xalça sənətinin şöhrətini dün­ya­ya ya­yan “Azər-ilmə” MMC Avropa Biznes Assam­ble­ya­sı “Kra­liça Viktoriya adına mükafat”a layiq görül­müş­dür: [Oks­fordda] //Azərbaycan.- 2007.- 14 mart.- S. 7; Xalq qə­ze­ti.- 2007.- 14 mart.- S. 5.

182.    *Azərbaycan xalçaçılıq sənəti Türkiyə Baş na-zirinin xanımında zəngin təəssurat yaratmışdır //Azər­bay­can.- 2007.- 10 mart.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2007.- 10 mart.-   S. 7; Respublika.- 2007.- 10 mart.- S. 6.

183.    *Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinə yeni bina tikiləcək: Prezident İlham Əli­yev muzey işinin yaxşılaşdırılması haqqında Sərəncam im­za­layıb //Səs.- 2007.- 7 mart.- S. 2.

184.    *Hyustonda Azərbaycan xalçaçılıq sənətinə dair sərgi keçirilib: [Əli Muğanlının əsərlərinin nü­ma­yişi] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 16 mart.- S. 15; Səs.- 2007.-           16 mart.- S. 16.

185.    *Xalça Muzeyinin layihəsi Avstriyada hazır­la­nıb //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 15 mart.- S. 8.

186.    *İsgəndərov T., Salam A. Rəhmanın Şəkiyə sığ­­­mayan sənət dünyası: [Əlil Rəhman Yunusovun tikmələri haq­qında] //Za­­man.- 2007.- 15-16 mart.- S. 8.

187.    *Qaliboğlu E. Çay daşlarının möcüzəsi: [Rəs­sam Ədalət Qudyalçaylının çay daşları üzərində yaratdığı əsər­lər haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 6 mart.- S. 15.

188.    *Leyla. Xalçalarımız “Azər-ilmə”yə Kraliça Vik­to­riya adına mükafat qazandırıb: [Oksfordda] //Yaddaş.- 2007.- 15 mart.- S. 5.

189.    Rüstəmli N. Azərbaycan xalça sənətinin Kamili: [M.F.Axun­dov adına Milli Kitabxanada keçirilən tədbir] //Res­publika.- 2007.- 10 mart.- S. 10; Səs.- 2007.- 3 mart.- S. 12.

190.    Sadıqova A. Lətif Kərimovun yaradıcılığında orna­mentalizm //Mə­dəni-maarif.- № 3.- 2007.-S. 23-24.

191.    *Turanə. Azərbaycan xalça sənətinin kamili: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada Es­mira Fuadın sə­nət­karın həyat və yaradıcılığına həsr etdiyi “Azər­baycan xal­ça sənətinin kamili” kitabının təq­dimatı] //Yeni Azər­bay­can.- 2007.- 6 mart.- S. 8.

192.    Zülaloğlu A. Unudulmaz xalq sənətkarları Usta Əli­muxtar: [Lənkəran bölgəsində zərgərlik sənəti ilə ta­nın­an Əlimuxtar Zeynalov haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 14 mart.- S. 7.

Bax: 34

 

QRAFİKA

 

193.    Azərbaycan karikaturaçısının əsəri Belçika Mu­ze­yində: [Yavər Əsədov və Seyran Cəfər] //Xalq cəb­hə­si.- 2007.- 2 mart.- S. 15.

194.    *Karikaturaçılarımız müsabiqədən əlidolu qa­yı­­dıblar: [Suriyada rəssamların III Beynəlxalq müsabiqəsi] //Kas­pi.- 2007.- 7 mart.- S. 17.

195.    Nəzakət. İstedadlı gəncləri seçmək məqsədilə tə­yin edilmiş müsabiqəyə yekun vuruldu: [Tofiq İsmayılov adı­na Uşaq Yaradıcılıq Evində keçirilən karikatura və foto müsabiqəsi haqqında] //Səs.- 2007.- 2 mart.- S. 12.

 

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

196.    Atatürk Mavzoleyi Anitqəbir Azərbaycanda” fo­­to­­sərgisi açılmışdır: [Müasir İncəsənət Mərkəzində] //Res­pub­lika.- 2007.- 30 mart.- S. 6; Səs.- 2007.- 30 mart.- S. 16.

 

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

197.    *Əliyev Z. Heykəlləri şəhərə kim çıxa­r­tma­lı­dır?: [Heykəltəraşlıq haqqında] //Azadlıq.- 2007.- 4-5 mart.-      S. 15.

198.    Məmmədov Ə. Mingəçevirdə bir abidə var...: [“Azər­baycanlıların soyqırımı” abidəsi] //Azərbaycan işıq­la­rı.- 2007.- 28 mart.- S. 6.

199.    Qurban R. Qəhrəmanlıq vətənpərvərlikdən do­ğur...: [Memar İbrahim Aşırlı ilə söhbət] //Kredo.- 2007.-   10 mart.- S. 26.

 


 

MODA VƏ DİZAYN

 

200.    Banu. Modelyer “Mode in Azerbaijan” mar­ka­sı­nın uğuruna şübhə ilə yanaşır: [Modelyer Nərgiz Camalla söh­bət] //Ayna.- 2007.- 31 mart.- S. 20.

201.    *Təranə. “Bizdə ənənəvi biznes yoxdur”: [Mo­del­yer Nərgiz Camal ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.-         3-5 mart.- S. 22-23.

202.    *Nərimanqızı N., Kərimova V. Üç rəngli bay­ra­ğımızda Azərbaycanın bütün ruhu duyulur: [Əməkdar in­cəsənət xadimi Fəxriyyə Xələfova ilə müsahibə] //İki sa­hil.- 2007.- 2 mart.- S. 6.

203.    *Zəhra. Fəxriyyə Xələfovanın “Cazibə”si İstan­bul­da uğurla nümayiş olunub: [Eyni adlı Moda kol­lek­si­ya­sı] //525-ci qəzet.- 2007.- 2 mart.- S. 7.

 

Bax: 37

 

Beynəlxalq Moda və Aksessuarlar sərgisi

 

204.    Nigar. 2007-ci ilin sərgi mövsümü başladı: İlk sər­gi I Azərbaycan Beynəlxalq “Moda və Aksessuarlar” sər­gisi ilə açılır //Palitra.- 2007.- 6 mart.- S. 11; Zaman.- 2007.- 6-7 mart.- S. 2; Ekspress.- 2007.- 7 mart.- S. 7; Kas­pi.- 2007.- 7 mart.- S. 13; Palitra.- 2007.- 7 mart.-       S. 10.

205.    *Rzalı R. Beynəlxalq Moda və Aksessuarlar sər­gisi bayram hədiyyələri ilə zəngindir //Azərbaycan.- 2007.- 7 mart.- S. 8.

206.    *Ziyadov R. Bu gün Bakıda Moda və Akses­suar­lar sərgisi açılır //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 6 mart.- S. 12; Həf­tə içi.- 2007.- 7 mart.- S. 6.

 


 

KİNO

 

207.    Aslanlı A. Kinomuzun qadınları: Azərbaycan ki­no­su qadın zənginliyini göstərə bildimi? //Kino+.- 2007.-     8 mart.- S. 7.

208.    Aslanlı A. Mən azadlığı özbaşınalıqdan fərq­lən­dir­mək istəyirəm: [Rejissor Mehriban Ələk­bərzadə ilə söh­bət] //Kino+.- 2007.- 8 mart.- S. 8.

209.    Ayxan. Filmfonda bina tikilir: [Azərbaycan Döv­lət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev ilə söhbət] //Eks­press.- 2007.- 6 mart.- S. 13.

210.    *Babayeva T. “Gənclərə film çəkmək imkanı ve­rilməlidir”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Ki­ne­ma­to­q­rafiya şöbəsinin müdiri Cahangir Məmmədov ilə söhbət] //Xə­zər.- 2007.- 10 mart.- S. 18.

211.    *Banu. Azərbaycan filmlərinin orijinalı hələ öl­kə­mizə gətirilməyəcək: [Azərbaycan Dövlət Film Fondunun direk­to­ru Cəmil Quliyev ilə söhbət] //Ayna.- 2007.- 3 mart.-       S. 21.

212.    *Behbudqızı S. Azərbaycan kinosunun təhlili: Əbül­­fəs Qarayev: “Kinomuz özünü saxlayacaq halda deyil” //Həf­tə içi.- 2007.- 3-5 mart.-S. 8.

213.    *Bəhruz. Cənubi Qafqaz Kino Xadimləri Asso­sia­­siyası sorğunun nəticələrini açıqladı: Azərbaycanlı ta-ma­şa­çı milli filmləri daha çox izləyir: [Bakı Caz Mərkəzində “Ba­zada kino” mövzusunda tədbir] //Kino+.- 2007.- 8 mart.- S. 3.

214.    Ehtibaroğlu R. Əbülfəs Qarayev: Bütün film­lə­rin ana dilimizə dublyaj olunmasına çalışacağıq”: [Mə­də-niy­yət və Turizm nazirinin əcnəbi dillərdə səslənən filmlərə mü­na­si­bəti] //Ədalət.- 2007.- 3 mart.- S. 5.

215.    *Əzizbəyli R. “Səs dünyası”nın 60 yaşlı sakini: [Ki­no səs operatoru Əsəd Əsədov haqqında] //525-ci qəzet.- 2007.- 1 mart.- S. 7.

216.    Fərəcov S. Sənətinin fədaisi: [Əməkdar mə­də-niy­­yət işçisi, səs operatoru Əsəd Əsədov ilə söhbət] //Mə-dəniyyət.- 2007.- 2 mart.- S. 4.

217.    “Görüş”: Tofiq Tağızadə və Əliağa Ağayevin ki­noda debütü: Sevimli kinolarımız: [Ssenari müəllifi Əd­həm Qulubəyov, quruluşçu rejissor Tofiq Tağızadə] //Eks­press.- 2007.- 17-19 mart.- S. 18.

218.    Hacılı İ. Universitetdə heç kimə, heç nə öyrət­mir­lər: [Rejissor Mübariz Nağıyevin fikri] //Kino+.- 2007.- 8 mart.- S. 11.

219.    *İbrahimova S. “Filmə çəkilmək üçün şərait ol­ma­lıdır”: “Dədə Qorqud” filmində çəkilən Fuad Poladov türk kinematoqrafçıları ilə yerli rejissorlarımız arasında fərq görmür //Kaspi.- 2007.- 10-12 mart.- S. 20.

220.    *İbrahimova S. Rüstəm İbrahimbəyovun rus ki­no tarixində daha bir imzası: [Azərbaycanlı kinodramaturqa “Aleksandr Nev­ski” filmində prodüser olmaq təklif edilib] //Kaspi.- 2007.- 20-27 mart.- S. 17; Ayna.- 2007.- 13 mart.- S. 8.

221.    *İbrahimova S. “Yaşlı aktrisa yalnız ana obraz­la­rı­nı oynamamalıdır”: [Xalq artisti Elmira Şabanova haq-qın­da] //Kaspi.- 2007.- 15 mart.- S. 17.

222.    *Kəbutər. Kino məkanında nələr baş verir?: Döv­lət başçısının Sərəncamı bu sahədə “zəlzələ” yaradıb:  [“Azərbaycan kinosu 2008-2018-ci illərdə” Dövlət Proqramına dair təkliflərin hazırlanması və Azərbaycan Respublikasının kinematoqrafiya sahəsində normativ-hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi və digər məsələlər haqqında Sərəncam] //Ye­ni Azərbaycan.- 2007.- 17 mart.- S. 8.

223.    *Kino məktəbi layihəsi bəyənilib: İdeyanın Sə­rən­­cama daxil edilməsi nəzərdə tutulub //Kaspi.- 2007.-      13 mart.- S. 17.

224.    Qurbanlı R. “Tütək səsi”-30: Bu filmdə çəki­lən­lə­rin əksəriyyəti vəzifə sahibləridir: [Rejissor Rasim Oca­qovun eyni adlı filmi haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 1 mart.- S. 8.

225.    “Lətif”: Sevimli kinolarımız: Kadrarxası: [Sse­na­ri müəllifi və quruluşçu rejissor - Mikayıl Mikayılov] //Eks­­press.- 2007.- 10-12 mart.- S. 18.

226.    *Məhərrəmova T. “Real olmayan şeylər barədə fi­kir­ləşməyə dəyməz”: [Kinoaktrisa Ayan Mirqasımova ilə mü­sahibə] //Kaspi.- 2007.- 1 mart.- S. 16.

227.    Məmmədova S. Kino sənətinin yeni inkişaf mər­hə­ləsi: Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda Kino sənə-ti­­nin inkişaf etdirilməsi haqqında Sərəncamı kino xadimləri tə­­rəfindən rəğbətlə qarşılanıb //İki sahil.- 2007.- 2 mart.-     S. 6.

228.    Məmmədova Ş. Müstəqillik illərində Azər­bay­can kinosunda melodram janrının inkişafı //Mədəni-maarif.- № 3.- 2007.- S. 21-22.

229.    Məsud A. Vaqif Mustafayev fenomeni: [Kino-rejis­sorun “Yoxlama” televiziya filmi haqqında] //Res­pub­li­ka.- 2007.- 3 mart.- S. 8.

230.    *Mirzə H. İzzət Əzizovun filmləri: [Rejissorun yaradıcılığı haqqında] //Olaylar.- 2007.-     7 mart.- S. 10.

231.    “Mozalan” kinojurnalı bərpa edilir: Orxan Fik­rət­oğlu kinostudiyanın direktoru təyin olunub //Azadlıq.- 2007.- 2 mart.- S. 15.

232.    Mövsümova S. “Nizami” kinoteatrı kinofestival mər­­kəzinə çevriləcək //Paritet.- 2007.-   3-5 mart.- S. 11.

233.    *Mükərrəmoğlu  M., Salmanov R. Kino işçi­lə­ri­­nin yığınacağı keçirildi: [“Nizami” kinoteatrında “Azər­bay­­canda kino sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında”        23 fev­­ral 2007-ci il tarixli Sərəncama həsr olunmuş yığın­caq­da Mə­dəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəs Qarayevin çı­xı­şı] //Xalq qəzeti.- 2007.- 3 mart.- S. 8.

234.    *Mükərrəmoğlu M. Azərbaycan kinosunun in­ki­­şafında yeni dövr başlayır: [“Azərbaycanfilm” kino­studi­yasının direktoru, Xalq artisti Xamis Muradovla müsahi­bə] //Xalq qəzeti.- 2007.- 1 mart.- S. 7.

235.    *Naibə. Azərbaycan kinosu 2008-2018: [Bakı ki­no­­teatrlarının inkişafı haqqında] //Həftə içi.- 2007.-          2 mart.- S. 6.

236.    *“O olmasın, bu olsun”un 50 illik yubileyi qeyd edilir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Dövlət Film fondunun təşkilatçılığı ilə] //Azər­baycan.- 2007.-       18 mart.- S. 8.

237.    Ramilə. Film fondu elmi araşdırmalar işinə hələ ha­zır deyil: Fondda qorunan rəngli filmlər isə təhlükə altın­da­dır //Yaddaş.- 2007.- 1 mart.- S. 7.

238.    Rzayeva M. “Filmlər mərkəzləşdirilmiş qaydada dubl­yaj  edilməlidir”: [Teletənqidçi Elşad Quliyev ilə söh­bət] //Şərq.- 2007.- 3 mart.- S. 12.

239.    *Sabirqızı Ü. Azərbaycanda ilk stereosəsli kino çə­ki­lir: Oqtay Mirqasımov: “Monosəsli filmlər dünya ba­za-rın­da ciddi qarşılanmır”: [“Günaydın, mələyim” filmi haq­qında] //Yaddaş.- 2007.- 15 mart.- S. 12.

240.    Səbinə. Köhnə azərbaycanlı Orxan Fikrətoğlu yal­nız peşəkarlarla işləyəcək: [“Mozalan”ın direktoru Orxan Fikrətoğlu ilə müsahibə] //Patitet.- 2007.- 17-19 mart.-       S. 11.

241.    *Son bir ayda fonda üç film təqdim edilib: [Döv­lət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyevin sözləri] //Ki­no+.- 2007.- 8 mart.- S. 3.

242.    *Şeyx özü haqqında film çəkdirib: “Anamın dua­ları” adlı bədii-sənədli filmi “Lider” TV çəkib: [Qafqaz Müsəl­manları Ruhani İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Al­lahşükür Paşazadə haqqında] //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 8 mart.- S. 4; Azadlıq.- 2007.- 8-9 mart.- S. 15; Eks­press.- 2007.- 8-9 mart.- S. 13.

243.    Ulduzə Q. Novruz  filmlərimizdə: Milli dəyərləri ekran­laşdırmaq əvvəl çətin olub. Bəs indi?! //Kino+.- 2007.- 16 mart.- S. 9.

244.    Yusifqızı L. Bayramınız mübarək: Kino­stu­di­ya­da çalışan xanımlar kinomuzun gələcəyinə inanırlar //Ki-no+.- 2007.- 8 mart.- S. 9.

 

Bax: 22

 

Nodar Şaşıqoğlu - 80

 

245.    *N.İ.Şaşıqoğlunun “Şöhrət” ordeni ilə təltif edil­məsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sə­rəncamı, 12 mart 2007-ci il: [Azərbaycanda teatr və kino sənə­tindəki xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2007.-         13 mart.- S. 1;  Xalq qəzeti.- 2007.- 13 mart.- S. 1; Res­pub­li­ka.- 2007.- 13 mart.- S. 1; Paritet.- 2007.- 13-14 mart.-     S. 3.

***

 

246.    Aslanlı A. O, bizim Mixaylomuz və Zakiri­miz­dir: Nodar Şaşıqoğlunun yubileyinə //Kino+.- 2007.-         16 mart.- S. 5.

247.    80 yaşlı Kral Lir: [Musiqili Komediya Teatrında No­­dar Şaşıqoğlunun yubileyinə həsr olunmuş tədbir] //Gün­də­­lik Azərbaycan.- 2007.- 28 mart.- S. 14; Şərq.- 2007.- 28 mart.- S. 14; Həftə içi.- 2007.- 28 mart.-    S. 8; Olaylar.- 2007.- 28 mart.- S. 16.

248.    Mehdixanlı T. Salam, “Mixaylo”, xoş gördük //Azərbaycan.- 2007.- 14 mart.- S. 6.

249.    *Mükərrəmoğlu M. Ömrün yaxın, uzaq sahil­lə­ri  //Xalq qəzeti.- 2007.- 21 mart.- S. 8.

250.    *Sevda. Sənət eşqi ilə yaşayan Nodar Şaşıqoğlu //Kaspi.- 2007.- 28 mart.- S. 17.

 

 

MUSİQİ

 

251.     Щ 312

                    D 13     Əlihüseyn Dağlı. Ozan Qaravəli.- B.: -

         “MBM”,2006.- 192 s.   

252.    Щ 31

                  Ə 91      Əsədullayev M. Şur muğamının

       ifa­çılıq xüsusiyyətləri.- B.: - Adiloğlu, 2007.- 46 s.

253.    Щ  31

                  Ə   91    Əsədullayev M. Şur muğamının

       Tarixinə dair.- B.: - Adiloğlu, 2007.- 25 s.

254.    Щ  31

                   Ə  73     Fikrət Əmirovun “Şur” simfonik

        muğamının dirijorluq təcrübəsində təfsir xüsusiy-

        yətlərinə dair metodik tövsiyələr. Azad Sabir oğlu

        Əliyev. B.: - Adiloğlu, 2007.- 27 s.

255.    Щ  31

                   Q 24    Mahmudova Ş. Qara Qarayev. B.: -  

        Çinar Çap, 2007.- 255 s.

 

***

 

256.    *Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı üzvlərinin yara­dıcılıq şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında: Azər­baycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 12 mart 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 13 mart.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 13 mart.- S. 1; Respublika.- 2007.- S. 1.

257.    *Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi tə­­qa­­üd­lərin verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Pre­zidentinin Sərəncamı: [Əlizadə Firəngiz Əlizadə qızına] //Azər­baycan.- 2007.- 20 mart.- S. 1.

 

***

                                

258.    Abbas A. Bütün millətlərin xəmiri muğamla yoğ­rulub //Ədalət.- 2007.- 6 mart.- S. 1-2.

259.    Abdullayev T. Xanəndə Zülfünün yadiğarı: [Zül­fü Adıgözəlovun 75 yaşlı tələbəsi, xanəndə Əliyusif Əli­zadə haqqında] //Kredo.- 2007.- 10 mart.- S. 30.

260.    Axundova M. Gəlin, musiqi dünyamızı qoruyaq: Yad notlar gənclərin musiqi zövqünü korlayır //Şərq.- 2007.- 29 mart.- S. 14.

261.    *Aygün Bəylər Parisdə çıxış edib: [“Musiqi təsviri” adlı festivalda] //Kaspi.- 2007.- 29 mart.- S. 17.

262.    Ayxan. Firəngiz Əlizadənin yubileyi: Almani­ya­da qeyd edilib //Ekspress.- 2007.- 29 mart.- S. 13; Şərq.- 2007.- 29 mart.- S. 14.

263.    Azərbaycanlı musiqiçi beynəlxalq festivalın qali­bi olub: [Estoniyanın Narva şəhərində keçirilən müsa­bi­qənin qalibi həmyerliniz Səbinə İbrahimova] //Səs.- 2007.- 30 mart.- S. 12.

264.    “Azərbaycan musiqi festivalı” Əli Bayramlıda da­vam etdi  //Kino+.- 2007.- 8 mart.- S. 2.

265.    *Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə yeni bir töh­fə: [“Azərbaycan bəstəkarlarının antologiyası” adlı dis-kin təqdimat mərasimi] //Respublika.- 2007.- 17 mart.- S. 6.

266.    Babaəlioğlu C. Bizdə nə şou var, nə də biznes: [Xalq artisti Ağadadaş Ağayev ilə müsahibə] //Yeni Azər­baycan.- 2007.- 3 mart.- S. 12.

267.    *Behbudqızı S. Musiqimiz deqradasiyaya uğra­yır: [Mərhum bəstəkar  Fikrət Əmirovun musiqi haqqında fi­kirləri] //Həftə içi.- 2007.- 1 mart.- S. 8.

268.    Böyük sənətin böyük çəfakeşi: [Bülbül adına Or­­ta İxtisas Musiqi məktəbində Kövkəb Səfərəliyevanın 100 il­lik yubileyi qeyd olundu] //Mədəniyyət.- 2007.- 2 mart.-  S. 5.

269.    Cəfərli N., Məmmədqızı T. “Yuxuda gördüm ki, səsim açılıb”: [Akif İslamzadə ilə müsahibə] //Şərq.- 2007.- 6 mart.- S. 12. (Əvvəli ötən sayımızda)

 

 

270.    Cəfərov S. Üzeyir bəyin ruhuna //Vətən uğ­run­da.- 2007.- 3-9 mart.- S. 7.

271.    Civişov R. Azərbaycan muğam məktəbinin ba­ni­si: [Xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında] //İm­puls.- 2007.- 16 mart.- S. 11.

272.    Civişov R. Azərbaycan tarının yaradıcısı Sa­dıq­can olmuşdur //İmpuls.- 2007.- 30 mart.- S. 12.

273.    Civişov R. Muğam musiqimizin təməl daşıdır //İm­puls.- 2007.- 2 mart.- S. 14.

274.    Çərkəzoğlu Ə. “Ən gözəl tarı mən düzəldirəm”: [Mil­li musiqi alətlər ustası Abdulla Qurbanov haqqında] //Za­man.- 2007.- 30 mart.- S. 13.

275.    *“Əbədi muğam” layihəsinə start verildi: [YUNESKO-nun dəstəyi ilə Şirvanşahlar Sarayında ke­çiri­lən tədbir] //Kaspi.- 2007.- 16 mart.- S. 17; Kaspi.- 2007.- 30 mart.- S. 17.

276.    Ələddinqızı N. Yaradıcı adamların iş şəraiti yax­şı­laşdırılır: Bəstəkarların əsərlərinin nəşri və elektron-da­şı-yıcılar vasitəsilə yayılması təmin olunacaq: [Əməkdar incə­sə­nət xadimi Ramiz Zöhrabovun fikirləri] //Səs.- 2007.-      14 mart.- S. 12.

277.    Əliyev T. Sənin şirin gülüşün de kimdə var, Es­mi­ra!: [Sözləri Rüfət Əhmədzadənin, musiqisi Emin Sabit­oğ­lunun olan “Esmira” mahnısının yaranması haqqında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 21 mart.- S. 4.

278.    Heydərova Ş., Kərimova K. Xoşbəxtlik də ata mi­rasıdır: Leopold Vitoldoviç Rostropoviç-115: [Dünya şöh­rətli musiqiçi, Respublikanın Əməkdar artisti, Mixail Rostropoviçin atasının yubileyi] //Mədəniyyət.- 2007.-        2 mart.- S. 3.

279.    *Həqq M. Sazın ləyaqəti və ya Azərbaycanın Ru­hani bütövləşməsi üçün ilahi xeyir-dua //Ayna.- 2007.- 17 mart.- S. 6.

280.    *Xaçınçaylı Q. Məşhur tarzənin gileyi: [Tarzən Ab­bas Yusifov haqqında] //Həftə içi.- 2007.- 16 mart.- S. 8.

281.    *Xəlilzadə F. “Azərbaycan bayrağını Qarabağ­dan açacağıq”: [Əməkdar artist Azərin haqqında] //Azər-baycan.- 2007.- 8 mart.- S. 5.

282.    İbrahimova S. “Gənclər hisslərini musiqiyə ötü-rə bilmirlər”: [Azərbaycan Milli Konservatoriyasının xanən­də­lik fakültəsinin dekanı Məleykə Hüseynova ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 3-5 mart.- S. 20.

283.    İlhamə “Gülüm” klipini təqdim etdi: [Sözlə­­ri Vahid Əzizə, musiqisi Aybəniz Gülərə məxsus olan kli­pin təqdimatı] //Üç nöqtə.- 2007.- 28 mart.- S. 13; Mü­s­avat.- 2007.- 28 mart.- S. 14.

284.    *İlhamə. “Özümü və adımı qorumağa çalı­şı-ram”: [SSRİ Xalq artisti Muslüm Maqomayev haqqında Ta­mara Sinyavskaya ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 15 mart.- S. 14.

285.    Kamiloğlu V. Pulu olan kəslər sponsorluq yox, bəs­təkarlıq etməyə başlayıblar: [Bəstəkar Nailə Mir­məm­mədli ilə müsahibə] //İki sahil.- 2007.- 3 mart.- S. 8.

286.    Qaliboğlu E. Musiqimizin “İrs”i: Ansambl yeni ide­yalar üzərində işləyir: [Bədii rəhbər Sidqi Mustafayev ilə söh­bət]  //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 16 mart.- S. 15.

287.    *Qasımlı İ. Azərbaycan musiqisi çexləri heyrətə gətirdi: Çexiyada Azərbaycan günləri açılıb //525-ci qəzet.- 1 mart.- S. 2.

288.    Quliyeva X. Maestro nəsli: [Dirijor Yalçın Adı­gö­zəlov haqqında] //Kaspi.- 2007.- 1 mart.- S. 14.

289.    *Quliyeva X. Onu yaxşı tanı, dünya!: Mansu­rov­ların yaşayan yadigarı tanınmağa layiqdir: [Bəstəkar Eldar Mansurov haqqında] //Kaspi.- 2007.- 13 mart.- S. 14.

290.    *Leyla. Musiqiçilərimiz Fransada: [Fransa Se­na-tı­nın “Salon de-boffrand” zalında musiqiçilərimizin kon­ser­ti] //Yaddaş.- 2007.- 1 mart.- S. 2.

291.    Mətin. Muğamlarımız ilk dəfə BBC-dən səs­lə­nib: Qədim “Şərq” muğam ansamblı London səfərindən qa­yıdıb //Azadlıq.- 2007.- 1 mart.- S. 15.

292.    Mirzəyeva S. “Gümüş xəncər” yarası...: [Mər­hum müğənni Rübabə Muradova haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 15 mart.- S. 13.

293.    *Musiqişünaslıq elminin fədaisi: [Xalq artisti, tar­zən Ra­miz Quliyevin anadan olmasının 75 illiyi haq­qın­da] //Olaylar.- 2007.- 6 mart.- S. 11.

294.    Mustafaqızı T. Kiçik bir otağa sığışan dünya: [Xa­nəndə Sabir Abdullayev haqqında] //Yaddaş.- 2007.-    15 mart.- S. 11.

295.    Nizamiqızı G. “Avropada ilahi musiqilər daha cid­di qəbul olunur”: [“Savalan” qrupunun rəhbəri Novruz Nov­ruzlu ilə müsahibə] //Olaylar.- 2007.- 16 mart.- S. 12.

296.    *Nizamiqızı G. “Dəyərli mahnılar az təbliğ olu­nur”: [Əməkdar artist Azərinlə söhbət] //Olaylar.- 2007.-     7 mart.- S. 14.

297.    *Rəhimqızı Z. “Mehriban xanıma peşəkarların dəs­təyi lazımdır”: [Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Xa­nən­dəlik fakültəsinin dekanı Məleykə Hüseynovanın söhbəti] //Ayna.- 2007.- 3 mart.-     S. 21.

298.    Rəhimov R. Bəstəkar novator və görkəmli pe­da­­qoq: [Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq artisti Hacı Xan­məm­mədov haqqında] //Kredo.- 2007.- 10 mart.- S. 27.

299.    Rüstəmli B. “Bizə qadağa qoyublar!...”: [Mu­ğam ifaçısı və təbliğçisi Aqil Məlikovla müsahibə] //Rey­tinq.- 2007.- 18 mart.- S. 22.

300.    Rüstəmli B. “Ən qədim alət, yəqin ki, qopuzdur”: [Musiqi Akademiyasının dosenti, Sənətşünaslıq namizədi Məcnun Kərimov ilə müsahibə] //Reytinq.- 2007.- 4 mart.- S. 22.

301.    Rüstəmli B. “Hara getsəm də, bu muzeydə ye­rim var”: [Həyatını Üzeyir bəy Hacıbəyovun ev-muzeyinə bağ­lamış bəstəkar Sərdar Fərəcovla müsahibə] //Reytinq.- 2007.- 11 mart.- S. 22.

302.    Sarıyeva İ. “İndi atasız-anasız mahnılar ya­ra­nır”: [Ramiz Zöhrabov və Şəfiqə Axundovanın fikirləri] //Ba­kı xəbər.- 2007.- 30 mart.- S. 16.

303.    Samirə. Aqşin Əlizadə-70: Emosional genişlik bəs­təkarı //Həftə içi.- 2007.- 30 mart.- S. 8.

304.    *Samirə. Qrammafon Valları Evi: Yaxud səslər bi­zə nə deyir? [Dövlət Səs Arxivinin texniki təchizatının ye­nidən qurulması haqqında] //Həftə içi.- 2007.- 17-27 mart.- S. 8.

305.    *Səid Rüstəmov anıldı: Bəstəkarın 100 illik yu­bi­­leyinə həsr olunmuş xatirə gecəsi keçirilib: [Muğam Teat­rın­da] //Ekspress.- 2007.- 29 mart.- S. 16; Kaspi.- 2007.-   30 mart.- S. 17.

306.    Səttarova M. Eşqim mənim, ömrüm mənim: [Maes­tro Niyazi haqqında] //Xəzər.- 2007.- 10 mart.- S. 15.

307.    *Şirvanşahlar Sarayında YUNESKO-nun dəs­tə­yi ilə həyata keçirilən “Əbədi muğam” layihəsinin icrasına baş­lanmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 15 mart.- S. 6; Xalq qə­zeti.- 2007.- 15 mart.- S. 5; Mədəniyyət.- 2007.- 16 mart.-   S. 6.

308.    Şükürov Ə. Onlar necə yaşayır: [Tanınmış mü­ğə­n­ni Müslüm Maqomayev haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 20 mart.- S. 5.

309.    *Təranə. “Mən indi o vaxtkı kimi xoşbəxt deyi­ləm”: [Aybəniz Haşımova ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.-      17-19 mart.- S. 22.

310.    *Turanə. “Şirvanşahlar”da muğam axşamı: [“Əbə­di muğam” layihəsi] //Yeni Azərbaycan.- 2007.-       16 mart.- S. 8.

311.    *Yeni Kamera Ansamblı yaradılıb: [Nizami Zey­nalovun rəh­­bər­­lik etdiyi ansamblın Almaniya-Azə­r­bay­can Mədə­niy­yət Birliyi - “Kapellhaus”da ilk çıxışı haq­qında] //Ayna.- 20078.- 1 mart.- S. 8; Kaspi.- 2007.-            2 mart.- S. 17.

 

Bax: 21

 

Mstislav Rostropoviç - 80

 

312.    *M.L.Rostropoviçin “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Pre­zi­den­tinin Sərəncamı, 27 mart 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 28 mart.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 28 mart.- S, 1; Res­publika.- 2007.- 28 mart.- S. 1.

 

***

 

313.    *Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mstislav Ros­tropoviçin 80 illiyi şərəfinə rəsmi qəbulda iştirak et­miş­dir //Azərbaycan.- 2007.- 28 mart.- S. 1-2; Xalq qəzeti.- 2007.- 28 mart.- S. 2; Respublika.- 2007.- 28 mart.- S. 1-2.

314.    *Babayev E. Rostropoviç “Heydər Əliyev” or-deni ilə təltif olunub: Prezident İlham Əliyev musiqiçinin yu­biley tədbirlərində iştirak etmək üçün Moskvaya səfər edib //Kaspi.- 2007.- 28 mart.- S. 2.

315.    *Mstislav Rostropoviç “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif olundu //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 28 mart.- S. 2.

316.    *Zəmanəmizin görkəmli musiqiçisi və ictimai xa­dimi Mstislav Leopoldoviç Rostropoviçə: [Azərbaycan Res­­publikası Prezidentinin təbriki] //Azərbaycan.- 2007.-  28 mart.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 28 mart.- S. 1; Res­pub­li­ka.- 2007.- 28 mart.- S. 1.

 


 

ESTRADA VƏ SİRK

 

317.    *Elsevən S. “Şükür ki, sənətkarların sırası sey­rəl­sə də, tam bitməyib”: [Dövlət Estrada Orkestrinin sak­sa-fon ifaçısı Ra­fiq Seyidzadə haqqında] //Ekspress.- 2007.-   31 mart-2 ap­rel.- S. 17.

318.    *Ələddinqızı N. Azərbaycan caz musiqisinin ba­nisi: [Vaqif Mustafazadənin ev-muzeyində Açıq Qapı günü] //Səs.- 2007.- 17 mart.- S. 12; Xəzər.- 2007.- 17 mart.-       S. 19.

319.    *İbrahimova S. Tünzalə Ağayevanın klassik, caz və milli musiqi layihəsi //Kaspi.- 2007.- 13 mart.- S. 17; Ay­na.- 2007.- 15 mart.- S. 8.

320.    Qarayev S. “İnsanlara işıq dolu sevinc bağış­la­ma­ğa çalışıram”: [Caz ustası Cavan Zeynallı ilə söhbət] //Azər­­baycan işıqları.- 2007.- 28 mart.- S. 8.

321.    Quliyev N., Həsrət V. SMS-lər bədii şuranı əvəz edə bilməz: [Keçirilən müsabiqələrlə bağlı Xalq artisti Mü­bariz Tağıyevlə müsahibə] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.-  7-11 mart.- S. 16.

322.    *Məhərrəmova T. “Cazın tanınmış Allahı”: [Mərhum pia­noçu və cazmen Vaqif Mustafazadə haqqında] //Kaspi.- 2007.- 16 mart.- S. 16.

323.    *Samirə. “Musiqi mənim həyatımın günə­şi­dir”: [Caz ifaçısı Əzizə Mustafazadənin Türkiyədə, Lütfi Kır­dar adı­na sarayda konserti] //Həftə içi.- 2007.- 1 mart.-  S. 8.

324.    *Vəliyev M. “Biz Bakıdanıq” sirk şousu: [Bakı Döv­lət Sirki] //Respublika.- 2007.- 16 mart.- S. 8; Kino+.- 2007.- 16 mart.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 15 mart.- S. 7.

325.    Zəhra. “Şəbi-hicran”da bərq vuran sənət işığı: [Sev­da Ələkbərzadənin eyni adlı layihəsi və gələcək planları haq­qında söhbəti] //525-ci qəzet.- 2007.- 3 mart.- S. 32.

 

 

XALQ YARADICILIĞI

 

326.    Abdullayeva S. Meydan tamaşalarında, xalq oyun və əyləncələrində çalğı alətlərimiz //Mədəni-maarif.- № 3.- 2007.- S. 33-38.

 

TEATR

 

327.    Azadqızı Ş. “Əli və Nino” ilk dəfə səhnədə: Yara­dıcı heyət bu tamaşanı “Ən ali azərbaycanlı haqqında əsər” adlandırır: [Rejissor İmaməddin Həsənov və Elvin Mir­zə­yev] //Gün.- 2007.- 3-9 mart.- S. 25; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 29 mart.- S. 15

328.    Banu. “Ətrafım məni sevməyəndə heç bir iş görə bil­­mirəm”: [Rus Dram Teatrının aktrisası Ayan Mir­qa­sı­mo-va ilə söhbət] //Ayna.- 2007.- 17 mart.- S. 20.

329.    *Behbudqızı S. Bakının və Gəncəvinin yeni teat­rı: “Yol” düşüncələri: [Dövlət Pantomim Teatrının “Yol” tamaşası haq­qın­da] //Həftə içi.- 2007.- 15 mart.- S. 8.

330.    *Behbudqızı S. Teatrımızın qara səhifələri: Ya­xud Fatma Qədri niyə kitab satırmış?: [Azərbaycan teatrları haq­qında mərhum sənətçilərimizin söylədikləri] //Həftə içi.- 2007.- 10-12 mart.- S. 8.

331.    *Behbudqızı S. Güllə açılacaqmı?: “Teatr hər bir ölkənin əqli aynasıdır”: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbül­fəs Qarayevin teatr ictimaiyyəti və KİV nümayəndələri ilə görüşü] //Həftə içi.- 2007.- 7 mart.- S. 8.

332.    *Cənubi Qafqaz xalqlarının festivalı: [Tbili­si­də Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Uni­versite­tinin və Bakı Slavyan Universitetinin tələbələrinin təq­dima­tında Tərlan Rəsulzadənin “Çıxış” tamaşası] //Həftə içi.- 2007.- 14 mart.- S. 8.

333.    *Dövlət Pantomim Teatrının “Yol”u uğurlu ol­­muşdur: [Quruluşçu rejissor, Əməkdar artist Nargilə Qəri­bo­va] //Azər­baycan.- 2007.- 14 mart.- S. 7; Xalq qəzeti.- 2007.-  14 mart.- S.7; Respublika.- 2007.- 14 mart.- S. 8.

334.    Ekrandan başlayan sənət: [Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının aktrisası Ella Yaqubova haqqında] //Yad­daş.- 2007.- 1 mart.- S. 3.

335.    Ələkbərova M. Festival gənc tənqidçilərin ba-xışında: [Hüseyn Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Mu­si­qi­li Dram Teatrında Nodar Dumbadzenin “Ağ bayraqlar” əsərinin tama­şası] //Yaddaş.- 2007.- 15 mart.- S. 8.

336.     Əliyev E. “7-8 ay əvvəl dünyanın ən xoşbəxt qa­dını mən idim”: [Bakı Bələdiyyə Teatrının aktirisası, Əməkdar artist Səmayə Sadıqova ilə söhbət] //Ekspress.- 2007.- 17-19 mart.- S. 19.

337.    Əliyev Z.  Səslə sözün şəklini yaradan sənətkar... Və yaxud Mikayıl Mirzə fenomeni //Bakı xəbər.- 2007.-    19 mart.- S. 15.

338.    Əlizadə M. [Rejissor Şahbaz Rəsulun S.Rəhman adı­na Şəki Dövlət Dram teatrında “Molla İbrahimxəlil  kim­ya­gər” tamaşası haqqında] //Mədəni-maarif.- № 3.- 2007.-  S. 6-7.

339.    İdrisoğlu A. Azərbaycanda teatrın yaranmasının 134 illiyi qeyd olunub: [Mədəniyyət və Tu­rizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışı] //Azad Azərbaycan.- 2007.-       13 mart.- S. 6.

340.    İdrisoğlu A. On səkkiz yaşlı teatr: [Gənclər Teat­­rının rejissoru Hüseynağa Atakişiyev haq­qın­da] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 30 mart.- S. 6.

341.    İmamnəzərli H. Yudcin O Nilin “Qarağaclar al­tın­da məhəbbət” əsəri oynanıldı: [Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrında rejissor, Əməkdar artist Firudin Məhər­rə­mo­vun eyni adlı tamaşası] //Yaddaş.- 2007.- 1 mart.- S. 13.

342.    İsmayıloğlu A. Yeni tamaşa: [C.Cabbarlı adına İrə­van Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında “Hamının günahı pyesi haqqında] //Ədə­biy­yat qəzeti.- 2007.- 2 mart.- S. 3.

343.    *Kamiloğlu V. Mən hər zaman uşaqların yanın­dayam: [Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teat­rının baş rejissoru Əməkdar artist Ələkbər Hüseynovla söh­bət] //İki sahil.- 2007.- 10 mart.- S. 8

344.    Kərimli S. Məna oğurlayıb... gülüş paylayan Arif: [Xalq artisti, Arif Quliyev ilə müsahibə] //Mə­dəniy­yət.- 2007.- 2 mart.- S. 8.

345.    *“Qızıl Dərviş” öz sahiblərini tapdı: Yasin Qa­ra­yev - “Ən yaxşı kişi rolunun ifaçısı” oldu //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 13 mart.- S. 14.

346.    Qocayeva A. Milli teatrımız intibah dövrünə qə­dəm qoyur: [Teatrlarımızın inkişafı haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 15 mart.- S. 9.

347.    Leyla. “Güllələnmiş heykəllər” danışdı: [“Azər­sun Holdinq” Mədəniyyət Mərkəzində Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümü ilə əlaqədar yazıçı-dramaturq Hüseynbala Mir­ələ­movun eyni adlı əsərinin tamaşası] //Yaddaş.- 2007.-        1 mart.- S. 6.

348.    *Məhərrəmova T. 41 ildən sonra “Milyonçunun di­lən­çi oğlu”: Tamaşa yeni janrda təqdim olundu //Kas­pi.- 2007.- 30 mart.- S. 16.

349.    Məmmədov R. “Teatr tamaşalarının reklamı aşa­ğı səviyyədədir”: [Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifa­qı­nın sədri Azərpaşa Nemətovun söhbəti] //Zaman.- 2007.- 10-12 mart.- S. 8.

350.    Mikayıl M. O, bir od parçasıydı: Qəlbində sənət, ru­hun­da dövlət, başında şöhrət yüklü Mikayıl: [Xalq artisti, mər­hum Mikayıl Mirzə haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 3 mart.- S. 10.

351.    ikayıl Mirzə anıldı: [Xalq artistinin 60 illik yu­bi­leyinə həsr olunmuş tədbir haqqında] //Ekspress.- 2007.- 6 mart.- S. 13: Ayna.- 2007.- 7 mart.- S. 8: Yaddaş.- 1 mart.- S. 4.

352.    *Mükərrəmoğlu M. “Qızıl Dərviş” mükafatına kim­lər layiq görüldü?: [Teatr Xadimləri İttifaqının təsis et­di­yi mükafat] //Xalq qəzeti.- 2007.- 27 mart.- S. 6.

353.    *Nəzakət. “Nənənin kələyi” tamaşası oynanılıb: [Ba­kı Slavyan Universitetində Əhməd Orucoğlunun eyni ad-lı tamaşası] //Səs.- 2007.- 16 mart.- S. 12.

354.    O, sonuncu dəfə Moşu obrazını yaradıb: [Xalq ar­tisti Valeh Kərimov haqqında] //Səs.- 2007.- 7 mart.-       S. 16.

355.    *Samirə. Ələkbər əminin “Təbəssüm ordeni”: [R.Beh­budov adına Mahnı Teatrında Əməkdar artist Ələk­bər Hüseynovun ordenlə təltif edilməsi münasibətilə məra-sim] //Həftə içi.- 2007.- 14 mart.- S. 8; Xalq qəzeti.- 2007.- 14 mart.- S. 15; Yaddaş.- 2007.- 15 mart.- S. 3; Kino+.- 2007.- 16 mart.- S. 2.

356.    *Sevinc. “Anatomiya teatrı” kitabı əsasında ma­raqlı tamaşa hazırlanıb: [23 saylı orta məktəbdə Solmaz Əmə­nova və Vaqif Şadlinskinin eyni adlı kitabı əsasında “Hip­pokampeni yəhərlənmiş Nereida” adlı tamaşası haq­qında] //525- ci qəzet.- 2007.- 16 mart.- S. 7.

357.    Tahirə. “Kənardan baxan elə bilir ki, mil­yon-çuyam”: [Gənc aktyor Nicat Kazımov ilə müsahibə] //Şərq.- 2007.- 1 mart.- S. 14.

358.    Tahiroğlu F. Sənətkar ömrü: [Rejissor Ağalar İd­ris­oğlu haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 16 mart.-   S. 6.

359.    *Zəhra. “Hamının günahı” ictimai baxışdan üzüağ keçdi: İrəvan Teatrının yeni tamaşası Elçin Hü­seyn­bəylinin əsəri əsasında, Yapon Teatrı üslubunda hazırlanıb: [Qu­ru­luşçu rejissor Əməkdar artist Loğman Kərimov] //525-ci qəzet.- 2007.- 1 mart.- S. 7.

360.    *Zəhra. Milli teatr sənəti sahəsində ciddi yeni­lik­lər gözlənilir: Nazir Əbülfəs Qarayev səhnə xadimlərilə görüşündə Prezident Sərəncamına əsasən bu sahədə gö­rüləcək işlər barədə məlumat verib //525-ci qəzet.- 2007.-     7 mart.- S. 7.

 

 

10 Mart – Milli Teatr günüdür

     

361.    *10 Mart-Milli Teatr Günü münasibətilə gənc rejis­sorların “Yaşıl Teatr” respublika festivalı açılmışdır: Ümum­milli lider Heydər Əliyevin və Azərbaycan dra­ma-turgiyasının banisi M.F.Axundovun xatirəsinə ehtiram: //Azər­baycan.- 2007.- 11 mart.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2007.-   11 mart.- S. 4; Respublika.- 2007.- 11 mart.- S. 5.

362.    *Babayeva T. Bir əsr+bir qərinə: Milli Teat­rı­mı-zın 134 yaşı tamam oldu... //Xəzər.- 2007.- 17 mart.- S. 8.

363.    *Behbudqızı S. “Yeni Teatr”ın  festivalı: Əbülfəs Qa­ra­yev: “Heç də hər bir xalq 134 illik teatr tarixi kimi xoş-bəxt­liyə malik deyil” //Həftə içi.- 2007.- 13 mart.- S. 8; Mədəniyyət.- 2007.- 16 mart.- S. 2; Kino+.- 2007.-    16 mart.- S. 3;13.

364.    *Dəyirmi masa ətrafında söhbət //Azərbaycan.- 2007.- 11 mart.- S. 5.

365.    *“Ələddin” tamaşası göstərilmişdir: [Aktyor Evi­nin səhnəsində Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı rejissor Nicat Kazımovun eyni adlı bir hissəli nağıl-oyun tama­şa-sı-nı təqdim etmişdir] //Azərbaycan.- 2007.- 11 mart.- S. 5.

366.    Ələddinqızı N. 10 Mart - Teatr Günüdür: Azər-baycan teatrları dünya standartlarına cavab verəcək bir sə­viyyəyə yüksələcək //Səs.- 2007.- 10 mart.- S. 12.

367.    *Gənc rejissorların respublika festivalı baş­lanmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 11 mart.- S. 5.

368.    *Gənc rejissorun Akademik Milli Dram Teat­rı­nın səhnəsində debütü: [Milli Teatr günü münasibətilə Azər­baycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının səh­nə­sində fransız yazıçısı və dramaturqu Jan Koktonun “İnsan sə­si” pyesi əsasında İlham Əsgərovun quruluş verdiyi eyni ad­lı tamaşa] //Azərbaycan.- 2007.- 11 mart.- S. 5.

369.    *Xəlilzadə F. Ürəklərin can atdığı ünvan - Qa­ra-bağ: [Bakı Bələdiyyə Teatrının aktyoru, Əməkdar artist Azad Şükürov haqqında]  //Azərbaycan.- 2007.- 10 mart.-  S. 10.

370.    İbrahimoğlu V. “Yeni Teatr”: [Mədəniyyət və Tu­rizm Nazirliyinin Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı ilə ke­çi­rəcəyi gənc rejissorların hazırladığı tamaşaların fes­ti­va­lı] //Üç nöqtə.- 2007.- 10 mart.- S. 12.

371.    *“Qarışqa tələsi” Qazax teatrında: [Qazax Döv­lət Dram Teatrının yaradıcı qrupu rejissorların “Yeni Teatr” Respublika Festivalı çərçivəsində tamaşanı nümayiş et­di­rilməsi haqqında] //Kaspi.- 2007.- 17-19 mart.- S. 20.

372.    *Mükərrəmoğlu M. Azərbaycanda teatr sənə­ti-nə dövlət qayğısı artmaqdadır: Beynəlxalq Teatr Günü //Xalq qəızeti.- 2007.- 28 mart.- S. 8.

373.    *Ramilə. “Yeni Teatr”: Milli teatr günündə start götü­rən gənc rejissorların respublika festivalı belə adlanır //Gün.- 2007.- 10-16 mart.- S. 25; Kino+.- 2007.- 16 mart.- S. 12.

374.    Səbinə. Yeni rejissorlar üçün “Yeni teatr”: [“Ye­ni Teatr” adlı yeni layihə və teatrların fəaliyyəti haqqında] //Paritet.- 2007.- 13-14 mart.- S. 12.

375.    Səbinə. “Yeni Teatr” respublika festivalında Gənc Tamaşaçılar Teatrı //Paritet.- 2007.- 15-16 mart.-       S. 12.

376.     “Yeni teatr” Respublika Festivalı öz işini da­vam etdirir: Teatr Festivalında “Taxt-tac”, “Dadan və Şa­ma­xı şahzadəsi” və “Pəri Cadu” tamaşaları oynanılmışdır //Səs.- 2007.- 15 mart.- S. 12.

377.    *Zəhra. “Yeni teatr” Festivalına 15 gənc rejissor qa­tı­lıb //525-ci qəzet.- 2007.- 13 mart.- S. 7.

 


 

AKADEMİK MİLLİ DRAM TEATRI

 

378.    “Azərbaycan teatrı yaşamalıdır”: [Azərbaycan Döv­lət Akademik Milli Dram Teatrında Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin teatr xadimləri ilə görü­şü­] //Şərq.- 2007.- 7 mart.- S. 14.

379.    Behbudqızı S. Kvazimodo azəricə danışdı: “Az­drama”nın eyni adlı tamaşasında: [Viktor Hüqonun “Paris Notr-Dam kilsəsi” əsəri rejissor Samir Qulamovun quru­lu-şunda] //Həftə içi.- 2007.- 31 mart-2 aprel.- S. 8.

380.    *Hacıxanoğlu İ. Fəxri adların verilməsi məh­dud­­­­laş­dırılacaq: [Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Əbül­­fəs Qarayevin teatr xadimləri ilə görüşünün keçirilməsi haq­­­qında] //Üç nöqtə.- 2007.- 7 mart.- S. 13; Şərq.- 2007.-        7 mart.- S. 14.

381.    Hidayətoğlu Y. Səhnəmizin hökmlü xanımı -Hö­­­­ku­mə Qurbanova //Mədəni-maarif.- № 3.- 2007.-             S. 9-10-11.

382.    *“İmzanın hökmü”nə təqdimat keçirilib: Aka­de­­mik Dram Teatrın kollektivi səfərlərə hazırlaşır: [Tofiq Ka­zımovun “İmzanın hök­mü” əsəri Mərahim Fər­zə­li­bə­yo­vun quruluşun­da təqdim olnumuşdur] //Kaspi.- 2007.-      17-19 mart.- S. 20; Azad Azər­baycan.- 2007.- 18 mart.-     S. 7.

383.    İsmayıl X. Azərbaycan teatrı müasirləşir: [Milli Teatrın rejissoru Bəhram Osmanov və Xalq artisti Məley­kə Əsədova ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2007.- 16 mart.- S. 5.

384.    İsmayıl X. Teatr ictimaiyyətinə hesablanmış kol­le­giya: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Mə­dəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin mə­də­niy­yət işçiləri ilə görüşü] //Mədəniyyət.- 2007.- 8 mart.- S. 1-2.

385.    *Qaliboğlu E. Azərbaycan teatrının problemləri: [Aka­demik Milli Dram Teatrında Mədəniyyət və Turizm na­zi­ri Əbülfəs Qarayevin keçirilən tədbirdə çıxışı haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 7 mart.- S. 15.

386.    *Qaliboğlu E. Milli Dram Teatrında “Qatil”: [Qu­ruluşçu rejissor, Əməkdar incəsənət xadimi Mehriban Ələk­bərzadə] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 13 mart.- S. 15.

387.    Qaliboğlu E. Uşaqlar üçün Novruz şənlikləri: Aka­demik Milli Dram Teatrında bir həftə “Gəl Novruzum” tamaşası göstərildi: [Rejissor Əsgər Əsgərovun quru­luşun­da] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 28 mart.- S. 15.

388.    *Məhərrəmova T. Romantik aktyor məktəbinin ən görkəmli siması: [Xalq artisti Sidqi Ruhulla haq­qında] //Kaspi.- 2007.- 28 mart.- S. 16.

389.    *Məhərrəmova T. Səhnədə can verməyi arzu­la­yan aktyor: Və yaxud “Sail” təxəllüslü Məmmədəli Əliyev //Kaspi.- 2007.- 13 mart.- S. 16.

390.    *Məhərrəmova T. Teatrlar gəlirlərini artırmaq üçün yollar axtarmalıdır: [Akademik Milli Dram Teatrında Mə­dəniyyət və Turizm Nazirliyinin keçirdiyi kollegiya ic­la­sı] //Kaspi.- 2007.- 7 mart.- S. 16.

391.    Mustafayeva L. Mehdi Məmmədov. O, bütün var­lığı ilə teatra bağlı idi... //Mədəni-maarif.- № 3.- 2007.- S. 15.

392.    *Mükərrəmoğlu M. Teatr işçilərinin yığıncağı keçirildi: [Milli Akademik Dram Teatrında keçirilən yığın­caq­da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 fevral 2007-ci il tarixdə imzaladığı “Azərbaycan teatr sənətinin in­ki­ş­af etdirilməsi haqqında” Sərəncamında irəli sürülmüş mə­sə­lələrin müzakirəsi] //Xalq qəzeti.- 2007.- 7 mart.- S. 5.

393.    *Prezident Sərəncamından irəli gələn vəzi­fə­lə­rin yerinə yetirilməsinə həsr olunmuş kollegiya iclası keçi­ril­­mişdir: [Azərbaycan Milli Akademik Dram Teatrında Mə­də­niyyət və Turizm Nazirliyinin “Azərbaycan teatr sənətinin in­­kişaf etdirilməsi haqqında”] //Azərbaycan.- 2007.-            7 mart.- S. 2.

394.    *Rövşən. Mədəniyyət işçilərinin əmək haqları qal­dırılacaq: [Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Mə­də­niyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin teatr xa­dim-ləri ilə görüşü] //Palitra.- 2007.- 7 mart.- S. 12; Səs.- 2007.- 7 mart.- S. 12; Ekspress.- 2007.- 7 mart.- S. 13.

395.    Ucal A. Rafiq Əzimov: Aktyor təbii olanda ta­ma­şaçının sevimlisinə çevrilir //Zaman.- 2007.- 13-14 mart.- S. 6.

 

 

MUSİQİLİ KOMEDİYA TEATRI

 

396.    Arpalı Y. Ciddi dönüş yaradacağıq...: [Musiqili Kome­diya Teatrının direktoru Elxan Ocaqov ilə söhbət] //Mə­­dəni-maarif.- № 3.- 2007.- S. 30-31-32.

397.    *Qaliboğlu E. “Şeytanın yubileyi”: [Quruluşçu re­jis­soru Xalq  artisti İlham Namiq Kamal olan eyni adlı tamaşa haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 6 mart.- S. 15.

398.    Qaraqızı U. “Dövlətdən nəsə gözləyirəm...”: Nov­ruz Qartal: “Fəxri adımın olmamasına heç kim inanmır”  //Ekspress.- 2007.- 31 mart-2 aprel.- S. 18.

399.    *Qocayeva A. Yaddaqalan obrazlar ustası: [Aktyor Novruz Qartalla mü­sa­hibə] //İki sahil.- 2007.-         6 mart.- S. 6.

400.    Məhərrəmova T. “Axır vaxtlar tamaşalarda gör­sən­mirsiniz... : [Aktrisa Em­ma Məlikova ilə söhbət] //Kaspi.- 2007.- 14 mart.- S. 16.

401.    *Təranə. “Tamaşaçını gülüşlə bağlı ac saxlamaq lazım­dır”: [Çingiz Əh­mədov ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 31 mart-2 aprel.-  S. 22-23.

402.    *Turanə. Komediyaya yüngül janr kimi baxırlar: Nov­ruz Qartal: Can arvaddan şirindir //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 20 mart.- S. 8.

403.    Turanə. Operetta operanın kiçik qardaşıdır: [Aktyor, vokal ifaçısı Ramil Qa­sımov ilə söhbət] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 8 mart.-     S. 12.

 

 

MİLLİ OPERA VƏ BALET TEATRI

 

404.    Dinarə Əliyeva Afinada gümüş medal qa­za­nıb: “Tamaşaçılar məni ayaq üstə alqışlayırdılar”: [İfaçı Afi­nada keçirilən Mariya Kallas adına Opera və Kamera ifaçılarının Beynəlxalq müsabiqəsində ölkəmizi layiqincə təmsil edib] //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 29 mart.- S. 14.

405.    “Evrovision”da Azərbaycanı Faiq Ağayev təm­sil edə bilər: Mənsum İbrahimov: Son vaxtlar muğamın təb­liğinin kampaniya şəklini alması ilə razı deyiləm: [Xalq ar­tis­ti ilə müsahibə] //Ekspress.- 2007.- 14 mart.- S. 13; P­a­lit­ra.- 2007.- 14 mart.- S. 13.

406.    “İndi toylarda mini disklərin yarışı gedir”: Mən­sum İbrahimov: “Estrada müğənnilərindən heç vaxt mu­ğam ifaçısı olmayacaq” //Azadlıq.- 2007.- 14 mart.-       S. 15.

407.    Kərimli S. “Anam mənim həyatımdır”: [Xalq ar­tis­ti Nəzakət Teymurova ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2007.- 8 mart.- S. 3.

408.     Leyla. Misirdə “Min bir gecə” oynanıldı: [Fikrət Əmi­rovun eyni adlı baleti] //Yaddaş.- 2007.- 1 mart.- S. 12.

409.    *Məhərrəmova T. Rübabə xanımın ən çox sev­di­y­i Məcnun: [Teatrın solisti, Əməkdar artist, Mais Sal­manov ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 2 mart.- S. 16.

410.    *Məhərrəmova T. Öz səsində əriyən ömür: [Xalq artisti Şövkət Məmmədova haqqında] //Kaspi.- 2007.- 29 mart.- S. 16.

411.    “Mən ən çox Leylisi olan Məcnunam”: [Xalq ar­tisti Mənsum İbrahimov ilə müsahibə] //Vətəndaş həm­rəy­liyi.- 2007.- 14-18 mart.- S. 16.

412.    Mənsum İbrahimov: Estrada müğənnilərindən heç vaxt muğam ifaçısı olmayacaq: [Azərbaycan Dövlət Aka­demik Opera və Balet Teatrının solisti, Xalq artisti ilə mü­sahibə] //İki sahil.- 2007.- 14 mart.- S. 6.

413.    Sənətçilər Minskdən qayıdıb: [Xalq artistləri Mən­sum İbrahimov və Aygün Bayramova] //Azadlıq.- 2007.- 16 mart.- S. 15.

414.    *Turanə. “O olmasın, bu olsun”: Opera və Balet Teat­rının səhnəsində //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 2 mart.-   S. 8.

 

 

BAKI KAMERA TEATRI

 

415.    *Babayeva T. Başında Dostoyevski havası...: [Əməkdar artist Nofəl Vəliyev­lə müsahibə] //Xəzər.- 2007.- 3 mart.- S. 18.

416.    Qaliboğlu E. “Teatr həmişə mahiyyətcə zamana mü­xalifətdədir”: [Teatrın direktoru, Xalq ar­tis­ti Cənnət Səlimova ilə müsahibə] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 8 mart.-       S. 15.

417.    *Qaliboğlu E. Bakı Kamera Teatrında “Ruh”: [Qu­ruluşçu rejissoru Xalq artisti Cənət Səlimova olan Ka-mal Abdullanın eyni adlı tamaşası] //Xalq cəbhəsi.- 2007.-  2 mart.- S. 15.

 

 

GƏNC TAMAŞAÇILAR TEATRI

 

418.    “Adsız” tamaşası ilk səhnə həyatını yaşadı: [Dramaturq Firuz Mustafa, qu­ru­luşçu rejissoru Vaqif Əsə­dov olan eyni adlı tamaşa haq­qında] //Səs.- 2007.- 1 mart.- S. 12; Yaddaş.- 2007.- 1 mart.- S. 2.

419.    Gənc Tamaşaçılar Teatrı pansionatda...: [Teatrın kollektivi Novruz bayra­mı ərəfəsində Bilgəh qəsə­bəsində yerləşən qocalar evində] //Ye­­ni Azərbaycan.- 2007.- 20 mart.- S. 8.

420.    Qurbanlı R. “Ehey..., Mən burdayam”!: [Aktyor Oqtay Ramazanov haqqında] //Yaddaş.- 2007,- 15 mart.-    S. 12.

421.    *Puşkinin nağılının əsasında tamaşa təqdim edi­lib: [Aleksandr Puşkinin “Qızıl xoruz” nağılının mo­tiv­lə­ri əsa­sında “Taxt-tac Dadon və Şamaxı çariçası” fantaziya ta­­maşası haqqında] //Palitra.- 2007.- 13 mart.- S. 13; Kaspi.- 2007.- 13 mart.- S. 17.

 

 

“YUĞ”  TEATRI

 

422.    Cəfərqızı R. “O, məni sevir”: [Yuğ Teatrında Afaq Məsudun eyni adlı əsərinə rejissor Vaqif İbra­hi­m­oğ­lunun quruluş verdiyi tamaşa haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 15 mart.- S. 6.

423.    İbrahimoğlu V. Artistizm //Üç nöqtə.- 2007.-  31 mart.- S. 7.

424.    *Qaliboğlu E. “Yuğ” teatrında Yunus Əmrə ge­cə­si...: “Olsun” adlı tamaşa nümayiş etdirildi //Xalq cəb­hə­si.- 2007.- 15 mart.- S. 15.

425.    *Qurbanlı R. “O, məni sevir”: “Yuğ” teatrının səh­nəsində Afaq Məsudun yeni bir əsəri oynanıldı //Gün.- 2007.- 10-16 mart.- S. 24.

 

“ÜNS” TEATRI

 

426.    *Abbasov İ. “Üns”ün yeni tamaşası: [Elçinin “Şeks­pir” adlı iki hissəli tragikomediyasının məşqləri] //Xalq qəzeti.- 2007.- 15 mart.- S. 7; Kaspi.- 2007.-             29 mart.- S. 17; Ayna.- 2007.- 30 mart.- S. 8.

427.    *Hüseynzadə X. Xalq yazıçısı Elçin: “Şekspir” bə­şəri problemlərin təcəssümüdür: [Üns yaradıcılıq səh­nə-sində eyniadlı tamaşanın məşqləri haqqında] //525-ci qəzet.- 2007.- 15 mart.- S.7: Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 16 mart.-     S. 3.

428.    Mütəllimova S. Diqqət, məşq gedir: Hələlik bü­tün əhvalatlar pərdə arxasında baş verir: [Quruluşçu rejissor Bəh­ram Osmanovun “Üns” teatrında Elçinin “Şekspir” tama­şa­sının məşqləri haqqında söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2007.- 16 mart.- S. 5.

429.    *Yaşasın “Şekspir”!: Elçinin tragikomediyası “Üns” teatrının səhnəsində //Azərbaycan.- 2007.- 29 mart.- S. 7; Xalq qəzeti.- 2007.- 29 mart.- S. 6; Respublika.- 2007.- 29 mart.- S. 7.

 

BALET VƏ RƏQS

 

430.    *Q.H.Almaszadənin xatirəsinin əbədi­ləş­diril­mə­­si haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentin Sə­rən­­camı, 5 mart 2007-ci il: [Azərbaycanın Xalq artisti] //Azər­­baycan.- 2007.- 6 mart.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.- 6 mart.- S. 3; Mədəniyyət.- 2007.- 8 mart.- S. 2.

 

***

 

431.    Aslanova X. İstedadlı rəqqasə, görkəmli xore­oqraf: [Xalq artisti Afaq Məlikova haqqında] //Mədəni-maarif.- № 3.- 2007.- S. 20.

432.    Aslanova X. Milli baletimizin banisi: [Əfra­siyab Bədəl­bəyli-100] //Mədəni-maarif.- № 3.- 2007.- S. 54.

433.    Fehruz. 20 illik həyat: [Rəqqasə Afaq Məlikova ilə müsahibə] //Kino+.- 2007.- 16 mart.- S. 8.

434.    *İbrahimova S. Cavanşir Quliyev qalan ömrünü ye­ni baletinə həsr edəcək: [“Tufan” baleti] //Kaspi.- 2007.-   7 mart.- S. 17.

435.    Qaraqızı U. Gənclər müasir rəqslərə aludə olub­lar: [Rəqqasə Təranə Muradova ilə söhbət] //Kino.- 2007.-  8 mart.- S. 15.

436.    Məmmədova S. Zəriflik və realizm: [Xalq artisti Leyla Vəkilova haqqında] //Mədəni-ma­arif.- № 3.- 2007.-  S. 40.

437.    *Səttarova M. Yaralı turacın rəqsi...: [Rəqqasə Əmi­nə Dilbazi haqqında] //Xəzər.- 2007.- 17 mart.- S. 14.

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА

 

438.    Азербайджанские деятели искусства выс­тупят в Ленинградской области: [О сообщении Гене­раль­ного Консула Азербайджана в Санкт-Петербурге Г.Ос­манова] //Биржа плюс.- 2007.- 8 марта.- С. 2.

439.    *Асадова И.  Артистов и деятелей культуры ли­шат почетных званий?: [О предложении Министра Куль­туры и Туризма А.Гараева приостановить процесс наг­раждения] //Эхо.- 2007.- 8 марта.- С. 1, 5.

440.    Гараев А.  Зарплаты работникам культуры бу­дут повышены: [О сообщении Министра Культуры и Ту­ризма А. Гараева на встрече с деятелями искусства в  Театре Азербайджанской Драмы] //Биржа плюс.- 2007.- 8 марта.- С. 19; Каспий.- 2007.- 7 марта.- С. 5.

441.    Кязимзаде А.  Не сочинитель он, и не испол­ни­тель: [Творческий портрет Заслуженного работника куль­туры И.Касимова] //Каспий.- 2007.- 14 марта.- С. 2.

442.    Нужны ли звания «Заслуженный» и «На-родный»: [Опрос общественного мнения] //Азер­бай­джан­ские Известия.- 2007.- 16 марта.- С. 2.

443.    Сулейманова Ф.  Хинамацури - день кукол и де­во­чек: [Об  открытии Центра Японской Культуры «То­мо­д­ачи» рассказывает его директор А.Бабазаде] //Азербай­джанские Известия.- 2007.- 6 марта.- С. 4; Каспий.- 2007.- 6 марта.- С. 5.

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

444.     *Асадова И. Винокур закрыл концертный се­­­зон: [О выступлении российского юмориста во Двор­це имени Г.Алиева] //Эхо.- 2007.- 17 марта.- С. 15.

445.    *Ахундзаде Д. Тот самый Жванецкий: [Бе­се­да с российским писателем- юмористом М.Жванецким, кон­церт которого прошел во Дворце имени Г.Алиева] //Эхо.- 2007.- 1 марта.- С. 8.

446.    Гасанова С.  Коллекция Юдашкина была про­демонстрирована в Баку: [О показе одежды рос­сий­ского модельера-дизайнера В.Юдашкина во Дворце имени Г.Алиева] //Биржа плюс.- 2007.- 16 марта.- С. 3; Кас­пий.- 2007.- 16 марта.- С. 6; Эхо.- 2007.- 16 марта.- С. 8. 

447.  Гусейнов Э.  Любить - это не уставать лю­бо­­ваться: [О персональной выставке российского фото-ху­дожника Л.Захаровой в Выставочном Салоне «Ба-кы»] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 13 марта.-    С. 4.

448.    Мамедова И. Восточные мотивы в «Ка­пель­хаусе»: [О выступлении иранской фольклорной груп­пы «Дервиш хан» в Немецком Культурном Центре] //Кас­пий.- 2007.- 29 марта.- С. 6.

449.    Нурлана.  Анжелика и король: [О концерте российских певцов Л.Агутина и А.Варум во Дворце име­ни Г.Алиева] //Зеркало.- 2007.- 14 марта.- С. 8; Касс­пий.- 2007.- 14 марта.- С. 6.

450.    *«Мне уже 37, а я никак не женюсь»: [О концерте турецкого певца Сердара Ортаджа во Дворце имени Г.Алиева] //Наш век.- 2007.- 16- 22 марта.- С.13.

451.    Рафаилов Я.  23 известных турецких бренда мод­ной  одежды в Баку: [О выставке турецкой моды во Дворце Ручных Игр] //Зеркало.- 2007.- 8 марта.- С. 4; Азер­байджанские Известия.- 2007.- 10 марта.- С. 2. 

452.    *Рзаханова Е.  «Фаршированная рыба с гар­ни­ром»: [О музыкальном спектакле еврейского театра «Ша­лом» в Театре Музыкальной Комедии] //Каспий.- 2007.- 29 марта.- С. 6; Эхо.- 2007.- 30 марта.- С. 8.

 

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

 

453.    Очередной благотворительный проект Фон­да Гейдара Алиева: [«Фонд Гейдара Алиева пред­ставляет…» книгу «Война и наши культурно-исто­ри­ческие памятники» ] //Наш век.- 2007.- 8-15 марта.- С. 2.

 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

454.    *Алиева Б.  Модернизация библиотек: В Рес­пуб­­­ликанской Молодежной Библиотеке имени Д.Джаб­бар­лы состоялось открытие Первого Общес­т­венно-Юри­дического Информационного Центра //Зер­ка­ло.- 2007.- 1 марта.- С. 8.

455.    *Бюльбюль. Покровительствовать книгам: Под­­писан меморандум о культурных взаим­о­отно­ше­ниях между национальными библиотеками Азербай-джа­на и Австрии //Зеркало.- 2007.- 15 марта.- С. 8.

 

 

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 

456.    Кастрюлин С.  История одного проекта: [Ис­то­рия основания Приморского бульвара] //Биржа-плюс.- 2007.- 16 марта.- С. 17. 

457.    Парк имени Зарифы Алиевой - любимое мес­то отдыха габалинцев: [Об открытии в Габале ПКиО име­ни З.Алиевой] //Бакинский рабочий.- 2007.- 8 мар­та.- С. 2.

458.    Президент Азербайджана Ильхам Алиев ос­­мотрел введенные в строй в Национальном Парке му-зы­­кальные фонтаны //Бакинский рабочий.- 2007.- 1 мар­та.- С. 1.

459.    *Шумилов Г. Музыкальный фонтан и фон­та­ни­рующая жизнь: [О пробном запуске нового фонтана в Приморском парке] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 2 марта.- С. 4.

 

 

КЛУБЫ, ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

 

460.    Во Дворце имени Гейдара Алиева будут про­ведены капитальный ремонт и реконструкция //Бакин­ский рабочий.- 2007.- 7 марта.- С. 2; Азер­бай­джанские Известия.- 7 марта.- С. 2.

461.    Мамедова И.  В преддверии Новруз бай­ра­мы: [О работе культурных центров в дни праздника] //Кас­пий.- 2007.- 16 марта.- С. 6.

462.    Османов Д.  «Ничего не бывает запоздалым, все всегда к месту!: [О концертной программе в Центре Рус­ской Культуры] //Эхо.- 2007.- 14 марта.- С. 8.

463.    *Османов Д.  О любви под гитару: В Центре рус­ской культуры состоялся концерт бардовской песни //Азер­байджанские Известия.- 2007.- 17 марта.- С. 3.

464.    Президент ознакомился с проектом ре­кон­струкции Дворца имени Г.Алиева //Азер­бай­джан­ские Известия.- 2007.- 6 марта.- С. 1; Бакинский рабочий.- 2007.- 10 марта.- С. 3.  

465.    Традиции и современность органично син­тезированы в проекте реконструкции Дворца имени Г.Али­ева: [Об изменении входной части Дворца рас­ска­зы­вает Министр Культуры и Туризма А.Гараев] //Наш век.- 2007.- 8-15 марта.- С. 2.

 

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

466.     Распоряжение Президента Азербай­джан­ской Республики об улучшении Музейного дела в Азер­­байджане //Бакинский рабочий.- 2007.- 8 марта.-   С. 5.

 

***

 

467.    Открытие Музея Гейдара Алиева в Огуз­ском районе //Бакинский рабочий.- 2007.- 6 марта.- С. 3.

468.    Поездка Президента Азербайджана Иль­ха­ма Алиева в Габалинский район: Церемония открытия Му­зея Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2007.-       8 марта.- С. 1.

469.    *Ханджанбекова Ф. Хранители наследия бьют тревогу: [О выступлении Министра Культуры и Ту­ризма А.Гараева на коллегии в Музейном Центре по по­воду сегодняшнего состоянии музеев] //Каспий.- 2007.- 28 марта.- С. 6.

470.    Эксперты изучают наскальное искусство: [О международном семинаре в Музейном Центре, пос­вя­щенном петроглифам Гобустана] //Известия- Баку.- 2007.- 30 марта.- С. 8.

 

 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

471.    Распоряжение Президента Азербай­джанской Республики о назначении компетентных органов по Конвенции ЮНЕСКО «Об охране нематериального куль­­турного наследия» //Бакинский рабочий.- 2007.-    16 мар­­та.- С. 2.

 

***

 

472.    Алескероглу Ф.  Ворота Гянджи будут вос­ста­новлены: [О воссоздании архитектурного комплекса древ­них ворот Гянджи] //Эхо.- 2007.- 6 марта.- С. 8.

473.    *Али К. Лига Антонова на пути к могиле Зар­душта: [Беседа с автором книги «Тайна Девичьей баш­ни» В.Антоновым] //Эхо.- 2007.- 10 марта.- С.9.

474.    Годжаева Е. План реанимации города: [О не­обходимости сохранения Баку говорят архитекторы] //Кас­пий.- 2007.- 15 марта.- С. 1, 4.

475.    *Джебраиллы Т. Вандализм по отношению к мусульманским религиозным памятникам: [О наруше­нии Арменией Конвенции ЮНЕСКО «О защите куль­турных ценностей в случаях вооруженных конф­лик­тов»]  //Бакинский рабочий.- 2007.- 2 марта.- С. 4.

476.    Завершена инвентаризация строений в за­по­веднике «Ичери шехер» //Новое время.- 2007.-          13 мар­­та.- С. 3.

477.    Ичери шехер становится Национальным За­по­­ведником: [Об этом сообщил директор Заповедника К.Иманов] //Ежедневные новости.- 2007.- 2 марта.- С. 6; Ком­­сомольская Правда- Баку.- 2007.- 13 марта.- С. 5.

478.    Ичери шехер сулят «эпоху Возрождения?» //Ком­­сомольская Правда- Баку.- 2007.- 6 марта.- С. 5.

479.  Касумова Е.  Сохраним историческое нас­ле­­дие: Завершается процесс формирования Ичери ше­хер как Национального Заповедника //Азер­бай­джан­ские Из­вес­тия.- 2007.- 8 марта.- С. 3.

480.    Мир-Теймур.  Ичери шехер поплыл: [О не­об-хо­димости сохранения памятника культуры] //Реаль­ный Азербайджан.- 2007.- 2 марта.- С. 16.

481.    Молоканский С.  Хаотичное строительство: [Бе­­седа с профессором архитектуры Ш.Фатуллаевым о не­обходимости сохранения 850 памятников ар­хитек-туры] //Биржа плюс.- 2007.- 30 марта.- С. 6.

482.  Оруджев Р.  Дворец Счастья перестал быть та­ковым: [О необходимости сохранения Дворца магната М.Мух­тарова] //Эхо.- 2007.- 10 марта.- С. 7.

 

 

 

ТУРИЗМ

 

483.    Бабаев Т.  Вдоль берега Каспия: [О перс­пек-тивах развития туризма в северных регионах] //Каспий.- 2007.- 6 марта.- С. 4.

484.    В Азербайджане будет воссоздан маршрут А.Дюма: Этот вопрос был обсужден во время визита Иль­хама Алиева во Францию: [Беседа с директором ту­рис­тического агентства «BakyTur» Ф.Мамедовым] //Ком­­сомольская Правда- Баку.- 2007.- 2 марта.- С.11.

485.    В Азербайджане состоится Международная ту­­ристи­ческая выставка //Каспий.- 2007.- 30 марта.-     С. 3.

486.    В ближайшее время Огуз станет любимым мес­том отдыха туристов: [О строительстве оздо­рови­тельного комплекса «Апра» в Огузском районе] //Ба­кин­ский рабочий.- 2007.- 6 марта.- С. 3.

487.    Гостиница «Габала» отвечает европейским стан­дартам: [О строительстве в Габале комплекса ту-ризма и отдыха] //Бакинский рабочий.- 2007.-  8 марта.- С. 3.

488.    *Касумова Е.  Здравницы будут возрож­дать­ся //Азербайджанские Известия.- 2007.- 1 марта.- С. 1.

489.    Мамедова Р.  Количество гостиниц вырастет: [О выдаче лицензии на гостиничную деятельность] //Кас­пий.- 2007.- 16 марта.- С. 6.

490.    Мифы и легенды Азербайджана послужат раз­витию туризма: [Беседа с экспертом по туризму Ф.Агаевым] //Комсомольская Правда- Баку.- 2007.-        3 мар­та.- С. 8.

491.    Трехглазый мост в Ханларе, «Голубое ущелье в Газахе»: [О развитии внутреннего туризма] //Ком­сомольская Правда -Баку.- 2007.- 2 марта.- С. 12.

492.    *Халилов Д.  80% от объема жилого фонда курор­тов страны заселены вынужденными пере­се­ленцами… //Эхо.- 2007.- 1 марта.- С.1,3.

493.    Халилов Д.  Повышение стоимости лицензии на туристическую деятельность «очистит» рынок от «од­­но­дневок»: [О реалиях  развития туризма рассказы­вает председатель Союза развития туристической ин­дус­трии С.Гасанов] //Эхо.- 2007.- 31 марта.- С. 5.

 

 

ИСКУССТВО

ИЗОЬРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО

 

 

494. Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о мерах по улучшению творческих ус­ло­вий членов Союза Художников Азербайджана //Ба­кин­ский рабочий.- 2007.- 13 марта.- С. 2.

 

***

 

495.    *Алескероглу Ф.  130 работ наших школь­ни­ков: Были показаны на выставке, посвященной Ки­таю: [В Выставочном Салоне имени С.Бахлулзаде] //Эхо.- 2007.- 30 марта.- С. 8.

496.    Али К. Иконописец Людмила Рзаева: [О твор­­­­честве художницы Л.Рзаевой] //Каспий.- 2007.-       7 мар­­­­та.- С. 6.

497.    *Алиева Б. Торжество добра в работах На­ми­ка Мамедова: [Беседа с художником Н.Ма­ме­довым] //Зер­кало.- 2007.- 17 марта.- С. 26.

498.    *Алиева С.  Весенний вернисаж: [О твор­честве молодой художницы Н.Мамедовой] //Зеркало.- 2007.- 13 марта.- С. 8.

499.    Багиров А. Художник, представляющий Азер­­байджан: [Об издании в Турции книги-альбома на­ше­­го всемирноизвестного художника С.Мамедова] //Но­вое время.- 2007.- 31 марта-3 апреля.- С. 12.

500.    Багирова Т.  Волшебники света: [Об участии юных художников из Дворца имени Т.Исмайлова в кон­курсе, посвященном Рембрандту и проходившем в Поль­ше] //Известия.- 2007.- 2 марта.- С. 8.

501.    Баннаева Н. Розовый сон в поисках гар­монии: [О выставке визуального искусства «Весна. Жен­щина. Любовь» в Галерее Музейного Центра] //Азер­бай­джанские Известия.- 2007.- 16 марта.- С. 4; Эхо.- 2007.- 16 марта.- С. 8.

502.    *Баннаева Н.  Три цвета дружбы: Подведены ито­ги конкурса живописцев, посвященного Германии //Азер­байджанские Известия.- 2007.- 17 марта.- С. 3.

503.    Бюльбюль.  Город золотой: [О выставке Ра­бот молодой художницы Т.Мамедовой во Французском Культурном Центре] //Зеркало.- 2007.- 3 марта.- С. 23.

504.    В Ватикане состоится выставка произве­де­ний азербайджанского художника: [О предстоящей выс­тав­ке рассказывает художник А.Гейбатов] //Еже­дневные но­вости.- 2007.- 16 марта.- С. 15.

505.    Гасанова С. «Германия глазами азер­бай­джанских художников»: Выставка с таким названием прош­ла в Выставочном Салоне «Гыз галасы» //Биржа плюс.- 2007.- 16 марта.- С. 19.

506.  Гусейнов Э.  Цветы и цвета: Французский Куль­турный Центр представил первую персональную выс­тавку Наиры Рустамовой //Азербайджанские Извес­тия.- 2007.- 29 марта.- С. 4.

507.    Ирада А. Женщинам посвящается: [Об от­кры­тии ряда выставок, посвященных Международному женс­ко­му дню] //Эхо.- 2007.- 7 марта.- С. 8; Зеркало.- 2007.- 8 марта.- С. 8. 

508.    *Мамедова И. Библейские образы худож­ника: [Беседа с художником Э.Караевым о предстоящей выс­тавке в Анталье] //Каспий.- 2007.- 17 марта.- С. 8.

509.    Мамедова И. Лучшая картина еще не соз­дана: [Творческий портрет художника Н.Байрышова] //Каспий.- 2007.- 6 марта.- С. 7.

510.    Мамедова И. Трагедия в красках: Выставка пам­яти молодой художницы Арзу Гашимовой: [В Выс­та­вочном Салоне имени В.Самедовой] //Каспий.- 2007.- 30 марта.- С. 7.

511.    *Нурлана. Хамам и кофейная гуща: [Беседа с ху­дожником А.Гасановым о его впечатлениях после поезд­ки в Норвегию] //Зеркало.- 2007.- 2 марта.- С. 8.

512.    Персональная выставка юного художника: [О выставке живописи и графики Т. Королева в Кар­тин­ной Галерее «Гыз галасы»] //Наш век.- 2007.- 8-15 мар-та.- С. 11.

513.     Рубаи А.  Нет женщин в мире краше наших: [Об открытии выставки живописных работ женщин-ху­дожниц  в Выставочном Салоне имени С.Бахлулзаде] //Кас­пий.- 2007.- 8 марта.- С. 7.

514. *Сабина, Лена. Художественный триколор: В Га­лерее «Гыз галасы» проходит выставка картин «Гер­мания глазами азербайджанских художников» //Зер­кало.- 2007.- 13 марта.- С. 8.

515.    Юнисоглу Ф. Таланты под крышей, которая про­текает: [О подготовке к 60-летнему юбилею Гянд­жин­ской художественной школы] //Каспий.- 2007.-       29 мар­та.- С. 6.

 

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

516.    *Азербайджанское ковровое искусство про­из­вело на первую леди Польши большое впечатление: [О посещении М.Качиньски  Галереи Азербайджанских Ков­ров «Сехирли ильмелер»] //Бакинский рабочий.- 2007.- 31 марта.- С. 4.

517. *Алиев Н., Манафлы Р.  На Sotheby` s  выс­тав­лен азербайджанский ковер: [О необходимости на­ли­чия разрешения  Министерства Культуры и Туризма Азер­байджана при продаже азербайджанских ковров на аук­ционах мира] //Эхо.- 2007.- 17 марта.- С. 1, 4.

518.    Гасан гызы Н. Азербайджанские ковры де­мон­стрируются в 1300 музеях мира: Во Франции про­шел симпозиум, посвященный 100-летнему юбилею Л.Кери­мова //Вышка.- 2007.- 8 марта.- С. 10.

519.    Ковровое искусство Азербайджана произ­ве­ло на супругу премьер-министра Турции глубокое впе­чат­­ление: [О посещении А.Эрдоган  «Галереи азер­бай­джан­ского ковра»] //Бакинский рабочий.- 2007.- 13 мар­та.- С. 4.

 

 

ГРАФИКА

 

520.    В Азербайджане издана марка, посв­ящен­ная 15-летней годовщине Ходжалинской трагедии //Выш­­ка.- 2007.- 2-7 марта.- С. 16.

521.    Гусейнов Э.  Сказка ложь, да в ней намек: [О выс­тавке графических работ детей в Галерее «Азер­бай­джан дуньясы»] //Известия- Баку.- 2007.- 30 марта.- С. 8.

522.    Касимов Ф. Азербайджанские карикатуры разъедутся по миру: [О деятельности Союза Кари­ка­ту­рис­тов] //Эхо.- 2007.- 13 марта.- С. 8.

523.    Мамедова И. Оружейная авторучка: [О при­зе­­рах III Международного Конкурса Карикатуры - Я.Аса­­­­дове и С.Джафарли] //Каспий.- 2007.- 7 марта.-    С. 7.

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ        

 

524.    *Асад И., Алескероглу Ф. Нас ожидает фо­то­праздник: [О подготовке к фотофестивалю Аупа- 2007 рас­сказывает председатель Союза фотографов Р.Гамба­ров] //Эхо.- 2007.- 29 марта.- С. 8.

525.    * Мамедова И.  Азербайджан посетят масс­те­ра мирового уровня: [Беседа с председателем Союза фо­то­графов Р.Гамбаровым о предстоящем фотофестивале] //Кас­пий.- 2007.- 2 марта.- С. 6.

526.    Петроченкова Л. «Не боюсь удивлять»: [Бе­се­да с фотохудожником Т.Ахмедовой] //Наш век.- 2007.- 8-15 марта.- С. 16.

 

 

МОДА. ДИЗАЙН

 

527.    Кязимова С.  Кроссовки- «невидимки» и ин­дий­ское сари: [О Выставочном Салоне «Мода и аксес­суары в гранд-отеле «Европа»] //Азербайджанские Из­вес­тия.- 2007.- 7 марта.- С. 2; Зеркало.- 2007.- 7 марта.- С. 4; Биржа плюс.- 2007.- 8 марта.- С. 18.

528.    *Ханджанбекова Ф. Шехерезада живет в Шот­­­ландии: [Творческий портрет художника-дизайнера Т.Гур­бановой] //Каспий.- 2007.- 14 марта.- С. 7.

  

 

КИНО

 

529.    Алиева Б. «Развитие киноискусства в Азер­бай­джане»: Абульфас Гараев провел встречу с дея­тел­я­ми кино и театра //Неделя.- 2007.- 3 марта.- С. 6.

530.    Алиева Б.  «Черный рай» Теймура Даими: [О пре­мьере одноименного фильма режиссера Т.Даими в Цент­ре Современного Искусства] //Зеркало.- 2007.-        6 мар­та.- С. 8.

531.    Баннаева Н.  Молитва матери: [О биогра­фи­чес­­кой ленте режиссера А.Мурадова, посвященной Шейх Уль-Исламу А.Пашазаде] //Известия-Баку.- 2007.- 2 марта.- С. 8; Комсомольская Правда-Баку.- 2007.-      13 мар­­та.- С. 17.

532.    Кулиев Э.  Все зависит от настроения жюри: [Бе­седа с режиссером Э.Кулиевым] //Эхо.- 2007.- 7 мар­та.- С. 8.

533.    Кязимова С. Не стройте будущее на руинах прош­лого: [О дебютном фильме режиссера А.Рустамова под рабочим названием «Дом»] //Азербайджанские Из­вес­тия.- 2007.- 7 марта.- С. 3.

534.    Мамедова И. Важнейшее из искусств не долж­но отставать: [О встрече Министра Культуры и Ту­риз­ма А.Гараевым с деятелями кино в кинотеатре «Ни­зами»] //Каспий.- 2007.- 3 марта.- С. 6;  Наш век.- 2007.- 8-15 марта.- С. 11.

535.    Мамедова И. Время жить: [Об участии филь­мов режиссеров Н.Алиева и Т.Даими на Втором Меж­ду­народном Кинофоруме в Санкт-Петербурге] //Кас­пий.- 2007.- 3 марта.- С. 7.

536.    Мамедова И. Прогресс на службе истории: [О презентации мультимедийного диска о Гобустане в Му­зей­ном Центре] //Каспий.- 2007.- 3 марта.- С. 6; Эхо.- 2007.- 3 марта.- С. 10; Неделя.- 2007.- 3 марта.- С. 7.

537.    *Манифестанты побили писателя: [О съем­ках фильма «Вне Гринвичского меридиана» режиссера Ю.Гулиева] //Зеркало.- 2007.- 31 марта.- С. 24.

538.    «Мы вернемся обязательно…»: [О новом ху­до­жественном фильме, посвященном Ходжалинской тра­гедии рассказывает автор сценария Н.Расулзаде] //Ком­сомольская Правда- Баку.- 2007.- 10 марта.- С. 11.

539.    Рубаи А. Киносюжет как информация к раз­мыш­лению: [Режиссер Э.Гасымов рассказывает о съем­ках художественного фильма, посвященного Ход­жа­лин­ской трагедии] //Каспий.- 2007.- 2 марта.- С. 6.

540.    «Стамбульские каникулы» Ройи: Ульвия Ке­нуль сняла свой первый художественный фильм //Ком­сомольская Правда- Баку.- 2007.- 17 марта.- С. 11.

541.    *Стамбульский кинофестиваль увидит три азер­байджанских фильма: [Режиссеров: О.Са­фа­рали­ева, М.Алекперзаде и Р.Азизбейли] //Зеркало.- 2007.- 15 мар­та.- С. 8.

 

 

МУЗЫКА

               

542. Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о мерах по улучшению творческих ус­ло­вий членов Союза Композиторов Азербайджана //Ба­кин­ский рабочий.- 2007.- 13 марта.- С. 2.

543. Распоряжение Президента Азербай­джан­ской Республики о предоставлении персональной сти­пен­дии Президента Азербайджанской Республики  Фи­ран­гиз Ализаде за большие заслуги в области развития му­зы­кальной культуры Азербайджана //Бакинский рабо­чий.- 2007.- 20 марта.- С. 4.

 

***

 

 

544.    Абдуллаева Л. Дорога в Пространство и Веч­ность: Выпуск дисков с музыкой В.Адигезалова стал событием в культурной жизни страны //Азер­бай­джан­ские Известия.- 2007.- 7 марта.- С. 3.

545.    Абдуллаева Л. Классные концерты: [О кон­цер­те студентов Консерватории преподавателя класса фор­тепиано Н.Римази] //Каспий.- 2007.- 20 марта.- С. 6.

546.    *Абдуллаева Л. Приветный час Фариды Ма­ме­довой: [О выступлении вокалистки Ф.Мамедовой в Да­гес­тане]  //Азербайджанские Известия.- 2007.- 14 мар­та.- С. 3.

547.      Алескероглу Ф. Азербайджанские артисты с ус­­пехом выступили в Париже: [О концерте пианистки Е.Ахун­довой и вокалистов С.Джафарова и А.Гур­ба­но­вой в «салон де-боффран» французского Сената] //Эхо.- 2007.- 13 марта.- С. 8.

548.    *Алескероглу Ф. «Вечный мугам» прозву­чал во Дворце Ширваншахов: [О выступлении мастеров му­гама в рамках проекта ЮНЕСКО] //Эхо.- 2007.- 17 мар­та.- С. 15.

549.     Алиева Б. Состояние души пианиста: [Ин­тер­вью с пианистом М.Адыгезаловым] //Зеркало.- 2007.- 3 марта.- С. 23.

550.    *Алиева У. В ожидании праздника: [О пред­стоящем фестивале азербайджанской музыки, который прой­­дет в Али-Байрамлы] //Зеркало.- 2007.- 2 марта.-   С. 8.

551.    *Алиева Э. Встреча с искусством Васифа Ади­­гезалова: [О презентации трех дисков В.Ади­ге­зало­ва в Бакинском Джаз-клубе] //Бакинский рабо­чий.- 2007.- 10 марта.- С. 4.

552.    Асадова И. Впервые в Азербайджане: Вышел рус­ско-англо-азербайджанский музыкальный словарь //Эхо.- 2007.- 15 марта.- С. 8.

553.    Ахундова Е. Меня нагрузки только сти­му­ли­руют: [Беседа с пианисткой, Заслуженной артисткой Е.Ахундовой] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 7 марта.- С. 3.

554.    *Ахундова Е. Одна из главных проблем-ин­тел­лектуально недостаточно развитые студенты: [Беседа с про­ректором Музыкальной Академии Е.Ахундовой] //Эхо.- 2007.- 30 марта.- С. 8.

555. Багирова С. Свидетельствуют очевидцы: [Об издании трехтомника « Источники по истории му­зы­­кальной культуры Азербайджана ХХ века Ф.Али­евой] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 14 мар­та.-   С. 3.

556.    Бюльбюль. Праздник музыки: [О концерте вы­­пус­кников  Музыкальной Академии в Капельхаусе] //Зер­­кало.- 2007.- 17 марта.- С. 23.

557.    В США в рамках проекта «Шелковый путь» начались концерты Алима Гасымова //Каспий.- 2007.- 13 марта.- С. 6.

558.    *Верховский ММузыка Кара Караева на    5-й авеню: [О выступлении азербайджанских музы­кан­тов в Нью-Йорке на концерте памяти великого ком­по­зи­то­­ра] //Эхо.- 2007.- 29 марта.- С. 8; Каспий.- 2007.-          29 мар­­та.- С. 7.

559. Заманова А. «Мера творческой ответ­ствен­нос­ти»: [О выступлении пианиста М.Адыгезалзаде в Го­су­­дарственной Филармонии] //Наш век.- 2007.- 2-7 мар­­та.- С. 12.

560.    *Исламгызы А. Голос изумительной кра­со­ты: [Беседа с Заслуженной артисткой Р.Керимовой, пре­-по­дающей вокал в Музыкальной Академии] //Эхо.- 2007.- 31 марта.- С. 15.

561. Караев Ф. Статус руководителя несов­мес­тим с творческим порывом: [Беседа с музыкантом и ком­позитором Ф.Караевым] //Биржа плюс.- 2007.-        30 мар­та.- С. 19.

562.    *Касимов Ф.  Играет скрипач Тогрул Ганиев: [В Го­сударственной Филармонии] //Эхо.- 2007.-           17 мар­т­а.- С. 15.

563.    *Касумова Г. Покорение Санта-Барбары: Выс­­­тупление Алима Гасымова в США в рамках проекта «Шел­­ковый путь» проходят с триумфальным успехом //Азер­­байджанские Известия.- 2007.- 17 марта.- С. 3.

564.    Керимова З. Париж аплодировал Айгюн Бей­ляр: [О выступлении Заслуженной артистки А.Бей­ляр в Па­­рижском Доме Культур Мира] //Известия-Ба­ку.- 2007.- 30 марта.- С. 8; Ежедневные новости.- 2007.-      30 мар­­та.- С. 15.

565.    Кулиев Р. У истоков культуры Азер­бай­джа­на: [Творческий портрет музыковеда Э.Аббасовой] //Кас­пий.- 2007.- 13 марта.- С. 6.

566.    Кулиева З.  Красота и красивая женщина - это доброта, ум и знание в глазах: [Интернет-форум с учас­тием скрипачки, Заслуженной артистки З.Ку­ли­евой] //Эхо.- 2007.- 10 марта.- С. 21.

567.    Магомаев М.  Оказывается, я, как Рост­ро­по­вич, должен был взять автомат и сидеть где-то на де­жур­стве: [Эксклюзивное интервью с Народным артис­том М.Магомаевым] //Биржа плюс.- 2007.- 8 марта.-     С. 6-7.

568.    Мамедова И.  Классическая музыка и фильм «Кра­сотка»: [О концертах фортепианной музыки в «Ка­пель­хаусе»] //Каспий.- 2007.- 7 марта.- С. 8.

569.   Мамедова И. Покорительница Афин: Ди­на­ра Алиева стала лауреатом Международного конкурса мас­теров оперного искусства: [В Греции] //Каспий.- 2007.- 29 марта.- С. 6; Ежедневные новости.- 2007.-      30 мар­та.- С. 15.

570.    Мусабекова И. Воспоминания об Африке: [О своем творчестве рассказывает композитор Х.Ис­маил­гызы] //Эхо.- 2007.- 3 марта.- С. 16.

571.    Намазов О. Мост между прошлым и бу­ду­щим: [О реалиях и перспективах национальной музыки рас­­­сказывает ректор Национальной Консерватории С.Ке­­­рими] //Каспий.- 2007.- 31 марта.- С. 8.

572.    *Намазов О.  Трансатлантик нон-стоп - в 12 ст­­ра­нах мира: [Беседа с ректором Национальной Кон­сер­­ватории С.Керими] //Зеркало.- 2007.- 31 марта.-       С. 23.

573.    Рзаханова Е. Виртуоз Мурад Гусейнов: [Бе­се­­да с Заслуженным артистом, пианистом М.Гу­сейн­о­вым] //Каспий.- 2007.- 6 марта.- С. 7.

574.    *Рзаханова Е. Концерт для женщин: [О праз­дничном концерте в Государственной Филармонии] //Кас­пий.- 2007.- 8 марта.- С. 7.

575.    *Рубаи А.  Для детей, обиженных взрослыми: [О бла­готворительном концерте учащихся музыкальных школ в Филармонии] //Каспий.- 2007.- 30 марта.- С. 7. 

576.    Рубаи А. Мастер вокала: [Беседа с педагогом по вокалу Национальной Консерватории М.Бабаевой] //Кас­пий.- 2007.- 2007.- 15 марта.- С. 6.

577.    Рубаи А. Мода на классику: [О концерте пе­ви­цы И.Мамедовой в сопровождении Государственного Сим­фонического оркестра в Филармонии] //Каспий.- 2007.- 13 марта.- С. 6.

578.    *Сабина. Праздник для любителей класс­си­чес­кой музыки: [Творческий портрет пианиста М.Ады­ге­залзаде] //Зеркало.- 2007.- 8 марта.- С. 8.

579.    Ханджанбекова Ф. Авторский вечер Ак­ши­на Али­заде: [В Государственной Филармонии в связи с юби­­­леем композитора] //Каспий.- 2007.- 28 мар­та.- С. 6.

580.    Ханджанбекова Ф. Успех азербайджанских му­зыкантов в Лондоне: [О выступлении мугамного ан­самбля «Гядим Шарг» в Великобритании] //Каспий.- 2007.- 16 марта.- С. 6.

581.    *Юная азербайджанка покорила музы­каль­ный Олимп: [О скрипачке Э.Мурадовой - победитель­ни­це соревнования музыкантов во Флориде] //Бакин­ский рабочий.- 2007.- 21 марта.- С. 4; Ежедневные но­вос­ти.- 2007.- 30 марта.- С. 15.

 

 

М.РОСТРОПОВИЧУ - 80

 

582. Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о награждении М.Л.Ростроповича ор­де­­ном «Гейдар Алиев» за большие заслуги в развитии му­зыкального искусства Азербайджана //Бакинский Ра­бочий.- 2007.- 28 марта.- С. 1.

 

***

 

583.    *Абаскулиева Э. Объединяющая вершина //Азер­­байджанские Известия.- 2007.- 29 марта.- С. 1.

584.    *Абаскулиева Э. С любовью из Баку //Азер­бай­джанские Известия.- 2007.- 28 марта.- С. 1.

585.    Алиев И.  Выдающемуся музыкальному и об­щественному деятелю современности Мстиславу Лео-поль­довичу Ростроповичу //Бакинский рабочий.- 2007.- 28 марта.- С. 1.

586.    *Асадова И. Ильхам Алиев поздравил Рост­ро­повича с 80-летием //Эхо.- 2007.- 28 марта.- С. 1, 8.

587.    Гениальный музыкант, подаренный миру Азер­байджаном //Бакинский рабочий.- 2007.- 28 марта.- С. 1.

588.    *Гумбатова Т. Баку в жизни семьи Рост­ро­по­вичей //Эхо.- 2007.- 31 марта.- С. 21.

589.    Концерт в честь юбилея Ростроповича от­кры­­ли 100 виолончелей: В Большом зале Московской Ко­н­серватории //Зеркало.- 2007.- 28 марта.- С. 8.

590.    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прин­ял участие в официальном приеме в честь 80-летия Мстис­лава Ростроповича //Бакинский рабочий.- 2007.- 28 марта.- С. 2.

591.    *Шариф А. «Где бы я ни был, я вновь и вновь буду возвращаться в Баку- ведь это моя Родина!» //Зер­кало.- 2007.- 32 марта.- С. 41.

 

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

592.      Агаева Т.  Я бы хотела получить на 8 марта остров: [Беседа с эстрадной певицей Т.Агаевой] //Ком­со­мольская Правда- Баку.- 2007.- 6 марта.- С. 17.

593.      Асадова И.  У Group 037 Production боль-шие планы: [Беседа с директором компании по ор­га­ни-зации  эстрадных концертов П.Султановой] //Эхо.- 2007.- 6 марта.- С. 8.

594.    *Бюльбюль. Его сегодня нет: [Воспоминания о В.Мустафазаде] //Зеркало.- 2007.- 17 марта.- С. 5.

595.    *Гуламова Д.  Моим ребятам по плечу Ев­ро­ви­дение:  [Беседа с композитором Д.Гуламовой] //Зер­ка-ло.- 2007.- 1 марта.- С. 8.

596.    Джабаров Д. В первую очередь оте­чест­вен­ный джаз нуждается в продюсерах: [Беседа с джазменом Д.Джабаровым] //Эхо.- 2007.- 3 марта.- С. 16.

597. Джахидкызы Н. Юная «звездочка» поко­ри­ла игрой на саксофоне: [О лауреате ХХI Меж­дународного фестиваля «Бегущая по волнам» Л.Га­са­новой] //Наш век.- 2007.- 2-7 марта.- С. 12.

598.    Касимова З. В Баку прошла Неделя джаза: [В Цен­т­ре Современного Искусства] //Каспий.- 2007.-       29 мар­та.- С. 7.

599.    Нура. Я не свадебная певица: [Беседа с пе­ви­цей Нурой] //Бирж плюс.- 2007.- 2 марта.- С. 20.

600.   Османов Д. «Любовь» Эльмиры Алек­пер­за-де: [О новом альбоме эстрадной певицы Э.Алекперзаде] //Эхо.- 2007.- 2 марта.- С. 8.

601.    Османов Д.  Новый клип на песню «Гюлюм»: Пре­зентовала Ильхама Кулиева //Эхо.- 2007.- 28 марта.- С. 8.

602.    Османов Д. Эмма Алекперзаде вылетает в США: [Беседа с певицей Э. Алекперзаде] //Эхо.- 2007.- 16 марта.- С. 8.

603.    Рзаханова Е. Джаван Зейналлы пойдет в гос-ти: [Беседа с композитором и джазменом Д.Зей­нал­лы] //Каспий.- 2007.- 3 марта.- С. 6.

604.    Рубаи А. Свои артисты в своем цирке: [О но­вой цирковой программе в Бакинском Цирке] //Каспий.- 2007.- 1 марта.- С. 6; Биржа плюс.- 2007.- 16 марта.-     С. 19; Каспий.- 2007.- 28 марта.- С. 7; Зеркало.- 15 мар­та.- С. 8; Эхо.- 2007.- 15 марта.- С. 8.

605.    Рубаи А. Сорок лет на сцене и в сердцах: [О под­­готовке к своему юбилею рассказывает Народный артист Я.Рзазаде] //Каспий.- 2007.- 31 марта.- С. 8.

606.    *Сабина. Раксана в ожидании перемен: [Бе­се­да с эстрадной певицей Раксаной] //Зеркало.- 2007.-     8 мар­та.- С. 8.

607.    *Скрытникова М. Ди-джей - профессия ХХI века: [Экскурс в профессию ди-джея] //Азер­бай­джанские Известия.- 2007.- 14 марта.- С. 3.

608.    *Чингизгызы И. Ударный джаз: [О Меж­ду­на­родном фестивале барабанщиков в Бакинском Джа­зо­вом Центре] //Наш век.- 2007.- 2-7 марта.- С. 12.

609.    Ялчин Рзазаде – романтик с черным поясом по каратэ: [Интернет-форум с Народным артистом Я.Рза­заде] //Эхо.- 2007.- 31 марта.- С. 23.

 

ТЕАТР

 

610.     Александр Шаровский ставит пьесу в Театре UNS: [По пьесе М.Ибрагимбекова «Ресторан «Фи­нал»] //Ежедневные новости.- 2007.- 2 марта.- С. 15.

611.    Али К. Покидая сцену…: [Беседа с актрисой Теат­ра Русской Драмы М.Муллаевой] //Каспий.- 2007.-16 мар­та.- С. 7.

612.    Али К. Со сцены театра на сцену эстрады: [Бе­седа с актером Театра Русской Драмы Э.Багир­бе­ко­вым о совмещении театральных жанров] //Каспий.- 2007.- 2007.- 20 марта.- С. 7.

613.    *Али К. Тяжелые обязанности Галины Гу­се­вой: Юбилей завтруппой Театра Русской Драмы Г.Гу-севой //Каспий.- 2007.- 30 марта.- С. 7.

614.     Алиева Б. Он громко жил…: [О вечере пам­яти Народного артиста М.Мирзы в Театре Азер­бай­джанской Драмы] //Зеркало.- 2007.- 7 марта.- С. 8.

615.    *Асад И. Театральная жизнь в Баку разви­ва­ется изо дня в день: [Беседа с актрисой Театра Азербай­джан­ской Драмы В.Рзаевой] //Эхо.- 2007.- 30 марта.-    С. 8.

616.    *Асадова И. Первый фестиваль интерак­тивного театра завершен: [Об участии Моло­деж­ного Самодеятельного Театра под руко­вод­ством Г.Расулова на фестивале в Тбилиси ] //Эхо.- 2007.- 14 марта.- С. 8.

617.    Атакишиев Ф. Наши дети вынуждены смот­реть дешевые, низкопробные телепередачи и впитывать в себя самое негативное: [Беседа с актером Ф.Ата­ки­ши­евым] //Биржа плюс.- 2007.- 16 марта.- С. 20.

618.    Ахундзаде Д. UNS: миссия выполнима: [Бе­се­­да с художественным руководителем Театра UNS Н.Па­­­шаевой] //Эхо.- 2007.- 3 марта.- С. 15.

619.    Баннаева Н.  Кот на крыше: [О премьерных по­казах в Русском Драматическом Театре] //Азер­бай­джан­ские Известия.- 2007.- 7 марта.- С. 4.

620.    Гартал Н. В театре остались только Фана­ти­ки: [Беседа с актером Театра Музыкальной Комедии Н.Гар­талом в канун его 60-летнего юбилея] //Неделя.- 2007.- 30 марта.- С. 25.

621.    Дагаргулия С. Весенние сюрпризы Театра Араб­линского: [О творческих планах Сумгаитского Теат­ра имени Г.Араблинского рассказывает режиссер Ф.Ма­геррамов] //Вышка.- 2007.- 16 марта.- С. 9.

622.  Дадашева А. Эльвин Мирзоев рассказал об идее создания спектакля «Али и Нино»: [Беседа с ре­жис­сером Э.Мирзоевым] //Эхо.- 2007.- 8 марта.- С. 8.

623.    *Дайнюс. Не «Гамлет», но все о том же… Се­годня на творческой сцене UNS – первый день премье­ры спектакля «Шекспир»: [По пьесе Эльчина в пос­та­нов­ке режиссера Б.Османова] //Зеркало.- 2007.- 28 мар­­та.- С. 8; Бакинский рабочий.- 2007.- 30 марта.- С. 4, Из­вес­тия.- Баку.- 2007.- 30 марта.- С. 8; Эхо.- 2007.-         31 мар­та.- С. 15.

624.     *Зубрус Д. В чем сила, брат? В подписи, Му­рад: Режиссер Аздрамы Марагим Фарзалибеков со спек­так­лем «Сила подписи» вышел на финишную прямую //Зер­кало.- 2007.- 30 марта.- С. 8.

625.     Зубрус Д. «Гадынлар-2»: [О премьере прог­раммы Джошгуна и Рафаэля во Дворце имени Г.Али­ева] //Зеркало.- 2007.- 6 марта.- С. 8.

626. Исеев В. Притча о слышащем душою: [О премь­ере спектакля «Безымянный» в постановке режис­се­ра В.Асадова в ТЮЗе] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 14 марта.- С. 4.

627. Кулиев Э. В Кукольном театре апло­дис­мен­ты особенно ценны, ведь наши актеры остаются за зана-ве­сом: [Беседа  с режиссером Театра Кукол имени А.Шаига Э.Кулиевым] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 17 марта.- С. 3.

628.    Кязимова Н.  «Али и Нино» снова вместе: [О премьере спектакля по роману К. Саида, поставленного ре­жис­сером Э.Мирзоевым в Центре Современной Мо­ло­дежи] //Зеркало.- 2007.- 6 марта.- С. 8; Биржа плюс.- 2007.- 8 марта.- С. 18; Азербайджанские Известия.- 2007.- 17 марта.- С. 2. 

629.    *Кязимова Н. Черно-белый мир спектакля «Ни­щий-сын миллионера»: [О показе одноименного спек­­такля в Театре Музкомедии в постановке режиссера М.Ми­каилова] //Зеркало.- 2007.- 30 марта.- С. 8.

630.    Мамедова И. «Вишневый сад» по-азер­бай­джан­ски: [О предстоящем участии Бакинского Ка­мер­но­го Театра в Международном фестивале в Подмосковье рас­сказывает режиссер Д.Селимова] //Каспий.- 2007.-   28 мар­та.- С. 7.

631.    Мамедова И. Все для зрителя с хорошим вку­сом: [О творческой  встрече с Народной артисткой А.Ба­ширгызы в пресс-центре «Новости»] //Каспий.- 2007.- 31 марта.- С. 8.

632.  Мамедова И. От улыбки станет всем свет­лей: [О награждении главного режиссера Кукольного Теат­ра А.Гусейнова польским «Орденом улыбки»] //Кас­пий.- 2007.- 14 марта.- С. 6; Эхо.- 2007.- 14 марта.- С. 8; Биржа плюс.- 2007.- 17 марта.- С. 19.

633.    Мансуров И., Кязимова Н. «Чайки» не по Че­хову, или «Немой садовник» не по Боккаччо: [Беседа с ре­жиссером ТЮЗа В.Асадовым о премьерах в театре] //Зер­кало.- 2007.- 3 марта.- С. 24.

634.    Меликов А. Само существование этих зва­ний потеряет актуальность: [Беседа с директором Теат­ра Оперы и Балета А.Меликовым] //Эхо.- 2007.- 15 мар­та.- С. 8.

635.    Меликова Я. Зарисовки с репетиции: На сце­не Иреванского театра- новая постановка: [По пьесе Э.Гу­сейн­бейли «Грех всех» режиссера Л.Керимова] //Эхо.- 2007.- 20 марта.- С. 8.

636.     Неверов В.  Во всех ситуациях нахожу иро­нию: [Беседа с драматургом и музыкальным офор­ми­те­лем Театра Русской Драмы В.Неверовым] //Эхо.- 2007.- 3 марта.- С. 15.

637.    Резникова В.  В гриме и без: 1 апреля теат­раль­ная общественность отметит юбилей Мабуда Ма-гер­рамова //Каспий.- 2007.- 13 марта.- С. 7.

638.   Резникова В.  Леопольд возвращается: [О премьере детского спектакля в Русском Драматическом Теат­ре] //Эхо.- 2007.- 8 марта.- С. 8.

639. Рзаханова Е.  «Белые флаги» - сдаваясь в плен судьбе: [О премьере спектакля по повести Н.Дум­бад­­зе в Сумгаитском Государственном Музыкально-Дра­­матическом Театре] //Каспий.- 2007.- 13 марта.- С. 6.

640. Рзаханова Е. Жертвы старосты Бабира: [О премьере спектакля в Азербайджанском Национальном Дра­матическом Театре по роману Мир Джалала «Вос-крес­ший»] //Каспий.- 2007.- 2 марта.- С. 6.

641.    *Рзаханова Е.  Одним росчерком пера…: [О премьере в Театре Азербайджанской Драмы по пьесе Т.Кязи­мова «Подпись властей»] //Каспий.- 2007.-         17 мар­­та.- С. 8.

642.    Рубаи А. Давайте, короче, жить дружно…: Рус­­­ский Драматический Театр –  на новом месте: [В ДК мор­я­ков] //Каспий.- 2007.- 3 марта.- С. 6.

643.    *Рубаи А.  Новости от Театра Музыкальной Ко­медии: [Беседа с директором театра Э.Оджаговым]  //Каспий.- 2007.- 14 марта.- С. 6.

644.    «Спектакль высокого вдохновения и триум­фа»: [О спектакле Верди «Риголетто» в Театре Опе­ры и Балета] //Эхо.- 2007.- 20 марта.- С. 8;  Зер­ка­ло.- 2007.- 28 марта.- С. 8.

645.    Шабанова Э. Всю свою жизнь я посвятила ис­кусству: [Беседа с Народной артисткой Э.Шабановой] //Выш­ка.- 2007.- 8 марта.- С. 8-9.

646.    Шапиро К. Берегите актеров!: [Беседа с На-род­ным артистом К.Худавердиевым] //Биржа плюс.- 2007.- 8 марта.- С. 19.

647.    Шариф А. «Несостоявшийся дуэт»: [Экскурс в ис­торию создания Оперного Театра] //Зеркало.- 2007.- 17 марта.- С. 33.

 

 

Республиканский Фестиваль «Новый Театр»

 

648.    *Алиева Б.  Стартовал республиканский фес­ти­валь «Новый театр» //Зеркало.- 2007.- 13 марта.- С. 8.

649.  Багирова Т. Парад премьер //Азер­бай­джан­ские Известия.- 2007.- 14 марта.- С. 3.

650.    Гасан гызы Н.  Быть достойными великих учи­телей //Вышка.- 2007.- 16 марта.- С. 8.

651.    *Ибрагимоглу В.  В районных театрах есть креп­кое ядро потенциально сильных актеров //Зеркало.- 2007.- 17 марта.- С. 25. 

652.  Мамедова И. Неделя театральной феерии: [О Республиканском фестивале театрального искусства «Ени театр» в Доме актеров] //Каспий.- 2007.- 10 марта.- С. 8.

653.    Мамедова И. Хроника театрального фес­ти­валя //Каспий.- 2007.- 13 марта.- С. 6.

 

 

Н.ЩАЩИКОГЛУ - 80

 

654.  Распоряжение Президента Азербай­джан­ской Республики о награждении орденом «Слава» Н.И.Шашикоглу за заслуги в развитии искусства театра и кино //Бакинский рабочий.- 2007.- 13 марта.- С. 1.

 

***

 

655.    *Алиева С. На «Дальних берегах» творчества Но­дара Шашикоглу //Зеркало.- 2007.- 28 марта.- С. 8.

656.    Асадова И. Нодар Шашикоглу удостоен выс­­шей награды Союза театральных деятелей //Эхо.- 2007.- 28 марта.- С. 8.

657.    Дадашева А. Юбилей популярного актера //Ба­кин­­ский рабочий.- 2007.- 29 марта.- С. 4.

658.    Рубаи А.  От Михайло до короля Лира //Кас­пий.- 2007.- 28 марта.- С.6; Биржа плюс.- 2007.- 30 мар­та.- С. 19.

 

 

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

 

659.    Распоряжение Президента Азербай­джан­ской Республики об увековечении памяти Г.Алмасзаде и ус­тановлении мемориальной доски на доме, где жила ве­ликая танцовщица //Бакинский рабочий.- 2007.- 6 мар­та.- С. 4.

***

 

660.   Алена. Три Кубка с одного турнира: [О на­ших танцорах из клубов: «Шане», «Сирдаш», «Айпара» и «Импульс», победивших на конкурсе в Тбилиси] //Зер­кало.- 2007.- 17 марта.- С. 23.

661.    Бюльбюль А.  Чарующее искусство танца: [О тан­цевальном клубе «Айпара»] //Зеркало.- 2007.- 3 мар­та.- С. 25.

662.    Гусейнов Э. В честь танца: Театр- студия «Терп­сихора» отмечает свое 25-летие сразу двумя премьерами //Известия-Баку.- 2007.- 2 марта.- С. 8.

663.    Зульфугарлы Н.  Синтез спорта и искусства: [О ра­боте Ассоциации спортивных танцев] //Каспий.- 2007.- 1 марта.- С. 3.

664.    Конкурс имени Гамер Алмасзаде: [О 4-ом кон­курсе «Юный хореограф» в Хореографическом учи­ли­ще] //Эхо.- 2007.- 17 марта.- С. 15.

665.    Мамедова И.  Жизнь в танце: [Творческий порт­рет балетмейстера Р.Ахмедова] //Каспий.- 2007.-    15 мар­та.- С. 6.

666.    Петроченкова Л. «Айна» - слово женского ро­да: [Об одноименном ансамбле танца] //Наш век.- 2007.- 8-15 марта.- С. 12.

 

 

 

 

 

 

 

İstifadə olunmuş jurnal siyahısı

 

 1. Mədəni-maarif.- 2007.- 3

 2. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2007.- № 1

 3. Yeni nəşrlər.- 2007.- № 2

 

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

 1. Ayna

 2. Azad Azərbaycan

 3. Azadlıq

 4. Azərbaycan

 5. Azərbaycan işıqları

 6. Bakı xəbər

 7. 525-ci qəzet

 8. Ekspress

 9. Ədalət

 10. Gün

 11. Gündəlik Azərbaycan

 12. Həftə içi

 13. Hürriyyət

 14. Xalq cəbhəsi

 15. Xalq qəzeti

 16. Xəzər

 17. İki sahil

 18. İmpuls

 19. Kaspi

 20. Kino+

 21. Kredo

 22. Mədəniyyət

 23. Olaylar

 24. Palitra

 25. Paritet

 26. Respublika

 27. Reytinq

 28. Səs

 29. Şərq

 30. Üç nöqtə

 31. Vətəndaş həmrəyliyi

 32. Vətən uğrunda

 33. Yaddaş

 34. Yeni Azərbaycan

 35. Yeni Müsavat

 36. Zaman

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных газет

 

 1. Азербайджанские Известия

 2. Бакинский рабочий

 3. Биржа плюс

 4. Вышка

 5. Ежедневные новости

 6. Зеркало

 7. Известия

 8. Каспий

 9. Комсомольская Правда

 10. Наш век

 11. Неделя

 12. Новое время

 13. Реальный Азербайджан

 14.  Эхо

 

 

 

 

 

Mündəricat

 

I.Mədəniyyət....................................................................4

Mədəniyyət və mədəni

quruculuğa aid rəhbər materiallar.....................................4

31 Mart Azərbaycanlıların

soyqırımı günüdür.............................................................6

Beynəlxalq Kulinariya Çempionatı...................................7

Mədəni Əlaqələr................................................................7

Heydər Əliyev Fondu........................................................10

Kitabxana işi......................................................................11

İnformasiya və reklam işi .................................................15

Klub və istirahət parkları . ................................................16

Muzey işi……………………………………………….. 17

Tarix və mədəniyyət

abidələrinin qorunması  ....................................................18

Turizm...............................................................................20

II.İncəsənət.......................................................................22

Rəngkarlıq.........................................................................22

Dekorativ tətbiqi incəsənət..................................................25

Qrafika...............................................................................27

Bədii fotoqrafiya................................................................27

Heykəltəraşlıq....................................................................27

Moda və dizayn.................................................................28

Beynəlxalq Moda və Aksessuarlar sərgisi........................28

Kino...................................................................................29

Nodar Şaşıqoğlu – 80........................................................33

Musiqi...............................................................................34

Mstislav Rostropoviç – 80................................................40

Estrada və sirk....................................................................41

Xalq yaradıcılığı................................................................42

Teatr..................................................................................42

10 Mart – Milli Teatr günüdür..........................................46

Akademik Milli Dram Teatrı.............................................48

Musiqili Komediya Teatrı.................................................50

Milli Opera və Balet Teatrı................................................51

Bakı Kamera Teatrı...........................................................52

Gənc Tamaşaçılar Teatrı....................................................52

Yuğ Teatrı..........................................................................53

Üns Teatrı...........................................................................53

Balet və rəqs.......................................................................54

Bu buraxılışda istifadə 

olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı............................... .84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Содержание

 

I.Культура……………………………………………56

Культурные взаимосвязи…………………………… 56

Фонд Гейдара Алиева………………………………..58

Библиотечное дело….....................…………………58

Парки культуры и отдыха............................................58

Клубы, дворцы и дома культуры…………………….59

Музейное дело………………………………………...59

Охрана памятников истории и культуры……………60

Туризм…………………………………………………62

II.Искусство…………………………………………. 63

Изобразительное искусство…………………………. 63

Декоративно-прикладное искусство………………... 66

Графика………………………………………………...66

Художественная фотография…...……………………67

Мода и дизайн………………………………………....67

Кино……………………………………………………68

Музыка………………………………………………...69

М.Ростроповичу – 80…………………………………74

Эстрада и цирк...............................................................75

Театр...............................................................................77

Республиканский Фестиваль

«Новый Театр»………………………………………...81

Н.Шашикоглу – 80…………………………………….82

Балет. Танцы   ………………………………………....82

Список использованных газет………………………...86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananın

mətbəəsində ofset üsulu ilə

çap olunmuşdur.

Çapa imzalanmışdır: 05.04.07

Sifariş: 08

Tirajı 50 nüsxə